ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

ی Ԙ = یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ   = یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ  ی ی = یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ Ԙ= یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ ی ی = یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ юی= یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ ی= یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ یی= یی ی ی ی یی ::09121623463::ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙ   یی

 ǘ یȘ ی ی = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ǘ یȘ ی ی ѐ= ǘ یȘ ی ی = ǘ یȘ ی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی = ی  یی  یȘ ی ی = ی  یی  یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی  یی یȘ ی ی ѐ= ی  یی یȘ ی ی = ی  یی یȘ ی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی  یی یȘ ی ی = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘҘی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘҘی ѐ= ی ǘҘی = ی ǘҘی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘҘی = ی ǘ  ی = ی ǘ  ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ی ѐ= ی ǘ ی = ی ǘ ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی   = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی  ѐ= ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی- ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ ی ی ی

 ی  =ی  = = ј ی = ی ی =ی ی ی = ǘ ی = ј ی  = ی  =ی ѐ  =  =ی = ی=ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ј ی یȘ  ی ی- јی  Ґ = ی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج  

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

  مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

ǘ ی یی

 

  page    1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

Ϙ ی ی یی

ی

- ی ی - ی - 15

44218861-021

 

   صفحه اصلی 

   درباره ما 

   تماس با ما

     نظر سنجی

    تماس با شما

    نحوه تبلیغات در سایت

   مشاوره 

   لینکهای ما

   تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


 

 

     ی ی

 

ǘ ی , ј ی , ی , ی ̡ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی

 ی ی ی ی ی SI ی

 

 

ǘ ی ی ی یی , ј ی ی ی یی , ی ی ی یی , ی ی ی یی ی ی ی یی , ی ی ی یی , ј ی ی ی یی , یی ی ی ی یی , یی ی ی ی ی یی ی ی ی یی , ی ی ی یی , ј ی ی ی یی , یی ی ی ی یی , یی ی ی ی ی یی ǘ ی , ј ی , ی , ی ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی ̡ǘ     , ј     ,     ,          ,      , ј     , یی     , یی ی     ј ی  , ј ی  , ی ,  ی  ی  ,  ی  , ј ی  , یی ی  , یی ی ی  ј ی   ݘ Ϙ , ј ی   ݘ Ϙ , ی   ݘ Ϙ , ی   ݘ Ϙ ی   ݘ Ϙ , ی   ݘ Ϙ , ј ی   ݘ Ϙ , یی ی   ݘ Ϙ , یی ی ی   ݘ Ϙ  ǘ ی ی ی ی , ј ی ی ی ی , ی ی ی ی , ی ی ی ی ی ی ی ی , ی ی ی ی , ј ی ی ی ی , یی ی ی ی ی , یی ی ی ی ی ی

 


 

  ی ی گفتار توان گستر ѐی ј ی ی  

 

           ј

 

  ی ی ی ی ی ی ی јی ј ی ی ی ی ʐ ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ʐ ی ی .   

 

  

         ی  

 

        ی ی ј    

 

            ј

 

 

  

 

 

 

 


 

 

Ԙ ی ی ی ی ј ی ѐ :: ј ::ǐ یی ی ј ی ی ی ی یی ( ی ی ی ی )

 


 

ی ی یی

ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی ی ی یی .ی ی ی ی ی ی ی ی.


ی ی ی ی

 5   ј ǐ یی ی ј ی ی ی ی یی
 

 

ی ی ی ی

 


 

 

ی یی
ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی ی یی .ی ی ی ی ی ی ی

 

ی ی ی ی
 

 


 

 

یی
ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی   یی .

 

ی ی ی ی
 


 

ی ی یی
ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی ی ی یی .


ی ی ی ی

 


 

ی ی ی 8 یی
ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی ی ی یی .


ی ی ی ی
 

 


 

 

ی ی 30 یی
ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی ی ی یی .ی ی ی ی ی ی ی ی


ی ی ی ی

 


 

ی 8 یی
ی ی
ǐ ی ی ی یی . ی ی ی
یی .

ی ی ی ی
 

 


 

 

ی 5  ј ǐ یی ی ј ی ی ی ی یی
 

 

ی ی ی ی
 


 

ی    6  ј ǐ یی ی ј ی ی ی ی یی


 

ی ی ی ی

  

 

 

 ی  Ԙ  یǘ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی یϐیی ی ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی ی ΐ Ԑ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی ΐ Ԑ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی ی ی ی  = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی ی Ԑ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی ی  = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی ی Ԑ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  یی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی یϐیی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی یϐیی ѐ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی یϐیی ݘ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی یϐیی ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی یϐیی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی Ԑ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی Ԑ Әی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی Ԑ ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ǐیی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی ی Ԑ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی Ԑ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی ی ی Ԑ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ј ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ј  = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی ی Ԑ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی ی ی Ԑ Әی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی یǘ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی یϐیی ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  یی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  یǘ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  یϐیی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  یϐیی ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  یϐیی ی ی = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  یϐیی ی ی  = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  یϐیی ی یʿ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  یϐیی Ԑ = یی ی ی یȘ ی یی ی ј ی  ی  Ԙ  یی یǘ

 

 

 ǘ  یȘ  یȘ ǁی = ǘ  یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی  = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی  ј ی یȘ  ی ی- јی ǘ یȘ  یȘ ǁی ѐ= ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی ϐј ی یȘ  ی ی- јی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی  = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی  یی  یȘ  یȘ ǁی ѐ= ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘҘی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘҘی ѐ= ی ǘҘی = ی ǘҘی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘҘی = ی ǘ  ی = ی ǘ  ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ی ѐ= ی ǘ ی = ی ǘ ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی   = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی   ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  ϐј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی

 

 

 

= یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  _Ԑ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ یی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ Ԙی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ǘј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ Ԙی ییј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی Ԙی ʐј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑی Ԙی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ی Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  یی ی ی ی= یی ی  Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ی  Ԑی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   = یی ی  ی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Medical Movie Clips ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ǘ یی Ԙیј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی یی ی= یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   = یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    = یی ی ј    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ю ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    -    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  = یی ی      = یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی      Ԑ  یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԑ   Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ю ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑی Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی      ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ()ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑی  Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     Ԑ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی Ԙی ی Ԑ Ԙی Ґј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ی ʐ ی ی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی Ϙ Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی  Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی Ϙ Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی یی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی  Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  Ґј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  ی یی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  Ԑ Ԙی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ  ییی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی یی Ԑ Ԙی Ґј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی ی Ԑ Ԙی Ґј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی Ԑ  یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  ی یی Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی  Ԙی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی  ʘ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی  Ϙ Ԑ Ԙی Ґј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی  ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  Ϙ Ԑیј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ ی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی یی ی ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی  юی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی ی Ϙ Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  Ԙی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ  ی Ԙ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی Ԙی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی یی ی Ԑ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ی ی Ԙی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ی ј ی Ϙ Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی Әی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی эی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ǘیی ј ی یی ی  ی ییј ی یȘ  ی ی- јی یی ی Ԙ ییی  Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی   ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی Ԑ Ԙی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یԐی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ییی ی ی ј ی یی ی  ی ییј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی  ʘی Ԙی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی  ی Ԑ Ԙی ی یј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی یی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی ی - ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یی ی ی Ԑ Ԙی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی ی ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǁ () ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǁ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ѐ   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ю ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ݘ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ә ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ю ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǘ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ݘ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ʐ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ϙ Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ Ϙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǁ ( ) ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ݘ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ Ϙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ǘ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  () ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǘ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ԑ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ј Ԙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ϙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ  ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   Ϙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǁ () ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  ǁ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی   ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی    ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی  Ԙ Ϙ ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی     ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی


 ی ʐی ی ی Ș ییی - یی ی یȘ  ی ј یی - ǘی

ی یϐیی Ϙ ی ύ ی ʘی

 

Ϙ ύ  - ی - ی ی   ی ی (autism spectrum disorder)  ی ی

 

ی SI  - ی یی  - ی -  ǎ ی ی ییی - ʐی ییȘ یȘ

 

  ی یی Ϙ ی ی ј ی ی .

 

 


 

 

 

 • ј - - یی -  - ی ی - ی - -

 • یی ی

  تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل

 •  
 •       34405830-026-09121623463

 


 

     ی Ϻ .

     ی ی ϐی ی .

 

                     یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی    ی  ی   یȘ ی ی   ی     یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی     یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی     ی  ی   یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی    یȘ ی ی   ی                   ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی   ی ј ی    ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی      ی یȘ ی ی ی   ی ј ی      ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی   ی ј ی    ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی   ی ј ی    ی یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی یȘ ی ی ی   ی ј ی      ی یȘ ی ی ی   ی ј ی                  ی ј ی     ی   ی ј ی    یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی   ی ј ی    یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     ی   ی ј ی    یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی     یȘ ی ی ی   ی ј ی  ѐ

         

                       јی ی ی ی         јی ی ی یی ی                јی ی ی  ی ی

 


ی
  ǐ ǎ ǎ ϡ 50 ٢ ٢   

 ی Ԙ  
  ٢ ٤ ϡ
 
  ʘی     
  ϡ   
 


 

یی یʿ
ی
یی Ϙ ی ی јی  Ϙ ی ǡ Ԙ  ی Ԙ ی ی ی ی   یی ی ј یی ( ǡ ݘ ) ύ Ԙ  Ϙ ی ی Ȑیϡ ј ی ی ی ی Ԙ
یی Ϙ Ͽ
Ϙ یی ی  ی ی ی Ϙی ی   Ϙ ی ی    speech and language pathologist    () یی ی ϡ یی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی
ی ی یی

Ϙ ی (ی - ) ی
ی ی ی ی ی ی
یی ی ی ( ǘ )
ی یی Ԙ ϡ ی ی یی
ی ی   ی ی ی ј ی ی ی ( э Ϙ ی ی ی ϡ ی ی Ϙ ǘی ( یی) ی ی ی )
Ԙ

Ϙ ѐ

ی ی ی ی ی
ј ی ی یی یی
ی ی Ԙ ϡ یی ی
ی ی ی یی ی ی ی ی ǡ ݘ ی ј ϡ ј
э ی ی ی ی Ԙ
ی ی ی Ԙ
ј ی ی
ی ی ی ی ϡ ی ی ی ʘی ی

ی Ԙ

ǡ ݘ / ی
ی
ی Ԙ یی یʐی ی ی
Ԙی ی ی ی ј ی
ی ی ی ( ǘ ی ی ی ی ی ی یی ی )
Ϙ یی ی ی Ԙ ی یϐیی ی Ԙ

ی ی

ی یی یی یی ی ی یی ی ی
ی      speech and language pathologist ی ی ϡ Ϙ یی ی  ی یی یی ی јی ی ی   ی یی (ǘی) ی ی ی ی ϡ ی ی Ȑی ی ی ی

 

 


 

 

ی ی ی (autism spectrum disorder)

ی یی ʝی ی Ԙ Ԙ ی یјی ی ݝǁی ی

ی ی ی ی ی ی ی (autism spectrum disorder) یی ۴ ی ی  ј یԐیی یی یییی ی ی   ی ی یی Ϙ ϡ یی

ی
ی ی (autism spectrum disorder) ی ی ی ی   ی ی э ی ϡ ی ی   ی ی ی ی ی  
  ی ی
  ییی ј ϡ ی
  ی ی
  ی
  ی (ݝی یی ی)
  ی ی ی ی

۷ ی
  یی ی ی
  ی ی ی
  ی ی ی یی ی
  ی ی ی ی
  ی ی
  ی ی ی
  ی ی ییی ی ی

۱۲ ی
  ی
  ʘ ǎ ی ی
  ј ʘ ی ʘ ی
  ی ی ژӝ ی
  ی ی ی ی

۲۴ ی
  ی
  ی ۱۵ ی
  ی ی ی
  ی ی
  ݝی ی ی
  ی ی ی
  ی ی

јϘ ѐ
Ϙ ѐ ی ʝ ڝ ی   ی یی ʝی ی Ԙ Ԙ ی یјی ی ݝǁی ی

ی Ԙ ی ی јی
  ی ی ޝیی یϡ
  ی ی ی ی
  ی ی ی ی
  ј Ԙ
  ی ی
  ی ی یی ϐی
  ی ʘ ی
  ی
  ی ی ی
  ј ییϡ ی
  ǘԝی ی ѡ ی ی ی
  ی
  ی ی یی ی
  ѐ یی Ԙ
  یی ј ی ی ی ی

    ی ی


2 3 ی ی (autism spectrum disorder) ی ی یی ʘی     ی ی ی ی    ی ی ی јی   ی ی ی ی ǐ

 

https  //telegram.me/gofta_tavan_gostar    یϘی ی ی Ͽ

Ϙ ی ʘ ی. ی ی ی یϡ ی یی ۲ ی ی ی ۲ ی Ȑی. ی ی Ϙ ی. Ϙی ی ییی ی- јی ی ی یی ی. ی ی Ϙ ی ی ی . ǐ ۲ ی Ϙی ی ʘ یʡ ی ی .

یی ʿ ی Ϙ یی ی ی Ͽ

ی ی یޝ ی ی. 㻡 Ȼ ϻ یی ی یی ӻ һ ی ی ی ǡ ѻ . ی ی ی ی. ی Ϙ ی ی ی . ی ی ی ی یԝی یی Ԙ ی Ϙ ی. ی ی یی ی Ϙ Ԙی .


ǐ یی یی ʡ ی ͝ی یʿ

ی ѐی Ԙی ϡ ʝ ʝی ی ی ј ی.

ی ییی ی Ϙ ύ ی ی Ͽ

ی ی Ϙی یϡ ی ᝁیԝیی یی ی ی ی ی ʝی ی ی ʝی ی јی ی یی . ی یی ی ی ی یی ȝ ϐیی ی یی ی-јی ی ی یϡ Ϙ ی Ԙ ی ی Ϙ یԝیی . ی ی یȝی ی Ϙ ی یی ی ی Ԙ ی یی ی ی Ԙ ی. ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی یی 䝘 ʿ

ی ǐ ϡ 䝘 ی یی ǐ Ϙی ʝی јی-ی یی یی ϡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی 䝘 ی ی Ϙ ی ۳ ی ی ی. ی ی ی 䝘 ی ی. ی (stuttering) ی .

ی ی ی یҡ ی

Ϙی ی ی ی ی ی ی یی ی یϡ یی ی ʐی ی یی . ی ی . یی ی ی ی ی ی ی یϐیی ی ی ϐی Ϙ ی ی؝ی ϐی ی .

ی ی ی ی یی ی ی ی . ی یی یȝ ԝی ی Ϙ . یȝ یʝ ی ی ی ی ی ی ی یی ڡ ی .دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next       
          

    آخرین نوشته ها

         

       ی

       یی ی   94  

                     1   2   3   4   5     6   7   8    9   10   11    12    13 

      یϘ 1 ی

      یϘ 2 ی

      یϘ 3 ی

       ی ی  ( )

       ی

        ی ی

       ی ی ی

       ی ی      ی        

        ј ی یی      

        ǘی

       ی ی ی

       ی یی    ی јی  

       ی یی   ی 

       ی ی

       ی

       ی ی

       ی јی  ی ی

          

       یی

       ی ی

       ی یی јی ʘ

       ی ی

       ی

       ی

       یی јی ʘ

       ی ی

       ی ϐی

       ی ی ی ی ی ی ј
     
 یی ی ی
      
ی ی یی
      
ی ی ی ی ی یییی ی ی
      
ی ی ی
      
ی ی ی
       
ی ی ی ی ییی
      
 ی ǐی ی
      
 ی ی ی ی
      
Ԙ ی ی ی

       ϐی ی

        ی

       ϐی ی

       ѐی ی ی
     
 Ԙ ی ی ی

       ی یی    audio editor & recorder

        ی ی

      ی ی ییی ی Әی 

        ی ی

       ی ј ی ی ی ی
   
   ϐ

     یэی ی یی (AIT)

     ی یی ی ی یی ی ј

      ی ی ی ی یی ݘ ی ی ی ی ی

      

       ی ی ی ی ی ی ی . ی ی  ی

       ی ی

       ی ی (autism spectrum disorder) 60 ی ی یی ی ی . 10% ی ی

       ی ی یی ی (autism spectrum disorder) .  

       Ϙ ی

       یӘی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی .

        ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی

       ی јی ی Ϙ ی ی یی ی یی ی ی ی یی

       

        ی ی ی Ԑ -

     ȍ ʝ ʝ ی ی ی Ϙ ی یی. ی ǎ ی ی ی՝ ی ی

        (stuttering)

       -

        ی

       Ԑ , ˜

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

        Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 

 

یی    

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

goftardarmanionline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 •  ی ی ی ی ی ی ی     

   


        ی ی ی  یی ی    

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    ی ǘ ی   ی .

  •    Ԙ Ϙ .

    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

     

  ی ی ی ی ی ی
   
   
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی