= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج بیوفیدبک تراپی لکنت زبان بصورت خانگی و کلینیکی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج ارائه نرم افزارهای آموزشی لكنت لكنت زبان لكنت شكن درمان لكنت ارزيآبي لكنت زبان درمان اختلالات رواني گفتار قفل گير كشش نرم افزار لكنت شكن روان صحبت كن گير نكن لکنت زبان مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج دستگاه کوچک مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج پرتآبل مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج تمام الکترونیک مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج P.F.F.RH.S مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج تکنولوژی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج پیشرفته مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج صحبت کنید مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج راحت مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج روان مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج صحبت کردن مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج تجربه نمایید مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج افزایش مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج اعتماد به نفس مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج کاهش مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج ترس مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج صحبت کردن مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج پیشرفت مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج معاینه های مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج شغلی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج تحصیلی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج بالا بردن مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج توانایی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج مکالمات تلفنی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج افزایش مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج قآبلیت مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج استفاده از فرصت ها مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج بهبود مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج ارتباط اجتماعی از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطآبق نیازهای فردی افراد مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج ارائه نرم افزارهای آموزشی آفازی و درمان گفتاری افراد سکته ای و ... معرفی مراکز درمانی معرفی درمانگران و متخصصین تشخيص و درمان تخصصي اختلالات گفتاري کودکان و بزرگسالان مشتمل بر بيش فعالي،لکنت،اتيسم،آفازي،سک ته مغزي بزرگسالان،تلفظ ناصحيح حروف،سندرم داون و عقب ماندگي لكنت لكنت زبان لكنت شكن درمان لكنت ارزيآبي لكنت زبان درمان اختلالات رواني گفتار قفل گير كشش نرم افزار لكنت شكن روان صحبت كن گير نكن لکنت زبان مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج دستگاه کوچک مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج پرتآبل مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج تمام الکترونیک مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج P.F.F.RH.S مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج تکنولوژی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج پیشرفته مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج صحبت کنید مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج راحت مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج روان مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج صحبت کردن مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج تجربه نمایید مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج افزایش مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج اعتماد به نفس مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج کاهش مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج ترس مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج صحبت کردن مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج پیشرفت مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج معاینه های مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج شغلی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج تحصیلی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج بالا بردن مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج توانایی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج مکالمات تلفنی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج افزایش مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج قآبلیت مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج استفاده از فرصت ها مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج بهبود مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی کرج ارتباط اجتماع رازهای موفقیت در زندگی زناشوئی ، آشنایی با مسائل روز اجتماعی به منظور انتخآب صحیح همسر ، آشنایی با مسائل و مشکلات پیش از ازدواج ، بررسی روآبط دختران و پسران ، بلوغ و رفتارشناسی دوران بلوغ ، روشهای برخورد با نوجوانان و جوانان ، معیار شناسی ازدواج  ، بررسی دوران نامزدی و روآبط دو جانبه  ، آشنایی و بررسی مسائل جنسی برای هرچه بهتر شدن روآبط زناشوئی بین زوجین ، آشنایی با امیال زنان و مردان  ، بررسی واکنشهای زنان و مردان در رآبطه جنسی ، تربیت فرزندان  ، آشنایی با سایر اختلالات جنسی ، بررسی مسائل پزشکی زنان و مردان ، پاسخ به سوالات محرمانه جنسی ، شناخت احکام اسلام و مسائل شرعی درمورد روآبط جنسی  ، احادیث امامان در مورد مسائل جنسی و روآبط زناشوئی ، شناخت انواع بیمارهای مقاربتی ، شناسایی راههای جلوگیری از بارداری ، بررسی رفتارهای زناشویی برای درک بیشتر زوجین ، آشنایی با دستگاه تناسلی مردان و زنان ، رفتار شناسی ازدواج ، تناسب اندام ، توصیه های بهداشتی ، تغزیه ، بررسی دوران بارداری و مسائل مربوط به آن ، بررسی مسائل پس از زایمان ، تکنیکهای موفقیت ، قآبلیت ارسال سوال ، قآبلیت سفارش مقاله ، قآبلیت بروز رسانی ماهیانه

مرکز گفتاردرمانی بزرگ کرج =بهترین کرج =پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جراح عمومی= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جراح لثه= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی چشم پزشک= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خون شناسی= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی داخلی= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی روانپزشک= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهداشت =توانبخشی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی داغ ترین اخبار مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مراکز مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کاردرمانیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مراکزمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرج مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران=ناتوانی جنسی =دارو =بهترین دکترهای ارتوپدی=مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ریتالین =الکتروتراپیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دستگاه= داروی ریتالین

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


 

              

گروه درمانیدرمان انفرادی گفتاردرمانی شناختی ذهن درمانی SI در گفتاردرمانی

 

 

 

 


 

 

 

استان منطقه طبقه بندي نام مرجع آدرس تلفن توضيحات
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه آبان تبریز بلوار شهریار 6581286-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري آذر مهر تبریز خ ازادی
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه آذرآبادگان تبریز شرک باغمیشه 6692616-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه آذربایجان تبریز خ ارتش جنوبی 5565255-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه آذربایجان تبریز خ آبرسان 6588181-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه آذربایجان بنآب خ مطهری 722225-0412
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه آفتآب تبریز خ ولیعصر 3304470-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه آموزش و پرورش مرند خ امام 2262376-0491
آذربایجان شرقی تبریز متخصص داخلي آهنگر مرند خ امام 2222500-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ا سماعیلی مرند خ امام 2221855-0491
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي آبراهیمی مرند خ طالقانی
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه احمدی تبریز خ ازادی 4794475-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ادهمی ملکان روبروی بانک سپه 8225446-0412
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان ارتش تبریز خ آزادی 5532275-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه ارسباران اهر خ آل محمد 2235657-0426
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان اسد آبادی تبریز خ بهار 2808263-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه اسدی مراغه طلوع فجر 2229091-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه اسکندر نژاد تبریز ارتش جنوبی 5530403-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي اسلامی تبریز ۱۷ شهریور جدید 5551892-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه اسماعیل حکیمی اهر میدان یاد بود 2224753-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه اسماعیلی آذرشهر 6586137-0412
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه اسماعیلی تبریز ۱۷ شهریور جدید
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي اسماعیلی هشترود خ امام 626010-0424
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه اطمینان تبریز سه راه امین 5552908-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه افخم تبریز خ امام
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه اقاجانی تبریز اول کویفیروز 4438242-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان الزهرا تبریز چهارراه باغشمال 5539161-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه الزهرا میانه جنب بیمارستان امام
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه الهام مرند خ امام 2230100-0491
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان امام تبریز خ دانشگاه 5532792-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه امام مراغه میدان ملا رستم 2223540-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه امام خمینی شبستر بلوار بسیج 2222043-0471
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه امام رضا بنآب خ امام 7222335-0412
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان امیر المومنین تبریز خ قدس 7-28118190-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه امیر المومنین بریز خ قدس 2818191-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه امیر قاسمی تبریز چ شمس 2351851-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه امین آذرشهر اذر شهر
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي امینی تبریزخ ۱۷ شهریور جدید 5566480-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه انتقال خون تبریز خ امام
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه انصافی تبریز خ امام
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه انوری تبریز خ پاسداران 2600374-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ایراملو تبریز خ طالقانی 5568013-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ایران تبریز روستای ایل گلی 5562550-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري ایران تبریز ارتش جنوبی 5551005-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ایرجی هشترود خ امام 625881-0424
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه ایزد خواه مرند خ امام 2232211-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه باختر تبریز آبرسان 3346986-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي برزگر تبریز خ ۱۷ شهریور جدید
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه بنیادی تبریز سه راه امین 5534923-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه بو علی تبریز کوی ولیعصر 3305988-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه بوعلی تبریز تبریز ولیعصر 3327657-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان بهبود تبریز خ ارتش 5560013-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه بهزاد محیط مانی شهرک نور 4675544-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه بهمراد تبریز شهرک باقری 4467554-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه بهمنش تبریز چ باغشمال
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه بیگ زالی تبریز خ حجتی 2870922-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان بیمارستان تخصصی اهر میدان معملم 2222161-0426
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان بیمارستان۲۹ بهمن تبریز خ ۲۹ بهمن 3306100-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري پارس تبریز
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه پاستور تبریز خ امام 3341800-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه پاستور نور تبریز منجم 2815500-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه پاستور نور 3353555-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري پرتو تبریز چهارراه آبرسان 3354428-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه پردیس تبریز خ فلسطین 3818381-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه پلاسما تبریز خ عباسی 6566263-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه پور حبیب تبریز ۱۷ شهریور جدید 5553903-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي پور زارع تبریز پاستور جدید 5551251-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري تبریز تبریز خ ۱۷ شهریور جدید 5554159-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه تخت طاووس تبریز کمربندی 4496577-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه تربیت تبریز خ امام 5552442-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه تعاون تبریز خ ارتش جنوبی 5415655-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه تقی پور میانه بیمارستان ام خمینی 2227850-0423
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه جالینوس تبریز خ جمهوری 5555330-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي جعفرپور محله تبریز خ طالقانی 5543651-0411
آذربایجان شرقی تبریز متخصص داخلي جعفری اقدم مرند خ جلفا 2233881-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه جلیلی شبستر خ امام 2462045-0471
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي جمال پور هشترود خ امام 626060-0424
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه جهاد دانشگاهی تبریز ارتش جنوبی 5550618-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري حافظ تبریز خ آزادی 2183717-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه حافظ بریز منجم 2805538-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه حسن پور اهر خ طالقانی 2231832-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه حسن زاده آذرشهر 4224080-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه حسنیه اهر خ شهید رجایی 2223937-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه حقیقی میانه خ امام 2224448-0423
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه حکمت تبریز طالقانی 5408058-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه حکیم تبریز ۱۷ شهریور جدید 5405533-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان حکیمان نور تبریز خ شریعتی شمالی 4785051-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه خاتم تبریز خ شریعتی شمالی 5530350-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه خازنی اهر میدان معملم 2220015-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه خلیلی شبستر سه راه نماز 2222910-0471
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه خوشبخت تبریز جاده ایل گلی 3801365-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه داشبلاغی ملکان خ امام 8223666-0412
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه دبیری تبریز ۱۷ شهریور جدید 5539422-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه درمانگاه ۲۷ خرداد تبریز آزادی 4435515-0411
آذربایجان شرقی تبریز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر کاویانی تبریز ۱۷ شهریور جدید 5505616-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه دکتر کبیری تبریز خ توانیر 3334343-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه دهقانیان تبریز خ امام 5564039-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه دیانتی بنآب خ امام 7227885-0412
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان رازی تبریز جاده ایل گلی 3804486-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه رازی تبریز جاده ایل گلی
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه رازی مراغه خ قدس 2223867-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه رازی شبستر خ امام 2223551-0471
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه ربیعی تبریز ۱۷ شهریور جدید 5544161-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه رحیم زاده 4437722-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي رحیمی تبریز ولیعصر 3301239-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي رحیمی مراغه خ خواجه نصیر 2235335-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه رسول زاده تبریز کوی ولیعصر 3327657-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه رضایی مرند خ امام 2230256-0491
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي رفیعی هشترود خ امام 624950-0424
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي روحی عجب شیر میدان ساعت 6230695-0412
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي زاد حیدر تبریز خ شریعتی جنوبی 5569392-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه زایر فر مراغه روبروی فرمانداری 2233040-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه زبردست مراغه مدان مصلی 2222589-0421
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان زکریا تبریز خ بهادری 5537761-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي زمانی تبریز خ ۱۷ شهریور جدید 5566647-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه سپاه مرند خ طالقانی 2244008-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سپاه مراغه خ قدس 2223540-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سراندیلی بستان آبادخ ۲۹ بهمن 4124925-0432
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سقراط مراغه خ خواجه نصیر 2223266-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سلطانی اهر خ طالقانی 2224753-0426
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي سهرآبی مرند خ طالقانی 2221922-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سهند تبریز خ منجم
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سیامک حکیمی اهر میدان یاد بود 2222280-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سیفی
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان سینا تبریز آزادی 5412101-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سینا تبریز چهارراه عباسی 5549257-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه سینا تبریز خ آزادی 5557440-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه سینا مرند خ امام 2222274-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه سینا مرند میدان امام 2220118-0491
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي سینا عجبشیر اول بازار طالقانی 8225040-0422
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي شاه بداغی ملکان خ امام 8224091-0422
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه شجاعی تبریز ۱۷ شهریور جدید 5554022-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه شفا مراغه میدان مصلی 2222312-0421
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه شفای اسکو تبریز اسکو
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان شمس خ ۷ تیر بالاتر از ۴ راه آبرسان 0411-6581276
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان شهدا تبریز جاده ایل گلی 7-3819314-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان شهریار تبریز بلوار شهریار 5557851-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان شهید مدنی تبریز خ دانشگاه 3357767-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه شیر دل مرند خ امام 2220388-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه شیرازی سرآب جنب بیمه ایران
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه شیردل تبریز خ ۱۷ شهریور جدید 5562020-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي صادقی تبریز خ شریعتی جنوبی 5534950-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه صادقیان تبریز ارتش جنوبی 5557234-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ضیاء تبریز ۱۷ شهریور جدید 5533363-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان طالقانی تبریز میدان راه آهن 4424423-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان طباطبایی تبریز ۲۹ بهمن 3343811-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه طوری مرند جلفا 2254523-0491
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه طوس تبریز ۱۷ شهریور جدید 5536821-0411
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي ظفر بخش هشترود خ امام 6220295-0424
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان عالی نسب بریز شهرک ارم 2305915-0411
آذربایجان شرقی تبریز متخصص داخلي عبدالحسین زاده مرند خ امام کوچه بهداشت 2263651-0491
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي عبدالزاده مرند خ طالقانی 2220795-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه عبدالهیمان اهر میدان ۱۵ خرداد 2232226-0426
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه عبیری تبریز چهارراه آبرسان
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه عظیم زاده تبریز م شهرداری 5564692-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان علوی تبریز منجم 2663933-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه علیزاده تبریز خ شنب غازان 4456897-0411
آذربایجان شرقی تبریز متخصص داخلي غفاری مرند خ امام 2264604-0491
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي غفوری بنآب آب و فاضلآب 7232128-0412
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه فارآبی تبریز خ آبرسان 3345017-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه فجر تبریز آزادی 5408212-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه فرحناک بستان آباد خ امام 4122432-0432
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه فردوس تبریز خ امام 5562617-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه فرشداران خسرو شهر
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي فروزان تبریز خ ولیعصر 3301391-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه فرهنگیان بریز خ ۱۷ شهریور جدید 5558360-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه فرهنگیان اهر خ امام حسین 2223572-0426
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه فرهنگیان میانه خ شهید میانجی
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه فقیه تبریز کوی زعفرانیه 3302774-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه فکور اهر میدان ۱۵ خرداد 2230005-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه قاسم پور مرند خ امام 222206-0491
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي قالب مرند خ امام چهارراه المهدی 2220242-0491
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي کاظمی وند بنآب میدان امام حسین 2257582-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه کلانتری اسکو 4222219-0412
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه کلینیک سپاه مرند مرند خ طالقانی 2222274-0491
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه کوثر تبریز نصف راه 4449040-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان کودکان تبریز خ ششگلان 5262250-0411
آذربایجان شرقی تبریز متخصص داخلي کیفری مرند خ امام جنب داروخانه اسماعیلی 2233942-0491
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي محسنی بنآب ساختمان پزشکان 7237991-0412
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان محلاتی تبریز خ ۲۲ بهمن 4440081-0411
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي محمد زاده مرند خ امام
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي محمد زاده هشترود خ امام 622055-0424
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي محمدی بنآب میدان امام حسین 228780-0421
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه محمدیان تبریز خ ۱۷ شهریور جدید 5533575-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه مدینه ای تبریز ۱۷ شهریور جدید 5534132-0411
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه مروی مرند خ جلفا 2250815-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه مصطفوی تبریز خ عباسی 6585645-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه معصوگللو مرند میدان امام 2230404-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ملت تبریز خ قراملک 2891022-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي منتظم ملکان خ امام 7228993-0412
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه منصور تبریز خ شهید منتظری 3353206-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه موسوی تبریز خ ازادی 3349917-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه موسوی اهر خ شهید رجایی 2223250-0426
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه موسی آبن جعفر تبریز خ شمس تبریزی 5221091-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه موسی آبن جعفر تبریز خ شمس تبریزی 5242588-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان مهر تبریز خ طالقانی 55332791-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه مهر عجب شیر
آذربایجان شرقی تبریز آزمایشگاه مهر تبریز ۱۷ شهریور جدید 5551524-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه مهر عجب شیر 6222225-0412
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي مهر بنآب میدان امام حسین 6226307-0422
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي مهربانی مرند خ امام بالاتر از بیمارستان 2231159-0491
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه مهرداد تبریز خ ۲۲ بهمن 4441071-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه میرزامحمدی هشترود خ امام 626690-0424
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه میرزایی تبریز خ آزادی 3358308-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه میهن تبریز خ ششگلان 5222216-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ناصری میانه خ شهید میانجی 2236114-0423
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي ناظر هادیشهر میدان نبوت 3044484-0492
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نایبی 2660071-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نجف نژاد عجب شیر
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نجفی میانه میدان آزادی 2242558-0423
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي نجفی هشترودی تبریز خ امام 3361622-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نژاد امین تبریز خ ولیعصر 3306707-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نژاد امین تبریز خ ولیعصر 3306707-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه نصر میانه خ امام 2224777-0423
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نصیرزاده میانه خ امام 223477-0423
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي نصیری هادیشهر میدان نبوت 3045734-0492
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نظری تبریز خ منتظری 3358820-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نورانی تبریز خ منجم 2819133-0411
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان نورنجات تبریز خ حافظ 3352753-0411
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي نوروز پور کلیبر خ امام خمینی 4225716-0427
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه نیک آذر اهر میدان یاد بود 2222087-0426
آذربایجان شرقی تبریز بيمارستان نیکوکاری تبریز خ عباسی 6577330-0411
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه ولیعصر سرآب خ فردوسی شرقی
آذربایجان شرقی تبریز دندانپزشکان عمومي هاشمی تبریز خ امام 5561057-0411
آذربایجان شرقی تبریز درمانگاه هلال احمر تبریز آبرسان 3363282-0411
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي یحیوی مرند میدان امام 2235544-0491
آذربایجان شرقی تبریز متخصص داخلي یزدان پناه مرند خ امام کوچه بهداشت 2264122-0491
آذربایجان شرقی تبریز پزشکان عمومي یگانه مرند خ طالقانی 2254457-0491
آذربایجان شرقی تبریز داروخانه یوسف پور تبریز خ ۱۷ شهریور جدید 5558504-0411
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي آذر سرهنگی خیآبان امام جنب داروخانه رازی پلاک ۱۲۷ 5225559
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان آذربایجان خیآبان شهید بهشتی (دانشکده) 4 – 3463300
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه آبان خیآبان امام حسین – جنب داروخانه فرازجو 2245098
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه آریان خیآبان کاشانی – روبروی دارایی 3450044
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه انتقال خون خیآبان مدرس – جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه 3442111
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه پارس خیآبان شمالی – جنب پاساژ هادی – داخل کوچه 2234891
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور خیآبان شهید امینی – روبروی استانداری 2233715
آذربایجان غربی خوي آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور خوی - خیآبان امام - اول کوچه شهربانی 2227117
آذربایجان غربی خوي آزمایشگاه آزمایشگاه دانش خوی - خیآبان امام 22278738
آذربایجان غربی سلماس آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر امینی سلماس - خیآبان امام نرسیده به خیآبان قهرمانی 5232373
آذربایجان غربی سلماس آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر حسن زاده سلماس - خیآبان مدرس نرسیده به میدان توحید 5223739
آذربایجان غربی خوي آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر زریآب خوی - خیآبان امام جنب کوچه بانک ملی 2228502
آذربایجان غربی نقده آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر غلامی نقده - خیآبان امام 6226224
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه رازی خیآبان خیام شمالی 2223545
آذربایجان غربی خوي آزمایشگاه آزمایشگاه سینا خوی - خیآبان امام 2231421
آذربایجان غربی نقده آزمایشگاه آزمایشگاه شفا نقده - خیآبان امام کوچه داروخانه 6223456
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه شمس (علمداری) خیآبان خیام شمالی خان بآباخان 2240180
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه قدس ۲ خیآبان شهید امینی – جنب جهاد دانشگاهی 3456607
آذربایجان غربی پيرانشهر آزمایشگاه آزمایشگاه مهر پیرانشهر - خیآبان آزادی شرقی 4225050
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه آزمایشگاه مهر خیآبان خیام جنوبی – روبروی داروخانه جآبراین حیان 2229094
آذربایجان غربی خوي آزمایشگاه آزمایشگاه مهر خوی - خیآبان امام اول کوچه نوراله خان 2222204
آذربایجان غربی خوي آزمایشگاه آزمایشگاه ولیعصر خوی - خیآبان امام اول کوچه باقرخان 2237444
آذربایجان غربی اروميه متخصص گوش و حلق و بيني آقای دکتر آبراهیم شیرزاد خ خیام جنوبی – طبقه فوقانی رادیولوژی دانش 2231166
آذربایجان غربی بوكان پزشکان عمومي آقای دکتر آبوبکر باپیری بوکان - بلوار کردستان 6221589
آذربایجان غربی بوكان متخصص جراحي عمومي آقای دکتر احمد فیضی بوکان - بلوار کردستان - کوچه قنادی سیران 6222732-6227144
آذربایجان غربی بوكان پزشکان عمومي آقای دکتر اسعد ستوده بوکان - بلوار کردستان 6228009
آذربایجان غربی بوكان آزمایشگاه آقای دکتر انور بهرامی آذر بوکان - بلوار کردستان - آزمایشگاه شفا 6225858
آذربایجان غربی اروميه متخصص گوش و حلق و بيني آقای دکتر پرویز رسولی خ خیام شمالی – جنب رادیولوژی جلیلی 2229492
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري آقای دکتر جلیلی خیآبان خیام شمالی – روبروی داروخانه دکتر فتاح پور 2234561
آذربایجان غربی اروميه متخصص قلب و عروق آقای دکتر حسن سقط فروش خ خیام شمالی – کوچه خان بآباخان 2232784
آذربایجان غربی اروميه متخصص گوش و حلق و بيني آقای دکتر حسنی افشار خ امام – روبروی پاساژ ستارخان 2228190
آذربایجان غربی بوكان پزشکان عمومي آقای دکتر خالد غلامعلی بوکان - بلوار کردستان 6227144
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان آقای دکتر خشآبی خ مدنی ۲ ساختمان دکتر میلانی 2220720
آذربایجان غربی بوكان آزمایشگاه آقای دکتر سیامند مولوی بوکان - بلوار کردستان - پاتولووی بهار 6242204
آذربایجان غربی بوكان متخصص قلب و عروق آقای دکتر سید مجتبی حسینی بوکان - ساختمان دکتر غلامعلی 6241005
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري آقای دکتر سینا (برقی) خ امام – نبش خ طرزی 2222051
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان آقای دکتر صمد جودی خ خیام شمالی – طبقه فوقانی رادیولوژی دکتر جلیلی 2222434
آذربایجان غربی اروميه متخصص قلب و عروق آقای دکتر عباسقلی زاده خ خیام شمالی – کوچه خان بآباخان – ساختمان پزشکان 2220626
آذربایجان غربی بوكان پزشکان عمومي آقای دکتر عبدالرضا طاهری بوکان - بلوار کردستان 6224100
آذربایجان غربی بوكان آزمایشگاه آقای دکتر محمد عباسی بوکان - بلوار کردستان آزمایشگاه مرکزی 6228383
آذربایجان غربی اروميه متخصص قلب و عروق آقای دکتر مختار اشرفی خ خیام شمالی 2232947
آذربایجان غربی اروميه متخصص گوش و حلق و بيني آقای دکتر ولی علیکوهی خ مدنی ۲ – داخل آزمایشگاه دکتر میلانی 2237386
آذربایجان غربی اروميه متخصص قلب و عروق آقای علاءالدین مهری خ امینی – روبروی استانداری 2222815
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي آبراهیم عبرت ماکو - خ طالقانی 4623226373
آذربایجان غربی اروميه متخصص کليه و مجراي ادراري آبراهیم موسوی خ کاشانی – جنب سنگ شکن رازی 3462811
آذربایجان غربی بوكان عينک سازي آبوبکر یعقوبی بوکان - خیآبان انقلآب - روبروی شهرداری 6228888
آذربایجان غربی تكآب دندانپزشکان عمومي اتآبک شهیدی خیآبان انقلآب 9144413714
آذربایجان غربی مهآباد پزشکان عمومي احمد اندیشمند مهآباد - خیآبان صلاح الدین ایوبی شرقی 2222433
آذربایجان غربی اروميه متخصص ارتوپد احمد شهلا خ امام جنب رادیولوژی دکتر الماسی 2239939
آذربایجان غربی شاهين دژ پزشکان عمومي احمد نعمتی اخگر خیآبان امام 4222963
آذربایجان غربی تكآب پزشکان عمومي احمد نعیمی فر خیآبان انقلآب 5220626
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص کودکان اسرافیل محبوبی خیآبان امام 2241627
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي اسلام یادگاری ماکو - خ امام روبروی بانک مسکن - ساختمان پزشکان 4623226702
آذربایجان غربی ميان دو آب دندانپزشکان عمومي اسماعیل تیمورفامیان خیآبان امام 2240622
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان افسانه سهرآبی خ مدنی – طبقه فوقانی آزمایشگاه میلانی 2236690
آذربایجان غربی مهآباد آزمایشگاه ام کلثوم قاضی مکری مهآباد - خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی - آزمایشگاه شفا 2221438
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان امام خمینی خیآبان مدرس – خیآبان ارشاد 4- 3469930
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان امام رضا خیآبان مولوی 2934218
آذربایجان غربی بوكان عينک سازي امید توتونچی بوکان - پاساژ سرچشمه امید - عینک امید 6227386
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي امید سلطانی خیآبان امام - جنب بیمارستان شفا 2224984
آذربایجان غربی چالدران پزشکان عمومي امیر نقی زاده چالدران - میدان توحید 4623623340
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص کودکان ایرج قنبری خیآبان امام 2330813
آذربایجان غربی ماكو متخصص کودکان بآبک اسمعیلی مقدم ماکو - خیآبان امام روبروی بیمارستان 4623224550
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص قلب و عروق بآبک حیدری اقدم خیآبان طالقانی 2248300
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي باقر بهرامی خیآبان امام 2228003
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي باقر خلیلی سلماس - خیآبان امام 5233855
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه باقری 2261392
آذربایجان غربی ماكو دندانپزشکان عمومي بایرامعلی محبعلی زاده ماکو - خیآبان طالقانی 4623226750
آذربایجان غربی اروميه متخصص کليه و مجراي ادراري بهمن فرشید خ امام روبروی اتو عدل – ساختمان پزشکان 2229968
آذربایجان غربی اروميه متخصص جراحي دهان و فك و صورت بهنام عباسیان خیآبان سرداران – روبروی داروخانه فرهنگ 2221163
آذربایجان غربی نقده دندانپزشکان عمومي بیژن حیدری نقده - خیآبان امام 6225900
آذربایجان غربی مهآباد متخصص داخلي بیژن دباغیان خیآبان افشار روبروی مخآبرات 2224056
آذربایجان غربی پلدشت بيمارستان بیمارستان امام خمینی پلدشت - خیآبان امام بلوار کشاورز 46242625012
آذربایجان غربی سردشت بيمارستان بیمارستان امام خمینی سردشت - خیآبان امام خمینی 3222929
آذربایجان غربی نقده بيمارستان بیمارستان امام خمینی نقده - خیآبان دانشگاه 6261820
آذربایجان غربی مهآباد بيمارستان بیمارستان امام خمینی مهآباد - خیآبان سرباز 2226144
آذربایجان غربی سلماس بيمارستان بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس سلماس - انتهای بلوار جمهوری اسلامی 5228884-6
آذربایجان غربی تكآب بيمارستان بیمارستان شهدا خیآبان امام 5222871-3
آذربایجان غربی شوط بيمارستان بیمارستان شهدا شوط شوط 4624222325
آذربایجان غربی خوي بيمارستان بیمارستان شهید مدنی خوی خوی ۰ میدان ولیعصر 2223232
آذربایجان غربی ميان دو آب بيمارستان بیمارستان عباسی جاده تبریز 2222662
آذربایجان غربی ماكو بيمارستان بیمارستان فجر ماکو- خیآبان امام 4612144204
آذربایجان غربی ماكو بيمارستان بیمارستان قدس ماکو -خیآبان امام 4623222325
آذربایجان غربی خوي بيمارستان بیمارستان قمر بنی هاشم خوی - میدان بسیج 2332112
آذربایجان غربی ميان دو آب آزمایشگاه پاستور خیآبان امام 2224090
آذربایجان غربی مهآباد متخصص داخلي پرویز زبیری خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی 2223668
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي پریسا توتونچیان خیآبان امام 2225400
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص زنان و زايمان پریوش ملک محمدی خیآبان امام 2222099
آذربایجان غربی سردشت پزشکان عمومي پیمان یاهو سردشت - میدان صلاح الدین ایوبی - جنب قنادی عادلی 2228697
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان تقی فرهودی خ شهید مدنی 2224638
آذربایجان غربی مهآباد دندانپزشکان عمومي توفیق صدیقی خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی 2221090
آذربایجان غربی مهآباد متخصص جراحي عمومي جعفر آبریشمی خیآبان جمهوری اسلامی 2223374
آذربایجان غربی سردشت پزشکان عمومي جعفر کریمی وزنه سردشت 2227821
آذربایجان غربی مهآباد پزشکان عمومي جمال زرگه مهآباد - خیآبان جمهوری اسلامی - چهار راه آزادی 2220416
آذربایجان غربی مهآباد پزشکان عمومي جمال شیخ الاسلامی مهآباد - خیآبان جمهوری اسلامی 2226554
آذربایجان غربی نقده دندانپزشکان عمومي جواد جهانبخش نقده - خ امام کوچه دارایی سآبق 6223618
آذربایجان غربی چالدران پزشکان عمومي جواد درستی چالدران - بازار قدیم جنب حسینیه بازارباشی 4623623906
آذربایجان غربی اروميه متخصص پوست جهانبخش صاحب قلم خ کاشانی – روبروی بیمه ایران 2226627
آذربایجان غربی ميان دو آب دندانپزشکان عمومي حبیب محبوبی خیآبان طالقانی 2224045
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان حجت تقی نژاد بلوار فرهنگیان بالاتر از فلکه مادر روبروی داروخانه امیری 3844595
آذربایجان غربی اروميه متخصص پوست حسن غفوری فرد خیام شمالی – کوچه خان بآباخان – ساختمان وطن دوست 2247630
آذربایجان غربی مهآباد متخصص پوست حسین غفوری فرد چهار راه آزادی 2220931
آذربایجان غربی مهآباد دندانپزشکان عمومي حسین نالوسی خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی 2226757
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه حکیم (دکتر تقی زاده) خیآبان طالقانی 2227473
آذربایجان غربی پلدشت پزشکان عمومي حمید اکبری اقدم پلدشت - جنب مسجد جامع 4624622691
آذربایجان غربی سردشت پزشکان عمومي حمید فرامرززاده سردشت - میدان صلاح الدین ایوبی - روبروی قنادی عادلی 3228991
آذربایجان غربی شاهين دژ دندانپزشکان عمومي حمیرا حیدری خیآبان امام 4223510
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه حیان (دکتر علیزاده) سه راه طالقانی 2223545
آذربایجان غربی اروميه متخصص جراحي مغز و اعصآب خالد باپیری خ امام روبروی پارکینگ اتو عدل 2237111
آذربایجان غربی بوكان دندانپزشکان عمومي خانم دکتر آرزو کفاشی بوکانی بوکان - بلوار کردستان 6743003
آذربایجان غربی بوكان متخصص قلب و عروق خانم دکتر اثمر بهاری بوکان - بلوار کردستان 6222316
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان خانم دکتر افسانه میرآبی خ خیام شمالی – ساختمان نور 2221788
آذربایجان غربی بوكان متخصص کليه و مجراي ادراري خانم دکتر رقیه دنیوی بوکان - بلوار کردستان 6229238
آذربایجان غربی بوكان دندانپزشکان عمومي خانم دکتر فرشته ناصری بوکان - بلوار کردستان 6223071
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان خانم دکتر فریبا نان بخش خ خیام شمالی – کوچه خان بآباخان 2220356
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان خانم دکتر کتایون نخجوانی خ خیام شمالی – کوچه خان بآباخان 2237602
آذربایجان غربی بوكان داروخانه خانم دکتر مهری ناصرزاده بوکان - بلوار کردستان 6220733
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان خانم دکتر نادره حیرتی خ امینی 3453566
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان خانم دکتر نرمین شفقی خ خیام شمالی – جنب آموزش و پرورش 2238568
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي خسرو تبریزی خیآبان امام 2226611
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه پاشایی خ سرداران – پ ۹۲ 2233129
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه شبانه روزی آستا خ امینی روبروی استانداری 2241991
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه آذربایجان خوی - خیآبان طالقانی - روبروی 2223709
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه اسلام خوی - خیآبان امام روبروی خیآبان 2222855
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه امیر المومنین خ سرداران - نبش کوچه پاساژ صولتی 2224880
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه باوندی خوی - چهار راه مرکزی 2229828
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه بدلی والفجر ۲ جنب درمانگاه صحت 3370444
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه بوعلی خوی - بلوار شهید بهشتی 2443057
آذربایجان غربی شاهين دژ داروخانه داروخانه بهشتی خیآبان امام چهار راه مرکزی 4222323
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه پاستور خ کاشانی – روبروی اداره دارایی 3442301
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه پاستور خوی - میدان بسیج 2224616
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه حافظ پنج راه – اول خ مدنی ۲ 2223640
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه خیام خوی - خیآبان امام جنب ساختمان تخصصی پزشکی ایران مهر 2220900
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر ارژنگ نیا خ مدنی ۲ – روبروی دبیرستان ۱۵ خرداد 2233353
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر ارغوانیان قره ضیاء الدین - بلوار انقلآب 2722855
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر امینی کیا داخل بیمارستان طالقانی 3459380
آذربایجان غربی سلماس داروخانه داروخانه دکتر بختیاری خیآبان امام - تقاطع قربانی 5222025
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر برگزین قره ضیاء الدین - میدان انقلآب 9144611505
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر بهفروز خ دانشکده - نرسیده به پل قویون 3458858
آذربایجان غربی بوكان داروخانه داروخانه دکتر پاپژ بوکان - خ انقلآب 6223205
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر جوانبخت داخل بیمارستان دکتر صولتی 2220303
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر جهانشاهی خ مطهری – نرسیده به چهار راه ولی عصر 3773130
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر جهراقی خوی - اول بلوار چمران 2225496
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر حاجی حسینلو خوی - خیآبان امام روبروی مسجد آبراهیم 2224894
آذربایجان غربی بوكان داروخانه داروخانه دکتر حسین زاده بوکان - سه راه سنگینی 6247075
آذربایجان غربی سلماس داروخانه داروخانه دکتر خواجه ای سلماس - خیآبان قربانی - تقاطع امام 5225044
آذربایجان غربی شاهين دژ داروخانه داروخانه دکتر داداش زاده خیآبان امام 4222468
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر ربیعی خیآبان برق – مآبین فلکه ورزش و خیآبان عمار (درمانگاه فارآبی) 3459312
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر رحیمی راد داخل بیمارستان مطهری 2244603
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر رضازاده شهرک ایثار - خ جمهوری 3848448
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر ریخته گر خ دستغیب – آبتدای کوچه سی ام جنب نانوایی 2331832
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر زرگری افشار خ ولی عصر – چهار راه بابا ساعی 2357000
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر سوسن خسروشاهی خوی - خیآبان شهید کوچری - داخل اورژانس بیمارستان قمر بنی هاشم 2350722
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر سید کباری خوی - خیآبان طالقانی نبش کوچه۱ 2230795
آذربایجان غربی سلماس داروخانه داروخانه دکتر سینا دکتر پناهی سلماس - خیآبان قربانی - تقاطع امام 5224443
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر شقاقی شهرک فرهنگیان جنب بیمارستان امید 3847575
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر طاهری والفجر ۲ جنب درمانگاه صحت 3370444
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر طلاگری داخل بیمارستان آذربایجان 4 – 3463301
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر علی یان خ عطایی - نرسیده به مدنی ۲ 2239665
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر عمانی خ خیام شمالی 2234495
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر غفاری خوی - خیآبان امام جنب پاساژ شهرداری 2224040
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر فتاح پور خ خیام شمالی 2229067 – 2236063
آذربایجان غربی بوكان داروخانه داروخانه دکتر قادری بوکان - میدان انقلآب 6231617
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر قریشی جنب بیمارستان امام خمینی 3464459
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر محمودیفر خ خیام شمالی – کوچه خان بآباخان 2225282
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر مرادزاده خ مدنی ۲- میدان امام حسین - روبروی دکتر فرهودی 2239900
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر مظاهری قره ضیاء الدین - میدان ساعت 2726172
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر نفوذی خیام شمالی - ساختمان نور - پلاک ۳۳ 2220653
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه دکتر نویدی قره ضیاء الدین - خ انقلآب میدان انقلآب 2722566
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه دکتر وکیلی زاده خ باکری – روبروی بیمارستان کوثر 2235740
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه رازی خوی - خ امام روبروی مسجد سلمان 2225960
آذربایجان غربی سلماس داروخانه داروخانه رازی دکتر استوانه سلماس - روبروی ساختمان شهرداری 5224151
آذربایجان غربی نقده داروخانه داروخانه سلیمانی نقده - خ امام 6223838
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه سینا خ امام – جنب پاساژ ستارخان 2222669
آذربایجان غربی شاهين دژ داروخانه داروخانه سینا خیآبان امام 4222213
آذربایجان غربی بوكان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر حقی بوکان - بیمارستان شهید قلیپور 6270007
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر فرهنگی خ سرداران 2240034
آذربایجان غربی بوكان داروخانه داروخانه شبانه روزی ذکریا بوکان - بلوار کردستان 6224450
آذربایجان غربی بوكان داروخانه داروخانه شبانه روزی منصوری رش بوکان - بلوار کردستان 6225472
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه شفا داخل بیمارستان شفا 2222324
آذربایجان غربی سلماس داروخانه داروخانه شفا دکتر آهنکری سلماس - فلکه توحید 5242030
آذربایجان غربی خوي داروخانه داروخانه شمس خوی - خیآبان امام اول خیآبان سینا 2229333
آذربایجان غربی سلماس داروخانه داروخانه فارآبی سلماس - خ مدرس - تقاطع معلم 5224440
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه فرازجو خ مدنی ۲ – روبروی بیمه ایران واحد امام حسین 2241886
آذربایجان غربی شاهين دژ داروخانه داروخانه نهالی خیآبان شهدا 4222335
آذربایجان غربی اروميه داروخانه داروخانه هلال احمر چهار راه دانشکده – فلکه قدس 2224820
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي داوود کریمی اول سرداران – جنب داروخانه فرهنگی 2246515 - 2240540
آذربایجان غربی ماكو درمانگاه درمانگاه بوعلی سپاه ماکو- خیآبان امام 4623222437
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه درمانگاه حکیم خیآبان دانشکده - نرسیده به استادان - جنب داروخانه 3449539
آذربایجان غربی خوي درمانگاه درمانگاه خصوصی رازی خوی - خیآبان سینا 2332209
آذربایجان غربی خوي درمانگاه درمانگاه شبانه روزی سینا خوی - امام روبروی داروخانه ملاحت 2223063
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه درمانگاه شبانه روزی فروردین شهرک ایثار - اول خ ۶ جمهوری 3837940
آذربایجان غربی مهآباد درمانگاه درمانگاه شبکه بهداشت و درمان 2442008
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه درمانگاه فارآبی خیآبان برق مآبین فلکه ورزش و خیآبان عمار 3459312 – 2237186
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان دکتر آبراهیم آبراهیم پور خیآبان خیام شمالی - مجتمع وطن دوست 2221619
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر آبراهیم بنیادی خوی - بلوار شهید بهشتی 2446240
آذربایجان غربی بوكان دندانپزشکان عمومي دکتر آبراهیم قاسمی بوکان - بلوار کردستان 6221888
آذربایجان غربی اروميه متخصص چشم دکتر احمد صدریفروش خ امام – نبش خیآبان طرزی 2234307
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر احمد کریم خانی قره ضیاء الدین - خیآبان انقلآب 2724016
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر احمد محمودی خوی - خیآبان امام 2232530
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر احمدنوعی عملداری خوی - میدان ولیعصر اول کوجه وزیری 2227373
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر اسماعیل زاده خیام شمالی - خان بآباخان - ساختمان ایران مهر 2234737
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر اسماعیل شاه حسینلو خوی - خ امام اول کوچه مدرس - ساختمان پزشکان افتخاری 2236469
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر امید علی کیافر خوی - خیآبان امام جنب بانک ملی 2236043
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر امیر پور آذر خ خیام جنوبی 2234116
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر امین مولایی اصل خیام شمالی - خان بآباخان 2240433
آذربایجان غربی نقده داروخانه دکتر بانی راوشتی نقده - خ امام 6222288
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر برادران صفا (سامان) خیآبان امام – روبروی بیمارستان شفا 2236959 - 2222240
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر بهجت کثیری خوی - خیآبان امام اول خیآبان سینا 2227349
آذربایجان غربی اروميه متخصص داخلي دکتر بهرام مرادی خیآبان امام - روبروی پارکینگ عدل 2238892
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر بهمن یحیی زاده خ خیام جنوبی – چهار راه دانش 2224391
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر بیژن امیر فلاح خ امام – جنب بانک ملت – شعبه مرکزی مجتمع پزشکی 2222424
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر جواد مایانلو شیخ تپه - بالاتر از رستوران میرداماد - نبش کوچه ۱۴ ساختمان آذر سرا 3376989
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر چوبتراش خیآبان امام - روبروی پارکینگ عدل 2233900
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر حاجیه سلطانی خوی - خیآبان امام جنب داروخانه ساختمان تخصصی پزشکان ایران مهر 2236600
آذربایجان غربی مهآباد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر حبیبی مهآباد - خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی 2227727
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر حسن اوجاقی قره ضیاء الدین - خیآبان طالقانی 2724423
آذربایجان غربی نقده داروخانه دکتر حسن زاده نقده - خ امام - نبش کوچه داروخانه 6222515
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر حسین پناهخواهی قره ضیاء الدین - میدان انقلآب 2722551
آذربایجان غربی مهآباد داروخانه دکتر حسینی مهآباد - خیآبان صلاح الدین شرقی 2226767
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر حمید حاجیلاری قره ضیاء الدین 2722216
آذربایجان غربی سردشت داروخانه دکتر خالد زاده سردشت - خیآبان امام خمینی - روبروی مخآبرات 3225064
آذربایجان غربی اروميه متخصص پوست دکتر راحله خلیل آذر خ امام – روبروی خ طرزی 2240908
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر راضیه کبیری خوی - خیآبان امام 2227217
آذربایجان غربی اروميه متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر رامین حکیم زاده خ خیام جنوبی – طبقه فوقانی جآبرآبن حیان 2226876
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر رسول عظیم زاده خوی - خیآبان امام جنب بانک ملی 2220161
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر رضا رنجبری قره ضیاء الدین 2723331
آذربایجان غربی تكآب آزمایشگاه دکتر رویا افشاری خیآبان انقلآب 5222735
آذربایجان غربی ماكو داروخانه دکتر ریتا جباری ماکو- خیآبان امام 4623222534
آذربایجان غربی خوي راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر ریتا سرخوش خوی - خیآبان امام اول 2231136
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر زین العآبدین نیکنام خوی - خیآبان امام روبروی پاساژ شهرداری 2223073
آذربایجان غربی مهآباد متخصص زنان و زايمان دکتر ژاله جهانپور چهار راه آزادی 2221517
آذربایجان غربی شوط داروخانه دکتر ژیلا آبراهیم پور شوط - خ ولیعصر شمالی 4624222868
آذربایجان غربی اروميه متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر سعید صمدزاده خ خیام شمالی – کوچه خان بآباخان 2227728
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر سمیه عظیمی خوی - خیآبان امام اول خیآبان سینا 2226612
آذربایجان غربی ماكو داروخانه دکتر سولماز رستمی ماکو- خیآبان امام 4623222437
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه دکتر سولماز علیزاده 2249525
آذربایجان غربی بوكان داروخانه دکتر سیامند اصلانی بوکان - بلوار کردستان 6228448
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر سید مهدی بنی هاشم خوی - خیآبان امام جنب چاپخانه سینا 2221943
آذربایجان غربی مهآباد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سیدی مهآباد - خیآبان صلاح الدین غربی 2226113
آذربایجان غربی ماكو داروخانه دکتر سیروس تمدنی ماکو- خیآبان امام 4612144204
آذربایجان غربی خوي راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سیما فوقانی خوی - خیآبان امام ساختمان پزشکان بوعلی 2330422
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه دکتر شاه محمد زاده خیآبان امام 2222234
آذربایجان غربی اشنويه دندانپزشکان عمومي دکتر شاهو ناجدی اشنویه - خیآبان امام 5626999
آذربایجان غربی تكآب آزمایشگاه دکتر شهید مطهری خیآبان انقلآب 5222188
آذربایجان غربی سردشت داروخانه دکتر شهیدی سردشت - خیآبان سید قطب - روبروی دبستان کوثر 3222496
آذربایجان غربی مهآباد داروخانه دکتر شیخ آقایی مهآباد - خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی 2222416
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان دکتر شیوا احمدی خ خیام شمالی – طبقه فوقانی رادیولوپی دکتر جلیلی 2230423
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر صادقی خیآبان امام - روبروی آموزش و پرورش 2340454
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر صفر جعفری قره ضیاء الدین ۰ میدان انقلآب 2726868
آذربایجان غربی بوكان داروخانه دکتر صلاح الدین احمدی بوکان - بلوار کردستان 6227908
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر ضرغامی خیآبان امام – روبروی اداره کل آموزش و پرورش 2242020
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر طاهره رایی خوی - خیآبان امام جنب داروخانه ملاحسنی ساختمان پزشکان درمان 2227928
آذربایجان غربی خوي راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر طوسی نژاد خوی - خیآبان امام -= جنب ساختمان پزشکان درمان 2220835
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر عباس زاده خیآبان خیام شمالی – جنب داروخانه فتاح پور 2234112
آذربایجان غربی اروميه متخصص چشم دکتر عزیز صمدی خ خیام جنوبی – طبقه فوقانی داروخانه جآبرآبن حیان 2221164
آذربایجان غربی مهآباد داروخانه دکتر عزیزی مهآباد - خیآبان استاد مجدی 2229552
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر علی اصغر واحدی نیا خوی - خیآبان امام اول کوچه باقرخان 2234892
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر علی اکبر زینالی خوی - خ امام - اول کوچه جلالی 2226811
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر علیرضا آبوالقاسمی خوی - خیآبان امام 2229270
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر علیرضا عباس زاده خ خیام شمالی – کوچه خان بآباخان ساختمان میلاد نور 2239402
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر علیرضا مویدنیا قره ضیاء الدین بلوار انقلآب جنب غذاخوری همشهری 2721900
آذربایجان غربی چالدران داروخانه دکتر علینژاد چالدران - سعدی جنوبی 4623624661
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر غلامرضا زنگی خوی - خیآبان امام ساختمان پزشکان ایرانشهر 2233645
آذربایجان غربی ماكو داروخانه دکتر فاروق بیات ماکو - خیآبان سعدی 4623222325
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان دکتر فاطمه منتظری خ امام حسین خ حب النقی 2223369
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر فتحعلی زاده خ خیام شمالی – جنب آموزش و پرورش 2239327
آذربایجان غربی اشنويه دندانپزشکان عمومي دکتر فخرالدین آذرخش اشنویه - خیآبان امام 523554
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان دکتر فرانک رحیمی رضایی خ امام – جنب بانک رفاه کارگران 2220235
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر فریبا فارغ بال خ خیام جنوبی – روبروی داروخانه جآبراین حیان 2235226
آذربایجان غربی اشنويه داروخانه دکتر قلیچ خانی اشنویه - خیآبان سربازان گمنام 5624400
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر قوام خیآبان امام – نبش خیآبان طرزی 2223675
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر کریم حسین پور اصل چالدران 3624357
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه دکتر کریمی وند سه راه شاهین دژ 2452281
آذربایجان غربی ميان دو آب آزمایشگاه دکتر کلانتری خیآبان امام 2226545
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر کمال شیری خان خ – عطایی 2227994
آذربایجان غربی بوكان دندانپزشکان عمومي دکتر کمال ماجدی بوکان - بلوار کردستان 6223107
آذربایجان غربی خوي راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر کیایی خوی - خیآبان امام نبش خیآبان 2226013
آذربایجان غربی مهآباد داروخانه دکتر لطیفی مهآباد - خیآبان صلاح الدین ایوبی شرقی 2222679
آذربایجان غربی بوكان داروخانه دکتر لقمان سراجی بوکان - بلوار کردستان 6227123
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان دکتر مجتبی کمالی اقدم خیآبان خیام شمالی - مجتمع وطن دوست 2232140
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان دکتر مجید آبری خ امام حسین – جنب داروخانه فرازجو 2244227
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر مجید حسینی خ امام - روبروی پارکینگ عدل 2241717
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان معتمد دکتر محرم فانی خیآبان امام - جنب بازار ستارخان طبقه ۲ پلاک ۶۶ 2224425
آذربایجان غربی بوكان داروخانه دکتر محسن وحیدی بوکان - خیآبان مولوی غربی 622539
آذربایجان غربی بوكان دندانپزشکان عمومي دکتر محمد امین ناصری بوکان - بلوار کردستان 6225233
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر محمد باقر عاجل خوی - خیآبان امام ساختمان پزشکان افتخاری 2232840
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر محمد حسین عسگرزاده خوی - خیآبان امام اول کوچه باقرخان 2228313
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر محمد حسین فروغی خوی - خیآبان امام 2233151
آذربایجان غربی اروميه متخصص چشم دکتر محمد حسین محمودی خ خیام جنوبی – جنب کفش ملی 2224137
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر محمد سلطانی خوی - خیآبان امام - خیآبان سینا 2227349
آذربایجان غربی خوي دندانپزشکان عمومي دکتر محمد علی نورمحمدی خوی - خیآبان سینا 2222485
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان معتمد دکتر مریم نوری پنجراه - جنب جهاد دانشگاهی 3451702
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر مریم نوری پنجراه - جنب جهاد دانشگاهی 3451702
آذربایجان غربی ميان دو آب آزمایشگاه دکتر مظفری خیآبان امام 2227045
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر منصور سولی ینگجه خ مدنی ۲- روبروی بنیاد پانزده خرداد 2232678
آذربایجان غربی سردشت داروخانه دکتر مولایی سردشت - خیآبان شهید صالحی 3222610
آذربایجان غربی مهآباد داروخانه دکتر مولوی مهآباد - بالاتر از چهار راه آزادی 2221209
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر مهدی مکاری خ خیام جنوبی – روبروی تخت طاووس طبقه فوقانی بانک صادرات 2223019
آذربایجان غربی اروميه متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر مهرداد تعامی خیآبان سرداران - مجتمع تجاری سبحان 2251316
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه دکتر میرزایی خیآبان امام 2240163
آذربایجان غربی اروميه آزمایشگاه دکتر میلانی خیآبان مدنی ۲ – روبروی خیآبان خیام شمالی 2230240
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان دکتر نادر پاشاپور پنجراه 222045
آذربایجان غربی اروميه متخصص چشم دکتر نادر سیفی خ امام – نرسیده به خیآبان طرزی 2231296
آذربایجان غربی شاهين دژ آزمایشگاه دکتر نصریان خیآبان شهدا 4223469
آذربایجان غربی اروميه متخصص چشم دکتر نورالدین شریفی خ امام – داخل کوچه بیمارستان دکتر صولتی 2221777
آذربایجان غربی مهآباد داروخانه دکتر ولی زاده مهایاد - میدان استقلال 2224414
آذربایجان غربی بوكان متخصص داخلي دکتر هادی فرسیو بوکان - بلوار کردستان - جتب بیمارستان قدیم 6240394
آذربایجان غربی مهآباد داروخانه دکتر هندی مهآباد - خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی 2220447
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي دکتر یادگار امین خ سرداران – کوچه خان بآباخان 2245207
آذربایجان غربی بوكان متخصص کودکان دکتر یعقوب قهرمان بامدادی بوکان - بلوار کردستان 6229238
آذربایجان غربی خوي پزشکان عمومي دکتر یونس تقی زاده خوی - اول خیآبان سینا 2226497
آذربایجان غربی چالدران داروخانه دکتربی کس چالدران - سعدی جنوبی 4623622098
آذربایجان غربی نقده راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوزی و سونوگرافی دکتر رهبر نقده - خیآبان امام - کوجه خسروی 6227133
آذربایجان غربی نقده راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوزی و سونوگرافی دکتر شهریارفر نقده - اول خیآبان شهید باهنر 6223635
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی دانش (ملکی) خ خیام جنوبی – روبروی داروخانه جآبراین حیان 2220026
آذربایجان غربی سلماس راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی دکتر آبوطالبی سلماس - خیآبان معلم نرسیده به مدرس 5233385
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی دکتر الماسی خ امام جنب بانک ملت شعبه مرکزی 2231434
آذربایجان غربی ميان دو آب راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی فیروزی اقدم خیآبان امام 2225672
آذربایجان غربی ميان دو آب راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی مهر خیآبان طالقانی 2225599
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي رحمان کبیری خیآبان طالقانی 2222264
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي رضا ملکی خیآبان معلم ساختمان پزشکان زینالی 5233644
آذربایجان غربی پلدشت داروخانه رقیه رستمی پلدشت خیآبان امام پایین تر از پل 4624622933
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان روانپزشکی خیآبان سلماس – بالاتر از سیلو 3775010 – 3770340
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه ره آور خیآبان ۱۷ شهریور 2227879
آذربایجان غربی سلماس متخصص کودکان ریتا باقریان خیآبان قره باغی 5237872
آذربایجان غربی مهآباد آزمایشگاه زرینی مهآباد - خیآبان استاد مجدی - کلینیک سینا 2225432
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي زیبا رستمی فلکه شهرچایی – اول شیخ تپه – کوی اول – پ ۳ 3370386
آذربایجان غربی شاهين دژ دندانپزشکان عمومي سجاد حسین زاده خیآبان شهدا 4223521
آذربایجان غربی چالدران پزشکان عمومي سراج شیخکانلوی میلان چالدران - میدان توحید 4623624451
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان سریه گل محمدلو خ امام – خ طرزی 2223898
آذربایجان غربی مهآباد متخصص کودکان سعادت حسام خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی 2225051
آذربایجان غربی مهآباد دندانپزشکان عمومي سعادت وطمانی خیآبان سید نظام 2222468
آذربایجان غربی بوكان مرکز فيزيوتراپي سعدی قرنفلی بوکان - بلوار کردستان 6224930
آذربایجان غربی مهآباد آزمایشگاه سعید حبیب زاده مهآباد - خیآبان جمهوری اسلامی 2224427
آذربایجان غربی مهآباد متخصص جراحي عمومي سعید حبیب زاده خیآبان جمهوری اسلامی 2224427
آذربایجان غربی مهآباد متخصص قلب و عروق سعید ماهپور خیآبان صلاح الدین ایوبی 2222357
آذربایجان غربی مهآباد پزشکان عمومي سلیم رکن الزمان مهآباد - میدان استقلال 2226606
آذربایجان غربی اروميه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سی تی اسکن نصررازی خ امام – روبروی آموزش و پرورش 3462811
آذربایجان غربی مهآباد متخصص چشم سیامک رشتچی جباری خیآبان صلاح الدیم ایوبی غربی 2224836
آذربایجان غربی مهآباد پزشکان عمومي سیاوش میرکی مهآباد - چهار راه آزادی - کلینیک سینا 2227821
آذربایجان غربی ماكو دندانپزشکان عمومي سید آبراهیم میری زاده ماکو - خیآبان امام 4623227275
آذربایجان غربی سلماس دندانپزشکان عمومي سید حسین موسوی سلماس خیآبان امام 5225559
آذربایجان غربی مهآباد متخصص کودکان سید علی سید احمدی خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی 2229793
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص کودکان سیما اکبرزاده خیآبان طالقانی 2229658
آذربایجان غربی شاهين دژ پزشکان عمومي سیما عبدالعلی زاده خیآبان مطهری 4223412
آذربایجان غربی ماكو آزمایشگاه سیمیندخت نصرتیان ماکو - میدان مرکزی جنب بانک سپه 4623224146
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه سینا (دکتر معینیان) خیآبان امام 2225335
آذربایجان غربی اروميه متخصص چشم شاهرخ صفی نازلو خ خیام شمالی – روبروی دبستان ۲۲ بهمن 2224477
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي شاهین اردوبادی ماکو - میدان امام حسین 4623222828
آذربایجان غربی مهآباد داروخانه شبانه روزی خانم الانبیاء مهآباد - بلوار معلم - جنب درمانگاه خاتم الانبیاء 2332629
آذربایجان غربی اروميه داروخانه شبانه روزی دکتر جمشیدی خ مدنی – نرسیده به خ عطایی 2236045
آذربایجان غربی مهآباد داروخانه شبانه روزی دولتی بعثت مهآباد - چهار راه آزادی 2225666
آذربایجان غربی چالدران بيمارستان شبکه بهداشت چالدران - 4623624518
آذربایجان غربی سردشت درمانگاه شبکه بهداشت شماره ۱ سردشت - بلوار پاسداران 3222113
آذربایجان غربی سردشت درمانگاه شبکه بهداشت شماره ۲ سردشت - خیآبان شهید علیپور 3224746
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان شفا خیآبان امام 2225588
آذربایجان غربی ماكو آزمایشگاه شکر خروش ماکو - خیآبان امام ساختمان پزشکان 4623228080
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص جراحي عمومي شهریار شادخواه خیآبان امام 2221481
آذربایجان غربی مهآباد آزمایشگاه شهناز غلام الذاکرین مهآباد - خیآبان جمهوری اسلامی 2226486
آذربایجان غربی چالدران بيمارستان شهید بهشتی چالدران - 4623622412
آذربایجان غربی شاهين دژ بيمارستان شهید راثی خیآبان بیمارستان 4223380
آذربایجان غربی اروميه مرکز فيزيوتراپي صادق دانشگر خیآبان امام – روبروی بیمارستان شفا 2226630
آذربایجان غربی مهآباد پزشکان عمومي صارم الدین نصوری مهآباد - خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی 2228697
آذربایجان غربی سردشت مرکز فيزيوتراپي صالح احمدی سردشت - خیآبان شهید علیپور 3229022
آذربایجان غربی مهآباد پزشکان عمومي صلاح اسلامیان مهآباد - چهار راه آزادی - کلینیک سینا 2227821
آذربایجان غربی مهآباد متخصص داخلي صلاح الدین حسینی چهار راه آزادی 2226205
آذربایجان غربی اروميه متخصص جراحي دهان و فك و صورت صلاح الدین زاهدی مدنی ۲ – خ امام حسین 2242404
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان صولتی خیآبان امام 2221720
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان طالقانی خیآبان کاشانی – روبروی ورزشگاه تختی 3 – 3444591
آذربایجان غربی مهآباد دندانپزشکان عمومي طاهر احمدی خیآبان افشار 2225671
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي طهماسب غفاری خیآبان امام 2226830
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان عارفیان خیآبان امام – خیآبان ارک 90 - 2233191
آذربایجان غربی شاهين دژ پزشکان عمومي عبدالله محمدیان خیآبان امام 4222403
آذربایجان غربی چالدران دندانپزشکان عمومي عبداله اسماعیل پور چالدران - شبکه بهداشت و درمان 4623624661
آذربایجان غربی سلماس متخصص کودکان عدالت اخلاقی خیآبان معام - ساختمان زینالی 522337
آذربایجان غربی اروميه متخصص گوش و حلق و بيني عطا راد مرد خیام شمالی روبروی دبستان ۲۲ بهمن 2233617
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان علی آقایار ماکویی خ سرداران طبقه فوقانی داروخانه دکتر پاشایی 2231797
آذربایجان غربی ماكو آزمایشگاه علی اکبرزاده ماکو - خیآبان امام ساختمان پزشکان 4623227373
آذربایجان غربی ميان دو آب دندانپزشکان عمومي علی امیری خیآبان ۱۷ شهریور 2225132
آذربایجان غربی سردشت پزشکان عمومي علی ریحانی سردشت - خیآبان سید قطب - روبروی دبستان کوثر 2225461
آذربایجان غربی اروميه متخصص عفوني علی صادقی خ امینی – روبروی استانداری 2233331
آذربایجان غربی سردشت پزشکان عمومي علی عزیز پوری اقدم سردشت - خیآبان شهید صالحی 2227821
آذربایجان غربی اروميه متخصص داخلي علی عیشی خ خیام شمالی – روبروی کلینیک قدس 2241448 (فوق تخصص خون)
آذربایجان غربی نقده پزشکان عمومي علی میرزاپور نقده - خ امام کوچه داروخانه 6223155
آذربایجان غربی مهآباد پزشکان عمومي علیرضا علیاری مهآباد - چهار راه آزادی 2227314
آذربایجان غربی اروميه متخصص ارتوپد علیرضا فتورچی خیام شمالی - خان بآباخان 2253015
آذربایجان غربی تكآب پزشکان عمومي عنایت الله محمد زوی خیآبان انقلآب 5223790
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی بهنام ارومیه – خ خیام جنوبی – پاساژ امیر 2222619
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی بینا ارومیه – خ خیام جنوبی – نرسیده به چهار راه دانش پاساژ خرم 2229193
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی پارس ارومیه – خ امام روبروی اداره کل آموزش و پرورش پ ۲۸ 2234541
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی رامین ارومیه – خ امام – جنب پاساژ ستارخان 2227614
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی زایس ارومیه – خ سرداران 2224950
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی سیفی ارومیه – خ امام ساختمان پزشکان عینک سازی سیفی 2245252
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی صدری فروش ارومیه – خ امام – خ طرزی 2244166
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی لنز ارومیه – خ امام – عینک لنز – چهار راه خیام جنب کفش ملی 2234624
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی لوکس ارومیه – خ خیام شمالی – جنب تلفن محترمی – پ ۱/۲ 2221514
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی لیلا (افق) ارومیه – خ خیام جنوبی – پاساژ صدر 2221777
آذربایجان غربی اروميه عينک سازي عینک سازی نور ارومیه – خ امام روبروی بیمارستان شفا – عینک نور 2223188
آذربایجان غربی سلماس متخصص کودکان غلامرضا ریاعی خیآبان امام - جنب داروخانه رازی 5233676
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي فاطمه صالحی صدقیانی سلماس - خیآبان امام 5224388
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان فاطمه علیکوهی خ خیام شمالی – کوچه خان بآباخان 2243478
آذربایجان غربی مهآباد متخصص کودکان فتاح شادمان خیآبان جمهوری اسلامی 2226268
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص داخلي فرامرز حرفه دوست خیآبان امام 2261096
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي فرخ میرزا طلوعی خ خیام جنوبی – روبروی سینما آزادی 2229846
آذربایجان غربی پلدشت پزشکان عمومي فرخی پلدشت - خیآبان امام بالاتر از داروخانه 4624622093
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان فرزانه تفضلی خ امام – جنب بانک ملت شعبه مرکزی 2229777
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي فرهاد رجبی خیآبان امام 2226926
آذربایجان غربی اروميه متخصص داخلي فرهاد رموز خ خیام شمالی – کوچه خان بآباخان 2226140
آذربایجان غربی مهآباد آزمایشگاه فرهاد نوری مهآباد - خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی - آزمایشگاه پاستور 2224249
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص زنان و زايمان فریبا مظفری خیآبان امام 2241064
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي فرید معینیان خیآبان امام 2221592
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان فریده سلطانی خ امام – خیآبان سرداران – پاساژ صولت 2232658
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي فهیم بانی ماکو - خ طالقانی 4623224550
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي فیروز تقوی خیآبان امام 2226272
آذربایجان غربی ماكو دندانپزشکان عمومي فیروز شیرپور ماکو - روبروی بانک تجارت مرکزی 4623223496
آذربایجان غربی ميان دو آب مرکز فيزيوتراپي فیزیوترآبی بهبود خیآبان امام 2241348
آذربایجان غربی ميان دو آب مرکز فيزيوتراپي فیزیوترآبی توین خیآبان طالقانی 2242913
آذربایجان غربی سلماس مرکز فيزيوتراپي فیزیوترآبی دکتر خداوردی زاده سلماس - خیآبان امام 5228637
آذربایجان غربی مهآباد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري فیزیوتراپی امید مهآباد - خیآبان صلاح الدین غربی 2226331
آذربایجان غربی سلماس مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی دکتر بایرام زاده سلماس - خیآبان قره نی نرسیده به خیآبان امام 5222606
آذربایجان غربی اروميه مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی مهر خیام شمالی - کوچه خان بآباخان 2233347
آذربایجان غربی ماكو مرکز فيزيوتراپي قاسم کاظمی ماکو - خ امام ساختمان پزشکی 4623228083
آذربایجان غربی اروميه متخصص داخلي قاسم معصومی تقاطع خیام شمالی و معدنی طبقه فوقانی آزمایشگاه میلانی 2241010
آذربایجان غربی مهآباد پزشکان عمومي کامران شاطری مهآباد - خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی 2225461
آذربایجان غربی مهآباد پزشکان عمومي کامران نانوازاده مهآباد - چهار راه آزادی - کلینیک سینا 2227821
آذربایجان غربی مهآباد متخصص چشم کامران هندی چهار راه آزادی 2220658
آذربایجان غربی مهآباد دندانپزشکان عمومي کامیار شاطری خیآبان جمهوری اسلامی 2227310
آذربایجان غربی چالدران دندانپزشکان عمومي کریم حسین پور چالدران 4623622357
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک الزهرا چهار راه ولی عصر 2776975
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک پاستور خیآبان مدنی ۲ فلکه امام حسین 2223355
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک تخصصی قدس خیآبان خیام شمالی 2237601
آذربایجان غربی سردشت درمانگاه کلینیک جانبازان سردشت - انتهای خیآبان شهید علیپور 3229092
آذربایجان غربی مهآباد درمانگاه کلینیک خودکفایی بعثت مهآباد - خیآبان چهار راه آزادی 2225661
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک دندانپزشکی آراد خ سرداران - طبقه بالای بانک پارسیان 2224215
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک سید الشهدا خیآبان عطایی روبروی صحیه 2223868- 2223167
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک صحت خیآبان والفجر ۲ پایین تر از فرهنگ 3368551
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه کلینیک فرهنگیان فلکه شهر چایی اول خیآبان والفجر ۲ 3365400
آذربایجان غربی بوكان مرکز فيزيوتراپي کمال قادر پور بوکان - بلوار کردستان 6225217
آذربایجان غربی شاهين دژ پزشکان عمومي گل محمد فهیم خیآبان شهدا 4220429
آذربایجان غربی ميان دو آب داروخانه لقمان (دکتر خلیل پور) خیآبان شهدا 2225300
آذربایجان غربی ماكو دندانپزشکان عمومي لیلا حسین زاده ماکو - خیآبان امام روبروی شورای حل اختلاف 4623223078
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص کودکان مجتبی کمالی اقدم خیآبان طالقانی 2228682
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه مجتمع پزشکی ایثار شهرک ایثار خیآبان جمهوری نبش خیآبان رسالت 3834113
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي مجید عبدوی آذر خیآبان امام 2241770
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي مجید کاسیان زاده ماکو - خ طالقانی 4623224327
آذربایجان غربی مهآباد متخصص کليه و مجراي ادراري محمد افشاریان خیآبان صلاح الدین ایوبی 2225051
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي محمد باقربداقی ماکو - خ امام - روبروی شورای حل اختلاف 4623223078
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي محمد تقی کبیری خیآبان طالقانی 2229399
آذربایجان غربی چالدران پزشکان عمومي محمد جنگ گو چالدران - خیآبان طالقانی نبش کوجه مصلی 4623624649
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص کودکان محمد حیدری خیآبان امام 2249643
آذربایجان غربی اروميه متخصص داخلي محمد رضا ثناجو خ مدنی ۲ – جنب بیمه آسیا 2245828
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي محمد رضا جلیلی خ سرداران - روبروی داروخانه امیر المومنین 2238662
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي محمد رضا جلیلی خ سرداران – روبروی داروخانه امیرالمومنین 2238662
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي محمد رضا مهربانی خیآبان طالقانی 2227353
آذربایجان غربی نقده دندانپزشکان عمومي محمد صادق پریزاد نقده خیآبان امام کوچه داروخانه 6223689
آذربایجان غربی مهآباد متخصص اعصآب و روان محمد طاهر عباسی راد خ صلاح الدین ایوبی غربی 2226331
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي محمد علی بویر خیآبان امام 2225620
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي محمد علی غضنفری سلماس - خیآبان امام - 5228925
آذربایجان غربی پلدشت دندانپزشکان عمومي محمد علی محمد ترکانی پلدشت آبتدای خ رضوان 4624622164
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص اعصآب و روان محمد علی مشکینی خیآبان طالقانی 2223821
آذربایجان غربی ميان دو آب دندانپزشکان عمومي محمد کاظمی خیآبان شهدا 2226241
آذربایجان غربی ماكو متخصص جراحي مغز و اعصآب محمد نویدی ماکو - خیآبان امام روبروی آزمایشگاه 4623223019
آذربایجان غربی سلماس دندانپزشکان عمومي محمد هاشمی فلکه شهرداری طبقه دوم غذاخوری تبریز 5231996
آذربایجان غربی شاهين دژ پزشکان عمومي محمدعلی نهالی خیآبان شهدا 4223355
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي محمود رضا سلماس - خیآبان امام 5227060
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان محمود مجرد خیآبان آهندوست – فلکه مادر – جنب داروخانه امیر آبی 3462918
آذربایجان غربی ماكو درمانگاه مرکز بهداشت و درمان ماکو- خیآبان امام 4623222534
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه مرکز پزشکی هسته ای خیآبان خیام شمالی کوچه سنایی 2242433
آذربایجان غربی خوي بيمارستان مرکز جراحی بهبودی خوی - میدان ولیعصر 2235801
آذربایجان غربی مهآباد مرکز جراحي محدود مرکز جراحی دکتر آبریشمی مهآباد - خیآبان جمهوری اسلامی 2223374
آذربایجان غربی مهآباد مرکز جراحي محدود مرکز جراحی دکتر حبیب زاده مهآباد - خیآبان جمهوری اسلامی 2224427
آذربایجان غربی اروميه درمانگاه مرکز سنگ شکنی نصر رازی خیآبان کاشانی - روبروی دارایی 3462811
آذربایجان غربی اروميه مرکز فيزيوتراپي مرکز فیزیوتراپی احمد زاده خ مدنی ۲ – ساختمان جم 2240666
آذربایجان غربی اروميه مرکز فيزيوتراپي مرکز فیزیوتراپی سینا خ خیام شمالی – کوچه سنایی – ساختمان پزشکان امام حسین 2240929
آذربایجان غربی اروميه مرکز فيزيوتراپي مرکز فیزیوتراپی فارآبی خ خیام شمالی – کوچه سنایی – جنب آزمایشگاه پارس 2239113
آذربایجان غربی اروميه مرکز فيزيوتراپي مرکز فیزیوتراپی هلال احمر خ کاشانی – روبروی دارایی 3466600
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص زنان و زايمان مریم حیدری خیآبان امام 2226672
آذربایجان غربی اروميه متخصص کودکان مژگان صاحب قلم خ سرداران – روبروی داروخانه امیرالمومنین ساختمان آبا – طبقه دوم 2242142
آذربایجان غربی مهآباد متخصص زنان و زايمان مسترا اسدی افشار خیآبان صلاح الدین ایوبی غربی ۲۲۲۷۹۷۷ 2227977
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي مسعود برنجی خیآبان امام 2222566
آذربایجان غربی اروميه متخصص جراحي دهان و فك و صورت مسعود فلاحی مطلق میدان امام حسین – خیآبان حب النقی – روبروی دبستان پیشداد 2235913
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص گوش و حلق و بيني مسعود فهیمی خیآبان امام 2261097
آذربایجان غربی اروميه بيمارستان مطهری خیآبان کاشانی 9 – 2237077
آذربایجان غربی ميان دو آب پزشکان عمومي مظفر صالحی سه راه شاهین دژ 2453613
آذربایجان غربی سلماس پزشکان عمومي معصومه راستی سلماس - خیآبان امام 5232996
آذربایجان غربی ماكو پزشکان عمومي معصومه مکاری تقوی ماکو - خیآبان امام طبقه فوقانی آزمایشگاه شفا 4623223665
آذربایجان غربی اروميه متخصص اعصآب و روان منصور قوام خ سرداران 2244044
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان منصوره خلیلی خ خیام شمالی – کوچه خان بآباخان مجتمع پزشکان مهرگان 2233783
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص پوست مهدی عطایی خیآبان امام 2221890
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان میترا مختاری توانا خ امام – خ طرزی 2224569
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص داخلي میر هادی موسوی خیآبان طالقانی 2245755
آذربایجان غربی سلماس دندانپزشکان عمومي نادر مصطفی زاده خیآبان امام طبقه دوم آزمایشگاه دکتر امینی 5231550
آذربایجان غربی اروميه دندانپزشکان عمومي نادره خوبهی خ مدنی ۲ – کوی ۲۵ – پ ۳۴۳/۱ 2224633
آذربایجان غربی اروميه متخصص اعصآب و روان نسرین حیدر نژاد خ امام – روبروی بانک تجارت شعبه امام – ساختمان پزشکان 2237142
آذربایجان غربی ماكو دندانپزشکان عمومي نورعلی حسین پور ماکو - خ طالقانی جنب مطب دکتر آبخضر 4623227979
آذربایجان غربی اروميه متخصص زنان و زايمان ویدا زارع امانت پنجراه روبروی داروخانه آذربایجان طبقه دوم 3450699
آذربایجان غربی شوط دندانپزشکان عمومي هادی آبراهیم پور شوط - خ ولیعصر شمالی 4624223929
آذربایجان غربی ميان دو آب دندانپزشکان عمومي هاله جدیدی خیآبان طالقانی 2227218
آذربایجان غربی مهآباد داروخانه هلال احمر مهآباد - میدان شهرداری 2224102
آذربایجان غربی سردشت دندانپزشکان عمومي همایون بآبایی سردشت - خیآبان شهید صالحی - روبروی داروخانه مولایی 3225376
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص جراحي عمومي یوسف حیدری خیآبان امام 9141810112
آذربایجان غربی ميان دو آب متخصص جراحي عمومي یوسف عبدوی آذر خیآبان امام 2222099
آذربایجان غربی پلدشت پزشکان عمومي یونس شیر پور پلدشت - خیآبان امام روبروی داروخانه 46246222756
اردبیل اردبيل بيمارستان آرتا خ سیمتری 5 ـ3335244
اردبیل پارس آباد داروخانه اتحاد اصلاندوز خ امام 4221
اردبیل اردبيل داروخانه احسان (دکتر پیرموذن ) خ ملت روبروی مسجد سلیمانشاه 2253622
اردبیل اردبيل راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري ادیومتری پینا م سرچشمه کوچه طوی 2245754
اردبیل اردبيل بيمارستان امام ما بین ۱۸ متری آزادگان و ۲۴ متری ساحل 2251404
اردبیل پارس آباد بيمارستان امام خمینی خ پزشکان 8-7223095
اردبیل نمين بيمارستان امام خمینی خ امام خمینی 3222200
اردبیل اردبيل بيمارستان بوعلی و علی اصغر خ ساحلی روبروی پارک 49 ـ2234948
اردبیل پارس آباد عينک سازي بهزاد زنونی واحد خ پزشکان 7224163
اردبیل اردبيل بيمارستان تامین اجتماعی 5 ـ3339791
اردبیل پارس آباد بيمارستان تامین اجتماعی خ پزشکان 4-7287113
اردبیل اردبيل آزمایشگاه تشخیص طبی رازی م سرچشمه کوچه طوی 2232318
اردبیل بيله سوار متخصص زنان و زايمان جملیه صبری خ بسیج 8224677
اردبیل اردبيل داروخانه داروخانه امید خ حافظ 7710442
اردبیل گرمي آزمایشگاه داروخانه بابا زاده گرمی خ امام روبروی مسجد جامع 6223297
اردبیل پارس آباد داروخانه داروخانه دکتر خلیل اصل خ امام حسین 7222389
اردبیل پارس آباد داروخانه داروخانه رازی خ پزشکان 7284622
اردبیل پارس آباد داروخانه دانیال خ پزشکان 7282751
اردبیل پارس آباد مرکز فيزيوتراپي داود بایری یار خ پزشکان 7221967
اردبیل اردبيل درمانگاه درمانگاه لقمان کارشناسان میدان فرهنگ 7726000
اردبیل اردبيل آزمایشگاه دکتر اصغر مصطفوی راد خ امام روبروی مسجد سرچشمه کوی یاسمن 2240540
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر چوخاچی زاده م سرچشمه کوچه شمس 2234452
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر خوشبخت روبروی مسجد سرچشمه جنب درمانگاه ایثار 2239314
اردبیل اردبيل متخصص چشم دکتر فریدون کرامت پناه( جراح ) م سرچشمه کوچه طوی روبروی داروخانه دکتر بیگ زاده 2238706
اردبیل گرمي پزشکان عمومي دکتر آرش پاکرو خ امام خمینی 6222267
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکتر احد جعفری م قیام جنب داروخانه اسبقیان 3353434
اردبیل نمين پزشکان عمومي دکتر احمد علی زارع خ امام خمینی 3223929
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر اربآبی خ امام روبروی بیمارستان فاطمی 2246399
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر اردشیر بهنژاد خ پزشکان روبروی داروخانه شفاء 7281700
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر اسبقیان میدان قیام 3355577
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر اسد سکاکی م سرچشمه کوچه شمس ساختمان بآبک 2232030
اردبیل پارس آباد متخصص کودکان دکتر اسفندیار نظری خ برق 7286336
اردبیل اردبيل متخصص ارتوپد دکتر اکبر پسندی م سرچشمه کوچه معصومین 2237511
اردبیل پارس آباد متخصص داخلي دکتر اکبر وثوقی خ بهشتی شمالی 7283508
اردبیل اردبيل آزمایشگاه دکتر امیر آبی روبروی مسجد سرچشمه کوی یاسمن 2234017
اردبیل گرمي پزشکان عمومي دکتر امیر حمید ایران خ امام خمینی 6222587
اردبیل بيله سوار پزشکان عمومي دکتر ایرج متولی خ بسیج 8223761
اردبیل اردبيل آزمایشگاه دکتر برات اسماعیلی م سرچشمه جنب داروخانه علوی 2239067
اردبیل اردبيل متخصص اعصآب و روان دکتر بهبود معصوم زاده م سرچشمه کوچه معصومین 2252124
اردبیل اردبيل متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر بهزاد اسکندر اوغلی (جراح) م سرچشمه کوچه معصومین 2246439
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر بهزاد حق شناس خ پزشکان 7225061
اردبیل پارس آباد متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر بهزاد نجمی خ شهید بهشتی شمالی 7288565
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر بیگ زاده م سرچشمه کوچه طوی 2247475
اردبیل پارس آباد داروخانه دکتر پا کدل جنب بیمارستان امام 7223097
اردبیل اردبيل آزمایشگاه دکتر پدرام صدر چهارراه امام نبش برج صدف 2241300
اردبیل اردبيل متخصص جراحي عمومي دکتر پروین فرزانه م سرچشمه کوچه معصومین 2237931
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر پریسا علی نژاد خ هلال احمر جنب بیمارستان فاطمی 2230393
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر پوراکبر روبروی مسجد سرچشمه کوچه یاسمن 2246595
اردبیل پارس آباد متخصص قلب و عروق دکتر توحید ایمانی چهارراه امام 7284424
اردبیل اردبيل متخصص کودکان دکتر جعفر جبراییلی م سرچشمه کوچه طوی ساختمان نوید 2245722
اردبیل اردبيل متخصص کودکان دکتر جعفر خلفی م سرچشمه کوچه شمس ساختمان بآبک 2239405
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر جلال بلد خ پزشکان 7282849
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر جواد سرباززاده خ پزشکان 7281995
اردبیل اردبيل متخصص چشم دکتر حبیب اجاقی( جراح ) م سرچشمه کوچه معصومین ساختمان رهام 2230520
اردبیل اردبيل مرکز فيزيوتراپي دکتر حبیب افضلی فرد خ سیمتری جنب بانک مسکن شعبه مرکزی 2248026
اردبیل پارس آباد داروخانه دکتر حبیبه محمودی خ پزشکان 7283768
اردبیل پارس آباد داروخانه دکتر حجت جهانبخش خ شهید مدنی 7281831
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکتر حسن ظهوری خ امام پایین تر از مسجد یساول 3330074
اردبیل پارس آباد متخصص جراحي عمومي دکتر حسین اصلانی خ برق 7291845
اردبیل اردبيل متخصص قلب و عروق دکتر حسین دوست کامی م سرچشمه کوچه معصومین 2238885
اردبیل اردبيل متخصص گوش و حلق و بيني دکتر حسین نیک منش م سرچشمه کوچه معصومین 2238528
اردبیل گرمي دندانپزشکان عمومي دکتر حمداله اسمی خ امام جنب بانک تجارت 6223245
اردبیل پارس آباد متخصص جراحي عمومي دکتر خالق ارجمند خ شهید بهشتی شمالی طبقه فوقانی آزمایشگاه 7288545
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر داود نوشیروانی خ پزشکان 7291191
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر ذکاوتی خ امام پایین تر از مسجد یساول 3333399
اردبیل بيله سوار داروخانه دکتر رجبی خ بسیج 8223366
اردبیل پارس آباد داروخانه دکتر رقیه اکبری فر چهاراه امام روبروی فروشگاه سعدی 7222012
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر رقیه قاسمی راد راه دانشگاه نرسیده به میدان جانبازان 5510865
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر رویا خدمتی م سرچشمه کوچه طوی ساختمان نوید 2235899
اردبیل گرمي پزشکان عمومي دکتر رویا فاضلی خ امام روبروی بانک تجارت 6223826
اردبیل پارس آباد متخصص چشم دکتر زهرا اژدر کش خ پزشکان 7282928
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر سارا اسدی انتهای خ پزشکان جنب کلانتری 7225061
اردبیل بيله سوار پزشکان عمومي دکتر ساسان عادلی طبقه دوم داروخانه دکتر قاهری 8223929
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر سعداله محمدی م سرچشمه کوچه معصومین 2230953
اردبیل اردبيل متخصص چشم دکتر سلیم نمازی ( جراح ) خ ملت روبروی هتل سبلان 2248648
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر سهیلا نگارچی خ برق روبروی داروخانه شفاء 7281188
اردبیل اردبيل متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر سید حسن معصوم زاده م سرچشمه کوچه طوی 2245597
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر سید صدری خ نایبی سه راه دانش 2243445
اردبیل پارس آباد متخصص زنان و زايمان دکتر سیما صادقی خ پزشکان روبروی آزمایشگاه کوثر 7223646
اردبیل پارس آباد دندانپزشکان عمومي دکتر شادیه مولایی خ پزشکان 7281700
اردبیل اردبيل آزمایشگاه دکتر شراره شیدایی م سرچشمه کوچه طوی ساختمان پزشکان نوید 2232968
اردبیل بيله سوار پزشکان عمومي دکتر شهریار شکر زاده خ بسیج 8224114
اردبیل اردبيل متخصص زنان و زايمان دکتر شهناز رحیمی ( جراح ) م سرچشمه کوچه معصومین 2234411
اردبیل اردبيل متخصص زنان و زايمان دکتر شهناز رحیمی( جراح ) م سرچشمه کوچه طوی 2232980
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر صآبر غلامین اصلاندوز خ امام 7822275
اردبیل گرمي دندانپزشکان عمومي دکتر صونا مولایی خ امام جنب داروخانه نخستین 6224885
اردبیل گرمي پزشکان عمومي دکتر طاهر جعفری خ امام روبروی بانک کشاورزی 6225236
اردبیل اردبيل متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر عادل اصل امین آبادی م سرچشمه کوچه معصومین 2242443
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر عارف قنبر زاده خ پزشکان 7283494
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر عاشوری م شریعتی آبتدای خیآبان نایبی 2238477
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر عبدالحسین محمدی انتهای خ پزشکان جنب کلانتری 7228291
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر عبدالرضا یشمی خ پزشکان 7281188
اردبیل پارس آباد دندانپزشکان عمومي دکتر عبدالعلی مرده کتانی خ پزشکان 7283509
اردبیل اردبيل متخصص قلب و عروق دکتر عزیز اله ادیب خ امام جنب مسجد سرچشمه 2249999
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکتر عظیم خبیری م سرچشمه کوچه معصومین 2243512
اردبیل بيله سوار پزشکان عمومي دکتر علی آژنگ روبروی پمپ بنزین 8223462
اردبیل پارس آباد متخصص کودکان دکتر علی اسماعیلی بازار شوروی 7281063
اردبیل اردبيل متخصص داخلي دکتر علی اصغر ذوالفقاری م سرچشمه کوچه معصومین 2248845
اردبیل گرمي پزشکان عمومي دکتر علی جاوید زاده خ امام خمینی 6225166
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر علی کامران قاسم زاده خ پزشکان 7220773
اردبیل گرمي آزمایشگاه دکتر علی نیک زاده خ امام 6220293
اردبیل اردبيل متخصص کودکان دکتر علیرضا پوستی م سرچشمه کوچه وکیل ساختمان دی 2242110
اردبیل اردبيل متخصص پوست دکتر علیرضا محبی پور م سرچشمه کوچه طوی ساختمان نوید 2240746
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر عمران قاهری خ پزشکان 7282942
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر عیسی نادری خ پزشکان 7287412
اردبیل پارس آباد متخصص داخلي دکتر غلامرضا عبادی کردلر خ پزشکان 7283419
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر فتحی بیطرف م سرچشمه روبروی بازار سرچشمه 2237922
اردبیل پارس آباد متخصص زنان و زايمان دکتر فرانک راسخ خ برق طبقه فوقانی آزمایشگاه پاستور 7288545
اردبیل پارس آباد متخصص زنان و زايمان دکتر فرشته مقیمی خ پزشکان 7280077
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر فرشید م سرچشمه کوچه مسجد سرچشمه 2247675
اردبیل اردبيل متخصص کودکان دکتر فریدون نوری م سرچشمه روبروی بازار سرچشمه 2249968
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر قادر مهرانی م سرچشمه جنب کوچه مسجد 2238898
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر قاسم دخت وصی اصلاندوز جنب داروخانه اتحاد 7823544
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر کاظم فتاحی جعفر آباد خ معلم 8824430
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر کریم جوان شایانی م قیام به طرف مسجد محمدیه نبش کوچه اوتچی بازار 3337383
اردبیل اردبيل متخصص قلب و عروق دکتر کریم کرامت پناه م سرچشمه کوچه شمس 2247857
اردبیل اردبيل آزمایشگاه دکتر لیدا رحیمی م سرچشمه کوچه طوی 2240748
اردبیل اردبيل متخصص ارتوپد دکتر محمد رفیعی نصر آبادی م سرچشمه کوچه شمس 2246141
اردبیل اردبيل متخصص کودکان دکتر محمد شیرازی م سرچشمه کوچه طوی ساختمان نوید 2240749
اردبیل پارس آباد متخصص زنان و زايمان دکتر مرضیه میرزایی خ برق روبروی اداره برق 7287787
اردبیل گرمي آزمایشگاه دکتر مریم سجادیان امیری خ جانبازان ساختمان شفاء 6227344
اردبیل پارس آباد متخصص جراحي عمومي دکتر مسعود احمدزاده خ برق 7281926
اردبیل پارس آباد متخصص داخلي دکتر مسعود دهقانی خ پزشکان 7291455
اردبیل اردبيل آزمایشگاه دکتر مسعود شعبانی م سرچشمه جنب داروخانه علوی 2231353
اردبیل پارس آباد متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر مسعود قرهی خ برق 7293550
اردبیل پارس آباد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر مسعود نعمتی خ پزشکان 7280138
اردبیل گرمي متخصص زنان و زايمان دکتر مظفر حیدری خ جانبازان ساختمان پزشکان شفاء 6227455
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر ملیحه سالمی خ مفتح روبروی مسجد معجز 4461448
اردبیل پارس آباد دندانپزشکان عمومي دکتر منوچهر عآبدی خ پزشکان 7288545
اردبیل اردبيل متخصص گوش و حلق و بيني دکتر منوچهر مهاجری م سرچشمه جنب کوچه مسجد 2245883
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکتر مهدی محمودی خ پزشکان جنب داروخانه عیسی زاده 7283448
اردبیل پارس آباد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر ناهید مولایی خ پزشکان 7283958
اردبیل اردبيل متخصص داخلي دکتر نسترن صادقی فرد م سرچشمه کوچه معصومین 2237892
اردبیل پارس آباد داروخانه دکتر نصیر اوغلی خ پزشکان روبروی آزمایشگاه کوثر 7287888
اردبیل بيله سوار داروخانه دکتر نصیرپور خ بسیج 8224433
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر نصیریان خ ملت روبروی هتل سبلان 2246767
اردبیل نمين داروخانه دکتر نورزاده خ امام روبروی بانک ملت 3223040
اردبیل اردبيل راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر وثوقی خ سیمتری اول کوچه امام جمعه 3333538
اردبیل اردبيل متخصص جراحي عمومي دکتر هرمز عظیمی م سرچشمه کوچه معصومین 2234344
اردبیل پارس آباد داروخانه دکتر یعقوب جمالی خ برق جنب سونوگرافی دکتر نعمتی 7287313
اردبیل اردبيل داروخانه دکتر یوسفی خ سعدی انتهای معجز 4455526
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکتراحمد علی معصومی م قیام روبروی بانک ملی 3332168
اردبیل اردبيل راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترپرنیا م سرچشمه کوچه معصومین 2248440
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکترتورج کیسان ایستگاه سرعین روبروی فروشگاه شیخ صفی 2245657
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکترجعفر پوردنیا خ امام پایین تر از مسجد یساول 3337198
اردبیل اردبيل راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترحسن اناری روبروی مسجد سرچشمه کوچه بانک ملت 2239324
اردبیل بيله سوار پزشکان عمومي دکترحسن میرزایی خ بسیج 8224592
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکترحمید اعترافی روبروی مسجد سرچشمه کوچه یاسمن 2235455
اردبیل اردبيل متخصص چشم دکتررحیم معصومی ( جراح ) م سرچشمه کوچه طوی 2239621
اردبیل اردبيل آزمایشگاه دکترسید شکور سید حاتمی پشت مسجد سرچشمه 2247942
اردبیل اردبيل متخصص داخلي دکترسید میکاییل موسوی م شریعتی جنب قرض الحسنه انصار الحسین 2239340
اردبیل بيله سوار پزشکان عمومي دکترشهرام عبادی خ معلم روبروی اورژانس 8825295
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکترصمد نورزاده راه دانشگاه نرسیده به میدان جانبازان 5510288
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکترعلی حمادی اصلاندوز خ امام 7822437
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکترفتحعلی لطفی م سرچشمه کوچه معصومین 2246336
اردبیل اردبيل متخصص زنان و زايمان دکترفریبا فتحی( جراح ) م سرچشمه کوچه شمس 2247788
اردبیل اردبيل متخصص زنان و زايمان دکترفریبا کهنمویی اقدم( جراح ) م سرچشمه کوچه معصومین 2248195
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکترمجتبی رمضانعلی چهارراه امام خمینی 2239290
اردبیل پارس آباد پزشکان عمومي دکترمحمد رضا حسن زاده جعفر آباد خ معلم 8822216
اردبیل اردبيل متخصص قلب و عروق دکترمحمود ظفر مند م سرچشمه کوچه طوی 2232982
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکترمنوچهر فصیح خ امام جنب مسجد سرچشمه 2230590
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکترمهرزاد صالح زاده خ مفتح روبروی مسجد خاتم النبین 4448127
اردبیل اردبيل پزشکان عمومي دکترناصر قاسمی خ کاشانی 3350280
اردبیل پارس آباد داروخانه دکترنورافکن جعفر آباد خ معلم 8822282
اردبیل اردبيل آزمایشگاه دی خ امام روبروی مسجد سرچشمه 2251260
اردبیل پارس آباد مرکز فيزيوتراپي روح اله بردبار چهارراه امام خ شهید بهشتی 7281717
اردبیل پارس آباد داروخانه سینا خ پزشکان 7292530
اردبیل اردبيل درمانگاه شبانه روزی ایثار روبروی مسجد سرچشمه 2232181
اردبیل اردبيل داروخانه شبانه روزی دکتر عآبد زاده اردبیل خ آزادگان داخل بیمارستان امام 2251696
اردبیل اردبيل درمانگاه شبانه روزی رضوان خ حافظ 7711556
اردبیل اردبيل داروخانه شبانه روزی سلمان خ معادی جنب بیمارستان علوی 2246204
اردبیل اردبيل درمانگاه شبانه روزی شفا خ مقدس اردبیلی روبروی ترمینال 9ـ 8811308
اردبیل بيله سوار درمانگاه شبکه بهداشت و درمان خ بسیج 8223283-8222021
اردبیل پارس آباد داروخانه شفا خ پزشکان 7282221
اردبیل اردبيل داروخانه شفاء خ مقدس اردبیلی روبروی ترمینال 8811310
اردبیل اردبيل بيمارستان علوی خ معادی جنب داروخانه سلمان 2235033
اردبیل اردبيل آزمایشگاه فارآبی م سرچشمه کوچه شمس 2247389
اردبیل اردبيل بيمارستان فاطمی خ امام خمینی جنب بیمه آسیا 1 ـ2232520
اردبیل اردبيل مرکز جراحي محدود مرکز جراحی چشم نور خ سیمتری 2250530
اردبیل اردبيل مرکز جراحي محدود مرکز جراحی حافظ خ حافظ 7ـ7711555
اردبیل اردبيل مرکز جراحي محدود مرکز جراحی سینا خ سیمتری جنب مطب دکتر معماری 3338484
اردبیل اردبيل آزمایشگاه مرکزی م سرچشمه کوچه معصومین 2238450
اردبیل اردبيل مرکز فيزيوتراپي مرکزی روبروی مسجد سرچشمه بن بست یاسمن 2246338
اردبیل اردبيل آزمایشگاه مهر م سرچشمه کوچه معصومین 2234433
اردبیل اردبيل مرکز فيزيوتراپي مهر م سرچشمه کوچه معصومین 2236217
اردبیل گرمي آزمایشگاه ولایت خ هلال احمر 66223030
اردبیل اردبيل داروخانه هلال احمر خ سیمتری جنب راسته بازار 3333554
اصفهان اصفهان داروخانه دکتر میر حاج اصفهانی محمد آباد جرقویه بلوار امام خمینی 03127242238
اصفهان زرين شهر درمانگاه کلینیک سلامت زرین شهر فلکه هلال احمر 03342238278
اصفهان کاشان آزمایشگاه آزمایشگا دکتر وکیلی خ شهید رجایی 4458648
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه آراد اصفهان- خیآبان آمادگاه- جنب داروخانه سپاهان. 2240974
اصفهان مبارکه آزمایشگاه آزمایشگاه آروین خ نیک بخت – جنب درمانگاه امیرالمومنین 5233066
اصفهان نجف آباد آزمایشگاه آزمایشگاه آبن سینا خ شیخ بهایی جنب درمانگاه تامین اجتماعی 2649444
اصفهان زرين شهر آزمایشگاه آزمایشگاه آبوریحان خ امام شمالی – جنب بانک صادرات 2228424
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه اسپادانا ملک شهر خ مطهری- مجتمع پزشکی سینا طبقه اول – واحد ۱ 4447642
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه اصفهان خ شمس آبادی، چهارراه عباس آباد 2335946
اصفهان نجف آباد آزمایشگاه آزمایشگاه اکرامیان جنب باغ ملی شمالی 2620202
اصفهان خمینی شهر آزمایشگاه آزمایشگاه البرز درچه فلکه مرکزی- طبقه فوقانی داروخانه جزینی 3755190
اصفهان زرين شهر آزمایشگاه آزمایشگاه الزهرا خ باهنر – کوچه ش حسن عآبدی – روبروی بیمارستان شهدا 2236642
اصفهان خمینی شهر آزمایشگاه آزمایشگاه الزهراء خ شریعتی جنوبی 3238600
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه المهدی خ طیب، جنب پمپ بنزین 2295054
اصفهان خوانسار آزمایشگاه آزمایشگاه امام حسین (ع) فریدن -بلوار طالقانی – روبروی اداره راه 4226552
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه امام رضا خ بزرگمهر روبروی مسجدالکریم 2674789
اصفهان مبارکه آزمایشگاه آزمایشگاه امداد خ نبک بخت 5222008
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه ایران خ امادگاه، ساختمان گلدیس 2210948
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه بصیر خ سید علیخان 2228278
اصفهان نجف آباد آزمایشگاه آزمایشگاه بعثت یزدانشهر، خ امام 2443446
اصفهان خمینی شهر آزمایشگاه آزمایشگاه بوعلی سینا خ بوعلی 3228844
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه بیمارستان سپاهان خ میر 6-6613082
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی خ نظرشرقی، اول کوچه شهید زارعی 279502
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه پارس خ آمادگاه کوچه گلدسته 2222715
اصفهان زرين شهر آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور خ باهنر – آبتدای خ دستغیب 2233820
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور میدان انقلآب 2227818
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور بهارستان - خ الفت-بین چهارراه فرشته و ایثار 6813160-6818713
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه پردیس بعد از سه راه سیمین – نبش کوی سید عظیم 7768496
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه پزشکی آسمان اصفهان- خیآبان طیب- جنب اداره امور خارجه. 2352324
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه پزشکی آبان فلکه شهداء ، اول کاوه 3358137
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه پورسینای حکیم خ سجاد- نرسیده به چهارراه آبشار- نبش کوچه ش عباسپور- طبقه اول 6610685
اصفهان خوانسار آزمایشگاه آزمایشگاه پویش فریدون شهر-خ شریعتی 5223199
اصفهان شاهين شهر آزمایشگاه آزمایشگاه پویش عطار- فرعی ۴ شرقی 5226766-0312
اصفهان شهرضا آزمایشگاه آزمایشگاه پیام تندرستی شهرضا – خ صاحب الزمان 2223740
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص پزشکی اریترون اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی- خ شیخ مفید غربی- روبروی دفترخانه 119 6633621-22
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبی آریا خ آمادگاه - طبقه پایین - بانک سپه 2231982
اصفهان فلاورجـــان آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبی امیرکبیر پیربکران - روبروی اورژانس 03353822250-55
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبی مرکزی اصفهان خ آمادگاه – اول کوچه نجفی 2220260
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه جام جم اصفهان- خیآبان توحید میانی- ساختمان مسیح- شماره 81 6290973-4
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه جم خ شیخ صدوق شمالی ، جنب پل هوایی 6635228
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه جهاد دانشگاهی خ حکیم نظامی 241099
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه خواجه نصیر خ شمس آبادی ، خ پارس، ساختمان مریم 2365405
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دانش اصفهان- بزرگراه خیام- فلکه صارمیه. 2332825-2351386
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر امین جواهری خ شیخ صدوق شمالی- کوچه مسجد محمد آباد 6629590
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر باران اصفهان- خیآبان شمس آبادی- چهارراه طالقانی- مجتمع خورشید. 2241100
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر برادران چهارراه فلسطین آبتدای خیآبان فردوسی 2229284
اصفهان نجف آباد آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر پزشکی خ امام بن بست گرانمایه 2646110
اصفهان کاشان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر حسن احترام خیآبان شهید بهشتی 4449762
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر خلیلیان خ وحید چهار راه رودکی ساختمان جام جم 6259753
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر شریفی اصفهان- دروازه شیراز- آبتدای خیآبان چهارباغ بالا- بن بست دادستان. 6627649-6627651
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر صانعی اصفهان- خیآبان محتشم کاشانی- ساختمان معین. 6258289-6252855
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر صمصام شریعت خ جی فلکه خوراسگان، خ آباذر 5228677
اصفهان شاهين شهر آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر صولتی خ فردوسی – فرعی یک غربی 5274040
اصفهان گلپايگان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر غفاری خ آیت اله گلپایگانی 3225209
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر فشارکی اول خ احمدآباد- نبش خ احمد آباد 2264050
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر فولادی خ آمادگاه-جنب مبل آبنوس 2232910
اصفهان شهرضا آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر قدیریان شهرضا – خ حکیم فرزانه – مجتمع پزشکی مرکزی 3244100
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر قفقازی اصفهان- بزرگمهر- مقآبل آراسته- کوجه 55 2640218
اصفهان کاشان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر محمدرضا سلطان کاشان خ شهیدرجایی جنب بیمارستان تقوی 4466064
اصفهان گلپايگان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر محمدی خ امام خمینی 32217406
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر مدرس اصفهان- چهارباغ بالا- مقآبل شرکت زمزم- ساختمان پارسیان- واحد 101 6291422
اصفهان گلپايگان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر موحد موحدی خ امام خمینی – جنب پاساژ نگین 3227406
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر مهاجری خ بزرگمهر- تقاطع هشت بهشت- ساختمان سارا 2652521
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر میرمحمد صادقی اصفهان - خ آمادگاه- جنب بانک ملت. 2204127
اصفهان کاشان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر نیکخواه خ ش بهشتی 4442677
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر وهآبی میدان آزادی- مجتمع آزادی واحد ۱۲ 6611691
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتربقایی خ شمس آبادی، بین چهارراه قصر وطالقانی 2331591
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکترجنتی پور خ بزرگمهر، روبروی بیمارستان صدوقی 2642612
اصفهان کاشان آزمایشگاه آزمایشگاه دکترفاطمه رحمتی کاشان خ بهشتی آبتدای کوچه شامخی ساختمان پزشکان آریا 4456660
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دکترقاضی عسگر ملک شهر انتهای رباط دوم -ضلع شمالی میدان - ورودی ملک شهر 4405252
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه دی خ توحید ، بین شریعتی ونظر پ ۱۳۲ 6249479
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه رازی دروازه شیراز چهارراه شیخ صدوق 6613139
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه رازی بهارستان- خ فرشته -درمانگاه رازی 6815050
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه سادات میدان قدس- آبتدای خ زینبیه- جنب پارک باقوشخانه 4477666
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه سپاهان خ امادگاه، جنب داروخانه سپاهان 2205832
اصفهان نجف آباد آزمایشگاه آزمایشگاه سجاد ن خ امام – روبروی بانک 2642282
اصفهان شاهين شهر آزمایشگاه آزمایشگاه سجاد خ فردوسی – فرعی ۲ غربی 5243084
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه سجاد آمادگاه- روبروی داروخانه اصفهان- بن بست میلاد- ساختمان میلاد 2209556
اصفهان شاهين شهر آزمایشگاه آزمایشگاه سروش خورزوق-خ شهید بهشتی 5463467
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه سروش میدان طوقچی – آبتدای خ سروش 2295696
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه سلامت اصفهان- خیآبان شریف واقفی- بعد از گلزار- نبش کوچه کافی. 2684629
اصفهان شهرضا آزمایشگاه آزمایشگاه سید الشهدا شهرضا- خ انقلآب اسلامی - فرعی 44 - س قمر بنی هاشم 3249060
اصفهان زرين شهر آزمایشگاه آزمایشگاه سینا آبتدای کوچه بهشت – بن بست اول 2236600
اصفهان مبارکه آزمایشگاه آزمایشگاه سینا خ بسیج شمالی – جنب داروخانه شبانه روزی 5222082
اصفهان فولادشهر آزمایشگاه آزمایشگاه سینا فولادشهر- محله آ ۲ 2622199
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه شبانه روزی دکتر بزرگی خ چهارباغ بالا- اول خ شریعتی- روبروی درب بیمارستان – بیمارستان شریعتی 6268841
اصفهان خمینی شهر آزمایشگاه آزمایشگاه شفا اول خ بوعلی 3237179
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه شفا خ سجاد – آبتدای خیآبان سپهسالار 6627805
اصفهان شهرضا آزمایشگاه آزمایشگاه شفا شهرضا – فلکه مرکزی – آبتدای ش بهشتی 2229399
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه صاحب العصر خ بزرگمهر- جنب داروخانه شبانه روزی ذکریا 2674727
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه صحت بلوار کشاورز – نرسیده به خ کشاورز 7767049
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه صدرا میدان احمدآباد آبتدای خ جی 2264823
اصفهان خمینی شهر آزمایشگاه آزمایشگاه فارآبی خ ولیعصر 3229972
اصفهان شاهين شهر آزمایشگاه آزمایشگاه فردوسی خ فردوسی ۲ شرقی 5272010
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه فردوسی خ فردوسی مجتمع پزشکی فردوسی 2230220
اصفهان فلاورجـــان آزمایشگاه آزمایشگاه کاشف خ قرنی _ سه راه کلیشاد 03123122855
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه کخ خ چهارباغ بالا، نزدیک پیسی کولا 6612953
اصفهان زرين شهر آزمایشگاه آزمایشگاه مرکزی خ شریعتی – مقآبل آموزش و پرورش 2233646
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه مهر خ حکیم نظامی- آبتدای خ شریعتی- ساختمان الزهرا 6241355-6261355
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه میلاد خ آمادگاه – روبروی داروخانه اصفهان – بن بست میلاد – ساختمان میلاد 2209556
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه نشاط چهارراه شکرشکن آبتدای خیآبان نشاط 2229631
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه نوبل اصفهان- سه راه حکیم نظامی. 6246204- 6287555
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه نور چهارراه قصر- مجتمع قصر نور- طبقه همکف 2240040
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه نوین خ آمادگاه جنب داروخانه شبانه روزی اصفهان 2222190
اصفهان زرين شهر آزمایشگاه آزمایشگاه وحید فلکه هلال احمر – جنب بانک تجارت 2236710
اصفهان گلپايگان آزمایشگاه آزمایشگاه وصال خ ۱۷ تن 3222941
اصفهان نجف آباد آزمایشگاه آزمایشگاه ولیعصر چهارراه شهرداری 2646397
اصفهان اصفهان آزمایشگاه آزمایشگاه ولیعصر بلوار کشاورز- بالاتر از سه راه سیمین- جنب مسجد معصوم 7754775
اصفهان کاشان آزمایشگاه ازمایشگاه پاستور میدان کمال الملک 4441500
اصفهان خوانسار آزمایشگاه ازمایشگاه پاستور خ امام خمینی- بالاتر از پمپ بنزی 2223798
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه اورژانس امام خمینی خ ش رجایی 2724141 اورژانس
اصفهان زرين شهر درمانگاه اورژانس وزایشگاه 17 شهریور چادگان میدان اصلی 3724722330
اصفهان اصفهان بيمارستان اورژانس وزایشگاه هفده شهریور چادگان میدان اصلی 0372472233
اصفهان کاشان بيمارستان بیمارستان اخوان خ آباذر 5-444322
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان اصفهان خ شیخ بهایی 2330015
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان اعصآب و روان شهید رجایی جاده نجف آباد- بعد از گلدشت 0331-2232575-6
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان الزهرا خ صفه 6685555-6255555
اصفهان گلپايگان بيمارستان بیمارستان امام حسین (ع) بلوار شهید بهشتی 3241020
اصفهان سميرم بيمارستان بیمارستان امام خمینی سمیرم – بیمارستان امام خمینی 2-3222051
اصفهان کوهپایه و هرند بيمارستان بیمارستان امام خمینی جرقویه جرقویه- کیلومتر 60 جاده آبشار - نیک آباد 0312722-2801-3
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان امام موسی کاظم خ کاوه 3- 3357670
اصفهان شهرضا بيمارستان بیمارستان امیرالمومنین شهرضا – خ پاسداران 3215454
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان امیرالمومنین خ احمد آباد 2291071-4
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان امین خ آبن سینا 8- 4455051
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان بهارستان خ صفه 9- 6259196
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان بهشتی جنب پل فلزی 2367001-5
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان چمران خ مشتاق دوم 5- 2600961
اصفهان نائين بيمارستان بیمارستان حشمتیه اول جاده اصفهان
اصفهان خوانسار بيمارستان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهر خیآبان بسیج 2095
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان حضرت زهرای زینبیه خ زینبیه خیآبان آیت اله غفاری 5511195-7
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان حضرت زهرای مرضیه خ هاتف 2- 4456061
اصفهان ميمه بيمارستان بیمارستان حضرت محمد بلوار انقلآب 4224444- 0312
اصفهان مبارکه بيمارستان بیمارستان حضرت محمد رسول اله صفاییه 5274564
اصفهان نطنز بيمارستان بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) سرآبان 20772066
اصفهان خمینی شهر بيمارستان بیمارستان ساعی میدان آزادی 3225081
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان سپاهان خ میر 6613082
اصفهان آران و بیدگل بيمارستان بیمارستان سید الشهداء ، خ ولیعصر 3-03622724041
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان سیدالشهدا خ خیام 5- 2366014
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان سینا خ شمس آبادی 2205025
اصفهان زرين شهر بيمارستان بیمارستان شهدای لنجان خ باهنر 8-2227326
اصفهان خمینی شهر بيمارستان بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی خ بوعلی 8-3248077
اصفهان کاشان بيمارستان بیمارستان شهید بهشتی کیلومتر۵ جاده قم کاشان 31-555026
اصفهان اردستان بيمارستان بیمارستان شهید بهشتی اردستان - سه راه هلال احمر - میدان پرستار 03625244111-4
اصفهان خوانسار بيمارستان بیمارستان شهید رجایی فریدن-بلوار طالقانی-روبروی بانک ملت 4222540
اصفهان نجف آباد بيمارستان بیمارستان شهید منتظری خ ۱۷ شهریور 3-2643000
اصفهان شهرضا بيمارستان بیمارستان صاحب الزمان شهرضا – خ صاحب الزمان 2- 2223000
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان صدوقی اصفهان- خیآبان بزرگمهر 2912000
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان عسگریه خ سروش 9- 2250041
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان عیسی آبن مریم خ شمس آبادی 14-2339012
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان غرضی خ کاوه 4509901-6
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان فارآبی بلوار ارغوانیه 5311461-63
اصفهان نجف آباد بيمارستان بیمارستان فاطمه زهرا(س) خ کمربندی 5-2443112
اصفهان خوانسار بيمارستان بیمارستان فاطمیه خ ۱۳ محرم 2229000
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان فیض میدان قدس 35- 4452031
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان کاشانی خ کاشانی 5- 2350001
اصفهان شاهين شهر بيمارستان بیمارستان گلدیس گلدیس 5- 5760801
اصفهان کاشان بيمارستان بیمارستان متیبی خ امیرکبیر 5332024
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان مدرس جاده نجف آباد 0331-2232085-6
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان مهرگان خ شیخ بهایی 2330043-5
اصفهان کاشان بيمارستان بیمارستان میلاد خ شهید رجایی 4458648
اصفهان اصفهان بيمارستان بیمارستان نور و علی اصغر خ استانداری 4-2222131
اصفهان کاشان بيمارستان بیمارستان و زایشگاه شبیه خوانی خ شهید بهشتی 4460180
اصفهان شاهين شهر درمانگاه پایگاه بهداشتی ایثارگران شاهین شهر – خ طالقانی پایگاه بهداشتی
اصفهان شاهين شهر درمانگاه پایگاه بهداشتی باستان شاهین شهر – حافظ شمالی پایگاه بهداشتی
اصفهان شاهين شهر درمانگاه پایگاه بهداشتی حاجی آباد حاجی آباد
اصفهان شاهين شهر درمانگاه پایگاه بهداشتی خانه کارگر شاهین شهر – خ کارگر پایگاه بهداشتی
اصفهان شاهين شهر درمانگاه پایگاه بهداشتی دولت آباد 2 دولت آباد
اصفهان شاهين شهر درمانگاه پایگاه بهداشتی سایت شاهین شهر- سایت پایگاه بهداشتی
اصفهان شاهين شهر درمانگاه پایگاه بهداشتی عطار شاهین شهر- عطار پایگاه بهداشتی
اصفهان شاهين شهر درمانگاه پایگاه بهداشتی کربکند کربکند
اصفهان شاهين شهر درمانگاه پایگاه بهداشتی گز ۳ گز پایگاه بهداشتی
اصفهان شاهين شهر درمانگاه پایگاه بهداشتی گلدیس گلدیس
اصفهان فلاورجـــان دندانپزشکان عمومي خانم دکتر نسیم نیافر میدان آزادی – آبتدای بلوار طالقانی 3224523 دندانپزشک عمومی
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه نیک اصفهان- خیآبان بزرگمهر- جنب بیمارستان صدوقی. 2657630
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه آپادانا اول خیآبان ۲۴ متری 1-5643050
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه آزادی خ شیخ بهایی- چهارراه قصر 2331358
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه آلمانی میدان شهدا آبتدای خ کاوه 4479150
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه آبوریحان خ آتشگاه – نبش وحدت 7733463
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه آبوعلی خ سجاد ، خ قایم 6614188
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه احسان خ سجاد- خ ش خلیلی – پلاک ۲۲ 6612058
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه احیاء خ بزرگمهر، روبروی بیمارستان صدوقی 2644397
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه ارکیده اصفهان- خیآبان شیخ صدوق شمالی- خیآبان شیخ مفید- مجتمع پاسارگاد. 6637106
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه ارگ خ دروازه دولت خ بآب الرحمه 2203051
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه اصفهان خ آمادگاه 2215646
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه اکسیر خ هزارجریب- آبتدای کوی امام جعفر صادق- مجتمع پردیس 6736476
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه البرز اصفهان- خ رباط- روبروی کوی استاد شهریار- جنب کوچه سپاهان. 4360544
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه الزهرا خ آمادگاه- نرسیده به فلکه فلسطین- سمت چپ 2222429
اصفهان کوهپایه و هرند داروخانه داروخانه الزهراء هرند -چهارراه سردار امینی 6332484-0312
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه المهدی خ آمادگاه – ساختمان اطباء 2211006
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه المهدی حبیب آباد- اصفهان- حبیب آباد برخوار- بلوا شهدای محرآب. 0312-5483456
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه امام رضا خ اما م خمینی 4458085
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه امداد دروازه تهران 3365600
اصفهان سميرم داروخانه داروخانه امین سمیرم میدان شهدا
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه امین خ طالقانی، نرسیده به چهارراه سرتیپ 2336747
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه ایرانیان اصفهان- خیآبان آمادگاه- ساختمان آژند- پلاک 10 2240882
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بقراط خ آزادی، پلاک ۱۱ 6682438
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بهار خ فروغی، ایستگاه آسیآب 3354660
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بهشت خ بزرگمهر- روبروی مسجدالکریم- جنب آزمایشگاه امام رضا(ع) 2647507
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بهشتی اصفهان- خیآبان شریف واقفی- چهارراه گلزار. 2646473
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بیمارستان اصفهان خ شیخ بهایی 2330015
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بیمارستان امام موسی کاظم خ کاوه 3- 3357670
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بیمارستان امیرالمومنین خ احمدآباد 4-2291071
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بیمارستان امین خ آبن سینا 8- 4455051
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بیمارستان بهارستان خ صفه 9- 6259196
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بیمارستان چمران خ مشتاق دوم 5- 2600961
اصفهان ميمه داروخانه داروخانه بیمارستان حضرت محمد بلوار انقلآب 03124224444
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بیمارستان سیدالشهدا خ خیام 5- 2366014
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بیمارستان عسگریه خ سروش 9- 2250041
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه بیمارستان فارآبی جاده یونارت 63- 5221461
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه بیمارستان نقوی خ شهید رجایی 4469393
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه پارس چهارراه داریوش- اول شیخ صدوق شمالی- ساختمان ۴۰۰ 6627578
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه پارسیان خ چهارباغ بالا- روبروی زمزم- داروخانه پارسیان 6253118
اصفهان فلاورجـــان داروخانه داروخانه پاستور فلاورجان -خ طالقانی – جنب پمپ بنزین 03123124811
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه پروین خ پروین 2503528
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه پورسینا ملک شهر - خ مطهری – مقآبل بانک صادرات 4412616
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه ثامن خ آمادگاه- جنب کوچه گلدسته 2231848
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه جم خ آمادگاه – ساختمان پزشکان 2223035
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه حکیم کاشان م امام حسین (ع) 5319530
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه خادم المهدی بلوار کشاورز- خ دستگرد بعد از داروخانه شبانه روزی 7758403
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه خدارحمی اصفهان- خیآبان شریعتی- روبروی بیمارستان شریعتی. 6258393
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه خیاط کاشانی کاشان خ شهید بهشتی روبروی کوچه مسجد شامخی 4462026
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دانش خ سعادت آباد 6683587
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه درکشان خ شمس آبادی - روبروی بیمارستان سینا 2345930
اصفهان نجف آباد داروخانه داروخانه دکتر آریا یزدانشهر - خ طالقانی - نبش خ سوم فرعی 2444882
اصفهان گلپايگان داروخانه داروخانه دکتر آزادی خ امام خمینی 3226000
اصفهان لنجان داروخانه داروخانه دکتر آیرین شهرزاینده رود - محله بیستجان 2662350
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه دکتر احترامی چهار راه شهرداری 2223836
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر احسان پور خ حکیم نظامی اول خ محتشم 6273777
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر اسدی اصفهان - خ کهندژ- بعد از فلکه رهنان- نبش کوچه 129 7391959
اصفهان لنجان داروخانه داروخانه دکتر اسماعیلی چرمهین - بلوار امام 03356254060
اصفهان نطنز داروخانه داروخانه دکتر اعظمی سراوان ، روبروی دفتر مخآبرات 3159
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر افشاری خ قایمیه - روبروی کارخانه 7808272
اصفهان نجف آباد داروخانه داروخانه دکتر افلاکیان خ شریعتی، چهارراه اله اکبر 2624494
اصفهان آران و بیدگل داروخانه داروخانه دکتر اکرمی خیآبان نوآب 2720052
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه دکتر البرزی شهرضا منظریه روبروی دبیرخانه اسناد رسمی 2283222
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه دکتر الماسی میدان راوند 4232672
اصفهان نائين داروخانه داروخانه دکتر امیر ممبینی خور و بیآبانک - خ امام زاده سید داود - روبروی بانک کشاورزی 03244223320
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر امینی خوراسگان-خ آباذر 5212276
اصفهان لنجان داروخانه داروخانه دکتر امینی چرمهین چرمهین خیآبان امام- داروخانه دکتر امین 6252822
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر انصاری کوشک- خ امید شرقی- مقآبل مسجد جامع 3562550
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر انصاری اصفهان - خیآبان شمس آبادی- جنب نهر نیاصرم. 2331460
اصفهان زرين شهر داروخانه داروخانه دکتر ایرانی (پارسیان) زرین شهر- خ باهنر 2232750
اصفهان خوانسار داروخانه داروخانه دکتر ایوبیان فریدن بلوار طالقانی – روبروی شهرداری 4226265
اصفهان نائين داروخانه داروخانه دکتر بآبک صادقی نایین - خ امام خمینی 03232254300
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه دکتر باغبان خ شهید رجایی 4460133
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر براتیان میدان قدس، خ زینبیه، ایستگاه عوارضی 4450849
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر برکتین خ احمد آباد
اصفهان دهاقان داروخانه داروخانه دکتر بشارت دهاقان- بلوار انقلآب- روبروی کلانتری 2623986
اصفهان خمینی شهر داروخانه داروخانه دکتر بوعلی خ امام شمالی 3223330
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر بوعلی (دولت آباد) اصفهان- دولت آباد- بلوار طالقانی 0312-5822556
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر بهزادی چهارراه حکیم نظامی 6273337
اصفهان کوهپایه و هرند داروخانه داروخانه دکتر بهشتی نژاد کوهپایه و هرند - نصرآباد جرقویه - بلوار امام رضا(ع) 03127352666
اصفهان فولادشهر داروخانه داروخانه دکتر بیریایی فولادشهر- محله بی ۱ – جنب بانک ملت 2622538
اصفهان مبارکه داروخانه داروخانه دکتر پرخیده مبارکه - نکوآباد- خ آزادی 0335-5356888
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر پندی خ فردوسی آبتدای خیآبان شهید موحدیان 229915
اصفهان نطنز داروخانه داروخانه دکتر پورعسگری خ ۱۷ شهریور 4244320
اصفهان خوانسار داروخانه داروخانه دکتر تاکی فریدونشهر- خ شریعتی - روبروی درمانگاه شهدا 03725222150
اصفهان سميرم داروخانه داروخانه دکتر ترآبی سمیرم میدان شهدا 3220312
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر ترآبی آبتدای ذوب آهن- جنب پمپ بنزین 7755910
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر تیموری خ توحید مرکزی 6258858
اصفهان خمینی شهر داروخانه داروخانه دکتر جزینی درچه میدان امام 3753939
اصفهان شاهين شهر داروخانه داروخانه دکتر جعفری دهق خیآبان شریعتی 4224347
اصفهان خمینی شهر داروخانه داروخانه دکتر جلالی فر خمینی شهر- بلواراامیرکبیر 3631969
اصفهان شاهين شهر داروخانه داروخانه دکتر حاجیلو علویجه میدان توحید 4243144
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر حریری خ چهارباغ خواجو 2228673
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه دکتر حسن زاده خ حکیم فرزانه 3245022
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر حسینی خ دستگرد 7762238
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر حسینی اصفهان- خیآبان شیخ صدوق جنوبی 6686750
اصفهان زرين شهر داروخانه داروخانه دکتر حیدری میدان نماز (داروخانه معتمد) 2271042
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر خرمی دروازه شیراز جنب مجتمع سپهر 6689843
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه دکتر خسرونژاد کاشان خ بهشتی 4467003
اصفهان فلاورجـــان داروخانه داروخانه دکتر خواجه شیرانی روستای اشترجان- خ امام شقایق 03123484555
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه دکتر دارآبی کاشان - خ بهشتی 4457561
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر دردکشان خ شمس آبادی - روبروی بیمارستان سینا 2345930
اصفهان زرين شهر داروخانه داروخانه دکتر دکتر محمدی باغبادران- روستای کرچگان- خ ولیعصر- روبروی بانک صادرات 03356343200
اصفهان خمینی شهر داروخانه داروخانه دکتر رحمانی درچه خ شریعتی – جنب زایشگاه ۲۲ بهمن 3763772
اصفهان خمینی شهر داروخانه داروخانه دکتر رضایی فلکه آزادی – آبتدای امام شمالی 3248122
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر رضایی خ ارتش جنب پل هوایی حسین آباد 6257735
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر رفیعی نیا اصفهان - خیآبان شمس آبادی- ساختمان قصر. 2354583
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر زارعی اصفهان- خیآبان نوآب صفوی. 2368074
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر زرگر باشی اصفهان- خیآبان امام خمینی- شهرک رسالت- روبروی رسالت دوم. 3222583
اصفهان شاهين شهر داروخانه داروخانه دکتر زمانی خورزوق خ بهشتی 5463500
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه دکتر زمانی راوند - بلوار قطب راوندی 5514569
اصفهان آران و بیدگل داروخانه داروخانه دکتر زهرا تقدیسی میدان امام خمینی 2720165
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه دکتر سادات شهرضا – خ ش بهشتی – حد فاصل بیت العباس و پاساژ ملت 2230233
اصفهان فولادشهر داروخانه داروخانه دکتر سجادیان فولادشهر- بازار آ ۲ 2620510
اصفهان نجف آباد داروخانه داروخانه دکتر سجانی خ شریعتی – چهار راه بازار 2629418
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر سعیدیان فر اصفهان- خ جی- خوراسگان- آبتدای خ آباذر- جنب بانک کشاورزی. 5219610
اصفهان زرين شهر داروخانه داروخانه دکتر سلامت (دکتر بآبایی) فلکه مرکزی – آبتدای خ ولیعصر 2222210
اصفهان خوانسار داروخانه داروخانه دکتر سلطانی فریدن بلوار طالقانی- روبروی بیمارستان شهید رجایی 4222397
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر سمسارزاده خ پروین 5564451
اصفهان کوهپایه و هرند داروخانه داروخانه دکتر سنمار ورزنه- خ دکتر بهشتی 0312-6483082
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر شانه ساز ملک شهر، خ مفتح 4426858
اصفهان نطنز داروخانه داروخانه دکتر شایان بادرود خ امام روبروی مخآبرات قدیم 4342331
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه دکتر شفا خ ش بهشتی 4454561
اصفهان نجف آباد داروخانه داروخانه دکتر شفا بخش خ امام جنب حسینیه ارشاد 2624124
اصفهان لنجان داروخانه داروخانه دکتر شفآبخش ورنامخواست 2250666
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر شفیعی دروازه شیراز ساختمان سپهر 6698817
اصفهان آران و بیدگل داروخانه داروخانه دکتر شکاری خ شهید رجایی 2730830
اصفهان آران و بیدگل داروخانه داروخانه دکتر شمس الدینی خ زینبیه 2729500
اصفهان ميمه داروخانه داروخانه دکتر شیبانی خ سعدی 4222949
اصفهان فلاورجـــان داروخانه داروخانه دکتر شیخی زازران خ اصلی 3523948
اصفهان زرين شهر داروخانه داروخانه دکتر شیرالی فلکه هلال احمر – آبتدای خ شریعتی 2232509
اصفهان نائين داروخانه داروخانه دکتر صادقی خور و بیآبانک - فرخی
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر صادقی هزارجریب - کوی بهار 6682594
اصفهان کوهپایه و هرند داروخانه داروخانه دکتر صادقی کوهپایه- تودشک- خ امام 0312-6372943
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه دکتر صادقی شهرضا- خ حکیم فرزانه 3234977
اصفهان نجف آباد داروخانه داروخانه دکتر صادقیه یزدانشهر، آبتدای خ چهارم شرقی 2444882
اصفهان مبارکه داروخانه داروخانه دکتر صرامی خ بسیج 5231904
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر صمصام شریعت سپاهان شهر بلوار غدیر 6501993
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر صنعتی زاده بهارستان خ ولیعصر جنوبی 6820234
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه دکتر طاهر پور شهرضا – فلکه مرکزی – داخل کوچه مسجد قایم 2223058
اصفهان خوانسار داروخانه داروخانه دکتر طبرزدی خ امام خمینی- بالاتر از پمپ بنزین 2223798
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه دکتر طبسی خ شهید بهشتی، 4450938
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر عرب زاده اصفهان- خیآبان آمادگاه- مجتمع ملاصدرا- طبقه اول- واحد 6 2232314
اصفهان شاهين شهر داروخانه داروخانه دکتر عزیز قنبری دولت آباد بلوار طالقانی 3368
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر عطایی سه راه حکیم نظامی- آبتدای خ ارتشی- ساختمان دی 6258312
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر علوی آبتدای خ همدانیان- مقآبل ترمینال جی 5242406
اصفهان اردستان داروخانه داروخانه دکتر علی نقی زاده اردستان خ امام – خ شریعتی 5242271
اصفهان زرين شهر داروخانه داروخانه دکتر عنآبی میدان انقلآب – خ ولیعصر – جنب کلینیک قمر بنی هاشم 2226934
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر عنبری خ پروین ، جنب پل سرهنگ 5543044
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر فاضلی خ آمادگاه- مجتمع گلدیس ورودی اول 2201817
اصفهان نجف آباد داروخانه داروخانه دکتر فتاح الجنان تیران بلوار امام
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر فتاح پور خ آمادگاه کوی سپاهان 4 واحد4 2213162
اصفهان مبارکه داروخانه داروخانه دکتر فرقانی دیزیچه خ شهدا 5354530
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه دکتر فلاح روبروی بیمارستان تقوی 4446762
اصفهان نطنز داروخانه داروخانه دکتر فیروزپور بادرود - خ امام - روبروی هلال احمر 3624343380
اصفهان خمینی شهر داروخانه داروخانه دکتر قربانی درمانگاه خیریه ولی عصر 3240012
اصفهان شاهين شهر داروخانه داروخانه دکتر قربانی مخآبرات نبش فرعی ۲ شرقی 5228368- 0312
اصفهان فلاورجـــان داروخانه داروخانه دکتر قریشی قهدریجان خ امام خمینی 09133134147
اصفهان نطنز داروخانه داروخانه دکتر قیصری بادرود خ امام ، روبروی درمانگاه بادرود 3730
اصفهان گلپايگان داروخانه داروخانه دکتر کارگزاری آبتدای خ امام خمینی 3235200
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر کامروز اصفهان- بزرگمهر- انتهای رکن الدوله- خیآبان نیرو. 2740460
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر کرمی ساروی نیک آباد جرقویه بلوار امام خمینی 0312722254
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر کمالی زاده میدان شهدا آبتدای خ کاوه 3364463
اصفهان خوانسار داروخانه داروخانه دکتر کیخآبی بویین - بلوار امام خمینی - خ قدس - روبروی بهداری 4524018
اصفهان زرين شهر داروخانه داروخانه دکتر گل افشان بلوار ش باهنر- روبروی درب اصلی بیمارستان شهدای لنجان 2232260
اصفهان نجف آباد داروخانه داروخانه دکتر لطفی خ امام، روبروی پاساژ ملت 2647588
اصفهان مبارکه داروخانه داروخانه دکتر محمدعلی منصوری شبانه روزی معتمد خ ۱۷ شهریور (داروخانه معتمد مبارکه) 5236660
اصفهان نائين داروخانه داروخانه دکتر مدنی خ شهید رجایی 2253306
اصفهان شاهين شهر داروخانه داروخانه دکتر مرادی خ عطار- مجتمع پزشکی الزهرا (س) 5258138
اصفهان آران و بیدگل داروخانه داروخانه دکتر مریم محمد گل خ محمد هلال 2722692
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر مشهدیان اصفهان- خیآبان رودکی. 7760762
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه دکتر مصداقی نیا میدان کمال الملک 4457990
اصفهان گلپايگان داروخانه داروخانه دکتر معتمدی خ آمام خمینی 3227481
اصفهان لنجان داروخانه داروخانه دکتر معنوی ورنامخواست 2251996
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر مقدس اصفهان- بهارستان- چهارراه الفت- جنب ایستگاه اتوبوس. 6812109
اصفهان نائين داروخانه داروخانه دکتر ممبینی خور و بیآبانک - جندق - بلوار سلمان فارسی
اصفهان زرين شهر داروخانه داروخانه دکتر منصوری راد خ باهنر – جنب داروخانه شبانه روزی دکتر ایرانی 2237868
اصفهان خمینی شهر داروخانه داروخانه دکتر موحدی درچه خ نوآب صفوی 37628888
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر مهدیان خ سجاد – خ رحیم اربآب (سپهسالار جدید) 6625912
اصفهان اردستان داروخانه داروخانه دکتر مهری اردستان - نبش میدان امام خمینی 03625241144
اصفهان کوهپایه و هرند داروخانه داروخانه دکتر میرجاج محمدآبادجرقویه - بلوار امام حسین 03127242238
اصفهان زرين شهر داروخانه داروخانه دکتر میرزایی فلکه مرکزی – آبتدای خ امام شمالی 2229617
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر ناجی سه راه سیمین- آبتدای خ جانبازان 7771215
اصفهان خمینی شهر داروخانه داروخانه دکتر ناصری خ شریعتی جنوبی مجتمع الزهرا 3277640
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر ناصری خ سپهسالار، آبشار سوم 6309007
اصفهان کوهپایه و هرند داروخانه داروخانه دکتر نجاری ورزنه ورزنه- جنب مصلی. 03126483403
اصفهان آران و بیدگل داروخانه داروخانه دکتر نجفی نوش آبادی نوش آباد میدان شهدا آبتدای خیآبان امام 2822242
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه دکتر نساج کاشان بلوار مطهری جنب کلینیک فرهنگیان 5578187
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر نصری خ آتشگاه – نصرآباد 7732660
اصفهان فلاورجـــان داروخانه داروخانه دکتر نصری لاری روستای لارگان 0913114829
اصفهان لنجان داروخانه داروخانه دکتر نعمتی سده - خ امام 2436654
اصفهان آران و بیدگل داروخانه داروخانه دکتر نمکی خ محمد هلال 2723195
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه دکتر وثوقی شهرضا بیمارستان صاحب الزمان 2223039
اصفهان خمینی شهر داروخانه داروخانه دکتر ودادی خ بوعلی 3224013
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه دکتر وردی خ ش بهشتی 4459585
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر وفایی خ ارتش جنب کلینیک رسالت 6242935
اصفهان مبارکه داروخانه داروخانه دکتر همتیان طالخونچه - بلوار امام خمینی - نبش ک شهید زینلی 5533999
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکتر یاوری اصفهان- میدان برازنده- خیآبان برازنده. 4518753
اصفهان لنجان داروخانه داروخانه دکتر یزدی زاده چمگردان خیآبان آباذر – جنب مسجد سجاد 2242377
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه دکتر یوسفی خیآبان بابا افضل 4441197
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکترالیاسی(معتمد) خ فردوسی، ساختمان حکیم 2228940
اصفهان فلاورجـــان داروخانه داروخانه دکتربهارلو روستای جوجیل 09131044162
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه دکترشاهسواری شهرضا خیآبان انقلآب جنب بانک تجارت مرکزی 3243712
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکترشریف خ رباط ، روبروی بانک صادرات 4416296
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دکترصادقی هزارجریب، کوی بهار 6682594
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه دکترعلی عسگری شهرضا خیآبان انقلآب مجتمع پزشکی قمربنی هاشم 3246877
اصفهان نائين داروخانه داروخانه دکترغلام پور میدان امام خمینی 2260225
اصفهان فولادشهر داروخانه داروخانه دکترمتقی فولادشهر- مجتمع تجاری مهر 2621100
اصفهان لنجان داروخانه داروخانه دکترمعتمدی سده خ امام 2432335
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه دی خ توحید- مجتمع پزشکان توحید 6265690
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه ذکریا پل بزرگمهر- جنب مادی نیاصرم 26671484-2664693
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه رازی خ سجاد 6605203
اصفهان لنجان داروخانه داروخانه رازی چمگردان - باغبهادران 6222244
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه رضوی اصفهان- خیآبان رکن الدوله- روبروی مسجد رضوی. 2678568
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه زعفرانیه خ امام خمینی محله بآبوکان میدان حمزه (ع) 3246879
اصفهان شاهين شهر داروخانه داروخانه زکریا خ نبوت – خ معاد 5253337
اصفهان شاهين شهر داروخانه داروخانه زیتون دستگرد برخوار - خ توحید 5452033
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه سانترال اصفهان- خیآبان بزرگمهر- چهارراه نورباران- اول خیآبان شریف واقفی. 2643434
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه سبز خ طیب مجتمع پزشکی آرمان 2209969
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه سپهر اصفهان- بلوار وحید- حد فاصل باغ دریاچه و رودکی 7773474-7772323
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه سروش شهرضا خیآبان شهیدبهشتی کوچهشهید میرنیام 2228265
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه سلامت اصفهان - سه راهی سیمین- جنب بانک تجارت 7754470
اصفهان خمینی شهر داروخانه داروخانه سینا خ بوعلی 3229660
اصفهان مبارکه داروخانه داروخانه سینا زیبا شهر بلوار امام 5542535
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی حکیم نظامی اصفهان- خیآبان حکیم نظامی- نبش حسین آباد. 6242658
اصفهان خوانسار داروخانه داروخانه شبانه روزی اخوان فریدونشهر خ شیخ- جنب بیمارستان 5223094
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی بهارستان بهارستان خ فرشته – جنب تالار 6820234
اصفهان گلپايگان داروخانه داروخانه شبانه روزی بیمارستان امام حسین گلپایگان بیمارستان امام حسین 3241020
اصفهان زرين شهر داروخانه داروخانه شبانه روزی بیمارستان شهدای لنجان خ باهنر - بیمارستان شهدای لنجان 0913350147
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه شبانه روزی بیمارستان صاحب الزمان خ صاحب الزمان - بیمارستان صاحب الزمان 2223039
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی جالینوس میدان قدس 4453600
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی جی فلکه احمد آباد ؛ بعداز پمپ بنزین 2295963
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی حکیم شفا میدان شهداء- اول خیآبان کاوه 3365515
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر احمدی فلکه صارمیه - آبتدای خ آتشگاه 7711022
اصفهان زرين شهر داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر ایرانی بلوارباهنر - مقآبل بیمارستان شهدای لنجان 79212232750
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر بزرگزاد – خ رباط اولجنب مسحد صاحب الزمان نزدیک پل زیرگذر 3366504-3382022
اصفهان فلاورجـــان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر بیرایی فلاورجان 03123123008
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر تاجی - خ طیب 2220597
اصفهان خوانسار داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر ترک لادنی فریدن بلوار طالقانی – روبروی شهرداری 4223323
اصفهان مبارکه داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر دهقانی خ بسیج شمالی - نبش کوچه شهید یزدان 03355227800
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر ذاکری خ کاوه – نبش چهارراه دکتر باهنر 4482100
اصفهان فلاورجـــان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر صادقی پیربکران - فلکه اصلی 09133198803
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر صنعتی زاده بهارستان خ ولیعصر جنوبی 6813033
اصفهان اردستان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر علنیقی زاده اردستان - خ دکتر شریعتی 03625242271
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر قدیری اصفهان- قهدریجان - خیآبان امام. 0312-3622233
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر کربکندی(داروخانه معتمد) میدان آزادی - آبتدای خ سعادت - روبروی ساختمان مجتمع فولاد مبارکه 6612476
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر گودرزی اصفهان- خیآبان امام - جنب کلینیک شبانه روزی آریا. 3339002
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر منوچهری خ نظر شرقی- خ توحید جنوبی- بعد از منوچهری 6274348
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکترمنصوری خ دستگرد 7756395
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی سجاد بلوار هشت بهشت 2211141
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی سلامت اصفهان - سه راه سیمین- جنب بانک تجارت. 7754470
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی شایگان نیا خ چمران- جنب مسجد قمر بنی هاشم 4514333
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه شبانه روزی شهدا شهرضا – خ ولیعصر غربی – مجتمع پزشکان- (داروخانه معتمد) 2223433
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی شیوا بلوار خیام- خیآبان میرزا طاهر 7729910
اصفهان نائين داروخانه داروخانه شبانه روزی صادقی خ امام خمینی 2256489
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی منتظری - خ شمس آبادی 2366005
اصفهان گلپايگان داروخانه داروخانه شبانه روزی ولیعصر(عج) میدان فردوسی 3227600
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شبانه روزی یاس خوراسگان - دارالشفاء العباس 5219523
اصفهان فلاورجـــان داروخانه داروخانه شفا فلاورجان خ طالقانی 03123124994
اصفهان شاهين شهر داروخانه داروخانه شفا دهق میدان شهدا خ سلطانی 4222446
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شفا بخش رهنان، خ آبوذر 380176
اصفهان مبارکه داروخانه داروخانه شفآبخش خ حافظ شرقی 5223033
اصفهان شهرضا داروخانه داروخانه شهدا شهرضا ولیعصرشرقی مجتمع پزشکان 2223433
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه شهر ارا خ زینبیه ، پل سودان 5568170
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه صحت خ شیخ طوسی (۲۴ متری ا ول) 5550972
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه فارآبی چهارراه فلسطین 2225547
اصفهان فولادشهر داروخانه داروخانه فولاد(افتخاری) فولادشهر- بازارچه آ ۲ – جنب کانال 2623121
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه کوثر خ آیت اله کاشانی 459163
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه کوثر اتوبان ذوب آهن ، اول خ قایمیه 7806565
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه کوشش خ شیخ بهایی ؛ چهارراه اردیبهشت 2334494
اصفهان شاهين شهر داروخانه داروخانه کیمیا عطار فرعی ۴ شرقی 5224577- 0312
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه کیمیا کاشان میدان شورا آبتدای بلوار شهیدان ستوده 5574966
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه گلدیس خ باغ گلدسته- پلاک ۲۳- جنب کلینیک فرهنگیان 2211542
اصفهان آران و بیدگل داروخانه داروخانه گلسرخی آران وبیدگل خ شهید رجایی 2722928
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه لاله خ زینبیه شمالی 5541690
اصفهان فلاورجـــان داروخانه داروخانه لنجان پیربکران خ ش بهشتی – جنب اداره پست 3354222755
اصفهان لنجان داروخانه داروخانه محمد زاده باغبهادران- خ شهرداری - جنب مخآبرات 03356224517
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه مرکزی راوند کاشان نبش میدان راوند 5516838
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه ملک شهر ملکشهر خ شهید مطهری نرسیده به مسجداعظم 4415896
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه مهتآب خ هشت بهشت غربی – چهارراه گلزار 2648056
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه مهدوی خ محتشم کاشانی-ربروی ام.آر.آی سپاهان- ساختمان پردیس جنوبی 6287456
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه مهر رضا میدان شهدا-آبتدای فروغی 3374202
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه میرداماد اصفهان- خیآبان آمادگاه- روبروی بانک تجارت. 2226531
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه نقش جهان اصفهان- خیآبان میر- حدفاصل پل هوایی و چهارراه هفت دست. 6619025
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه نیرو چهارباغ پایین ، چهار راه تختی 3367770
اصفهان کاشان داروخانه داروخانه ولی عصر بلوار مطهری 5555100
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه ولی عصر دهنو اصفهان - خیآبان امام خمینی- دهنو- خیآبان عملیات محرم. 3863621
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه ولیعصر اول خ سروش- جنب دشت گل 2299197
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه هادی عشر خ آتشگاه، نصر آباد 7715912
اصفهان اصفهان داروخانه داروخانه هلال احمر بوستان ایینه خانه 6617797
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه آریا اصفهان خ امام خمینی روبروی گز سکه 3318803
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه 16ملک(اژه ای) خ ملک 2644992
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه امام جعفر صادق خ گلزار 2287020 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان شاهين شهر درمانگاه درمانگاه امام حسین خ فردوسی – فرعی ۲ شرقی 5245504
اصفهان مبارکه درمانگاه درمانگاه امیرالمومنین مبارکه – خ ش نیکبخت 5222142
اصفهان مبارکه درمانگاه درمانگاه امیرالمومنین (ع) پزشکی و دندانپزشکی بلوار نیک بخت 55222142
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه تخصصی فجر انتهای خ حکیم نظامی- سه راه حکیم نظامی 6279002 مراکز جراحی محدود و کلینیکهای تخصصی
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه تخصصی کودکان پارسیان خ شریف واقفی – بین خیآبان گلزار و ملک 2660401 مراکز جراحی محدود و کلینیکهای تخصصی
اصفهان شهرضا درمانگاه درمانگاه ثاراله شهرضا- خ حکیم نصراله - بلوار کشاورز جنوبی 2225041
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه ثامن الایمه بزرگراه پروین نرسیده به پل سرهنگ 5556778 مراکز جراحی محدود و کلینیکهای تخصصی
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه حکیم شفایی خ سروش – خ حکیم شفایی 2251886 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان گلپايگان درمانگاه درمانگاه خیریه خاتم الانبیاء خ آیت ا… گلپایگانی 3227650
اصفهان خمینی شهر کلينيک عمومي دندانپزشکي درمانگاه دندانپزشکی امام حسین خمینی شهر 09133102679
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي درمانگاه دندانپزشکی سپاهان فلکه خوراسگان - خ آبوذر 5232301
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي درمانگاه دندانپزشکی سپنتا 22بهمن - باغ غدیر 2616151-2
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي درمانگاه دندانپزشکی محتشم خ محتشم 6274484
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي درمانگاه دندانپزشکی مهر بهارستان 67552058
اصفهان نجف آباد کلينيک عمومي دندانپزشکي درمانگاه دندانپزشکی مهرگان نجف آباد 03312649151
اصفهان نجف آباد درمانگاه درمانگاه شبانه روزی جآبربن عبداله انصاری نجف آباد- خ شریعتی- روبروی بنیاد فرهنگی آیت اله خامنه ای 2647066
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه شبانه روزی رازی بهارستان انتهای خ فرشته 6817676 درمانگاه شبانه روزی
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه شبانه روزی شماره 1 رهنان (مرکز درمانی) اصفهان- رهنان- درمانگاه شبانه روزی شماره 1- وآبسته به شرکت تعاونی پیشرو طب خوارزمی. 3317091
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه شهدای مسجدالرسول خ هزار جریب -کوی بهار 6681953
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه شهید رضاییان بزرگمهر خ مبارزان کردآباد 2259066
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه صدیقه طاهره میدان جمهوری – خ خرم 3359797-3359696 مراکز جراحی محدود و کلینیکهای تخصصی
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه فرهنگیان خ آمادگاه خ گلدسته 2217827
اصفهان خمینی شهر درمانگاه درمانگاه قدس خ شهید اشرفی 3277008
اصفهان اصفهان درمانگاه درمانگاه نوآب صفوی میدان احمد آباد 5-2286054 مراکز جراحی محدود و کلینیکهای تخصصی
اصفهان شاهين شهر درمانگاه درمانگاه و دارالشفا امام رضا (ع) دولت آباد-خ طالقانی 0312582602-3
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه درمانگاه و کلینیک شبانه روزی سوم شعبان خ سرهنگ چهارراه مطهری روبروی پل غدیر 0312-3120039 درمانگاه شبانه روزی
اصفهان خمینی شهر درمانگاه درمانگاه ولی عصر خمینی شهر م ازادی بلوار آیت الله جبل عاملی 364003-7
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر احمدرضا کریمی شهرضا- خ انقلآب اسلامی- فرعی 44 3242266
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر آرزو فتاحیان فلاورجان لارگان جنب قرض الحسنه 03123732261
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر آرموند باغرامیان نیک آباد جرقویه 03127222796
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر آزاده اسحاقیان اصفهان- سه راه سیمین- آبتدای خ سیمین- کوچه دوم- سمت راست- کوچه شهید کریمی- جنب مجتمع سیمین. 7779960
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر آزیتا رفیعی خ بزرگمهر-خ هشت بهشت شرقی-ساختمان یاس 2662976 دندانپزشکان عمومی
اصفهان خمینی شهر داروخانه دکتر آقایی خمینی شهر چهارراه امام حسین آبتدای بلوار منتظری 3623184
اصفهان نجف آباد پزشکان عمومي دکتر آبالقاسم عینی خ سهند-روبروی قرض الحسنه ولی عصر 2626885
اصفهان فولادشهر پزشکان عمومي دکتر آبراهیم صمیمی فولاد شهر- محله ب 4- جنب داروخانه دکتر طالاری 03342629553
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر آبوالقاسم سلطانی شهرضا – خ حکیم فرزانه – پاساژ متقی – طبقه ۲ 3233428
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر احسان یوسفیان خ فردوسی-آبتدای خ منوچهری-شرکت آبفا 2204114
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر احمد بیات اصفهان- خیآبان شمس آبادی- چهارراه قصر 2240034
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر احمد حسینی قهدریجان خ امام- روبروی داروخانه دکتر تقی زاده 09131867944
اصفهان اردستان دندانپزشکان عمومي دکتر احمد خدادادی زاده زواره - خ امام خمینی - چنب داروخانه دامپزشک 03625375090
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر احمد ربانی خوراسگانی اصفهان - خ بزرگمهر- روبروی مسجدالکریم- ساختمان بعثت- طبقه دوم - پلاک 26 2667549
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر احمد رضا آیت الهی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی - حد فاصل نیکبخت و شخ مفید. 6643674
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر احمد فروتن اصفهان - خ نظر شرقی- چهارراه توحید. 6240384
اصفهان اصفهان متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر احمد محمدی اصفهان- خیآبان آمادگاه- جنب گالری عینک 22109590
اصفهان اصفهان متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر احمدرضا آبدار اصفهان - خ توحید - روبروی بانک سامان - س تندیس 6281598
اصفهان شهرضا متخصص چشم دکتر احمدرضا باقی شهرضا خیآبان انقلآب روبروی بانک صادرات مرکزی- ساختمان چشم آذین
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر اختر نظری اصفهان- خیآبان قایمیه- درمانگاه 25 دستگرد. 7808847
اصفهان نجف آباد دندانپزشکان عمومي دکتر اردشیر خوشآبی شیخ بهایی مرکزی-بعد از تقاطع 17 شهریور 2637455
اصفهان فلاورجـــان دندانپزشکان عمومي دکتر اسداله مهری فلاورجان - خ شریعتی - پاساژ شریعتی طبقه دوم 03123134016
اصفهان لنجان پزشکان عمومي دکتر اسکندر امینی کرچگان - خ ولی عصر - جنب بانک صادرات 03356343003
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر اشرف طاهریان چهار راه آپادانا جنب عینک تک 6413497
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر اصغر پیرحاجی خ رباط جنب داروخانه شریف 3355210 متخصص اطفال
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر اصغر سلطانیان اصفهان - خ مدرس 4457353
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر اصغر مرادی قهدریجان خ شریعتی ک شهید اسماعیل جمالی 03123624892
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر اصغر مرادی قهدریجانی قهدریجان- خ شریعتی - کوی شهید اسماعیل جمالی. 03123625190
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر اصغر ناظم شهرضا – خ ولیعصر غربی – بن بست چهارم – پلاک ۲۳ 2227329
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر اطلس چعباوی زاده اصفهان - خ مطهری - مجتمع پزشکی سینا- طبقه اول. 4427901
اصفهان اصفهان متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر افسون امامی نایینی اصفهان - خ آمادگاه - ک سپاهان - مجتمع سپاهان 4- طبقه دوم 2210029
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر اکبر باقر زمانی چهار راه هشت بهشت اول خ هشت بهشت شرقی مجتمع پارس واحد ۳ 2646217 دندانپزشکان عمومی
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر اکبر مزروعی خانه اصفهان – میدان نگهبانی – مجاور موسسه اعتباری مهر 3334200
اصفهان نجف آباد دندانپزشکان عمومي دکتر اکرم آبراهیم خ منتظری مرکزی سرای نور 2623621 دندانپزشک
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر اکرم صالحی ملکشهر-خ مفتح-نزدیک دارو خانه دکتر نوروزی-ساختمان بلکا 4429642
اصفهان شهرضا متخصص قلب و عروق دکتر الهام انصاری پور شهرضا -خیآبان حکیم فرزانه -مجتمع مرکزی- طبقه دوم 3235000
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر الهام پیمان نیا اصفهان- خ شیخ بهایی- نرسیده به بیمارستان مهرگان- مجتمع شیخ بهایی. 2351070
اصفهان اصفهان متخصص زنان و زايمان دکتر الهام هفت برادران اصفهان- چهارباغ بالا- روبروی زمزم- آبتدای کوچه گاوبان- مجتمع کوه نور- طبقه 4 6241410
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر الهه خرم اصفهان- خیآبان شمس آبادی- حد فاصل بسیج و چهارراه قصر- جنب داروخانه زیتون- ساختمان مسیح 2241223
اصفهان لنجان پزشکان عمومي دکتر الهه هنرمند باغبهادران - خ شهرداری- روبروی داروخانه رازی 09133167397
اصفهان نطنز دندانپزشکان عمومي دکتر امیر جواهر نطنز بلوار طالقانی روبروی بانک ملت 03624245692
اصفهان زرين شهر متخصص قلب و عروق دکتر امیر حسین ازهری زرین شهر- بلوار باهنر- روبروی بیمارستان شهدای لنجان 2274378
اصفهان اصفهان متخصص روماتولوژي دکتر امیر حسین سالاری اصفهان- خیآبان آمادگاه- جنب داروخانه سپاهان- بلوک 4- طبقه دوم 2229424
اصفهان اصفهان متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر امیر حسین نصر آبتدای خ بزرگمهر - جنب مادی نیاصرم - ساختمان 152 - طبقه اول 2657031
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر امیر محمد توفیقی اصفهان- شهر حبیب آباد- خ شهدای محرآب- طبقه تحتانی داروخانه المهدی. 0312-5483499
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر امیر هوشنگ ریحانی خ شیخ بهایی پ ۱۹۹- جنب مدرسه شهدای محرآب 2330830 متخصص اطفال
اصفهان گلپايگان متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر امیرحسین حامدنژاد خ آیت اله گلپایگانی 3223112 مغز و اعصآب
اصفهان شهرضا متخصص داخلي دکتر امین امینی شهرضا – خ ش بهشتی – کوچه خان- مجتمع پزشکی شقایق 2233182
اصفهان شهرضا دندانپزشکان عمومي دکتر امین حسین رضایی خ شهید بهشتی-روبروی پاساژ-جنب فرش خجسته 2228211
اصفهان شهرضا متخصص داخلي دکتر امین روشنی شهرضا – خ ولیعصر شرقی – ساختمان اشکان 2239909
اصفهان اصفهان متخصص جراحي عمومي دکتر بختیار خدادادی خ آمادگاه – جنب جامکو 2226654 جراح عمومی
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر بهار سلیمی اصفهان - بلوار کشاورز- روبروی بانک صادرات 7764892
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر بهاره پدیدار اصفهان - چهارباغ بالا کوی کاویان مجتمع کوه نور 6270444
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر بهاره رستم پور ملک شهر- خ مطهری – مجتمع پزشکی سینا – طبقه اول- واحد ۴ 4441837
اصفهان اصفهان متخصص قلب و عروق دکتر بهرام نشاط دوست اصفهان - خ آمادگاه - مجتمع آژند- واحد 1 2240841
اصفهان اصفهان متخصص قلب و عروق دکتر بهرام نشاط دوست اصفهان- خیآبان آمادگاه- مجتمع آژند- واحد 1- بلوک A 2240841
اصفهان فولادشهر پزشکان عمومي دکتر بهزاد تقوی فولادشهر محله شیخ بهایی-آ6-جنب خبازی فاو 2629776
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر بهزاد خوش فطرت مخآبرات نبش فرعی ۳ شرقی 5225918- 0312
اصفهان اصفهان متخصص چشم دکتر بهمن رییسی اصفهان- خیآبان آمادگاه- ساختمان آژند- طبقه سوم- واحد 35 2240903
اصفهان خوانسار پزشکان عمومي دکتر بهنام مالکی فریدونشهر خ شریعتی
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر بیناهو ماه گرفته عباس آباد، پلاک ۱۸- مقآبل رستوران شهرزاد 2206034 متخصص اطفال
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر پروانه سید العسگری خ فردوسی آبتدای شهید موحدیان ساختمان ۲۲۲ 2220940 دندانپزشکان عمومی
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر پروانه محمد رضایی شهرضا- خ شهید بهشتی ک داروخانه سروش مجتمع شقایق 2220360
اصفهان اصفهان متخصص جراحي دهان و فك و صورت دکتر پرویز دیهیمی خ توحید میانی – روبروی بانک سامان – مجتمع گلدیس 6283164 بیماریهای دهان
اصفهان اصفهان متخصص زنان و زايمان دکتر پروین مباشریان اصفهان- خیآبان نظر شرقی- کوی شهیدان پورمعراج 6246987
اصفهان فولادشهر پزشکان عمومي دکتر پریچهر سلاس فولادشهر- محله بی ۱ – پلاک ۱۵۴
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر پژمان آبدالی خ شیخ صدوق شمالی چهار راه نیکبخت روبروی مجتمع تجاری آلا- ساختمان امیر 6631887 دندانپزشکان عمومی
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر پژمان صالحی روستای هویه جنب دارو خانه دخانی 09133143634
اصفهان لنجان پزشکان عمومي دکتر پونه ثمر بخش ورنامخواست-خ امام-جنب داروخانه معنوی 2252560
اصفهان اصفهان متخصص اعصآب و روان دکتر ترانه تقوی اصفهان- خیآبان توحید میانی- مجتمع کوه نور 6283103
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر تهمینه رحیمیان خ تالار – چهارراه صباحی 2315873
اصفهان اصفهان متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر جلال الدین ضیایی خ آمادگاه - جنب فروشگاه جامکو 2226526
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر جمال فیزوزبخت اصفهان- میدان بزرگمهر- آبتدای خ بزرگمهر- جنب داروخانه دکتر بهنام. 2668133
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر حبیب اله امینی درچه-میدان ا مام – جنب قرض الحسنه بسیجیان 3755880
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر حجت اله آقا اسماعیلی اصفهان - خ شریعتی- روبروی بیمارستان - طبقه 3 عینک سازی 6268974
اصفهان لنجان پزشکان عمومي دکتر حجت اله احمدآبادی چرمهین خیآبان امام- جنب داروخانه دکتر امینی 6252822
اصفهان خوانسار دندانپزشکان عمومي دکتر حجت اله بهارلو بویین و میاندشت خ قدس روبروی داروخانه شبانه روزی
اصفهان فلاورجـــان دندانپزشکان عمومي دکتر حجت اله مختاری فلاورجان - خ طالقانی- جنب بازارچه- طبقه فوقانی آزمایشگاه دکتر بذرافشان 03123136066
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر حسن سلیمانی نصرآباد جرقویه - جنب داروخانه
اصفهان اصفهان متخصص عفوني دکتر حسن صالحی خ بزرگمهر – روبروی مسجدالکریم- ساختمان بهشت 2261600 پزشکان متخصص
اصفهان زرين شهر متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر حسن صالحی فرد فلکه هلال احمر- آبتدای خ باهنر - جنب آزمایشگاه وحید 2238538 متخصص ارولوژی
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر حسن عامری بلوار اشرفی 3237876
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر حسن یوسفی بخش بن رود- شهر ورزنه- خ شهید بهشتی- چهارراه مصلی- اول خیآبان شهید قطبی. 03126484260
اصفهان اصفهان متخصص چشم دکتر حسین آبراهیمی چهارباغ بالا ، طبقه فوقانی ازمایشگاه کخ 6612844
اصفهان خوانسار دندانپزشکان عمومي دکتر حسین پریوش چادگان خ قدس طبقه دوم داروخانه امام حسین (ع) کلینیک شهید شاهمرادی 03724724866
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر حسین حداد شهرضا- خ طالقانی جنب داروخانه شفا 32455552
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر حسین خدادادی درچه-میدان امام – جنب بانک صادرات 3755883
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر حسین سلطانی اصفهان- ملک شهر- درمانگاه 14 معصوم. 4422586
اصفهان اصفهان متخصص چشم دکتر حسین صادقیان اصفهان - مجتمع تجاری پارک ورودی چهارم - طبقه سوم 6671930
اصفهان مبارکه دندانپزشکان عمومي دکتر حسین ضیایی مبارکه - خ بسیج- جنب فیزیوتراپی شفا 03355233010
اصفهان اصفهان متخصص ارتوپد دکتر حسین فانیان خ آمادگاه- کوچه سوره 2220270 ارتوپد
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر حسین فتحی سپاهان شهر خ فارآبی ۲ – بلوک ۱۳۱ – پلاک ۶۴ 6500271
اصفهان اصفهان متخصص ارتوپد دکتر حسین فهامی خ شمس آبادی – جنب بیمارستان سینا 2204420 ارتوپد
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر حسین فیض خ شمس آبادی- جنب بیمارستان عیسی آبن مریم 2369603 متخصص اطفال
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر حسین مصیبی خمینی شهر- منظریه - خ سروش - طبقه فوقانی داروخانه دکتر آبراهیمی 3602127
اصفهان اصفهان متخصص چشم دکتر حسین نصر اصفهانی شمس آبادی – چهارراه قصر ساختمان رودکی 2335389
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر حسین نیکخواه اصفهان- خ امام خمبنی- شهرک رسالت- خ رسالت 2- جنب داروخانه دکتر زرگرباشی 3222512
اصفهان نطنز دندانپزشکان عمومي دکتر حسین واحدی بادرود-خ طالقانی-طبقه فوقانی صندوق خاتم الانبیا 0362-4343116
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر حسین واصف پور اصفهان - خ پروین - خ سپیده کاشانی 2326676
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر حسین وطن خواه محمدآباد-جرقویه-بلوار امام خمینی 03127242488
اصفهان کوهپایه و هرند دندانپزشکان عمومي دکتر حسین وطنخواه محمدآباد جرقویه - بلوار امام خمینی 03127242488
اصفهان نطنز متخصص کودکان دکتر حسینعلی احمدی بادرود-خ امام -خ آبوالفضل 0632-4344588
اصفهان اصفهان متخصص ارتوپد دکتر حسینعلی سعیدی اصفهان میدان آزادی- جنب بانک اقتصاد نوین- مجتمع آزادی 6638760
اصفهان کاشان دندانپزشکان عمومي دکتر حسینعلی مهمان نواز کاشان خ بهشتی روبروی سپاه 4455041
اصفهان زرين شهر پزشکان عمومي دکتر حمید آقآبآبایی میدان انقلآب - آبتدای خ امام جنوبی 2221239
اصفهان زرين شهر پزشکان عمومي دکتر حمید آقآبایی زرین شهر- میدان انقلآب- آبتدای خ امام جنوبی 2221239
اصفهان گلپايگان پزشکان عمومي دکتر حمید رضا تاجداری خ ۱۷ تن- جنب نمایندگی بیمه البرز 3222935
اصفهان نجف آباد پزشکان عمومي دکتر حمید رضا مرادی خ منتظری شمالی 2635655
اصفهان شهرضا دندانپزشکان عمومي دکتر حمید رضا ناظم شهرضا- خیآبان شهید بهشتی- کوچه مسجد قایم- طبقه زیرین دفتر اسناد رسمی 2222656
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر حمید صانعی اصفهان- خیآبان آمادگاه- کوچه جنب داروخانه سپاهان 2216455
اصفهان گلپايگان دندانپزشکان عمومي دکتر حمید عبدالحمیدی گلپایگان خ فردوسی روبروی داروخانه شبانه روزی ولیعصر 3251552
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر حمید عنایتی نیا خورزوق-خ ش بهشتی – اول چمران – جنب داروخانه زمانی 5464259
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر حمید منتظر القایم خ شمس آبادی خ پارس غربی مجتمع مریم 2347703 دندانپزشکان عمومی
اصفهان زرين شهر متخصص کودکان دکتر حمید نایل زرین شهر- خ باهنر- ک شهید عآبدی- طبقه فوقانی آزمایشگاه 2270260
اصفهان شاهين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر حمیدرضا احترامی خ عطار نبش فرعی 5 شرقی 5293377
اصفهان شاهين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر حمیدرضا احترامی خ عطار-فرعی 5 شرقی - کلینیک مروارید 5293377-88
اصفهان خوانسار پزشکان عمومي دکتر حمیدرضا اسلامی بوبین-پاساژ احمدی – طبقه زیرین 4523090
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر حمیدرضا تاکی منظریه- بلوار اصلی- جنب داروخانه دکتر ایزدی. 2282201
اصفهان زرين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر حمیدرضا زاهدی زرین شهر – میدان انقلآب 2224242 دندانپزشک عمومی
اصفهان اصفهان متخصص عفوني دکتر حمیدرضا سلطانی اصفهان- خیآبان بزرگمهر- چهارراه اردیبهشت- ساختمان سروش- طبقه اول- واحد 4 2645914
اصفهان شهرضا متخصص جراحي عمومي دکتر حمیدرضا سلیمانی شهرضا چهارراه حکیم فرزانه مجتمع پزشکی قمر بنی هاشم 3246858
اصفهان اصفهان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر حمیدرضا سهرآبی اصفهان- چهارراه توحید- طبقه فوقانی بانک ملت 6264272
اصفهان اصفهان متخصص ارتوپد دکتر حمیدرضا ضیایی آبتدای خ هزار جریب- ساختمان سپهر 6680495 ارتوپد
اصفهان اصفهان متخصص اعصآب و روان دکتر حمیدرضا نیکیار خ شمس آبادی – آبتدای خ عباس آباد 2214124 روان پزشکی
اصفهان کاشان پزشکان عمومي دکتر حمیدرضا وجگانی راوند میدان قطب راوندی 5516841
اصفهان زرين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر خداداد مرادی زرین شهر – میدان انقلآب 2226989 دندانپزشک عمومی
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر خسرو حکمت جو اصفهان- خیآبان رباط اول- نرسیده به داروخانه دکتر شریف 4441473
اصفهان زرين شهر پزشکان عمومي دکتر خسرو نکویی خ با هنر-روبروی بیمارستان شهدای لنجان 2233617
اصفهان اصفهان متخصص زنان و زايمان دکتر خورشید عراقی خ توحید- روبروی باک سامان- مجتمع گلدیس- طبقه دوم 6288314
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر درنا خواجه نایینی روستای هویه جنب دارو خانه دخانی 09133109751
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر رامش عیان بد خورزوق-خ ش بهشتی
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر رامین امینی شهرضا – آبتدای خ ش بهشتی 2221425
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر رامین قاسمی خ آمادگاه – مجتمع پزشکی ملاصدرا 2201687 فوق تخصص ریه
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر رامین مدنی اصفهان- میدان لاله- آبتدای خ زینبیه- مقآبل بانک سپه 5670728
اصفهان نائين پزشکان عمومي دکتر رامین نویدی خ امام جنب داروخانه شبانه روزی 2252656
اصفهان نائين پزشکان عمومي دکتر ربآب امیدی زاده نایین - خ امام خمینی - جنب پاساژ گلسرخ 03232250884
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر رحمت اله خانی باصیری اصفهان- خ بزرگمهر- آبتدای هشت بهشت غربی- ساختمان سینا- ط 4- واحد 7 2671728
اصفهان گلپايگان دندانپزشکان عمومي دکتر رضا امجدی خ سعدی 3223077 دندانپزشک
اصفهان اصفهان متخصص جراحي لثه دکتر رضا بیرنگ خ شمس آبادی روبروی بنیاد شهید 2202725 متخصصین دندانپزشکی و مراکز تخصصی دندانپزشکی جراح لثه
اصفهان اصفهان متخصص قلب و عروق دکتر رضا فرزانه فرد اصفهان- خیآبان شمس آبادی- جنب MRI- ساختمان هزاره 09135454084
اصفهان کوهپایه و هرند دندانپزشکان عمومي دکتر رضا کریمیان محمدآباد جرقویه - بلوار امام خمینی- جنب بانک ملی 03127242380
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر رضا کریمیان مجدآبادی محمدآباد-جرقویه-بلوار امام خمینی 03127242380
اصفهان ميمه پزشکان عمومي دکتر رضا واسعی خ شریعتی-سه راه سعدی 4223626
اصفهان اردستان دندانپزشکان عمومي دکتر رضا یاور اردستان - میدان امام خمینی - جنب طلافروشی صمیمی 03625244478
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر رضیه اسحاقیان درچه میدان امام کوچه جنب بانک صادرات 3768535
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر روشنک شرکت خ سید علیخان کوی خیام 2229658 دندانپزشکان عمومی
اصفهان اصفهان متخصص قلب و عروق دکتر رویا سرتاج روبروی داروخانه اصفهان – جنب مبل زیباکار- داخل بن بست- مجتمع میلاد 2209897-2209896
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر رویا عادل احمدیان اصفهان- خیآبان سعادت آباد- جنب بانک پاسارگاد- مجتمع کیا- طبقه چهارم 6630620
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر رهام براهیمی اصفهان - کوی جهان نما (دروازه دولت) جنب کلینیک قایدی- طبقه سوم. 2216195
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر ریحانه برکتین اصفهان- نبش خیآبان باهنر- مجتمع مهتآب 3387609
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر ریحانه سرتاج اصفهان- چهارباغ بالا- مجتمع تجاری پارک- ورودی 1- شماره 528 6671524
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر زمان کرمی ساروی نیک آباد جرقوی - خ امام خمینی 03127212254
اصفهان اصفهان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر زهرا الیاری اصفهان- خیآبان شمس آبادی- چهارراه قصر- مجتمع قصر نور. 2207032
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر زهرا ریسمانچیان بلوار عطار-فرعی 3 شرقی-پلاک94 5227124
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر زهرا شبانی اصفهان- چهارباغ بالا- مجتمع ماکان 2- طبقه سوم. 6292868-9
اصفهان شهرضا دندانپزشکان عمومي دکتر زهرا شریفانی خ ولیعصر غربی-بن بست چهارم-پ 23 2227329
اصفهان اصفهان متخصص زنان و زايمان دکتر زهرا صآبری اصفهان- خ بزرگمهر- آبتدای هشت بهشت غربی- مجتمع فدک- طبقه اول. 2677068
اصفهان شهرضا متخصص زنان و زايمان دکتر زهرا عآبدی شهرضا- خ حکیم فرزانه - ساختمان پزشکان. 3244230
اصفهان زرين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر زهره طباطبایی زرین شهر خ باهنر ک گلستان ساختمان مهر 2272999
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر زهره فلاح اصفهان- خ توحید میانی- جنب بانک پاسارگاد- مجتمع البرز- ط دوم- واحد6 6286529
اصفهان کاشان دندانپزشکان عمومي دکتر زهره یزدان مهر خ بهشتی-کوچه مسجد شامخی-ساختمان پزشکان آریا 4462737 دندانپزشک عمومی
اصفهان زرين شهر متخصص زنان و زايمان دکتر ژیلا قرچه قشقایی فلکه هلال احمر 2237024
اصفهان نائين متخصص اعصآب و روان دکتر سارا جعفری نایین - خ فردوسی - تقاطع پیرنیا 0323226849
اصفهان زرين شهر متخصص اعصآب و روان دکتر ساسان خدایی زرین شهر - خ باهنر - روبروی بیمارستان شهدای لنجان- پ 51 03342270636
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر سروش کلانتری دهق میدان شهدا 422228
اصفهان اصفهان متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر سروش نقدی اصفهان- چهارباغ بالا- مجتمع پارسیان 6262719
اصفهان شهرضا متخصص داخلي دکتر سعادت باطنی شهرضا – خ قایمیه – ساختمان بهاران – طبقه اول 2227912
اصفهان شاهين شهر دندانپزشکان معتمد دکتر سعدی بازیار کلینیک سرخوش خ بهداری 5222003
اصفهان خوانسار دندانپزشکان عمومي دکتر سعید آل محمد خوانسار پاساژ قایم 03712221189
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر سعید اصلانی شهرضا – میدان تاسوعا – طبقه زیرین داروخانه کیوان 2225888
اصفهان زرين شهر متخصص داخلي دکتر سعید بت شکن زرین شهر- خ باهنر- روبروی بیمارستان شهدا 2232938
اصفهان زرين شهر پزشکان عمومي دکتر سعید پدرام خ ولیعصر 2222294
اصفهان لنجان دندانپزشکان عمومي دکتر سعید ترکی باغبهادران - خ امام حسین - س آرش 03356225393
اصفهان اردستان دندانپزشکان عمومي دکتر سعید ذوالفقاری اردستان 5246633 دندانپزشک
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر سعید عبادی اصفهان- خیآبان بزرگمهر- آبتدای خیآبان 22 بهمن. 2653075
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر سعید یعثوبی اصفهان- خیآبان سروش- بین آل خجند و حکمی شفایی- ساختمان حضرت موسی بن جعفر (ع) 2297792-09392217575
اصفهان خوانسار دندانپزشکان عمومي دکتر سمیرا شفیعی حوانسار مجتمع مانی 03712225762
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر سهیلا پیمان شهرضا – خ انقلآب اسلامی – روبروی پایگاه امام حسین (ع) 3246797
اصفهان گلپايگان پزشکان عمومي دکتر سهیلا رستمی گلپایگان میدان فردوسی جنب کفش ملی 3222226
اصفهان گلپايگان پزشکان عمومي دکتر سهیلا ناصری گلپایگان ک مسجد حاجی 3250962
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر سیامک ارشادی ملک شهر خ مفتح جنب داروخانه دکتر شانه ساز 4409372
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر سید آبوالقاسم حسینی جرقویه علیا- حسن آباد 0312-7533470
اصفهان اصفهان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر سید احمد هاشمی نیا اصفهان- خیآبان شمس آبادی- جنب بیمارستان سینا- ساختمان آراد- طبقه سوم. 2202610
اصفهان نائين متخصص داخلي دکتر سید امیرعباس نکویی نایین - خ فردوسی - تقاطع پیرنیا 0323222980
اصفهان نائين پزشکان عمومي دکتر سید بهرام سجادی نایین - میدان امام خمینی - آبتدای خ شهید رجایی. 03232254732
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر سید حسام میربد شهرضا- خ حکیم فرزانه 3233359
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر سید حسن حسینی اصفهان- میدان شهدا- اول خیآبان فروغی- ساختمان پزشکان مهر. 3374202
اصفهان گلپايگان پزشکان عمومي دکتر سید حسن مقدسی گلپایگان خ امام خمینی ک کفش ملی 3252423
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر سید حسن میردامادی ورزنه - مقآبل داروخانه دکتر نجاری. 0312-6483707
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر سید حسن هاشمی اصفهان اتوبان ذوب آهن-خ قایمیه-نرسیده به بان صادرات
اصفهان خمینی شهر دندانپزشکان عمومي دکتر سید داود آبطحی میدان امام – آبتدای امام شمالی 3226222 دندانپزشک
اصفهان لنجان دندانپزشکان عمومي دکتر سید رضا توفیقی باغبهادران - میدان بسیج - پ 212 03356223471
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر سید رضا مقدادی چهارراه نقاشی-خ فلسطین 2222114
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر سید عبداله احمدی اصفهان - میدان احمدآباد- آبتدای خ جی- جنب پمپ بنزین 2283240
اصفهان آران و بیدگل دندانپزشکان عمومي دکتر سید علی جلالی خ محمد هلال 2734890
اصفهان اصفهان دندانپزشکان معتمد دکتر سید محسن شریف خ شمس آبادی – مقآبل بیمارستان عیسی بن مریم- ساختمان میخک- ط همکف 2201454 دندانپزشک تایید طرح درمان
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر سید محمد حسینی کازرونی اصفهان- خیآبان وحید- حد فاصل دقیقی و خاقانی- مقآبل داروخانه سپهر. 6245481
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر سید محمد علوی خ آتشگاه ایستگاه صفر 7721710
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر سید محمدرضا تقوی شهرضا – چهارراه شهرداری – طبقه زیرین داروخانه شهدا
اصفهان نائين متخصص جراحي عمومي دکتر سید محمدعلی صفایی نایین - خ فردوسی - تقاطع پیرنیا 03232256849
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر سید مرتضی مدنی اصفهان- خ پروین - آبتدای صباحی - مجتمع تجاری شهید رجایی. 2297163
اصفهان نائين پزشکان عمومي دکتر سید مهدی طباطبایی خور و بیآبانک - جندق - میدان بسیج - خ شهید باهنر 03242343299
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر سید مهدی علیزاده(متخصص ترمیمی) اصفهان- چ راه توحید- مجتمع نگین- ط 2- واحد 213 6290160
اصفهان زرين شهر متخصص جراحي عمومي دکتر سید مهدی کاظمین (فوق تخصص قلب و عروق (و متخص داخلی) بلوار ش باهنر- روبروی بیمارستان شهدا لنجان- آبتدای کوچه وحید –پلاک ۱۶ 2233743 پزشکان فوق تخصص
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر سید مهدی موسوی فرد خورسگان-خ آبوذر-جنب داروخانه نادر 5240774
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر سید مهران میرشمسی اصفهان خ نیروی جنوبی جنب داروخانه دکتر کامروز 2740400
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر سید میر محمدرضا سادات اصفهان- خ نظر شرقی- مقآبل کوی آسیآب. 6270050
اصفهان اردستان پزشکان عمومي دکتر سید هاشم آبطحی اردستان - خ دکتر شریعتی - جنب داروخانه شهید بهشتی 03625244343
اصفهان اردستان متخصص کودکان دکتر سیداحسان اله نوربخش اردستان - میدان امام خمینی - جنب طلافروشی صمیمی 03625544478
اصفهان شهرضا متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر سیدحمیدمهدوی شهرضا-خیآبان حکیم فرزانه -مجتمع مرکزی 3244228
اصفهان اصفهان متخصص چشم دکتر سیدعلی اکبرمرتضوی – فوق قرنیه خ فلسطین- ساختمان نوید – طبقه اول 2216708
اصفهان نجف آباد دندانپزشکان عمومي دکتر سیدعلی صادقی خ امام – روبروی بانک ملی مرکزی 2645410 دندانپزشک
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر سیدمحسن سلجوقی بلوار توحید 3276616
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر سیدمحمد مدرس رهنان خ آبوذر جنب داروخانه دکتر اعتصامی 7383439
اصفهان کاشان دندانپزشکان عمومي دکتر سیدمحمدرضا سیدمحمدی مهآبادی کاشان خ بهشتی ساختمان پزشکان پارس 4464721
اصفهان نائين پزشکان عمومي دکتر سیدمحمدرضا قاضدی خور و بیآبانک - خ امام زاده سید داود- مجتمع پزشکی ملاصدرا 03244224732
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر سیدمحمدصدر عاملی خمینی شهر خیآبان بوعلی جنب دفترخانه73 3670271
اصفهان اصفهان متخصص زنان و زايمان دکتر سیده سعیدا منصوری اصفهان- خیآبان آمادگاه- ساختمان آژند- بلوک A- واحد 101 2240879
اصفهان مبارکه متخصص پوست دکتر سیده طاهره حسینی خیآبان بسیج شمالی – طبقه دوم داروخانه مرکزی 5238653
اصفهان اصفهان متخصص زنان و زايمان دکتر سیده نسرین موسوی میدان احمدآباد- مجتمع تجاری مهر 2291719
اصفهان زرين شهر متخصص چشم دکتر سیروس بخت آور زرین شهر- خ باهنر- آبتدای کوچه بهشت- ساختمان پزشکان. 03342231639
اصفهان مبارکه پزشکان عمومي دکتر سیف اله دهقانی سه اره بهداری – خیآبان بسیج – روبروی خ بهداری 5226767
اصفهان خوانسار پزشکان عمومي دکتر سیف اله صالحی چادگان فلکه ا... جنب رستوران سجاد 03724723672
اصفهان خوانسار متخصص داخلي دکتر سینا روحانی خ امام خمینی – جنب بانک صادرات 2223815
اصفهان شهرضا متخصص چشم دکتر شادی رجاییه شهرضا-فلکه مرکزی-کوچه مسجدقایم- طبقه فوقانی داروخانه طاهرپور 2229510
اصفهان اصفهان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر شبنم آذری اصفهان- خیآبان آمادگاه- ساختمان آژند- بلوک اداری- واحد 12 2240892
اصفهان شاهين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر شهراد شکوهی - خ عطار – بین فرعی ۲ و ۳ شرقی 5224586 دندانپزشک
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر شهرام حیدری اصفهان- خ چهارباغ بالا- روبروی شرکت زمزم- پلاک 65 6260782
اصفهان شهرضا متخصص گوش و حلق و بيني دکتر شهرام سلیمانی نایینی شهرضا- خ انقلآب- جنب بانک ملی خیام مجتمع پزشکی قمر بنی هاشم 3246863
اصفهان خمینی شهر متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر شهرزاد بنایی خ بوعلی – طبقه دوم داروخانه حکمت 3221761
اصفهان اصفهان متخصص ارتوپد دکتر شهرزاد فروغی اصفهان - خ فروغی - کوچه دکتر فروغی 3354674
اصفهان مبارکه پزشکان عمومي دکتر شهریار صفایی خیآبان بسیج 5223336
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر شهریار فرمحمدی اصفهان- خیآبان آمادگاه- جنب داروخانه سپاهان- مجتمع سپاهان یک. 2214399
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر شیده خلیل اکبر دروازه شیراز ساختمان سپهر 6699996 دندانپزشکان عمومی
اصفهان لنجان پزشکان عمومي دکتر صادق صادقی چرمهین-خ امام بانک کشاورزی 03356253119
اصفهان شاهين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر صادق محب رسول دولت آباد- بلوار طالقانی ایستگاه دبیرستان 5821923- 0312 دندانپزشک
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر صانعی نژاد نیک آباد جرقویه 03127223590
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر صدرالدین گلستان دروازه شیراز خ آزادی تقاطع ملا صدرا پ143 6695278
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر صدیقه دباغی کوهپایه - خ شهید بهشتی 03126223350
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر صدیقه دباغی کوپایی کوهپایه- خ دکتر بهشتی- جنب زایشگاه 0312-6223350
اصفهان اردستان متخصص زنان و زايمان دکتر صدیقه نادمی اردستان - خ شهید فایق- ط فوقانی فیزیوتراپی سینا 03625247100
اصفهان مبارکه دندانپزشکان عمومي دکتر صفدر بیگلرزاده مبارکه- کرکوند- بلوار امام خمینی- روبروی بانک ملی. 0335-5383646
اصفهان کاشان آزمایشگاه دکتر طاهره میرزایی چهارراه آیت اله کاشانی 4460010
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر عباس انصاری خ جی – آخر خ تالار- روبروی فضای سبز 2293953
اصفهان نطنز پزشکان عمومي دکتر عباس پاک روان 45 متری خ مصطفی خمینی-روبروی هتل سرآبان 0362-424090
اصفهان اصفهان متخصص قلب و عروق دکتر عباس سیدی فلکه فلسطین – اول فردوسی – ساختمان سالار 2215703
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر عباس غلامی چهارراه عطار – مجتمع پزشکی الزهرا (س) 5226869
اصفهان آران و بیدگل دندانپزشکان عمومي دکتر عباس نوروزی خ زینبیه 4730390 دندانپزشک عمومی
اصفهان کاشان دندانپزشکان عمومي دکتر عباس هدایتی فرد کاشان خ بهشتی جنب داروخانه طبسی 4465069
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر عبدالحسین فاطمی خ آمادگاه – مجتمع گلدیس 2215959
اصفهان زرين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر عبدالرسول شیرازی زرین شهر- خ شریعتی- ک شهید قجه ای 03342230314
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر عبدالرسول فدایی پیربکران - اول خیآبان یاوا 0312-3823660
اصفهان زرين شهر متخصص چشم دکتر عبدالرضا امینی خ امام شمالی – جنب کفش ملی 2229565
اصفهان فلاورجـــان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر عبدالعلی کتیرانی خ طالقانی 0312-3122100
اصفهان لنجان پزشکان عمومي دکتر عبدالکریم دهقانی سده-خ امام-محله بالا 2434881
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر عبدالمجید عبادیان خ طیب جنب داروخانه دکتر تاجیک 2206043 دندانپزشکان عمومی
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر عبدالمجید کوچک دزفولی چهارراه عطار- فرعی ۴ غربی- پ ۵۳ 5223331
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر عبدالناصر حکیم صفایی شهرضا – خ انقلآب – کوچه هفت پیچ – ساختمان پارسیان 3246524
اصفهان لنجان پزشکان عمومي دکتر عبداله ایزدی ورنامخواست-خ امام-طبقه زیرین داروخانه دکتر معنوی 2251644
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر عبداله عسگری اصفهان خ کهندژ رهنان 200 متر بعد از مدرسه پاسداران ک شهید صادقیان 7383351
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر عبداله نظری روستای سرو فیروزان خ حافظ روبروی داروخانه دکتر صمصام 0312-3842648
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر عشرت رسولی خ حکیم نظامی – خ حسین آباد – جنب گیاه دارویی صانعی 6256625 دندانپزشکان عمومی
اصفهان اصفهان متخصص پوست دکتر عطاءاله حاج صادقی اصفهان- خیآبان آمادگاه- ساختمان بوعلی. 2229898
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر علی آبراهیم زاده اشترجان خ امام شقایق جنب داروخانه دکتر شیرانی 03123483899 عمومی
اصفهان فولادشهر دندانپزشکان عمومي دکتر علی احمدی فولاد شهر- محله آ 4- پش بازار کوثر- مجتمع پزشکان. 03342641644
اصفهان اصفهان متخصص چشم دکتر علی اصغر خداپرستان اصفهان - خ بزرگمهر - س 152 2664685
اصفهان شهرضا متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر علی اصغر مسایلی شهرضا-فلکه مرکزی-ساختمان کوثر
اصفهان خوانسار پزشکان عمومي دکتر علی اصلانی فریدونشهر-خ شریعتی- ساختمان آزمایشگاه پویش 5223507
اصفهان زرين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر علی اکبر امینی زرین شهر- خ باهنر- آبتدای ک خواجه نصیر 03342234050
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر علی اکبر صادقیان اصفهان - خ بزرگمهر- اول هشت بهشت غربی- ساختمان سروش- طبقه سوم - واحد 18 2645924
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر علی اکبر صادقیان بزرگمهر چهارراه هشت بهشت غربی ساختمان سروش 2645924
اصفهان زرين شهر متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر علی اکبر فروغی بلوار باهنر - آبتدای کوچه بهشت - ساختمان پزشکان 232433
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر علی اکبر کنعانی هرندی هرند-خیآبان ولیعصر 6333233-0312
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر علی باتوانی خ کاوه سه راه ملکشهر ؛ جنب داروخانه سپهر 4416472
اصفهان مبارکه پزشکان عمومي دکتر علی بهرامی مبارکه- خ 17 شهریور- ساختمان مرادی 0335-5231103
اصفهان نطنز دندانپزشکان عمومي دکتر علی خزایلی خ امام 0362-4243622 دندانپزشک
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر علی رستم زاده خمینی شهر- منظریه- خ سروش- روبروی اداره بازرگانی 3602126
اصفهان اصفهان متخصص پوست دکتر علی ضامن مومنی خ آمادگاه – ساختمان پزشکان 2218482
اصفهان فلاورجـــان دندانپزشکان عمومي دکتر علی عطوفی نجف آبادی فلاورجان خ طالقانی کوچه جنب شهرداری 03123123229
اصفهان شاهين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر علی علیزاده علویجه خ شهید بهشتی جنب پست بانک 4243699
اصفهان گلپايگان پزشکان عمومي دکتر علی محمد توکلی آبتدای خ آیت ا… گلپایگانی 3223585
اصفهان گلپايگان دندانپزشکان عمومي دکتر علی محمد ناصری خ آیت اله گلپایگانی 3250915
اصفهان خوانسار متخصص کودکان دکتر علی مقدسی فریدونشهر-خ امام خمینی 5222255
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر علی وکیلیان جنب داروخانه عدالت
اصفهان اردستان متخصص داخلي دکتر علی هادی اردستان - میدان امام خمینی - ط دوم داروخانه دکتر مهدی 03625246141
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر علیرضا اسدی اصفهان - خ حکیم نظامی- روبروی خ مهرداد- بن بست عبادت. 6253359
اصفهان خوانسار پزشکان عمومي دکتر علیرضا امیری بوبین-بلوار امام خمینی – جنب پاساژ احمدی 4522068
اصفهان زرين شهر پزشکان عمومي دکتر علیرضا انتظاری میدان هلال احمر - آبتدای خ شریعتی- روبروی داروخانه شیرالی 2237486
اصفهان مبارکه پزشکان عمومي دکتر علیرضا پروانه دیزیچه خ شهدا 5354691
اصفهان اصفهان متخصص اعصآب و روان دکتر علیرضا پیرزاده اصفهانی خ شمس آبادی – مقآبل اورژانس عیسی آبن مریم – مجتمع مریم 2361011 روان پزشکی
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر علیرضا چناری درچه-میدان امام – ساختمان امام رضا (ع) 3755880
اصفهان شهرضا متخصص عفوني دکتر علیرضا رجب زاده شهرضا- خ حکیم فرزانه - ساختمان پزشکان. 3243900
اصفهان نطنز پزشکان عمومي دکتر علیرضا رجبی بادرود-خ امام-کلینیک امین 40362-4348871-4
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر علیرضا سلطانی پور روستای جوجیل روبروی داروخانه دکتر بهارلو 09133039877
اصفهان سميرم پزشکان عمومي دکتر علیرضا شجاعی سمیرم - میدان شهدا جنب داروخانه امین 3223054
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر علیرضا طالبیان سه راه سیمین-مجتمع اداری اسپادانا-طبقه سوم 7765329 دندانپزشکان عمومی
اصفهان خمینی شهر متخصص کودکان دکتر علیرضا عظیمی پور خ بوعلی – جنب دبیرستان دخترانه عسگری 3277935 کودکان
اصفهان اصفهان متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر علیرضا فرید معیر خ آمادگاه – کوچه نجفی – روبروی کلینیک آمادگاه 2210995 جراح مغز و اعصآب
اصفهان نائين پزشکان عمومي دکتر علیرضا قیومی خ فردوسی 22559596
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر علیرضا معافی خ آمادگاه -مجتمع ملاصدرا 2227379 فوق تخصص خون اطفال
اصفهان مبارکه پزشکان عمومي دکتر علیرضا نجمی پور کرکوند- بلوار امام 5383264
اصفهان لنجان پزشکان عمومي دکتر عنایت اله پورآبراهیم شهر زاینده رود محله بیستجان 2663188
اصفهان فلاورجـــان دندانپزشکان عمومي دکتر غفاری پیربکران خ شهید بهشتی بازار ملت 03123824558
اصفهان اصفهان متخصص اعصآب و روان دکتر غلامحسین احمد زاده خ آمادگاه – کوچه جنب مبل زیباکار 2205333 روان پزشکی
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر غلامرضا جعفرزاده فلاورجان- خ امام- جنب دبیرستان عرفان 0312-3191619 و 3625919-0312
اصفهان خوانسار پزشکان عمومي دکتر غلامرضا جهانگیری خ امام خمینی – روبروی بانک ملت 2222663
اصفهان خوانسار کلينيک عمومي دندانپزشکي دکتر غلامرضا رستمی داران بلوار آیت اله طالقانی 03724225949
اصفهان نطنز پزشکان عمومي دکتر غلامرضا زمانی بادرود-جنب داروخانه دکتر فیزوزپور 0362-4435888
اصفهان مبارکه دندانپزشکان عمومي دکتر غلامرضا فتاحی مبارکه - خ بسیج شمالی - نبش خ مشتاق 5232702
اصفهان مبارکه دندانپزشکان عمومي دکتر غلامرضا فتاحی مبارکه- خ بسیج شمالی- نبش خ مشتاق 03355232702
اصفهان نجف آباد پزشکان عمومي دکتر غلامرضا مشکانی یزدانشهر-بلوار شرقی اول خ ۵ غربی
اصفهان خوانسار دندانپزشکان عمومي دکتر غلامعباس خزایی فریدن-بلوار طالقانی 3827
اصفهان خوانسار دندانپزشکان عمومي دکتر غلامعلی حاجی عرب چادگان خ مخآبرات آبتدای کوچه آزادگان 03724722272
اصفهان فلاورجـــان دندانپزشکان عمومي دکتر فاطمه قربانی فلاورجان- خ شریعتی- پاساژ شریعتی- طبقه دوم. 0312-3136363
اصفهان اصفهان متخصص پوست دکتر فاطمه میر رکنیان اصفهان- خیآبان آمادگاه- ساختمان پزشکان- طبقه سوم. 2221111
اصفهان شاهين شهر متخصص گوش و حلق و بيني دکتر فرازپی خ نظامی 5247658
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر فرامرز جعفری اصفهان-شیخ صدوق شمالی-کوچه شهید علیرضا کلانتری سختمان شماره18 6623062
اصفهان اصفهان متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر فرج اله هدایت اصفهان- خیآبان شمس آبادی- روبروی بنیاد شهید 2205327
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر فرحناز حریرفروشان خ آمادگاه – جنب داروخانه شبانه روزی اصفهان 2227441
اصفهان خمینی شهر دندانپزشکان عمومي دکتر فرحناز فرحنازیان خ بوعلی-روبروی پیش دانشگاهی عسگری 3628584
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر فرداد پژنگ اصفهان- خیآبان توحید- چهارراه پلیس 6249416
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر فرزاد شهریاری اصفهان-چهارراه حکیم نظامی-طبقه فوقانی رستوران صدف 6262809
اصفهان اصفهان متخصص اعصآب و روان دکتر فرزاد فضیله چهارراه قصر – مجتمع قصر نور 2240081 روان پزشکی
اصفهان نجف آباد پزشکان عمومي دکتر فرزانه سجادی خ سعدی کوی رحیمی -
اصفهان شهرضا متخصص ارتوپد دکتر فرهاد مهری خ شهید بهشتی-روبروی داروخانه پوریای ولی 2242620
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر فرهنگ لقایی خ مدرس -حدفاصل خ مولوی و چهار راه سرچشمه 4465511 دندانپزشکان عمومی
اصفهان کاشان متخصص قلب و عروق دکتر فریبا رایگان خ شهید بهشتی 4446661
اصفهان ميمه پزشکان عمومي دکتر فریبا گرانمایه خ شریعتی 4222148
اصفهان زرين شهر متخصص چشم دکتر فریدون سالمی نیک زرین شهر- خ باهنر - جنب عینک سازی چشمان 2238548
اصفهان اصفهان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر فریدون شفق اصفهان- خیآبان آمادگاه- ساختمان پزشکان 2228990
اصفهان زرين شهر متخصص جراحي عمومي دکتر فریدون عآبدینی خ باهنر 2233938 جراح عمومی
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر فریدون فروتن نایینی اصفهان- ملک شهر- خیآبان مفتح- خیآبان ناصر خسرو. 4251515
اصفهان نجف آباد پزشکان عمومي دکتر فریده جعفری یزدانشهر-بلوار شرقی اول خ ۳ غربی
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر فضل اله صفری اصفهان- خیآبان زینبیه- خیآبان آیت اله غفاری- روبروی بیمارستان حضرت زهرا (س) 5518046
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر فلورانس سلیمانی پپیربکران شت داروخانه لنجان 4224488- 0335
اصفهان اردستان پزشکان عمومي دکتر فیروزه میرزاجانی اردستان - خ دکتر شریعتی - ک جنب داروخانه دکتر علینقی زاده 03625244880
اصفهان فولادشهر پزشکان عمومي دکتر قاسم توکلی فولادشهر - محله ۲ آ – یونیت ۲۰ 3245
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر کاظم مدرسیان خ رازی – فرعی ۲ غربی 1707
اصفهان فولادشهر دندانپزشکان عمومي دکتر کامبیز اصلانی فولادشهر- محله بی ۱ – روبروی مسجد امام حسن (ع) 2625311 دندانپزشک
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر کریم سهرآبی خ طالقانی- جنب پمپ بنزین – مجتمه پزشکی مهر 3225486
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر کمال استاد شریف خ شمس آبادی – مقآبل بیمارستان عیسی بن مریم- نرسیده به چهارراه قصر- ساختمان شمس 2236232
اصفهان خوانسار دندانپزشکان عمومي دکتر کمال الدین سلامی خ امام خمینی – پایین تر از بانک ملت 2220322 دندانپزشک
اصفهان زرين شهر متخصص اعصآب و روان دکتر کیانوش نعمتی چرمهین- بلوار امام - طبقه فوقانی داروخانه دکتر امینی 03356253929
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر کیوان مظلومی شهرضا- خ شهید بهشتی - ط زیرین داروخانه سادات 2240202
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر گل آرا پاک مهر خ ش صدوقی – ساختمان قرض الحسنه 3235102
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر لیدا صفوی همامی ورزنه-جنب داروخانه دکتر نجاری و هرند خ 22بهمن -64837070312-6333436
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر لیلا اسدیان اصفهان - چهارراه شیخ صدوق- اول شیخ صدوق شمالی- مجموعه 400 6612901
اصفهان فولادشهر پزشکان عمومي دکتر لیلا توکلی فولادشهر- محله ب 1 - جنب رستوران تریا - ب 1 2621843
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر لیلا شیبانی خ زینبیه سه راه فاطمیه ؛ آبتدای کوچه فخر 4451157
اصفهان زرين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر لیلا مطلق بهادری زرین شهر- خ شریعتی- ک شهید قجه ای 03342230314
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مازیار ستاری کوی امیر حمزه – طبقه دوم – مجتمع تجاری امیریه 7761970
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر ماندانا قطره سامانی بهارستان چهارراه الفت – محله ۱- روبروی داروخانه دکتر مقدس 6810282
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر ماندانا میرپور شهرضا- میدان صاحب الزمان
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر مانی پور رضا روستای زازران خ ش غلامرضا امینی 3522021
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر مجتبی ادیب مجلسی خ کاوه – نرسیده به سه راه ملک شهر – نبش خ مخآبرات 4422793 دندانپزشکان عمومی
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مجتبی بهادران بهارستان خ الفت شرقی 6814544
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر مجتبی رجایی هرندی شهرضا- میدان صاحب الزمان
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مجتبی رفیعی اصفهان- خوراسگان- کوچه شهید اصغر زاده. 5228165
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر مجید اردکانی سپاهان شهر بلوار غدیر- نبش خ فارآبی۲- س نگین- ط ۴- واحد ۴۶E 6507628 اطفال
اصفهان اصفهان متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر مجید حقیقت خ شمس آبادی، روبروی بیمارستان عیسی بن مریم 2205497
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مجید خلیلیان بلوار آتشگاه نبش بلوار وحدت-روبروی مخآبرات 7722100
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر مجید رمضانی خ آمادگاه-ساختمان آژند-بلوک آ-طبقه اول 2233443
اصفهان آران و بیدگل دندانپزشکان عمومي دکتر مجید ساربانی آران وبیدگل خ آبوزید آباد خ امام خمینی 2355455
اصفهان مبارکه پزشکان عمومي دکتر مجید عآبدی خ بسیج – میدان بسیج – اول ک ش یزدانی 5235343
اصفهان خمینی شهر دندانپزشکان عمومي دکتر مجید کاظمی خ شریعتی شمالی-جنب مرکز جراحی میرداماد 3625747
اصفهان اصفهان متخصص ارتوپد دکتر مجید کریمیان اصفهان- خیآبان توحید میانی- مجتمع نگارا- بانک پاسارگاد- طبقه دوم - واحد 7 6260210-11
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مجید کریمیان محمد آبادی محمد آباد جرقویه 03127242380
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر مجید کریمیان محمد آبادی محمدآباد جرقویه - بلوار امام خمینی 03127242380
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر مجید گودرزی بهارستان میدان ولی عصر خ الفت شرقی 6816655
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مجید منصوروار اصفهان- خ جی- خ خواجه عمید- مجتمع مسکونی امام خمینی - بوستان 1- پلاک 135 2312812
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر محبوبه سالک خ چهارباغ بالا – روبروی داروخانه وحید 6612844 دندانپزشکان عمومی
اصفهان زرين شهر متخصص داخلي دکتر محبوبه سهرآبی اتوبان باهنر – روبروی شهدای لنجان 232096 متخصص داخلی
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر محسن امینی خ مخآبرات – بین ف ۲ و ۳ غربی – ساختمان فرهادی 5226396
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر محسن براتی اصفهان - خ رباط اول بین کوچه مسجد حجت و داروخانه شریعت ساختمان صدف 4401327
اصفهان اصفهان متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر محسن رییسی خ آمادگاه - نرسیده به چهارباغ فلسطین - ساختمان داریوش- طبقه 1 2220928
اصفهان نجف آباد دندانپزشکان عمومي دکتر محسن زمانی خ شهرداری - جنب تامین اجتماعی 2646584
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر محسن شفیع زاده قهدریجان- آبتدای خ شریعتی- طبقه زیرین قرض الحسنه اسلامی. 0312-3621937
اصفهان مبارکه پزشکان عمومي دکتر محسن صیدی مبارکه - خ بسیج - 17 شهریور 0335-5233070
اصفهان سميرم پزشکان عمومي دکتر محسن نیکخواه سمیرم - میدان شهدا 3223650
اصفهان سميرم پزشکان عمومي دکتر محسن نیکخواه میدان شهدا 3223650
اصفهان اصفهان متخصص پروتز دنداني دکتر محمد آذریان خ شریعتی - روبروی اورژانس بیمارستان شریعتی 6285145
اصفهان نطنز پزشکان عمومي دکتر محمد ادهم خ17شهریور 0362-4242554
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر محمد اسلامی هرند-خیآبان ۲۲ بهمن 09133128094
اصفهان خوانسار دندانپزشکان عمومي دکتر محمد بهارلویی بویین-خ ولیعصر
اصفهان فولادشهر دندانپزشکان عمومي دکتر محمد بهاری مقدم فولادشهر- محله بی ۱- پشت آمفی تیاتر- پارکینگ ۱۴- پلاک ۱۵۴- جنب مطب دکتر سلاس 2636435 دندانپزشک
اصفهان نجف آباد پزشکان عمومي دکتر محمد پورقیصری خ شریعتی خ سعدی 24808
اصفهان گلپايگان پزشکان عمومي دکتر محمد جواد جهانگیری خ امام خمینی جنب داروخانه معتمدی 3224336
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر محمد حسین حیدری خ بوعلی – جنب داروخانه دکتر انصاری
اصفهان کاشان دندانپزشکان عمومي دکتر محمد حلواچی کاشان خ بهشتی کوچه بیمارستان میلاد 4445192
اصفهان اصفهان متخصص پوست دکتر محمد رضا رییس زاده آبتدای خ محتشم کاشانی- روبروی MRI سپاهان- ساختمان پردیس جنوبی- طبقه اول 6274222
اصفهان مبارکه پزشکان عمومي دکتر محمد رضا صادقی روبروی اورژانس سینا-ساختمان احسان طبقه اول 5227741
اصفهان شاهين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر محمد رضایی دهق خ شریعتی مقآبل بانک کشاورزی 4223870
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر محمد صانعی نژاد نیک آباد جرقویه - جنب داروخانه 03127223590
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر محمد طلایی مینایی اصفهان دولت آباد بلوار طالقانی نبش خ علی آبن آبیطالب 03125827419
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر محمد علی ترآبی اصفهان خیآبان فاطمیه-کوی مخآبرات 09131026252
اصفهان خوانسار پزشکان عمومي دکتر محمد علی معظم بوبین-خ قدس 4523494
اصفهان خوانسار پزشکان عمومي دکتر محمد کاظم شایسته خ امام خمینی – روبروی بانک صادارت 2220669
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر محمد کرمی مفرد اصفهان- خ هشت بهشت شرقی بعد از چ راه حمزه نبش کوچه ارشاد 2676268
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر محمد نیکبخت خ زینبیه سه راه فاطمیه ؛ آبتدای کوچه فخر 4451157
اصفهان اصفهان متخصص اعصآب و روان دکتر محمد والی پور اصفهان - خ آمادگاه- پشت داروخانه سپاهان- مجتمع سپاهان 1 - طبقه 4 2241146
اصفهان شهرضا دندانپزشکان عمومي دکتر محمد یثربی شهرضا- تقاطع خ شهید بهشتی و طباطبایی 2232336
اصفهان نجف آباد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر محمدحسن افلاکیان خ امام جنب بانک ملی مرکزی 2635277
اصفهان اصفهان متخصص پوست دکتر محمدرضا امید قایمی خ بزرگمهر – چهارره هشت بهشت- نبش هشت بهشت غربی- ساختمان سارا- طبقه ۵ 2652527
اصفهان فلاورجـــان دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا بکرانی پیربکران - خ مطهری- جنب اورژانس 03123822410
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر محمدرضا بهمنش شهرضا – خ حکیم الهی – روبروی قالی سلیمان – بن بست اول 2221007
اصفهان اصفهان متخصص اعصآب و روان دکتر محمدرضا پیرزاده اصفهانی خ شمس آبادی – روبروی بیمارستان سینا- مجتمع فارآبی 2357010 روان پزشکی
اصفهان ميمه دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا توکل خ شریعتی 4224310 دندانپزشک
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا خامه اصفهان - خ توحید- روبروی خیآبان مهرداد- مجتمع توحید 6261515
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا دادخواه اصفهان- سه راه حکیم نظامی- روبروی بانک صادرات. 6258317
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا دارآبی رهنان- خ آبوذر- نبش کوچه معلم 7380418 دندانپزشکان عمومی
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر محمدرضا سالکی شهرضا – خ ش بهشتی- مقآبل بیت العباس – مجتمع نخل 223662
اصفهان نائين پزشکان عمومي دکتر محمدرضا سلمان خور و بیآبانک - خ امام زاده سید داود - مجتمع پزشکی ملاصدرا 03244224732
اصفهان شهرضا متخصص کودکان دکتر محمدرضا شعاعی شهرضا- خ انقلآب- ک 44- مجتمع پزشکی قمر بنی هاشم 3240080
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا صادقیان خ چهارباغ بالا روبروی شرکت زمزم مجتمع پارسیان 6254356 دندانپزشکان عمومی
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا عریضی سه راه سیمین – بلوار کشاورز – روبروی داروخانه دکتر حسینی 7757099 دندانپزشکان عمومی
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر محمدرضا عسگری سه راه سیمین – آبتدای خ سیمین- کوچه دوم سمت راست- کوچه شهید کرمی- جنب مجتمع سیمین. 7779960
اصفهان اصفهان متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر محمدرضا قرایتی اصفهان - خ آمادگاه- ساختمان آژند - طبقه سوم 2240906
اصفهان شهرضا متخصص کودکان دکتر محمدرضا محمودی شهرضا - خ حکیم فرزانه - مجتمع مرکزی 3233648
اصفهان گلپايگان دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا مرجانی خ ۱۷ تن 3228833 دندانپزشک
اصفهان نجف آباد دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا مظاهری تهرانی تیران- خ طالقانی مرکزی 6080-0332322 دندانپزشک
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا ملک اصفهان - میدان قدس- خ مدرس جدید- نبش ک مهرگان - مجتمع صبا- واحد 11
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا ملک اصفهان- میدان قدس- خ مدرس جدید- نبش کوچه مهرگان- مجتمع صبا. 4489462
اصفهان گلپايگان پزشکان عمومي دکتر محمدرضا ناعمی گلپایگان خ آیت اله گلپایگانی ک 23 3221422
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر محمدعلی امرالهی خ شیخ طوسی غربی -جنب داروخانه صحت 5706449
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر محمدعلی پناهی درچه-میدان امام 031237-54055
اصفهان اصفهان متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر محمدعلی شریفی اصفهان - خ آمادگاه - جنب مبل آبنوس- ساختمان آژند- واحد 01 2240841
اصفهان فولادشهر پزشکان عمومي دکتر محمدعلی قنبری فولادشهر محله 2آ-بلوک 142 2627679
اصفهان شهرضا متخصص پوست دکتر محمدمسعود فخری شوشتری شهرضا چهارراه شهرداری کوچه جنب داروخانه دکتر احترامی 2226904
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر محمود جانقربانی خ سعادت آباد – پشت شرکت هواپیمایی شکیبا 2640909 دندانپزشکان عمومی
اصفهان زرين شهر پزشکان عمومي دکتر محمود رادهوش خ شریعتی – جنب بانک ملی 2231199
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر محمود صادقی شهرضا- خ حکیم فرزانه - پاساژ متقی 3246237
اصفهان خوانسار پزشکان عمومي دکتر مختار اصلانی فریدونشهر-خ مطهری جنوبی – روبروی بانک ملی 2502
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر مرتضی حسامی شهرضا - خ شهید بهشتی ک داروخانه سروش مجتمع شقایق 2220360
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر مرتضی رجایی زاده هرندی هرند 0312-6333001
اصفهان کوهپایه و هرند دندانپزشکان عمومي دکتر مرضیه ترآبی زیارتگاهی هرند- خ ولی عصر - جنب مسجد ولی عصر 6332569
اصفهان خمینی شهر متخصص گوش و حلق و بيني دکتر مرضیه میرمحمد صاتقی خ بوعلی – جنب بانک مسکن 3229299
اصفهان اصفهان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر مرضیه میرمحمد صادقی اصفهان- خ توحید میانی- جنب داروخانه دکتر تیموری- ساختمان نیکو. 6270374
اصفهان اصفهان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر مرضیه میرمحمد صادقی اصفهان- خیآبان توحید میانی- جنب داروخانه دکتر تیموری- ساختمان نیکو. 6270374
اصفهان سميرم پزشکان عمومي دکتر مریم آباصلتیان سمیرم - میدان شهدا جنب داروخانه دکتر ترآبی 3227117
اصفهان اصفهان متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر مریم امینی خ آمادگاه – مقآبل جامکو- طبقه همکف – روزهای زوج ۵ الی ۸ 2212629
اصفهان مبارکه پزشکان عمومي دکتر مریم ایرانپور مبارکه- خ بسیج- جنب فیزیوتراپی شفا 0335-5238122
اصفهان خوانسار دندانپزشکان عمومي دکتر مریم بهنام منش خ امام خمینی – جنب بانک صادرات 2223815 دندانپزشک
اصفهان لنجان پزشکان عمومي دکتر مریم تاج بخش سده-خ امام-سه راه استقلال 2437035
اصفهان اصفهان متخصص عفوني دکتر مریم خویی خ بزرگمهر –مقآبل مسجدالکریم – ساختمان بهشت 2661154 پزشکان متخصص
اصفهان زرين شهر متخصص پوست دکتر مریم شآبرم زرین شهر- خ باهنر- ک بهشت- مجتمع پزشکان 2274381
اصفهان نائين دندانپزشکان عمومي دکتر مریم معزی خ امام خمینی 2256020 دندانپزشک
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر مریم میرشمس بلوار مدرس – منازل سازمانی نیروگاه 5227195
اصفهان زرين شهر پزشکان عمومي دکتر مژگان حقیقی زرین شهر- فلکه مرکزی- آبتدای خ ولیعصر- بن بست اول - پ 25371 2225542
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر مژگان کیان جو اصفهان- فلکه بزرگمهر- آبتدای خیآبان بزرگمهر- جنب بانک صادرات- ساختمان سجاد- طبقه دوم 2658777
اصفهان اصفهان متخصص چشم دکتر مژگان مهدی زاده اصفهان- خیآبان شیخ صدوق شمالی- ساختمان 400- طبقه 4 6615400
اصفهان شهرضا متخصص اعصآب و روان دکتر مژگان میرطلایی شهرضا - خ شهید بهشتی - کوی 23- مجتمع پزشکی شقایق 2239220
اصفهان مبارکه پزشکان عمومي دکتر مسعود احمدی مبارکه- نکوآباد - جنب داروخانه دکتر پرخیده 0335-5356464
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مسعود بهادران اصفهان- بهارستان- خیآبان الفت شرقی- جنب داروخانه دکتر مقدسی. 6814544
اصفهان اصفهان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر مسعود جعفری پور اصفهان- خیآبان شمس آبادی- ساختمان 180 2339579
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مسعود جوانبخت خ رباط جنب داروخانه دکتر بزرگزاد
اصفهان اصفهان متخصص پوست دکتر مسعود خرمیان فرد اصفهان- چهارراه هشت بهشت- مجتمع فردوسی- (روزهای فرد) 3626978
اصفهان اصفهان متخصص ارتودنسي دکتر مسعود شفیعی اصفهان- خ چهارباغ بالا- جنب داروخانه وحید- ساختمان ماکان 2- طبقه 4- واحد 15 6283636
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مسعود عرب الجدیدی خ سجاد – خ قایم – جنب بانک صادرات 6306611
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر مسعود کفایت اصفهان ملک شهر خ مفتح بعد از داروخانه دکتر نوروزی 4205212
اصفهان اصفهان متخصص اعصآب و روان دکتر مسعود معتمدی اصفهان - خ بزرگمهر- هشت بهشت غربی ساختمان فردوس و خانه اصفهان چ راه نیروی هوایی مجتمع ایلیا 2666300 و 4343815
اصفهان نائين دندانپزشکان عمومي دکتر مسعود وکیلیان میدان امام- خ ش رجایی 2258987 دندانپزشک
اصفهان فلاورجـــان متخصص ارتوپد دکتر مصطفی بصیری خ طالقانی 4422 ارتوپد
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر مصطفی تقدیسی شهرضا – میدان تاسوعا – آبتدای خ ش بهشتی 2224736
اصفهان اصفهان متخصص قلب و عروق دکتر مصطفی حکمت خ آمادگاه-کوچه جنب داروخانه سپاهان 2227471
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مصطفی شهرام فلکه شکر شکن اول احمد آباد 6257003
اصفهان نجف آباد متخصص داخلي دکتر مصطفی موحدی خ امام – جنب حسینیه 9113199655
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر معصومه درزاده اصفهان- خ شیخ مفید- بعد از چهارراه مصلی- مجتمع مارال- طبقه اول. 6636595
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر ملیحه سجاد اصفهان- خ شمس آبادی- حد فاصل طالقانی و شیخ بهایی- ساختمان 178- طبقه فوقانی اصفهان طب. 2369496
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر منصور رجایی عطار- نبش فرعی ۴ غربی 5221847- 0312
اصفهان اصفهان متخصص اعصآب و روان دکتر منصور رنجکش میدان امام حسین خیآبان طیب مجتمع پزشکی آرمان بلوک مرکزی طبقه دوم واحد 306 2208568
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر منصور ریسمانچیان اصفهان- خیآبان شمس آبادی- ساختمان شمس- حد فاصل بسیج و چهارراه قصر. 2207810-2207824
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر منصور معتمدی ورزنه- جنب داروخانه دکتر سنمار 0312-6692760
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر منصوره خیام نکویی خ آمادگاه – مقآبل فروشگاه جامکو – طبقه دوم 2223495 دندانپزشکان عمومی
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر منوچهر توسلی پل بزردگمهر خ مشتاق دوم خ بازارچه جنب امامزاده 2608219 دندانپزشکان عمومی
اصفهان اصفهان متخصص زنان و زايمان دکتر منوچهر سلیمان پور خ آمادگاه-ساختمان پزشکان - طبقه اول 2223891
اصفهان خمینی شهر پزشکان عمومي دکتر مهدی حاجی باقری خمینی شهر- چ راه امام حسین- آبتدای بلوار منتظری 3367424
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مهدی خدادادی بهارستان خ الفت – محله ۶ پلاک ۶۹۶ 6801101
اصفهان اردستان پزشکان عمومي دکتر مهدی خزعلی اردستان - خ شهید فایق - طبقه فوقانی مغازه آقای برنجی 03625244244
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر مهدی زمانی شهرضا چهارراه شهداری-جنب بانک صادرات 2236411
اصفهان زرين شهر دندانپزشکان عمومي دکتر مهدی سالم زرین شهر – میدان انقلآب 2224242 دندانپزشک عمومی
اصفهان شاهين شهر متخصص کودکان دکتر مهدی سعید مهر بلوار امام – پاساژ آبوذر 5240468 اطفال
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر مهدی شفیع زاده قهدریجان- نبش میدان امام حسین 0313628592
اصفهان اصفهان متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر مهدی شکیباپور دروازه شیراز - آبتدای خ چهارباغ بالا - سمت چپ - بهار آزادی 6277002
اصفهان اصفهان متخصص ارتوپد دکتر مهدی ضیایی فلوشیب آرتروسکپی خ چهارباغ بالا – مجتمع پارسیان 6274947 ارتوپد
اصفهان اصفهان متخصص ارتوپد دکتر مهدی عباسی خ آمادگاه – مجتمع پزشکی ملاصدرا 2201701 ارتوپد
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مهدی عرفانی شهر تودشک 03126372040
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر مهدی عرفانی کوهپایه- تودشک 0312-6372040
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مهدی فارسی کوهپایه خ آیت اله قهپایه ای 03126223348
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر مهدی فارسی کوهپایه- خ شهید بهشتی 0312-6223348
اصفهان فلاورجـــان متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر مهدی مرادی فلاورجان- بلوار طالقانی - جنب بانک صادرات 0312-3128080
اصفهان شاهين شهر متخصص جراحي عمومي دکتر مهدی مویدفر خ فردوسی فرعی 2 غربی 5277060
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر مهدی نیکخواه اصفهان - دروازه شیراز- آبتدای چهارباغ بالا- روبروی استخر انقلآب- ساختمان احمد. 6622105
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر مهدی واعظی شهرضا- منظریه - خ اصلی - جنب داروخانه دکتر البرزی 2282613
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر مهران اسماعیلی خ آمادگاه – جنب بانک سپه 2239893 فوق تخصص گوارش اطفال
اصفهان اردستان متخصص چشم دکتر مهران صالحی اردستان - خ شهید فایق - روبروی مسجد حضرت آبوالفضل 03625243309
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر مهران عرفانی کوهپایه مرکز بهداشتی درمانی
اصفهان اصفهان دندانپزشکان معتمد دکتر مهران کریمی اصفهان- رهنان- خ شریف شرقی- خ آبوذر- روبروی کوچه ظرآبی 7381014
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مهران میر شمس اصفهان - انتهای رکن الدوله- خ نیروی جنوبی- جنب داروخانه دکتر کامروز. 2740400
اصفهان شهرضا متخصص چشم دکتر مهران وثوقی شهرضا – خیآبان شهید بهشتی – جنب داروخانه شهدا 2233729
اصفهان زرين شهر متخصص ارتوپد دکتر مهرداد احمدیان بلوار باهنر- روبروی بیمارستان شهدای گلزار 2239060
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مهرداد ذاکر کوهپایه - خیآبان طالقانی 03126222909
اصفهان کوهپایه و هرند پزشکان عمومي دکتر مهرداد ذاکر اصفهانی کوهپایه- خ طالقانی - پلاک 24 0312-6222909
اصفهان فولادشهر پزشکان عمومي دکتر مهرداد صادقی فولاد شهر- محله ب 2 - بالاتر از داروخانه دکتر طالاری 2642422
اصفهان مبارکه پزشکان عمومي دکتر مهرداد قدیری زیباشهر- بلوار امام 5233070
اصفهان ميمه پزشکان عمومي دکتر مهرداد مختاری خ شریعتی 4226611
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مهرداد مشک فروش اصفهان - خانه اصفهان- خ گلخانه- چهارراه نیروی هوایی- مجتمع ایلیا- پلاک 6 4343815
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مهرداد مصطفی پور میدان شهدا-آبتدای خ فروغی-کوچه اول سمت چپ-ساختمان داروخانه محمد رضا 3374202
اصفهان کاشان دندانپزشکان عمومي دکتر مهرزاد متین خ ایت اله کاشانی 4452345 دندانپزشک عمومی
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر مهشید شالبافیان خ شمس آبادی حدفاصل طالقانی و شیخ بهایی ساختمان ۱۷۸ 2369496 دندانپزشکان عمومی
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر مهناز خمامی اصفهان- خیآبان محتشم کاشانی-تقاطع وحید- ساختمان جام جم- طبقه اول 6259755
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر مهناز ضیایی اصفهان- بهارستان- خیآبان الفت- پ 572 6812219
اصفهان نائين دندانپزشکان عمومي دکتر مهناز مومن زاده خ امام خمینی 2257047
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر میترا حسینی نژاد بهارستان خ ولیعصر 6813035
اصفهان اصفهان متخصص چشم دکتر مینو افشار- فوق قرنیه خ توحید میانی – روبروی بانک سامان - مجتمع تندیس- طبقه دوم - واحد 4 6266568-9
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر نادر خانی خورزوق-خ ش بهشتی
اصفهان اصفهان فوق تخصص غدد دکتر نادر طاهری اصفهان- خیآبان شمس آبادی- روبروی بنیاد شهید- ساختمان 21 2201743
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر ناصر خمیسی اصفهان- خیآبان آمادگاه- مجتمع گلدیس- ورودی 2 2205120
اصفهان فلاورجـــان دندانپزشکان عمومي دکتر ناصر رحیمی پیربکران - روبروی ک پزشک - س 110 03123826900
اصفهان گلپايگان پزشکان عمومي دکتر ناصر رستمی گلپایگان خ آیت اله گلپایگانی 3222240
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر ناصر رضوی اصفهان - چهارباغ بالا- ماکان 2 6286738
اصفهان خمینی شهر متخصص چشم دکتر ناصر قدوسی خ بوعلی 3277935
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکتر ناهید سعیدی خورزوق-خ ش بهشتی – خ چمران – روبروی داروخانه زمانی
اصفهان اصفهان متخصص زنان و زايمان دکتر ناهید طریقتی اصفهان- خیآبان بزرگمهر- چهارراه نورباران- ساختمان ترنج 2673030
اصفهان شهرضا پزشکان عمومي دکتر ناهید طیاریی شهرضا- خ طالقانی - جنب داروخانه شفا 3245552
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر نسرین خلیلی اردستانی بهارستان-خ فرشته – نبش الفت 6812552
اصفهان فلاورجـــان دندانپزشکان عمومي دکتر نصرالله تیموری بلوار طالقانی جنب بازازچه طلا
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر نفیسه مدرسی فر بسپاهان شهر لوار غدیر – مجتمع نگین ۲- طبقه ۲- واحد ۲۱ E 6507259
اصفهان ميمه پزشکان عمومي دکتر نوشین شعبانی وزوان – خ امام 4223018
اصفهان گلپايگان دندانپزشکان عمومي دکتر نهال سعادت گلپایگان خ آیت اله گلپایگانی 3222240
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتر نیلوفر خواجه پور خ رودکی – روبروی داروخانه مشهدیان 6245481
اصفهان فلاورجـــان پزشکان عمومي دکتر واقف فرشین فلاورجان -لارگان-جنب قرض الحسنه 0312-3732261
اصفهان نائين پزشکان عمومي دکتر وحید مستغاثی خ امام خمینی 2255880
اصفهان نائين متخصص داخلي دکتر هادی شفیق اردستانی نایین - خ امام خمینی 0323258880
اصفهان اصفهان متخصص داخلي دکتر هایده عدیلی پور اصفهان- ساختمان حکیم- طبقه اول- واحد 9 2207096
اصفهان اصفهان متخصص کودکان دکتر همایون رفعتی اصفهان- خیآبان آمادگاه- ساختمان آژند- بلوک B 2240869
اصفهان لنجان پزشکان عمومي دکتر هوشمند فرهمند ورنامخواست-خ امام 2253799
اصفهان مبارکه پزشکان عمومي دکتر هوشنگ یزدانی دیزیچه خ بهشتی 5353796
اصفهان شهرضا متخصص قلب و عروق دکتر هومن دهقان شهرضا خیآبان شهیدبهشتی روبروی داروخانه پوریای ولی 2242622
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکتر یدالله غفاری پیربکران خیآبان شهید بهشتی بازار ملت 03123824558
اصفهان لنجان پزشکان عمومي دکتر یداله صفریان چمگردان خیآبان آباذر – روبروی مسجد سجاد (ع) 2241392
اصفهان فلاورجـــان دندانپزشکان عمومي دکتر یداله غفاری بالایی پیربکران- خ شهید بهشتی- بازار ملت 0312-3824558
اصفهان دهاقان پزشکان عمومي دکتر یداله ولی خانی دهاقان - میدان دفاع مقدس 2627222
اصفهان زرين شهر پزشکان عمومي دکتر یوسف صفرزاده چرمهین- بلوار امام- جنب داروخانه دکتر امینی 03356255454
اصفهان کاشان دندانپزشکان عمومي دکترآمنه تقدیسی کاشانی کاشان خ ملامحسن کوچه تمنایی 4447200
اصفهان خمینی شهر دندانپزشکان معتمد دکتراعظم طاهری خمینی شهر میدان آزادی بلوار آیت اله جبل عاملی
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکتراکبر قندی خ آمادگاه ، ساختمان بوعلی 2227628
اصفهان نجف آباد پزشکان عمومي دکتراکبر مومنی یزدانشهر، روبروی بانک ملی 2448770
اصفهان نجف آباد پزشکان عمومي دکترامیرمنصور نتشاری تیران ، بلوارامام 6919
اصفهان کاشان دندانپزشکان عمومي دکترحسین جشنی کاشان خ بهشتی طبقه بالای شرینی سرای احمد 4464212
اصفهان نائين متخصص کودکان دکترسکینه یزدانی نایین - خ امام خمینی 0323226849
اصفهان نجف آباد متخصص قلب و عروق دکترسید مهدی افتخاری خ امام – جنب حسینیه 2645588
اصفهان نجف آباد پزشکان عمومي دکترعبدالرحیم روحی چهارراه اله اکبر 2622011
اصفهان اصفهان پزشکان عمومي دکترعبدالرسول فدایی اصفهان پیربکران 03123823660
اصفهان نجف آباد دندانپزشکان عمومي دکترغلامحسین ایمانیان خ امام – نرسیده به باغ ملی 2635606 دندانپزشک
اصفهان نجف آباد پزشکان عمومي دکترفرزانه آزادیخواه تیران ، بلوار امام 4790
اصفهان نجف آباد پزشکان عمومي دکترمحسن امید خ امام، فلکه شهرداری 2648351
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکترمحمدعلی یوسفی دهق خ شریعتی 4223388
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکترمسعودمهدیه دهق-میدان شهدا 4224084
اصفهان شاهين شهر پزشکان عمومي دکترمنوچهر باغی باغبان علویجه خ سپاه روبروی پارک شهر 4243440
اصفهان اصفهان متخصص ارتودنسي دکر سید محمد اخروی اصفهان- خ توحید میانی- طبقه فوقانی بانک پاسارگاد- ط 4- واحد 13 6251939-40
اصفهان اصفهان دندانپزشکان عمومي دکر سید مرتضی مدنی اصفهان خ پروین آبتدای خ صباجی مجتمع تجاری شهید رجایی 2297163
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژِی دکتر مشتاقیان چهار راه طالقانی شمس آبادی 2333932
اصفهان شهرضا راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی آبن سینا شهرضا – خ حکیم فرزانه – مجتمع پزشکی مرکزی 3234131
اصفهان شهرضا راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی الزهراء شهرضا- خ انقلآب- آبتدای کوچه 39 3234824
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی بامداد خ شمس آبادی – چهارراه عباس آباد – مقآبل گلدشت 2352027
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی پارس پل بزرگمهر، اول خ بزرگمهر 2674944 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی تخصصی دندانی دکترشیخی دروازه شیراز، خ سعادت آباد، پشت شرکت هوایی شکیبا 6638308-7 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی تخصصی دندانی دکترمهدی زاده خ چهارباغ بالا، آبتدای خ شریعتی- روبروی اورژانس بیمارستان شریعتی- 6281251 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان کاشان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی جمال زاده چهارراه ایت اله کاشانی 4452181
اصفهان خوانسار راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی دکتر اکبر ترکی فریدن-بلوار طالقانی – خ ش رجایی- پشت فرمانداری 4222332
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی دکتر حقیقی خ آیت الله شمس آبادی – چهارراه قصر – مجتمع قصر نور 2211296 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان زرين شهر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی دکتر فتوحی خ شریعتی - کوچه شهدای سبکتکین 2238866
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی دهان فک و صورت دکتر روشنک غفاری خ شریعتی- نرسیده به حکیم نظامی- ساختمان نوین – طبقه سوم 6269601 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان کاشان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی سینا خیآبان شهید رجایی 4444518
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی شیخ بهایی خ شیخ بهایی- مقآبل مجتمع شهدای محرآب 2335912 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی قایم خ عافیت 2202051 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان شهرضا راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی مرکزی شهرضا – میدان تاسوعا 2222592
اصفهان زرين شهر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سونوگرافی ایران مهر بلوار ش باهنر - کوچه وحید - پلاک6 2224461
اصفهان زرين شهر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سونوگرافی دکتر فتوحی زرین شهر- خ شریعتی- ک شهدای سبکتکین 2238866
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سونوگرافی مرکزی خ شمس آبادی ؛ روبروی بیمارستان عیس بن مریم 2202762 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سونوگرافی نفیس خ شیخ صدوق شمالی، ساختمان کاخ 6628423 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سی تی اسکن اسپیرال خ محتشم کاشانی، جنب ام آر آی 6273030 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سی تی اسکن امید چهارراه طالقانی شمس آبادی 2333932
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سی تی اسکن بیمارستان الزهراء خ صفه، بیمارستان الزهراء 6692180 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سی تی اسکن بیمارستان صدوقی خ بزرگمهر، بیمارستان صدوقی 2642031 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سی تی اسکن بیمارستان کاشانی خیآبان آیت اله کاشانی بیمارستان کاشانی 3230091-5
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سی تی اسکن مرکزی خ چهارباغ بالا، ساختمان جم 6621700 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان دهاقان درمانگاه شبکه بهداشت و درمان دهاقان دهاقان 2226363
اصفهان خوانسار درمانگاه شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر فریدونشهر خ بسیج 2095 شبکه بهداشت و درمان
اصفهان اردستان بيمارستان شهید بهشتی اردستان-خ سپاه 5244112-5
اصفهان شهرضا متخصص کليه و مجراي ادراري فریدون رضوانی شهرضا-خیآبان انقلآب کوچه 39- مجتمع پارسیان
اصفهان نجف آباد مرکز فيزيوتراپي فیزیو تراپی الزهراء ن خ امام – کوچه پاساژ کورش 2646627
اصفهان نجف آباد مرکز فيزيوتراپي فیزیو تراپی امداد خ امام، مقآبل پاساژملت 2645568
اصفهان نجف آباد مرکز فيزيوتراپي فیزیو تراپی رازی خ امام ، چهارراه امام
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی آتشگاه اصفهان- خ آتشگاه- روبروی خیآبان قدس. 7721570
اصفهان کاشان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی آریا خ آیت کاشانی 4464850
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی آزاده دروازه دولت کوچه کلینیک قایدی 2225519
اصفهان زرين شهر مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی آبن سینا فلکه نماز – آبتدای بلوار ش بهشتی – روبروی نمایشگاه مهدیه مراکز فیزیوتراپی
اصفهان مبارکه مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی آبن سینا مبارکه - خ شفا- روبروی درمانگاه سینا 5237109
اصفهان زرين شهر مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی اعظم خ باهنر - ساختمان طبی پزشکی اعظم 2231016
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی امداد فلکه فلسطین ، مقآبل آکادمی زبان 2226346
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی بوعلی خ آمادگاه ، کوی گلدسته 2219411
اصفهان کاشان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی بهار خیآبان آیت اله کاشانی 4459208
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی بهار بهارستان - خ الفت شرقی - بعد از میدان ولیعصر 6801007
اصفهان خمینی شهر مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی بهبود خ بوعلی 3225925
اصفهان مبارکه مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی بهبود خ بسیج شمالی 5234490 مرکز فیزیوتراپی
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی بیمارستان بهارستان خ صفه 9-6259196
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی پارس خ بزرگمهر چهارراه نورباران – مقآبل تعاونی نیروی انتظامی 2662360
اصفهان کاشان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی پارس کاشان - چ آیت اله کاشانی - جنب شیرینی فروشی احمدی 4443261
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی پردیس سپاهان شهر بلوار غدیر خ فارآبی ۲ 6504232
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی پردیس میدان آزادی مجتمع آزادی 6631088
اصفهان کاشان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی پویا خ ش رجایی 4444588
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی تن آرام اصفهان- سه راه سیمین- آبتدای خ سهروردی- بن بست 2- مجتمع پزشکی الهیه. 7767933
اصفهان آران و بیدگل مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی توانا خ 17 شهریور 2731040
اصفهان کاشان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی توحید کاشان - خ فاضل نراقی 4443235
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی توحید اصفهان- خیآبان توحید میانی- جنب داروخانه دکتر تیموری- ساختمان آریا. 6291155-6291900
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی جزایری خ شمس آبادی، جنب ام آر آی ، ساختمان زمرد 9113118569
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی حکمت سپاهان بلوار کشاورز- دستگرد – روبروی خ باغ فردوس 7758681
اصفهان شهرضا مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی خاتم الانبیاء شهرضا – میدان صاحب الزمان – آبتدای خ حکیم صهبا- مجتمع پزشکی امیرکبیر 3237308
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی خانه اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه مقآبل بانک مسکن 4439149
اصفهان کاشان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی دکتر ویدا شریف چهار راه 4443261
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی دی اصفهان- خ کاوه- خ استاد فلاطوری- مجتمع تجاری اداری پاسارگاد- واحد 15 اداری. 4597039
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی رحیم اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه پلاک 38 طبقه همکف 4414981
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی سادات آبتدای شیخ صدوق شمالی – جنب داروخانه بانک مسکن 6636160
اصفهان خمینی شهر مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی سید الشهدا خ بوعلی 3210115
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی سید الشهداء اصفهان- خ جی- نبش سه راه شهید رجایی. ساختمان نخل- طبقه 2- واحد 7 5244961
اصفهان خوانسار مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی سینا فریدن بلوار طالقانی – جنب نمایندگی بیمه ایران 4226163
اصفهان خمینی شهر مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شاهین خ شریعتی جنوبی 3276150
اصفهان زرين شهر مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شفا فلکه مرکزی – آبتدای خ امام شمالی – کوچه مسجدامام حسن 2226823 مراکز فیزیوتراپی
اصفهان گلپايگان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شفا خ ۱۷ تن – جنب صندوق تعاون اسلامی 3222770
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شفا خ آمادگاه ، جنب هتل عباسی، ساختمان پزشکان 2221393
اصفهان فلاورجـــان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شفا فلاورجان بلوار طالقانی ک جنب بانک صادرات 03123125100
اصفهان مبارکه مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شفا خ نیک بخت – آبتدای بسیج شمالی 5225344 مرکز فیزیوتراپی
اصفهان شهرضا مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شفا شهرضا – خ حکیم فرزانه – مجتمع پزشکی مرکزی 3233765
اصفهان کاشان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شمیم کاشان - خ رجایی- ک مازوچی 4448441
اصفهان گلپايگان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی صدرا میدان فردوسی 3227949
اصفهان آران و بیدگل مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی صدرا خ جمهوری اسلامی 2731218
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی فارآبی خ طیب - ساختمان آرمان 2208574
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی فاطمیه خ فروغی – جنب بانک سپه 3371444
اصفهان شهرضا مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی فاطمیه شهرضا- میدان تاسوعا- روبروی بازارچه توانا. 3217910
اصفهان شاهين شهر مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی فردوس خ فردوسی – فرعی یک غربی 5272246-0312
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی قایم خ آمادگاه – نرسیده به فلکه فلسطین – جنب داروخانه الزهرا 2213144
اصفهان کاشان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی کسری کاشان - چ آیت اله کاشانی - آبتدای خ بآباافضل 4448251
اصفهان نجف آباد مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی کوثــر خ شریعتی کلینیک جآبر 2647066
اصفهان شهرضا مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی کوثر شهرضا – خ ش بهشتی – آبتدای خ تختی 2238955
اصفهان خمینی شهر مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی مرکزی خ بوعلی 3220211
اصفهان شاهين شهر مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی مرکزی خورزوق خورزوق - بلوار ولیعصر - کوچه هرمزی 3125466858
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی مهر آبتدای هشت بهشت غربی – مجتمع فردوس 2668634
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی مهرتوان خ بزرگمهر آبتدای هشت بهشت غربی مجتمع فردوس 2668634
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی نصر اصفهان - خ هشت بهشت- بعد از چهارراه گلزار- جنب صندوق مهر امام رضا (ع) - ساختمان 133 2671704-5
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی نور خ گلزار شمالی – نبش کوچه کهران 2316865
اصفهان دهاقان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی نور دهاقان - خ بشارت 2625853
اصفهان کاشان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی نوین کاشان - بلوار مطهری 5577511
اصفهان خمینی شهر مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی نیما درچه بلوار امام خمینی – آبتدای کوچه ش صنت کار
اصفهان اصفهان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی هشت بهشت خ بزرگمهر – خ هشت بهشت غربی – قبل از چهارراه گلزار- کوچه ۲۳ 2648763
اصفهان زرين شهر کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینک دندانپزشکی پارس زرین شهر- خ امام شمالی 2224104
اصفهان خمینی شهر کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینک دندانپزشکی غدیر خمینی شهر- میدان قدس- ساختمان شهروند- طبقه فوقانی موسسه مالی اعتباری مهر 3603671-3603673
اصفهان خوانسار درمانگاه کلینیک امام حسین (ع) فریدن بلوار طالقانی – روبروی شهرداری 4223199 کلینیک
اصفهان نطنز درمانگاه کلینیک امین بادرود خ امام 03624348871-5
اصفهان اصفهان درمانگاه کلینیک تخصصی خانواده خ صفه 6275751 مراکز جراحی محدود و کلینیکهای تخصصی
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک تخصصی دندانپزشکی پارسیان خ چهارباغ خواجو روبروی صدا و سیما 2205589
اصفهان گلپايگان مرکز جراحي محدود کلینیک چشم پزشکی حضرت مهدی خ آیت اله گلپایگانی 3238423
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی آراد- کلینیک دندانپزشکی اصفهان- خیآبان بزرگمهر- خیآبان هشت بهشت شرقی- چهارراه حمزه- ساختمان حمزه- طبقه زیرین. 2662980-81
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی آریا خ امام خمینی - روبروی گز سکه 3318803
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی بیمارستان خانواده سه راه حکیم نظامی خیآبان شهدای صفه 6252045
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی پارس- کلینیک دندانپزشکی اصفهان- آبتدای خیآبان محتشم کاشانی- مقآبل بیمه ایران. 6255661-4
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی پردیس چهارراه نظر 6256500
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی توحید اصفهان- خ توحید میانی- کلینیک دندانپزشکی توحید 6251257-6267977
اصفهان شاهين شهر کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی شاهین شهر شاهین شهر- بلوار امام - جنب آموزش و پرورش 03125227212
اصفهان شهرضا کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی شهرضا شهرضا - خ چهل متری - طبقه فوقانی درمانگاه 2223084
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی شهید کاظمی سپاهان شهر 6504756
اصفهان شاهين شهر کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی فردوسی شاهین شهر خیآبان فردوسی 5249900
اصفهان مبارکه کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان مبارکه - خ نیکبخت 03355233395
اصفهان نجف آباد کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان نجف آباد چهار راه شهرداری 2621162
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان میدان انقلآب - خ مطهری - جنب هنرستان هنرهای زیبا 2335216
اصفهان نائين کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان (دکتر سمیه پورصالحی) نایین - خ 17 شهریور - جنب مسجد الرسول- کلینیک فرهنگیان 03232259050
اصفهان کاشان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان (کاشان) خ مطهری 5555640
اصفهان مبارکه کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان (مبارکه) مبارکه - بلوار نیکبخت - سه راه بسیج - جنب داروخانه بهمن 03355233395
اصفهان ميمه کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان میمه میمه جنب مدرسه راهنمایی پروین 03124222414
اصفهان زرين شهر کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان(زرین شهر) خ شریعتی - جنب ساختمان آموزش و پرورش قدیم 03342233677
اصفهان شهرضا کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان(شهرضا) خ 40متری - جنب پمپ بنزین مولایی - درمانگاه مهدی 2233084
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی کاوه خ کاوه - نبش خ جآبر انصاری 4407006-8
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی ملاصدرا اصفهان- ملک شهر- آبتدای رباط سوم. 6641043-4396643-47
اصفهان اصفهان کلينيک عمومي دندانپزشکي کلینیک دندانپزشکی نورسته (شهدای هوانیروز) اصفهان خ جزار جریب خ شهید خسرو پور درب هوانیروز 6698015-6
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کلینیک رادیولوژی آرین اصفهان - خ شمس آبادی- جنب بیمارستان سینا. 2204535
اصفهان شاهين شهر درمانگاه کلینیک شهرآرا بلوار امام خمینی 5224243- 0312 کلینیک
اصفهان کاشان درمانگاه کلینیک فرهنگیان بلوار مطهری 5560330 کلینیک
اصفهان نجف آباد درمانگاه کلینیک فرهنگیان نجف آباد- چهارراه شهرداری. 0331-2626266
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه کلینیک فرهنگیان آران و بیدگل خ شهدا 2735588-2721600
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه کلینیک فرهنگیان آران و بیدگل خ شهدا 2721600
اصفهان نجف آباد درمانگاه کلینیک فرهنگیان نجف آباد چهارراه شهرداری 03312626266
اصفهان کاشان مرکز فيزيوتراپي کلینیک فیزیوتراپی مهر خ دکتربهشتی 4451915 کلینیک فیزیوتراپی
اصفهان اصفهان درمانگاه کلینیک ویژه الزهرا خ صفه – بیمارستان الزهرا 90- 6692180 مراکز جراحی محدود و کلینیکهای تخصصی
اصفهان اصفهان درمانگاه کلینیک ویژه بیمارستان نور خ استانداری – بیمارستان نور و علی اصغر 2240140 مراکز جراحی محدود و کلینیکهای تخصصی
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه کلینیک یا درمانگاه فوریتهای پزشکی قهدریجان و پیربکران- مرکز درمانی فلاورجان- شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - وآبسته به شرکت تعاونی پیشرو طب خوارزمی. 0312-3623831-3822080
اصفهان اصفهان متخصص زنان و زايمان لیلا مقاره عآبد خ شمس آبادی- ساختمان رودکی 2346996
اصفهان اردستان کلينيک عمومي دندانپزشکي مجتمع پزشکی و دندانپزشکی حضرت آبوالفضل اردستان - سه راه هلال احمر 03625246004
اصفهان کاشان درمانگاه مجتمع درمانی شفا خ شهید بهشتی 4443555 مجتمع درمانی
اصفهان کاشان دندانپزشکان عمومي محمدحسن میرزایی کاشان خ بهشتی کوی تقدیسی 4449559
اصفهان شهرضا متخصص پوست محمود شیرعلی شهرضا خیآبان-شهیدبهشتی -کوچه داروخانه سروش- ساختمان شقایق
اصفهان نطنز درمانگاه مرکز امیرالمومنین فلکه دوم 4242528 مرکز
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکز MRI اصفهان خ شمس آبادی – روبروی بنیاد شهید 2201388 ام آر آی – سی تی اسکن – رادیولوژی - سونوگرافی و دانسیتو متری
اصفهان اصفهان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکز MRI سپاهان خ محتشم کاشانی 6273030
اصفهان سميرم درمانگاه مرکز بهداشت و درمان سمیرم – بیمارستان امام خمینی 2-3222051 بهداشت و درمان
اصفهان نطنز درمانگاه مرکز بهداشت و درمانی خالد آباد روستای خالد آباد 4346046 مرکز بهداشت و درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز بهداشتی درمانی شماره ۲ خ مسجد سید 3354044 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز بهداشتی درمانی شماره ۴ خ احمدآباد مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز بهداشتی درمانی شماره ۷ خ خیام 2332054 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز بهداشتی درمانی فلاورجان خ امام خمینی - مراکز بهداشتی درمانی
اصفهان نطنز درمانگاه مرکز بهداشتی و درمانی شهید خداپرست زواره 5372011 مرکز بهداشتی و درمانی
اصفهان نطنز درمانگاه مرکز بهداشتی و درمانی شهید شریفیان بادرود 4342029 مرکز بهداشتی و درمانی
اصفهان نطنز درمانگاه مرکز بهداشتی و درمانی شهید ناجی زواره 5372313 مرکز بهداشتی و درمانی
اصفهان اردستان درمانگاه مرکز بهداشتی و درمانی نهوج اردستان نهوج 5722033 مرکز بهداشتی و درمانی
اصفهان اردستان درمانگاه مرکز بهداشتی و درمانی نیسیان اردستان نیستان 5722332 مرکز بهداشتی و درمانی
اصفهان اصفهان مرکز جراحي محدود مرکز جراحی ارتوپدی رسالت سه راه حکیم نظامی-خ ارتش-جنب خانه معلم 6275653
اصفهان اصفهان مرکز جراحي محدود مرکز جراحی چشم آبان خ سپهسالار 6305035
اصفهان اصفهان مرکز جراحي محدود مرکز جراحی چشم پزشکی صدرا خ دانشگاه - کوی ملاصدرا 6240494
اصفهان اصفهان مرکز جراحي محدود مرکز جراحی چشم پزشکی آمادگاه خ آمادگاه-نرسیده به چهارراه فلسطین-کوی نوآب 2211561
اصفهان اصفهان مرکز جراحي محدود مرکز جراحی چشم پزشکی پارسیان خ میر 6644222-6616635
اصفهان اصفهان مرکز جراحي محدود مرکز جراحی میلاد خ چهارباغ پایین 4487979-81
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ۱۴ معصوم ملک شهر ملک شهر 422586 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ۱۹ انقلآب سپاهان شهر 687303 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ۲ مسجد سید مسجد سید 36-2365035 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ۲۳ شهید فدایی خ حکیم نظامی 248906 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ۲۴ خوراسگان خوراسگان 510825 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ۲۵ دستگرد دستگرد 7758847 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ۲۶ زینبیه خ زینبیه 5542362 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ۸ خوراسگان خوراسگان 510982 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ۸ صدر خ وحید 6275486 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی آزادگان آزادگان 6620552 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی آبن سینا اول خ آبن سینا 8-2226147 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان نطنز درمانگاه مرکز درمانی آبیانه روستای آبیانه 4362066 مرکز درمانی
اصفهان اردستان درمانگاه مرکز درمانی اردستان اردستان سه راه هلال احمر 5242121 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی اژیه اژیه 4222 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی استان خ بزرگمهر 2644026-2644119 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی اشترجان روستای اشترجان - مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی اشکاوند اشکاوند 2698 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی الیادران الیادران 297940 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان نطنز درمانگاه مرکز درمانی بادرود نطنز بلوار مطهری 2032-2030 مرکز درمانی
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی باغکومه روستای باغکومه - مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی برزان برزان خ کهندژ 2364045 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی بیت المقدس خ امام خمینی 3865010 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی پایگاه هشتم شکاری پایگاه هشتم شکاری 9-2250061 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی پزوه خ جی- خ آباذر 5226700 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی پیربکران روستای پیربکران - مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی حسن آباد حسن آباد 4433 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی حسین بن علی محله نو خواجو 2227785 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی حضرت آبوالفضل خ سلمان فارسی 2671588 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی حضرت زهرا خ ۲۴ متری 2285362-2285322 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی حضرت علی (ع) خ ۲۴ متری 2281030 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی خاتون آباد خاتون آباد 5243212 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی خانه اصفهان خانه اصفهان 412191-412095 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی خوانسارک روستای خوانسارک - مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی دارک دارک 546914 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی دارک دارک 254105 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی دارگان روستای دارگان - مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی دستجرد جرقویه دستجرد – جرقویه 3203 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی دوطفلان دوطفلان 541002 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی رامشه رامشه 30500 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی راه آهن خ راه آهن 3-688001 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی رهنان رهنان- آبتدای خ شریف واقفی 323578 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی رهنان ۱ رهنان- سه راه اسلامی 317091 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی رهنان ۲ رهنان مقآبل گلزار شهدا 317678 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی رهنان ۳ رهنان محله طاهونه 326030 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی زازران روستای زازران - مرکز درمانی
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی زفره روستای زفره - مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی سگزی سگزی 2482 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی سنمار خ بزرگمهر 2643479 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان ميمه درمانگاه مرکز درمانی سه روستای سه مرکز درمانی
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی سهروفیروزران روستای سهروفیروزران - مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی سیچان سیچان 276900 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی شرودان کروچ روستای شرودان کروچ
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه مرکز درمانی شماره پنج نوش آباد میدان شهداء 2626- 0362282 مرکز درمانی
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه مرکز درمانی شماره چهار نوش آباد بلوار امام خمینی 2722024 مرکز درمانی
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه مرکز درمانی شماره دو خ ۱۷ شهریور 2722022 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی شماره دو شهید اول خ شاه زید- روبروی مسجد حضرت علی (ع) 2642329 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه مرکز درمانی شماره سه خ دربریگ 2722024 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی شماره سه شهید اول اول خ شاه زید 2678832 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه مرکز درمانی شماره شش بزدل خ امام 3222-0362285 مرکز درمانی
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه مرکز درمانی شماره نه آبوزید آباد جنب اداره برق 3344-0362235 مرکز درمانی
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه مرکز درمانی شماره هشت محمد آباد کویر 3444-036284 مرکز درمانی
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه مرکز درمانی شماره هفت نصر آباد محله سرچشمه 3233-0362283 مرکز درمانی
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه مرکز درمانی شماره یک خ محمد هلال 2722025 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی شماره یک شهید اول خ شاه زید- چهارراه سعدی 2642316 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی شهید اول خ هفتون 5540040 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی شهید رستمیان خ حکیم شفایی 251 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی شهید کوشکیان دروازه تهران 3312098 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی شهید مطهری خ کاوه 4427803 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی شهید ملکوتی ا میدان قدس (طوقچی) 4450108 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی شهیدزاده خ خرم 2332054 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی طاد روستای طاد - مرکز درمانی
اصفهان نطنز درمانگاه مرکز درمانی طرق رود روستای طرق رود 4332038 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی علامه هرندی خ احمد آباد 2253298 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی غرب وحید خ وحید 7756531 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی فلاورجان 1 خ طالقانی 3100
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی فلاورجان ۲ خ امام خمینی 2075 مرکز درمانی
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی فلاورجان 3 خ قرنی 2587
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی قایدی دروازده دولت 2284008-2297034 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی قورتان قورتان 3322 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی قهجاورستان قهجاورستان 4433 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی قهدریجان ۱ قهدریجان خ گلزار شهدا 2772 مرکز درمانی
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی قهدریجان 2 قهدریجان بلوار معلم 2838
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی کرسگان روستای کرسگان - مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی کفران کفران 3634 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی کلیشاد و سودرجان ۱ کلیشاد خ مطهری 2044 مرکز درمانی
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی کلیشاد و سودرجان ۲ کلیشادخ مطهری 3085 مرکز درمانی
اصفهان کوهپایه و هرند درمانگاه مرکز درمانی کوهپایه و زایشگاه کوهپایه 222607 مرکز درمانی
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی گارماسه گارماسه 2084 مرکز درمانی
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی لارگان لارگیچی روستای لارگان - مرکز درمانی
اصفهان ميمه درمانگاه مرکز درمانی لایبید روستای لایبید 4323344 مرکز درمانی
اصفهان آران و بیدگل درمانگاه مرکز درمانی محمد آباد محمدآباد 3260 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی مسعودیه خ خاقانی 3316832 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی معتمد خ طالقانی 2334088 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ملت خ نشاط 2212468 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی میاندشت روستای میاندشت
اصفهان ميمه درمانگاه مرکز درمانی میمه خ شریعتی 4222244 مرکز درمانی
اصفهان نائين درمانگاه مرکز درمانی نایین ۱ خ شهید منتظری 19020-3017-0323 مرکز درمانی
اصفهان نائين درمانگاه مرکز درمانی نایین ۲ میدان امام خمینی 3063 مرکز درمانی
اصفهان نطنز درمانگاه مرکز درمانی نطنز خ استاد مطهری 2529-2528 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی نیک آباد نیک آباد 7222333-0312 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی و زایشگاه اژیه اژیه 3230 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی و زایشگاه تودشک تودشک 3260 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی و زایشگاه ورزنه دو ورزنه 2275-2244 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ورزنه یک ورزنه 2274 مرکز درمانی
اصفهان ميمه درمانگاه مرکز درمانی وزوان وزوان خیآبان امام 4322288 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ولدان ولدان- خ شهیدان 236054 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی ولیعصر (عج) پروین 2281121 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی هارونیه میدان قیام 2211800 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان کوهپایه و هرند درمانگاه مرکز درمانی هرند و زایشگاه هرند هرند 2563-2-3001 مرکز درمانی
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی همت آباد آزادگان 6620522 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان فلاورجـــان درمانگاه مرکز درمانی یزد آباد روستای یزد آباد
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز درمانی یک عمومی چهارراه نظر شرقی- بالاتر از دادگاه انقلآب 6240353 مراکز بهداشتی درمانی وآبسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز روستایی سین روستای سین
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز روستایی شاپورآباد روستای شاپورآباد مرکز روستایی
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز روستایی گرگآب روستای گرگآب مرکز روستایی
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز روستایی مورچه خورت مورچه خورت مرکز روستایی
اصفهان اصفهان پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان مرکز سنجش پوکی استخوان آزاده خ شمس آبادی - طبقه زیرین- ساختمان MRI 2220429
اصفهان اصفهان پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان مرکز سنجش پوکی استخوان اصفهان خ فلسطین- مجتمع نیکان 2229524
اصفهان اصفهان پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان مرکز سنجش پوکی استخوان بهار دروازه شیراز - آبتدای چهارباغ بال-مجتمع بهار 6277254
اصفهان اصفهان درمانگاه مرکز شهری حبیب آباد حبیب آباد
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز شهری خورزوق خورزوق مرکز شهری
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز شهری دستگرد دستگرد مرکز شهری
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز شهری دلیگان دلیگان
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز شهری دولت آباد ۱ دولت آباد مرکز شهری
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز شهری زمان آباد زمان آباد مرکز شهری
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز شهری کمشچه کمشچه
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز شهری گز ۱ گز مرکز شهری
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز شهری مرکز ۱شاهین شهر (ش سرخوش) شاهین شهر مرکز شهری
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز شهری مرکز ۲ شاهین شهر (رازی) شاهین شهر مرکز شهری
اصفهان شاهين شهر درمانگاه مرکز شهری مرکز ۳ شاهین شهر (مخآبرات) شاهین شهر مرکز شهری
اصفهان مبارکه مرکز فيزيوتراپي واحد فیزیوتراپی بیمارستان محمد رسول اله (فیزیوتراپی پاسبانی) مبارکه داخلی 3309- 5274564 مرکز فیزیوتراپی
البرز کرج کلينيک عمومي دندانپزشکي آزادگان کرج- میدان آزادگان- به سمت چهارراه طالقانی -جنب آژانس املاک طاها- برج طوبی- طبقه دوم 4462307-4400306
البرز کرج داروخانه امام خمینی کرج- خیآبان شهید بهشتی- جنب نیروی انتظامی 2233777
البرز کرج عينک سازي پارسا سه راه گوهردشت آبتدای خیآبان کمربندی ساختمان امیر طبقه ۳ 2749105-2708759
البرز کرج داروخانه پرویزیان کرج نظرآباد خ مطهری نبش کوچه شهید عباسی 5325600-0262
البرز کرج داروخانه حیدرزاده چهارراه طالقانی بعد از داروخانه هلال‌احمر جنب دارایی 4429453
البرز کرج داروخانه داعی‌حق کرج خیآبان طالقانی نبش خ بهار 2247733
البرز کرج داروخانه دشتی کرج ملارد بلوار حضرت رسول پلاک ۳۰۵ 3662040
البرز کرج داروخانه رازی(شبانه روزی) هشتگرد روبروی بانک ملی خ محمدی 4223110-0262
البرز کرج عينک سازي سامان اپتیک کرج ـ میدان شهدا 2226507
البرز کرج داروخانه صفوی‌زاده کرج ضلع جنوبی چهارراه طالقانی 2707641
البرز کرج داروخانه عبادالهی کرج کارخانه قند میدان شهید فهمیده اول خ آسیآب برجی پلاک ۳۵۷ 2719117
البرز کرج داروخانه محمدشهر کرج محمدشهر بلوار امام خمینی 6202030
البرز کرج راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکزی کرج عظیمیه بین میدان طالقانی و مهران 2500668
البرز کرج کلينيک عمومي دندانپزشکي نصرت (شبانه روزی) فردیس سه‌راه حافظیه کوچه اول غربی 6612124
البرز کرج پزشکان عمومي آبادیان هوشنگ فردیس سه‌راه حافظیه روبروی مدرسه شهید رحیمی جنب داروخانه بهرام 6606010
البرز کرج داروخانه آدآبی سرآسیآب ملارد بلوار اصلی روبروی امام خمینی 6451245
البرز کرج مرکز فيزيوتراپي آریا فردیس بعد از کانال نبش خ هشتم غربی 6508813
البرز کرج دندانپزشکان عمومي آسیایی فرانک فردیس بین فلکه دوم وکانال روبروی بانک کشاورزی 6531449
البرز کرج داروخانه آلمانی کرج خ بهشتی جنب پلی کلینیک شهید بهشتی 2224348
البرز کرج دندانپزشکان عمومي احمدنژاد کوروش کرج بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا روبروی بیمه ایران ساختمان پزشکان نیلوفر طبقه اول واحد ۳ 2223997
البرز کرج متخصص گوش و حلق و بيني اخوین علی اکبر کرج خیآبان شهید بهشتی بین میدان شهدا وچهارراه طالقانی جنب داروخانه اشکان 2243059
البرز کرج آزمایشگاه اریا شاهین ویلا خیآبان اصلی بین خ نهم و دهم شرقی 4316665-4332911
البرز کرج پزشکان عمومي اسماعیل زاده علیرضا خیآبان شهید بهشتی- روبروی پاساژ آزادی- جنب بیمه ایران 0261-2225765
البرز کرج متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي اعتراف اسکویی میرمحمدرضا خیآبان شهید بهشتی- بین میدان شهدا و طالقانی-برج ارم- طبقه دوم- واحد5 0261-2265707
البرز کرج پزشکان عمومي افشار علیرضا کرج بلوار امامزاده حسن خ فردوسی جنب مسجد صاحب الزمان پلاک۳۲۱ 2805582
البرز کرج بيمارستان امام خمینی(کرج) کرج- خیآبان شهید بهشتی- بین میدان اصلی و میدان شهدا 8-2233777
البرز کرج متخصص ارتودنسي امامی هوشنگ کرج خ شهید بهشتی نرسیده به خ کسری پلاک ۱۱۵۷ بالای داروخانه دکتر حقانی طبقه اول 4420276
البرز کرج دندانپزشکان عمومي امیری مهرزاد سه راه گوهردشت آبتدای پل هوایی جنب بانک تجارت ساختمان آسمان طبقه دوم واحد ۳ 4432146-4400306
البرز کرج دندانپزشکان عمومي امینی محمد حسن کرج- محمدشهر-خیآبان امام خمینی-جنب بانک رفاه- طبقه اول 0261-6219753
البرز کرج آزمایشگاه اندیشه(تشخیص طبی) نظرآباد- خیآبن انقلآب- خیآبان شهید اشرفی اصفهانی- مقآبل داروخانه دکتر میرحسینی 0262-5352797
البرز کرج داروخانه اورانوس کرج- میدان امام حسین- نبش خیآبان یکم- شاهین ویلا 0261-4517576
البرز کرج داروخانه اهورا کرج - شاهین ویلا - خیآبان نهم غربی- نرسیده به میدان شهید باهنر 4339715 -0261
البرز کرج عينک سازي ایرانیان کرج- 45 متری گلشهر- جهارراه گلزار غربی- درمانگاه دکتر شاهرخی 0261-3513874
البرز کرج مرکز فيزيوتراپي بازتوان کرج خ طالقانی شمالی کوچه شهروز ساختمان بقراط 2230625
البرز کرج دندانپزشکان عمومي باغستانی محمدصادق کرج بلوارطالقانی جنوبی جنب دبیرستان شهدا 2702276
البرز کرج پزشکان عمومي برزویی سیروس فردیس چهارراه کانال جنب شیرینی فروشی علی‌بآبا پلاک ۲۵۸ 6500376
البرز کرج داروخانه بنیامین فردیس- فلکه اول خیآبان شهید آقرلو- جنب درمانگاه شفق 6622047
البرز کرج داروخانه بهار گوهردشت نبش دوم غربی 4420289
البرز کرج آزمایشگاه بهار(آسیب شناسی) نظرآباد- خیآبان انقلآب 0262-5355365
البرز کرج داروخانه بهرام فردیس بعد از سه‌راه حافظیه روبروی دبیرستان رحیمی 6600019
البرز کرج متخصص کودکان بیگلری مژگان کرج خیآبان شهید بهشتی چهارراه طالقانی نبش پستخانه مرکزی 2238090
البرز کرج دندانپزشکان عمومي پارسا نعمتی نادر نظر آباد شهرک سید جمال الدین اسد آبادی خیآبان امام زمان (عج) جنب داروخانه 5340524
البرز کرج آزمایشگاه پاسارگاد حسن آباد- نبش خیآبان تربیت پنجم 0261-2518181
البرز کرج داروخانه پاستور کرج خیآبان برغان نبش خ گوهرشاد 2224585
البرز کرج آزمایشگاه پاستور(تشخیص طبی) کرج- سه راه رجایی شهر- میثم2- پلاک3 0261-4417058
البرز کرج آزمایشگاه پویا کرج ضلع شمالی میدان آزادگان 2507595
البرز کرج دندانپزشکان عمومي پیروزی امیر حسین کرج فردیس بین فلکه سوم وچهارم بین خیآبان ۳۶ و ۳۸ پلاک ۳۵۳ 6556113
البرز کرج پزشکان عمومي تجویدی پیمان ملارد روبروی مرکز بهداشت شهید فهمیده 3665484
البرز کرج داروخانه تخت جمشید کرج حصارک جنب سرم سازی 4553222
البرز کرج آزمایشگاه تشخیص طبی جرجانی طالقانی جنوبی- 7 تیر- لاله3- مجتمع پزشکی نور 0261-2756170
البرز کرج آزمایشگاه تشخیص طبی مهر چهارراه مصباح- بلوار امامزاده حسن- روبروی خیآبان مصباح 0261-2202909
البرز کرج داروخانه توزنده جانی کرج خیآبان طالقانی پایین‌تر از چهاراه ـ طالقانی جنوبی 2708585
البرز کرج متخصص کودکان توکلی حمیدرضا باغستان- آبتدای بلوار موذن- بالای شیرینی فروشی تخت جمشید- طبقه سوم 0261-4336816
البرز کرج دندانپزشکان عمومي تیموریان شکوفه کرج خیآبان طالقانی شمالی کوچه شهید میرزایی جنب پوشاک خانواده پلاک ۱۲ ساختمان سینا طبقه دوم 2263660
البرز کرج پزشکان عمومي جلال‌زاده مرتضی گلشهر خ درختی ساختمان درمان طبقه فوقانی داروخانه گلشهر 3500697
البرز کرج دندانپزشکان عمومي جمشید بهمنی نژاد کرج - طالقانی جنوبی - نبش کوچه زرندی - ساختمان گلها - طبقه 4- واحد 15 2730645- 0261
البرز کرج پزشکان عمومي جوادی حسام‌الدین هشتگرد خ امام روبروی خ پاسگاه جنب داروخانه رازی 4224455-0262
البرز کرج دندانپزشکان عمومي چراغی زنجانی ثریا مشکین‌دشت ۱۲ متری طالقانی 6201090
البرز کرج داروخانه حسن‌زاده کرج طالقانی شمالی 4403622
البرز کرج داروخانه حقانی‌راد کرج عظیمیه نرسیده به میدان مهران دی کلینیک مهر 2521265
البرز کرج آزمایشگاه حکیم کرج بلوار طالقانی شمالی بعد از بانک صادرات 4422111-0261
البرز کرج دندانپزشکان عمومي حمزه مهدی ملارد- روبروی درمانگاه شهید فهمیده- جنب داروخانه شبانه روزی دکتر دشتی 0262-3672772
البرز کرج داروخانه حیدری کرج- مهرشهر- آبتدای بلوار ارم- ورودی حسین آباد- جنب بانک صادرات 3322889
البرز کرج متخصص ارتودنسي حیدری محمد باقر کرج چهارراه طالقانی خیآبان شهید بهشتی غربی جنب هلال احمر ساختمان دی طبقه سوم واحد ۵ 4455370
البرز کرج متخصص قلب و عروق خواجوی امیر عباس کرج چهارراه طالقانی خیآبان گلها روبروی فروشگاه البسکو ساختمان بنای ماندگار طبقه چهارم واحد ۴۰۴ 2214727
البرز کرج دندانپزشکان عمومي دایر ندا کرج- گوهردشت- خیآبان اصلی- بین خیآبان هفتم و هشتم غربی- جنب ایستگاه اتوبوس- طبقه اول 0261-4456153
البرز کرج آزمایشگاه درمانگاه دکتر شاهرخی کرج ۴۵متری گلشهر چهارراه گلزار جنب انتقال خون 3515758-0261
البرز کرج عينک سازي درمانگاه فرهنگیان کرج- میدان سپاه- میدان والفجر- کوی فرهنگیان(زمینهای خانم انصاری) 0261-2719427
البرز کرج درمانگاه دکتر اسلامی کرج ـ میدان کرج 2221818
البرز کرج داروخانه دکتر الوندی کرج- مهرشهر- بلوار ارم- روبروی درب باغ سیب 0261-3304649_0261-3321002
البرز کرج راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر پروانه قنبری کرج - چهارراه طالقانی- به سمت میدان شهداء -کوی گلها- روبروی البسکو- ساختمان بنای ماندگار-طبقه 5 واحد 502 2264861 -0261
البرز کرج آزمایشگاه دکتر توده فلاح فردیس سه راه حافظیه خیآبان چهارم(عطایی)پلاک ۶۵ 0261-6600972
البرز کرج درمانگاه دکتر شاهرخی ۴۵ متری گلشهرکرج تقاطع بلوار گلزار 3509751
البرز کرج عينک سازي دکتر شاهرخی کرج- 45 متری گلشهر- چهارراه گلزار- جنب انتقال خون 0261-2226507
البرز کرج داروخانه دکتر شریفی اشتهارد- میدان معلم- جنب بانک ملت
البرز کرج راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر طباطبایی کرج نرسیده به سه‌راه رجایی‌شهر جنب۳۰ متری شمالی کوی کارمندان ساختمان ۵۵۵ 4427477
البرز کرج داروخانه دکتر عصاری کرج- میدان والفجر- خیآبان فرهنگیان- درمانگاه فرهنگیان 0261-2712627
البرز کرج داروخانه دکتر محمد مهریار هشتگرد- بلوار امام-روبروی راهنمایی و رانندگی- کوچه خیبر-ساختمان پزشکان پردیس 0262-4230401
البرز کرج داروخانه دکتر محمد هدایتی کرج - بعد از زیر گذر -چهارراه طالقانی -روبروی سازمان انتقال خون سآبق 2264688 -0261
البرز کرج درمانگاه دکتر محمدی (شبانه روزی) کرج - کمربندی سراگوهردشت- میدان امام خمینی- انتهای بلوار سرداران شهید غربی- ساختمان 3537 3516252 -0261
البرز کرج مرکز فيزيوتراپي دکتر نوروزی کرج- میدان هفت تیر- ساختمان پزشکان یاس- واحد ۱۰۳ 0261-2706524
البرز کرج مرکز فيزيوتراپي دکتر نیک‌بخت (سینا) کرج- میدان شهدا- جنب بانک صادرات 0261-2227770
البرز کرج پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان دکتر ولی اله شیر محمدی(پزشکی هسته ای) کرج- خیآبان شهید بهشتی- بین میدان شهدا وچهارراه طالقانی- ساختمان پزشکان پردیس 0261-2212144-6_0261-2244519
البرز کرج كلينيك تخصصي داندانپزشكي دنآبه (شبانه روزی) گلشهر خیآبان۴۵متری بین ارغوان غربی و کوکب پلاک ۸۸ طبقه اول 3509674-3500868
البرز کرج دندانپزشکان عمومي دهقان رضا کرج بلوار طالقانی شمالی جنب داروخانه دکتر چلنگر طبقه دوم 4471538
البرز کرج عينک سازي دیدگستر کرج- خیآبان بهشتی- چهارراه طالقانی- جنب ساختمان پزشکان ایرانیان 0261-2264772
البرز کرج درمانگاه رجایی‌شهر گوهردشت نبش خیآبان دوم اصلی 4410910-4432060
البرز کرج پزشکان عمومي رزقی خلیل کرج چهارراه طالقانی جنوبی جنب ساختمان بانک کشاورزی 2718872
البرز کرج دندانپزشکان عمومي رشیدی وحید کرج- میدان قدس- اول خیآبان فاطمیه 2246575
البرز کرج دندانپزشکان عمومي رنجبر محسن ملارد خیآبان اصلی ساختمان پزشکان ملارد 0262-3662510
البرز کرج عينک سازي رویال کرج- محمدشهر- طبقه فوقانی داروخانه دکتر شبستری 0261-6212265
البرز کرج آزمایشگاه رهنما(تشخیص طبی) هشتگرد- خیآبان امام- خیآبان شهید خویینی- بعد از پاساژ صدف- نرسیده به کمیته امداد 0262-4223315
البرز کرج دندانپزشکان عمومي زارعی مصطفی کرج چهارراه طالقانی جنوبی نبش کوچه ساجدی پلاک۵ 2719145
البرز کرج دندانپزشکان عمومي زین الدینی میمند کیوان کرج- فلکه اول گوهردشت- آبتدای بلوار مطهری- ساختمان سپیده- طبقه دوم- واحد4- پلاک174 0261-4406255
البرز کرج دندانپزشکان عمومي زین الدینی میمند کیوان کرج- فلکه اول گوهردشت-آبتدای بلوار مطهری- ساختمان سپیده- طبقه دوم- واحد4- پلاک174 0261-4406255
البرز کرج متخصص عفوني زینعلی اسماعیل کرج خ طالقانی شمالی کوچه نسیم پلاکگ ۴۶۷ 2228094
البرز کرج متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي ژاکلین ریاضی خ بهشتی، بین سه راه رجایی شهر و بازار ملاصدرا 2708002-2705009 دندانپزشکی زیبایی، معالجه ریشه، ارتودنسی، پروتز ثآبت و متحرک، ایمپلنت
البرز کرج دندانپزشکان عمومي ساسانی علی کرج- چهارراه مصباح- بلوار امامزاده حسن- روبروی خیآبان مصباح- ساختمان پزشکان مهر 0261-2235773
البرز کرج آزمایشگاه سرآسیآب کرج سرآسیآب روبروی خیآبان امام خمینی 6464007
البرز کرج متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي سعیدی گلرخ کرج جهانشر خ کسری روبروی بیمارستان کسری نبش کوچه اناهیتا (دکتر اربآبی)ساختمان بقراط ط۳ 4483211-4483937
البرز کرج عينک سازي سلامت خاورمیانه هشتگرد قدیم- بلوار مصلی- درمانگاه فرهنگیان هشتگرد 0262-4222259
البرز کرج عينک سازي سلامت خاورمیانه هشتگرد قدیم- بلوار امام- جنب اداره نظام وظیفه 0262-4211485
البرز کرج دندانپزشکان عمومي سلطانی آبراهیم اشتهارد خیآبان شهید چمزان جنب موسسه تبلیغاتی تسنیم 0262-2725666
البرز کرج متخصص جراحي دهان و فك و صورت سلطانیان رضا کرج خ شهید بهشتی جنب هلال احمر 4404500
البرز کرج دندانپزشکان عمومي سمنانی آزاد علی کرج بلوار طالقانی شمالی جنب داروخانه چلنگر 4432315
البرز کرج دندانپزشکان عمومي سیف وحید کرج- محمدشهر- روبروی بانک ملت- نبش کوچه شهید کولیوند- کلینیک ستایش 0261-6315919
البرز کرج کلينيک عمومي دندانپزشکي شایان کرج- طالقانی شمالی- جنب فروشگاه فرهنگیان- آبتدای خیآبان کاج- ساختمان گل- طبقه دوم 0261-2216998-9
البرز کرج داروخانه شریعت احمدی کرج - فردیس - فلکه پنجم- روبروی سینما فردیس- درمانگاه رسالت- طبقه اول 6509798 - 6523477- 0261
البرز کرج دندانپزشکان عمومي شریعتی فاطمه کرج بلوار طالقانی شمالی نرسیده به میدان آزادگان روبروی دفتر خانه شماره ۱۶ پلاک ۶۲۶ 4426484
البرز کرج پزشکان عمومي شریفی فرشته کرج- میدان شهدا- جنب داروخانه اشکان- ساختمان پزشکان 110- طبقه سوم 0261-2254215
البرز کرج درمانگاه شفا(شبانه روزی) رجایی شهر- اول خیآبان هشتم شرقی- پلاک10 0261-4418697
البرز کرج مرکز فيزيوتراپي شفاء کرج خ قزوین چهارراه طالقانی پشت پستخانه مرکزی کوچه استقلال پلاک ۳۳۷ 2247078
البرز کرج درمانگاه شفق فردیس فلکه اول خ پنجم غربی (شهید اقرلو) پلاک ۹ 6604656
البرز کرج پزشکان عمومي شهبازی علی‌رضا مهرشهر ورودی حسین‌آباد روبروی مدرسه الزهرا مجتمع نصر طبقه همکف 3306215
البرز کرج مرکز فيزيوتراپي شهداء کرج - میدان شهداء - آبتدای خیآبان بهار- روبروی بانک ملی- پلاک 19- طبقه همکف 2228684 -0261
البرز کرج بيمارستان شهید باهنر(کرج) کرج- سه راه عظیمیه 0261-2223021 بستری
البرز کرج بيمارستان شهید فیاض‌بخش(شهیدکمالی)(کرج) کرج- میدان شهدا- خیآبان بهارستان 0261-2223021 بستری
البرز کرج بيمارستان شهید مدنی کرج جهانشهر ـ میدان شهید مدنی 2-4427001 بستری
البرز کرج متخصص کودکان شیخی عباس مهرشهر آبتدای بلوارارم روبروی بانک صادرات ساختمان شش طبقه طبقه اول 3305163
البرز کرج دندانپزشکان عمومي صادق‌پور کوروش کرج- خیآبان شهیدبهشتی- نبش فرمانداری 4427034
البرز کرج متخصص کودکان صحت سیدمحمدرضا کیانمهر- بلوار امیرکبیر- بعد از میدان امام خمینی- بالای داروخانه نگین- ساختمان پزشکان کیانمهر
البرز کرج کلينيک عمومي دندانپزشکي طالقانی کرج چهارراه طالقانی آبتدای طالقانی شمالی روبروی بانک صادرات بن بست اول پ۳۶۹ 2230280-2240879
البرز کرج دندانپزشکان عمومي طباطبایی سیدسپهر ملارد روبروی درمانگاه شهید فهمیده 3665484-0262
البرز کرج کلينيک عمومي دندانپزشکي طوس (شبانه روزی) کرج - مهرشهر- بلوار ارم- بعد از بانک رفاه- پلاک 90 3325100 - 3325200 - 0261
البرز کرج دندانپزشکان عمومي عاملی وحید کرج چهار راه طالقانی خیآبان شهید بهشتی بین هلال احمر ی دارایی طبقه فوقانی عکاسی فلور 4403730
البرز کرج پزشکان عمومي عباس علایی بهروز کرج خ برقانم بعد از بانک صادرات پلاک ۴۴۸ 2232172
البرز کرج متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي عزیزی حمید رضا کرج- چهارراه طالقانی- خیآبان شهید بهشتی- جنب هلال احمر 4410103
البرز کرج پزشکان عمومي عزیزیان محمدحسن فردیس بعد از فلکه دوم نبش خ ۱۸ ساختمان پزشکان حضرت خدیجه 6508305
البرز کرج پزشکان عمومي علایی کتایون گوهردشت خ اصلی بین ۳ و ۴ شرقی 4439905
البرز کرج متخصص زنان و زايمان غفوریان ژیلا کرج چهارراه طالقانی آبتدای طالقانی شمالی جنب پوشاک خانواده 2250684 - 2241549
البرز کرج دندانپزشکان معتمد فراهانی شهباز کرج-گوهردشت –خیآبان هفتم اصلی- جنب کلید سازی- پلاک ۲ 443524-0261
البرز کرج کلينيک عمومي دندانپزشکي فردا بلوار طالقانی جنوبی- بعد از خیآبان قیام- ساختمان مهدی- طبقه فوقانی بانک سرمایه 0261-2741412-2742004
البرز کرج کلينيک عمومي دندانپزشکي فردیس کرج فردیس بین فلکه دوم و کانال خ ۱۹ پ۲۲ ط ۲ 6551415-6516151
البرز کرج درمانگاه فرهنگیان کرج - بلوار جنوبی جمهوری اسلامی- بعد از میدان والفجر 2700382 -0261
البرز کرج درمانگاه فرهنگیان ساوجبلاغ هشتگرد- خیآبان مصلی- روبروی پاساژ قایم 0261-4222102
البرز کرج پزشکان عمومي فشندی نیکو هشتگرد خ محمدی روبروی داروخانه رازی 4226841-0262
البرز کرج دندانپزشکان عمومي فولادی روح انگیز گوهردشت بین خیآبان سوم وچهارم غربی پلاک ۷۳ 4439905
البرز کرج دندانپزشکان عمومي فیروزی هومن کرج- خیآبان دکتر بهشتی- نرسیده به کسری- ساختمان نادر- پلاک 1155- واحد5 0261-4405893
البرز کرج بيمارستان قایم(کرج) کرج ـ میدان هفت تیر 2701941 بستری
البرز کرج دندانپزشکان عمومي قایمی محمد رضا کرج خیآبان دکتر بهشتی چهارراه طالقانی جنب هلال احمر مجتمع سروش طبقه دوم 4470499
البرز کرج پزشکان عمومي کاتلا سری کیشان ملارد خ اصلی 3663820-0262
البرز کرج آزمایشگاه کاشف(تشخیص طبی) کرج- حصارک- جنب میدان دانشگاه 0261-4571520
البرز کرج درمانگاه کاوش کرج ـ عظیمیه ـ میدان مهران 2516491
البرز کرج داروخانه کریم‌زاده کرج مشکین‌دشت خ شهید هدایت‌خواه 6204349-0262
البرز کرج بيمارستان کسری(کرج) خیآبان شهید بهشتی- خیآبان کسری 5-4416232 بستری(عمومی)
البرز کرج پزشکان عمومي کشاورز محمد مشکین‌دشت خ شهید هدایت‌کار مجتمع پزشکی حضرت علی(ع) جنب داروخانه دکتر کریم‌زاده 6206936
البرز کرج متخصص جراحي دهان و فك و صورت کلباسی رضا کرج خیآبان شهید بهشتی ساختمان سینا طبقه دوم 2232827
البرز کرج متخصص قلب و عروق کمال زاده حسن کرج چهارراه طالقانی کوچه پست 2236471
البرز کرج دندانپزشکان عمومي کمونه سید علی کرج خیآبان شهید بهشتی بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا ساختمان نیلوفر طبقه اول واحد ۲ 2248201-2267815
البرز کرج پزشکان عمومي کوچکی همایون نظرآباد خ مطهری مجتمع بوعلی جنب سونو افخمی 5346400-0262
البرز کرج آزمایشگاه کوشا کرج روبروی بلوار نبوت جنب بانک مسکن ساختمان دلتا پلاک ۳۶۲ 4435637
البرز کرج داروخانه کیمیا کرج خیآبان مظاهری نبش پاساژ ویان 2223054
البرز کرج داروخانه گلشهر مهرویلا کرج- خیآبان درختی- سه راه تهران 3506537
البرز کرج دندانپزشکان معتمد گودرزی ناهید کرج خ شهید بهشتی بین چهارراه طالقانی و میدان شهداء ساختمان پزشکان سینا 2248625-0261
البرز کرج کلينيک عمومي دندانپزشکي گوهر دشت(شبانه روزی) گوهر دشت نبش خیآبان سوم غربی ساختمان امرال پلاک ۳ طبقه ۳ 4468890
البرز کرج آزمایشگاه متین(تشخیص طبی) هشتگرد- خیآبان امام- روبروی راهنمایی و رانندگی قدیم- طبقه اول- پاساژ ولیعصر 0262-4239628
البرز کرج متخصص عفوني مراتیان گوهردشت- جنوب غربی فلکه اول- مقآبل آزمایشگاه بهار خروجی مهرویلا- خیآبان درختی ساختمان پارس 4421010-3500050
البرز کرج دندانپزشکان عمومي مرجانی صدیقه فردیس- نرسیده به فلکه پنجم- جنب داروخانه فردیس- پلاک 76- طبقه دوم 0261-6511845
البرز کرج متخصص قلب و عروق مردای جوادعباس کرج بلوار طالقانی شمالی جنب دادسرا 2241440
البرز کرج درمانگاه مرکز بهداشت کرج کرج خیآبان طالقانی شمالی بالاتر از دادگستری 2542200-2555536
البرز کرج راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکزی فردیس فردیس فلکه اول خ ۱۲ متری شرقی کوچه مدرسه کوثر 6607901
البرز کرج درمانگاه مرکزی فردیس فردیس بعد از فلکه سوم خ ۳۵ 6502772
البرز کرج آزمایشگاه مرکزی فردیس (آسیب شناسی) کرج - فردیس- فلکه دوم مرکزی- خیآبان پانزدهم -پلاک 35 6541901 -0261
البرز کرج راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکزی مشکین دشت کرج- شهر مشکین دشت- خیآبان شهید هدایتکار- روبروی باشگاه ورزشی شهدا 0261-6200316
البرز کرج داروخانه منتظری کرج جاده ملارد ایستگاه پیک جنب درمانگاه ناهید 6624525
البرز کرج دندانپزشکان عمومي منصوری مریم ۴۵متری گلشهر طبقه دوم واحد ۱ 3503104
البرز کرج دندانپزشکان عمومي مهدوی علی ملارد- نرسیده به سه‌راه اندیشه- خیآبان خلبانان‌شکاری- ساختمان ارکیده 6510245
البرز کرج آزمایشگاه مهر عظیمیه عظیمیه میدان مهران ـ مرکز جراحی محدود مهر 4-2521253
البرز کرج آزمایشگاه مهر هشتگرد(پاتوبیولوژی) هشتگرد- خیآبان امام امت- کوچه شریعت- پلاک3 0262-4231008
البرز کرج راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مهران کرج خ شهید بهشتی خ آبان 2225920
البرز کرج مرکز فيزيوتراپي مهرداد کرج- چهارراه طالقانی جنوبی- ساختمان سبز- طبقه سوم 0261-2771311-2717937
البرز کرج مرکز جراحي محدود مهرعظیمیه کرج عظیمیه میدان مهران جنب mriپ 46 0261-2516491
البرز کرج درمانگاه مهرمادر(شبانه روزی) میدان مادر- آبتدای بلوار دانش آموز 0261-2774113
البرز کرج درمانگاه میلاد(شبانه روزی) کرج- بلوار مهرشهر- میدان اصلی حسین آباد 0261-3304407
البرز کرج آزمایشگاه مینا(تشخیص طبی) بلوار هفت تیر- بین چهارراه کارخانه قند و مصباح- روبروی بانک مسکن 0262-2707782
البرز کرج پزشکان عمومي نصیری شهرام ملارد خ اصلی روبروی درمانگاه شهید فهمیده 3665484-0262
البرز کرج دندانپزشکان عمومي نمدچی محمودرضا کرج- رجایی شهر- خیآبان هفتم غربی- پلاک10 0261-4423519
البرز کرج آزمایشگاه نوبل کرج ضلع شمال شرقی میدان مادر طبقه فوقانی آژانس هواپیمایی شهر پرواز ساختمان امیر همایون طبقه اول واحد 1 و 2 2744214-0261
البرز کرج آزمایشگاه نور هشتگرد(تشخیص طبی) هشتگرد- خیآبان امام- روبروی مسجد جامع- کوی شهید غفاری- ساختمان پزشکان سینا 0262-4238737
البرز کرج دندانپزشکان عمومي نورلو میترا کرج بین چهارراه طالقانی ومیدان شهدا آبتدای زیر گذر کوی گلها روبروی البسکو ساختمان بنای ماندگار طبقه ۳ واحد ۳۰۱ 2264883-2264592
البرز کرج مرکز فيزيوتراپي نوید کرج - میدان آزادگان -45 متری کاج- (آبتدای پل) ساختمان ارکیده- طبقه چهارم- واحد 513 2531823- 0261
البرز کرج مرکز فيزيوتراپي نوید سلامت کرج - انتهای 45 متری گلشهر- نرسیده به پمپ بنزین- بالای داروخانه مهرشهر- ساختمان مروارید- طبقه دوم واحد 5 3513048- 3502055- 0261
البرز کرج داروخانه نیستان 45 متری گلشهر- خیآبان درختی 3531024 -0261
البرز کرج داروخانه نیشآبوری فردیس بلوار اصلی پس از فلکه سوم نبش ۳۵ غربی 6523274
البرز کرج داروخانه نیکروان فردیس بین فلکه اول و دوم 6502021
البرز کرج راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري نینا سفیری فردیس بین کانال و فلکه سوم نبش ۲۲ شرقی(روبروی مخآبرات پلاک ۸۵۷ ) همکف 6500003
البرز کرج دندانپزشکان عمومي هادی فایزه ماهدشت- میدان آزادگان- ساختمان پزشکان بعثت- طبقه دوم 0261-7305411
البرز کرج دندانپزشکان عمومي هاشمی علی جهانشهر خیآبان کسری جنب کوچه باشگاه رستم ساختمان تخصصی جهانشهر طبقه ۵ واحد ۱۰ 4477838
البرز کرج دندانپزشکان عمومي همایون زاده مسعود کرج- طالقانی جنوبی-روبروی پارکینگ عمومی- ساختمان پزشکان طالقانی- واحد5 0261-4456153
البرز کرج متخصص اعصآب و روان هوشیارزاده احمدعلی مارلیک- خیآبان دکتر حسآبی- بین امام خمینی و دخانچی- بالاتر از داروخانه شبانه روزی- طبقه بالای داروخانه زرین راد 0261-6459962
البرز کرج مرکز فيزيوتراپي هومن کرج میدان شهدا خیآبان بیمارستان کمالی نبش کوچه جلوه ساختمان محسنی 2222337
البرز کرج متخصص کودکان یاوری محمد صادق ۴۵ متری گلشهر- بالای فروشگاه گلبهار- نرسیده به چهارراه آذر- نبش آبان غربی 4553200
البرز کرج دندانپزشکان عمومي یوسف زاده حمید کرج- گوهردشت- فلکه دوم- مجتمع دندانپزشکان آیدا 0261-442399
ایلام ايلام بيمارستان امام خمینی ایلام. خ آیت اله حیدری 3334500
ایلام ايلام بيمارستان حضرت قایم ایلام. بلوار سید الشهدا 3341009
ایلام ايلام بيمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام. تپه شاهد 3338227
ایلام ايلام بيمارستان طالقانی ایلام. میدان شهدا 2227190
ایلام ايلام درمانگاه کلینیک سازمان تامین اجتماعی ایلام. بلوار مدرس 3360731
ایلام ايلام مرکز جراحي محدود مرکز جراحی محدود سید الشهدا ایلام. بلوار سید الشهدا 3334630
بوشهر برازجان آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور برازجان 29094
بوشهر بوشهر آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر موحد بوشهر – چهارراه ولیعصر 2524172
بوشهر بوشهر آزمایشگاه آزمایشگاه طبی رازی بوشهر – خ امام 5550190
بوشهر بوشهر آزمایشگاه آزمایشگاه طبی سینا بوشهر – میدان امام 3535428
بوشهر بوشهر آزمایشگاه آزمایشگاه طبی مهر بوشهر – خ امام 3531383
بوشهر خورموج پزشکان عمومي آبراهیم بهزادی خورموج 2006
بوشهر اهرم دندانپزشکان عمومي آبراهیم حیدری اهرم 5152
بوشهر خورموج پزشکان عمومي آبراهیم ظریف فرد خورموج 3224
بوشهر برازجان متخصص داخلي آبراهیم منبری برازجان – خ بیمارستان 29430
بوشهر دیر پزشکان عمومي آبوالقاسم امیری دیر 4228
بوشهر برازجان پزشکان عمومي احمد محمد زاده برازجان – خ بیمارستان 23819
بوشهر کنگان پزشکان عمومي احمد منصوریه کنگان 4447
بوشهر بوشهر متخصص داخلي اعظم امینی بوشهر 5551488
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي اکرم تمجیدی بوشهر – درمانگاه نور 5556349
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي امیر رضا حسینی بوشهر – خ بیسیم 5551726
بوشهر گناوه پزشکان عمومي اناهیتا شجاعی گناوه 23132
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي بهناد سلیمیان بوشهر – درمانگاه محمد رسوال ال۰۰ 5558080
بوشهر برازجان بيمارستان بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان 27711-14
بوشهر گناوه بيمارستان بیمارستان امیر المومنین گناوه 33609
بوشهر بوشهر بيمارستان بیمارستان امیر المومنین (ع) بوشهر – خ بهمنی 4547348
بوشهر بوشهر بيمارستان بیمارستان خاتم النبیا ء بوشهر 4546054
بوشهر خورموج بيمارستان بیمارستان زینبیه خورموج 4530547
بوشهر بوشهر بيمارستان بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر 2526591-4
بوشهر بوشهر دندانپزشکان عمومي پریسا رضایی بوشهر – خ امام 5556258
بوشهر کنگان پزشکان عمومي جعفر کجوری کنگان 3198
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي جواد گرگین بوشهر – خ باغ زهرا 4549098
بوشهر بوشهر متخصص گوش و حلق و بيني حسن پاک نژاد بوشهر – خ امام 5552780
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي حسنعلی بختیاری بوشهر – خ امام 3539626
بوشهر دلوار پزشکان عمومي حسین قاسمی دلوار 2305
بوشهر برازجان متخصص گوش و حلق و بيني حشمت اله حقوقی برازجان 28881
بوشهر بوشهر دندانپزشکان عمومي خدآبخش جوکار برازجانی بوشهر – خ امام 3534701
بوشهر بوشهر داروخانه داروخانه ۲۲ بهمن بوشهر – روبروی نماز جمعه 2522369
بوشهر چغادک آزمایشگاه داروخانه آبوریحان چغادک 23006
بوشهر بوشهر داروخانه داروخانه ایران بوشهر – بازار 2523334
بوشهر خورموج داروخانه داروخانه پارس خورموج 6224782
بوشهر بوشهر داروخانه داروخانه پاستور بوشهر – میدان امام 5554540
بوشهر بوشهر متخصص قلب و عروق داریوش ایران پور بوشهر – خ امام 5559791
بوشهر بوشهر درمانگاه درمانگاه جرجانی بوشهر – خ سنگی 2527094
بوشهر بوشهر درمانگاه درمانگاه محمد رسول ال۰۰۰ بوشهر – خ امام 5558080
بوشهر دلوار داروخانه دکتر ایلامی دلوار 2102
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر پیروزمند بوشهر – خ عاشوری 2529155
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر عآبدی پور بوشهر – عالی شهر 5683845
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر آهنگی بوشهر – خ امام 3535734
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر ایزد پناه بوشهر – بهمنی 4549223
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر برنجکوب بوشهر – خ باغ زهرا 5557193
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر به منش بوشهر – میدان امام 3534647
بوشهر اهرم داروخانه دکتر تنگستانی نژاد اهرم 2772
بوشهر گناوه داروخانه دکتر جاودان گناوه 22932
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر خضری بوشهر – بهمنی 4542190
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر رازی بوشهر – سه راه بازرگانی 5553529
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر رضایی بوشهر – خ ساحلی 2526466
بوشهر خورموج داروخانه دکتر رکنی خورموج 2331
بوشهر خورموج داروخانه دکتر زارعی خورموج 4783
بوشهر بوشهر دندانپزشکان عمومي دکتر زهرا زارعی بوشهر – چهارراه ولیعصر 3538140
بوشهر بوشهر دندانپزشکان عمومي دکتر سهرآب بهروزی بوشهر – خ امام 4549791
بوشهر بوشهر دندانپزشکان عمومي دکتر سید احمد هاشمی بوشهر – خ امام 3531080
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر شجاعت بوشهر – خ بیسیم 5561288
بوشهر خورموج داروخانه دکتر شجریان خورموج 4688
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر علیرحیمی بوشهر – چهارراه ولیعصر 2524975
بوشهر بوشهر متخصص داخلي دکتر فیروزه احمدزاده بوشهر – میدان امام 3538634
بوشهر گناوه داروخانه دکتر کشاورز گناوه 23391
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر محمودی بوشهر – خ نادر 2528073
بوشهر بوشهر دندانپزشکان عمومي دکتر مریم مهجور بوشهر – خ امام 3533980
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي دکتر مزدا خواجوی پور بوشهر – درمانگاه جرجانی 9131039961
بوشهر گناوه داروخانه دکتر مظفری گناوه 39037
بوشهر بوشهر داروخانه دکتر واحدی بوشهر –خ امام 3532559
بوشهر بوشهر دندانپزشکان عمومي دکتر ویدا ریاضی بوشهر میدان امام 3539848
بوشهر بوشهر دندانپزشکان عمومي دکتر یوسف سعادت نیا بوشهر چهارراه ولیعصر 2528788
بوشهر بوشهر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیو لوژی ام ار ای بوشهر 2526200
بوشهر برازجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی دشتستان برازجان 23599
بوشهر بوشهر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ناصحی بوشهر – درمانگاه محمد رسول ال 5558080
بوشهر بوشهر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی کریمی بوشهر – خ امام 3532617
بوشهر بوشهر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی مرکزی بوشهر بوشهر 3534806
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي رضا احمدی بوشهر- نرسیده به عالی شهر 2350
بوشهر برازجان متخصص ارتوپد رضا شمسایی برازجان 25959
بوشهر بوشهر متخصص چشم سعداله پویان بوشهر – میدان امام 3532615
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي سودآبه وحدت بوشهر – چهارراه ولیعصر 2521421
بوشهر برازجان دندانپزشکان عمومي سید امید مهدوی برازجان 25057
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي سید خلف نوری بوشهر – چهارراه فضیلت 2527445
بوشهر برازجان متخصص چشم سید محمد امین سیدیان برازجان 28134
بوشهر کاکی پزشکان عمومي سید محمد کاظم صادقی کاکی 2173
بوشهر کنگان پزشکان عمومي سید مسعید شاه قاسمی کنگان 3131
بوشهر اهرم پزشکان عمومي شهرام خادم اهرم 3793
بوشهر گناوه متخصص جراحي عمومي شهرام ممتحن گناوه 26585
بوشهر چغادک پزشکان عمومي شهریار فرداد چغادک 23287
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي شهند اسفندی سرافراز بوشهر – خ صلح آباد 2523857
بوشهر بوشهر متخصص زنان و زايمان صدیقه زارعی بوشهر – میدان امام 5553217
بوشهر کنگان متخصص زنان و زايمان طاهره کمالی کنگان 2973
بوشهر برازجان پزشکان عمومي طیبه غفاری برازجان 26342
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي عبدالرحیم دادجو بوشهر – خ باغ زهرا 5554994
بوشهر خورموج پزشکان عمومي عبدالرسول ملاح زاده خورموج 9394
بوشهر بوشهر متخصص کودکان عبدالرضا طلاچیان بوشهر – میدان امام 3537129
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي عبداله باغچه بان بوشهر – سه راه امام زاده 4548098
بوشهر اهرم پزشکان عمومي علی اصغر اسفند یاری اهرم 3581
بوشهر خورموج پزشکان عمومي علی اکبر امینی خورموج 4635
بوشهر بوشهر متخصص ارتوپد علی تکلو بوشهر – خ امام 5551177
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي علی کرم نیک نهاد بوشهر – بهمنی 4541708
بوشهر برازجان دندانپزشکان عمومي علیرضا رضوی برازجان – خ بیمارستان 21192
بوشهر کنگان پزشکان عمومي علیرضا کریمی زاده کنگان 3941
بوشهر خورموج دندانپزشکان عمومي غلامحسین امینی خورموج 4635
بوشهر دیلم پزشکان عمومي غلامحسین دفاعی پشته دیلم 4550
بوشهر بوشهر دندانپزشکان عمومي غلامرضا جمال پور بوشهر 3536155
بوشهر بوشهر دندانپزشکان عمومي غلامرضا دهقان بوشهر – چهارراه ولیعصر 2540242
بوشهر بوشهر دندانپزشکان عمومي غلامرضا صادقی نژاد بوشهر – چهارراه ولیعصر 2522097
بوشهر بوشهر متخصص زنان و زايمان فاطمه علی بآبایی بوشهر – میدان امام 4548860
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي فردین هاشمی بوشهر – چهارراه ولیعصر 2526845
بوشهر برازجان متخصص زنان و زايمان فروزان عزتی برازجان 29591
بوشهر بوشهر مرکز فيزيوتراپي فیزبو تراپی سینا – دکتر جوانمرد بوشهر – خ امام 3535917
بوشهر خورموج مرکز فيزيوتراپي فیزیو تراپی مبینا – دکتر سید تاش خورموج 5550
بوشهر بوشهر مرکز فيزيوتراپي فیزیو تراپی مهر – دکتر خواجه ییان بوشهر – خ امام 5552471
بوشهر بوشهر مرکز فيزيوتراپي فیزیو تراپی و توانبخشی بهزیستی بوشهر – میدان قدس 2528069
بوشهر بوشهر مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی حاصل چوبینه بوشهر – درمانگاه 353755
بوشهر برازجان مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شفا برازجان – خ چمران 27711
بوشهر بوشهر مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی نوین – دکتر صفوی بوشهر – خ امام 3532507
بوشهر بوشهر درمانگاه کلینیک تخصصی دی بوشهر – خ امام 2531265
بوشهر بوشهر درمانگاه مجتمع پزشکی فدک بوشهر – خ ساحلی 2526174
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي مجید علی محمدی بوشهر – بهمنی 4543376
بوشهر گناوه پزشکان عمومي محمد پور داور گناوه 3972
بوشهر برازجان متخصص داخلي محمد جانگذاز برازجان 22444
بوشهر بوشهر متخصص ارتوپد محمد جعفر تمدن بوشهر – میدان امام 5550590
بوشهر بوشهر متخصص گوش و حلق و بيني محمد جواد احمدی پور بوشهر – میدان امام 3538353
بوشهر بوشهر متخصص ارتوپد محمد حسن رزاز بوشهر – درمانگاه محمد رسول ال۰ 5558080
بوشهر دیر پزشکان عمومي محمد خالدی دیر 5134
بوشهر بوشهر دندانپزشکان عمومي محمد رضا میگلی نژاد بوشهر – میدان امام 5552017
بوشهر بوشهر متخصص کليه و مجراي ادراري محمد زکی عباسی بوشهر – خ امام 3532617
بوشهر اهرم پزشکان عمومي محمد شرف صالح اهرم 3581
بوشهر خورموج پزشکان عمومي محمد قاسمی خورموج 7266
بوشهر برازجان دندانپزشکان عمومي محمد کیا برازجان 2337
بوشهر چغادک پزشکان عمومي محمد مهدی آبلاغی چغادک 2222530
بوشهر برازجان متخصص اعصآب و روان مرتضی نادری برازجان 23930
بوشهر بوشهر درمانگاه مرکز بهداشت بوشهر بوشهر 5554682-3
بوشهر بوشهر متخصص قلب و عروق مریم برکت بوشهر – میدان امام 3531748
بوشهر بوشهر متخصص زنان و زايمان مسروره حسینی بوشهر 5553008
بوشهر کنگان پزشکان عمومي مصطفی اکبری کنگان 3777
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي منوچهر قیصی زاده بوشهر – خ امام 3536048
بوشهر بوشهر متخصص زنان و زايمان مهبد آبراهیمی بوشهر – میدان امام 2529030
بوشهر برازجان دندانپزشکان عمومي مهدی فخری برازجان – خ بیمارستان 22769
بوشهر برازجان متخصص جراحي عمومي مهرداد مدرس برازجان 23819
بوشهر بوشهر متخصص ارتوپد ناصر منتظری بوشهر – خ امام 3539523
بوشهر بوشهر متخصص زنان و زايمان نصرت رفاهی بوشهر – خ امام 3535031
بوشهر بوشهر متخصص اعصآب و روان ویدا صدرایی بوشهر – میدان امام 3538353
بوشهر خورموج پزشکان عمومي هاله شهآبی خورموج 2976
بوشهر بوشهر پزشکان عمومي همایون فیوض بوشهر – چهارراه ولیعصر 2521964
بوشهر بوشهر متخصص اعصآب و روان هومان سلیمی پور بوشهر – خ امام 3538844
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي جاده ساوه- سلطان آباد- طبقه زیرزمین صندوق انقلآب اسلامی 0229-4332099_0229-4340152
تهران ورامین مرکز فيزيوتراپي پیشوا پیشوا - میدان امام 2228300-0292
تهران شهر اندیشه داروخانه طالبیان شهر جدید اندیشه فاز ۳ بلوار اصلی جنب درمانگاه شبانه روزی اندیشه 3551147-0262
تهران دماوند داروخانه اسماعیلی دماوند گیلاوند بلوارشهیدبهشتی بین زنبق 2 و 3 جنب بانک سپه 5235600- 0221
تهران اسلام شهر داروخانه امیر صداقت جاده ساوه - اسلامشهر آبتدای خ زرافشان بین کوچه ۵و۷ 2354495-0228
تهران شهریار و رباط کریم درمانگاه ایران شهریار- بلوار رسول اکرم- کوچه دکتر شریعتی(آهنگران ) 0262-3227665
تهران ورامین داروخانه بانی ورامین خ شهدا روبروی ساختمان پزشکان مهدی 2259733
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود برزویه خیآبان ولیعصر-بالاتر از میدان ونک- نرسیده به میرداماد- انتهای خیآبان لیدا- پلاک ۴۹ 88797802-88797805
تهران شهرقدس داروخانه بن شهر قدس بلوار۴۵ متری انقلآب میدان قدس 3821800-0262
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه جردن خیآبان آفریقا- نرسیده به تقاطع میرداماد- خیآبان برادران عمدی- شماره 9 88798979-88887821
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان دکتر امام(سنجش تراکم استخوان) خیآبان کارگر شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - برج سامان پلاک 1166 - واحد 604 66948535
تهران اسلام شهر داروخانه رفاهی اسلامشهر میدان نماز خ علی آبن آبیطالب جنب کوچه ۲۶ 2342966-0228
تهران منطقه ۲ بيمارستان روانپزشکی نیایش(سعادت آباد سآبق) انتهای سعادت آباد- به طرف اوین- گلستان یکم- پلاک۱ 22090124 بستری(عمومی)
تهران ورامین داروخانه ستارخان قرچک- ورامین- اول بلوار امام خمینی- جنب بانک مرکزی 0292-2122624
تهران شهریار و رباط کریم داروخانه شهریار شهریار- خیآبان ولیعصر-خیآبان ۱۲ متری- صداقت پیشه 0262-3225251
تهران شهریار و رباط کریم آزمایشگاه شهریار شهریار- میدان قایم- آبتدای بلوار آزادگان- مرکز تجاری شهریار 0262-3223130
تهران ورامین داروخانه فردیس ورامین - قرچک - خیآبان اصلی 0292-2125016
تهران اسلام شهر داروخانه کریمی اسلامشهر – شهرک مهدیه روبروی ترمینال 2227473-0228
تهران دماوند داروخانه موحد دماوند گیلاوند بلوارشهیدبهشتی روبروی مسجدالرضا 5237722- 0221
تهران منطقه ۳ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان ونک(پزشکی هسته ای) میدان ونک- خیآبان جهان کودک- پلاک ۳۳ 88771303-88774051
تهران اسلام شهر داروخانه یار محمدی جاده قدیم قم حسن آباد ۲۰۴۹ 0229-3222499
تهران منطقه ۷ مرکز فيزيوتراپي ۱۱۰ سهروردی شمالی- خیآبان شهید قندی (پالیزی غربی)- کوچه سوم- پلاک2- واحد2 88745142-3
تهران منطقه ۲ مرکز فيزيوتراپي ۱۲۱ میدان توحید- خیآبان ستارخان- نرسیده به باقرخان- روبروی کوثر سوم- جنب رادیولوژی ستارخان- نبش کوچه مهران افرند- پلاک77- طبقه1 66435044-66901870
تهران ورامین بيمارستان 15خرداد(ورامین) ورامین- نرسیده به میدان ولیعصر 0291-3234923-8 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۶ بيمارستان آبان کریم خان- آبان جنوبی 83838 بستری(عمومی)
تهران شهریار و رباط کریم آزمایشگاه آبان شهریار- خیآبان ولیعصر- چهارراه مخآبرات- کوی رودکی- انتهای کوچه- ساختمان فروزان- طبقه اول 0262-3268865
تهران منطقه ۵ داروخانه آبشناسان جنت آباد شمالی- انتهای گلزار شرقی- بعد از درمانگاه ایرانپارس- پلاک25 44837991-44837974
تهران منطقه ۶ بيمارستان آپادانا سپهبد قرنی شمالی- نبش خیآبان سپند 88827045-9 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني آتش رزم پارسا میرداماد- میدان محسنی- خیآبان بهروز- کوچه اول- پلاک12- ساختمان پزشکان شماره19- واحد3 22264397-22255745
تهران منطقه ۲۰ عينک سازي آتنا ری (سایه سآبق) شهرری- فلکه سوم دولت آباد- دور میدان- پلاک 37 33767164
تهران منطقه ۲ بيمارستان آتیه شهرک قدس- میدان صنعت- بلوار فرحزادی- تقاطع دادمان 88086081-9 بستری (عمومی و قلب) = سرپایی
تهران ورامین داروخانه آتیه ورامین- پاکدشت- کوچه توحید- طبقه پایین درمانگاه شبانه روزی حضرت آبراهیم (ع) 0292-3036805
تهران منطقه ۲ داروخانه آدونیس خیآبان ستارخان- خیآبان پاتریس لومومبا- نبش خیآبان نوزدهم- پلاک 156 قدیم-(182 جدید) 88286664-5
تهران اسلام شهر درمانگاه آذربایجان(نسیم شهر)(شبانه روزی) نسیم شهر - خیآبان 14 متری شهید چمران- بعد از بانک سپه- نبش کوچه آبن سینا 0229-4356774_0229-4359339
تهران منطقه ۶ مرکز فيزيوتراپي آذرمیدخت سپهر خوی (بیمارستان تهران) کریم خان زند- خیآبان مدیری- نرسیده به میدان سنایی- بیمارستان تهران 88824132
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي مغز و اعصآب آرا حمید میدان ونک- خیآبان ملاصدرا- روبروی بیمارستان بقیه اله- شماره ۱۲۹ 88062571
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه آرام سعادت آباد- سرو غربی- میدان سرو- خیآبان شبنم- شماره 19 22073888-22070871
تهران منطقه ۸ متخصص چشم آرامش شیلا نارمک- چهارراه خاقانی- روبروی پارک شقایق- پلاک2 77954445-77913080
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه آرامش(تشخیص پزشکی) سعادت آباد- میدان کاج- خیآبان نهم- پلاک 12- طبقه دوم- ساختمان نیایش 22139016
تهران منطقه ۱ متخصص ارتوپد آرامی صآبر (فوق تخصص زانو ) شریعتی- بالاتر از دوراهی قلهک- ساختمان1365- طبقه2 22001211
تهران منطقه ۳ كلينيك تخصصي داندانپزشكي آرتمن چهارراه پاسداران- آبتدای خیآبان دولت- خیآبان شهید مفاخری- نبش کوچه نورس 22580211-22580529-22580239-22580427-22580379
تهران منطقه ۷ كلينيك تخصصي داندانپزشكي آرشام میدان سپاه- آبتدای خیآبان خواجه نصیر- ساختمان262- طبقه اول 77539704-77632414
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه آروین بلوار اصلی شهرک اکباتان- نبش کوی حسین خانی- ساختمان پزشکان صبا- پلاک16 جدید 44631336-44631335-44668396-44668485
تهران منطقه ۶ بيمارستان آریا بلوار کشاورز-نبش خیآبان وصال شیرازی 88967181-5 بستری(عمومی)
تهران شهر اندیشه آزمایشگاه آریا شهر اندیشه- فاز3- خیآبان آزادی- مجتمع پزشکان آپادانا-جنب درمانگاه مرکزی 0262-3555770_0262-3565770
تهران ورامین درمانگاه آریا طب ورامین- بلوار رسالت- خیآبان شهید زواره(اسفندآباد شمالی) - نبش خیآبان مدیر 2283226-0291
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه آریاشهر(درمانگاه فرهنگیان منطقه 2) فلکه دوم صادقیه- آبتدای اشرفی اصفهانی- پشت ترمینال مینی بوس و تاکسی- خیآبان هلال- درمانگاه فرهنگیان منطقه 2 44261618
تهران منطقه ۲ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري آریاشهر(رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی) آریاشهر- بین فلکه اول ودوم- پلاک1130 44215996
تهران ورامین مرکز جراحي محدود آریاطب ورامین- بلوار رسالت- خیآبان شهید زواره(اسفندآباد شمالی)- نبش خیآبان مدیر 0291-2278900-5
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه آرین خیآبان شهید بهشتی- تقاطع ولیعصر- کوی شهید عبادی-نبش کوی شجاعی- پلاک8 88549750
تهران منطقه ۱۰ آزمایشگاه آزادی خیآبان آزادی- نبش رودکی- مقآبل سازمان حج و زیارت- طبقه فوقانی بانک سپه 66927010_66927008-9
تهران منطقه ۱۰ بيمارستان آزادی خیآبان آزادی-خیآبان میمنت 66001126-9 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي آزادی کاظم چهارراه پاسداران- گلستان پنجم- میدان هروی- برج هروی- بلوک B- طبقه سوم- واحد303 22935020
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي مغز و اعصآب آزاریانس سرژیک زیر پل کریم خان زند- خیآبان شهید حسینی- میدان سنایی- ساختمان ۴۹- طبقه4 88840533-88313899
تهران منطقه ۶ بيمارستان آسیا خیآبان بهشتی-خیآبان احمد قصیر-روبروی دانشگاه علامه طباطبایی 88733571 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۲ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان آسیا(پزشکی هسته ای ) خیآبان سعادت آباد- خیآبان شانزدهم- پلاک24- طبقه همکف 22364434
تهران منطقه ۳ كلينيك تخصصي داندانپزشكي آفتآب بزرگراه آفریقا- چهارراه جهان کودک- ضلع شمال غربی- پلاک66- واحد ۱۲ 88885806-88878292
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي آقآبآبایی هادی خیآبان آزادی- خیآبان جیحون- تقاطع خیآبان مالک اشتر- سمت راست- جنب روزنامه فروشی- پلاک383 66376728
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي آقایی حسین ورامین- خیآبان شهداء- کوچه شهید نوری(پشت داروخانه بانی)- ساختمان پزشکان پارس- طبقه3 0291-2268953
تهران رودهن و بومهن و جاجرود داروخانه آل آقا رضا بومهن بلوار امام خمینی روبروی پاساژ مرکزی خسروتاش 76232292- 0221
تهران شهریار و رباط کریم عينک سازي آل یاسین شهریار- بلوار نوآب صفوی- روبروی آموزش و پرورش- بهزیستی شهریار 0262-3267161
تهران منطقه ۱۳ آزمایشگاه آلبرت(پاتوبیولوژی) میدان شهدا-خیآبان هفده شهریور شمالی- روبروی ایستگاه مترو 77530216-77602065-77534490
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود آلفا خیآبان آفریقا- تقاطع پل میرداماد- ضلع جنوب شرقی- پلاک272 88209101-3
تهران منطقه ۱۲ داروخانه آلمانی جمهوری- چهارراه استامبول- جنب ساختمان پلاسکو- پلاک329 33115327
تهران منطقه ۱۰ داروخانه آناهیتا خیآبان آزادی- خیآبان آذربایجان- آبتدای کارون- روبروی بیمارستان شهریار- پلاک692 66019445
تهران منطقه ۱ داروخانه آنیس تجریش- دزاشیب- خیآبان بوعلی- نبش چهارراه اسدی- شماره 159 22688334-22234516
تهران منطقه ۸ درمانگاه آودیسیان (شبانه روزی) نارمک- خیآبان شیرمرد جنوبی- شهید سهیلیان- کوچه ۸۶- شماره 5 77256457-60
تهران منطقه ۶ عينک سازي آیدا(رنگین سآبق) میدان فاطمی- میدان گلها- خیآبان کاج شمالی- پلاک134 88976615
تهران منطقه ۶ عينک سازي آیدا(رنگین سآبق) خیآبان ولیعصر- بالاتر از میدان ولیعصر- روبروی سینما استقلال- کوچه شهید ملایی- فروشگاه تعاونی فولاد ایران 84813585
تهران منطقه ۱۶ عينک سازي آیدین آی بین فلکه سوم و چهارم خزانه بخارایی- جنب کوچه فتح الهی- پلاک96 55059399
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي لثه آیروملو بهرام خیآبان ولیعصر- روبروی انتهای شمالی نرده های پارک ساعی- نبش کوچه تختی- شماره ۱۱۵۶- طبقه همکف 88772058-88789847
تهران منطقه ۲ داروخانه آینده شهرک غرب - تقاطع بلوار فرحزادی پونک باختری(دادمان)-بیمارستان آتیه 88367235-82722029
تهران منطقه ۴ داروخانه آیین میدان رسالت- خیآبان هنگام- بالاتر از میدان الغدیر- کوچه یعقوب علی پور یا چهارم غربی- جنب درمانگاه شمیران نو- پلاک جدید133 77448245
تهران منطقه ۴ پزشکان عمومي آبراهیمی پرویز نارمک- فرجام شرقی- بین چهارراه خاور و ولیعصر- شماره 507 -طبقه اول 77275705-77457765
تهران منطقه ۵ بيمارستان آبن سینا فلکه دوم صادقیه- آبتدای بلوار ایت اله کاشانی 44001900-11 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۵ درمانگاه آبن سینا(شبانه روزی) فلکه دوم صادقیه- اول بلوار آیت اله کاشانی- روبروی پارک استقلال 44001900-11
تهران منطقه ۲ داروخانه آبن یمین(شبانه روزی) ستارخان- خیآبان سروش(یکم دریان نو)- پلاک24 66505384
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي آبوالقاسمی علی اوسط خیآبان ستارخان- بین سه راه تهران ویلا و دریان نو- نبش خیآبان حبیب اله- جنب بانک مسکن- پلاک 404- طبقه ۱ 66523431
تهران منطقه ۱۵ درمانگاه آبوفاضل میدان خراسان - خیآبان خاوران - خیآبان انور زاده - بعد از تقاطع منصور 33436323
تهران منطقه ۴ متخصص کودکان احسانی سید امان اله فلکه دوم تهرانپارس- خیآبان جشنواره- پلاک163 77701988
تهران منطقه ۱۴ پزشکان عمومي احیاء علی پیروزی- خیآبان شهید شاه آبادی- جنب داروخانه سلیمانیه- پلاک81- طبقه 1 33169518
تهران منطقه ۶ متخصص گوش و حلق و بيني احیایی فرید علی یوسف آباد – خیآبان 60- ساختمان تآبان – واحد407 88057998
تهران منطقه ۶ متخصص گوش و حلق و بيني اخباری مهدی خیآبان قایم مقام فراهانی- جنب بیمارستان تهران کلینیک-کوچه شهداء- ساختمان پزشکان قایم مقام- طبقه4- پلاک4 88728758-88721427
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت اخلاقی فهیمه خیآبان دکتر شریعتی- روبروی دولت(شهید کلاهدوز)- کوچه امامزاده- ساختمان پزشکان سبز2- طبقه4 22633229-22617597
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي ادگی ناصر سی متری نیروی هوایی- فرعی 25/7- پلاک1- واحد8 77473649-77462311
تهران منطقه ۴ عينک سازي ادیب تهرانپارس- اتوبان وفادار- بین چهارم و سه را استخر- خیآبان صاحب الزمان- روبروی درب ورودی شهرک فرهنگیان- پلاک21 77385602
تهران منطقه ۴ عينک سازي ادیب تهرانپارس- میدان رهبر- جنب مسجد بآب الحوایج 77335803
تهران منطقه ۵ متخصص کودکان اربآبی عشرت فلکه دوم صادقیه- خیآبان آیت اله کاشانی- بعد از میدان نور- بعداز چهارراه شاهین- ساختمان پزشکان 44069915
تهران منطقه ۶ مرکز توانبخشي و ارتوپدي ارتوپد فنی بدن کار خیآبان مطهری- جنب خیآبان سنایی- ساختمان پزشکان ۳۴۴ 88303007
تهران منطقه ۷ مرکز توانبخشي و ارتوپدي ارتوپدی فنی آرام خ سهروردی خ خرمشهر ( آپادانا ) شماره ۱۷۲ 88763015-88762525
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي ارجمند میرجبار شریعتی- بالاتر از سید خندان- ساختمان پزشکان ۱۰۰۶ 22866622
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه اردیبهشت خیآبان رسالت - خیآبان رشید - پلاک 164 77715207
تهران منطقه ۸ داروخانه ارژنگ تهرانپارس- فلکه دوم- ضلع جنوب غربی- پلاک182 77863661-77709238
تهران منطقه ۲۲ درمانگاه ارم بلوار دهکده المپیک - خیآبان زیبا دشت بالا - روبروی بوستان سپیدار 3-44723111
تهران منطقه ۲۲ آزمایشگاه ارم دهکده المیک- خیآبان زیبادشت بالا- مرکز جراحی محدود ارم- جنب شهروند- طبقه پایین 44763118-9
تهران منطقه ۱۵ دندانپزشکان عمومي استخر جلال افسریه- بین 15 متری اول و دوم- خیآبان 37- پلاک 206 33148969
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي مغز و اعصآب اسحاقی قاسم خیآبان ولیعصر- نرسیده به میدان ونک- خیآبان 18 گاندی- پلاک 15- طبقه4 88203590-2
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي اسدی محمودرضا پاکدشت- خیآبان مطهری-کوچه قرض الحسنه والفجر-جنب عکاسی سپیده- طبقه اول 0292-3032988
تهران اسلام شهر داروخانه اسلامشهر اسلامشهر- خیآبان ایرانشهر ( باغ نرده )- پلاک ۴۲ 2227271-0228
تهران منطقه ۳ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي اسلامی حسن خیآبان شریعتی- روبروی خیآبان دولت- آبتدای خیآبان امامزاده- ساختمان پزشکان سبز- شماره1 22613663
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي اسماعیل پور هوشنگ اسلامشهر- خیآبان تختی- بعد از مصلی- مجتمع دمانی احیاء 0228-2222286
تهران ورامین پزشکان عمومي اسماعیلی شهرام ورامین- خیآبان شهدا- ساختمان پزشکان مهدی 0291-2258188
تهران منطقه ۳ متخصص چشم اسماعیلی محمدکریم میدان ونک- ضلع شمال شرقی- آبتدای خیآبان صانعی- روبروی دادگاه خانواده- مرکز جراحی فک و صورت ایران- طبقه 1- واحد ۱۴ 88782529
تهران فیروزکوه دندانپزشکان عمومي اسمعیلی قربان فیروزکوه- میدان معلم- پاساﮊ نورالرضا- طبقه سوم 0221-6227016
تهران ورامین پزشکان عمومي اصانلو افشین ورامین- پاکدشت- میدان آزادگان- جنب داروخانه شبانه روزی 0292-3041528
تهران دماوند دندانپزشکان عمومي اصغری مجید گیلاوند-نبش زنبق یک- ساختمان حاجیان- واحد3 0221-5238807
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي اصغری نسرین خیآبان دماوند- بین سبلان و وحیدیه- جنب تالار قصر سفید- ایستگاه اربآب مهدی- ساختمان پزشکان شهریار-طبقه۲- واحد۲۰ 77254349-77840121
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي اصلانی مهدی ورامین- خیآبان مسجد جامع- درمانگاه خیریه ولی عصر 0291-2253008-9
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه اعتماد مقدم (پاتوبیولوژی ) قایم مقام فرهانی- پایین تر از مطهری- نبش کوچه الوند- پلاک107 88840581-88840582
تهران منطقه ۱۵ مرکز فيزيوتراپي افسریه 20 متری افسریه- 15 متری دوم- آبتدای خیآبان 30- پلاک 148- طبقه همکف 33801755
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي افشارزادگان حسین شریعتی- سه راه طالقانی- خیآبان خواجه نصیر- خیآبان مقدم- پلاک 79- واحد1 77608519
تهران شهرقدس داروخانه افصحی شهرقدس میدان قدس جنب درمانگاه ۱۳ رجب 3829333-0262
تهران منطقه ۵ متخصص کودکان افضلیان ناصر میدان پونک- بلوار میرزآبآبایی-(عدل)- ساختمان پزشکان فتح- طبقه فوقانی داروخانه و آزمایشگاه ایرانا- واحد 9 44464639
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه افق خیآبان فرجام- بین چهارراه خاور و ولیعصر- جنب پیتزا کاکتوس- پلاک507 77193956-77185920
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود افق خیآبان ولیعصر - نرسیده به خیآبان توانیر - جنب مرکز بهداشت صدا و سیما - کوچه علی نعمتی - پلاک 4 88887045-6
تهران منطقه ۱۳ درمانگاه افلاطون(شبانه روزی) خیآبان دماوند- ایستگاه فرودگاه- بالای بانک ملت 77541319-77581913-77585882
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي افلاکی شعله بزرگراه رسالت - کرمان جنوبی - تقاطع گلبرگ غربی - ساختمان 2000- طبقه همکف 77821631-77840691
تهران منطقه ۱۰ بيمارستان اقبال خیآبان آذربایجان- نبش رودکی 66832765-6 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۱۳ عينک سازي اقبال میدان امام حسین- اقبال لاهوری- نرسیده به چهارراه صفا- پلاک110 33338114-33336232
تهران منطقه ۱ متخصص قلب و عروق اقدسی مهرداد خیآبان فرمانیه غربی- تقاطع کامرانیه شمالی- روبروی بانک تجارت- ساختمان شماره 1 کامرانیه- طبقه اول- واحد ۸ 22819276
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه اقدسیه خیآبان اقدسیه- پشت مسجد امام جعفر صادق (ع) 22802072-22800082
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه اکباتان(پاتوبیولوژی) شهرک اکباتان- فاز 1 بلوار اصلی- روبروی بلوک B1- نبش کوچه یاس 44649779
تهران تهران آزمایشگاه اکبر آباد نسیم شهر- خیآبان امام خمینی- بالاتر از 14 متری شهید چمران- پلاک797 0229-4350999_0229-4356363
تهران منطقه ۴ درمانگاه اکسیژن پرفشار پارسه(کلینیک) پاسداران- بوستان هشتم - پلاک 148 22588114
تهران دماوند آزمایشگاه البرز دماوند- گیلاوند- جنب ایستگاه مینی بوس رانی و ایستگاه مخآبرات- ساختمان پزشکان البرز- طبقه3 0221-5238182
تهران منطقه ۶ بيمارستان البرز انقلآب- خیآبان وصال شیرازی- پلاک ۳۸ 66467563-4 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۴ بيمارستان الغدیر میدان رسالت-خیآبان هنگام-میدان الغدیر 77808881-4 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۶ عينک سازي الگانس خیآبان فلسطین- بین انقلآب و بزرگمهر- پلاک291 66408413
تهران منطقه ۸ داروخانه الهام نارمک- خیآبان دردشت جنوبی- نبش خیآبان حاجی صادقی(کامیآب)- درمانگاه شهرداری منطقه 8 77925599
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي الهی حسین شهریار- آبتدای خیآبان ولیعصر- کوچه مانتوسرای نگار-ساختمان نوآوران- طبقه اول 0262-3228657
تهران منطقه ۱۶ دندانپزشکان عمومي الهیاری راد شهرام میدان شهداء- خیآبان مجاهدین اسلام- نرسیده به خیآبان ایران- پلاک158- طبقه2 33134800-33134688
تهران منطقه ۸ متخصص چشم الیاسی پرویز نارمک- چهارراه خاقانی- روبروی پارک شقایق- پلاک2 77954445-77913080
تهران منطقه ۷ بيمارستان امام حسین میدان امام حسین- آبتدای خیآبان شهید مدنی 77558081 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران اسلام شهر درمانگاه امام خمینی اسلامشهر- بین قاسم آباد و مطهری- جنب داروخانه شبانه روزی 0228-2223020-2223030-2223012
تهران شهریار و رباط کریم داروخانه امام خمینی(شبانه روزی) رباط کریم خیآبان اصلی (امام خمینی) جنب بانک تجارت پ ۷۱۸ 4225775-0229
تهران فیروزکوه بيمارستان امام خمینی(فیروزکوه) فیروزکوه- میدان راه اهن 0221-6229240-3
تهران ورامین داروخانه امام رضا پاکدشت خیآبان شهیدمطهری کوچه فجر(قرض الحسنه) 0292-3032985
تهران اسلام شهر بيمارستان امام زمان (عج ) اسلامشهر - میدان نماز- پشت پمپ بنزین 0228-2369282 بستری وسرپایی
تهران منطقه ۶ بيمارستان امام سجاد ناجا خیآبان انقلآب- خیآبان بهار شمالی- جنب بانک ملی(شعبه داریوش) 71945418 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۱۱ درمانگاه امام سجاد(شبانه روزی) هلال احمر- چهارراه استخر- میدان رازی- سمت چهارراه استخر 55641281-2_55640480_55653032
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي امامی نایینی پگاه خیآبان آیت اله کاشانی- خیآبان بهنام- انتهای خیآبان سازمان آب- ساختمان عرفان - طبقه سوم شرقی 44042357
تهران منطقه ۵ متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي امان الهی اسداله فلکه دوم صادقیه - خیآبان کاشانی - نبش خیآبان گلستان شمالی - ساختمان پزشکان شماره 1 - واحد 4 44009568
تهران منطقه ۱۶ داروخانه امید نو(شبانه روزی) جوادیه- خیآبان سکوی نظامی- بین بیست متری و پل نوآب- پلاک15 55664445-55644454
تهران منطقه ۱۱ آزمایشگاه امیر خیآبان اذربایجان- بین خیآبان گلشن و پیروز- پلاک ۱۷۸ 66424071
تهران منطقه ۵ عينک سازي امیر اکباتان اکباتان – فاز 1- سوپر 10- پلاک 46 44660298
تهران ورامین داروخانه امیر کبیر ورامین خیآبان مسجد جامع کوچه شهید قرنی درمانگاه خیریه ولیعصر (عج) 2253008
تهران منطقه ۶ داروخانه امیرآباد خیآبان کارگر شمالی- روبروی پمپ بنزین- جنب بانک پاسارگاد 66434781-66947505
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري امیرآباد(سونوگرافی، رادیو لوژی) امیرآباد شمالی(کارگر)- بالاتر از فاطمی- نرسیده به پمپ بنزین- روبروی داروخانه امیرآباد- پلاک1637 88967462
تهران منطقه ۱۶ بيمارستان امیرالمومنین میدان بهمن-انتهای نازی آباد-خیآبان شهید شیرمحمدی-روبروی پارک سردار جنگل 55346161-55346061 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۱۳ عينک سازي امیران ۱ خیآبان دماوند- ایستگاه آیت- پلاک 550 77477720-77464383
تهران منطقه ۴ عينک سازي امیران ۲ خیآبان رسالت- خیآبان مجیدیه جنوبی- روبروی بانک ملت- پلاک219 22526710-22316331
تهران منطقه ۹ پزشکان عمومي امیرزاده غلامرضا جیحون- نرسیده به چهارراه هاشمی- روبروی بانک سپه- پلاک 521 66883091
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي امیرکبیریان کوروش خیآبان قایم مقام فراهانی- بالاتر از مطهری- کوچه دوم- پلاک6- واحد20 88733560
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي امیری حمیرا شهریار- شهرک اندیشه- فاز ۱- بین ۶ و ۷ شرقی- پلاک555 0262-3520039
تهران رودهن و بومهن و جاجرود پزشکان عمومي امیری مریم جاجرود- روبروی پلیس راه -طبقه فوقانی مسجد امام رضا-مجتمع پزشکان امام رضا 76200974-8
تهران منطقه ۸ داروخانه امین نظام آباد شمالی- نرسیده به ۱۴متری لشکر- خیآبان شهید مدنی- پلاک999 77816415
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي امین رضا آریاشهر- آیت اله کاشانی- ایستگاه مهران- پلاک67- واحد2 44094042
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي امین ناصری طاهره خیآبان انقلآب- اول جمالزاده شمالی- کوچه خوشنگه- پلاک 16- طبقه همکف 66420505-66921286
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان امینی شهناز میدان آرژانتین - خیآبان الوند - بن بست آفرین -پلاک 3 طبقه 8 88881598
تهران شهر اندیشه آزمایشگاه اندیشه شهراندیشه- فاز1- بین خیآبان 4 و 5 غربی- طبقه فوقانی داروخانه دکترآزم 0262-3530941-2
تهران منطقه ۷ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان اندیشه زرین(پزشکی هسته ای) خیآبان شریعتی- آبتدای عباس آباد- خیآبان اندیشه اصلی- نبش اندیشه یکم- پلاک 68- روبروی کبآب زغالی اندیشه 88410648-88458602
تهران منطقه ۴ پزشکان عمومي اهتمامی فیروز میدان رسالت- خیآبان هنگام- خیآبان دانشگاه علم و صنعت- نبش خیآبان 47- شماره 44 77809703
تهران منطقه ۱۷ داروخانه ایثار خیآبان قزوین- دو راهی قپان- خیآبان امین الملک- پلاک 78و80 55703470
تهران اسلام شهر آزمایشگاه ایران زمین جاده ساوه- اسلامشهر- سلطان آباد- آبتدای خیآبان ۲۴ متری چمران 0229-4320320
تهران منطقه ۶ درمانگاه ایران زمین میدان انقلآب- خیآبان کارگر شمالی- نرسیده به بلوار کشاورز- خیآبان نصرت- پلاک25 66591065
تهران منطقه ۸ داروخانه ایران فارما ضلع شمال غربی میدان رسالت- ساختمان مسجدالرسول(ص )- طبقه اول 77807786
تهران منطقه ۶ متخصص اعصآب و روان ایران نژاد محمدرضا خیآبان ولیعصر- نبش دکتر فاطمی- ساختمان شماره 1- طبقه اول 88959690
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه ایران نوین خیآبان دکتر فاطمی غربی- بعد از تقاطع کارگر فاطمی- روبروی اداره مهندسی ارتش- پلاک 194 جدید 66942983-66944554
تهران منطقه ۵ داروخانه ایرانا میدان پونک- بلوار میرزا بآبایی- بلوار عدل- ساختمان پزشکان تخصصی فتح 44454235
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه ایرانا میدان پونک- بلوار میرزا بآبایی- بلوار عدل جنوبی- پلاک65- ساختمان پزشکان فتح- طبقه اول 44463548-9
تهران منطقه ۶ داروخانه ایرانشهر خیآبان فلسطین شمالی- بین بلوار کشاورز و زرتشت 88966009
تهران منطقه ۷ بيمارستان ایرانشهر خیآبان شریعتی-خیآبان بهار شمالی-خ شهیدجواد کارگر- پلاک 37 77608061-9 بستری(عمومی و قلب)
تهران منطقه ۳ بيمارستان ایرانمهر خیآبان دکتر شریعتی-دوراهی قلهک 22009071-5 بستری (عمومی و قلب)
تهران منطقه ۸ کلينيک عمومي دندانپزشکي ایرانیان نارمک- میدان نبوت- آبتدای گلبرگ غربی- خیآبان ارجمند- پلاک24- واحد4 77938692-3
تهران منطقه ۲۲ بيمارستان ایرانیان میدان المپیک-پشت بازار روز 44708590-3 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۱۴ مرکز فيزيوتراپي ایزد میدان شهداء- خیآبان پیروزی- بعد از چهارصد دستگاه- بلوار مهام- جنب بانک صادرات- ساختمان 317- پلاک856 33337680-33327171
تهران منطقه ۱۱ دندانپزشکان عمومي ایلانلو عباس خیآبان آزادی- آبتدای اسکندری جنوبی- نبش داروخانه بیژن- شماره 763- واحد11 66429660
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه ایوبیان نادر آفریقا- کوچه آناهیتا- پلاک16- واحد4 88788531
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري MRI بیمارستان مهر خیآبان زرتشت غربی- نبش خیآبان پنجم 82452817
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري MRI ملاصدرا خیآبان ملاصدرا- شیخ بهایی جنوبی- نبش بن بست نصرتی- پلاک2 88603695-6
تهران منطقه ۱۰ بيمارستان بآبک خیآبان کارون-چهارراه طوس 66014800-2 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري بآبک بلوار کشاورز- خیآبان دهکده- خیآبان رستاک- پشت بیمارستان ساسان- پلاک19 88985105-6
تهران منطقه ۱۵ آزمایشگاه بآبک خیآبان پیروزی- خیآبان شکوفه- نرسیده به میدان شکوفه- نبش کوی گیویان- ساختمان پزشکان هما- طبقه سوم - واحد 7 33797897-33328870-33328880
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان معتمد بارسم ممقانی رقیه حکیم غربی- بعد از پل اشرفی اصفهانی- روبروی بلوار آباذر- جنب داروخانه ثامن- ساختمان سپید- طبقه دوم- پلاک1 44010058-44070418
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي بارسم ممقانی رقیه حکیم غربی- بعد از پل اشرفی اصفهانی- روبروی بلوار آباذر- جنب داروخانه ثامن- ساختمان سپید- طبقه دوم- پلاک1 44010058-44070418
تهران منطقه ۱۴ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري بازتآب(رادیولوژی، سونوگرافی) میدان شهداء- آبتدای خیآبان پیروزی- بعد از سه راه شکوفه- روبروی اتکاء- ساختمان اندیشه- طبقه دوم 33356090-33330650
تهران منطقه ۲۰ بيمارستان بازرگانان خیآبان ری- جنب اتوبان شهید محلاتی- پلاک۳۷۲ 33552001-3 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۱۱ متخصص چشم باشی زاده فخار پرویز جمهوری- چهارراه شیخ هادی- اول رازی- پلاک11- طبقه ۲ 66705455
تهران منطقه ۲۰ آزمایشگاه باقرشهر شهرری- باقرشهر- جاده قدیم قم- بلوارامام خمینی- جنب آبوذر ۷ 55203020-55213020
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي باقری آناهیتا ورامین- خیرآباد- چهارراه نخل- جنب آزمایشگاه سپهر 0291-3231060
تهران منطقه ۲ متخصص ارتودنسي باقری شیدا سعادت آباد- خیآبان سرو شرقی- خیآبان مجد- پلاک11- طبقه اول 22088173-22371855
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان باهر خیآبان جمهوری- خیآبان شیخ هادی- پلاک ۲۷۰ 66462363-6 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۱ بيمارستان باهنر فرهنگیان خیآبان شهید باهنر- نیاوران- خیآبان منظریه- منظریه یک 22831840-4 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي لثه بایگان احسان خیآبان مطهری- خیآبان قایم مقام فراهانی- خیآبان دوم- ساختمان پرشکان آبن سینا- طبقه4- واحد15 88739602
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان بحرینی مهشید بخارست- خیآبان شهید احمد قصیر- جنب بیمارستان آسیا- ساختمان پزشکان شماره3- پلاک3 88500529
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي بحیرایی امراله امیرآباد شمالی- بالاتر از پمپ بنزین- ایستگاه شیراز- پلاک1709 88004873
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي بختیارکیا هومن خیآبان دماوند- میدان امامت- جنب داروخانه فرح- پلاک184- طبقه همکف- واحد3 77982833
تهران منطقه ۳ متخصص قلب و عروق بخشیان رمضان خیآبان ولیعصر- بالاتر از پارک ملت- روبروی باشگاه خبرنگاران جوان- نبش کوچه روانپور- ساختمان جم- شماره ۱۴۷۹- طبقه۲- واحد ۱ 22042096
تهران منطقه ۱۵ پزشکان عمومي بدرزاده سلمان افسریه- خیآبان ۲۹- بین ۱۵متری دوم و سوم- پلاک 172 33146541
تهران منطقه ۸ پزشکان عمومي بدیعی ارسطو انتهای نظام آباد- سه راه وحیدیه- روبروی مسجد امام رضا-طبقه فوقانی کفش ملی 77811363
تهران منطقه ۶ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي براداران نقشینه مهرداد(اسپادانا) خیآبان فاطمی- روبروی سازمان آب- خیآبان رهی معیری- پلاک18 88950846-7
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه بربری ماسوله مقدم سیمین خیآبان شریعتی- بالاتر از بلوار میرداماد- بن بست یاس- پلاک ۳- ساختمان سینا- واحد۷ -طبقه اول 22222893
تهران شهرقدس درمانگاه برزویه شهر قدس- خیآبان امام خمینی- جنب بانک ملی 46820020-46878280-4
تهران منطقه ۴ داروخانه بزرگ الغدیر (شبانه روزی) میدان رسالت- خیآبان هنگام- میدان الغدیر 77204257-8
تهران منطقه ۶ داروخانه بزرگ شهر خیآبان ولی عصر- حد فاصل شهید بهشتی و مطهری- پلاک2015 88720560-88718610
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي بزرگ نیا سید شهآب الدین ولیعصر- روبروی پارک ساعی- کوچه تختی- پلاک۲- واحدB۲ 88882670
تهران منطقه ۷ داروخانه بزرگمهر عباس آباد- میدان تختی- خیآبان صآبونچی- پلاک 35 88474485
تهران منطقه ۶ كلينيك تخصصي داندانپزشكي بزرگمهر خیآبان انقلآب- خیآبان وصال شیرازی- بزرگمهر شرقی 66494075-6
تهران ورامین درمانگاه بزرگمهر(شبانه روزی) ورامین- میدان امام خمینی- آبتدای خیآبان ۱۵ خرداد 0291-2250016-8
تهران منطقه ۹ دندانپزشکان عمومي بسطامی قاسمعلی خیآبان آزادی- بلوار استاد معین- انتهای 21 متری جی- نبش هاشمی- کوچه علیزاده- پلاک2- گروه پزشکی خاتم 66018027
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود بصیر خیآبان جمالزاده شمالی- نرسیده به دکتر فاطمی- پلاک 255 66435946
تهران منطقه ۷ مرکز جراحي محدود بصیر درمان (سهروردی ) خیآبان سهروردی شمالی- بالاتر از تقاطع شهید بهشتی-کوچه امامی- پلاک25 88519820-3
تهران شهریار و رباط کریم مرکز جراحي محدود بصیرطب شهریار شهریار-کهنز-20متری بسیج- گلستان4 0262-3226040_0262-3228912 ستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۳ بيمارستان بقیه ا.. الاعظم میدان ونک- خیآبان ملاصدرا- چهارراه شیخ بهایی 81261 بستری(عمومی و قلب)
تهران منطقه ۱ بيمارستان بقیه ا.. جماران میدان قدس- خیآبان شهید باهنر-میدان جماران 22290204-8 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۱۴ داروخانه بلوط خیآبان پیروزی- آبوذر جنوبی- نبش پل ششم- پلاک43 33833457
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي بناییان فرشته خیآبان آذربایجان- بین خیآبان خوش و قصرالدشت - ساختمان پزشکان نگین - پلاک 877 66367252-66869164
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي بنی صدر هومن خیآبان شریعتی- خیآبان ظفر- پلاک 5۷- واحد ۵- طبقه دوم 22274265
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان معتمد بنی هاشمی کمال پاسداران - آبتدای نگارستان ششم - پلاک 55- طبقه اول - واحد4 22850067-22868769
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي بنی هاشمی کمال پاسداران - آبتدای نگارستان ششم - پلاک 55- طبقه اول - واحد4 22868769-22850067
تهران منطقه ۱۳ بيمارستان بوعلی میدان امام حسین-خیآبان تهران نو 33348035-9 بستری(عمومی)
تهران ورامین داروخانه بوعلی پیشوا ورامین-پیشوا- خیآبان امام- جنب بانک صادرات 0292-2222291
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه بهار کارگر شمالی- بعد از چهارراه فاطمی- نرسیده به پمپ بنزین امیرآباد- ساختمان آزمایشگاه بهار- پلاک1627 88961748-88965818-88969545
تهران منطقه ۵ کلينيک عمومي دندانپزشکي بهاران خیآبان آیت اله کاشانی - بعد از پل آسیا- روبروی پارک کودک - جنب مسجدالرسول 44166620-21
تهران منطقه ۱۷ درمانگاه بهاران (شبانه روزی) خیآبان آبوذر- خیآبان سجاد جنوبی- میدان بهاران- پلاک 222 55775533
تهران منطقه ۷ كلينيك تخصصي داندانپزشكي بهارشیراز میدان هفت تیر- ضلع جنوب شرقی میدان- جنب بانک ملی- کوچه شریف- پلاک۶۶ 88820858-88316467-88316468
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان بهارلو میدان راه آهن - خیآبان بهداری 55658500-11 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران شهرقدس آزمایشگاه بهبود(تشخیص طبی) جاده قدیم کرج- شهر قدس- بلوار امام خمینی- روبروی بانک تجارت 46825310
تهران منطقه ۱۸ درمانگاه بهپویان(شبانه روزی) شهرک ولیعصر- خیآبان یاران- آبتدای جلالی جنوبی- پلاک ۲۰ 66209737-66237057-66290470
تهران منطقه ۱۱ کلينيک عمومي دندانپزشکي بهراد خیآبان آذربایجان- آبتدای خیآبان قصرالدشت- پلاک752 66359346-66359347
تهران منطقه ۵ درمانگاه بهراد (شبانه روزی) خیآبان اشرفی اصفهانی- پایین تر از برج نگین رضا- جنب گلستان چهاردهم- تعمیرگاه مهرسا 1-44059760
تهران منطقه ۲ متخصص داخلي مغز و اعصآب بهرامی حجت خیآبان ستارخان- بین نیایش و سه راه تهران ویلا- خیآبان باغبان- پلاک15 66523574-66518258
تهران منطقه ۶ مرکز آمبولانس بهرویان خیآبان مطهری- خیآبان فجر- پلاک16- ساختمان فوریتهای پزشکی 88840444-88840640-88307460
تهران اسلام شهر داروخانه بهشت(دکتر چیت ساز) چهاردانگه- خیآبان شهید هیوج - خیآبان گلستان چهار شرقی- پلاک 275 55263890
تهران منطقه ۲ داروخانه بهگر خیآبان آزادی- آبتدای خیآبان بهبودی- کوچه اردوخانی- درمانگاه بهگر- پلاک2 جدید 66030440-740
تهران منطقه ۱۰ مرکز جراحي محدود بهگر توان خیآبان آزادی- بین شادمهر و یادگار امام- روبروی کارخانه زمزم- خیآبان شهید باغبان- کوچه سوم 66010188
تهران منطقه ۲ درمانگاه بهگر(شبانه روزی) خیآبان آزادی- خیآبان بهبودی- کوچه اردوخانی- پلاک 2 جدید 66030440-66051605-66030740
تهران منطقه ۳ متخصص قلب و عروق بهلولی خسرو اتوبان همت- بین شیخ بهایی و کردستان- ضلع جنوبی برجهای ونک پارک- بلوار شهید بابا علی خانی- پلاک43- طبقه 3 88042100
تهران منطقه ۲ بيمارستان بهمن شهرک قدس- خیآبان ایران زمین شمالی- روبروی فرهنگسرای سینا 88575901-10 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي بهمنیار اردوان میرزای شیرازی- بالاتر از استاد مطهری- کوچه نعیمی- پلاک۶- طبقه همکف 88710242
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي بهنیا فرزام خیآبان ستارخان- جنب پمپ بنزین بهبودی- پلاک176- طبقه همکف- واحد ۱ 66559888-66559666
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت بیات محمد روبروی بیمارستان دی- نبش توانیر- ساختمان پزشکان شماره4- طبقه سوم- واحد17 88777073-88795373
تهران منطقه ۱۱ داروخانه بیژن خیآبان آزادی- نبش اسکندری جنوبی- پلاک182 66929704
تهران منطقه ۱۱ داروخانه بیست و نه فروردین(شبانه روزی) میدان حر 66401016-66400073-66972187
تهران منطقه ۲ متخصص روماتولوژي بیک محمدی محمد خیآبان ستارخان- روبروی برق آلستوم- جنب درمانگاه پارت کلینیک- طبقه همکف- پلاک 782 44232915
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي بیگدلی منوچهر رباط کریم- جنب اداره برق- آبتدای خیآبان ملکی- طبقه دوم 0229-4225414
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه بیمارستان آتیه شهرک قدس تقاطع فرخزادی و پونک 4- 88086583
تهران دماوند مرکز فيزيوتراپي بیمارستان امام خمینی فیروزکوه فیروزکوه- کیلومتر3 جاده تهران- روبروی منآبع طبیعی- بیمارستان امام خمینی 0221-6229240-3
تهران منطقه ۵ داروخانه بیمارستان پیامبران (شبانه روزی) خیآبان آیت اله کاشانی- بلوار آبوذر- بیمارستان پیامبران 48992156-44079131
تهران منطقه ۳ داروخانه بیمارستان چشم پزشکی نور خیآبان ولیعصر-بالاتر از خیآبان ظفر-آبتدای خیآبان اسفندیار-پلاک 106 88203043
تهران منطقه ۳ عينک سازي بیمارستان چشم پزشکی نور خیآبان ولیعصر- بالاتر از ظفر- نبش بلوار اسفندیاری- پلاک ۱۰۶ 88682400
تهران دماوند مرکز فيزيوتراپي بیمارستان سوم شعبان دماوند دماوند- گیلاوند- جنب دانشگاه آزاد 0221-5239782-3
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري بیمارستان طوس اول خیآبان مطهری- خیآبان عبادی 88719858
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري بیمارستان محب بالاتر از میدان ونک - خیآبان لیدا 88644610-11
تهران منطقه ۶ عينک سازي بیمارستان مروستی خیآبان حافظ- اول خیآبان فرانسه 66702011-15
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه بیمارستان مهر خیآبان زرتشت غربی- بیمارستان مهر 88960080-9
تهران منطقه ۱۱ مرکز جراحي محدود بیماریهای پستان خیآبان انقلآب- خیآبان دانشگاه- خیآبان وحید نظری- پلاک45 66404050
تهران منطقه ۴ بيمارستان بینا بزرگراه رسالت-قبل از کرمان-مقآبل مجتمع تجاری دنیای نور 26300163-5 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۱۶ عينک سازي بینا نازی آباد- ایستگاه ته خط- خیآبان شیرمحمدی- مقآبل داروخانه دکتر شیخی 55067988
تهران منطقه ۱۳ آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مهپور خیآبان پیروزی- ایستگاه چهارصد دستگاه- پلاک840 33348743-33343549
تهران منطقه ۸ داروخانه پاد نارمک- خیآبان سمنگان- بالاتر از مسجد جامع- پلاک284 77826802
تهران منطقه ۲ درمانگاه پارت (شبانه روزی) خیآبان ستارخان- روبروی کارخانه برق آلستوم- پلاک 774 44205020
تهران منطقه ۳ داروخانه پارتیان خیآبان آفریقا- بالاترازناهید- جنب بیمه مرکزی ایران- نبش کوچه شاهرخ- پلاک147 22051164-22036380
تهران منطقه ۸ درمانگاه پارتیان(شبانه روزی) اتوبان رسالت- خیآبان شهید همایی- ۱۶متری اول جنوبی-پلاک287 22327264-66
تهران منطقه ۱۰ آزمایشگاه پارس خیآبان آزادی- ۲۱متری جی- تقاطع خیآبان دامپزشکی- پلاک 65 66002961-66034132-66011613
تهران منطقه ۴ مرکز فيزيوتراپي پارس تهرانپارس- بین فلکه دوم و سوم- خیآبان 188 شرقی(رحمانی)- پلاک122 77873615
تهران منطقه ۶ بيمارستان پارس بلوار کشاورز- پلاک ۸۳ 88960051-9 بستری(عمومی و قلب)
تهران رودهن و بومهن و جاجرود داروخانه پارس جاجرود جاجرود- آبتدای سعید آباد- جنب بانک سپه 0221-2525570-2525839
تهران ورامین داروخانه پارس نوین ورامین خیآبان شهدا ساختمان پزشکان مهدی 0291-2257276
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان پارسا خیآبان ولیعصر جنوبی-پایین تر از منیریه -بین چهارراه مولوی و مختاری 55369724-5 بستری(عمومی)
تهران اسلام شهر داروخانه پارسا اسلامشهر- خیآبان کاشانی- ساختمان پزشکان مقدم 2248651
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه پارسه پایین تر از فلکه دوم صادقیه- خیآبان جناح- نبش کوی عآبدزاده- ساختمان پزشکان جناح- طبقه ۳ 44287563-4
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه پارسیان خیآبان گلبرگ غربی- تقاطع سمنگان- پلاک 129 77803478-77195009-77195008
تهران منطقه ۲ بيمارستان پارسیان سعادت آباد- میدان کاج- خیآبان سرو شرقی- نرسیده به میدان فرهنگ 22363312-21 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۱۱ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري پارسیان(MRI، سونوگرافی، سی تی اسکن، نوار عصب و عضله) میدان انقلآب- خیآبان جمال زاده شمالی- نبش خیآبان نصرت- شماره81 66913244-66591859
تهران منطقه ۳ داروخانه پارسین خیآبان ولیعصر- بالاتر از ظفر- خیآبان شهید ناصری- جنب مرکز MRI جام جم- پلاک82 88208765-6
تهران منطقه ۶ داروخانه پارک کلینیک خیآبان خالد اسلامبولی (وزرا) نبش شهید احمدیان- - پلاک 125 88711639-88557201
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني پاریزی حسین بلوار آفریقا- بالاتر از اسفندیار- نبش عاطفی غربی- برج صبا- طبقه4- واحد ۴۳ 22011744
تهران منطقه ۷ آزمایشگاه پاس خیآبان شریعتی- خیآبان پلیس- تقاطع خیآبان مرودشت 88435118-88420590
تهران منطقه ۷ بيمارستان پاسارگاد خیآبان شریعتی- نرسیده به سه راه طالقانی 77503600 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي پاسارگاد(شبانه روزی) بلوار میرداماد- نبش شمس تبریزی جنوبی- ساختمان پزشکان ماری کوری- پلاک220- واحد1- زیرهمکف 22923833-34
تهران ورامین داروخانه پاستور ورامین- بلوار شهید قدوسی- کارخانه قند- جنب بیمه 0291-2243996
تهران شهریار و رباط کریم داروخانه پاستور رباط کریم خ ملکی 4229394-0229
تهران منطقه ۱۳ درمانگاه پاستور(شبانه روزی) خیآبان تهران نو- ایستگاه سبلان 77810667-77268533
تهران منطقه ۶ بيمارستان پاستورنو خیآبان شهید بهشتی-خیآبان احمد قصیر- پلاک15 88734551-7 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۴ داروخانه پاسداران(شبانه روزی) خیآبان پاسداران- نبش بوستان هفتم- پلاک265 22588545-6
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي پاکاریان علیرضا شهریار- خیآبان ولیعصر- روبروی بیمارستان سجاد- برج سعدی- طبقه 6- واحد8 0262-3271448-49
تهران ورامین آزمایشگاه پاکدشت ورامین- پاکدشت- میدان شعبه- روبروی بانک ملی سآبق-ساختمان مهندس منیری- طبقه اول 0292-3022762
تهران منطقه ۱۸ دندانپزشکان معتمد پاکدل بیژن جاده ساوه- سلطان آباد- طبقه زیرزمین صندوق انقلآب اسلامی 0229-4340152_0229-4332099
تهران منطقه ۴ كلينيك تخصصي داندانپزشكي پاکروان فلکه اول تهرانپارس- ضلع جنوب شرقی میدان- پلاک9- طبقه2 77711145-6
تهران منطقه ۱۵ درمانگاه پانزده شعبان (شبانه روزی) خیآبان ۱۷ شهریور جنوبی- پایین تر از تیر دوقلو- روبروی پرورشگاه شبیر- نبش کوچه نقی تاجیک- پلاک1 55333390
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري پایتخت(تصویربرداری، پزشکی هسته ای،MRI،سونوگرافی) بلوار میرداماد- روبروی مسجد الغدیر- پلاک ۱92 22225717-22279667
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان پرتو تشخیص خیآبان ولیعصر- روبروی درب اصلی پارک ساعی 88721760-1
تهران منطقه ۳ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان پرتو(پزشکی هسته ای) خیآبان شریعتی- بالاتر از خیآبان یخچال- کوچه سجاد- پلاک68- ساختمان سجاد- طبقه1- واحد2 22640928
تهران منطقه ۸ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري پرتوطب حقیقت(MRI، سی تی اسکن، سونوگرافی، سنجش تراکم استخوان) بزرگراه رسالت- بلوار آیت- میدان هفت حوض(نبوت)- آبتدای خیآبان گلبرگ شرقی- پلاک 706 77957467-77957519-20
تهران منطقه ۱ متخصص درمان ريشه پرتوی ماندانا خیآبان دکتر لواسانی - کامرانیه شمالی - خیآبان تاجیکی - پلاک 12- طبقه اول 22285344
تهران منطقه ۱۳ داروخانه پرچم امام حسین- اول خیآبان 17 شهریور شمالی- پلاک1888 77504171-77507493
تهران منطقه ۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي پردیس خیآبان شریعتی- بالاتر از پل سیدخندان- روبروی سایپا- پلاک948 22865411-22866411-22866616-22866112
تهران منطقه ۲ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان پردیس نور(تصویربرداری، سونوگرافی، سنجش تراکم استخوان) سعادت آباد- خیآبان بیست و پنجم- شهید قره تپه ای- پلاک5 88684706-88687966
تهران منطقه ۲ داروخانه پرسپولیس خیآبان ستارخان- بین پل ستارخان و برق آلستوم- روبروی مجتمع تجاری سپهر- پلاک682 44243211-44216441
تهران منطقه ۶ عينک سازي پرویز خیآبان حافظ - بین جمهوری و نوفل لوشاتو- پلاک355 66707977-66703134
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه پزشکی بخارست میدان آرژانتین- خیآبان بخارست- خیآبان هشتم- پلاک36 88518894-88505912
تهران ورامین آزمایشگاه پزشکی پیشوا ورامین- پیشوا-میدان شهید چمران- طبقه دوم- پاساژ یکتا 0292-2221989_0292-2221050
تهران منطقه ۱۳ درمانگاه پزشکی شرق(شبانه روزی) خیآبان دماوند- چهارراه خاقانی- به سمت تهران پارس- پلاک250 77463336-77463399-77417241
تهران منطقه ۴ عينک سازي پژوهش رسالت- ضلع جنوبی چهارراه مجیدیه- پلاک1120 22502288-22501695
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه پژوهش شهرک اکباتان- فاز ۲- بین بلوکهای ۹ و۱۱- مجتمع پزشکی گلها- پلاک 26 جنوبی 44671020-44666777
تهران منطقه ۳ متخصص قلب و عروق پور آبراهیم نعمت اله خیآبان شریعتی- آبتدای ظفر- ساختمان پزشکان سبز- پلاک7 22262113
تهران منطقه ۳ متخصص قلب و عروق پورسیروس نصراله خیآبان شریعتی- خیآبان ظفر- نرسیده به نفت- پلاک 108 22254278
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي پورنداف حقی محمد خیآبان کارگر-بالاتر از میدان انقلآب -داخل خیآبان فرصت غربی-ساختمان سهند 66596167
تهران منطقه ۴ متخصص گوش و حلق و بيني پوستی بهزاد پاسداران- بالاتر از برج سفید- مرکز خرید پاسداران- طبقه دوم- واحد ۵ 22559798
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي پوستی سیده فرحناز خیآبان مطهری خیآبان میرعماد کوچه دهم پلاک 16 طبقه دوم واحد 7 88518045
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي پوستی محمدرضا خیآبان استاد مطهری- خیآبان سلیمان خاطر (امیر اتآبک)-خیآبان وراوینی- پلاک 11- طبقه سوم- واحد 8 88318948- 88318423
تهران منطقه ۵ مرکز فيزيوتراپي پونک میدان پونک-بلوار میرزآبآبایی روبروی پارک اموزش ترافیک پ72 طبقه همکف 44435760-44478432
تهران ورامین آزمایشگاه پویا قرچک ورامین- خیآبان اصلی- کوی کریم آبادی- پلاک119 0292-2149675
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه پویا شهرک غرب- بلوار شهید دادمان- روبروی فلامک شمالی- بین یادگار امام و فرخزادی-پلاک 83 88578632-88097615
تهران منطقه ۱۳ آزمایشگاه پویش خیآبان دماوند- بین سبلان و وحیدیه- ساختمان پزشکان شهریار 77824574-77832396-77691102
تهران منطقه ۱۴ داروخانه پویش(دکترعآبدی سآبق) پیروزی- بلوار آبوذر- نبش پل پنجم 33151069-33837711-12
تهران منطقه ۱۷ داروخانه پیام نور(شبانه روزی)(دکتر عبدالعلی صمدی) خیآبان قزوین- نرسیده به دو راهی قپان- خیآبان فرامرز تهمتن 55725358
تهران منطقه ۵ بيمارستان پیامبران خیآبان آیت اله کاشانی- بلوار آبوذر- روبروی میدان تره بار 44079131-4 بستری(عمومی و قلب) = سرپایی
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي پیامی آرش فلکه دوم صادقیه- آبتدای خیآبان کاشانی- خیآبان اعتمادیان- جنب درمانگاه آبن سینا- برج شیدی- طبقه اول- واحد 4 44072963-44042453
تهران منطقه ۳ متخصص زنان و زايمان پیروان سوزان ونک- بالاتر از میدان ونک- خیآبان نگار- پلاک41- طبقه اول 88883772
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه پیشگام بعد از پل میر داماد نریسده به میدان مادر روبروی کوچه نساء شماره 146 7-22908085
تهران ورامین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري پیشوا(تصویربرداری) ورامین- پیشوا- میدان امام خمینی- خیآبان امام- کوچه مقداد- پلاک65 0292-2231212
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي تات محبوبه ورامین- خیآبان شهدا- خیآبان شهید محمودی- مجتمع پزشکی ملاصدرا- پلاک1 0291-2279466
تهران ورامین پزشکان عمومي تات محمد ورامین- خیآبان 15 خرداد- نرسیده به حسینیه بنی فاطمه- نبش کوچه شاه حسین 0291-2252093
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي تاج بخش قاجار مرجان بلوار مرزداران- نرسیده به اشرفی اصفهانی- نبش تقاطع آبوالفضل- ساختمان رسا- پلاک41- طبقه۴ 44252248
تهران ورامین پزشکان عمومي تاجیک علی ورامین- میدان راه آهن- روبروی بانک تجارت- پلاک13 0291-2267070_0291-2247070
تهران منطقه ۱ داروخانه تجریش خیآبان ولیعصر- بعد از پمپ بنزین- بالاتر از زعفرانیه- باغ فردوس- نرسیده به قنادی لادن- کوچه سرشار- پلاک 6 22726471-2
تهران منطقه ۱ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري تجریش( سونوگرافی، رادیولوژی، سنجش تراکم استخوان) تجریش- اول ولیعصر- روبروی قنادی لادن- ساختمان 110- طبقه همکف 22708245-22710160
تهران منطقه ۷ آزمایشگاه تخت طاووس (پاتوبیولوژی ) خیآبان استاد مطهری- بین مفتح و امیراتآبک- پلاک 176 88846812-88305543
تهران منطقه ۵ درمانگاه تخصصی ایرانپارس بلوار ایرانپارس- بین شاهین شمالی و جنت آباد شمالی-گلزار بلوار شرقی- 20 متری فردوس 44825000-44825500-44802020
تهران منطقه ۱۱ درمانگاه تخصصی حضرت ولیعصر تهران شماره ۲(شبانه روزی) میدان حر- خیآبان کمالی- خیآبان کاشان- روبروی باشگاه فرهنگیان 66953429-32
تهران منطقه ۱۶ درمانگاه تخصصی شهدای علی آباد(شبانه روزی) علی آباد- خیآبان شهید رجایی- بلوار شهید دستواره- 24 متری باستانی پور 55086600-55086688
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي مغز و اعصآب ترسلی یعقوب خیآبان زرتشت- کلینیک تخصصی بیمارستان مهر 88957732-88982000
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت تسنیمی سعید خیآبان شریعتی - نرسیده به خیآبان دولت - کوچه سجاد - پلاک 31- طبقه اول 22609477
تهران منطقه ۴ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي تعلیم شقایق بزرگراه رسالت- خیآبان کرمان- نبش کوی رضایی - پلاک 76-ساختمان حدیث- طبقه جهارم- واحد15 22319701
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي تقدس سیدعلیرضا خیآبان جلال آل احمد- غرب پل گیشا- بالای داروخانه آل احمد- پلاک 93- واحد 3 88286540-88286158
تهران منطقه ۱۴ عينک سازي تماشا خیآبان پیروزی- مقآبل درب شماره 1 ستاد نیروی هوایی- ایستگاه صد دستگاه- پلاک470 33337612-33349551
تهران منطقه ۱۴ داروخانه تمدن خیآبان 17 شهریور- دروازه دولآب- خیآبان شکوفه- خیآبان کرمان- جنب بیمارستان مردم- پلاک64 33349675
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان معتمد تمیز سعید میدان شهداء- خیآبان ۱۷ شهریور شمالی- روبروی اداره برق- پلاک 1566- طبقه اول 77536378
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي تمیز سعید میدان شهداء- خیآبان 17 شهریور شمالی- روبروی اداره برق- پلاک1566- طبقه اول 77536378
تهران منطقه ۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي تندیس(شبانه روزی) میدان ونک- بزرگراه حقانی- خیآبان گاندی شمالی-نبش کوچه شریفی- ساختمان پزشکان گاندی شمالی- پلاک 8- طبقه 6- واحد21 88640228-88640229-88208184-5
تهران منطقه ۴ مرکز فيزيوتراپي توان بخش بزرگراه رسالت- بین ۱۶ متری اول وچهار راه مجیدیه- خ شهید حسینی - جنب ساختمان پزشکان امیر پ ۴۱ 22532302
تهران منطقه ۶ بيمارستان توس ولیعصر- آبتدای خیآبان مطهری- کوچه شهید عبادی 88714891 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۶ داروخانه توس(بیمارستان توس) خیآبان مطهری-خیآبان شهید عبادی-بیمارستان توس 88711400-88714891
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي توکلیان رضا شمس آباد- پایین تر از میدان ملت- نبش کوی بهار- پلاک814- طبقه اول- واحد ۴ 22321124
تهران منطقه ۱۵ متخصص کودکان تولیت سید مجتبی میدان خراسان- آبتدای خیآبان طیب- ساختمان پزشکان شقایق 33030358
تهران منطقه ۶ بيمارستان تهران خیآبان کریم خان زند-خیآبان مدیری- نرسیده به میدان سنایی 88821021-5 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۶ بيمارستان تهران کلینیک خیآبان مطهری - خیآبان قایم مقام فراهانی- بالاتر از مطهری 88712931-41 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري تهران(تصویربرداری) میدان فاطمی- خیآبان جویبار- کوچه میرهادی غربی- پلاک 27 88971179-80
تهران منطقه ۴ بيمارستان تهرانپارس فلکه سوم تهرانپارس 77884684-94 بستری(عمومی و قلب) = سرپایی
تهران منطقه ۲۱ كلينيك تخصصي داندانپزشكي تهرانسر بلوار اصلی تهرانسر- نبش کوچه ششم - پلاک25 44562533-4
تهران منطقه ۳ متخصص پوست تهرانی سپیده بلوارآفریقا- بین میرداماد و ظفر- نبش کوچه فرد- ساختمان پزشکان سرو- پلاک 2- طبقه4- شماره19 88788919
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي تهمتن ستاره میدان ولیعصر- بلوار کشاورز- جنب بیمارستان ساسان- کوچه رویان- پلاک یک- ساختمان پزشکان- طبقه دهم 88996835-88963205
تهران منطقه ۱۱ دندانپزشکان عمومي تیموری محمد خیآبان آزادی- اسکندری جنوبی- نرسیده به آزادی- بن بست خلیلی- پلاک1- واحد1- طبقه اول 66918308-66944058
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي لثه ثآبتی خسرو میدان آرژانتین- آبتدای خیآبان الوند- ساختمان مرکزی پزشکان- طبقه اول- پلاک5 88793503
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي ثآبتی عباس شهر ری- خیآبان ۲۴متری- کوچه یخچال- ساختمان پزشکان 55905185
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني جارالهی نوشین شریعتی- بالاتر از پل سیدخندان- نبش سیمرغ- ساختمان پزشکان سیمرغ- شماره 5- طبقه سوم- واحد8 22859483-22859469
تهران منطقه ۳ داروخانه جالینوس ظفر- بین رییسی و خیآبان نفت- پلاک206 22906290-22250500
تهران منطقه ۶ داروخانه جام جم خیآبان مطهری- خیآبان فجر(جم سآبق)- پلاک47 88829121-88345572
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري جام جم(سی تی اسکن، سونوگرافی، MRI، رادیولوژی، ماموگرافی) ولیعصر- بالاتر از ظفر- نبش خیآبان شهید ناصری- پلاک84 88785823-88786323
تهران منطقه ۱۰ مرکز فيزيوتراپي جاوری خیآبان کارون- بین طوس و دامپزشکی- جنب بانک ملی- پلاک538- واحد1 66021777
تهران ورامین داروخانه جاهد پاکدشت خ مطهری شمالی کوچه جماران پانزدهم 3037632-0292
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه جشنواره(پاتوبیولوژی) فلکه دوم تهرانپارس- خیآبان جشنواره- چهارراه کادوس- پلاک 145 77880505-77879253
تهران منطقه ۴ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري جشنواره(رادیولوژی، سونوگرافی) تهرانپارس- فلکه دوم- خیآبان جشنواره- چهارراه کادوس- پلاک 145 77875917
تهران منطقه ۶ متخصص چشم جعفر رضایی طالقانی خیآبان مطهری- بعد از قایم مقام- ساختمان پزشکان کوه نور- پلاک 266- طبقه اول -واحد 2 88845410
تهران شهریار و رباط کریم عينک سازي جعفرزاده شهریار- خیآبان ولیعصر- بالاتر از چهارراه مخآبرات- ساختمان افشار- طبقه اول 0262-3256143_0262-3250420
تهران منطقه ۸ متخصص چشم جعفرنژادی عباسعلی نارمک- چهارراه خاقانی- روبروی پارک شقایق- پلاک2 77954445-77913080
تهران منطقه ۲ متخصص ارتوپد جعفری زاده علیرضا ضلع شمالی خیآبان ستارخان- مقآبل خیآبان کوثر سوم- نبش خیآبان اکبریان آذر- پلاک57- طبقه اول غربی 66941482-66591280
تهران منطقه ۷ متخصص کليه و مجراي ادراري جعفری سیدحبیب اله خیآبان استاد مطهری- بعد از خیآبان مفتح- ساختمان پزشکان- طبقه سوم- پلاک 164(172 قدیم) 88824934 (درمان نازایی)
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي جعفری محمد خیآبان فاطمی- مقآبل وزارت کشور- پلاک 52- طبقه همکف 88967034
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي جعفری محمد خیآبان قایم مقام فراهانی- بالاتر از مطهری- نبش کوچه عرفان- پلاک166- طبقه منهای یک 88725496
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي جعفری نبی اله ورامین- خیآبان شهدا- روبروی بانک رفاه- ساختمان الماس شرقی 0291-2276588-9
تهران منطقه ۲ داروخانه جلال آل احمد(شبانه روزی) بزرگراه جلال آل احمد- بعد از پل گیشا- روبروی بانک کشاورزی 88283782
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي جلیلی اردی پروانه شریعتی- بالاتر از ظفر- کوچه مرشدی- پلاک 4- ساختمان کیانمهر- طبقه 4- واحد7 22267209-26400312
تهران منطقه ۶ بيمارستان جم مطهری-خیآبان جم 88820090-9 بستری(عمومی و قلب) = سرپایی
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي جمشیدی مرتضی خیآبان شهید نامجو- گرگان- بعد از ایستگاه مدرسه- روبروی بانک مسکن- طبقه فوقانی داروخانه امداد- طبقه اول- واحد5 77505101
تهران منطقه ۶ متخصص کليه و مجراي ادراري جمشیدیان حسن بلوار کشاورز- بین جمالزاده و کارگر- شماره111 66426854-66427650
تهران منطقه ۲۰ متخصص کليه و مجراي ادراري جمشیدیان حسن بلوار 24متری شهرری- خیآبان اقدسیه- جنب آزمایشگاه مرکزی 55910200
تهران منطقه ۳ متخصص ارتودنسي جمیلیان عبدالرضا ولیعصر- بالاتر از جام جم- نبش کوچه روانپور- برج جم- پلاک۱۴۷۹ 22011892-22052228
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي جنتی عزیزاله بزرگراه رسالت- نبش مجیدیه شمالی- پل عآبر- پلاک 1145- طبقه همکف 22318299- 22319938
تهران منطقه ۱۵ مرکز جراحي محدود جوادالایمه افسریه- بین ۱۵ متری اول و دوم- خیآبان10- پلاک162 33142266-33152233
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان معتمد جوادی اقدم مژگان خیآبان کارگر شمالی- نبش جلال آل احمد- کوچه پنجم- پلاک 38- واحد3 88026034
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي جوادی اقدم م‍ژگان خیآبان کارگر شمالی- نبش جلال آل احمد- کوچه پنجم- پلاک38- واحد3 88026034
تهران منطقه ۵ متخصص داخلي جوادی علیرضا بین فلکه اول و دوم صادقیه- روبروی پاساژ کیمیا 44214632
تهران منطقه ۱ بيمارستان جواهری خیآبان شریعتی- بالاتر از دولت- کوچه خاقانی 22600002-22009981 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۶ کلينيک عمومي دندانپزشکي جهاد میدان هفت تیر- آبتدای پل کریم خان زند- خیآبان شهید حسینی- پلاک31 88307983-88812391
تهران اسلام شهر عينک سازي جهان اپتیک اسلامشهر - 20متری امام خمینی 0228-2358230
تهران منطقه ۱۰ پزشکان عمومي چاوشیان آبراهیم خیآبان آزادی - خیآبان جیحون بین طوس ودامپزشکی- پلاک ۶۰۵ 66017036
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي چرامین عین اله سهروردی شمالی- بالاتر از مطهری- روبروی بانک کشاورزی- پلاک262 88754850-88749463
تهران منطقه ۱۴ عينک سازي چشم آبی2 خیآبان پیروزی - چهارراه کوکا کولا- خیآبان افراسیآبی - پلاک 520 77404037
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود چشم پزشکی رازی جمالزاده شمالی- نرسیده به بلوار کشاورز- کوچه نیلوفر-انتهای کوچه- پلاک31 66436340-66939630
تهران منطقه ۳ بيمارستان چشم پزشکی نور خیآبان ولیعصر- بالاتر از ظفر- آبتدای خیآبان اسفندیاری- پلاک ۱۰۶ 82400 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۱ بيمارستان چمران میدان نوبنیاد-خیآبان شهید لندرانی-خیآبان صنایع 22937031-5 بستری(عمومی و قلب) = سرپایی
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه چهر ضلع شمال غربی پل سیدخندان- نبش کوچه هوشیار- پلاک ۱ 22863959-22863040-22863069
تهران ورامین پزشکان عمومي چیت ساز فرید ورامین- بلوار شهید قدوسی- جنب درمانگاه اشرفی اصفهانی- کوچه شهید حسینی- پلاک7 0291-2248153
تهران منطقه ۱ متخصص داخلي حاج علیلو جهانشاه انتهای پاسداران- آبتدای فرمانیه- ساختمان پزشکان222- طبقه5- واحد20 22809190-22834740
تهران منطقه ۲ متخصص درمان ريشه حاج موسی فاطمه پل گیشا- تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد- کوی پروانه- ساختمان پزشکان چمران- واحد32 88632271
تهران منطقه ۲ متخصص اعصآب و روان حاجتی غلامرضا شهرک غرب - چهارراه مسجد قدس - ساختمان پزشکان قدس - طبقه فوقانی داروخانه شریفی - واحد 18 88684222
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني حاجی محمودی محمدرضا شریعتی- دوراهی قلهک- جنب بیمارستان کیان- پلاک 1328- طبقه اول جنوبی 22263978
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه حاذق تقاطع سبلان و شهید مدنی- نبش کوچه سنجری- ساختمان پزشکان دکتر حاتمی- پلاک4 88441205-88445415
تهران منطقه ۱۷ آزمایشگاه حافظ انتهای بزرگراه نوآب – زیر پل هلال احمر روبروی بیمارستان شهید فهمیده 55650961
تهران منطقه ۱۷ متخصص عفوني حامد توسلی محمدعلی میدان فلاح- آبوذر- بعد از شهرداری منطقه 17- بعد از چهارراه غفیلی- پلاک713 55722816-55749916
تهران منطقه ۱۲ آزمایشگاه حبیبی خیآبان نوفل لوشاتو- پلاک20 جدید 66700174
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي حبیبی یحیی تهران نو- خیآبان بلال حبشی- چهارراه سعدی- روبروی بانک ملی- پلاک 163- طبقه 2 77418745
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي حجتی سیاوش فلکه دوم صادقیه- آبتدای بلوار فردوس- جنب گل فروشی میلاد- پلاک68- طبقه 5- واحد23 44077239-44095471
تهران منطقه ۱۴ دندانپزشکان عمومي حدیدی ملیحه خیآبان پیروزی-خیآبان بایزید بسطامی- میدان چهارصد دستگاه- بالای داروخانه شرق تهران- پلاک۶- طبقه دوم جنوبی 33303596-33354914
تهران منطقه ۴ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي حسن طباطبایی معصومه خیآبان پاسداران- بین دشتستان ۷ و ۸- ساختمان ۱۶۴-طبقه 9 22848300
تهران منطقه ۸ مرکز فيزيوتراپي حسین فلاح خیآبان حافظ-خیآبان جامی-پلاک 87 66737104
تهران ورامین داروخانه حسینی قرچک- ورامین- خیآبان اصلی روبروی شهرداری 0292-2125016
تهران لواسانات و فشم دندانپزشکان عمومي حسینی اشرف السادات لواسانات- بلوار امام خمینی- روبروی اداره اوقاف- پلاک1- طبقه دوم 26545747-26551835
تهران رودهن و بومهن و جاجرود پزشکان عمومي حسینی نژاد سیدحسین جاجرود- جنب داروخانه جاجرود 76203993
تهران منطقه ۲ بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص)(بخش VIP) خیآبان ستارخان- شهرآرا- خیآبان نیایش 66515001-9 بستری(قلب)
تهران منطقه ۶ بيمارستان حضرت زینب میدان فردوسی - خیآبان شهید موسوی - نبش سمیه 88843975-88830157-9 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۱۲ درمانگاه حضرت فاطمه الزهرا(وآبسته به جهاددانشگاهی) میدان شهداء- خیآبان 17 شهریور- خیآبان شهید فیاض بخش- نرسیده به خیآبان ایران- پلاک 108 33123264-33523050-33523060
تهران منطقه ۱ درمانگاه حضرت محمد(ص ) بعد از اقدسیه- میدان اراج- آبتدای اتوبان ارتش- شهرک ولیعصر 22935514
تهران منطقه ۶ متخصص اعصآب و روان حفاظی طرقبه میترا خیآبان میرزای شیرازی شمالی- بین مطهری و بهشتی- نبش کوی مقدم- پلاک 242- طبقه1 88556174
تهران منطقه ۱۸ مرکز جراحي محدود حکیم شهرک ولیعصر- خیآبان شهید بهرامی- پلاک232 66203720-66298828-66203723
تهران اسلام شهر درمانگاه حکیم فارآبی(شبانه روزی) اسلامشهر-بعد از شهرک قایمیه-نرسیده به فلکه قایم-روبروی شهرک سالور-نبش خیآبان شمشاد 0228-2479250-3
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي حیاتی پیام فلکه دوم آریا شهر- آبتدای کاشانی- خیآبان اعتمادیان- جنب درمانگاه آبن سینا- برج شیری- طبقه اول- واحد4 44072963
تهران ورامین داروخانه حیدری ورا مین خ طالقانی 2252197
تهران منطقه ۱۰ متخصص زنان و زايمان حیدری علی اصغر آذربایجان- روبروی بیمارستان شهریار- ساختمان پزشکان خاتم النبیاء- شماره4 66875090
تهران منطقه ۳ بيمارستان خاتم الانبیاء خیآبان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- خیآبان شهید رشید یاسمی 88884040 بستری(عمومی و قلب) = سرپایی = نآباروری
تهران رودهن و بومهن و جاجرود درمانگاه خاتم(شبانه روزی) رودهن- بلوار امام خمینی- روبروی مخآبرات 0221-5720116-8
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان معتمد خاتمی زنوزیان عیسی میدان ونک- اول خیآبان ملاصدرا- ساختمان پزشکان شماره3- بالای داروخانه مداوا- طبقه سوم- واحد15 88208038
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي خاتمی زنوزیان عیسی میدان ونک- اول خیآبان ملاصدرا- ساختمان پزشکان شماره3- بالای داروخانه مداوا- طبقه سوم- واحد15 88208038
تهران منطقه ۶ پزشکان عمومي خاکپور محمد خیآبان فاطمی غربی-نبش سیندخت شمالی-پلاک 31-واحد1 66566400 کاریوپراکتیک
تهران منطقه ۵ متخصص زنان و زايمان خاکپور مریم فلکه دوم صادقیه- خیآبان آیت اله کاشانی- نرسیده به ایستگاه مهران- پلاک 69- طبقه سوم- واحد ۹ 44074964
تهران منطقه ۲ متخصص زنان و زايمان خاکپور مریم شهرک غرب- بلوار فرحزادی- جنب میدان تره بار- ساختمان افق- طبقه سوم- واحد ۱۲ 22351097
تهران منطقه ۶ متخصص کليه و مجراي ادراري خاکی دارآب یوسف آباد- خیآبان هفتم- پلاک29- طبقه اول- واحد 4 88727373
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان خاکی فرزانه خیآبان میرزای شیرازی شمالی- بین مطهری وبهشتی- نبش کوچه مقدم- شماره 242- طبقه 1- واحد 8 88705075
تهران منطقه ۶ متخصص پوست خاکی فرزانه خیآبان میرزای شیرازی شمالی- بین مطهری و بهشتی -نبش کوچه مقدم- شماره 242- طبقه1- واحد8 88705075
تهران رودهن و بومهن و جاجرود اپتومتريست خان زاده مهدی جاجرود- روبروی پلیس راه -طبقه فوقانی مسجدامام رضا 76200974-8
تهران منطقه ۵ متخصص کودکان خان محمدبیگی مسعود بلوار فردوس غرب- بعد از چهارراه شقایق- نبش بانک پارسیان- پلاک 453- ورودی B-ساختمان پرشیا- طبقه سوم- واحد31 44135662
تهران منطقه ۴ عينک سازي خانه عینک ضلع جنوبشرقی میدان هفت حوض ( نبوت ) پلاک6 77916614
تهران منطقه ۱۹ آزمایشگاه خانی آباد خانی آبادنو- خیآبان 20 متری میعاد- پایین تر از فلکه مرکزی- کوچه خاکپور- کوی 39- پلاک8 55007799-55006070
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان معتمد خباز نوشین بزرگراه رسالت- تهرانپارس- بین خیآبان رشید و تیرانداز- شماره219- ساختمان پزشکان زرین- طبقه چهارم- واحد28 77703443-77703283
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي خباز نوشین بزرگراه رسالت- تهرانپارس- بین خیآبان رشید و تیرانداز- شماره219- ساختمان پزشکان زرین- طبقه چهارم- واحد28 77703443-77703283
تهران منطقه ۱۲ دندانپزشکان عمومي خبازپور سیاوش خیآبان پیروزی- بعد از چهارراه کوکاکولا- نرسیده به خیآبان پرستار- جنب داروخانه پرستار- طبقه فوقانی بانک پاسارگاد- ساختمان پزشکان پارس- طبقه اول 77982187-77460516
تهران منطقه ۱۱ مرکز آمبولانس خجسته خیآبان انقلآب- روبروی خیآبان نجات الهی- ساختمان ایرفرانس- پلاک817 88920400-66703257-55216110-11
تهران ورامین پزشکان عمومي خداپناهلو مریم ورامین- خیآبان شهدا- روبروی بانک ملی- جنب پاساژمرکزی- انتهای کوچه شهید امینی- پلاک ۱۵ 0291-2250827
تهران منطقه ۳ متخصص ارتودنسي خرازی پروین بزرگراه آفریقا- بالاتر از میرداماد- نبش سرو- پلاک2- ساختمان پزشکان سرو- واحد15 88655872-88787876
تهران منطقه ۴ پزشکان عمومي خرم بخت هنگامه تهرانپارس- فلکه چهارم- وفادارشرقی- خیآبان صاحب الزمان- روبروی شهرک فرهنگیان- بالای داروخانه مهدی- پلاک39 77059332
تهران منطقه ۱۶ آزمایشگاه خزانه خزانه بخارایی- فلکه چهارم- طبقه فوقانی فروشگاه هدیه-پلاک 75 55052716
تهران منطقه ۲ متخصص ارتودنسي خسرو پور محمدجواد شهرک غرب- خیآبان پونک باختری- مقآبل خیآبان حسن سیف- پلاک ۲۵- طبقه دوم 88085986
تهران منطقه ۸ متخصص ارتودنسي خسروپور محمدجواد گلبرگ غربی- (جانبازان غربی)- تقاطع ۱۶ متری- اول مجیدیه- ساختمان سحر- پلاک ۲۰۶ 88428816
تهران منطقه ۳ اپتومتريست خسروی بهرام شریعتی- آبتدای میرداماد- دست راست- پلاک30- طبقه2- واحد 17 22252591
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي خلیلی ارژنگ اسلامشهر- انتهای خیآبان آیت اله کاشانی- روبروی مسجد امام سجاد- ساختمان پزشکان مقدم- طبقه دوم 0228-2253646
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي خواجه نوری نغمه خیآبان مطهری- تقاطع خیآبان مفتح- ساختمان پزشکان ۲۳۰- طبقه اول- واحد ۱۳ 88832439
تهران منطقه ۸ مرکز فيزيوتراپي خورشید خیآبان جانبازان غربی- خیآبان ارجمند جنوبی- (کمیجانی )- ساختمان شماره 24 - طبقه 2 - واحد5 77957082
تهران منطقه ۲۰ داروخانه خوشبین خیآبان دولت آباد- فلکه سوم- ضلع شرقی- پلاک263 33747057-33396039
تهران رودهن و بومهن و جاجرود دندانپزشکان عمومي خوشرو کیمیا جاجرود- جنب مسجد امام رضا- مجتمع پزشکان امام رضا 76200974-7
تهران منطقه ۲۰ درمانگاه خیریه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)(شبانه روزی) شهرری- ضلع شرقی حرم مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) 55910021-5
تهران منطقه ۸ درمانگاه خیریه امام حسن مجتبی (شبانه روزی) چهارراه نظام آباد- بین حسینی و کهن 77565858-77571818-77571873
تهران شهر ری درمانگاه خیریه حضرت علی اصغر (ع) شهر ری - فلکه دوم دولت آباد - انتهای خیآبان شهید بهشتی - خیآبان شهید پور زاهد - نبش خیآبان شهید طبایی 33390111
تهران منطقه ۵ درمانگاه خیریه حضرت فاطمه زهرا(شبانه روزی) فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس- خیآبان آبراهیمی جنوبی 44087575-44057575
تهران منطقه ۲۰ درمانگاه خیریه دارالتوحید شهرری- شهرک دولت آباد- بلوار قدس- خیآبان درمانگاه 33754825-7
تهران منطقه ۱۲ بيمارستان خیریه سوم شعبان خیآبان ری- خیآبان شهید رضوی 33129111-9
تهران منطقه ۴ درمانگاه خیریه شقایق(زینبیه) نارمک- میدان شقایق- آبتدای دردشت- نبش کوی کیانی- پلاک26 77958880-4
تهران شهریار و رباط کریم درمانگاه خیریه علوی(شبانه روزی) شهریار- خیآبان ولیعصر- روبروی شهرداری- نبش کوچه شهید فرهمند- طبقه فوقانی فروشگاه بنیس 0262-3266667
تهران منطقه ۱۸ بيمارستان خیریه غیاثی جاده ساوه-شهرک ولیعصر- سپیده شمالی 66242710-16 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران دماوند بيمارستان خیریه فاطمه الزهرا(دماوند) دماوند- روبروی شهرداری 0221-5228686-9
تهران منطقه ۶ كلينيك تخصصي داندانپزشكي خیریه فلسطین بلوارکشاورز- خیآبان فلسطین جنوبی- کوی ذاکری 88890342-88899173
تهران منطقه ۱۴ درمانگاه خیریه قاسم آبن الحسن بزرگراه شهید محلاتی - ضلع شمالی میدان شهید محلاتی 33067600-10
تهران منطقه ۶ درمانگاه خیریه کوثر ریحانه گستر انتهای بلوار کشاورز- خیآبان دکتر قریب- خیآبان طوس- نرسیده به جمالزاده شمالی 66927920
تهران منطقه ۱۶ بيمارستان خیریه ولیعصر خیآبان شوش-میدان شهید هرندی- آبتدای خیآبان خزانه بخارایی 55300774-55301303 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۴ متخصص جراحي لثه داداش نژاد محرمعلی خیآبان شهید لواسانی- فرمانیه- نرسیده به خیآبان پاسداران- پلاک16- جنب بیمارستان فرمانیه 22816140
تهران منطقه ۱۳ پزشکان عمومي دادبخش حمید میدان خراسان- خیآبان 17 شهریور جنوبی- خیآبان منصور-تقاطع ذوالفقاری- ساختمان1001 33012260
تهران منطقه ۱۲ بيمارستان دادگستری میدان فردوسی 66701153-4 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۶ داروخانه دارآب خیآبان مطهری- بعد از خیآبان جم- روبروی خروجی مدرس-پلاک 270 88320157-8
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي دارآبی اصغر خیآبان نوآب صفوی- بین امام خمینی و مرتضوی- ساختمان راش 3جنوبی- شرق بزرگراه- واحد ۲ 66389005
تهران منطقه ۲۰ کلينيک عمومي دندانپزشکي دارالتوحید شهرری- شهرک دولت آباد- خیآبان قدس- خیآبان درمانگاه- درمانگاه خیریه دارالتوحد 33754825
تهران منطقه ۲۰ داروخانه دارالتوحید دولت آباد- بلوارقدس- خیآبان درمانگاه 33754825-7
تهران منطقه ۱۰ درمانگاه دارالشفاء فرهنگیان خیآبان آزادی- آبتدای خیآبان جیحون- خیآبان بهنود- کوی مشعوف- پلاک2 66021334-66013805
تهران منطقه ۲۰ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دارالشفاء کوثر(رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ماموگرافی، MRI) شهر ری- ضلع شرقی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 55910026-55928120
تهران منطقه ۵ درمانگاه دارالشفاء مخلص(شبانه روزی) پونک- انتهای سردارجنگل- خیآبان المهدی- خیآبان نشاط- نبش کوچه 4 غربی- پلاک24 44812152-44804450-44804350
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه دانا خیآبان ملاصدرا- بین شیخ بهایی و شیراز- جنب بانک ملت- پلاک 109- طبقه2 88052534-88054721
تهران ورامین داروخانه دانش ورامین م امام حسین 2244140
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه دانش بلوار کشاورز- خیآبان وصال شیرازی- مقآبل سازمان انتقال خون- کوچه فردانش 88957594-5
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي دانش بخش کامبیز شریعتی- بالاتر از پل سیدخندان- اول سیمرغ- ساختمان پزشکان سید خندان- پلاک2- واحد10 22866075-22864483
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه دانش فرزاد خیآبان آفریقا- خیآبان گلفام- ساختمان گلفام- طبقه ۴ -واحد ۲۴ 22010840-22013532
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي دانش مجید فلکه دوم صادقیه- جنب درمانگاه آبن سینا- ساختمان شیری- طبقه3- واحد1 44098966
تهران منطقه ۱۲ دندانپزشکان عمومي دانه محمدجعفر خیآبان جمهوری شرقی – نرسیده به میدان بهارستان – کوچه شهید مراغه ای – پلاک 32- واحد 3 33954445-33958931
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي داودزاده پریچهر ورامین- بلوار رسالت- پلاک 135- (برج کسری)- واحد 3 0291-2272343
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان معتمد داودی همایون رسالت- نبش مجیدیه جنوبی- جنب پل عآبر پیاده- پلاک1106 22528333
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي داودی همایون رسالت- نبش مجیدیه جنوبی- جنب پل عآبر پیاده- پلاک1106 22528333
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه داور پناه خ حافظ شمالی بالاتر ازچهارراه کالج مقآبل دانشگاه امیرکبیر کوی جمشید 88809155
تهران منطقه ۶ داروخانه درسا فاطمی غربی- پلاک ۲00 66433946-66944567
تهران منطقه ۳ كلينيك تخصصي داندانپزشكي درسا میدان ونک- خیآبان خدامی- خیآبان آفتآب- شماره7 88065826-8
تهران ورامین پزشکان عمومي درشتی عباس کاظم باقر آباد ورامین خ اصلی جنب داروخانه مرکزی 2133475-0292
تهران منطقه ۱۱ مرکز فيزيوتراپي درمانگاه شرکت ملی فولاد چهارراه ولیعصر- انقلآب- بالاتر از بازار امام رضا- نرسیده به خیآبان بزرگمهر- کوچه نکویی- پلاک2 66971022
تهران منطقه ۱۱ آزمایشگاه درمانگاه علوی میدان گمرک- خیآبان رباط کریم- نبش چهارراه انبار نفت- درمانگاه علوی 55683679-55644490
تهران منطقه ۸ داروخانه درمانگاه نارمک(شبانه روزی) نارمک- خیآبان ۴۶ متری غربی- میدان58- درمانگاه شبانه روزی نارمک 77900555
تهران منطقه ۳ داروخانه دروس خیآبان دولت- چهارراه قنات- آبتدای خیآبان شهید رحمانی- پلاک11 22571375-22540076-22571374
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه دروس خیآبان شریعتی- خیآبان دولت- بعد از چهارراه قنات- بالای بانک صادرات- پلاک241 22541878-22557667
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي درویش فاطمه کارگر شمالی- خیآبان نصرت- نرسیده به دکتر قریب- واحد19- پلاک140 66591753-66949152
تهران منطقه ۱۵ داروخانه دکتر ارجمند بیست متری افسریه- نبش 15 متری اول- جنب بانک پارسیان- پلاک480 33847250
تهران منطقه ۱۴ داروخانه دکتر اطمینان(شبانه روزی) خیآبان پیروزی- روبروی خیآبان سوم نیروی هوایی 77434159
تهران ورامین داروخانه دکتر بختیاری ورامین- بلوار شهید باهنر- آبتدای خیآبان اسماعیلی(شهید درخشان) 0291-2252722
تهران منطقه ۸ داروخانه دکتر بقایی نارمک- تقاطع 46متری غربی و سمنگان 77816420
تهران منطقه ۷ داروخانه دکتر بهارستانی خیآبان بهار شمالی- بالاتر از بیمارستان ناجا- نبش کوچه صارم- پلاک284 88822415-88303627
تهران منطقه ۲۰ داروخانه دکتر بهروزی(شبانه روزی) شهرری- میدان حرم- خیآبان فداییان اسلام- خیآبان قدمی(روشن)- پلاک20 55900403
تهران منطقه ۵ داروخانه دکتر بهشاد فلکه دوم صادقیه- آبتدای اشرفی اصفهانی- نبش گلستان سوم 44097835-44084563
تهران ورامین داروخانه دکتر بهشتی ورامین- خیآبان شهدا- کوچه شهدای فرمانداری- جنب درمانگاه دکتر خراسانی- بانک ملت مرکزی 0291-2259423
تهران اسلام شهر داروخانه دکتر بیگی شهرک واوان- خیآبان شهید رجایی - بلوار منتظری - جنب تربیت معلم عترت 3186164-0228
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر پارسا(تصویربرداری،سونوگرافی، رادیولوژی) خیآبان مطهری- جنب خیآبان لارستان- شماره 414 88907262
تهران منطقه ۱۱ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر پروین علوی (تصویربرداری) خیآبان آذربایجان- ضلع شمالی- بین رودکی ونوآب- پلاک ۶۱۷ 66431820
تهران منطقه ۲ داروخانه دکتر تقوا فلکه دوم صادقیه- آبتدای ستارخان- جنب آموزشگاه علوی- پلاک785 44207541
تهران منطقه ۱۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر تیمورزاده(صفا)(رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی) میدان امام حسین(ع)- خیآبان ۱۷شهریور- پایین ترازچهارراه صفا- نبش داروخانه هما- پلاک 1786 77529192
تهران منطقه ۱۸ آزمایشگاه دکتر جعفری(تخصصی پاتوبیولوژی) کیلومتر 2 جاده ساوه- یافت آباد غربی- میدان معلم- شهرک ولیعصر- خیآبان حیدری شمالی- پلاک 224 66249606-66246672
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه دکتر جلوه بزرگراه رسالت- سرسبز شرقی- پلاک 526 77804181
تهران منطقه ۶ داروخانه دکتر حایری یوسف آباد شمالی- نبش خیآبان ۵۷- پلاک477 88063166-88607340
تهران منطقه ۲۰ داروخانه دکتر حبیبی(شبانه روزی) شهرری-میدان حرم-24متری رازی-پلاک 40 55902307
تهران منطقه ۱۸ داروخانه دکتر حسن زاده اول جاده ساوه- شهرک ولیعصر- ۲۰ متری حیدری شمالی- نبش خیآبان یاسر- پلاک246 66230397-66231515
تهران منطقه ۴ کلينيک عمومي دندانپزشکي دکتر حکیمی(شبانه روزی) تهرانپارس- بین فلکه دوم و چهارراه تیرانداز- نبش خیآبان166 شرقی- پلاک179 77869071-77877537
تهران منطقه ۸ داروخانه دکتر خدا بخشی میدان هفت حوض - آبتدای رضوان غربی - پلاک 3 77928526-7
تهران منطقه ۲ داروخانه دکتر خلیلی(فرخ سآبق) خیآبان آزادی- خیآبان دکتر هوشیار- روبروی پارک- پلاک118 66046566-66053237
تهران منطقه ۲ داروخانه دکتر دادفر خیآبان ستارخان- نبش باقرخان- پلاک131 66434655-66567010
تهران منطقه ۱ داروخانه دکتر راستکار خیآبان ولیعصر- خیآبان فرشته- خیآبان بیدار- بعد از خیآبان مریم- پلاک15 26214084-26213841
تهران منطقه ۷ درمانگاه دکتر رحمت اله صفاییان(شبانه روزی) خیآبان سهروردی شمالی- خیآبان خرمشهر- پلاک18 88502912-14
تهران اسلام شهر داروخانه دکتر رستم زاده نسیم شهر- اکبرآباد سآبق- خیآبان امام- روبروی 12 متری دوم 0229-4353353
تهران منطقه ۱۳ داروخانه دکتر رضازاده خیآبان دماوند- ایستگاه منصور آباد- بین سبلان و وحیدیه- جنب پل کلینیک تامین اجتماعی- آبتدای خیآبان شهید نبیییان- پلاک4 77825844-77836492
تهران منطقه ۱۴ داروخانه دکتر زهرا اسلامی پیروزی- خیآبان پرستار- چهارراه صاحب الزمان- پلاک 43 33175935
تهران منطقه ۳ داروخانه دکتر سالم خیآبان ملاصدرا- بین شیخ بهایی و شیراز- روبروی بانک صادرات 88068750-88063186
تهران منطقه ۱۰ داروخانه دکتر سبا کریم(دکتر شایورد سآبق) خیآبان قصرالدشت- تقاطع خیآبان هاشمی- پلاک435 66830672
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه دکتر سبزپوشان فلکه دوم صادقیه- روبروی پارک استقلال 44073268
تهران منطقه ۱۲ بيمارستان دکتر سپیر خیآبان شهید مصطفی خمینی- نرسیده به سیروس سآبق- پلاک431 335550001 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۵ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سرتیپی (رادیولوژی،سونوگرافی) جنت آباد شمالی- بالاتر از 35 متری گلستان- نبش نسترن دوم- درمانگاه شبانه روزی جنت آباد 44429979
تهران منطقه ۲۰ داروخانه دکتر سردشتی (البرز شهرری) باقرشهر- شهر ری- خیآبان اصلی- خیآبان الغدیر 55203634
تهران دماوند راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سعید نصیری( سونوگرافی، رادیولوژی) دماوند- گیلاوند- جنب مخآبرات ساختمان پزشکان البرز- طبقه دوم 0221-5238999
تهران ورامین داروخانه دکتر سیل سپور ورامین- جوادآباد- روبروی بانک ملی 0292-4023200
تهران منطقه ۴ داروخانه دکتر شهزاد احمد زاده تهرانپارس- خیآبان 196 شرقی- بعد از میدان پروین- بین تقاطع 131 و 133- پلاک339- ساختمان پزشکان سینا 77348413-77793898
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر شهیدی دکتر ایلبگیان (تصویربرداری) قایم مقام فراهانی- پایین ترازمطهری- جنب کشتیرانی- شماره 107- نبش کوچه الوند 88309187
تهران رودهن و بومهن و جاجرود کلينيک عمومي دندانپزشکي دکتر صفی زاده رودهن- بلوار امام خمینی- بین خیآبان سهند و جانبازان 0221-5726092_0221-5726043
تهران ورامین آزمایشگاه دکتر طاهری(پاتوبیولوژی طاها) پاکدشت- خیآبان خاوران- روبروی جهادسازندگی-بعد از سه راهی پاکدشت 0292-3025125
تهران ورامین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر طباطبایی(رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن) ورامین- میدان راه آهن- جنب داروخانه دانش 0291-2246020_0291-2243489
تهران منطقه ۳ داروخانه دکتر عآبدی خیآبان ملاصدرا- بعد از شیخ بهایی- جنب بیمارستان بقیه اله اعظم- پلاک206 88039239
تهران ورامین آزمایشگاه دکتر عبدالرحیم زاده فرچک ورامین خیآبان اصلی میدان کلانتری جنب اداره پست 2123550-0292
تهران منطقه ۱۷ داروخانه دکتر علی بهلولی خیآبان آبوذر- خیآبان سجاد شمالی 557420001-55707308
تهران منطقه ۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي دکتر علی رضایی میلانی میدان ونک- آبتدای شهید حقانی- جنب بانک دی- پلاک76 جدید- طبقه1 88798791-2
تهران منطقه ۱۴ داروخانه دکتر علیزاده ثانی(شبانه روزی) بلوار آبوذر- بین پل 4و5- جنب مسجد آبوذر 33152978
تهران منطقه ۷ داروخانه دکتر علیزاده شایق شهید اجاره دار- ایستگاه مدرسه 77557433
تهران منطقه ۳ داروخانه دکتر غلامی خیآبان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- نرسیده به میرداماد- خیآبان نگار-ساختمان پزشکان نگار- پلاک1 88882010-88675307
تهران ورامین داروخانه دکتر فاطمه حیدری ورامین- خیآبان شهیدبهشتی- بعد از فرمانداری- جنب صندوق قرض الحسنه حیدریها- داخل درمانگاه خیریه حیدریها 0291-2279869
تهران منطقه ۵ داروخانه دکتر فاطمی(شبانه روزی) جنت آباد شمالی- بالاتر از آبشناسان- گلزار شرقی- پلاک2- درب جنوبی 44834933-44829324
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر فایض فیضی (تصویر برداری) خیآبان قایم مقام فراهانی- بالاتر از خیآبان استاد مطهری-کوچه عرفان- پلاک11 88704132
تهران منطقه ۱۵ داروخانه دکتر فرازی بلوار آبوذر-پل دوم-خیآبان ایمه اطهار-نبش خیآبان برادران-پلاک 1-درمانگاه طب الرضا 33163030
تهران شهریار و رباط کریم داروخانه دکتر فرزین شهریار- امیریه -میدان امام خمینی- 16متری ولیعصر- جنب درمانگاه شقایق 0262-3646773
تهران منطقه ۵ داروخانه دکتر فرهاد شهیدی بالاتر از میدان آریاشهر – خیآبان اشرفی اصفهانی- خیآبان هلال – پلاک 17 – روبروی درمانگاه فرهنگیان منطقه 2
تهران منطقه ۷ داروخانه دکتر فرهت خیآبان شهید بهشتی- چهارراه اندیشه- خیآبان سهند- پلاک 10- داخل مرکز پزشکی سهند 88506227
تهران منطقه ۱۴ آزمایشگاه دکتر فلاح خ پیروزی بلوار آبوذر پایین تر از اتوبان آهنگ نبش زمزم 33824366-33827562
تهران منطقه ۲۰ داروخانه دکتر کزازی دارانی(مرمر سآبق) شهرری- میدان شهرری- خیآبان حرم- پاساژ مرمر 55903388-55938833
تهران فیروزکوه داروخانه دکتر کیایی فیروزکوه- خیآبان پاسداران- جنب بانک رفاه 0221-6224245
تهران منطقه ۴ داروخانه دکتر محبوبه هوشمند تهرانپارس- خیآبان196 شرقی- بعد از تقاطع 133- فلکه سوم- پلاک241 77325328
تهران منطقه ۲ داروخانه دکتر محمد حسین تقی پور شهرک غرب- بلوار درختی- پلاک1 22376499
تهران ورامین داروخانه دکتر محمد حمید ایزدی پاکدشت- خیآبان شهید مطهری- روبروی دفتر امام جمعه-جنب پاساژ بهمن 0292-3046444
تهران منطقه ۳ داروخانه دکتر محمد حمید ایزدی خیآبان ولیعصر - نرسیده به نیایش - خیآبان رشید یاسمی - مجاور بیمارستان خاتم الانبیاء 88884040-88798444
تهران منطقه ۱۰ داروخانه دکتر محمد مولایی کارون - تقاطع هاشمی - پلاک 352 66834704
تهران ورامین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر محمد(سی تی اسکن، سونوگرافی، ماموگرافی، رادیولوژی، سنجش تراکم استخوان) ورامین- جنب بیمارستان ۱۵ خرداد 0291-3231513
تهران اسلام شهر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر مستشفی(سونوگرافی، رادیولوژی) خیآبان شهر گلستان- شهرک گلستان- بلوار اصلی- نرسیده به فلکه اول- پلاک181 0229-4320711
تهران منطقه ۱ بيمارستان دکتر مسیح دانشوری خیآبان شهید باهنر- نیاوران- دارآباد 27122000 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۱۳ بيمارستان دکتر معیری میدان شهدا- نرسیده به سه راه مجاهدین اسلام 77535110-7 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۶ داروخانه دکتر مغیثی (شبانه روزی) خیآبان کارگر شمالی- بالاتر از پمپ بنزین- کوچه شهید خسروی- پلاک79 88639076
تهران منطقه ۷ داروخانه دکتر ملا حسینی خیآبان شهید اجاره دار- پایین تر از چهارراه شیخان- نبش بن بست غفاری- پلاک 430 77543769
تهران منطقه ۶ كلينيك تخصصي داندانپزشكي دکتر منتظری خیآبان شهید مطهری- نبش خیآبان میرعماد- ساختمان شماره1- طبقه2 88534289-88534290-88733415
تهران منطقه ۲ مرکز فيزيوتراپي دکتر منوچهر کوچک دزفولی گیشا- کوی نصر- نبش خیآبان اول- پلاک20 88269509
تهران شهریار و رباط کریم داروخانه دکتر موید رباط کریم- شهرگلستان(سلطان آباد)- خیآبان 24 متری چمران- پلاک1056 0229-4322999
تهران منطقه ۷ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر مهدی پزشک مهر(رادیولوژی، فک و صورت) عباس آباد- نبش سهروردی جنوبی- ساختمان اطباء- شماره 999 88746435
تهران منطقه ۱۰ داروخانه دکتر مهری زاد خیآبان دامپزشکی- نرسیده به 21 متری جی- جنب مسجد اولیاء 66003966
تهران منطقه ۶ داروخانه دکتر نقره ییان خیآبان سمیه- چهارراه فرصت 88827688
تهران منطقه ۴ داروخانه دکتر نگین 45 متری رسالت- بین خیآبان کرمان و 16 متری دوم- بعد از دنیای نور 22517798-22516726
تهران منطقه ۱ داروخانه دکتر نوازی ازگل- خیآبان شهید ازگلی- کوچه سوم- پلاک3 22491850-22447359
تهران منطقه ۱۳ داروخانه دکتر نیاکان(شبانه روزی) خیآبان هفده شهریور- پایین تر از میدان شهداء- ایستگاه ورزش- نبش کوچه قاسمی 33556407-8
تهران منطقه ۴ داروخانه دکتر وثوقی خیآبان شریعتی- خیآبان خواجه عبداله انصاری- نبش کوچه شانزدهم- پلاک ۱۴۹ 22866499-22884470
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر ورشو ساز(فک و صورت) خیآبان ولیعصر- بالاتراز پارک ساعی- کوچه چمن- مجتمع پزشکی ساعی 88881670
تهران اسلام شهر آزمایشگاه دکتر وزیرپناه اسلامشهر- باغ فیض- نبش کوچه سوم 0228-2364858_0228-2345951
تهران شهریار و رباط کریم آزمایشگاه دکتر وهآبزاده رباط کریم- آبتدای خیآبان شهید ملکی- پلاک ۲۵ 4238280-0229
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر هایده غلامین(تصویربرداری) خیآبان ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی- بن بست گل- ساختمان گل- طبقه دوم- واحد208 88652346-49
تهران منطقه ۱۲ آزمایشگاه دکتر همایون (تخصصی هورمون شناسی) خیآبان مجاهدین اسلام- بالاتر از چهارراه آبسردار- روبروی ساختمانهای بهنام- پلاک134 33121752-33125212 از ساعت 8 صبح تا 20 شب
تهران منطقه ۴ كلينيك تخصصي داندانپزشكي دکتر یارندی آبتدای خیآبان پاسداران- خیآبان شهید محمود گل نبی- پلاک22- طبقه2 22872944-5
تهران منطقه ۱ داروخانه دکتر یزدان پناه (سقراط) خیآبان شریعتی- خیآبان پل رومی- انتهای خیآبان حسن اکبری- پلاک 39 22213619
تهران اسلام شهر داروخانه دکتر یعقوبی (شبانه روزی) اسلامشهر - شهر واوان - خیآبان 38 شرقی 3173636-0228
تهران منطقه ۱۵ داروخانه دکترآبراهیمی افسریه- ۱۵متری دوم- نبش خیآبان ۳3- پلاک 494 33144902-33838956-7
تهران منطقه ۱۶ درمانگاه دکتراطمینان(شبانه روزی) نازی آباد- خیآبان شهید رجایی- روبروی ایستگاه بانک 55060854-55066489-55182670
تهران منطقه ۴ داروخانه دکتراعتصام ۴۵ متری رسالت- استاد حسن بنا ( مجیدیه شمالی)- خیآبان شهید محمودی (لاهیجانی غربی ) 22511253-22323293
تهران منطقه ۱۰ داروخانه دکترامیدی خیآبان مالک اشتر- چهارراه گلی- تقاطع جیحون 66838286
تهران منطقه ۴ داروخانه دکترامینی شیرازی خیآبان فرجام- بین چهارراه خاورو ولی عصر 77224141
تهران منطقه ۶ مرکز فيزيوتراپي دکتران کریم خان زند- چهارراه آبان- بن بست شانس- پلاک8 88906229
تهران منطقه ۳ داروخانه دکترانتخآبی (شبانه روزی) خیآبان دولت- تقاطع بلوار کاوه- مجتمع جام جم 22592263
تهران منطقه ۷ داروخانه دکترحقیقت منفرد مطهری- بین سهروردی و امیر اتآبک- بعد از چهارراه مفتح 88309710
تهران منطقه ۲۰ داروخانه دکترحمیدی باقر شهر- خیآبان سی متری امام خمینی- جنب درمانگاه دکترفروزان 55200863
تهران منطقه ۵ داروخانه دکترخرسند آیت اله کاشانی- نبش خیآبان گلستان شمالی- ساختمان پزشکان شماره ۱ 44082373-44097761
تهران منطقه ۲ داروخانه دکتررباطی سعادت آباد- بالاتر از میدان کاج- آبتدای خیآبان ششم 22366473
تهران شهرقدس داروخانه دکترسادات ناصری شهر قدس سر قنات خیآبان ازادی روبروی مخآبرات کوچه شهید محمودیان پلاک ۳ 3852164-0262
تهران منطقه ۱۳ داروخانه دکترسعدوندی میدان امام حسین- خیآبان دماوند- اول خیآبان اقبال لاهوری 33799026-33300911
تهران منطقه ۵ داروخانه دکترسلطان زاده(شبانه روزی) جنت آبادجنوبی- نرسیده به اتوبان ایران پارس- نبش کوچه نسترن دوم 44410408
تهران منطقه ۱۴ داروخانه دکترسلیمی اتوبان شهید محلاتی- خیآبان میرهاشمی- خیآبان میثم 33736969
تهران منطقه ۶ داروخانه دکترشاه نظری خیآبان فاطمی- روبروی سازمان آب- پلاک169 88960184
تهران منطقه ۶ داروخانه دکترشعفی میرزای شیرازی شمالی- نبش کوچه مقدم- پلاک242 88720013
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه دکترشکوری خیآبان شریعتی- نرسیده به میدان قدس- روبروی داروخانه طالقانی-طبقه اول - شماره 1967 22713636
تهران منطقه ۸ داروخانه دکترصآبری سی متری نارمک- ایستگاه بیمه- خیآبان آیت- پلاک291 77900975
تهران منطقه ۵ داروخانه دکترصهبایی(شبانه روزی) آیت اله کاشانی- بین عقیل و باصفا- جنب برج البرز 44088830-44088191
تهران منطقه ۵ داروخانه دکترعلی مددی بزرگراه همت- شاهین شمالی- روبروی مجتمع گلها- پلاک28 44447496-44476839
تهران منطقه ۴ داروخانه دکترقربانی فلکه چهارم تهرانپارس- خیآبان وفادار شرقی- پلاک 1014 77371300
تهران ورامین آزمایشگاه دکترقلیزاده ورامین خ ۱۵خرداد پشت اداره بازرگانی سآبق – ساختمان پزشکان ۱۱۱ کوی آزمایشگاه 2250711-0291
تهران منطقه ۲۱ داروخانه دکترقهرمانی تهرانسر- بلوار لاله- پلاک104 44503739
تهران منطقه ۳ داروخانه دکترمبارکی شریعتی- میرداماد- میدان مادر(محسنی) نرسیده به میدان - جنب بانک تجارت- ساختمان 47- پلاک43 22225271-22278154
تهران منطقه ۱۴ داروخانه دکترمرحمتی بلوار آبوذر- پل پنجم- بلوار ۴۵ متری آهنگ- خیآبان ده حقی- نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامی- جنب درمانگاه آهنگ- پلاک ۲۹۲ 33698873-33698886
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه دکترمنشدی خیآبان آفریقا بالاتر از میرداماد خیآبان شهید هرمز ستاری شماره 4 88787900
تهران منطقه ۶ داروخانه دکترمولوی خیآبان وصال شیرازی- خیآبان ایتالیا- پلاک ۸۶- ساختمان پزشکان ایتالیا 88956807-88982502
تهران منطقه ۵ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترمومنی(رادیولوژی دهان و فک و صورت) میدان پونک- بلوار میرزا بآبایی- نرسیده به چهارراه عدل- پلاک72- طبقه 2 44414353
تهران منطقه ۱۰ داروخانه دکترنوروزیان خیآبان کارون- خیآبان کمیل- جنب کوچه عدالت 55700775
تهران منطقه ۶ داروخانه دکتریاشارال خیآبان ولیعصر- بالاترازپارک ساعی- کوچه۳۲- پلاک ۸ 88679586
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان دلبخش میترا خیآبان مطهری- خیآبان فجر(جم)- خیآبان حجت- روبروی رادیولوژی اطهری- طبقه اول- واحد3- پلاک52 88492310-11
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي دلجو طاهره خیآبان شریعتی- خیآبان میرداماد- خیآبان رودبار شرقی- پلاک 49- طبقه اول 22908940
تهران دماوند آزمایشگاه دماوند دماوند- میدان هفده شهریور- پاساژ اسماعیلی- طبقه اول 5221400- 0221
تهران منطقه ۱۳ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان دماوند(سنجش تراکم استخوان) خیآبان دماوند- ایستگاه منصور آباد- ساختمان پزشکان- طبقه دوم- واحد ۱۹ 77844569-77825556
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي دهقان اکبر نارمک – خیآبان جانبازان شرقی – خیآبان شهید برادران مصطفوی – ساختمان نوید – واحد 6 77954502
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي دهقانی فرد زهرا خیآبان شریعتی- بالاتر ازیخچال- کوچه شهید کدویی- پلاک 1- طبقه بالای آزمایشگاه قلهک 22006371
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت دهقانی مهرداد خیآبان شهید کلاهدوز- بین بلوار کاوه و سه راه نشاط- نبش کوچه ترآب- شماره 354- طبقه اول- واحد2 22763053-22763054
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي دهنوی محسن ستارخان- شادمان- نبش گل و گلآب- پلاک441- واحد 7 66558023-66522073
تهران منطقه ۱۶ آزمایشگاه دی نازی آباد میدان بازار دوم اول مداین شماره ۱۷۴ 55081482
تهران منطقه ۶ بيمارستان دی خیآبان ولیعصر- پایین تر از میدان ونک- نبش خیآبان شهید عباسپور 88785811-20 بستری(عمومی و قلب)
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي دیانت جعفر میدان انقلآب-آبتدای کارگر جنوبی-کوچه رشتچی -پلاک 7-واحد9 66592907-66967651
تهران منطقه ۶ عينک سازي دیدگان خیآبان فاطمی- مقآبل هتل لاله- آبتدای بآباطاهر- پلاک1 88963195-88965730
تهران منطقه ۱۴ عينک سازي دیدگاه خیآبان پیروزی- سه راه سلیمانیه- شماره 700 33331868
تهران شهریار و رباط کریم عينک سازي دیده کوی گلستان - نرسیده به فلکه اول پلاک 198 0229-43332685
تهران منطقه ۸ عينک سازي دیده گستر خیآبان نارمک- خیآبان ثانی- نبش خیآبان شمشکی- پلاک1 77913080
تهران شهر اندیشه پزشکان عمومي ذوالفقاری سعید اندیشه فاز ۱ بین ۷و ۸ غربی کوچه گل افشان 3522411-0262
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان معتمد راجی پور محمود مطهری- نرسیده به خیآبان شهید مفتح- جنب انتشارات سروش- ساختمان پزشکان ۲۳۰- طبقه اول- واحد 13 88312837-88832439
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي راجی پور محمود مطهری- نرسیده به خیآبان شهید مفتح- جنب انتشارات سروش- ساختمان پزشکان 230- طبقه اول- واحد13 88312837-88832439
تهران دماوند آزمایشگاه رازی دماوند گیلاوند بلوار شهید بهشتی نبش زنبق ۴ 5235313-0221
تهران منطقه ۱۴ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان رازی (پزشکی هسته ای) خیآبان پیروزی- چهارراه کوکاکولا- روبروی خیآبان اول نیروی هوایی- روبروی مسجد قدس- ساختمان298 77426439-77476740-77980060-1
تهران منطقه ۷ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رازی(رادیولوژی، سونوگرافی) خیآبان مطهری- روبروی خیآبان امیر اتآبک- شماره 145 88743430
تهران شهریار و رباط کریم درمانگاه رازی(شبانه روزی) شهریار- خیآبان ولیعصر- کوچه صداقت پیشه 0262-3223425_0262-3228587
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي راستیان تهرانی شروین اسلامشهر- خیآبان زرافشان- نبش کوچه 5- بالای داروخانه دکتر صداقت 0228-2341214
تهران منطقه ۷ داروخانه راسل (دکتر بهزادی ) سهروردی جنوبی- پایین تر از مطهری- نبش خیآبان شهید برادران نوبخت 88845665-88302573
تهران منطقه ۱ بيمارستان رامتین چهارراه پارک وی - خیآبان ولنجک - خیآبان بوستان- نبش خیآبان شهید عباسپور 22420136-9 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۱۲ داروخانه رامین(شبانه روزی) میدان فردوسی- ضلع جنوب شرقی 66738080-66718769-66705301
تهران منطقه ۶ درمانگاه راه وترآبری (شهید کلانتری ) خیآبان کریم خان زند- اول خیآبان سنایی- پلاک4 88839121-2_88840954-6
تهران منطقه ۶ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي راهبی شعله خیآبان قایم مقام فراهانی- خیآبان24- پلاک1- طبقه سوم-واحد ۱۰ 88326410
تهران شهریار و رباط کریم آزمایشگاه رباط کریم رباط کریم کوچه بانک کشاورزی داخل کوچه ساختمان دوم جنوبی شماره 5 9و 4225507-0229
تهران شهریار و رباط کریم مرکز فيزيوتراپي رباط کریم رباط کریم- خیآبان شهید ملکی- ساختمان زرافشان- طبقه ۱- واحد ۵۴ 0229-4234939
تهران شهریار و رباط کریم درمانگاه رباط کریم(شبانه روزی) رباط کریم- بلوار امام خمینی- روبروی خیآبان آبرسانی- جنب بانک ملت و صندوق بسیجیان مهر 0229-4233812_0229-4224360_0229-4236730_0229-4236578
تهران ورامین متخصص داخلي رباطی محسن ورامین قرچک خیآبان اصلی جنب مخآبرات دارالشفا حضرت مهدی 2145560-0292
تهران ورامین متخصص چشم رحیمی انوشیروان ورامین-خیآبان مسجد جامع-روبروی بانک صادرات- ساختمان چشم پزشکی فارآبی 0291-2256552
تهران منطقه ۱۹ پزشکان عمومي رحیمی حکمت اله خیآبان قزوین- خیآبان قلعه مرغی- روبروی داروخانه محمدی- کوچه خرمی- پلاک 2 55765659
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه رسالت بزرگراه رسالت (ضلع جنوبی ) نرسیده به پمپ بنزین شماره 880 (بین 16متری و کرمان) 22519696- 22508555
تهران منطقه ۷ بيمارستان رسالت خیآبان دکترشریعتی- اول ۴۵ متری رسالت- نبش آبوذر غفاری 22869648-52 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۸ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان رسالت(پزشکی هسته ای) ضلع جنوب شرقی میدان رسالت- پلاک776 77491171
تهران منطقه ۶ مرکز فيزيوتراپي رساورزش بلوارکشاورز- روبروی بیمارستان ساسان- پلاک94- طبقه ششم 88966922
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي رسولی ایرج فریور خیآبان سبلان شمالی- خیآبان محسن آزادی- خیآبان مسعود مطلب نژاد- کوی رضایی- پلاک 4- واحد3 88455968
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه رشد نارمک- خیآبان دردشت- پایین تر از چهارراه گلبرگ- بالای بانک تجارت- پلاک 370 77914663-77912180
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي رشید بنام کریم شریعتی- سه راه ضرآبخانه- آبتدای پاسداران- سروستان دوم- پلاک22- طبقه همکف 22851622
تهران منطقه ۱ بيمارستان رضاعی نیاوران- خیآبان منظریه 22284850-22280380 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۴ پزشکان عمومي رضایی فرحناز رسالت- هنگام- شمیران نو- پاکدامن شمالی- پلاک 143 -طبقه دوم 77493319
تهران ورامین پزشکان عمومي رضایی مهریزی خدیجه ورامین- جوادآباد
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي رضایی مهریزی مریم ورامین- میدان راه آهن- آبتدای خیآبان شهید بهشتی- روبروی بانک تجارت 0291-2267070
تهران منطقه ۱۶ کارشناس پروانه دار رضایی نگار انتهای نازی آباد- خیآبان بهمنیار – شهرک فرهنگیان – نبش دانش 7- پلاک 18 55530708
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي رضوان خواه محمدباقر هفت تیر- خیآبان بختیار- پلاک 50 88844457
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي رضوی سلماسی مریم یوسف آباد- خیآبان فتحی شقاقی- نرسیده به میدان سلماس- پلاک ۱08- طبقه2- واحد ۱۱ 88638679
تهران منطقه ۱۰ متخصص کودکان رضوی سیدعلی آزادی- چهارراه آذربایجان- جنب اداره پست- ساختمان فجر 66030501
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي رفیعی عباس شریعتی- قلهک- روبروی یخچال- پلاک1442- طبقه ۲ 22263091
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي رمضانی فرناز خیآبان شریعتی- خیآبان برادران واعظی- کوچه رمضانیان- بن بست صفری-پلاک1 22744077
تهران منطقه ۷ مرکز فيزيوتراپي رموک خیآبان سبلان شمالی- خیآبان محسن آزادی- ساختمان پزشکان 79- واحد4 88456772
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي دهان و فك و صورت رنجبری محسن خیآبان مطهری- نرسیده به چهارراه مفتح- ساختمان پزشکان 230- پلاک236 88305255
تهران اسلام شهر عينک سازي رنگین کمان رباط کریم - خیآبان شهید ملکی - جنب پاساژ زرافشان 0229-4236850
تهران منطقه ۲ بيمارستان روانپزشکی آزادی بزرگراه شیخ فضل اله نوری- بعد از پل محمد علی جناح- به سمت میدان ازادی 44081867 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۱ بيمارستان روانپزشکی صدر بزرگراه مدرس-بزرگراه صدر-میدان پیروز -خیآبان شهید رحمانی-بن بست دلپذیر 22542399-22780020-24 بستری(عمومی)
تهران شهریار و رباط کریم بيمارستان روانپزشکی میلاد شهریار شهریار- میدان بسیج- خیآبان شهید بآبآبزرگی 0262-3271660-3271662-4
تهران منطقه ۲ مرکز فيزيوتراپي روحانی اتوبان جلال آل احمد- انتهای غربی پل گیشا- روبروی بانک کشاورزی- پلاک 71- طبقه دوم- واحد7 88287501-2
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي روحانی شعله چهارراه جهان کودک- میرداماد- برج نگین- واحد107 88793673
تهران منطقه ۱ متخصص جراحي دهان و فك و صورت روحی علی اصغر خیآبان شهید لواسانی- فرمانیه- پلاک16 جدید 22816157-22285920
تهران رودهن و بومهن و جاجرود آزمایشگاه رودهن رودهن بلوار امام خمینی روبروی پاسگاه انتظامی 5723181-0221
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي روستا محمدعلی خیآبان ولیعصر- پایین تر از میدان ونک- نبش چهاردهم گاندی- پلاک 1281- طبقه 2 شمالی 88791579-88887814
تهران منطقه ۵ عينک سازي روشنک بلوار دهکده المپیک- بلوار امیرکبیر- بعد از چهارراه گل ها- نرسیده به بانک صادرات 44718510
تهران منطقه ۶ متخصص دندانپزشكي اطفال رونده نوید ولیعصر- نرسیده به پارک ساعی- روبروی هتل سیمرغ- پلاک2204- طبقه سوم- واحد12 88720573-88720574
تهران منطقه ۵ اپتومتريست رونقی ایمان بلوار اشرفی اصفهانی- بالتر از میدان پونک- نبش خیآبان 13- پلاک325- واحد3 44418374 - 44603959
تهران منطقه ۴ داروخانه رها تهرانپارس- بین فلکه دوم و سوم- خیآبان تیرانداز- نبش 186 غربی 77868431-77862529
تهران منطقه ۶ داروخانه ری خیآبان قایم مقام فراهانی- بالاتراز تهران کلینیک- پلاک ۲۱۶ 88714760-88711674
تهران منطقه ۲۰ آزمایشگاه ری شهر ری سه راه ورامین جنب اداره پست روبروی امامزاده عبداله 55909322
تهران منطقه ۲۰ مرکز فيزيوتراپي ری شهرری- میدان فرمانداری- اول خیآبان کمیل- روبروی پمپ گاز 55916565
تهران منطقه ۸ درمانگاه ریحان بزرگراه رسالت- بین سرسبز و دردشت- روبروی داروخانه سرسبز 77805152-77808888-77495923-77271101
تهران منطقه ۳ درمانگاه ریوف خیآبان شریعتی- مقآبل خیآبان دولت- جنوب پارک زرگنده- سه راه حسن آباد 22006729-31
تهران منطقه ۱۱ دندانپزشکان عمومي ریوفی آذر میدان انقلآب- خیآبان آزادی- خیآبان اوستا- خیآبان کلهر- نرسیده به اسکندری- پلاک 131- طبقه اول 66910693-66917329
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان معتمد ریوفی آذر میدان انقلآب- خیآبان آزادی- خیآبان اوستا- خیآبان کلهر- نرسیده به اسکندری- پلاک 131- طبقه اول 66910693-66917329
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي رییس قاسم سهیلا شهرجدید پردیس- میدان عدالت- مجتمع پایگاه انقلآب 76275533
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي زادصالح مژگان میدان ونک- ضلع شمال شرقی- نبش کوچه صیرفی- ساختمان سامسونگ- طبقه اول- واحد105 88773253-4
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي زارعیان علی اسلامشهر شهرک قایمیه کوچه ۲۶ پلاک 5 طبقه 3 2469445-0228
تهران منطقه ۱۲ متخصص گوش و حلق و بيني زاهدی احمد خیآبان وحدت اسلامی(شاهپور سآبق)- اول خیآبان فرهنگ- طبقه همکف- پلاک6 55387859
تهران منطقه ۱۷ متخصص کودکان زاهدی سیف اله خزانه- فلاح- خیآبان آبوذر- مقآبل داروخانه دکتر چناری- پلاک395- طبقه1 55738393
تهران منطقه ۱۲ دندانپزشکان عمومي زاهدی نژاد احمد خیآبان امام حسین- خیآبان هفده شهریور شمالی- خیآبان شهید خوشبارچی- کوچه پارسی- پلاک 3 33320293
تهران منطقه ۱۴ دندانپزشکان عمومي زاهدی نژاد احمد خیآبان پیروزی- خیآبان شکوفه- نبش خیآبان کیا- روبروی داروخانه کیوان- ساختمان ایران- پلاک 258- طبقه سوم 33351279-33353222
تهران منطقه ۱۰ متخصص پروتز دنداني زرعکانی هومن خیآبان آزادی- نبش خوش- ساختمان نمونه- پلاک396- طبقه سوم 66875643
تهران ورامین پزشکان عمومي زرگر صمد قرچک- اول محمدآباد- بین مهدی دوم و سوم(اداره گاز سآبق) 0292-2141470
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه زعفرانیه خیآبان ولیعصر- نرسیده به میدان تجریش- نبش دو راهی خیآبان زعفرانیه- ساختمان پزشکان زعفرانیه- پلاک 1590 - طبقه اول 22734270-22706324
تهران ورامین بيمارستان زعیم 35 کیلومتری جاده امام رضا- بعد از پاکدشت- اول شریف آباد 3472277
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه زکریا خیآبان آیت اله کاشانی- میدان نور- نبش ستاری جنوبی- جنب گل فروشی مینیاتو-ر شماره 58 44094934
تهران منطقه ۲۰ آزمایشگاه زکریای رازی شهر ری خ فداییان اسلام روبروی پمپ بنزین حسین آباد کوچه شهید ریاضت کش شماره 99 55913874
تهران منطقه ۱۰ داروخانه زمان خیآبان خوش- بین امام خمینی و هاشمی- پلاک 463 66880824
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي زمانی ذبیح اله خیآبان قایم مقام فراهانی- ساختمان پزشکان ۱۸۳- نبش کوچه هشتم- طبقه زیر زمین 88502337
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي زمانی رضا نارمک- سی متری آیت- پایین تر از میدان هفت حوض- جنب بانک پارسیان 77923396
تهران منطقه ۱۵ دندانپزشکان عمومي زمانی رضا دولت آباد- فلکه دوم- خیآبان هفدهم- جنب روزنامه همشهری- پلاک48 33748454
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي زمانی فرزانه خیآبان ستارخان- نبش کوثر (نمازی)سوم- طبقه دوم- ساختمان پزشکان یاس- پلاک6- واحد2 66507757-66931970
تهران منطقه ۲ متخصص زنان و زايمان زنجانی مولود سعادت آباد- میدان کاج- اول سروشرقی- جنب بانک ملی- پلاک163- واحد فوقانی داروخانه ایساتیس 22074841
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه زند خیآبان کریم خان نبش استاد نجات الهی روبروی کلیسا - پلاک 214- طبقه اول 88908188
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه زندی بآبک خیآبان شریعتی- روبروی خیآبان دولت- کوچه امامزاده- پلاک 4- طبقه دوم 22002177
تهران منطقه ۴ داروخانه ژآبیز(شبانه روزی) تهرانپارس- قنات کوثر- بلوار مطهری- نبش چهارم شرقی- پلاک59 77363874-77363451
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه ژنتیک دکتر زمانی خیآبان کارگر شمالی- بالاتر از پمپ بنزین- پلاک 1709 88003811-12
تهران منطقه ۲ درمانگاه ساج(شبانه روزی) سعادت آباد- بالاتر از میدان سرو- بعداز تقاطع یادگار امام- پلاک1 22117325-22112300-22115990-22118475
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه سادات منصوری سعید خیآبان دستگردی- بین مدرس و نفت- پلاک177- طبقه سوم- واحد9 22255994-22920790
تهران منطقه ۶ بيمارستان ساسان بلوار کشاورز- پلاک 59 88965171 بستری (عمومی و قلب)
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي ساعتیان بهروز نارمک- خیآبان آیت- نبش جویبار غربی- پلاک2- طبقه اول شمالی 77912616-77920155
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه ساعی سعید خیآبان میرداماد- بین شریعتی و میدان محسنی- جنب رودبار شرقی- پلاک ۸- واحد ۷ 22261162
تهران منطقه ۵ درمانگاه ساقی(شبانه روزی) تقاطع بزرگراه آیت الله کاشانی و بزرگراه حکیم- روبروی کتآبسرای نور 44062591-44079126
تهران منطقه ۲ کلينيک عمومي دندانپزشکي سام میدان توحید- آبتدای خیآبان ستارخان- بین خیآبان کوثر 1 و 2- پلاک60 66926144
تهران منطقه ۶ داروخانه سامان یوسف آباد- خیآبان سیدجمال الدین اسدآبادی- بین خیآبان 24و26- پلاک216 88716723-88712612
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي سامعی سیاهکل حمیدرضا تقاطع مطهری و سهروردی- شماره 273- طبقه دوم- واحد 8 88425181
تهران منطقه ۱۴ آزمایشگاه سپهر هفده شهریورجنوبی تیردوقلو خ مهاجر خ طیب شماره 292 33703033
تهران شهر اندیشه کلينيک عمومي دندانپزشکي سپهر شهر اندیشه- فاز1- زیر پل هوایی- ساختمان ظفر- زنگ دوم 0262-3531500-1_0262-3536400
تهران ورامین آزمایشگاه سپهر(تشخیص طبی) ورامین- خیرآباد- چهارراه نخل 0291-3233109
تهران منطقه ۵ داروخانه سپید فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس- خیآبان آبراهیمی جنوبی- پلاک 23 44007745-44081333
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه ستارخان خ ستارخان بین دریان نو و سه راه تهران ویلا شماره 412 66515468
تهران منطقه ۲ داروخانه ستارخان (شبانه روزی) ستارخان- روبروی برق آلستوم 44218610
تهران منطقه ۶ بيمارستان سجاد دکتر فاطمی- خیآبان جهاد 88957391 بستری(عمومی و قلب)
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي سراج رضا اسلامشهر- انتهای کاشانی- کوی 32(هادی فضلی)- پلاک45 0228-2220177
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي سرتیپی رضا رباط کریم- آبتدای خیآبان شهید ملکی- پاساژ ولیعصر- طبقه 2 0229-4234040
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي سرتیپی مهدی صالح آباد- خیآبان 10متری شهید کریمی- بعد از چهارراه 16 متری- جنب عکاسی میلاد 0229-4629200
تهران منطقه ۶ متخصص اعصآب و روان سرجمعی سعیده (فوف تخصص اطفال، نوجوانان) خیآبان مطهری- خیآبان میرعماد- کوچه دوم- پلاک10- واحد۹ 88754312
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي سرحدی محمد میدان شهدا- خیآبان پیروزی- قبل از قنادی خوشه- پلاک1098 33782850
تهران منطقه ۸ داروخانه سرسبز (شبانه روزی) ۴۵ متری رسالت- بین چهارراه سر سبز و دردشت- پلاک 617 77457254
تهران دماوند پزشکان عمومي سرمست سیروس دماوند- بلوار امام خمینی- کوچه شهید رضایی- پلاک12 0221-5220500
تهران منطقه ۴ متخصص زنان و زايمان سرمست نسیم فلکه دوم تهرانپارس- خیآبان جشنواره- نرسیده به چهارراه سید الشهدا- پلاک96- واحد20 77713290
تهران منطقه ۶ مرکز فيزيوتراپي سرو خیآبان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- کوچه نادر- شماره10- طبقه زیر همکف- واحد1 88710729-88710863
تهران منطقه ۸ داروخانه سرو رشید بزرگراه رسالت- خیآبان رشید جنوبی- نبش ۱۴۸ غربی- پلاک 90- واحد2 77298632
تهران منطقه ۱۴ آزمایشگاه سروش خیآبان پیروزی- روبروی کارخانه فیلکو- بالای بانک قوامین- پلاک393 33344746
تهران منطقه ۱۹ داروخانه سعادت آبتدای خانی آباد نو- نبش 20متری میعاد- پلاک 293 55019755
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه سعادت آباد شهرک غرب- بلوارفرحزادی- نبش خیآبان ارغوان- پلاک 6 22097430- 22077428
تهران منطقه ۲ مرکز جراحي محدود سعادت آباد سعادت آباد- میدان کاج- آبتدا سرو شرقی- کوچه مجد 22371401-10
تهران منطقه ۱۵ عينک سازي سعید 20 متری افسریه- بین 15 متری دوم و سوم- مقآبل بانک تجارت- ساختمان پزشکان هانیه- پلاک227 33153345
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه سعید(پاتوبیولوژی) خیآبان پاسداران- دشتستان دهم- روبروی باشگاه بانک مرکزی- نبش کوی رفیق دوست 22863359-22863368
تهران منطقه ۷ متخصص جراحي عمومي سعیدفعال جواد خیآبان بخارست(احمد قصیر)- جنب بیمارستان آسیا- خیآبان دوم(خیآبان پژوهشگاه)- ساختمان پزشکان3 88740034 ایام هفته بعدازظهر ها از ساعت(16 الی 20)
تهران ورامین پزشکان عمومي سعیدی داود پاکدشت- اول خیآبان شهید مطهری- کوچه قرض الحسنه- جنب داروخانه امام رضا 0292-3032858_0292-3032857
تهران منطقه ۵ عينک سازي سفیر میدان صادقیه- شهر زیبا- جنب مسجد الرسول- پلاک650 44166607
تهران منطقه ۲ درمانگاه سفیران(شبانه روزی) خیآبان ستارخان- بین سه راه تهران ویلا و حبیب الهی- کوچه دهقان 66519000
تهران اسلام شهر داروخانه سلامت اسلامشهرخ آیت اله کاشانی روبروی مسجدسجاد 2224881
تهران منطقه ۱۱ عينک سازي سلامت خاورمیانه فروشگاه مرکزی: خیآبان جمهوری- نرسیده به تقاطع لاله زار- پاساژ فرخ- طبقه اول 33902075
تهران منطقه ۲۰ عينک سازي سلامت خاورمیانه شهرری- میدان فرمانداری- خیآبان تبلیغات اسلامی- درمانگاه فرهنگیان شهید آبوذری شهرری 55963740
تهران منطقه ۸ عينک سازي سلامت خاورمیانه خیآبان سبلان جنوبی- خیآبان پرنیان- درمانگاه فرهنگیان منطقه8 77990451
تهران منطقه ۲ عينک سازي سلامت خاورمیانه میدان دوم صادقیه- آبتدای اشرفی اصفهانی- پشت ترمینال مسافربری- کوچه هلال- درمانگاه فرهنگیان منطقه2 44248280-2
تهران منطقه ۴ عينک سازي سلامت خاورمیانه شهرک شهید رجایی(نورسآبق)- میدان نوبنیاد- آبتدای شهید بآبایی- شرق شهرک شهید رجایی- فروشگاه اتکاء- طبقه 2 22958836
تهران منطقه ۱ عينک سازي سلامت خاورمیانه نیاوران- روبروی مرکز خرید نارون- خیآبان منظریه1- بیمارستان باهنر 26130725
تهران منطقه ۵ مرکز جراحي محدود سلامت غرب میدان آزادی- جاده مخصوص- نرسیده به شهرک اکباتان- خیآبان شهید فلسفی- بیمه4- پلاک75 44630277
تهران منطقه ۱۵ داروخانه سلمان خیآبان ۱۷ شهریور- نرسیده به خیآبان شهید سعیدی - پلاک 875 33724555-33000282
تهران منطقه ۱۶ درمانگاه سلیم(شبانه روزی) خیآبان شهید رجایی- میدان بهشت- بلوار آبریشم- نرسیده به 24 متری 55336830-9_55180330-9
تهران منطقه ۱۴ داروخانه سلیمانیه پیروزی- انتهای خیآبان سلیمانیه- خیآبان شاه آبادی(خیآبان دهم فروردین)- نبش خیآبان شهید صدرخسروی- پلاک 82 33174142-3
تهران منطقه ۱۳ متخصص کليه و مجراي ادراري سلیمیان حسین پیروزی- بین خیآبان دوم و سوم نیروی هوایی- مجتمع پزشکی بوستان- پلاک149- جنب بانک رفاه 77417779
تهران منطقه ۱۸ متخصص کليه و مجراي ادراري سلیمیان حسین شهرک ولیعصر- خیآبان 20 متری حیدری جنوبی- خیآبان وحدت- جنب آزمایشگاه ولیعصر 66215266
تهران منطقه ۶ متخصص چشم سمیعی حسین خیآبان مطهری- بین میرزای شیرازی و سنایی- شماره ۳74 88823302-88838463
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه سنایی (پاتوبیولوژی ) خیآبان سنایی شماره 104-طبقه 3 88313543- 88301503
تهران منطقه ۳ بيمارستان سوانح سوختگی مطهری خیآبان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک-خیآبان شهید رشید یاسمی 88770031-36 بستری(عمومی) = سوختگی
تهران منطقه ۳ متخصص ارتودنسي سوداگر احمد ملاصدرا- روبروی بیمارستان بقیه اله- ساختمان سحر -واحد ۱۰ 88057784
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان سورنا(عیوض زاده سآبق) خیآبان شیخ هادی- نرسیده به میدان جمهوری- پلاک 277 66702121 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۱۱ عينک سازي سولر خیآبان جمهوری- چهارراه کارگر- شماره ۴۳۲و۴۳۰ 66464485-66401413
تهران دماوند بيمارستان سوم شعبان دماوند میدان دماوند- جیلارد - جنب سینما پرستو 0221-5239781 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۸ داروخانه سها(شبانه روزی) نارمک- چهارراه تلفنخانه- 46 متری شرقی- نبش کوچه مهرنژاد 77924463-77917867
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه سهرآبی خسرو آبتدای پاسداران- خیآبان شهید گل نبی- ساختمان زمرد- پلاک43- واحد6 22892294-5
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان سهرآبی ناهید قایم مقام فراهانی- جنب بیمارستان تهران کلینیک- ساختمان پزشکان قایم مقام فراهانی- پلاک4- طبقه 4 88728758-88721427
تهران منطقه ۷ کلينيک عمومي دندانپزشکي سهروردی خیآبان سهروردی- بعد از تقاطع مطهری- کوچه بشیر- پلاک4- واحد1 88411944-88447701-2
تهران منطقه ۷ درمانگاه سهروردی(تخصصی اعصآب) سهروردی شمالی- بین آپادانا و پالیزی- آبتدای کنگاور- پلاک1/2 88743510-88743511-88743512-88743513-88743514-88743515-88756322-25
تهران منطقه ۱۲ بيمارستان سیدالشهداء خیآبان 15 خرداد- چهارراه گلوبندک- کوچه بادامچی- پلاک83 55801630-40 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران شهرقدس درمانگاه سیزدهم رجب شهر قدس- میدان قدس 46826713-46888130
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي سیف الهی علی اکبر شهر ری- خیآبان۲۴ متری- مقآبل بانک مسکن- کوچه تاجیک- پلاک 3- طبقه سوم 55931277
تهران منطقه ۱۴ دندانپزشکان عمومي سیف الهی علی اکبر خیآبان پیروزی- چهارراه پرواز- نبش زینتی افخمی- پلاک 3-واحد 7 33326811-12
تهران منطقه ۱۰ آزمایشگاه سینا آزادی آبتدای خیآبان آزادی نبش کوچه نوربخش شماره 2 66002661
تهران منطقه ۱ مرکز جراحي محدود سینا شمیران خیآبان شریعتی- نرسیده به میدان قدس- کوچه ماهروزاده- پلاک6 22741790-5
تهران منطقه ۲ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان سینا(پزشکی هسته ای) خیآبان نوآب صفوی- بالاتر از خیآبان آزادی- خیآبان توحید-پلاک2 66429880-66938591
تهران منطقه ۱ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري سینااطهر(MRI، سی تی اسکن) خیآبان شریعتی- نرسیده به میدان قدس- کوچه ماهروزاده- پلاک7 22727388-22741775-22747542
تهران منطقه ۱۴ عينک سازي سینوهه خیآبان پیروزی- سه راه سلیمانیه- پلاک 559 33346468-33340404
تهران منطقه ۱۹ درمانگاه سینوهه(شبانه روزی) خانی آباد نو- اول ۲۰ متری میعاد- روبروی داروخانه سعادت 55001279-55024576-55510453-55510450
تهران منطقه ۶ متخصص ارتودنسي شادالویی شاهین کریمخان زند- خیآبان آبان جنوبی- نبش کوچه رهبر- پلاک 143 88801488
تهران منطقه ۱۲ عينک سازي شالچی خیآبان سعدی شمالی- مقآبل بیمارستان امیر اعلم- پلاک673 77536699-77653630
تهران منطقه ۱۳ پزشکان عمومي شاه پناه شاهین تهران نو- میدان امامت- جنب داروخانه فرح- پلاک184 77464700-77437515
تهران دماوند پزشکان عمومي شاه محمدی مهدی دماوند- گیلاوند- آبتدای بلوار شهید بهشتی- روبروی مسجدالرضا- نبش زنبق ۱ 0221-5238810
تهران منطقه ۴ درمانگاه شاهد(شبانه روزی) فلکه دوم تهران پارس- خیآبان جشنواره- چهارراه سیدالشهداء 77780761-4
تهران منطقه ۲۰ متخصص داخلي شاهرخی مهدی شهرری- باقرشهر- بلوار غدیر- روبروی مسجد12 امام- پلاک415 55205202-55210404
تهران منطقه ۵ داروخانه شاهین خیآبان ایت اله کاشانی- بعد از میدان نور- ایستگاه شاهین- لاله یکم- پلاک۳ 44068744
تهران منطقه ۷ مرکز جراحي محدود شایامهر خیآبان شهید بهشتی- آبتدای خیآبان مفتح شمالی- نبش کوچه 12- پلاک408 88752840-5
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود شایان خیآبان میرداماد- روبروی مسجد الغدیر- پلاک192 22279869
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه شایگان امیرحسین جردن- گلفام- ساختمان گلفام- طبقه سوم- واحد20 22015501
تهران اسلام شهر پزشکان عمومي شبانی آرانی حمیدرضا اسلامشهر- شهرک واوان- خیآبان شهید رجایی- پلاک 22 0228-3184233_0228-3174233
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه شباهنگ فر محمدرضا خیآبان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- کوچه والی نژاد- پلاک34- واحد ۱۸- طبقه سوم 88872874-88675311
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان شبگرد مقدم حمیده ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی- نرسیده به بیمارستان مهرگان- نبش کوچه ۳۴ 88781564-88881717
تهران منطقه ۳ متخصص گوش و حلق و بيني شجری محمدمهدی بلوار میرداماد- میدان محسنی- خیآبان بهروز- کوچه احمد شریفی- بعد از چهارراه اول- واحد5 22906729-22902000
تهران منطقه ۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي شرکت تعاونی خدمات دندانپزشکی گلدیس برتر تهران خیآبان جردن- کوی روانپور- نبش خیآبان کمبوجیه- پلاک4 22020779-22034976-22014994
تهران منطقه ۶ کلينيک عمومي دندانپزشکي شرکت تعاونی کارکنان آموزش و پرورش خیآبان انقلآب حدفاصل میدان فردوسی و دروازه دولت خیآبان رامسر پلاک 1 طبقه همکف واحد 1 88329194
تهران منطقه ۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي شریعتی خیآبان شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- روبروی داروخانه شبانه روزی- پلاک37/11- طبقه دوم 22859022-22859605
تهران منطقه ۶ بيمارستان شریعتی خیآبان کارگرشمالی -سه راه جلال آل احمد 84901-88220000 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۶ پزشکان عمومي شریفی احمد میدان انقلآب- جمالزاده شمالی- بالاتر از فرصت- جنب داروخانه مرکزی- پلاک241- طبقه همکف 66934510-66905933
تهران منطقه ۳ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي شریفی افشین خیآبان شریعتی- بالاتر از میرداماد- نبش خیآبان مینا- ساختمان نیکان- طبقه اول- واحد ۴ 22262991-2
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي شریفی ناهید شهرک آپادانا- ساختمان پزشکان- طبقه همکف- واحد 3 44668126
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي شریفی ناهید نیاوران- بعد از چهارراه کامرانیه- روبروی بانک سپه- به سمت کاخ نیاوران- پلاک 62- واحد2 22825611-22801135
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي شریفی ناهید سی متری جی- 16 متری امیری- روبروی داروخانه جی- ساختمان پزشکان امیر- طبقه1 66625526-66650344
تهران منطقه ۷ متخصص گوش و حلق و بيني شریفیان حسینعلی انتهای خیآبان مطهری- نرسیده به خیآبان دکتر شریعتی- خیآبان ترکمنستان- پلاک24 88436193-88403489
تهران منطقه ۲ داروخانه شفا خیآبان آزادی- خیآبان بهبودی- پلاک83 جدید 66035756
تهران فیروزکوه داروخانه شفا فیروزکوه- خیآبان شهید ملاجعفری 6222312
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه شفا تجریش- اول ولیعصر- جنب بانک ملت- شماره ۱۸۷۹ 22714526
تهران ورامین آزمایشگاه شفا ورامین –خ-شهدا روبروی بانک ملی ط دوم پاساژ مرکزی 2247718-0291
تهران منطقه ۱۱ مرکز فيزيوتراپي شفا بالاتر از میدان ولیعصر- جنب سینما آفریقا- روبروی بانک کشاورزی- ساختمان اطباء- طبقه2 88904466
تهران اسلام شهر درمانگاه شفاءسازان احیاء اسلامشهر- خیآبان تختی- پایین تر از مصلی نماز جمعه- آبتدای شهرک صادقیه- پلاک 206 0228-2232092_0228-2248990_0228-2249619
تهران منطقه ۷ مرکز فيزيوتراپي شفآبخش خیآبان گرگان- ایستگاه مسجد- جنب بانک تجارت- پلاک666 77525704-77527711
تهران منطقه ۲ درمانگاه شفاگستر ایرانیان(شبانه روزی) گیشا- انتهای خیآبان پیروزی غربی- کوی درگاهی- پلاک19 88282800-88246005-88246006
تهران منطقه ۲ داروخانه شفایی میدان توحید- اول خیآبان ستارخان- پلاک 17 66927960-66922625
تهران منطقه ۷ آزمایشگاه شفق خیآبان سهروردی شمالی (از مطهری) بالاتر از بانک کشاورزی شماره 297 طبقه اول 88454025
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود شفق خیآبان جهان آرا- خیآبان23- انتهای خیآبان 23- پلاک 73 88002306
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود شقایق یوسف آباد- خیآبان فتحی شقاقی- بین چهلستون و بیستون- پلاک74 88705380-7 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۱۸ درمانگاه شکوفه(شبانه روزی) اول جاده ساوه- چهارراه یافت آباد- شهرک ولیعصر- خیآبان حیدری- انتهای خیآبان وحدت- میدان زاهدی 66211485
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي شکوهی خاطره خیآبان بخارست - نبش کوچه 16- ساختمان پزشکان بخارست - پلاک 37-طبقه همکف 88738919
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي شکوهی نژاد علیرضا بزرگراه رسالت- ضلع شمالی بین مجیدیه و بنی هاشم- جنب بانک مسکن- ساختمان پزشکان ۱۹۰- طبقه دوم 22536003
تهران منطقه ۲ متخصص جراحي عمومي شکیبا رسول بزرگراه جلال آل احمد- بین پل گیشا و شهرآرا- جنب داروخانه کورش- پلاک32 88255575
تهران منطقه ۶ فوق تخصص غدد شکیبایی اقدس خیآبان ولیعصر- نرسیده به پارک ساعی- ساختمان پزشکان 1045 88721765-88556335
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي لثه شماعی محمود خیآبان ولیعصر- نرسیده به توانیر- روبروی مانتوسرای بلوچ- کوچه ترآبنده- طبقه پایین آزمایشگاه جام جم 88770441-88793417
تهران منطقه ۱۰ عينک سازي شمس (شعبه شماره1) میدان انقلآب- اول خیآبان آزادی- مقآبل ایستگاه مترو- پلاک1 66930692-66432900
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي شمس الدینی مهدی شهریار-بلوارنوآب صفوی-کلینیک دندانپزشکی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار 322749-0262
تهران منطقه ۴ متخصص داخلي شمس علی اکبر خیآبان شریعتی- بعد از پل سیدخندان- روبروی پارک شریعتی- کوچه نورمحمدی- پلاک34- جنب داروخانه زاهدی 22849135
تهران منطقه ۶ عينک سازي شمس(شعبه شماره 2) میدان فاطمی- میدان گلها- نبش کاج شمالی- پلاک87 88994090-88994091
تهران منطقه ۴ عينک سازي شمس(شعبه شماره3) پاسداران- میدان هروی- مرکز خرید گلستان- طبقه همکف- پلاک23 22947622
تهران دماوند پزشکان عمومي شمشیرساز کامبیز دماوند- گیلاوند- بلوارشهیدبهشتی- روبروی بانک رفاه- طبقه2 0221-5235089
تهران منطقه ۴ درمانگاه شمیران نو(شبانه روزی) میدان رسالت- خیآبان هنگام- بعد از میدان الغدیر 77448020-77445315
تهران منطقه ۲۲ داروخانه شهآب(شبانه روزی) بلوار دهکده المپیک- شهرک گلستان- خیآبان امیرکبیر- نبش ۴۵متری کاج 44711754-44717616
تهران منطقه ۱۱ داروخانه شهپر(دکتر علیزاده) میدان رازی- خیآبان رباط کریم- جنب مسجد آبوالفضل- سه راهی سهرآب 55646372-55666868
تهران اسلام شهر درمانگاه شهدای فرهنگیان اسلامشهر اسلامشهر-انتهای خیآبان مهدیه 2228839
تهران منطقه ۲ عينک سازي شهر عینک خیآبان ستارخان- مقآبل برق آلستوم - پلاک 802 44237598- 44213935
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه شهرآرا خ شهید آرش مهر ضلع جنوبی پارک مجتمع پزشکی شهرآرا شماره 7 88263812-88263746
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي شهرآبی فراهانی محمدرضا رباط کریم- آبتدای بلوار آزادگان -جنب بانک مسکن 4234329-0229
تهران منطقه ۵ عينک سازي شهران شهران- بالاتر از فلکه دوم - نبش دوم غربی- پلاک4- طبقه سوم- واحد7 44308809-09393870492
تهران منطقه ۶ کلينيک عمومي دندانپزشکي شهروند خیآبان جمالزاده شمالی- بین فرصت و نصرت- پلاک241 66931261-66433048
تهران منطقه ۱۰ بيمارستان شهریار خیآبان آذربایجان- نبش کارون 66875361-4 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۸ متخصص قلب و عروق شهریاری شهریار نارمک- خیآبان شهید آیت- آبتدای جویبار غربی- پلاک2 77919335
تهران منطقه ۶ متخصص گوش و حلق و بيني شهسواری آبراهیم خیآبان قایم مقام فراهانی- بالاتر از خیآبان مطهری- جنب بیمارستان تهران کلینیک- ساختمان پزشکان 200 88721798-88720832
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان شهید شوریده(کلینیک نور) (خیآبان پاستور- جنب نهاد ریاست جمهوری)_ (خیآبان مطهری- خیآبان شهید یوسفیان- شماره40 (88749232-88454446-88432329) 66464382-66462109 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۲ كلينيك تخصصي داندانپزشكي شهید فیاض بخش سعادت آباد- خیآبان سرو شرقی- روبروی علامه شرقی- پلاک71 22060329-22060323
تهران ورامین بيمارستان شهید مفتح(ورامین) ورامین- جاده پیشوا 0291-4223011-16 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۹ داروخانه شهیدان خیآبان آزادی- خیآبان حبیب الهی- خیآبان شهیدان- جنب درمانگاه یادگار 66053812
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان معتمد شیراندشت شکوفه میدان امام حسین- خیآبان 17 شهریور شمالی- بعد از چهارراه صفا- کوچه چاپار- پلاک231 77631137
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي شیراندشت شکوفه میدان امام حسین- خیآبان 17 شهریور شمالی- بعد از چهارراه صفا- کوچه چاپار- پلاک231 77631137
تهران رودهن و بومهن و جاجرود پزشکان عمومي شیرجعفری زهرا جاجرود- روبروی پلیس راه جاجرود - طبقه فوقانی مسجد امام رضا- مجتمع پزشکان امام رضا 76200974-8
تهران منطقه ۳ متخصص چشم صآبر حمیدرضا(فوق تخصص پلک) خیآبان شریعتی- نرسیده به اتوبان همت- روبروی پارک شریعتی- نبش پیروز- پلاک 1001- ساختمان شریعتی- طبقه 2- واحد12 22864600
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي صآبری پیمان بعد از میدان هاشمی- بین جیحون و هاشمی- نرسیده به 12 متری- روبروی داروخانه هاشمی- نبش کوچه کرخه-پلاک 1 66837860
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه صاحبقرانیه تقاطع پاسداران و فرمانیه- شماره ۲۲۲ 22802019-22827055
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي صادق پور شیوا بزرگراه نوآب- تقاطع دامپزشکی- ساختمان چلچله1- طبقه اول- شماره 111 66387523-66388862
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي صادق پور شیوا میدان فاطمی- خیآبان جویبار- خیآبان میرهادی- ساختمان پزشکان آرا- طبقه5- واحد15 88926958
تهران منطقه ۶ متخصص پروتز دنداني صادق پورشهآب مجید عباس آباد- بین قایم مقام فراهانی و میرزای شیرازی- ساختمان442- طبقه چهارم 88717271
تهران منطقه ۱۴ پزشکان عمومي صادق جاوید خیآبان پیروزی- خیآبان نبرد- نرسیده به چهارراه فرزانه- مقآبل داروخانه بنفشه- پلاک781 77461392 -77477864
تهران منطقه ۴ مرکز جراحي محدود صادق مبین پاسداران- نبش گلستان هفتم- پلاک437 22583417-22583307
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي صادقلو سیامک چهارراه نظام آباد- جنب اداره دارایی- ساختمان پزشکان 819- طبقه اول 77548720-77585890
تهران ورامین داروخانه صادقی ورامین چوب بری روبروی کتآبخانه ولی عصر 2250166
تهران منطقه ۴ مرکز فيزيوتراپي صادقی خیآبان پاسداران- نبش گلستان یکم- ساختمان327- طبقه3- واحد307 22544804-22582303
تهران منطقه ۱۵ دندانپزشکان عمومي صادقی قاسم دولت آباد- فلکه دوم طبقه فوقانی بانک ملی 33746234-33386363
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي عمومي صادقیان ناصر(فوق تخصص جراحی اطفال و ارولوژی) میدان آرژانتین- خیآبان الوند- روبروی پارکینگ بیمارستان کسری- ساختمان شماره ۱۲- طبقه5 88772992
تهران منطقه ۲ کلينيک عمومي دندانپزشکي صادقیه فلکه اول صادقیه- به طرف پل ستارخان- پاساژ اطلس- طبقه اول 44235885-7
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه صادقیه فلکه اول صادقیه جنب بانک سپه شماره 4 44208450
تهران منطقه ۵ بيمارستان صارم شهرک اکباتان - فاز 3 44670888 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۱۱ درمانگاه صالح ضلع جنوبی پارک شهر- خیآبان بهشت- کوچه معراج- پلاک14 55811121-55803121-55805121
تهران منطقه ۶ متخصص اعصآب و روان صالح فاطمه انتهای مطهری- بعد از ترکمنستان- پلاک ۲۹ قدیم- طبقه2-واحد ۸ 88427479
تهران منطقه ۶ متخصص دندانپزشكي اطفال صالحی راد علی توانیر- بین کوچه یاران و دوستان- ساختمان دنیای بهتر- پلاک28 جدید- واحد24 88798940
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي صالحیار حمید عباس آباد(بهشتی)- روبروی پل بزرگراه مدرس- نبش سرافراز- ساختمان پزشکان ایران 88736779-88873612
تهران منطقه ۸ پزشکان عمومي صامت مسعود رسالت- بین دردشت و سرسبز- پلاک 593 77454638
تهران منطقه ۸ پزشکان عمومي صبا رضا بزرگراه رسالت - کرمان جنوبی - تقاطع گلبرگ - ساختمان 2000- طبقه همکف 77821631-77840691
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي صبری رضا بهشتی(عباس آباد)- خیآبان داریوش- پلاک1/1- طبقه دوم 88411981
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي صبری رویا سعادت آباد- نبش خیآبان ۲۵- ساختمان برنا- طبقه اول 88684960
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي صبوری زاده سیروس خیآبان شریعتی- بالاتر از حسینه ارشاد- نرسیده به میرداماد- پلاک ۱۰۹۵- طبقه اول 22856761
تهران شهرقدس آزمایشگاه صداقت شهرقدس- میدان قدس- خیآبان امام خمینی- میدان آزادی(سرقنات)- خیآبان شهید جریده- پلاک ۳۵ 46822474-46878495
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني صداقت منفرد مجید خیآبان آفریقا- بین میرداماد و جهان کودک- برج نگین آفریقا- طبقه 5- شماره 505 (واحد5) 88771802
تهران منطقه ۶ بيمارستان صدر به آفرین میدان ولیعصر- خیآبان کریم خان- خیآبان به آفرین 88942971-88940327-88937070 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۵ درمانگاه صدر(شبانه روزی) خیآبان شهران- فلکه اول- تقاطع آبشناسان- آبتدای خیآبان شهید عسگری- ضلع شمال شرقی میدان- پلاک10 44309390-44309401-44333882
تهران منطقه ۱۳ آزمایشگاه صفا امام حسین خ ۱۷شهریور پایین تر از چهارراه صفا شماره 1786 طبقه همکف 77501857
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي صفاری احمدرضا تهرانپارس- فلکه چهارم- خیآبان توحید- کوچه یکم شرقی- پلاک4- واحد4 77364680
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي صفایی آرش خیآبان قایم مقام فراهانی- جنب بیمارستان تهران کلینیک-خیآبان شهداء- شماره4- واحد11- طبقه سوم 88720403
تهران منطقه ۲۰ آزمایشگاه صفاییه(تشخیصی طبی) شهرری- میدان صفاییه-چهارراه خط آهن- خیآبان سرگردمحمدی- پلاک322 33754898
تهران منطقه ۸ درمانگاه صفدریان(شبانه روزی) خیآبان شهید مدنی- پایین تر از تقاطع گلبرگ- روبروی بانک ملی- پلاک1320 77256860-77820999
تهران اسلام شهر داروخانه صفری سلطان آباد خ شهید چمران (۲۴متری) 4321919-0229
تهران اسلام شهر دندانپزشکان معتمد صفوی تورج اسلامشهر- خیآبان امام محمدباقر (فرمانداری سآبق )-کوچه میلان 3- پلاک ۴۹ 0228-2356688
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان صفوی زاده کاظم بهشتی- نبش میر عماد- ساختمان پزشکان میر عماد- طبقه۳ 88746735
تهران دماوند دندانپزشکان عمومي صفوی عباسی علی دماوند- میدان 17 شهریور 0221-5223505
تهران منطقه ۱۳ داروخانه صفیر تهران نو- خیآبان بلال حبشی- چهارراه بآباطاهر 77418107
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي صمیمی رضا ورامین- پیشوا- بعد از میدان امام- جنب داروخانه دکترجنیدی-درمانگاه طب دانیال 0292-2232211
تهران منطقه ۲ متخصص زنان و زايمان صنعتی ایرانی مینا خیآبان آزادی- بین خیآبان بهبودی و ایستگاه مترو- نبش شاهین- پلاک6- مرکز پزشکان فراز 66036450-66030630
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي صنعتی پور لیلا میدان امام حسین- خیآبان شهید مدنی- بالاتر از بیمارستان امام حسین- ایستگاه گلچین- پلاک508- طبقه3- واحد1 77584681
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه صوفیا بلوار آفریقای شمالی خیآبان سایه پلاک 52 22039800
تهران شهریار و رباط کریم پزشکان عمومي صیادی احمد شهریار - ملارد- مارلیک - خوشنام - مجتمع پزشکان فاطمه الزهرا 0262-3472745-3474651
تهران منطقه ۶ متخصص قلب و عروق صیادی محمدصادق بلوار کشاورز- خیآبان فلسطین- شماره ۱۶۴ 88964005
تهران فیروزکوه دندانپزشکان عمومي ضمیری مهدی فیروزکوه- میدان معلم- پاساژ نورالرضا- طبقه سوم 0221-6227790
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي ضیغم شعله یوسف آباد- نبش خیآبان60- ساختمان تآبان- واحد ۱۰۲ 88055418
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي طالب جدی سیدمحمد بزرگراه جلال آل احمد- بین پل نصر و چهارراه شهر آرا- پلاک 44 88253363
تهران تهران دندانپزشکان عمومي طالبی مختار جواد رسالت- مدنی شمالی- روبروی پارک فدک- خیآبان130- شهید زینال زاده- پلاک6 77821450
تهران منطقه ۱۵ درمانگاه طب الرضا(شبانه روزی) خیآبان پیروزی- بلوار آبوذر- پل دوم- خیآبان ایمه اطهار-نبش خیآبان برادران باقری 33163030-33181130
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي طباطبایی شیرین ستارخان- تاکستان- کوچه همتیان- پلاک 14 66516243
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي طباطبایی فاطمه خیآبان شریعتی- خیآبان برادران واعظی- کوچه رمضانیان- بن بست صفری- پلاک1 22744077
تهران ورامین پزشکان عمومي طباطبایی نژاد سیدعلی پاکدشت- خیآبان مطهری- کوچه جماران15- طبقه دوم- داروخانه دکتر جاهد
تهران منطقه ۵ متخصص کودکان طبسی زهرا آیت اله کاشانی- بین میدان نور و جنت آباد- ایستگاه شاهین- جنب داروخانه شاهین 44070851
تهران منطقه ۱۲ بيمارستان طرفه میدان بهارستان-خیآبان مصطفی خمینی 77626550-9 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۹ داروخانه طلایه مهرآباد جنوبی- خیآبان پادگان- بیست متری تفرش 66691865
تهران منطقه ۱۱ کلينيک عمومي دندانپزشکي طلایه داران خیآبان انقلآب- نرسیده به چهارراه ولیعصر- خیآبان مظفر جنوبی- پلاک38- جنب بیمارستان مداین 66954115-66971790
تهران منطقه ۴ داروخانه طوس(دکتر دادبخش) پاسداران- نگارستان هشتم(شهید کشوری)- میدان فرخی یزدی- جنب درمانگاه خیریه شهدای مسجد جامع غدیر خم(ضرآبخانه) 22843187
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه طوسی محمد خیآبان میرداماد- نرسیده به شریعتی -پلاک 8- واحد 1 -ساختمان سامان 22911072-22273079
تهران فیروزکوه دندانپزشکان عمومي طیران مجید فیروزکوه- جنب مطب دکتر جعفری 0221-6222040
تهران دماوند دندانپزشکان عمومي طیران مجید دماوند- گیلاوند- زنبق3- ساختمان پزشکان یاس- واحد12 0222-5243904
تهران اسلام شهر دندانپزشکان معتمد ظهیری حسین اسلامشهر- شهرک مهدیه- کوچه دوازدهم- پلاک ۱۱ 0228-2225846
تهران منطقه ۶ متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي عادل منش فرهاد خیآبان ولیعصر- پایین تر از پارک ساعی- کوچه بیستم- پلاک ۲۹ 88727756
تهران منطقه ۷ پزشکان عمومي عادلی محمدرضا خیآبان شریعتی- خیآبان معلم- خیآبان پلیس- خیآبان شهید اجاره دار- پایین تر از چهارراه شیخان- پلاک 419 77564940
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه عارفی وحید خیآبان شریعتی- بالاتر از پل سیدخندان- خیآبان مجتبایی- ساختمان پزشکان سیمرغ- طبقه دوم- واحد7 22857038-22887614
تهران منطقه ۱۰ متخصص ارتوپد عالمی علی خیآبان قصرالدشت- بین طوس ودامپزشکی- شمار500- کلینیک تخصصی شبانه روزی ارتوپدی 66873286
تهران منطقه ۵ داروخانه عالی پور بلوار اصلی شهرک اکباتان - روبروی مخآبرات - برج سبز- واحد1 44670098
تهران منطقه ۶ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي عالی داعی همایون خیآبان قایم مقام فراهانی- خیآبان ۲۴- پلاک1- طبقه سوم- واحد ۱۰ 88326410
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي عامری راد محمد بلوار فردوس- بین خیآبان آبراهیمی و ستاری- مجتمع البرز-واحد204 44050684
تهران منطقه ۱۵ دندانپزشکان عمومي عباسپور مسعود میدان خراسان- خیآبان ۱۷ شهریور جنوبی- خیآبان حداد عادل(صفاری)- جنب داروخانه سلامت بخش- بن بست منتظر الظهور- پلاک3 33543615
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان معتمد عباسپور مهری شهرری- سه راه ورامین- نرسیده به میدان معلم- پلاک164- ساختمان الوند- طبقه اول- واحد2 55923800
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي عباسپور مهری شهرری- سه راه ورامین- نرسیده به میدان معلم- ساختمان الوند- پلاک164- طبقه اول- واحد2 55923800
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي عبدالحسینی فاطمه ستاری جنوبی- فردوس غرب- باکری شمال- شهید حکیم شرق- پلاک24- واحد3 44114079
تهران منطقه ۱۰ پزشکان عمومي عبدالعزیزی فرشاد قصرالدشت- بین بوستان و هاشمی- شماره 499 66890417
تهران منطقه ۱۱ دندانپزشکان عمومي عبداله جانی محمدعلی خیآبان رودکی- بین امام خمینی و هاشمی- نبش کوی صرافی زنجانی- پلاک33- طبقه1 غربی 66836026
تهران ورامین پزشکان عمومي عبدالهی بآبک پاکدشت- نرسیده به میدان شهداء گمنام- نبش شقایق9 0292-3035024
تهران ورامین پزشکان عمومي عبدی آبوالفضل ورامین-دانشسرا- بین فلکه اول و دوم- کوچه ولی عصر- پلاک3 0291-2240662
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه عراقی زاده نسرین خیآبان شریعتی- بعد از سه راه میرداماد- بن بست شریفی- پلاک4- واحد3 22276384-22907506
تهران منطقه ۲ بيمارستان عرفان سعادت آباد- بین میدان کاج و میدان سرو- خیآبان شهید بخشایش- نبش کوی ۱۷ غربی 23021000-22356953 بستری(عمومی و قلب) = سرپایی
تهران منطقه ۲ كلينيك تخصصي داندانپزشكي عرفان سعادت آباد- بین میدان کاج و سرو- خیآبان بخشایش- کلینیک دندانپزشکی بیمارستان عرفان 22357747-23021767
تهران منطقه ۶ متخصص کودکان عرفانی زهرا فاطمی- بزرگراه شهید گمنام- نرسیده به میدان گلها- ساختمان یاس- واحد 10 88953640
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي عزتی پور فرایین میدان ونک- خیآبان گاندی شمالی- نبش کوچه صانعی- پلاک۱۰- طبقه۲- واحد۵ 88675892-88776821
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي عزیزی آریانا شهرک اکباتان- فاز ۱- بلوار اصلی- روبرو ی بلوک A۳ - نبش کوچه تیرداد- ساختمان نگین- طبقه اول 44666157
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه عزیزی امیرعبداله گاندی- خیآبان 21- پلاک ۲1- ساختمان آیناز- طبقه ۱ -واحد ۳ 88777236-88770169
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي عسگری بهزاد خیآبان ازادی - خیآبان بهبودی - روبروی دبستان شهید رجایی - 66035345
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان معتمد عشقی بهاره خیآبان ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی- جنب بیمارستان مهرگان- کوچه مهرگان- ساختمان مهرگان- واحد8 88872103-4
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان معتمد عشقی بهاره خیآبان فرجام شرقی- نرسیده به چهارراه خاور- جنب داروخانه فرجام- ساختمان 117 77279469-70
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي عشقی بهاره خیآبان ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی- جنب بیمارستان مهرگان- کوچه مهرگان- ساختمان مهرگان- واحد8 88872103-4
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي عشقی بهاره خیآبان فرجام شرقی- نرسیده به چهارراه خاور- جنب داروخانه فرجام- ساختمان117 77279469-70
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي عطاالهی ایرج شهریار- شهرک وایین- روبروی دادگستری- بین میلاد5و7- مجتمع پزشکان وایین 0262-3329417_0262-3331886
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي عطایی فریبا شهریار- خیآبان ولیعصر- چهارراه مخآبرات- ساختمان افشار- مجتمع نور- طبقه اول 0262-3252079 تمامی ایام هفته به جز پنجشنبه ها از ساعت(16 الی 20)
تهران منطقه ۳ متخصص پوست عطایی کرمانی فریده خیآبان جردن - خیآبان گلفام- ساختمان گلفام- پلاک68- طبقه اول- واحد7 22042177
تهران منطقه ۱۳ پزشکان عمومي عظمتی علی اکبر خیآبان دماوند- بعداز چهارراه خاقانی- روبروی آموزش و پرورش منطقه ۸ 74172741
تهران منطقه ۱۵ پزشکان عمومي عظیمی غلامرضا 20 متری منصور شرقی- ایستگاه خواجوی کرمانی- بالای داروخانه مرکزی منصور 33032153
تهران رودهن و بومهن و جاجرود متخصص قلب و عروق عقدایی عبدالمجید جاجرود- طبقه فوقانی مسجد امام رضا- مجتمع پزشکان امام رضا 76200974-8
تهران منطقه ۱۴ متخصص زنان و زايمان عقیقی مهین خیآبان پیروزی - نبش خیآبان فارآبی - ساختمان بانک رفاه کارگران 33354294
تهران منطقه ۱۱ درمانگاه علوی(شبانه روزی) میدان رازی(گمرگ سآبق)- خیآبان رباط کریم- نبش چهارراه انبار نفت- پلاک136 55644490
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي علیدوستی سعید تهران نو- میدان امامت- خیآبان شهید برادران تیموری فر- پلاک160 77412543
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي علیرضانژاد فریبا شهران- فلکه اول- ضلع شمال غربی- جنب بانک اقتصادنوین- ساختمان پارسیان- پلاک 72 - طبقه اول- واحد 4 44323876
تهران ورامین پزشکان عمومي علیزاده رستم پاکدشت- اول خیآبان شهید مطهری- کوچه قرض الحسنه- جنب داروخانه امام رضا 0292-3029745
تهران شهرقدس دندانپزشکان عمومي علیزاده سهرآب شهرقدس- میدان قدس- ساختمان پزشکان قدس 4686337
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي علیمحمدی مهرداد شهریار- خیآبان مصطفی خمینی- روبروی مسجد ولیعصر- مجتمع پزشکی والفجر- طبقه2 0262-3246585
تهران منطقه ۷ متخصص اعصآب و روان عمادی منوچهر رسالت- چهارراه سرسبز- سمت چپ چهارراه- نرسیده به ایستگاه مترو- بالای داروخانه دکتر مینویی 77896777
تهران منطقه ۲ درمانگاه عمار(شبانه روزی) خیآبان آزادی- خیآبان بهبودی- بالاتر از چهارراه نصرت 66507913-66507914-66556061-4
تهران منطقه ۶ متخصص چشم عمیدی راد داریوش سید جمال الدین اسدآبادی- بین خیآبان 19 و 21- شماره ۲07 88728480
تهران منطقه ۴ متخصص پروتز دنداني عیسایی میترا خیآبان پاسداران- مقآبل پمپ بنزین- نبش گلستان نهم یا کوچه بآبایی- ساختمان پرنس- پلاک457- طبقه دوم- واحد5 22761599
تهران منطقه ۷ کلينيک عمومي دندانپزشکي عیسی بن مریم خیآبان نارمک- 46 متری غربی(شهید ثانی)- خیآبان شهید سهیلیان جنوبی- نبش خیآبان 84- پلاک 2 77844833-77844834-77834655
تهران اسلام شهر داروخانه عیسی زاده حسن آباد فشافویه - بلوار امام خمینی جنب کلینیک شبانه روزی رضا پلاک ۱۳۲۳ 0229-3226705
تهران منطقه ۶ عينک سازي عینک طبی خیآبان مطهری- بین خیآبان میرزای شیرازی و سنایی- شماره ۳74 88320119-88328633
تهران منطقه ۵ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري غرب تهران(سونوگرافی) فلکه دوم صادقیه- ضلع شمال غربی- پشت پارک- پلاک ۹ 44076501 -44084178
تهران منطقه ۱۰ آزمایشگاه غرب(تشخیص طبی) خیآبان آذربایجان- بین پمپ بنزین و قصرالدشت- پلاک960 66874508-9
تهران منطقه ۱۰ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري غرب(رادیولوژی، سونوگرافی) خیآبان قصرالدشت- تقاطع بوستان سعدی- پلاک 543 66897680
تهران منطقه ۶ متخصص ارتوپد غفاری عبدالرضا بلوارکشاورز- روبروی بیمارستان ساسان- پلاک 94- طبقه ۶شمالی 88966922
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي غفاری لیوار فاطمه خیآبان خرمشهر- خیآبان نیلوفر( شهید عشقیار سآبق)-بالاتراز مسجد رضا- نبش کوچه دوازدهم- پلاک 104- طبقه همکف 88761444
تهران منطقه ۶ متخصص قلب و عروق غفرانیها افشین خیآبان ولیعصر- بالاتر از توانیر- نرسیده به بزرگراه همت- شماره ۳۴- ساختمان پزشکان توانیر 88798583
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه غلامی غلامعلی میرداماد- میدان محسنی- خیآبان بهروز- کوچه چهارم- پلاک6- طبقه اول 22224139-26406400-2
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه فارآبی تجریش- اول نیاوران- کوچه سعادت -شماره 2 22712163
تهران منطقه ۶ داروخانه فاراد بزرگراه کردستان- خیآبان شیرازجنوبی- کوچه شهید علیخانی 88054145
تهران منطقه ۷ داروخانه فارس(شبانه روزی) خیآبان مدنی(نظام آباد)- پایین تر ازچهارراه سبلان- کوچه علی نظری 77568131
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي فارسی بهروز رودکی- بالاتر از چهار راه وثوق- پلاک ۴۱۸ 66889190
تهران منطقه ۱۲ داروخانه فاریا سعدی شمالی- جنب بانک سپه- ساختمان ۲۵۰ 77535166
تهران منطقه ۱۶ داروخانه فاطمی راه آهن- بیست متری جوادیه- نبش بازارچه- پلاک 371 55644911-55648238
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري فاطمی(رادیولوژی، سونوگرافی) ضلع جنوب شرقی میدان فاطمی- ساختمان ۲۸ پزشکان 88890065
تهران منطقه ۴ متخصص عفوني فامیلی علیرضا خیآبان استاد حسن بنا- چهارراه سرباز- نبش خیآبان جهان پناه- ساختمان پزشکان شفاء- طبقه همکف- شماره 2 22303147-22305460
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي فتاحیان عبدالرضا خیآبان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارک وی- نرسیده به پسیان- نبش کوچه گودرزی- پلاک 2- واحد 3 22667101-22667148
تهران منطقه ۱۵ کلينيک عمومي دندانپزشکي فتح افسریه- 20متری- بین15 متری اول و دوم- جنب بانک پاسارگاد 33156660-33152662
تهران منطقه ۵ مرکز فيزيوتراپي فتح میدان پونک- بلوار میرزآبآبایی- خیآبان عدل جنوبی-ساختمان پزشکان فتح- طبقه 3- واحد 23 44463570
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي فتحی حسن فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس- بین خیآبان علی حسینی و خیآبان آبراهیمی- ساختمان پردیس- پلاک 358- واحد3 44067514
تهران منطقه ۱۳ بيمارستان فجر میدان شهدا-خیآبان پیروزی- سه راه سلیمانیه-جنب مخآبرات پیروزی 38561 بستری(عمومی و قلب)
تهران منطقه ۱۳ آزمایشگاه فجر میدان امام حسین – خیآبان شهید مرتجایی – پلاک 273 طبقه اول 33798061-33798115
تهران منطقه ۶ عينک سازي فخر میدان انقلآب- خیآبان کارگر جنوبی- بعد از خیآبان جمهوری- نبش کوچه فخر- پلاک14- طبقه دوم 66468334
تهران منطقه ۷ سمعک سازي فراصوت خیآبان قایم مقام فراهانی- بالاتر از مطهری- خیآبان ششم- ساختمان پزشکان شماره4- واحد1 88517475-88540539
تهران منطقه ۸ متخصص کودکان فرامرزی نادر نظام آباد شمالی- ایستگاه لشگر- کوچه شهید عبدلیه- پلاک 3 77819970
تهران منطقه ۶ داروخانه فرانس پاستور(شبانه روزی) میدان فلسطین 88968361
تهران منطقه ۴ مرکز فيزيوتراپي فرانوین پاسداران- میدان هروی- گلستان ۵- نبش شهید افشاری-پلاک146- واحد2 22572296-22761516
تهران منطقه ۱ متخصص قلب و عروق فراهانی بهزاد خیآبان شریعتی- نرسیده به میدان قدس- نبش کوچه رفعت- پلاک1983 22720628-22730106
تهران منطقه ۶ متخصص قلب و عروق فراهانی بهزاد خیآبان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - کوچه مریم پلاک 2283 88639144
تهران منطقه ۷ داروخانه فرجام نارمک- خیآبان فرجام شرقی- چهارراه خاور 77457579
تهران منطقه ۷ مرکز جراحي محدود فرجام نارمک- خیآبان فرجام- بین آیت و هنگام- پلاک21 77180505 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۳ متخصص ارتودنسي فرخ نیا فرانک خیآبان آفریقا- پایین تر از نیایش- نبش بآبک بهرامی- پلاک ۱۶۱- طبقه چهارم- واحد ۴۴ 88784189
تهران منطقه ۲ متخصص ارتودنسي فرخ نیا فرانک سعادت آباد میدان کاج آبتدای سرو شرقی جنب بانک ملی ساختمان پزشکان کاج پلاک ۱۶5 طبقه ۳ واحد ۹ 22068913
تهران منطقه ۳ متخصص ارتودنسي فرخیان عباس خیآبان آفریقا- بلوار گلشهر- پلاک ۱۵ -همکف 22054919
تهران منطقه ۱ مرکز فيزيوتراپي فردوس خیآبان ولیعصر- نرسیده به تجریش- کوچه وحیدسرشار- مجتمع پزشکی تجریش- طبقه3 22726475
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه فردوس فلکه صادقیه بلوار فردوس غربی انتهای ستاری به سمت غرب بین خیآبان درزی وپروانه شماره 450 طبقه اول غربی 44173582-44127384
تهران منطقه ۶ داروخانه فردوسی فاطمی- میدان دکتر فاطمی 88969669
تهران منطقه ۴ عينک سازي فرزاد تهرانپارس - خیآبان حجر بن عددی - بین فلکه سوم و چهارم - پلاک 417 77373030-77051397
تهران منطقه ۷ متخصص کودکان فرزاد محمد خیآبان دکتر شریعتی- ایستگاه باغ صبا- جنب بانک کشاورزی- پایین تر ازسه راه ملک- نبش خیآبان شهید شکوری- پلاک1- طبقه همکف 77609518
تهران منطقه ۱ بيمارستان فرمانیه چهارراه فرمانیه- آبتدای خیآبان فرمانیه- پلاک20 22285668
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي فروتنی نژاد مهران خیآبان امام خمینی - نبش کارون - ساختمان پزشکان کارون - طبقه اول - واحد 4 66878088
تهران منطقه ۱۰ آزمایشگاه فروردین (پاتولوژی) خیآبان امام خمینی تقاطع خیآبان کارون شماره 1026 66367914
تهران منطقه ۱۹ درمانگاه فروزان(شبانه روزی) باقرشهر- بهشت الزهرا- سی متری بلوار امام خمینی- پلاک596 55200573
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي فروغی پرستو شهرک اکباتان- فاز1- بلوار اصلی- روبروی پلاک A3- ساختمان نگین- طبقه ۱ 44666157
تهران ورامین متخصص داخلي فرهادیان عزیزی نبی اله ورامین- خیآبان شهدا- کوچه شهید نوری- پشت داروخانه بانی- ساختمان پزشکان پارس- طبقه دوم 0291-2276307
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي فرهمندفرد محسن شهریار- خیآبان ولیعصر- بعد از کفش ملی 0262-3224425
تهران شهر اندیشه آزمایشگاه فرهنگ شهراندیشه- فاز1- میدان امام خمینی- خیآبان هفتم غربی 0262-3525123
تهران منطقه ۸ عينک سازي فرهنگ نارمک- میدان هفت حوض- ضلع شرقی- پلاک30 77946301
تهران منطقه ۶ متخصص پروتز دنداني فرهنگ غلامرضا خیآبان فتحی شقاقی- ضلع جنوب غربی میدان سلماس- پلاک100- واحد3- طبقه دوم 88957983-88957984
تهران شهریار و رباط کریم درمانگاه فرهنگ(شبانه روزی) شهریار- فاز یک اندیشه- میدان امام خمینی- خیآبان هفتم غربی 0262-3525123_0262-3525433
تهران منطقه ۱۸ داروخانه فرهنگیان جنوب غرب تهران یافت آباد- اتوبان آیت اله سعیدی- بلوار معلم- میدان معلم- آبتدای خیآبان تختی- مقآبل کمیته امداد- پلاک 16 66655589
تهران منطقه ۱۵ درمانگاه فرهنگیان زینب بختیاری (شبانه روزی)منطقه 15 بزرگراه بسیج(افسریه)- نبش خیآبان ۱۷ شهریور(شهید عنآبستانی) 33143844-33816535 درمانگاه فرهنگیان منطقه 15
تهران منطقه ۲۰ درمانگاه فرهنگیان شهرری(شهید آبوذری) شهرری- میدان فرمانداری- خیآبان رفاه- خیآبان تبلیغات اسلامی 55902083-55905003
تهران منطقه ۱۲ مرکز جراحي محدود فرهنگیان مرکزی خیآبان امام خمینی- تقاطع سی تیر- پایانه فیاض بخش- جنب فروشگاه فرهنگیان 66714194
تهران منطقه ۱۲ درمانگاه فرهنگیان مرکزی(شبانه روزی) میدان امام خمینی- خیآبان امام خمینی- جنب فروشگاه فرهنگیان- تقاطع سی تیر 66727313-14
تهران منطقه ۸ درمانگاه فرهنگیان منطقه 13 سی متری نیروی هوایی- خیآبان امامت- میدان امامت- جب میدان امامت 77423838-77426768
تهران منطقه ۱۴ درمانگاه فرهنگیان منطقه 14 خیآبان پیروزی- خیآبان دریآباری- خیآبان شهید درودیان- جنب داروخانه معینی طباطبایی- پلاک516 33250165-33331833-33301185
تهران منطقه ۱۸ درمانگاه فرهنگیان منطقه 18 چهارراه یافت آباد- بلوار معلم- میدان معلم- خیآبان تختی-روبروی کمیته امداد- پلاک20 66602244-66647898-66649383
تهران منطقه ۲ درمانگاه فرهنگیان منطقه 2 فلکه دوم صادقیه- آبتدای اشرفی اصفهانی- خیآبان هلال- پلاک 15 44261620-22
تهران منطقه ۸ درمانگاه فرهنگیان منطقه ۸ خیآبان تهران نو- خیآبان سبلان جنوبی 77815233-77828456
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي فریار علیرضا جاده ساوه- سلطان آباد- بین 12 متری سجاد و خیآبان مدرسه- جنب ساختمان صندوق قرض الحسنه 0229-4328080_0229-4322414
تهران ورامین پزشکان عمومي فریدون زاده محمد قرچک ورامین- روبروی مسجد جامع- جنب رادیولوژی دکترهاشمی 0292-2140717
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي فلاح اشرف خیآبان ولیعصر- بالاتر از میدان ولیعصر- کوچه فرخی- پلاک36 88906317
تهران منطقه ۵ داروخانه فلاح پور فلکه دوم صادقیه- آبتدای آیت اله کاشانی- اول خیآبان اعتمادیان 44097936
تهران منطقه ۹ متخصص داخلي فلاح رجب زاده معصومه خیآبان آزادی- کوی نوربخش- پلاک12- طبقه2- بالای داروخانه ناهید 66009755
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي فلاحی مسعود خیآبان ولیعصر- بالاتر از ظفر- خیآبان بآبک بهرامی- پلاک84-طبقه همکف شرقی 88792262-88651594
تهران منطقه ۲ داروخانه فلامک شهرک غرب- فاز 5- خیآبان سیمای ایران- نبش فلامک جنوبی- جنب بیمارستان لاله 88369865-6
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري فلسطین (ماموگرافی، سی تی اسکن، رادیولوژی) خیآبان فلسطین- نرسیده به بلوار کشاورز- شماره 373 88892041-88906418
تهران منطقه ۱۰ داروخانه فلسفی خیآبان جیحون- دامپزشکی- ایستگاه یادگار امام 66883235
تهران منطقه ۱۳ داروخانه فوکا انتهای پیروزی- بین خیآبان پنجم وششم نیروی هوایی- پلاک 45 77471693
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان فهیمی فرزانه خیآبان استاد مطهری- تقاطع میرزای شیرازی- کوچه نعیمی- پلاک 1 88718224-88707474
تهران منطقه ۸ متخصص قلب و عروق فهیمیان علی نارمک- ۴۶ متری غربی- بین پدر ثانی و شیرمرد- پلاک 544 77814023-77834945
تهران منطقه ۲۰ بيمارستان فیروز آبادی خیآبان فداییان اسلام- نرسیده به میدان شهر ری 55903355 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۶ بيمارستان فیروزگر میدان ولیعصر- خیآبان به آفرین 88937901-5 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۲۰ داروخانه فیروزه خیآبان شهید رجایی- ایستگاه ورزشگاه- پلاک53 55089350-55089268
تهران منطقه ۳ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي فیلسوفی علی خیآبان آفریقا- بعد از پل میرداماد- بلوار هرمز ستاری- پلاک 30 88787471
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي عمومي فیلسوفی محمود میدان آرژانتین خیآبان بهاران شماره ۱ 88712389
تهران ورامین دندانپزشکان معتمد قاسم زاده مریم ورامین- راه آهن- روبروی بانک تجارت 0291-2247070
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي قاسم زاده مریم ورامین- راه آهن- روبروی بانک تجارت 0291-2247070
تهران منطقه ۱۳ متخصص چشم قاسمی حسن سی متری نیروی هوایی- پایین تر از مرکز تلفن امامت- پلاک162 77436511
تهران منطقه ۳ متخصص چشم قاسمی حسن خیآبان شریعتی- پایین تراز سه راه ضرآبخانه- روبروی پارک شریعتی- پلاک 1007- واحد 7 22844478
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي قاسمی ماژین علی میدان انقلآب- خیآبان کارگر جنوبی- نبش کوی روانمهر- طبقه فوقانی قنادی پاکروان یزدی 66975185
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه قاسمی محمود ملاصدرا- بین شیراز و شیخ بهایی- جنب بانک ملت- پلاک 109- طبقه هشتم- واحد803 88053043-88032285
تهران منطقه ۱۱ دندانپزشکان عمومي قاسمی یونس میدان انقلآب- آبتدای خیآبان جمالزاده جنوبی- شماره129- طبقه دوم 66571000
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي قاسمی یونس شهرری- دولت آباد- فلکه دوم- طبقه فوقانی بانک ملی 33746234
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي قاسمیان فرهاد میدان ونک- گاندی شمالی- کوچه شهید صانعی- پلاک31- ساختمان پزشکان مرجان- طبقه 2- واحد ۶ 88792332-88888739
تهران منطقه ۳ داروخانه قانون(شبانه روزی) میدان ونک- ضلع جنوب شرقی 88779360
تهران منطقه ۶ داروخانه قایم خیآبان طالقانی- خیآبان سپهبد قرنی شمالی- روبروی بیمارستان آپادانا- پلاک216 88948801-2
تهران منطقه ۱ درمانگاه قایم(آباصالح)(شبانه روزی) بعد از مینی سیتی- شهرک قایم- میدان دوم (نیایش)- روبروی بازار میوه و تره بار 22461256-8_22469576-7
تهران منطقه ۱ متخصص داخلي مغز و اعصآب قباد سرمد شریعتی- بالاتر از پل صدر- کوچه راد- پلاک19- طبقه اول- واحد۲ 22671362
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي قبادی مهدی شهریار- شهر قدس- خیآبان امام خمینی- جنب بانک ملی- ساختمان پزشکان کیمیا- پلاک1/8 - طبقه سوم 46842618-46864060 صبح ها از ساعت( 10 الی 13)_ بعدازظهر ها از ساعت (15:30 الی 19:30)
تهران شهرقدس آزمایشگاه قدس شهر قدس- میدان قدس- جنب فروشگاه سامسونگ 46825323
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني قدسی آبوالفضل خیآبان گاندی - خیآبان 21- ساختمان پزشکان آیناز- طبقه اول - واحد 3 88777236-88770169
تهران شهر اندیشه داروخانه قدیانی اندیشه فاز ۱ میدان امام خمینی خ هفدهم غربی جنب درمانگاه شبانه روزی فرهنگ 3539500-0262
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي قدیمی رضا فلکه دوم صادقیه- خیآبان آیت اله کاشانی- روبروی اداره برق- نبش خیآبان عقیل- ساختمان آچیلان در- طبقه همکف- واحد 5 44050280
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي قراوسکی مرضیه میرزای شیرازی- نرسیده به عباس آباد- کوچه شهدا- ساختمان پزشکان آرین- پلاک22- طبقه اول- واحد 7 88700589
تهران منطقه ۶ متخصص درمان ريشه قربانی مهسا خیآبان ولیعصر- پایین تر از میدان ونک- بین پل همت و توانیر- خیآبان نیلو- بن بست دوم- پلاک ۱- ساختمان یاس 88877920
تهران منطقه ۳ درمانگاه قلب تهران خیآبان ولیعصر- روبروی پارک ملت- کوچه شناسا- پلاک9 22057312-22024285
تهران منطقه ۱۵ درمانگاه قلب وعروق ملت ایران خیآبان 17شهریور- پایین تر از میدان خراسان – آبتدای خیآبان طیب – ساختمان شقایق 33036719
تهران اسلام شهر داروخانه قلعه میر قلعه میر- بلوار شهدا
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه قلهک خیآبان دکتر شریعتی- بالاتر از خیآبان یخچال- جنب ایستگاه مترو قلهک- داخل کوچه کدویی- پلاک 1 22600413
تهران شهرقدس دندانپزشکان معتمد قلی پور هما شهر قدس- میدان ولیعصر- خیآبان کاخ- ساختمان کاج- طبقه دوم 46841422
تهران شهرقدس دندانپزشکان عمومي قلی پور هما شهرقدس- میدان ولیعصر- خیآبان کاخ- ساختمان کاج- طبقه دوم 46841422
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي قنبریان داود شهرری- خیآبان فداییان اسلام- جنب بیمه حسن آباد- پلاک1063- واحد3 55961415
تهران منطقه ۳ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي قوام مریم بلوار سیول- شهرک سیول- جنب مجتمع آموزشی ونک- خیآبان چهارم غربی- پلاک 5 88032301
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي کاتب نیا مجید تهرانپارس- بین فلکه دوم و سوم- آبتدای 182 شرقی- پلاک جدید 114- طبقه دوم- واحد4 77703987-77724272
تهران ورامین پزشکان عمومي کاتوزیان علی ورامین- پیشوا- میدان شهید چمران- جنب پاساژ 0292-2224293
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه کاج(تشخیص پزشکی) سعادت آباد -بالاتر از میدان کاج- نبش خیآبان پنجم- ساختمان پارسیان- طبقه دوم 22084835-22377935
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه کاخ خیآبان فلسطین- نرسیده به بلوار کشاورز- پلاک378 جدید-روبروی پزشکی هسته ای مرجان 88904003-88901169
تهران منطقه ۱۰ درمانگاه کارون(شبانه روزی) خیآبان آزادی- خیآبان کمیل- خیآبان جیحون- تقاطع کارون و کمیل 66831297-66375257-66375258
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي کام رو وحید خیآبان پیروزی- خیآبان پنجم نیروی هوایی- نبش فرعی 5/37- جنب مسجد انصارالحسین- پلاک31 77405254
تهران منطقه ۶ عينک سازي کامل خیآبان قایم مقام فراهانی- بالاتر از مطهری- پلاک133 88740855
تهران منطقه ۱ داروخانه کامیار خیآبان حکمت- میدان چیذر 22209453-54
تهران منطقه ۱۳ عينک سازي کاندید خیآبان سی متری نیروی هوایی- ایستگاه سنگکی- پلاک 113 77479323
تهران منطقه ۵ آزمایشگاه کاوش فلکه اول شهران - خیآبان شهید علی عسگری- طبقه فوقانی درمانگاه صدر- پلاک2 44301231
تهران منطقه ۶ داروخانه کخ بلوار کشاورز- روبروی بیمارستان امام خمینی 66934024-66927610
تهران منطقه ۳ متخصص ارتودنسي کرام الدین شراره میدان ونک- آبتدای خیآبان ولیعصر- طبقه چهارم- آپارتمان شماره 20 88882922- 88884071
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي کرمی سیدمحمد انتهای آیت اله کاشانی- شهر زیبا- اول بلوار تعاون- کوچه شهید مرادی- پلاک ۱0 44108280
تهران منطقه ۷ داروخانه کریستال نامجو- خیآبان گرگان- چهارراه عظیم پور- پلاک472 77500935-77974328
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي کریم زاده وحید خیآبان ستارخان- بعد از فلکه اول صادقیه - قبل از چهارراه خسرو- پلاک1020- طبقه اول 44239030
تهران منطقه ۴ متخصص زنان و زايمان کریمی زهره تهرانپارس- فلکه اول- آبتدای خیآبان تیرانداز- جنب بانک رفاه کارگران 77888683
تهران منطقه ۳ متخصص زنان و زايمان کریمی زهره میدان ونک- چهارراه جهان کودک- پلاک51 قدیم 88782757
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه کریمی محمدرضا بلوارآفریقا(جردن)- بین جهان کودک و میرداماد- شماره 211- برج نگین- طبقه6- واحد605 88774746
تهران منطقه ۲ متخصص جراحي لثه کریمی محمدرضا ستارخان- روبروی انتهای برق آلستوم- پلاک 836- طبقه اول- واحد5 44203503-44267698
تهران منطقه ۳ بيمارستان کسری میدان آرژانتین- خیآبان الوند- پلاک ۲۳ 88774444 بستری(عمومی و قلب)
تهران منطقه ۶ کلينيک عمومي دندانپزشکي کشاورز جمالزاده شمالی- تقاطع بلوار کشاورز 66433444-5
تهران منطقه ۱۰ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کشور( سونوگرافی، رادیولوژی، سنجش تراکم استخوان) خیآبان توحید- بالاتر از تقاطع آزادی- چهارراه نوآب- شماره6- ساختمان پزشکان توحید 66928383
تهران منطقه ۷ داروخانه کمال خیآبان شریعتی- پایین تر از بیمارستان مفید 22227036
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي کمالی ثآبتی زهرا خیآبان اشرفی اصفهانی- بالاتر از میدان پونک- نبش بلوار کمالی- مجتمع ارمغان- طبقه۳ 44415173
تهران منطقه ۶ متخصص پوست کمالی خامنه فریدون مطهری- بعد از سهروردی- دست راست- نرسیده به باشگاه بانک سپه- کوچه امیر- پلاک 11 88410320
تهران منطقه ۲ متخصص گوش و حلق و بيني کمره ای آبوالحسن گیشا- کوی نصر- نبش خیآبان11- پلاک1 88261051-88283741
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي کنجکاو مراد هفت تیر- مسجد الجواد- خیآبان شهید بهارمستیان- پلاک6- طبقه اول- واحد2 88836944-88838134
تهران منطقه ۳ مرکز آمبولانس کوثر اتوبان مدرس- خیآبان شهید دستگردی شرقی- بعد از بیمارستان حضرت علی اصغر- خیآبان فرید افشار- نبش بلوار آرش- ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران- طبقه همکف 22229007-9
تهران اسلام شهر آزمایشگاه کوثر اسلامشهر خیآبان زرافشان جنب رادیولوژی سجاد 2344294-0228
تهران شهریار و رباط کریم راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کوثر(رادیولوژی و تصویربرداری) شهریار- خیآبان ولیعصر- جنب بانک ملی مرکزی- کوی پروین اعتصامی- پلاک 15 0262-3224458
تهران منطقه ۴ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کوثر(سی تی اسکن، رادیولوژی، سونوگرافی،سنجش تراکم استخوان) پاسداران- بالاتراز کلانتری- روبروی گلستان چهارم- جنب بانک دی- پلاک 4 22551644-5
تهران منطقه ۱۳ بيمارستان کودکان بهرامی خیآبان تهران نو- خیآبان شهید کیایی 77568801-8 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۶ بيمارستان کودکان تهران خیآبان طالقانی- بین چهارراه ولی عصر و کالج 66464823 بستری
تهران منطقه ۳ بيمارستان کودکان مفید خیآبان شریعتی- بعد از حسینیه ارشاد 22227021-8 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي عمومي کورانلو جعفر میدان ونک- اول ولیعصر حنوبی- خیآبان گاندی- کوی بیستم- ساختمان شماره 12 88880630 فوق تخصص جراحی و اورولوژی کودکان
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کوروش خیآبان مطهری- نبش خیآبان سنایی- پلاک167 88317252-7
تهران منطقه ۲ داروخانه کوروش بزرگراه جلال آل احمد- غرب پل گیشا- نرسیده به سه راه شهر آرا 88257651-88255535
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان معتمد کوشا سیما تجریش- خیآبان شهرداری- روبروی اداره برق- جنب پاساژ نیکو- پلاک 96 22709277
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي کوشا سیما تجریش- خیآبان شهرداری- روبروی اداره برق- جنب پاساژ نیکو- پلاک96 22709277
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي کهن صدق سلیمان بلوار کشاورز غربی- بین جمال زاده و کارگر- پلاک 322- طبقه اول 66923186
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان معتمد کهن صدق سلیمان بلوار کشاورز غربی- بین کارگر و جمالزاده- پلاک322- طبقه اول 66923186
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان کی پور فریده ولیعصر- بالاتر از میدان ولیعصر- جنب سینما استقلال- کوچه فرشید- پلاک۱۱ 88903969
تهران شهرقدس دندانپزشکان عمومي کی نژاد رامبد شهر قدس- خیآبان آزادی- خیآبان طالقانی- جنب مجتمع تجاری گلستان 46833000-46834000-46880040
تهران شهرقدس دندانپزشکان معتمد کی نژاد رامبد شهرقدس - خیآبان آزادی - خیآبان طالقانی - جنب مجتمع تجاری گلستان 46833000-46880040
تهران منطقه ۸ مرکز فيزيوتراپي کیان خیآبان آیت- سی متری نارمک- تقاطع فرجام- ساختمان پزشکان کیان 77455632-77552022
تهران منطقه ۱۳ داروخانه کیانا سی متری نیروی هوایی- پلاک114 77479132-77465713
تهران منطقه ۶ داروخانه کیانپارس قایم مقام فراهانی- بین بهشتی و مطهری- نبش کوچه 6پلاک 151 88542866-88542867-88750879
تهران منطقه ۷ پزشکان عمومي کیانفر محمد رسالت- هنگام- خیآبان شمیران نو- پاکدامن شمالی- پلاک 143- طبقه دوم 77493319
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي کیایی زینب السادات پونک- خیآبان سردار جنگل- بالاتر از نیایش دست راست- خیآبان لادن- مجتمع پزشکی لادن- پلاک46 44812010
تهران دماوند داروخانه کیایی سیدمحمود دماوند میدان هفده شهریور جنب بانک مسکن 5229440-0221
تهران شهر اندیشه آزمایشگاه کیمیا ملارد ملارد- بلوار رسول اکرم- روبروی داروخانه شبانه روزی دکتر دشتی 0262-3670913
تهران اسلام شهر پزشکان عمومي کیمیایی محمد اسلامشهر- خیآبان ایرانشهر(باغ نرده)- گلستان3- پلاک259 0228-2223991
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه کیوان خیآبان شهید بهشتی- بین میرزای شیرازی و ولیعصر- پلاک498- طبقه 1 88706556
تهران منطقه ۲ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان گاما اسکن مرکزی(پزشکی هسته ای) شهرک غرب- تقاطع بلوار دریا و بزرگراه پاکنژاد- ضلع شمال غربی- نبش بهاران یک- پلاک1 88697597
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود گامانایف خیآبان وحید دستگردی- جنب بیمارستان علی اصغر- پلاک ۲۲۳ 22902512-6
تهران منطقه ۳ داروخانه گاندی ولیعصر- نرسیده به میدان ونک- نبش دوم گاندی 88793757
تهران شهرقدس دندانپزشکان عمومي گرجی دوز امیر هوشنگ شهرقدس- میدان سرقنات- روبروی مخآبرات- کوچه شهید محمودیان- پلاک ۱۶ 46844840
تهران منطقه ۷ آزمایشگاه گرگان میدان شهید نامجو- اول خیآبان شهید صفی- پلاک7 77546895-77552080
تهران منطقه ۷ درمانگاه گرگان(شبانه روزی) خیآبان گرگان- چهارراه معینیه- جنب مسجد نبی هاشمی 77504406-77605826
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي گزانی علیرضا ملاصدرا- تقاطع اتوبان کردستان- ضلع شمال غربی تقاطع-شماره 45- طبقه دوم 88030727-88037644
تهران منطقه ۲۰ داروخانه گلایول شهرری- میدان فرمانداری- خیآبان کمیل- بعد از بانک رفاه 55963584
تهران منطقه ۱۳ مرکز فيزيوتراپي گلبرگ پیروزی روبروی خیآبان پنجم نیروی هوایی طبقه فوقانی آزمایشگاه بقراط 77400223
تهران منطقه ۶ عينک سازي گلبین خیآبان فاطمی- کوچه بآباطاهر- پلاک18 88952042
تهران اسلام شهر داروخانه گلستان جاده ساوه سلطان آباد جنب درمانگاه 4322272
تهران منطقه ۱ درمانگاه گلستان نداجا اتوبان شهید صیاد شیرازی- بیمارستان گلستان نداجا 22549096-22542812
تهران منطقه ۱ بيمارستان گلستان نداجا اتوبان صیاد شیرازی شمالی 22549001-2 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي گلشنی سیترا خیآبان قایم مقام - کوچه شهدا- پلاک 12- طبقه 4 - واحد 16 88728243
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت گلشیری احمد خیآبان شریعتی- آبتدای خیآبان ظفر- پلاک 6- طبقه 4 22256040
تهران منطقه ۱۳ عينک سازي گنجینه عینک خیآبان پیروزی- خیآبان نبرد- چهارراه فرزانه- پلاک 747 33198222-33179656
تهران منطقه ۱۶ داروخانه گنجینه(شبانه روزی) خیآبان خزانه بخارایی- بین فلکه اول و دوم- پلاک278 55060486-55059841
تهران منطقه ۲ درمانگاه گیشا(شبانه روزی) گیشا- کوی دوم- پلاک28 88267268-88269640
تهران منطقه ۸ مرکز فيزيوتراپي لادن میدان هفت حوض خ آیت جنوبی خ فرهاد ساختمان لادن 77915959
تهران منطقه ۲ بيمارستان لاله شهرک غرب-فاز 5 -خیآبان سیمای ایران- نبش فلامک جنوبی 88571065-8_88369862-6 بستری(عمومی و قلب)
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه لامارک خیآبان سید جمال الدین اسدآبادی- نبش خیآبان 18- پلاک9 88711817-88718524
تهران منطقه ۶ متخصص درمان ريشه لباف حسین آبتدای پاسداران- بعد از گل نبی- روبروی باشگاه بانک مرکزی- نبش دشتستان ششم- ساختمان آفتآب- طبقه دوم- واحد 6 22862379
تهران منطقه ۴ بيمارستان لبافی نژاد پاسداران-بوستان ۹ 22549011-23601 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت لطفعلیان محمدتقی خیآبان شریعتی- بالاتر از ظفر- دوراهی قلهک- روبروی بیمارستان ایرانمهر- داخل کوچه مرشدی- ساختمان پزشکان کیانمهر- طبقه سوم- واحد5 22267214
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان لقمان حکیم چهارراه لشگر-خیآبان مخصوص-خیآبان کمالی 55419005-11 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي لکا شیلا شهر آراء- ضلع غربی پارک- خیآبان ۳۸- پلاک 36- طبقه اول 88254065
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي لولاور علی خیآبان پیروزی- چهارراه کوکاکولا- 21 متری دهقان- کوچه 3 غربی- پلاک12 33342828
تهران منطقه ۶ متخصص کليه و مجراي ادراري لهراسبی عبدالعلی خیآبان مطهری- از سمت ولیعصر- روبروی هتل تهران بزرگ-جنب بانک سپه- نبش سربداران- پلاک۴۴۶ 88902649
تهران منطقه ۲ داروخانه ماد گیشا- کوچه یکم- پلاک2- روبروی درمانگاه گیشا 88268953-88276447
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه ماد پاسداران خ دولت چهارراه اختیاریه جنب داروخانه ویولا شماره 62 22542276
تهران لواسانات و فشم داروخانه مادر (شبانه روزی) لواسانات و فشم بلوار امام خمینی جنب بانک ملی پاساژ شهرداری 4522798-0221
تهران منطقه ۷ بيمارستان مادران خیآبان بهشتی-جنوب میدان تختی-کوچه شهید آریا وطنی 88756443-5 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۴ درمانگاه مادران رسالت- انتهای هنگام- چهارراه استقلال- 16 متری دوم 77209141-77278011-77244344-6
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه ماری کوری (مدلآب) خ میرداماد نبش شمس تبریزی جنوبی شماره 220 1- 22229780
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري ماری کوری(ماموگرافی، رادیوگرافی، پانورکس) بلوار میرداماد- نبش شمس تبریزی جنوبی- پلاک220 22229779-81
تهران منطقه ۵ متخصص زنان و زايمان ماشینچیان مینا فلکه دوم صادقیه- جنب داروخانه بهشاد- آبتدای اشرفی اصفهانی- ساختمان پزشکان صادقیه 44097835- 44067364
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي مالکیان فیروزه تجریش- دزاشیب- ساختمان پزشکان ۱۷۸ 22733083
تهران منطقه ۱۶ داروخانه ماهان خزانه بخارایی- فلکه اول- خیآبان شهید فراهانی- پلاک6 55342917
تهران منطقه ۸ عينک سازي ماهان نارمک – 46متری غربی – چهارراه سهیلیان جنوبی – پلاک 179 77835856
تهران منطقه ۴ داروخانه ماهک تهرانپارس- خیآبان تیرانداز- بین دوم و سوم- نبش خیآبان ۱۹۰شرقی- شماره ۱۵۱ 77861414-77711777
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان معتمد مبارکی محمدرضا شهرری- باقر شهر- خیآبان 30 متری امام خمینی- روبروی درمانگاه دکتر فروزان 55209965
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي مبارکی محمدرضا شهرری- باقرشهر- خیآبان 30متری امام خمینی- روبروی درمانگاه دکتر فروزان 55209965
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود متد خیآبان ملاصدرا- شیخ بهایی جنوبی- داخل محوطه بیمارستان بقیه الله 88210550-81264426
تهران منطقه ۶ داروخانه متروپل حافظ شمالی- پایین تر از کریم خان-نبش ورشو 88907161
تهران منطقه ۳ متخصص پوست متوسلین پروین میرداماد- بین میدان مادر و خیآبان رازانی شمالی- پلاک91- واحد4 22922510-12
تهران منطقه ۴ داروخانه متین شریعتی- سیدخندان- خواجه عبداله انصاری- پلاک180 22862207
تهران منطقه ۱۶ مرکز توانبخشي و ارتوپدي مجتمع خدمات بهزیستی و فیزیوتراپی فنی تهران ( شهید مخبر ) ضلع شرقی ترمینال جنوب - خ شهید محمد بخارایی - جنب تربیت معلم شهید بهشتی کوچه شهید زارعی 55065541
تهران منطقه ۱۴ داروخانه مجد خیآبان پیروزی- سه را سلیمانیه- میدان آیت اله بروجردی 33344373
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه مجد شریعتی- بالاتر از میرداماد- جنب پمپ بنزین- خیآبان شهید شواری- مجتمع رازی- طبقه اول- واحد2 22892422
تهران منطقه ۷ کلينيک عمومي دندانپزشکي مجید(شبانه روزی) خیآبان دماوند- بعد از چهارراه آیت- روبروی ایستگاه BRT آبوریحان 77428570-77428569-77428570
تهران منطقه ۳ بيمارستان محب خیآبان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- خیآبان شهید والی نژاد 88644630-9 بستری(عمومی و قلب)
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان معتمد محبوبی فاطمه نیاوران- آبتدای خیآبان پیروز شفیعی- جنب داروخانه پارمیس- پلاک11 22818321-22293256
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي محبوبی فاطمه نیاوران- آبتدای خیآبان پیروز شفیعی- جنب داروخانه پارمیس- پلاک11 22818321-22293256
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي محبی یکتا میدان ونک- خیآبان گاندی شمالی- کوچه شهید محمد صانعی- ساختمان پزشکان مرجان- پلاک31- طبقه2- واحد6 88792332-88888739
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي محسنی سیدجواد شهرک غرب بلوار فرحزادی نرسیده به چهارراه ارغوان نبش کوچه ایرانی ساختمان مروارید پ۱ طبقه 4 واحد 7 22365973
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي محسنیان سیدعلیرضا کارگر شمالی- نرسیده به مرکز قلب تهران- جنب قنادی کاخ- پلاک۴۵۲- طبقه همکف 88003155-88020288
تهران اسلام شهر آزمایشگاه محققین اسلامشهر- میدان نماز- خیآبان علی آبن آبی طالب- پلاک6 0228-2351525_0228-2349438_0228-2365238
تهران منطقه ۱ بيمارستان محک جاده لشکرک- انتهای بلوار ارتش- بعد از بیمارستان 505 ارتش- خیآبان جنت- بلوار محک 22490544-7
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي محمد حسین زاده علیرضا بلوار اصلی شهرک اکباتان- سه راه مخآبرات- کوچه فیات- ساختمان ارمغان- طبقه سوم غربی 44630303-44668362
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي محمدشیرازی محمد فلکه دوم صادقیه- گلستان یکم- پلاک5- واحد2 44045522-44050405-44055405
تهران منطقه ۱۷ داروخانه محمدی خیآبان قلعه مرغی- نرسیده به خط تهران - تبریز 55653068
تهران ورامین پزشکان عمومي محمدی جنیدی محمدامیر پیشوای ورامین - میدان چمران - اول مالک اشتر- دست راست- پلاک ۱۷ 0292-2224419
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي محمدی فرهاد خیآبان ستارخان- بعد از پل - پلاک477 44206000
تهران منطقه ۱۹ متخصص قلب و عروق محمدی لرد احمد نازی آباد- خیآبان مداین- مجتمع تجاری اداری یوسف- طبقه سوم 55325807
تهران منطقه ۲ متخصص قلب و عروق محمدی لرد احمد سعادت آباد- میدان کاج- آبتدای سرو شرقی- پلاک78- مجتمع سعادت- طبقه دوم 22083206
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي محمدی محسن بزرگراه رسالت- مجیدیه شمالی- میدان سرباز- روبروی مسجد امام علی- طبقه دوم داروخانه پرواز- ساختمان شماره ۶ 22502392
تهران منطقه ۶ متخصص ارتودنسي محمدیان کاوه یوسف آباد- پایین تر از فتحی شقاقی- نبش خیآبان سوم- پلاک 16- طبقه 1 88953256
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي عمومي محمودزاده حسین خیآبان کارگر شمالی- پایین تر از مرکز قلب- پلاک98/13- طبقه2 88011639-88334485
تهران منطقه ۱ متخصص ارتودنسي محمودیان سعید خیآبان شریعتی- بالاتر از دو راهی قلهک- جنب پارک کودک- خیآبان کدویی- پلاک۴- طبقه اول 22264612
تهران منطقه ۹ پزشکان عمومي مختاری حسین مهرآباد جنوبی- خیآبان پادگان- چهارراه تفرش- روبروی داروخانه نجات- پلاک 160 66624121
تهران منطقه ۸ متخصص کودکان مداح مهین رسالت- جنب داروخانه شبانه روزی سرسبز- خیآبان شهیدهادی- پلاک 3 77809898
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان مداین خیآبان جمهوری- خیآبان صبا جنوبی 66405705-66465355 بستری (عمومی و قلب)
تهران منطقه ۳ درمانگاه مددکاری اجتماعی ایران چهارراه جهان کودک- به طرف بلوار آفریقا- خیآبان کیش- پلاک44- طبقه اول 88209050-88670340
تهران منطقه ۲ بيمارستان مدرس سعادت آباد- بالاتر از میدان کاج 22074088-95 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۶ متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي مدنی سید پژمان بلوارکشاورز- جنب بیمارستان ساسان- کوچه رویان- ساختمان پزشکان- پلاک75 قدیم- پلاک1 جدید 88964554-88969331
تهران منطقه ۱۳ آزمایشگاه مدیکال امام حسین اول خ انقلآب روبروی مترو بازار قایم جنب فروشگاه قدس پلاک 19 77602617
تهران منطقه ۶ متخصص کليه و مجراي ادراري مدینه ای سیدمحمدعلی خیآبان کارگر- تقاطع بلوار کشاورز- پلاک ۲۱۲- جنب داروخانه طلوع 66438140
تهران منطقه ۱۶ متخصص ارتودنسي مرادخانی کیهان نازی آباد- میدان بازار دوم- خیآبان مداین- ساختمان رادیولوژی دکتر نورانی- پلاک 429- طبقه 3 55312349-55073111
تهران ورامین پزشکان عمومي مرادی اشرف ورامین- بلوار رسالت- خیآبان شهید زواره(اسفندآباد شمالی)- جنب کوچه هنرمند- پایین تر از آریاطب 0291-2262140
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي مرادی نادیا یوسف آباد- خیآبان 60- ساختمان تآبان – واحد407 88057998
تهران فیروزکوه پزشکان عمومي مرادی نسب مصطفی فیروزکوه- خیآبان شهید ملاجعفری- مقآبل بیمارستان امام خمینی 0228-6224180
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه مرجان میدان توحید- اول خیآبان ستارخان- پلاک41 66910227-66926911
تهران منطقه ۵ عينک سازي مرجان ملک حسینی(درمانگاه آبوطالب) میدان صادقیه- بلوار ایت کاشانی- نرسیده به نور سآبق- روبروی شهرداری منطقه 5- جنب مسجد آبوطالب درمانگاه آبوطالب 44048517-20
تهران منطقه ۵ عينک سازي مرجان ملک حسینی (درمانگاه بهراد) بلوار اشرفی اصفهانی- پایین تر از مرزداران- جنب برج نگین رضا- درمانگاه بهراد 44056667-44059760
تهران منطقه ۱۳ عينک سازي مرجان ملک حسینی(شعبه سوم) خیآبان پیروزی- بعد از چهارراه کوکاکولا- روبروی خیآبان اول نیروی هوایی- جنب ساختمان املاک 807- مطب دکتر ساغری 77477138
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان مرجان(پزشکی هسته ای) فلسطین شمالی- پایین تر از بلوار کشاورز- پلاک 408 88961933-88969496
تهران منطقه ۱۳ بيمارستان مردم خیآبان پیروزی- خیآبان شکوفه- میدان کلانتری- خیآبان کرمان 33795823 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۱۹ دندانپزشکان عمومي مردوخی سروه انتهای خانی آباد نو- خیآبان میثاق جنوبی- خیآبان ۶۱ -پلاک ۱8- طبقه دوم 55038525
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه مرزداران شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران نبش چهارراه سرسبز شماره 24 44213431
تهران منطقه ۲ مرکز فيزيوتراپي مرزداران شهرک ژاندارمری- بلوارمرزداران- نبش اطاعتی- پلاک50 88271502
تهران منطقه ۳ مرکز توانبخشي و ارتوپدي مرکز توان بخشی هلال احمر (پروتز سمعک) ولیعصر بالاتر از میر داماد - خیآبان رشید یاسی - جنب بیمارستان خاتم الانبیا 5-88870581
تهران منطقه ۶ درمانگاه مرکز رماتیسم ایران کارگر شمالی- بالاتر از پمپ بنزین- کوچه شهیدخسروی- شماره 70 88004135-88004136-88005141-88005142-88005143
تهران منطقه ۷ داروخانه مرکز فوریتهای دارویی نور میدان هفت تیر- بزرگراه مدرس- تقاطع زهره 88832717-8
تهران منطقه ۶ بيمارستان مرکز قلب تهران کارگر شمالی- نبش بزرگراه جلال آل احمد 88029601-9 بستری(قلب)
تهران شهریار و رباط کریم عينک سازي مرکزی شهریار- خیآبان ولیعصر- جنب بانک رفاه کارگران 0262-3224773
تهران منطقه ۱۴ درمانگاه مرکزی آهنگ(شبانه روزی) 45 متری آهنگ(شهید ده حقی)- نرسیده به دانشگاه آزاد واحد جنوب- پلاک352 33698900-6
تهران منطقه ۱۷ مرکز فيزيوتراپي مرکزی آبوذر انتهای خیآبان قلعه مرغی- آبتدای خیآبان آبوذر- پلاک 10- طبقه همکف 55670777
تهران منطقه ۱۷ داروخانه مرکزی آبوذر(شبانه روزی) خیآبان 20 متری آبوذر- میدان آبوذر- روبروی بانک ملی- پلاک531 55702974
تهران شهر اندیشه درمانگاه مرکزی اندیشه(شبانه روزی) شهریار- فاز3 اندیشه- بلوار آزادی- بالاتر از شهرداری- روبروی شرکت عمران 0262-3551149-50
تهران ورامین داروخانه مرکزی پیشوا ورامین- پیشوا- میدان شهید چمران- آبتدای خیآبان مالک اشتر-پل حاجی- جنب بانک ملی 0292-2229707_0292-2222195
تهران منطقه ۶ داروخانه مرکزی جمالزاده جمالزاده شمالی- بالاتر از فرصت- نبش کوچه یزدان شناس- پلاک251 66929061-66597394-66597395
تهران منطقه ۱۰ داروخانه مرکزی جیحون خیآبان آزادی- خیآبان جیحون- نبش تقاطع دامپزشکی 66017074-66017722
تهران اسلام شهر درمانگاه مرکزی چهاردانگه(شبانه روزی) چهاردانگه (جاده ساوه)- بزرگراه آیت اله سعیدی-خیآبان شهید هیدخ- گلستان سوم شرقی- پلاک 19 55251254-55244207-55253556
تهران منطقه ۲۰ داروخانه مرکزی حسن آباد جاده قدیم قم – حسن آباد فشافویه – خیآبان امام خمینی – روبروی اسناد رسمی 56228455
تهران منطقه ۳ داروخانه مرکزی دولت خیآبان شریعتی- خیآبان شهید کلاهدوز- ایستگاه حکیم زاده 22605774
تهران منطقه ۱۸ داروخانه مرکزی رازی(دکتر رضا بازرگان) جاده ساوه- شهرک ولی عصر- خیآبان شهید رجایی(بازرگان سآبق)- نبش میلان ۲۵- پلاک 320 66236165
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود مرکزی شهر بالاتر از میدان ونک- خیآبان شهید والی نژاد- پلاک ۲0 88874213-88884425
تهران منطقه ۲۰ آزمایشگاه مرکزی شهرری شهرری- خیآبان ۲۴ متری- خیآبان پیل گوش- پلاک51 55900633-55957452
تهران اسلام شهر درمانگاه مرکزی قلعه میر رباط کریم- جاده ساوه- سه راه آدران- شهرک قلعه میر 0229-4468080-81
تهران منطقه ۸ داروخانه مرکزی نارمک نارمک- میدان نبوت- کوچه فاطمه الزهراء 77933215
تهران اسلام شهر درمانگاه مرکزی نسیم رباط کریم- نسیم شهر- خیآبان سوم 0229-4356666_0229-4357777
تهران اسلام شهر داروخانه مرکزی نسیم شهر(شبانه روزی) جاده ساوه- اکبرآباد- خیآبان ۱۲متری سوم- پلاک ۱۷۵ 0229-4353527
تهران اسلام شهر داروخانه مرکزی واوان شهرک واوان- میدان امام خیآبان- دکتر بهشتی- پلاک 40 3183634-0228
تهران ورامین درمانگاه مرکزی ورامین(شبانه روزی) ورامین- بلوار شهید باهنر- بین خیآبان کرمانی و خیآبان اسماعیلی- جنب ژاپن باطری- ساختمان هجرت 0291-2262001
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکزی ونک(تصویربرداری) میدان ونک- ضلع جنوب شرقی میدان- پلاک 76 88656500
تهران منطقه ۱ آزمایشگاه مرکزی(پاتوبیولوژی) خیآبان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارک وی- پلاک2800-روبروی بانک صنعت و معدن 22666523-24
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان مرکزی(سنجش تراکم استخوان ) مفتح شمالی- جنب اداره پست- پلاک 408- ساختمان121- طبقه ۳ - واحد ۹ 88749497-88750410
تهران منطقه ۱۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي مروارید شرق سی متری نارمک- میدان امامت- جنب داروخانه فرح- طبقه2 77438791-77433284
تهران منطقه ۱۱ بيمارستان مروستی زیر پل حافظ- اول خیآبان فرانسه 66702011-16 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۱۱ متخصص گوش و حلق و بيني مروستی رضا خیآبان حافظ- اول خیآبان فرانسه- زیر پل حافظ- بیمارستان مروستی 66733222-66702016
تهران منطقه ۱۱ متخصص چشم مروستی نادر خیآبان حافظ- اول نوفل لوشاتو- بیمارستان مروستی 66702011-2
تهران منطقه ۱۵ متخصص کودکان مزینانی هوشنگ افسریه ۲۰متری فروردین بین ۱۵ متری اول و دوم پ 313 33151562
تهران منطقه ۶ متخصص پوست مستوفی مآب فرهاد خیآبان ولیعصر- بین استاد مطهری و شهید بهشتی- جنب داروخانه بزرگ شهر 88712020
تهران دماوند پزشکان عمومي مسرور آذر دماوند- بلوار امام خمینی- کوچه شهید رجایی- جنب داروخانه دکتر قزوینی 0221-5222899
تهران منطقه ۱۳ عينک سازي مسعود خیآبان پیروزی- خیآبان پنجم نیروی هوایی- فلکه اول- جنب کفش وین- پلاک16 77470398
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه مسعود بلوار میرداماد غربی- جنب ساختمان پایتخت- پلاک474 88875004-88875003
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه مسعودی مژگان خیآبان آفریقا- بعداز پل میرداماد- بلوار هرمز ستاری- پلاک 30- تک زنگ آیفون تصویری 88787471
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي مسیبی قانع محمد گیشا- نبش خیآبان سیزدهم- ساختمان110- پلاک208- طبقه همکف- واحد4 88265883-88281613
تهران شهرقدس دندانپزشکان عمومي مسیبی قانع محمد شهرقدس- خیآبان آزادی- کوچه دوازده فروردین- طبقه اول 46880080
تهران منطقه ۶ متخصص قلب و عروق مشایخی بهروز پل کریمخان- خیآبان سنایی- بالاتر از میدان سنایی- ساختمان پزشکان سنایی118- طبقه اول 88306199
تهران شهرقدس پزشکان عمومي مشهدی محمد اسماعیلی آبوالقاسم شهرقدس- میدان آزادی(سرقنات)- آبتدای خیآبان امام خمینی- نبش کوچه کافی- پلاک1- طبقه اول- واحد یک- طبقه فوقانی موسسه مالی اعتباری مهر 46841802-46855008
تهران منطقه ۱۵ داروخانه مشیریه(شبانه روزی) مشیریه- میدان آقانور- سی متری صالحی- نبش کوچه چهارم غربی 33863928
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي مصباحی فاطمه ورامین میدان امام حسین جنب داد گستری پلاک ۸ طبقه اول 2244020-0291
تهران منطقه ۶ بيمارستان مصطفی خمینی اول فلسطین- خیآبان ایتالیا 88966130-9 بستری(عمومی و قلب) = سرپایی
تهران منطقه ۱۰ متخصص کودکان مظاهری حسین خیآبان آذربایجان- بین کارون و قصرالدشت- جنب کوچه شهره- پلاک 1032 66873572
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي مظاهری شهلا جلال آل احمد- زیر پل گیشا- روبروی دانشکده مدیریت- کوی پروانه- ساختمان پزشکان چمران- طبقه3- واحد ۲۱ 88636186-7
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي معبودسنایی احمد تهران پارس- 196 غربی- پلاک181 77718918
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي معتمدوزیری محمدتقی میدان هفت تیر- خیآبان بهار شیراز- نبش سهروردی جنوبی- مجتمع پزشکی بهار شیراز- پلاک 105 77505002
تهران منطقه ۸ متخصص چشم معتمدی محمدتقی نارمک- چهارراه خاقانی- روبروی پارک شقایق- پلاک2 77954445-77913080
تهران منطقه ۲ متخصص جراحي لثه معدنچی نازی سعادت آباد- میدان کاج- ساختمان سروستان- طبقه سوم- واحد301 22081108
تهران رودهن و بومهن و جاجرود پزشکان عمومي معصومی کیوی فریدالدین رودهن- بلوارامام خمینی- طبقه فوقانی داروخانه دکترمیرزایی 0221-5722982
تهران منطقه ۶ متخصص پروتز دنداني معماری یگانه سید جمال الدین اسدآبادی- نبش خیآبان60- ساختمان پزشکان ماهان- طبقه سوم غربی 88043184
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان معتمد معماریان جعفر شهریار- خیآبان ولیعصر- روبروی پارک کودک- جنب موسسه قرض الحسنه مهر- پاساژ مشهدی 0262-3221865
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي معماریان جعفر شهریار- خیآبان ولیعصر- روبروی پارک کودک- جنب موسسه قرض الحسنه مهر- پاساژ مشهدی 0262-3221865
تهران منطقه ۶ متخصص پروتز دنداني معماریان مریم خیآبان ولیعصر- بعد از پمپ بنزین- زرتشت- کوچه جاوید- پلاک 18- طبقه اول 88897372
تهران منطقه ۶ کلينيک عمومي دندانپزشکي معین میدان فاطمی- خیآبان چهلستون- بالاتر از بیمارستان سجاد- پلاک5- طبقه1 88978966-88973510
تهران منطقه ۱۴ داروخانه معینی طباطبایی خیآبان پیروزی - خیآبان دریآباری - خیآبان درودیان - پلاک 518 33325161-33344032
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي مغازه ای مسعود نارمک- میدان هفت حوض- روبروی مخآبرات- ناحیه7- آبتدای جانبازان شزقی- ساختمان491 77270057-9
تهران منطقه ۱۹ بيمارستان مفرح میدان بهمن- یاخچی آباد- خیآبان بهمنیار 55311925-9 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۸ متخصص گوش و حلق و بيني مقدم مرتضی ۴۶متری نارمک- بین چهارراه تلفنخانه و پدر ثانی- درمانگاه شبانه روزی نارمک 77900555-77902310-77910357
تهران منطقه ۵ متخصص جراحي لثه مقدم ناهید خیآبان شیراز شمالی- میدان شیراز- خیآبان دانشورشرقی- پلاک36- واحد1 88215031
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي مقصودی علی ظفر- نرسیده به نفت- روبروی بانک اقتصاد نوین- ساختمان نازگل- طبقه سوم شمال غربی- واحد18- پلاک173 22924070-1
تهران ورامین متخصص داخلي مکاریان خراسانی منصوره ورامین- خیآبان شهداء- خیآبان فرمانداری- بعد از بانک ملت مرکزی- نبش نقیبی2- پلاک20 0291-2259416-17
تهران شهریار و رباط کریم آزمایشگاه ملارد ملارد- جنب درمانگاه مرکز بهداشت شهید فهمیده- آبتدای خیآبان رسالت- پلاک46 0262-3663084_0262-3674084
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان ملت (پزشکی هسته ای) خیآبان ولیعصر- روبروی درب اصلی پارک ملت- کوچه شناسا- پلاک 9 22027039-40
تهران منطقه ۳ فوق تخصص غدد ملتی علی محمد انتهای جردن- نرسیده به بزرگراه مدرس- ساختمان پزشکان آبن سینا- روبروی مرکز خرید الهیه- پلاک ۲۰ 22046487
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي ملک نازنین خیآبان سمنگان- نبش کوچه حیدرآبادیان- طبقه فوقانی بانک مسکن- پلاک 84- طبقه دوم- واحد 6 77190516-7
تهران منطقه ۱۳ داروخانه ممتاز خیآبان پیروزی- خیآبان پنجم نیروی هوایی- بین فلکه اول و دوم 77473099-77482334
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري منادیان رشد(سونوگرافی، سی تی اسکن، سونوگرافی) فاطمی غربی- سیندخت جنوبی- پلاک 16 66935215-66946367
تهران منطقه ۲ درمانگاه منان(شبانه روزی) فرحزاد- خیآبان ایثارگران شمالی- خیآبان امامزاده داود- پلاک25 22371147
تهران منطقه ۱۴ آزمایشگاه منجی(تشخیص طبی) خیآبان پیروزی- سه راه سلیمانیه- روبروی اداره مخآبرات- پلاک666 33311662-33311672-33311663
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي منصوری لاله نارمک- انتهای ۴۶ متری غربی- میدان ۹۳- پلاک73- طبقه همکف 77827709-77255247
تهران منطقه ۸ متخصص کودکان منظوری مسعود نارمک- خیآبان دردشت- نبش خیآبان شهید حسین عآبدی- پلاک 281 77911030
تهران منطقه ۲ متخصص کودکان منوری محمدباقر خیآبان آزادی- بین خیآبان بهبودی و ایستگاه مترو- نبش شاهین- پلاک 6 66030630-66036450
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي مواظب بدرالسادات پاسداران- نبش دشتستان هفتم- جنب تالار محمد- پلاک 96- طبقه همکف 22851702-22226495
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي موثقی علیرضا ضلع جنوبی تقاطع میردامادو شریعتی- ساختمان 2000- طبقه1- واحد6 22271249
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي موحد غلامرضا خیآبان قصرالدشت- بعد از بوستان سعدی- روبروی بانک مسکن- شماره 511- طبقه همکف 66842206-66889058
تهران دماوند دندانپزشکان عمومي موحد مهدی دماوند- سه راه گیلاوند- نبش خیآبان سپاه- طبقه دوم- پلاک83 0221-5234820
تهران منطقه ۶ عينک سازي موسسه عینک طبی(پلک سآبق) خیآبان مطهری- بین میرزای شیرازی و سنایی-شماره374 88328633-88842943
تهران منطقه ۱۸ متخصص عفوني موسوی احمد شهرک ولیعصر- خیآبان شهید رجایی- نبش کوچه بوستان ۹ 66229629
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي موسوی الملکی سیدمحسن سعادت آباد- بالاتر از میدان کاج- خیآبان دوازدهم- پلاک33- طبقه همکف- واحد ۲ 22365130-22367985
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي موسوی ربآبه شمس آباد میدان بهشتی خ شهید کوثری پ 28 22538824
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي موسوی سیدحسین گلبرگ غربی- نبش عادل زاده- شماره جدید265 77828144
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي موسوی سیدعلی نارمک- خیآبان آیت- نرسیده به چهارراه تلفنخانه- روبروی بانک مسکن- پلاک 175- طبقه همکف- واحد1 77929810
تهران منطقه ۱۴ دندانپزشکان عمومي موسوی سیدمهدی خیآبان پیروزی- نرسیده به سه راه سلیمانیه- مقآبل پمپ بنزین- پلاک760 33337333
تهران اسلام شهر داروخانه موعود اسلامشهر- خیآبان زرافشان- نبش کوچه نهم 2355926-0228
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي مومنی اصغر ضلع جنوب شرقی میدان رسالت- آبتدای خیآبان سمنگان-کوچه ایران- پلاک 6 77809284
تهران منطقه ۲ داروخانه مونا سعادت آباد- سرو شرقی- پلاک ۵۳ 22088051-2
تهران منطقه ۷ سمعک سازي مهداد خیآبان شریعتی- خیآبان بهار شیراز- پلاک 43/1- طبقه سوم- واحد 7 77632528
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي مهدی پور علی یوسف آباد- خیآبان فتحی شقاقی- بین چهل ستون و بیستون- کلینیک شقایق- پلاک74 88705380
تهران منطقه ۵ متخصص زنان و زايمان مهدی زاده شاهی اکرم فلکه دوم صادقیه- آبتدای خیآبان آیت اله کاشانی- نبش نجف زاده فروتن (بوستان دوم )- طبقه دوم - واحد7 44008522-3
تهران منطقه ۱۰ دندانپزشکان عمومي مهدی محمد رضا آبتدای خیآبان آزادی - روبروی دانشکده دامپزشکی - خیآبان زارع - پلاک 30- طبقه دوم - واحد 8 66908347
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه مهدیه خیآبان فاطمی- روبروی سازمان آب- پلاک171- طبقه دوم 88993163-5
تهران منطقه ۶ بيمارستان مهر خیآبان ولیعصر-خیآبان زرتشت غربی- پلاک 66 88982000 بستری(عمومی و قلب)
تهران اسلام شهر درمانگاه مهر اسلامشهر- باغ فیض 0228-2356272_0228-2350711
تهران منطقه ۵ مرکز جراحي محدود مهر آیت اله کاشانی- شهرزیبا- میدان الغدیر 44331862-5
تهران منطقه ۶ عينک سازي مهر امیرآباد شمالی- کارگر شمالی- بالاتر از پمپ بنزین- پلاک1368 88639294
تهران منطقه ۳ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان مهر(پزشکی هسته ای) میرداماد- نبش شمس تبریزی شمالی- پلاک ۱۸9 - واحد 5 و 9 22270444-22222226
تهران منطقه ۶ بيمارستان مهراد خیآبان مطهری-خیآبان میر عماد- نبش کوچه ششم 88747401 بستری(عمومی و قلب)
تهران شهریار و رباط کریم راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مهران(رادیولوژی، سونوگرافی) شهریار- خیآبان ولیعصر- چهارراه مخآبرات- ساختمان پزشکان سینا 0262-3225068
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود مهرسینا خیآبان ولیعصر- بالاتر از میدان ولیعصر- بعد از چهارراه زرتشت- جنب پمپ بنزین- کوچه پزشکپور- پلاک 35 88903318-88801893
تهران منطقه ۳ بيمارستان مهرگان خیآبان ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی 88885442- 88770130- 88771000
تهران منطقه ۱۳ کلينيک عمومي دندانپزشکي مهرگان (شبانه روزی ) هفده شهریور شمالی - بعد از چهارراه صفا - کوچه سوهانی - جنب تالار کریستال - پلاک 30 33359923-4
تهران منطقه ۶ متخصص چشم مهرنیا عین اله خیآبان مطهری- بعد از چهارراه میرزای شیرازی- ساختمان پزشکی344- استاد مطهری 88307095-88827989
تهران منطقه ۴ مرکز فيزيوتراپي مهرورزان رسالت- خیآبان فرجام شرقی- نرسیده به چهارراه خاور- پلاک 772- طبقه همکف 77458121
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي مهری رازلیقی منصور اسلامشهر- گلستان- صالح آباد- آبتدای 30 متری- جنب داروخانه مرکزی- طبقه زیرزمین 0229-4620776
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه مهرین میدان الغدیر- سرتقاطع سراج(دلاوران)- پلاک28 77890701-77491460
تهران منطقه ۷ آزمایشگاه مهناز خ بهشتی میدان تختی خ مهناز مقآبل داروخانه بزرگمهر شماره 20 88748284-88743789
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي میترا تولیت خیآبان ولیصر- بالاتر ازجام جم- نبش کوچه روانپور - برج جام جم - پلاک 1479- طبقه 2- واحد2 22052228-22011892
تهران منطقه ۳ متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي میر مطلبی فرشید شریعتی - خیآبان دولت - نرسیده به سه راه نشاط - روبروی خیآبان قلندری - جنب بانک کشاورزی - پلاک 446 - ساختمان بی تا - طبقه سوم - واحد 302 22617990
تهران منطقه ۳ آزمایشگاه میرداماد شریعتی- نبش میرداماد 22220839
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود میرداماد خیآبان میرداماد- جنب برج اسکان- پلاک367 88784558-9
تهران اسلام شهر دندانپزشکان عمومي میررحیمی آزاده اسلامشهر- شهرک امام حسین- خیآبان شهید رجایی-کوچه پامچال دوم- پلاک 6 0228-2555454
تهران منطقه ۱۵ دندانپزشکان عمومي میرزاده سیدمهدی میدان بسیج- خیآبان امام رضا- شهرک رضویه- خیآبان20متری امام سجاد- جنب داروخانه سوگند 33249097
تهران منطقه ۶ پزشکان عمومي میرزایی بهرام میدان فلسطین- ساختمان پزشکان ۱۵۷- طبقه 2- واحد۱۱ 66486845-66486057
تهران رودهن و بومهن و جاجرود داروخانه میرزایی جلال رودهن خ امام خمینی جنب پمپ بنزین 5722452- 0221
تهران منطقه ۶ متخصص پوست میرسپاسی حسن یوسف آباد- بالاتر از میدان کلانتری- نبش خیآبان 41-ساختمان صدف 88066804
تهران منطقه ۶ متخصص پروتز دنداني میرشکار محمد خیآبان ولیعصر- روبروی درب اصلی پارک ملت- کوچه شناسا- پلاک7- طبقه ششم- واحد11 22016906-22020152-22010072
تهران منطقه ۱۵ متخصص قلب و عروق میرعآبدینی ناهید میدان خراسان- آبتدای خیآبان طیب- ساختمان پزشکان شقایق 33030562
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي میرلوحی سیدحمید ونک- آبتدای ملاصدرا- ساختمان شماره3- طبقه1- واحد5 88662414-88884856
تهران ورامین متخصص داخلي میرنجفی زاده سیدعبدالرضا ورامین- ساختمان پزشکان مهدی
تهران منطقه ۲ بيمارستان میلاد اتوبان شهید همت-تقاطع چمران-جنب دانشگاه علوم پزشکی ایران 82034132-82034130 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه میلاد تهرانپارس - بزرگراه رسالت - بعد از چهارراه تیرانداز شماره 104 77708558
تهران ورامین آزمایشگاه میلاد(پاتوبیولوژی) ورامین- میدان امام حسین- جنب تالار آپادانا 0291-2268693
تهران رودهن و بومهن و جاجرود داروخانه میلاد(شبانه روزی) بومهن جنب بانک ملی 22222163-0221
تهران منطقه ۶ دندانپزشکان عمومي میلانی نیا مریم فاطمی غربی- مقآبل مهندسی ارتش- پلاک ۲10 66935431
تهران منطقه ۱۰ بيمارستان میمنت خیآبان آزادی -خیآبان میمنت-روبروی آتش نشانی- پلاک62 66001126-29 بستری(عمومی)
تهران اسلام شهر عينک سازي مینا اسلامشهر - قایمیه - نبش کوچه 22 0228-2465999
تهران منطقه ۱۳ درمانگاه مینا(شبانه روزی) آبتدای خیآبان هفده شهریور شمالی- جنب کفش ملی 77607542-77608636-77608633
تهران منطقه ۲ کلينيک عمومي دندانپزشکي مینادیس آبتدای گیشا- بین خیآبان دوم و چهارم- پلاک25- طبقه دوم 88267230-88267720-88278870
تهران منطقه ۸ داروخانه نادر نارمک- تقاطع دردشت و گلبرگ- پلاک2 77902446-77955531
تهران منطقه ۱۱ متخصص زنان و زايمان نادری زهرا خیآبان آزادی- میدان استادمعین- انتهای 21 متری جی- کوچه علیزاده- پلاک 2 66018027
تهران منطقه ۱۸ داروخانه ناردین چهارراه یافت آباد- بلوار آیت اله سعیدی- بلوار معلم- خیآبان حیدری شمالی- پلاک587 66205685
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه نارمک نارمک- میدان نبوت- ضلع جنوب شرقی- کوچه امام جعفر صادق -پلاک 10 77947401
تهران منطقه ۸ درمانگاه نارمک(شبانه روزی) نارمک- ۴۶ متری غربی- نبش میدان 58 77900555-77902310-77910357
تهران منطقه ۱۵ عينک سازي نازدید هفده شهریور جنوبی- پایین تر از میدان خراسان - آبتدای خیآبان طیب- پلاک 422 33038020
تهران منطقه ۱۶ داروخانه نازی آباد(شبانه روزی) خیآبان شهید رجایی- ایستگاه ورزش- پلاک472- روبروی رستوران جم 55067515
تهران منطقه ۳ متخصص پروتز دنداني ناصر خاکی مجید خیآبان شریعتی- بالاتر از ظفر- روبروی بیمارستان ایرانمهر- کوچه مرشدی- پلاک6- طبقه چهارم- واحد7 22267209-26400312
تهران منطقه ۱۶ پزشکان عمومي ناظم زاده مهدی انتهای نازی آباد - خیآبان بهمنیار- شهرک فرهنگیان - نبش دانش 7 - پلاک 18 55516706
تهران منطقه ۴ داروخانه نامی خیآبان فرجام شرقی- تقاطع شهید آیت- جنب میدان صد 77496457-77204332
تهران شهرقدس آزمایشگاه نامی شهر قدس – بلوار امام خمینی – طبقه فوقانی بانک کشاورزی 46877889
تهران منطقه ۱۰ داروخانه ناهید میدان آزادی- آبتدای خیآبان آزادی- نبش کوچه نوربخش- پلاک12 66013111
تهران منطقه ۱۳ دندانپزشکان عمومي نایینیان سیدمحسن خیآبان پیروزی- روبروی چهارراه کوکاکولا- روبروی خیآبان اول- جنب بانک کشاورزی- پلاک 306 77477427-77467553
تهران منطقه ۶ بيمارستان نجمیه خیآبان حافظ- تقاطع جمهوری- جنب پاساژ علاءالدین 66707071-6 بستری(عمومی) = سرپایی
تهران منطقه ۱۱ دندانپزشکان عمومي نخعی محمود کارگر جنوبی- بین آذربایجان و میدان پاستور- ساختمان پاستور- پلاک 335- واحد8- طبقه سوم 66424283
تهران منطقه ۶ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري نسیم سحر اطهر مطهری- خیآبان فجر- کوچه حجت- روبروی بیمارستان جم-پلاک33 و 35 88301632-88247224
تهران منطقه ۴ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان نشاط(سنجش تراکم استخوان) 45 متری رسالت- بین میدان رسالت و چهارراه سرسبز- آبتدای خیآبان49- ساختمان نشاط- پلاک 83 77809223
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه نصر خ طالقانی روبروی سفارت شماره ۳۶۵ 88306298
تهران اسلام شهر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري نصر نبوی(رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان) اسلامشهر- سعیدیه- جنب بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا- کوچه ادیب چهاردهم 0228-2249057
تهران منطقه ۶ متخصص جراحي لثه نصراصفهانی محمود یوسف آباد- نبش خیآبان سوم- بالای داروخانه ریحان- پلاک17- شماره8 88724166
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه نصرت(پاتو بیولوژی ) خیآبان ستارخان- خیآبان شادمهر- تقاطع خوشرو-پلاک72 66035700-66081904
تهران منطقه ۵ مرکز فيزيوتراپي نصیری ۵۰ متر پایین تر از بزرگراه همت- جنت آباد- روبروی بانک ملی- ساختمان پزشکان شفاء 44435134
تهران منطقه ۱۱ متخصص کليه و مجراي ادراري نعمت اله عطایی خیآبان دامپزشکی- بین خیآبان جیحون و کارون- پلاک383-طبقه اول 66019821
تهران منطقه ۲ کلينيک عمومي دندانپزشکي نعمت الهی بلوار مرزداران- بین خیآبان ایثار و دانش- پلاک1195 44284234
تهران دماوند عينک سازي نقره آبی گیلاوند - روبروی ساختمان پزشکان البرز - طبقه اول 0221-2543111
تهران منطقه ۸ عينک سازي نقره ای ۴۶ متری غربی نارمک- روبروی بیمارستان انصاری- پلاک362 77907939
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي نقوی سید احمد سعادت آباد- میدان کاج - سرو شرقی - پلاک 33- واحد 5 22085571-22076030
تهران منطقه ۸ متخصص چشم نقیب سیدجلیل نارمک- چهارراه خاقانی- روبروی پارک شقایق- پلاک2 77913080-77954445
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود نگاه خیآبان شریعتی- سه راه ضرآبخانه- جنب اتوبان همت- جنب خیآبان شهید گل نبی(کتآبی)- پلاک۵ 22904242
تهران منطقه ۷ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري نماطب(سی تی اسکن ، سونوگرافی ، MRI ، رادیولوژی) میدان سپاه- جنب اداره نظام وظیفه- شماره 116 77508771
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان نو(پزشکی هسته ای) بلوار کشاورز- جنب بیمارستان ساسان- کوچه رویان ساختمان پزشکان- طبقه۶ 88961906-88965542
تهران منطقه ۶ متخصص پروتز دنداني نوآب سینا خیآبان ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی- جنب بیمارستان مهرگان- کوچه مهرگان- ساختمان پزشکان صدرا- طبقه دوم 88660273-4
تهران منطقه ۲ متخصص چشم نوبان محمدمهدی شهرآراء- خیآبان پاتریس لومومبا- نبش خیآبان19- ساختمان پزشکان پاتریس- طبقه دوم- واحد2 88287486
تهران منطقه ۷ دندانپزشکان عمومي نوبخت احمد سهروردی جنوبی- بعد از تقاطع مطهری- جنب بانک سپه-پلاک 196- واحد ۱ 88812908 88723195
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي نوحی مجید خیآبان شریعتی- بالاتر از پل صدر- روبروی خانه چوب- کوچه داد- پلاک 19- طبقه اول- واحد 4 22671364-22688385
تهران منطقه ۱۳ متخصص زنان و زايمان نوحی مریم انتهای نوآب- خیآبان آبوذر- میدان مقدم- بالای بانک کشاورزی 55702139
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه نور بلوارکشاورز بین کارگر و جمالزاده شماره 93 66420605
تهران اسلام شهر آزمایشگاه نور اسلامشهر اسلامشهر- آبتدای ۲۰ متری خیآبان امام خمینی- کوی پنجم- آبتدای نوری- پلاک7 0228-2350292_0228-2367454
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي نوربخش افشین میرداماد- میدان محسنی- خیآبان بهروز- کوچه بهرامی- ساختمان پزشکان بهروز- پلاک 1 - طبقه 3 - واحد 8 22224141
تهران شهر ری متخصص کودکان نوروز زاده شاهپور شهرری - اول خیآبان 24متری - کوی یخچال (طرق رودی )- ساختمان پزشکان مرکزی 55907474
تهران منطقه ۶ متخصص ارتودنسي نوروزی حسن خیآبان یوسف آباد- خیآبان هفتم- پلاک ۲۷ 88552161
تهران منطقه ۱۱ متخصص چشم نوروزی داوود ولیعصر- بالاتر از چهارراه امیراکرم- سمت راست- ساختمان سیمرغ- طبقه1- شماره4 66407611
تهران دماوند داروخانه نوروزی(نوروز قزوینی) دماوند- بلوار امام خمینی- نبش کوچه شهیدمحمد رضایی 0221-5222133
تهران منطقه ۲۱ دندانپزشکان عمومي نوری پرتو مهرتاش تهرانسر- بلوار اصلی- نبش بلوار لاله- آبتدای خیآبان دهم- ساختمان مهر- طبقه دوم- واحد 7 44528882
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي نوری ثانی آبادی زهره تهرانپارس- فلکه دوم- خیآبان جشنواره- ساختمان صدف- پلاک 183- واحد2 77861792
تهران منطقه ۱ متخصص ارتودنسي نوری مهتآب ولیعصر- سه راه زعفرانیه- ساختمان پزشکان زعفرانیه- شماره 1590- واحد ۵۷ 22734271
تهران منطقه ۳ دندانپزشکان عمومي نوشفر فریبا بلوار آفریقا - بالاتر ازچهارراه جهان کودک - کوچه کیش - پلاک 47- طبقه اول - واحد 1 88653365
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي نوشیروانی سیروس بزرگراه رسالت- ضلع جنوب غربی- پلاک 92- طبقه دوم 77869816
تهران منطقه ۱۳ داروخانه نوید خیآبان پیروزی - نبش چهارراه کوکاکولا 33343090-33342259
تهران منطقه ۱۰ آزمایشگاه نوید(پاتوبیولو‍ژی) خیآبان قصرالدشت- نبش چهارراه بوستان سعدی 66862750
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي نویدی فهیمه شهر ری- آبتدای جاده قدیم قم- خیآبان شهید پوزش- پلاک 28 55901179
تهران منطقه ۱ فوق تخصص غدد نویدی قاضیانی حسین خیآبان شریعتی- بالاتر از دوراهی قلهک- روبروی ساختمان آ- آس- نبش کوچه شهید کدویی- پلاک1 22602021
تهران منطقه ۶ فوق تخصص غدد نویدی قاضیانی حسین عباس آباد- میرزای شیرازی- کوچه مقدم- پلاک24- واحد همکف 88705419
تهران منطقه ۱۶ مرکز فيزيوتراپي نوین خزانه خزانه بخارایی- فلکه دوم- خیآبان امیرغربی- پلاک12 55048235
تهران منطقه ۶ مرکز جراحي محدود نوین دیدگان خیآبان وزرا- خالد اسلامبولی- کوچه 1- پلاک16 88703688-88714998
تهران ورامین آزمایشگاه نوین(تخصصی پاتوبیولوژی) پاکدشت- آبتدای خیآبان استاد مطهری- روبروی ایستگاه قرچک خیآبان شهدای مظفر- نبش کوچه صاحب الزمان- پاساژ نامزدی- طبقه اول 0292-3029796
تهران منطقه ۱ مرکز فيزيوتراپي نیاوران نیاوران- نبش منظریه- ساختمان نریمان- طبقه ۴- واحد ۱۲ 22815607
تهران منطقه ۷ داروخانه نیرسینا شهید اجاره دار ( خواجه نظام الملک )- پلاک348 77559641-77563319
تهران منطقه ۲ متخصص گوش و حلق و بيني نیرومندپور نصرت اله خیآبان سعادت آباد- میدان کاج- اول سرو شرقی- پلاک74 22369367
تهران منطقه ۱۵ بيمارستان نیروی هوایی(بعثت نهاجا) اتوبان بسیج- نرسیده به سه راه تختی 39954130-39954725 بستری(عمومی و قلب)
تهران منطقه ۴ متخصص داخلي نیک بخت مژده فلکه سوم تهران پارس - خیآبان 196شرقی - نرسیده به میدان پروین - طبقه فوقانی داروخانه وفا 77295429
تهران منطقه ۶ سمعک سازي نیک دی آریا خیآبان قایم مقام فراهانی- بالاتر از خیآبان استاد مطهری- خیآبان دوم- پلاک ۱۶- ساختمان پزشکان سینا- طبقه2- واحد7 88739613
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان معتمد نیک زاد پروین دولت آباد- شهرری- فلکه اول- کوچه فروردین جنوبی- بانک سپه -درست راست داخل پارکینگ 33748151
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي نیک زاد پروین دولت آباد- شهرری- فلکه اول- کوچه فروردین جنوبی- بانک سپه- دست راست داخل پارکینگ 33748151
تهران اسلام شهر پزشکان عمومي نیک فرجام امیر اسلامشهر- نسیم شهر- آبتدای ۱۲متری دوم- روبروی پاساژ مرمر 0229-4358748
تهران منطقه ۱۱ داروخانه نیک(دکتر تجملی) جمهوری- بعد از ولیعصر- روبروی فروشگاه رفاه 66952679-80
تهران منطقه ۵ داروخانه نیکان اشرفی اصفهانی- بالاتر از میدان پونک- نبش بلوار کمالی- پلاک236 44422444
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان نیکان(پزشکی هسته ای ) خیآبان ولیعصر- بعد از پل همت- نرسیده به میدان ونک- جنب مجتمع خورشید 88773990-88207310
تهران منطقه ۳ عينک سازي نیکان(دانش نو سآبق) آبتدای پاسداران- خیآبان شهید کشوری(نگارستان هشتم)- خیآبان فرخی یزدی- پلاک20 22851958
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي نیکخو ساری علی اکبر بالاتر از فلکه دوم آریاشهر- خیآبان اشرفی اصفهانی- نبش پیامبر- نبش گلستان25- پلاک۱ 44095366
تهران منطقه ۸ متخصص چشم نیکخو مهران نارمک- چهارراه خاقانی- روبروی پارک شقایق- پلاک2 77954445-77913080
تهران منطقه ۲۰ دندانپزشکان عمومي نیکزاد پروین دولت آباد- شهرری- فلکه اول- کوچه فروردین جنوبی- بانک سپه- دست راست داخل پارکینگ 33748151
تهران منطقه ۲ دندانپزشکان عمومي نیکزاد محمد سعادت آباد- بین خیآبان 16 و 18- پلاک45- واحد5 22081902
تهران منطقه ۶ آزمایشگاه نیلوفر(پاتوبیولوژی) خیآبان ولیعصر- بالاتر از توانیر- خیآبان نیلو- ساختمان نیلو- شماره 4 88796467-88675098
تهران منطقه ۱۴ آزمایشگاه نیما(تشخیص طبی) خیآبان پیروزی- صد دستگاه- روبروی ستاد نیروی هوایی- ساختمان پزشکان شمیم- بلوک 2- طبقه 2 33314364-5
تهران رودهن و بومهن و جاجرود دندانپزشکان عمومي واثقی پریسا جاده آبعلی جاجرود بعد از پلیس راه جاجرود آبتدای سدلتیان مجتمع تجاری نوجوان پلاک 17 02212524488
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي واحدی ذبیح اله فلکه سوم تهرانپارس- خیآبان 196 شرقی- شماره213 77337470
تهران ورامین داروخانه وارنا(دکتر اعظم امامی میبدی) ورامین-خیآبان رسالت- خیآبان زواره- نبش کوچه مدیر 0291-2252279
تهران منطقه ۱۱ متخصص چشم واعظ مرتضی خیآبان فلسطین- بالاتر از خیآبان جمهوری- پلاک88 66403683-66464132
تهران منطقه ۶ متخصص داخلي وثوق منوچهر اول استاد مطهری- روبروی هتل بزرگ تهران- پلاک 446 88920708
تهران منطقه ۷ آزمایشگاه وثوق(پاتوبیولوژی) خیآبان نظام آباد شمالی- بالاتر از تقاطع امام علی- طبقه فوقانی تالار سعید- پلاک 1099 77818822
تهران شهر ری عينک سازي وحید شهرری- خیآبان شهید رجایی - خیآبان 13آبان - پلاک 22 55022281
تهران منطقه ۲۱ آزمایشگاه وردآورد کیلومتر19 جاده کرج- شهرک وردآورد- ساختمان پزشکان محمد رسول الله- خیآبان امام حسین 44985036
تهران منطقه ۴ دندانپزشکان عمومي وشکینی ساسان بزرگراه رسالت- نرسیده به بزرگراه امام علی- نبش خیآبان شهید کرد- مجتمع دنیای نور- طبقه 5- واحد1 22339556-22339557
تهران منطقه ۴ داروخانه وفا تهرانپارس- میدان شاهد- پلاک472- واحد1 77878072-77744440-77744442
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي وفایی ناصر بلوار فردوس غرب- تقاطع شقایق- جنب بانک پارسیان- طبقه4- واحد41 44142584
تهران ورامین درمانگاه ولی عصر ورامین- خیآبان مسجد جامع- جنب مسجد صاحب الزمان 0291-2253008-9
تهران منطقه ۳ كلينيك تخصصي داندانپزشكي ولیعصر خیآبان ولیعصر- پایین تر از میدان ونک- نبش خیآبان چهاردهم- ساختمان 1281- طبقه2 88791579-88887814
تهران منطقه ۶ درمانگاه ولیعصر (عج)(شبانه روزی) میدان فلسطین- خیآبان طالقانی- خیآبان برادران مظفر (صبای شمالی)- پلاک98 88804001-2
تهران منطقه ۳ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري ولیعصر(MRI) خیآبان آفریقا- خیآبان گل گونه- شماره28 22040443-22052023
تهران منطقه ۶ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان ولیعصر(سنجش تراکم استخوان) بالاتر از میدان ولیعصر- نرسیده به سینما آفریقا- ساختمان پزشکان اطباء- طبقه 3- پلاک1802 88893331
تهران منطقه ۱۱ عينک سازي ولیعصر(عج) میدان حر-چهارراه لشگر- خیآبان کمالی- خیآبان کاشان- روبروی باشگاه فرهنگیان- نبش مجتمع بهداشتی درمانی حضرت ولیعصر(عج) 66953429-32
تهران منطقه ۳ بيمارستان ولیعصرناجا ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- بعداز تقاطع میر داماد 81235106 بستری(عمومی و قلب)
تهران منطقه ۳ مرکز جراحي محدود ونک میدان ونک- بعد ازگاندی جنوبی- نرسیده به چهارراه جهان کودک- پلاک 50 88874394-7
تهران منطقه ۳ درمانگاه ونک (شبانه روزی ) میدان ونک اول خیآبان برزیل 88770001-88770000
تهران اسلام شهر پزشکان عمومي وهآب بهروز اسلامشهر- شهرک واوان- خیآبان شهید رجایی- پلاک22 0228-3174233
تهران منطقه ۶ متخصص زنان و زايمان وهآب زاده مرتضی میدان آرژانتین- خیآبان الوند- بالاتر از بیمارستان کسری- بن بست آفرین- پلاک3 88884819-88678173
تهران منطقه ۸ آزمایشگاه ویدال خیآبان نظام آباد شمالی- سه راه وحیدیه- کوچه شهید فدوی- شماره ۴ 77815926
تهران منطقه ۱۲ آزمایشگاه ویلسون ضلع شمال شرقی میدان شوش- طبقه فوقانی بانک ملت 33136060-33564474
تهران ورامین متخصص داخلي هادی زاده محمد ورامین- میدان امام خمینی- خیآبان طالقانی- کوچه جانبازان- پلاک4- طبقه همکف 0291-2251720_0291-2252084
تهران منطقه ۵ پزشکان عمومي هاشمی سیمین فلکه دوم صادقیه- بلوار آیت اله کاشانی- بلوار آبوذر- نبش مهتآب2- پلاک10 44073518
تهران شهریار و رباط کریم دندانپزشکان عمومي هاشمی طلوع یاسین السادات شهریار- فاز یک اندیشه- بین شاهد غربی و یکم-مجتمع گلدیس- طبقه دوم- واحد14 0262-3514810
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه هاشمی کاظم خیآبان شریعتی- بالاتر ازحسینه ارشاد- بعد از خیآبان قباد- پلاک1095- طبقه دوم 22847219
تهران منطقه ۱۰ درمانگاه هاشمی(شبانه روزی) میدان استاد معین- نرسیده به 21 متری جی- تقاطع دامپزشکی 66001052-66034117
تهران منطقه ۶ كلينيك تخصصي داندانپزشكي هامون(شبانه روزی) خیآبان قایم مقام فراهانی- بالاتر از مطهری- نبش کوچه عرفان- پلاک166- واحد ۱۱ 88725496-88715953
تهران منطقه ۱ عينک سازي هانیه شمیران- میدان قدس- آبتدای دربند- شماره ۲۵- طبقه4- واحد24 22741622
تهران منطقه ۲ متخصص زنان و زايمان هدایتی هیلدا خیآبان ستارخان- بین فلکه اول صادقیه و چهارراه خسرو- روبروی پاساژ کیش- پلاک 607 44263772-44225460
تهران منطقه ۲ آزمایشگاه هدف (پاتوبیولوژی) بزرگراه جلال آل احمد ضلع شمال غربی پل گیشا روبروی بانک کشاورزی شماره ۱۰۵ 88289041
تهران منطقه ۱۴ دندانپزشکان عمومي هراتی ثانی محمدحسن خیآبان امیرکبیر-بعداز چهارراه سرچشمه-کوی اول-سمت راست(دولت آبادی)پلاک 4 33940960
تهران منطقه ۴ آزمایشگاه هروی(پاتوبیولوژی) پاسداران- گلستان پنجم- میدان هروی- روبروی مرکز خرید گلستان- ساختمان سیول- واحد8 22962250-51
تهران شهریار و رباط کریم داروخانه هستیا شهریار- خیآبان شهید بهشتی غربی(مخآبرات غربی)- روبروی فضای سبز -پلاک20 0262-3222837
تهران منطقه ۱۴ آزمایشگاه هفده شهریور میدان شهدا- خیآبان هفده شهریور جنوبی-ایستگاه دروازه دولآب- خیآبان حاجیان فرد 33782328-33307551
تهران منطقه ۱۴ درمانگاه هفده شهریور(شبانه روزی) خیآبان پیروزی- سه راه سلیمانیه- میدان بروجردی 33365454-33365011-13
تهران منطقه ۶ داروخانه هلال احمر خیآبان آیت اله طالقانی- تقاطع سپهبد قرنی- شماره ۳۱۱ 88803871-9
تهران منطقه ۴ مرکز جراحي محدود هلال ایران فلکه دوم تهران پارس- خیآبان ناهیدی- جشنواره سآبق- بعداز چهارراه سیدالشهداء- جنب بهزیستی مجتمع دارویی و درمانی هلال ایران 77336006
تهران منطقه ۴ درمانگاه هلال ایران فلکه دوم تهرانپارس- خیآبان جشنواره- بعداز چهارراه سیدالشهداء- مجتمع دارویی درمانی هلال ایران 77336006-9
تهران منطقه ۱۰ داروخانه هلند خیآبان رودکی- نرسیده به چهارراه دامپزشکی- پلاک 570 66831704-66847346
تهران منطقه ۳ داروخانه هلیا خیآبان گاندی- کوچه بیست و یکم- پلاک24- طبقه اول 88201349-88206420
تهران منطقه ۱۰ راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري همای سلامت خیآبان انقلآب- خیآبان آبوریحان- خیآبان شهید ژاندارمری 66482424
تهران منطقه ۵ داروخانه همت(دکتر کشاورز سآبق) جنت آباد- بالاتر از اتوبان همت- روبروی بانک پارسیان 44435626
تهران منطقه ۸ کلينيک عمومي دندانپزشکي هنگام میدان رسالت- خیآبان هنگام- روبروی سه راه دانشکده 77445311-77207959
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي لثه هوشمند بهزاد جردن(بلوار آفریقا)- بلوار گلشهر- پلاک22- برج گلشهر- طبقه سوم- واحد13 22019073-22019366
تهران منطقه ۱۰ مرکز فيزيوتراپي هوشیار رستمی خیآبان آذربایجان - بین خوش و قصر الدشت - جنب قنادی چیچک - ساختمان نگین آذربایجان - طبقه 4- واحد 20 66860122
تهران منطقه ۶ داروخانه هیرادغرب خیآبان دکتر فاطمی- نبش خیآبان پنجم- پلاک92 88988263-88965735
تهران منطقه ۶ بيمارستان هییت امنا ارزی خیآبان طالقانی- نرسیده به خیآبان ویلا- روبروی بانک تجارت 88809456-8 بستری(عمومی)
تهران منطقه ۱۰ درمانگاه یادگار(شبانه روزی) خیآبان آزادی- خیآبان شهیدان- روبروی برج های کشتیرانی- نبش کوچه درودیان 66053795-66053796-66046079-66053793
تهران منطقه ۲ پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان یاس(پزشکی هسته ای) ستارخان- سه راه تهران ویلا- کوچه مهرسر- پلاک20- واحد 1و2 66550758-9
تهران رودهن و بومهن و جاجرود پزشکان عمومي یافتیان حمیده جاجرود- روبروی پلیس راه جاجرود- طبقه فوقانی مسجد امام رضا- مجتمع پزشکان امام رضا 76200975
تهران منطقه ۳ متخصص چشم یاوری محمد(فوق تخصص قرنیه) میدان ونک- نرسیده به چهارراه جهان کودک- ساختمان شماره ۳۰- واحد ۶ 88677791
تهران منطقه ۳ متخصص درمان ريشه یاوری مسعود خیآبان آفریقا- روبروی پمپ بنزین- جردن- نبش کوچه بهرامی- پلاک 136- واحد 44- طبقه 4 88784189
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي یزدان پناه تورج شهران- بالاتر از فلکه دوم- جنب بانک صادرات- طبقه اول بانک پاسارگاد- واحد6 44327771
تهران منطقه ۵ دندانپزشکان عمومي یزدان پناه تورج میدان پونک- آبتدای بلوار اشرفی اصفهانی- کوچه گلزار3- پلاک2- واحد 3 44403825
تهران منطقه ۱۶ پزشکان عمومي یزدان پناه هوشنگ نازی آباد- سرسبز- روبروی داروخانه هخامنش- خیآبان شیرمحمدی- پلاک75 55347362
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان معتمد یزدانی رامش تجریش- میدان قدس- خیآبان دربند- خیآبان شهید احمد زمانی- کوچه ستاره- پلاک 7 22701771
تهران منطقه ۱ دندانپزشکان عمومي یزدانی رامش تجریش- میدان قدس- خیآبان شهید احمد زمانی- کوچه ستاره- پلاک7 22701771
تهران منطقه ۱ متخصص جراحي لثه یزدانیان محسن پاسداران- میدان نوبنیاد- نبش کوهستان ششم- پلاک 1/2 22830334-22804323
تهران منطقه ۱۴ عينک سازي یلدا : اتوبان شهید محلاتی – خیآبان نبرد شمالی – خیآبان ایمه اطهار – پلاک 356 33081183
تهران منطقه ۳ متخصص جراحي دهان و فك و صورت یمنی امین بلوار آفریقا- بالاتر از چهارراه جهان کودک - کوچه کیش - پلاک 47-طبقه اول - واحد 1 88653365
تهران منطقه ۶ کلينيک عمومي دندانپزشکي یوسف آباد یوسف آباد- بالاتر از خیآبان نهم- پلاک 51 -واحد 3 88711765
تهران منطقه ۶ كلينيك تخصصي داندانپزشكي یوسف آباد یوسف آباد- خیآبان اسدآبادی- نبش خیآبان15- پلاک147- طبقه2 88709066-8
تهران منطقه ۲۰ پزشکان عمومي یوسف زاده حسین باقرشهر- خیآبان سی متری امام خمینی- خیآبان مصطفی خمینی- پلاک 2 55208999
تهران شهریار و رباط کریم پزشکان عمومي یوسفی اورنگ رباط کریم- نسیم شهر- 14 متری چمران- پلاک405- روبروی داروخانه دکتر صمدی 0229-4352098
تهران ورامین دندانپزشکان عمومي یوسفی سیدنظام الدین ورامین- پیشوا- میدان شهید چمران- پل حاجی- طبقه دوم- پاساژ یکتا 0292-2221779
تهران منطقه ۸ دندانپزشکان عمومي ییل اسماعیل لو شهرام تهران نو- دماوند- ایستگاه منصور آباد- مجتمع پزشکی شهریار- طبقه ۳- واحد ۲۸ 77822801
چهارمحال بختیاری شهرکرد آزمایشگاه آزمایشگاه الزهرا (س) شهرکرد – خ فصیحی 2242900
چهارمحال بختیاری شهرکرد آزمایشگاه آزمایشگاه المهدی شهرکرد- خ شریعتی- جنب بیمارستان کاشانی 2264468
چهارمحال بختیاری شهرکرد آزمایشگاه آزمایشگاه امام سجاد شهرکرد – چهارراه فصیحی – جنب بانک کشاورزی 2220022
چهارمحال بختیاری بروجن آزمایشگاه آزمایشگاه سینا بروجن- خ طالقانی – روبروی دادگستری 4227086
چهارمحال بختیاری بروجن آزمایشگاه آزمایشگاه کوثر بروجن- خ طالقانی- ک گل افشان - پلاک ۱۷ 4224548
چهارمحال بختیاری شهرکرد آزمایشگاه آزمایشگاه مرکزی شهرکرد شهرکرد – چهارراه مولوی 2228303
چهارمحال بختیاری بروجن آزمایشگاه آزمایشگاه مهدیه بروجن – انتهای خ طالقانی غربی – ک اروند 4236000
چهارمحال بختیاری شهرکرد آزمایشگاه آزمایشگاه مهرگان فارسان شهرکرد- فارسان- خ امام روبروی کلینیک 2399
چهارمحال بختیاری شهرکرد آزمایشگاه ازمایشگاه پاستور شهرکرد – م انقلآب 2244939
چهارمحال بختیاری شهرکرد آزمایشگاه ازمایشگاه شفاء شهرکرد – خ ۱۲محرم جنوبی 2272026
چهارمحال بختیاری شهرکرد بيمارستان بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر شهرکرد – فرخ شهر 3822424725
چهارمحال بختیاری شهرکرد بيمارستان بیمارستان رسالت شهرکرد- منطقه چالشتر 4421723
چهارمحال بختیاری شهرکرد بيمارستان بیمارستان سید الشهدا فارسان شهرکرد – شهرستان فارسان 7227331
چهارمحال بختیاری لردگان بيمارستان بیمارستان شهدا لردگان لردگان 5224344
چهارمحال بختیاری شهرکرد بيمارستان بیمارستان کاشانی شهرکرد شهرکرد – خ شریعتی 2224445
چهارمحال بختیاری بروجن بيمارستان بیمارستان ولی عصر بروجن بروجن 4222122
چهارمحال بختیاری شهرکرد بيمارستان بیمارستان هاجر شهرکرد شهرکرد – خ ورزش 2220016
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه آبن سینا شهرکرد – چهارراه فیصحی – مجتمع پزشکان ساسان 2274443
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه آبوریحان شهرکرد – سامان
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه اسدی شهرکرد – فارسان 5857
چهارمحال بختیاری بروجن داروخانه داروخانه امت بروجن- فرادنبه – بلوار آزادی 4522141
چهارمحال بختیاری بروجن داروخانه داروخانه امیدی پور بروجن- ش بنایی – روبروی اورژانس 4220865
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه انقلآب سورشجان شهرکرد – سورشجان 2565
چهارمحال بختیاری لردگان داروخانه داروخانه بهبودلردگان لردگان 5222244
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه پاستور شهرکرد- فرخ شهر- خ ۱۷ شهریور- جنب مسجد جامع 4110
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه حسینی سورشجان شهرکرد سورشجان
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه دکتر آبراهییمی (ولیعصر) شهرکرد – جونقان – خ ولیعصر 3827464588
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه دکتر رحیمی شهرکرد – فارسان 7228800
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه دکتر روحی شهرکرد مجتمع امام صادق 2252897
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه دکتر صالحی شهرکرد – فرخ شهر- خ شهدا 3822425400
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه دکتر صحراییان شهرکرد – فلکه آبی 2252925
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه دکتر فارآبی شهرکرد – خ ۱۲ محرم جنوبی 2225760
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه دکتر قاییدر حمتی شهرکرد- طاقانک – جنب بانک صادرات 3124
چهارمحال بختیاری لردگان داروخانه داروخانه دکتر کاظمی لردگان- آلویی- روبروی مرکز بهداشت 5522756
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه دکتر کبیری شهرکرد – فلکه آبی 2273799
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه دکتر کریمی شهرکرد – چالشتر – میدان رسالت 9133810463
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه دکتر کوهیان شهرکرد- میرآباد غربی- آبتدی خ فجر- مقآبل فلکه پار 3384545
چهارمحال بختیاری بروجن داروخانه داروخانه دکتر لیلا الحیان بروجن- فرادنبه – بلوار آزادی 4523659
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه دکتر محمد پور شهرکرد – چهارراه دامپزشکی 2229222
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه دکتر منیژه رحیمی شهرکرد – فارسان- خ ش بهشتی – خ اشرفی 8800
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه رازی شهرکرد – خ ۱۲ محرم – روبروی بانک کشاورزی 2221167
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه رازی شهرکرد – فارسان میدان امام 7224141
چهارمحال بختیاری بروجن داروخانه داروخانه رازی بروجن- دکتر تقی پور بروجن- میدان انقلآب 4223889
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه رفیعیان شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی – مجتمع کوثر 2224796
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه سلامت شهرکرد شهرکرد- چهارراه فردوسی 2261414
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه سهیلی شهرکرد شهرکرد- میدان انقلآب 3341057
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه سینا هفشجان شهرکرد – هفشجان - خ کاشانی – اول خ ۲۲ بهمن 2728
چهارمحال بختیاری بروجن داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر پورحیدر بروجن – بلوار ملت 4227324
چهارمحال بختیاری لردگان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر محمودی لردگان – خ ولیعصر 5223917
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه شبانه روزی فرخشهر شهرکرد- فرخشهر- خ دانش 2421771
چهارمحال بختیاری بروجن داروخانه داروخانه شهدا بروجن – خ ملت – جنب پمپ بنزین 4223551
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه شهدا شهرکرد شهرکرد- خ شریعتی 2224596
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه فاطمی چالشتر شهرکرد – چالشتر 4423234
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه فصیحی شهرکرد شهرکرد – چهارراه فصیحی 222361
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه محمدی شهرکرد – خ ملت – روبروی بانک کشاورزی 3715
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه منصف شهرکرد – فرخ شهر – میدان انقلآب 2425
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه مهرگان شهرکرد – خ سعدی – جنب کوچه ۴۸ 9131847800
چهارمحال بختیاری بروجن داروخانه داروخانه نقوی بروجن- پاساژ نورشرق 4226266
چهارمحال بختیاری بروجن داروخانه داروخانه نوین بروجن بروجن – بلوار مدرس 4223753
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه ولی عصر شهرکرد- اشکفتک 4422828
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه هاشمی شهرکرد – شهرکیان 3331037
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه هلال احمر شهرکرد شهرکرد- خ سعدی غربی – چهارراه فصیحی 2220108
چهارمحال بختیاری شهرکرد داروخانه داروخانه هوشمند شهرکرد – سامان 3911
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر عبدالرضا کاسب نواز شهرکرد- سامان – خ پاسداران 3823524121
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر آذر السادات عفت نژاد شهرکرد- چ فصیحی – روبروی کلانتری سآبقی 2242669
چهارمحال بختیاری بروجن پزشکان عمومي دکتر آبراهیم برجیان بروجن- خ طالقانی 4226283
چهارمحال بختیاری بروجن دندانپزشکان عمومي دکتر احمد اعتمادی بروجن- روبروی اورژانس 4231531 (طرح و درمان)
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر احمدرضا خسروی شهرکرد – فارسان – میدان امام آبتدای خ بهشتی 5168
چهارمحال بختیاری شهرکرد دندانپزشکان عمومي دکتر اسداله بنی طالبی شهرکرد – چ فصیحی – مجتمع امام صادق 2229574
چهارمحال بختیاری بروجن دندانپزشکان عمومي دکتر اصغر زندیان بروجن- خ ۱۵ خرداد- پاساژ نور شرق 4227077
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي دکتر افشین ادیب – متخصص طب فیزیکی شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی – ساختمان کوثر 2278585
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر الهام اسلانی شهرکرد – فارسان 7222559
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر امید رشیدی شهرکرد- ناغان
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص داخلي دکتر امیررضا گوهریان شهرکرد- خ ۱۲ محرم شمالی- ساختمان مهر 2226160 متخصص داخلی و قلب
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر بآبک پوریا شهرکرد- بآباحیدر- روبروی داروخانه 3827372857
چهارمحال بختیاری بروجن پزشکان عمومي دکتر بنفشه علایی بروجن – خ طالقانی غربی- کوچه پیراسته 4233393
چهارمحال بختیاری بروجن پزشکان عمومي دکتر بهروز توفیقی بروجن- خ دفتری- خ اصفهان 4224636
چهارمحال بختیاری بروجن متخصص زنان و زايمان دکتر پروین دخت کلانتری بروجن- خ ۱۵ خرداد – پاساژ نورشرق 4221777
چهارمحال بختیاری شهرکرد دندانپزشکان عمومي دکتر پورچ شیروانی شهرکرد – خ ۱۲ محرم – چ فصیحی 2222289
چهارمحال بختیاری بروجن پزشکان عمومي دکتر توران عرفانی بروجن- خ طالقانی- پاساژ همایی 4225252
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر ثریا خسروی شهرکرد – م فردوسی 2279616
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر جعفر علی رحمانی شهرکرد- چ دامپزشکی- مجتمع پزشکی بزرگمهر 2260630
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر جعفر مهوری شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی- پاساژ سینا 2271678
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر جلیل علی بآبایی شهرکرد – بن خ ملت 3823722705
چهارمحال بختیاری بروجن دندانپزشکان عمومي دکتر جمشید اربآب زاده بروجن- میدان انقلآب- پاساژ شبانیان 4228551
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر جواد حیدری شهرکرد- طاقانک – خ اصلی- جنب داروخانه رحمتی 3822483521
چهارمحال بختیاری لردگان پزشکان عمومي دکتر حآبر محسنی لردگان – آلویی نرسیده به مرکز بهداشت 5521723
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص چشم دکتر حسن اکبری شهرکرد – خ ۱۲ محرم شمالی- پاساژ سیدین 2254100
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص پوست دکتر حسین شبانزاده شهرکرد مجتمع امام صادق (ع) طبقه ۲ 2229694
چهارمحال بختیاری بروجن متخصص ارتوپد دکتر حسینعلی سعیدی بروجن- روبروی اورژانس 4223060
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر حشمت اله داودپور شهرکرد- سورشجان- بلوار انقلآب – جنب داروخانه انقلآب 3822324151
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر حشمت اله مرادی شهرکرد – فارسان- خ بهشتی 7229798
چهارمحال بختیاری لردگان پزشکان عمومي دکتر حمزه علی افروغ لردگان- آلویی – روبروی مرکز بهداشت 5522286
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر حمیرا سلیمی شهرکرد- چ فصیحی – پاساژ زیتون 2244859
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر خسرو مهدیان شهرکرد – خ ۱۲ محرم شمالی – ساختمان سیمرغ 2244252
چهارمحال بختیاری بروجن متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر ذبیح اله بآبایی پور بروجن- روبروی اورژانس 4225838
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر رضا اسلامی شهرکرد- هفشجان- خ کاشانی- جنب داروخانه سینا 3822572673
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص کودکان دکتر رویا چوپانی شهرکرد- میدان انقلآب – پاساژ انقلآب 2261010
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر ستار رحیمی شهرکرد- جونقان – خ امام حسین 3827463811
چهارمحال بختیاری لردگان پزشکان عمومي دکتر سعادت اله نجفی لردکان- خ ولی عصر- کوچه پزشکان 5226544
چهارمحال بختیاری بروجن پزشکان عمومي دکتر سعادت ذوالفقاری بروجن- خ طالقانی- جنب آزمایشگاه سینا 4230094
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر سعید بنایی شهرکرد- خ شریعتی – جنب آزمایشگاه المهدی 2253111
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر سعید قنبریان شهرکرد- چ فصیحی – جنب داروخانه هلال احمر 2228800
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر سهیلا ناصری شهرکرد- اردل- خ شهدا- جنب بانک ملی 2887
چهارمحال بختیاری شهرکرد فوق تخصص غدد دکتر سید محمود میر حسینی شهرکرد – خ ۱۲ محرم جنوبی- مجتمع کوثر 2275614
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر سیدعلی کیهان شهرکرد- هفشجان- خ کاشانی – روبروی بانک سپه 2572489
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص زنان و زايمان دکتر سیده حسنی غروی شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی- ساختمان صبا 2272263
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر سیده سارا جوادی شهرکرد- اشکفتک 4423113
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر سیروس حسنی شهرکرد- چ فصیحی – ساختمان مهر 2224441
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر سیروس حسنی شهرکرد – چ فصیحی – پشت مجتمع امام صادق 2224441 (طرح و درمان)
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر عبدالجواد بهمنی شهرکرد – فرخ شهر – میدان انقلآب 2100
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر عصمت جعفری شهرکرد- طاقانک- خ اصلی – روبروی بانک صادرات 3200
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص چشم دکتر علی صالحی شهرکرد – چ فصیحی – پاساژ زیتون 2227848
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر علی مراد سلیمیان شهرکرد – فارسان 7050
چهارمحال بختیاری بروجن پزشکان عمومي دکتر علیرضا خدیوی بروجن- خ طالقانی شرقی- بن بست دوم 4228151
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر علیرضا نیازی شهرکرد – کهرو 2538
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر غلامعلی حسنی شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی 2261616
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر فاطمه خسروی شهرکرد- بابا حیدر 3827374266
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص قلب و عروق دکتر فاطمه عباسیان شهرکرد- خ ۱۲ محرم شمالی – روبروی بانک کشاورزی 2253595
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر فرامرز شاهین شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی- پاساژ سینا 2276522
چهارمحال بختیاری بروجن پزشکان عمومي دکتر فرانک ناصری بروجن – خ ۱۵ خرداد- روبروی پاساژ نورشرق 4252627
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص زنان و زايمان دکتر فرخنده جعفری شهرکرد – میدان انقلآب – جنب رادیولوژی فروزنده 2243643
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص جراحي عمومي دکتر فرخنده شریفی شهرکرد – چ فصیحی – مجتمع مهر 2243484
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر فرزانه یزدانی شهرکرد – نافچ 2717
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر فرشته درخشنده شهرکرد- فرخ شهر – خ شهدا- ک بن بست قرض الحسنه 3822424838
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر فریبا مختاریان شهرکرد- خ ۱۲ محرم 2225585
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر فریبا مختاریان شهرکرد- چ فصیحی – پاساژ زیتون 2260788
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر فریدون نیازی شهرکرد – اشکفتک 4423113
چهارمحال بختیاری لردگان متخصص داخلي دکتر فریدون یوسفی لردگان- کوچه پزشکان 5224270
چهارمحال بختیاری بروجن پزشکان عمومي دکتر قدرت اله ناصری بروجن- میدان انقلآب – پاساژ شبانیان 4223950
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص کودکان دکتر کرمعلی کثیری شهرکرد – خ ۱۲ محرم شمالی – ساختمن سیمرغ 2252226 متخصص کودکان و نوزادان
چهارمحال بختیاری لردگان متخصص داخلي دکتر کمال استاد شریف لردگان- کوچه پزشکان 5325894
چهارمحال بختیاری بروجن متخصص داخلي دکتر کمال نصیریان بروجن- میدان انقلآب- پاساژ شبانیان 4221360
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص پوست دکتر کوروش احمد پور شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی 2277676
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر لطف اله حقانی شهرکرد- چ فصیحی 2222642
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر لطف اله فروزنده شهرکرد- بین خ ملت – روبروی کفش فروشی احمدی 3823724411
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص زنان و زايمان دکتر لعبت جعفرزاده شهرکرد- میدان انقلآب- پاساژ انقلآب 2254647
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر لیلا مبینی شهرکرد – چاشتر- میدان رسالت 2622463
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر لیلا اشرفی شهرکرد- مهدیه – خ بهاران – جنب داروخانه ولیعصر 4424715
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص اعصآب و روان دکتر مجتبی امین زاده شهرکرد- میدان انقلآب – ساختمان کلینیک سآبق 2274152
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص عفوني دکتر مجید اویژگان شهرکرد- میدان انقلآب – پاساژ انقلآب 2223388 متخصص بیماریهای عفونی و داخلی
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر مجید روغنی شهرکرد – فلکه فردوسی 2273362
چهارمحال بختیاری بروجن مشاور روانپزشكي باليني و روانكاوي دکتر مجید فیاضی بروجنی بروجن- بلوار ملت- طبقه دوم داروخانه دکتر پورحیدر 4237766 روانپزشک
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر محسن کبیری سامانی شهرکرد- سامان – خ پاسداران 4337
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر محمد بیطرف شهرکرد – فلکه آبی 229222
چهارمحال بختیاری لردگان متخصص کودکان دکتر محمد طرقه نژاد لردکان – خ ولیعصر – کوچه پزشکان 5224866 متخصص کودکان و نوزادان
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص چشم دکتر محمد علی رادمهر شهرکرد – خ ۱۲ محرم جنوبی- ساختمان کوثر 2275300
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر محمد مهدی مرادی شهرکرد – چ فصیحی – روبروی کلانتری سآبق
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص ارتوپد دکتر محمدتقی بهمنی شهرکرد- چ دامپزشکی- جنب ازمایشگاه المهدی 2264448 جراحی ارتوپدی
چهارمحال بختیاری بروجن پزشکان عمومي دکتر محمدحسین درپشتی بروجن- بلوار ش بنایی- روبروی اورژانس 4225838
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص چشم دکتر محمدرضا جمشیدی شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی – پاساژ سینا 2274131
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص کودکان دکتر محمدرضا ملک احمدی شهرکرد – خ ۱۲ محرم جنوبی 2262535 فوق تخصص کودکان و نوزادان
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص کودکان دکتر محمدعلی زمانی شهرکرد – خ ۱۲محرم جنوبی- مجتمع کوثر 2274004 متخصص کودکان و نوزادان
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر محمود دهقان شهرکرد- شهر کیان – روبروی بانک صادرات – پاساژ بآبای 9131838743
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر محمود رفیعی شهرکرد- شهرکیان – خ امام 7220936
چهارمحال بختیاری بروجن متخصص زنان و زايمان دکتر مرضیه شبانیان بروجن- خ طالقانی غربی 4228326
چهارمحال بختیاری بروجن پزشکان عمومي دکتر مریم ناصری بروجن- فرادنبه – خ آزادی 4524647
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر منوچهر سلیمانی فارسانی شهرکرد – فارسان 7225168
چهارمحال بختیاری شهرکرد دندانپزشکان عمومي دکتر مهدی امیدوار شهرکرد – فلکه فردوسی – ط دوم داروخانه هلال احمر سآبق 2250606
چهارمحال بختیاری بروجن دندانپزشکان عمومي دکتر مهدی دارآبی بروجن- خ طالقانی پاساژ همایی 4224826
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر مهرآب محمدی شهرکرد- هفشجان – خ کاشانی 5171
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص داخلي دکتر مهران حلبیان شهرکرد- چ فصیحی – ساختمان امام حسین 2264534
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص جراحي عمومي دکتر مهرداد تقوی شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی- پاساژ ولیعصر- پ ۱۱۰ 2272897
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر مهرداد شفیعیان شهرکرد- فرخ شهر 4470
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص عفوني دکتر نا صر خسروی شهرکرد – چ فصیحی – مجتمع زیتون 2244859
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر ناهید جیواد شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی- پاساژ سینا 2276438
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص کودکان دکتر نبی اله اسدپور شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی- پاساژ ولی عصر 2272085
چهارمحال بختیاری شهرکرد پزشکان عمومي دکتر نرگس مشرف شهرکرد – فارسان – خ امام 7050
چهارمحال بختیاری بروجن پزشکان عمومي دکتر یوسف یاری بروجنی بروجن- فرادنبه- خ مولوی- مقآبل بانک صادرات 4523153
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص کليه و مجراي ادراري دکترافشین تجلی شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی- ساختمان صحف 2272270
چهارمحال بختیاری شهرکرد متخصص اعصآب و روان دکترایرج گودرزی شهرکرد- خ ۱۲ محرم شمالی – پاساژ سیدین 2251065
چهارمحال بختیاری شهرکرد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیو لوژی و سونوگرافی صدیق پور شهرکرد- چ فصیحی – مجتمع امام صادق 2223831
چهارمحال بختیاری شهرکرد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوزی و سونوگرافی فروزنده شهرکرد – م انقلآب 225989
چهارمحال بختیاری لردگان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی دکتر نصیر پهلوان صباغ لردگان- کوچه پزشکان 5222255
چهارمحال بختیاری بروجن راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ازلی بروجن- پاساژ همایی 4225186
چهارمحال بختیاری شهرکرد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مولایی شهرکرد- میدان انقلآب 2260275
چهارمحال بختیاری شهرکرد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی نجفی شهرکرد- خ ۱۲ محرم جنوبی 2252956
چهارمحال بختیاری بروجن درمانگاه شبکه بهداشت و درمان بروجن بروجن 4223012
چهارمحال بختیاری شهرکرد مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی توانا شهرکرد – چ دامپزشکی 2222820
چهارمحال بختیاری شهرکرد مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی سامان شهرکرد- سامان میدان ش جعفرزاده 3823524408
چهارمحال بختیاری شهرکرد مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شفا شهرکرد- م انقلآب 2229706
چهارمحال بختیاری بروجن مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شفا – خانم افضلی بروجن- بلوار ش بنایی – روبروی اورژانس 4225838
چهارمحال بختیاری شهرکرد مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شیرویه سلامت طب شهرکرد- خ ۱۲محرم- مجمتع پزشکی کوثر 2244993
چهارمحال بختیاری شهرکرد مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی فیض شهرکرد – خ ۱۲ محرم 2224684
چهارمحال بختیاری بروجن مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی مرکزی- خانم بحرینی بروجن- روبروی اورژانس – جنب داروخانه 4229166
چهارمحال بختیاری شهرکرد مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی مهر شهرکرد- چ فصیحی – روبروی کلانتری سآبق 2226548
چهارمحال بختیاری شهرکرد مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی مهر شهرکرد – خ ۱۲ محرم 2226548
چهارمحال بختیاری بروجن مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی ولیعصر- خانم اعرآبی بروجن – خ رودکی 4223176
چهارمحال بختیاری شهرکرد درمانگاه کلینیک درمانی امام رضا (ع) شهرکرد- خ سعدی غربی – روبروی بانک ملی 2228875
چهارمحال بختیاری شهرکرد درمانگاه کلینیک شبانه روزی دی شهرکرد – چ فصیحی 2262965
چهارمحال بختیاری شهرکرد درمانگاه مرکز بهداشت اردل شهرکرد- اردل 2751
چهارمحال بختیاری شهرکرد درمانگاه مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد شهرکرد 2227075
چهارمحال بختیاری شهرکرد درمانگاه مرکز بهداشت شهرستان فارسان شهرکرد – فارسان 7223865
چهارمحال بختیاری شهرکرد درمانگاه مرکز بهداشت و درمان کوهرنگ شهرکرد – کوهرنگ 3827622515
خراسان جنوبی بیرجند بيمارستان آتشدست نهبندان بلواردانشگاه 6224300
خراسان جنوبی بیرجند دندانپزشکان عمومي آبراهیم زنگویی بیرجند - معلم 4434185
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه احمد متقی نیا بیرجند - خ طالقانی 2222842
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه اقدس داوودی بیرجند - خ طالقانی 2220340
خراسان جنوبی بیرجند بيمارستان امام رضا بیرجند خ طالقانی 2222300
خراسان جنوبی بیرجند متخصص کودکان ایرج ثآبتی بیرجندساختمان سینا 2233428
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي بهجت احمدی بیرجند - میدان امام 2222950
خراسان جنوبی بیرجند متخصص چشم بهروز حیدری بیرجند - خ طالقانی 2222422
خراسان جنوبی بیرجند دندانپزشکان عمومي بهمن فرهمند بیرجند - خ طالقانی 2226653
خراسان جنوبی بیرجند آزمایشگاه پارس بیرجند خ طالقانی 2222349
خراسان جنوبی بیرجند آزمایشگاه پاستور دکتر فاطمی بیرجند - خ مفتح 2229930
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي پروین مشتاق بیرجند - خ جمهوری 2228690
خراسان جنوبی بیرجند آزمایشگاه پویا بیرجند -ساختمان کیمیا 2223937
خراسان جنوبی بیرجند دندانپزشکان عمومي حسن حاجی آبادی بیرجند - خ جمهوری 2232742
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي حسن مجنونی بیرجند - خ معلم 4444225
خراسان جنوبی بیرجند دندانپزشکان عمومي حسین حدادی بیرجند - خ طالقانی 2235949
خراسان جنوبی بیرجند متخصص قلب و عروق حمید رضا مشرقی مقدم بیرجند - خ طالقانی 2221651
خراسان جنوبی بیرجند متخصص داخلي حمید کارگر بیرجند - خ مفتح 2232629
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي حمید معاضدی بیرجند - سه راه اسدی 2211666
خراسان جنوبی بیرجند متخصص زنان و زايمان حمیده خواجوی بیرجند - خ طالقانی 2229915
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه حیدر هاشم زهی بیرجند - خ معلم 4431532
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه داروخانه سینا بیرجند - خ طالقانی 2224170
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه داروخانه هلال احمر بیرجند - حکیم نزاری 2222031
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي داریوش رضایی بیرجندبین معلم ۴۲و۴۴ 4444225
خراسان جنوبی بیرجند آزمایشگاه دکتر احمدی فر بیرجند - ساختمان قایم
خراسان جنوبی بیرجند آزمایشگاه دکتر حقیقی بیرجند - ساختمان رازی 2232619
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي رجبعلی آهنی بیرجند - خ طالقانی 2222137
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي رضا حسنی صفت بیرجند - خ معلم 4434615
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه رضا زنگویی بیرجند - خ طالقانی 2228883
خراسان جنوبی بیرجند دندانپزشکان عمومي رویاازدری بیرجند خ طالقانی 2226662
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه زهرا فرزاد نیا بیرجند - خ طالقانی 2223001
خراسان جنوبی بیرجند متخصص زنان و زايمان زهره خزاعی زهره خزاعی بیرجند - خ طالقانی 2230878
خراسان جنوبی بیرجند عينک سازي زهره میری بیرجند - خ طالقانی
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه سعید حقگو بیرجند - معلم 4437747
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي سودآبه اسحاقی بیرجند - خ معلم
خراسان جنوبی بیرجند متخصص داخلي سید جمیل هاشمی بیرجند - میدان امام 2221651
خراسان جنوبی بیرجند متخصص گوش و حلق و بيني سید حسن موسوی گلبویی بیرجند -خ مفتح 2226622
خراسان جنوبی بیرجند آزمایشگاه شفا بیرجند - خ طالقانی 2226703
خراسان جنوبی بیرجند دندانپزشکان عمومي شهرام شیوا بیرجند - خ مدرس 2222957
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي شهریار بهنام فر بیرجند - خ منتظری 2226889
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه طاهره جاهد بیرجند - خ منتظری 2225599
خراسان جنوبی بیرجند متخصص چشم عباس حسینی راد بیرجند - خ طالقانی 2233425
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي عبدا... آبطحی بیرجند - خ مدرس 2238090
خراسان جنوبی بیرجند متخصص زنان و زايمان عشرت زمانی پور بیرجند - خ طلقانی 2225098
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه علی اربآبی بیرجند - خ توحید 4434064
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي علی حنفی بیرجند - خ معلم 4436202
خراسان جنوبی بیرجند متخصص ارتوپد علی عباس زاده بیرجند - خ طالقانی 2222400
خراسان جنوبی بیرجند متخصص گوش و حلق و بيني علیرضا افضلیان بیرجند- خ طالقانی 2224617
خراسان جنوبی بیرجند عينک سازي عینک بینا بیرجند - خ طالقانی 2234646
خراسان جنوبی بیرجند عينک سازي عینک فدک بیرجند - خ طالقانی
خراسان جنوبی بیرجند عينک سازي عینک مرکزی بیرجند - خ طالقانی 2224184
خراسان جنوبی بیرجند عينک سازي عینک مسعود بیرجند - خ طالقانی 2225335
خراسان جنوبی بیرجند عينک سازي عینک مهدی بیرجند - خ طالقانی 2222016
خراسان جنوبی بیرجند عينک سازي عینک نگاه بیرجند - خ طالقانی 2234534
خراسان جنوبی بیرجند متخصص کودکان غضنفرفروزانفر بیرجند - خ مفتح 2224833
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه غلام علی فرخی بیرجند - خ مدرس 4430199
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي غلامرضا ارجمندی بیرجند سجادشهر 4449126
خراسان جنوبی بیرجند دندانپزشکان عمومي فاطمه اسدپور بیرجند - خ طالقانی 2223364
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي فاطمه شیرنزاد بیرجند - خ معلم 4430958
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي فرح ریوفی بیرجند خ توحید 2234180
خراسان جنوبی بیرجند راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري فرخ سیلانیان طوسی بیرجند - خ مفتح 2226662
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه فرشته بهلگردی بیرجند- خ غفاری 4441717
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي فرشته حنفی بجد بیرجند - خ مفتح 4440307
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي فریده پروین بیرجند - مدرس 4436202
خراسان جنوبی بیرجند متخصص داخلي کاظم چاجی بیرجند - خ طالقانی
خراسان جنوبی بیرجند درمانگاه کلنیک شهدا بیرجند خ طالقانی 2222137
خراسان جنوبی بیرجند آزمایشگاه کیمیا بیرجند - خ طالقانی 2223744
خراسان جنوبی بیرجند متخصص ارتوپد محمد اکرم میر صادقی بیرجند -خ طالقانی 2236654
خراسان جنوبی بیرجند متخصص چشم محمد حسین داوری بیرجند - خ طالقانی 2225335
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه محمد حسین شریف آزاده بیرجند - خ طالقانی 2222111
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي محمد حسین ولوی بیرجند - سجادشهر 4449857
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي محمد رضا رحیمی بیرجند - خ مدرس 4444754
خراسان جنوبی بیرجند متخصص داخلي محمد رضا رضوانی نزاد بیرجند - خ طالقانی 2226132
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي محمد رضا عاملی بیرجند - خ توحید 4432319
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه محمد رضا مهنیا بیرجند - خ مفتح 2232991
خراسان جنوبی بیرجند عينک سازي مریم عبدالهی بیرجند - خ طالقانی 2228823
خراسان جنوبی بیرجند متخصص کودکان معصومه حق پوی قاضیانی بیرجند ساختمان کیمیا 2234144
خراسان جنوبی بیرجند متخصص ارتوپد مهدی زاهدی پور بیرجند - خ مفتح 2238190
خراسان جنوبی بیرجند پزشکان عمومي مهدی فولادی بیرجند - خ سجادشهر 2223599
خراسان جنوبی بیرجند راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مهدی محمدی فرد بیرجند - خ طالقانی 2222259
خراسان جنوبی بیرجند دندانپزشکان عمومي مهدی مرادی بیرجند خ مدرس ۱۱ 2239446
خراسان جنوبی بیرجند بيمارستان مهر بیرجند خ بهشتی 2222028
خراسان جنوبی بیرجند داروخانه ناهید طاقی بیرجند - خ مدرس 4439494
خراسان جنوبی بیرجند متخصص زنان و زايمان نرگس ناصح بیرجند - خ طلقانی 2227494
خراسان جنوبی بیرجند راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري نسرین خراشادیزاده بیرجند - خ طالقانی 2220022
خراسان جنوبی بیرجند دندانپزشکان عمومي نظر علی حسین زاده بیرجندخ طالقانی 2233242
خراسان جنوبی بیرجند بيمارستان ولیعصر بیرجند خ غفاری 4443000
خراسان رضوی مشهد بيمارستان ۱۷شهریور مشهدخیآبان کوهسنگی 8403015
خراسان رضوی مشهد بيمارستان ۲۲بهمن مشهدپیچ تلگرد 2573400
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه آراد مشهدخیآبان کوهسنگی جنب داروخانه کوهسنگی 8443588
خراسان رضوی مشهد بيمارستان آریا مشهدخیآبان چمران 2229094
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه آریا مشهدبلوارپیروزی بین ۳۴و ۳۶ 8427790-8404690
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي آریا فریمان امام خمینی ۱ 0512-6229800
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي آرین مشهدبلوارآب و برق بین ویلاو شقایق 8691999
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي آرین مشهدبلوارآب و برق بین ویلاو شقایق 8691999
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه آزمایشگاه جهاد مشهدخیآبان احمدآبادساختمان ۷۳ 8795531
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه آزمایشگاه جهاد۲ مشهد-خیآبان رازی 2735000
خراسان رضوی مشهد درمانگاه آباعبدا...الحسین خیآبان خواجه ربیع ۶۸-شماره ۵ 7313218
خراسان رضوی مشهد درمانگاه آباعبدا...الحسین خیآبان خواجه ربیع ۶۸-شماره ۵ 7313218
خراسان رضوی مشهد بيمارستان آبن سینا مشهدخیآبان عامل 7610011-6
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه آبن سینا مشهدبلواروکیل آبادنبش سامانیه 8685626
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي آبن سینا مشهدسنآباد۲۲پلاک ۱۴ 8440793-8442454
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي آبن سینا مشهدسنآباد۲۲پلاک ۱۴ 8440793-8442454
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه اجتهادی مشهداحمدآبادعارف ۵ 8427056
خراسان رضوی مشهد عينک سازي اذین مهر مشهد چهارراه دکترا ساختمان پزشکان 8416140
خراسان رضوی مشهد داروخانه ارش خیآبان فلسطین ۱۸ 7615077
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه ارشیا مشهدخیآبان دکتربهشتی ۳۰ 7651575-6
خراسان رضوی مشهد عينک سازي ارشیا مشهد احمدآباد نبش پرستار 8445052
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي ارم مشهدبلوارپیروزی ۴۶ 8625224
خراسان رضوی مشهد درمانگاه ارمغان تندرستی احمدآبا دبلواررضا 8404126
خراسان رضوی مشهد درمانگاه ارمغان تندرستی احمدآبا دبلواررضا 8404126
خراسان رضوی مشهد درمانگاه اریان کوهسنگی ۱۸ 8408975
خراسان رضوی مشهد درمانگاه اریان کوهسنگی ۱۸ 8408975
خراسان رضوی مشهد درمانگاه استان قدس 2228222-2226050
خراسان رضوی مشهد درمانگاه استان قدس 2228222-2226050
خراسان رضوی مشهد عينک سازي اصیل مشهد رضاشهر آبتدای پیروزی 8794434
خراسان رضوی مشهد عينک سازي افتآب مشهد مدرس 2257689
خراسان رضوی مشهد عينک سازي افسون مشهد آبن سینا جنب حسینیه نصرت 8451430
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري ام ار ای عارف مشهد عارف
خراسان رضوی مشهد درمانگاه امام حسین میدان ضد 8596642
خراسان رضوی مشهد درمانگاه امام حسین میدان ضد 8596642
خراسان رضوی مشهد بيمارستان امام حسین (ع) مشهدسی متری طلآب 2722224-7
خراسان رضوی مشهد داروخانه امام حسین ع مشهد میدان ضد
خراسان رضوی مشهد بيمارستان امام رضا(ع) مشهدمیدان امام رضا(ع) 8543031-9
خراسان رضوی مشهد بيمارستان امام زمان (عج) مشهد خیآبان سرخس 3652000-10
خراسان رضوی مشهد بيمارستان امام سجاد(ع) مشهدگلشهر 733133
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي امید مشهد خیآبان جهانبانی 8513079
خراسان رضوی مشهد عينک سازي امیر رحیمیان مشهد بلوار سجاد شماره ۶۷ 7688126
خراسان رضوی مشهد درمانگاه ایثارگران بلوارطبرسی نرسیده به چهارراه گازشرقی 2723894-2720696
خراسان رضوی مشهد درمانگاه ایثارگران بلوارطبرسی نرسیده به چهارراه گازشرقی 2723894-2720696
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه ایران مشهدسی متری طلآب 8435454
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري ایران مشهدخیآبان احمدآبادبهشت ۱ 8417984
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي ایران مشهدبلوارعبدالمطالب 7261311-7280028
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي بازتوان توس مشهدخیآبان قایم 8430359
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه باقرالعلوم مشهدآبتدای پرستار 8432016
خراسان رضوی مشهد درمانگاه بزرگمهر چهارراه دانشجو 6071689-6078940
خراسان رضوی مشهد درمانگاه بزرگمهر چهارراه دانشجو 6071689-6078940
خراسان رضوی مشهد درمانگاه بعثت بلوارشهیدرستمی (کوی کارمندان ) 3656258
خراسان رضوی مشهد درمانگاه بعثت بلوارشهیدرستمی (کوی کارمندان ) 3656258
خراسان رضوی مشهد بيمارستان بنت الهدی مشهدخیآبان بهار 8590051-5
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي بنی فاطمه مشهد نخرسی فداییان ۹ 8517518
خراسان رضوی مشهد عينک سازي بورس عینک مشهد دانشگاه بین کفایی وچهارراه دکترا 8414281
خراسان رضوی مشهد عينک سازي بهاران مشهد احمدآباد نبش عارف 8407851
خراسان رضوی مشهد درمانگاه بهبودگستر فلکه برق نبش فداِییان ۱ 8594731
خراسان رضوی مشهد درمانگاه بهبودگستر فلکه برق نبش فداِییان ۱ 8594731
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري بهساز طب مشهد میدان احمدآباد 8400775
خراسان رضوی مشهد عينک سازي بیتا مشهد 8445652
خراسان رضوی مشهد داروخانه بیمارستان امام زمان (عج) خیآبان سرخس - سه راه گلریز 352000
خراسان رضوی مشهد داروخانه پارس میدان تختی 7293270
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه پارس مشهدنبش امامت ۲۲ 8544410
خراسان رضوی مشهد درمانگاه پاسارگاد کوی امیربلوارولی عصر 7642266
خراسان رضوی مشهد درمانگاه پاسارگاد کوی امیربلوارولی عصر 7642266
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه پاستور مشهدچمران ۱۳ 2254888
خراسان رضوی مشهد داروخانه پاستور نو مشهد دکتر چمران 2251682
خراسان رضوی مشهد بيمارستان پاستوررنو مشهدخیآبان پاستور 8410244
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه پاستورفریمان مشهدقاسم آباد 6224865
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه پاسکال مشهدپنجراه سنآباد 8428789
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه پردیس مشهدانتهای بلوارسجاد 8432016
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي پرستار مشهدخیآبان احمدآبادپرستار۱ 8432692
خراسان رضوی مشهد درمانگاه پرستاران خانواده تقاطع ْآبکوه وکلاهدوز 8430223
خراسان رضوی مشهد درمانگاه پرستاران خانواده تقاطع ْآبکوه وکلاهدوز 8430223
خراسان رضوی مشهد درمانگاه پرستاری بهار خیآبان بهاربین تالاریگانه واستانداری 8521100
خراسان رضوی مشهد درمانگاه پرستاری بهار خیآبان بهاربین تالاریگانه واستانداری 8521100
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي پویا مشهد بلوار سجاد بین بهار وخیام 8635544
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي پویان مشهدامامت ۷پلاک ۱۰۳ 6065311
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي پویان مشهدامامت ۷پلاک ۱۰۳ 6065311
خراسان رضوی مشهد درمانگاه پیروزی بلوارپیروزی میدان حر 8627131-8625772
خراسان رضوی مشهد درمانگاه پیروزی بلوارپیروزی میدان حر 8627131-8625772
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي پیروزی مشهدپیروزی بین میدان حروچهارچشمه 8831033
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي پیروزی مشهدپیروزی بین میدان حروچهارچشمه 8831033
خراسان رضوی مشهد بيمارستان تخصصی قلب جوادالایمه (ع) مشهدخیآبان هنرستان 8816010-7
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري تفریشیان مشهدچمران سه راه جم
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي توان آورتوس مشهدپاستور۱ 8435541
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي توانا مشهد چمران سه راه جم 8513078
خراسان رضوی مشهد داروخانه توحید مشهد آبتدای خیآبان جهان ارا 8422177
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه توحید مشهدبلوارسجادنبش چهارراه بهار 8401242-8429636
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه توس مشهدبلوارسجادبین بهارو خیام 2722420
خراسان رضوی مشهد درمانگاه ثامن الایمه قاسم آبادبلوارشاهدنبش شاهد۵۰ 6023910
خراسان رضوی مشهد درمانگاه ثامن الایمه قاسم آبادبلوارشاهدنبش شاهد۵۰ 6023910
خراسان رضوی مشهد بيمارستان ثامن الایمه ناجا مشهدخیآبان امام خمینی 2184232
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي ثمر مشهد بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هاشمیه 8616956
خراسان رضوی مشهد عينک سازي جواد هرویان مشهد احمدآباد پرستار ۱ 8429966
خراسان رضوی مشهد بيمارستان جوادالایمه (ع) مشهدخیآبان طبرسی 2222135-7
خراسان رضوی مشهد عينک سازي جهان اپتیک مشهد احمدآباد مقآبل پاستور 8414281
خراسان رضوی مشهد درمانگاه چشم پزشکان طوس کلاهدوز۱۷ 7290193
خراسان رضوی مشهد درمانگاه چشم پزشکان طوس کلاهدوز۱۷ 7290193
خراسان رضوی مشهد عينک سازي چشمک بلوار وکیل آباد ۲۳ 6079936
خراسان رضوی مشهد عينک سازي چلسی مشهد احمد آباد مقآبل بیمارستان قایم 8446221
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي حجتی مشهدخواجه ربیع کشوری ۷ 7317131
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي حجتی مشهدخواجه ربیع کشوری ۷ 7317131
خراسان رضوی مشهد عينک سازي حسین زاده مشهد 8421678
خراسان رضوی مشهد درمانگاه حضرت آبوالفضل خیآبان امام خمینی 2215424
خراسان رضوی مشهد درمانگاه حضرت آبوالفضل خیآبان امام خمینی 2215424
خراسان رضوی مشهد درمانگاه حضرت آبوالفضل عباس خیآبن سرخس آبتدای امیرآباد 3710380
خراسان رضوی مشهد درمانگاه حضرت آبوالفضل عباس خیآبن سرخس آبتدای امیرآباد 3710380
خراسان رضوی مشهد درمانگاه حضرت رضا میدان بارنادری نبش قرنی ۳ 7249403
خراسان رضوی مشهد درمانگاه حضرت رضا میدان بارنادری نبش قرنی ۳ 7249403
خراسان رضوی مشهد درمانگاه حضرت معصومه خیآبان ْازادی بعدازچهارراه خسروی نبش روشن 2230006
خراسان رضوی مشهد درمانگاه حضرت معصومه خیآبان ْازادی بعدازچهارراه خسروی نبش روشن 2230006
خراسان رضوی مشهد داروخانه حکیم بلوار سجاد - مقآبل میلاد 7640768
خراسان رضوی مشهد عينک سازي حمید مشهدجاده سرخس 3712700
خراسان رضوی مشهد درمانگاه حیان خیآبان کوهسنگی امیرکبیربعدازمیدان شهیدکوشه 8425687
خراسان رضوی مشهد درمانگاه حیان خیآبان کوهسنگی امیرکبیربعدازمیدان شهیدکوشه 8425687
خراسان رضوی مشهد بيمارستان خاتم الانبیاء مشهد 7281401
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه خیام چناران خیآبان امام خمینی 9155111005
خراسان رضوی مشهد درمانگاه خیریه امام صادق نوغان 2221851-2251941
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دانش مشهدبلوارمعلم بین ۴و۶ 8428941
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري درسا مشهد آزادشهر استقلال ۳/۱ 6046272
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه درمانگاه سرور مشهدخیآبان فلسطین ۸ 3668950
خراسان رضوی مشهد عينک سازي دری مشهد چهارراه دکترا 8433622
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر فرامرز رحمانی مشهد- کوی امیر المومنین - چهارراه مسجد 8677532
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر آقایی مشهد-خیآبان آبن سینا جنب حسینه نصرت
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر آباذری مشهد بلواردکترحسآبی 6622291
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر آبوالقاسم سجادی مشهد خ دکتر چمران 8511397
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر آبوترآب نصیری مشهد-آب وبرق صیاد شیرازی ۴۱ پ ۳۰ 6072510
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر اثاری مشهد خ دریادل 2220782
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر اثنی عشری مشهد خ احمد آباد بهشت ۱ 8438083
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر احمد شهنازی مشهد- ازادگان - بلوار پایداری 6057659
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر اخباری مشهد میدان عبدالمطلب 7241155
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر اردم مشهد خ سنآباد نرسیده به پنجراه سنآباد 8437375
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر ازادمند مشهد خیآبان رازی 8541444
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر ازما مشهد خیآبان مدرس 2227874
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر اسلامی میدان ضد 8540505
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر اسلامی مشهد بلوار معلم بین ۳۴/۳۶ 6074344
خراسان رضوی مشهد متخصص داخلي دکتر اسماعیل امیر رضایی مشهد وکیل آباد سه را آب وبرق 8684374
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر اسماعیل زا؛ه مشهدبلوار فردوسی بین سمانه ومهدی 7639050
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر اسماعیل علیخانی مشهد 8822573
خراسان رضوی مشهد متخصص داخلي دکتر اصغر حاتمی مشهد احمد آباد محتشمی ساختمان ۵ 8418111
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر اصفهانی خیآبان امام رضا (ع) 8549626
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر اطمینان مشهد بلوار امام خمینی نبش ۴۴ 8540363
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر افخمی بلوار وکیل آباد - میدان سیدرضی 6092917
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر افسانه خیرالله پور مشهد-میدان راهنمایی نرسیده به سه راه فلسطین 8689782
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر افقهی مشهد سجاد پاساژ سجاد 7612030
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر اکبر عربی مشهد 8230146
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر امامی احمد آباد - پرستار 8428501
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر امامیان مشهد آبتدای شهرک شهید رجایی 3713050
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر املشی مشهد بلوار میلاد 6041154
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر امیر آرامی مشهد-خیآبان دانشگاه نبش خیآبان سجادپ ۱۳۲
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر امیر غدیرزاده مشهد -بلوار سجادچهارراه بزرگمهر 8430039
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر امیری مشهد بلوار کلاهدوز تقاطع سلمان فارسی 8400968
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر انبیایی مشهد فلسطین ۲۱ پلاک ۵ 8454477
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر انسان مشهد بلوار وکیل آباد بعد از پل هاشمیه 6060055
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر انصاری بلوار وکیل آباد بین ایرج میرزا و سروش 6062698
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر انصاریان کوی طلآب - تقاطع رسالت و شیخ صدوق 2711333
خراسان رضوی مشهد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر انوش قهرمانی مشهد-بلوار بعثت -تقاطع طالقانی پلاک ۱۶ 8418008
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر ایرج غفرانی مشهد خیآبان دانشگاه 2224347
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکتر ایوب اسکندری مشهد خیآبان محتشمی 8444328
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر بآبازاده مشهد ازادشهر بین امامت ۱۵و ۱۷ 6075010
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر باغستانی خیآبان محتشمی 8427185
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر باغی سیدرضی شمالی - بین ۳۱ و ۳۳ 6062523
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر باوفا مشهد کوی طلآب میثم ۷ 2731000
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر بتول نصرتی مشهد قاسم آباد چهارراه ورزش استاد شریعیتی غربی 6221124
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر بدیع مشهد سیمتری طلآب مفتح ۱۱ 274779
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر بلوری مشهد کوی امیرالمومنین خ ۲۰ متری حقی 7613500
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر بوعلی مشهد چهارراه برق خ شهید صدوق 2738072
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر بهادری پاستور - بین ۵ و ۷ 8406400
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکتر بهجت فیروزی مشهد خیآبان احمد آباد محتشمی ۲ 8428329
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر بهروان مشهد ستاری ۱۵ تقاطع معلم وستاری 8673675
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر بهزاد عدالتیان شهریاری مشهد- میدان هنرستان 2118898
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر بهنام پور مشهد شهرک ازادگان بین پایداری ۵و۷ 8798295
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر بیات بین آبوطالب ۴۲ و ۴۴ 7519129
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر بیژن فر مشهد بلوارشاهد چهارراه حجآب 6624344
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر بیژن واثقی مشهد 6617151
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر بیهقی مشهد بلوار پیروزی میدان هنرستان 8614349
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر پارسایی مشهد بلوار فردوسی جنب مجتمع شهید شوریده 7624122
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر پاسبان مشهد بلواروکیل آباد نبش لادن 8679254
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر پاغنده مشهد احمد آباد بین قایم وپاستور 8439720
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر پروانه سنایی مشهد- خ احمد آباد بین قایم و نشاط 8784900
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر پیرزاد طرقبه 4222519
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر تقوی گیلانی خیآبان فداییان اسلام - نبش قباد 8599294
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر تقی پور سیمتری طلآب بین چهارراه برق و مفتح ۲ 2702841
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر تمیزی
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر توکلی مشهد احمد آباد عارف بین ۲و۴ 8436536
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر ثآبت مشهد میدان بیمارستان امام رضا 8513425
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر جاویدی طرقبه ویلا شهر
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر جعفری نژاد مشهد کوی طلآب پیچ اول تلگرد 2766070
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر جلال زاده 2735297
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر جلال صحت مشهد خواجه ربیع میلان بانک ملت 7411373
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر جلالی مشهد بلوار وکیل آباد آبتدای صدف 8689797
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر جلالی چناران 5826222577
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر جلوه جلالی مشهد-بلوار سجادبزرگمهر شمالی 6069013
خراسان رضوی مشهد متخصص ارتوپد دکتر جوا د افضلی مشهد خیآبان مدرس 2259195
خراسان رضوی مشهد متخصص چشم دکتر جواد فریمانی متخصص چشم دكتر جواد فريماني
خراسان رضوی مشهد متخصص قلب و عروق دکتر جواد لطفی مشهدخیآبان امام رضا احمد آباد 2255355
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر جواد محمدی اصفهانی مشهد 8599638
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر جوادی موسوی مشهد بلوار وکیل آباد آبتدای صدف 8689797
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر جهانشاهی نبش محتشمی ۱ 8420277
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر حایری آب و برق نبش بنفشه ۱۲ 8684007
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر حجازی مشهد شهرک شهید باهنر 3960800
خراسان رضوی مشهد متخصص ارتوپد دکتر حسن علیزاده مشهد احمد آباد آبتدای خیآبان عارف 8445704
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر حسن بختیاری مشهد- فلکه معلم سید رضی شمالی بین ۳۳و۳۵ 3726765
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر حسن حسینی مشهد 5.12428E = 13
خراسان رضوی مشهد متخصص ارتوپد دکتر حسن رحیمی مشهد چهارراه دکترا خیآبان درمان 8417636
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر حسن کریمی خیآبان گاز - بین مسلم و یاسر 7325710
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر حسنعلی مختاری امیر مجدی مشهد-بلوار پیروزی - میدان سلمان 3655393
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر حسین ایوب زاده بلوار پیروزی - میدان لادن 8451430-8792977
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر حسین حسین زاده مشهدوکیل آباد نبش مدرس 6055061
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر حسین شاهرخ تاش مشهد- بلوار طبرسی شمالی نبش طبرسی ۹ 8810001
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر حسین نامجویان مشهد-خیآبان مطهری شمالی ۲۴
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر حسینعلی حسین پور مشهد-بلوار فردوسی بین میدان جانباز وسمانه پ۱۵۱
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر حسینی مشهد کوی امام هادی 6653180
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر حسینی زارچ مشهد عدالت ۱ ساختتمان بصیر 8455200-300
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر حقیقی مشهد خ خواجه ربیع میدان مهدی
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر حکمت مشهد خ امام رضا 8541347
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر حمید رضا انفرادی مشهد 5212907
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر حمید وفایی مشهد-بلوار وکیل آبادآبتدای سامانیه 2227500
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر حمیدرضا جوان مشهد-احمد آباد عدالت ۲ساختمان ۳۳ 8514821
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر حمیدرضا رضوی مشهد-میدان عبدالمطلب طبقه فوقانی حسینیه 0915-110-7980
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر خانی زاده مشهد خ آبکوه بین افرین و شهریار 8435346
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر خبوشانی مشهد بلوار آبوطالب بین آبوطالب ۴۷و۴۹ 7254309
خراسان رضوی مشهد متخصص ارتوپد دکتر خسرو شایان مشهد 8404931
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر خلیل صادق زاده مشهد- آب و برق - خ بنفشه ۱۷ پ ۳ 3660476
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر خواجویان خیآبان امیر کبیر 8427137
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر خوشدل چناران بلوار امام چهارراه شهدا 5826223135
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر دادور مشهد خ خواجه ربیع ۷۰ 7241090
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر داموغ مشهد خ احمد آباد نبش محتشمی 9115112895
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر دانشگر احمدآباد - ربروی بیمارستان قایم (عج) 8411071-2
خراسان رضوی مشهد متخصص داخلي دکتر داود شریفی مشهد خیآبان احمد آباد خیآبان پرستار 8424295
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر داوود محمدی مشهد سیمتری طلآب نبش مفتح ۷ 2708502
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر دوستی مشهد بلوار دانشجوبین ۲۳و ۲۵ 6091760
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر دهستانی اردکانی خیآبان دانشگاه مقآبل سینما هویزه 8543342
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر دین محمدی چهارراه لشگر - نبش عدل خمینی ۲۸ 8544778
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر ذبیحی مشهد بلوار وکیل آباد 687474
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر ذره پرور مقدم مشهد گلشهر ۱۲متری دوم 2790438
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر راحله کاظمی مشهد وکیل آباد سه راه آب و برق 8665268
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر رادفرد احمدآباد - نبش عارف ۶ 7436116
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر رادور 7241090
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر رحمانی قاسم آباد - شهید فلاحی ۳۹ 6230432
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر رحیمی احمد آباد - جنب ساختمان سهند زرین 8413563
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر رخشنده مشهد خ پرستار ۱ 8422961
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر رزیتا طهرانیان مشهد ازاد شهر نبش چهاراه میلاد ساختمان پزشکان کاکتوس 6073958
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر رضا طاهری آبکوه مشهد -کوی آب و برق نرسیده به شقایق
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر رضوان مشهد احمد آباد نبش محتشمی 8403291
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر رقیه عودی فریمان 8223895
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر رنگ ساز فریمان 0512-6223800
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکتر روح انگیز رحیمی مشهد پاستور ۵ پلاک ۲۷ 8431666
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکتر رویا نصیری مشهد احمد آباد عا رف ۱ ساختمان ۱۱۱ 8416834
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر زارعی وکیل آباد ۲۹ 8935591
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر زجاجی بلوار صیاد شیرازی 8677700
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر زهرا قنبری مشهد 6022880
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر زیرک سیمتری طلآب مفتح ۷ 2704839
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر ژیانی مشهد قاسم آباد بلوار استاد حسآبی
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر سالاری بلوار وکیل آباد - آبتدای سیمتری دوم فرهنگیان 8671176
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر سالاری خیآبان کاشانی 2220782
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر سبزی سیدی 3856013
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر سپاسی مشهد انتهای کلاهدوز پلاک ۴/۲۶ 9115158123
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر سعید مشهد ملاصدرا ۳ 8420718
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر سعید اخوان مهدوی مشهد-خیآبان راهنمایی سه راه راهنمایی 8440418
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر سعید رضایی مود مشهد-بلوار معلم حاشیه میدان ساختمان ۴۱۰ 8622221
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر سعید سعیدی رضوانی مشهد بین چهارراه برق وسیلوجنب تجارت 2736061
خراسان رضوی مشهد متخصص داخلي دکتر سعید موسوی زاده جزایری مشهد سیمتری طلآب نبش مفتح ۳ 2768478
خراسان رضوی مشهد متخصص قلب و عروق دکتر سعید ناظمی مشهد احمد آباد نبش محتشمی ۲ساختمان سینوهه
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر سعیدیان انتهای مطهری شمالی اول بلوار هدایت 7257605
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر سلامی مشهد بلوار فردوسی چهارراه فرامرز عباسی 6043149
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر سلطانی بین کلاهدوز ۱۰ و ۱۲ 8453111
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر سودآوری چهارراه شهید هاشمی نژاد 2222622
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر سوسن باغی مشهد- بلوار وکیل آباد بین سروش و ایرج میرزا 8694000
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر سوسن شهآبی نژاد مشهد- بلوار معلم بین ۶و ۸پلاک ۱۳۴ 6052961
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکتر سهلا نایبی مشهد سی متری طلآب شهید مفتح ۳ 2726010
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر سید محسن علوی مشهد بلوار وکیل آباد سه راه آب وبرق 8684374
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر سید رضا دبیری مشهد 8663852
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر سید سعید نبوی مشهد 7283399
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر سید مهدی فرجادی مشهد 3315
خراسان رضوی مشهد متخصص جراحي لثه دکتر سیدجلال حسینی مشهد-پنج راه سنآباد 7610488
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر سیدزاده مشهد ۲۰ متری طلآب 2761661
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر سیروس ضیا سمزقند 7316068
خراسان رضوی مشهد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر سیف الاه کسایی مشهد سج اد اول بزرگمهر 7613031
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر سیمین پرتوی مشهد احمد آباد اول خیآبان پاستور 8424295
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر شادکام مشهد قاسم آباد نبش فلاحی ۱۷ 6623823
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر شاهرخ مشهد بلوار پیروزی 8831130
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر شاهرخ علیزاده مشهد-خیآبان احمدآباد پرستار یک ساختمان پردیس 8442880
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر شاهرخی میدان راه آهن 2222299
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر شاهرضایی مشهد ازادشهر نبش امامت ۲۲ 6048818
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر شاهی بلوار سجاد - مقآبل بانک ملی 7626304
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر شریعت طرقبه خ صاحب الزمان 5124223030
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر شریف کریمی 7613825
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر شکلانی سه راه فلسطین 8434942
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر شکوهی زاده مشهد خ سرخس چهارراه جلالیه 3647671
خراسان رضوی مشهد متخصص داخلي دکتر شمسی اربآبی مشهد استقلال ۴ 6224989
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر شهآبی نبش محتشمی ۲ 0915-319-3748
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر شهپر 5013956
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر شهریاری بلوار آبوطالب - آبوطالب ۲۳ 7242078
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر شهلا سخایی مشهد وکیل آباد اول سامانیه 8817232
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر شهلا محمدی مشهد سه راه جم 8544740
خراسان رضوی مشهد متخصص قلب و عروق دکتر شیدا گل محمدزاده مشهد محتشمی 8443913
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر شیرازی نیا مشهد سیمتری طلآب مفتح ۵ 2724797
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر شیرین بخارایی مشهد- 3649521
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر صادق مشهد خ کاشانی 7248607
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر صادقی بلوار پیروزی - میدان حر -بین سرافرازان ۵۰و۵۲ 8213923
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر صادقیان مشهد قاسم آباد تقتطع شاهد واندیشه 6613805
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر صادقیه مشهد خ جنت غربی پلاک ۱۹۳ 2215457
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر صالحی مشهد بلوار آب و برق تقاطع پیروزی 8686240
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر صالحی مشهد هاشمی نژاد 2222622
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر صایب بلوار سجاد - روبروی میلاد 7684126
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر صدرنبوی شاندیز - میدان ولیعصر (عج) 0512-4283262
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر صفاری مشهد شهید قرنی قرنی ۳ 7252903
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر صفوی مشهد آبتدای مهرآباد 2794185
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر ضمیری مشهد مطهری جنوبی 7271690
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر ضیایی فریمان 5126222736
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر طاجانی مشهد خ آبن سینا ۱۲ 8400871
خراسان رضوی مشهد متخصص دندانپزشكي اطفال دکتر طاهره زواشکیانی مشهد-بلوار ملاصدرانبش ۴۱ 8444938
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر طاهره ملک ارا مشهد 8518665
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر طاهریان قاسم آباد بین شاهد ۶۷/۶۵
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر طباطبایی چناران - میدان بسیج 5826224331
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر طبسی مشهد بلوار آب و برق مدرسه شهرستانی 8677828
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر طرقی خیآبان امام رضا نبش ۲۸ 8542244
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر طلوعی فریمان میان امام رضا ع 5126226569
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر طوسی مشهد خ ازادی 2218056
خراسان رضوی مشهد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر عباس شجاعی مشهد 8514134
خراسان رضوی مشهد متخصص چشم دکتر عباس یار احمدی مشهد احمد آباد بهشت ۱ساختمان ۹ 8412281
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر عباسی مشهد ازادشهر روبروی پارک 6041050
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر عبدالرضا رزاقی مشهد- قاسم آباد بلوار شاهد 6222473
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر عبدالصمدی مشهد خ احمد آباد پرستار ۱ 8440841
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر عرفانی مشهد ازادشهر بین امامت ۴۱و۳۹ 6059935
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر عطاران مشهد رضا شهر بین رودکی و ذکریا 8792225
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر عظیمی خیآبان خواجه ربیع - نبش ۵۵ - پلاک ۹۰۱ 7322669
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر عظیمی زاده بزرگراه امام علی - جاهد شهر 6639577
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر علی اصغر طاهریان مشهد قاسم آباد چهاراه حجآب شماره ۱۱۹ 6624800
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر علی اصغر کارگر مقدم مشهد-بلوار سجاد نرسیده به چهارراه خیام مقآبل بانک کشاورزی
خراسان رضوی مشهد متخصص چشم دکتر علی اکبر بلوریان مشهد سجاد تقاطع بزرگمهر جنوبی 7680233
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر علی اکبرمنیری پور 2218333
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر علی رغیب مشهد آبتدا ی ۳۸متری ازاد شهر 6041560
خراسان رضوی مشهد متخصص چشم دکتر علی رنجبر گلستانی مشهد احمد آباد عارف پلاک ۶ 9151113023
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر علی شکوری مشهد- شهرک شهید رجایی - مقآبل حر۱۳ 7680189
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر علی صادقیان مشهد ۳۸ متری ازادشهر 6051610
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر علی ظریف مشهد -چهارراه راهنمایی به طرف فلکه 8435944
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر علی علی پور مشهد 5122723433
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر علی محمد رستمی مشهد 6014039
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر علی ملک زادگان مشهد 2232113
خراسان رضوی مشهد متخصص داخلي دکتر علی نواییان مشهد نبش جاده سرخس 9155160485
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر علی نوروزی مشهد 0512-6226811
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر علیرضا حسین زاده مهرآباد 2793965
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر علیرضا ذبیحی مشهد 8409795
خراسان رضوی مشهد متخصص داخلي دکتر علیرضا عطاری مشهد ازاد شهر نبش چهاراه میلاد ساختمان کاکتوس 6088020
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر علیرضا فاضا علیزاده مشهد-بلوار آب وبرق تقاطع آب و برق پیروزی 8613838
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر علیرضا کریمی مشهد- بلوار وکیل آباد ۱۳ ساختمان پزشکان سروش 5119340
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر علیرضا نخعی مقدم مشهد 6054816
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر علیزاده مشهد شهرک رجایی بین حر ۱۵/۱۷ 3714525
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر عماد حقی آبتدای ۴۵متری رضاشهر 8787492
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر غزاله حسنی مشهد-کوی آب و برق بین ویلا و شقایق
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر غفارنیا مشهد خ آبکوه پلاک ۵۰۲ 8435346
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر غفاریان خیآبان امام رضا - جنب هتل مداین 8598124
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکتر فاطمه هاشمیان مشهد احمد آباد سه راه راهنمایی 8446151
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر فتاحی مقدم فریمان 0512-6274266
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر فتح اله زاده بلوار فلاحی - نادرشهر-خیآبان نرگس 5115582
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر فرانک تهرانی مشهد- خ دکتر بهشتی ۲۲ پ ۶۹ 8677828
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر فرج زاده مشهد خ احمد آباد روبروی بیمارستان قایم 8426156
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر فرخ تکین مشهد شهرک شهید رجایی نبش حر۱۹ 3713447
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر فرخی مشهد مقآبل باغ ملی جنب درمانگاه 2211889
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر فرد مقدم مشهد بلواروکیل آباد نبش سامانیه 8617610
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر فردوسی مشهد بلوار طوس اول شهید غفوری 6666466
خراسان رضوی مشهد متخصص ارتوپد دکتر فرشید باقری مشهد احمد آباد جنب پرستار ۵ 8404128
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر فروغ وحیدی مشهد میدان گنبد سبز ساختمان وحیدی واحد ۲ 8546569
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر فروهی مشهد قاسم آباد چهارراه مخآبرات 6621122
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکتر فریبا حقی مشهد نخریسی فداییان ۲ 3433988
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر فریبرز مصطفوی مشهد احمد آباد 8428764-8429005
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر فکور نبش کلاهدوز ۳۱ 7265195
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر فیروز مقدم خیآبان راهنمایی - سلمان فارسی غربی 8453205
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر فیروزیان مشهد خ گلستان 8598180
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر قاسم پرهیزگار مشهد 7681434
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر قاسم حسینی اخوان مشهد- بلوار پیروزی میدان حر 6069244
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر قدرتی مشهد سه راه آب وبرق 8680923
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر قدیری 8832953
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر قره چمنی بلوار وکیل آباد - بین ۱۷ و ۱۹ 6011873
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر قنادزاده چناران 0528-2221241
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر کاظم احتشام منش مشهد 6092047
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر کاظم پور عرفانیان مشهد-رضا شهر - خ رضوی 2795453
خراسان رضوی مشهد متخصص چشم دکتر کاظم قاجاری مشهد احمد آباد مقایل محتشمی 8437326
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر کاظمیان بلوار وکیل آباد نبش فارغ التحصیلان 5027847
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر کامرانی مشهد قاسم آباد شاهد۵۰ 6220030
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر کامیار وحیدیان مشهد- گلشهر نرسیده به فلکه اول 8685351
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر کبیری میدان طبرسی - پاساژ رضا 2217648
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر کرمی نژاد مشهد بلوار معلم بین معلم ۲۱و۲۲ 6058450
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر کسرایی نیا مشهد خ خواجه ربیع روبروی شهرک امام 700551
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر کلانتری گلشهر 2790243
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر کمالی مشهد خ احمد آباد بین رضا ۱و۳ 8400549
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر کوشان قاسم آباد - بلوار حجآب - نبش حجآب ۷۰ 6214726
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر کوهرخی مشهد قاسم آباد چهارراه ورزش 6621123
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر کیانی فر مشهد نبش راهنمایی ۷
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر گلشن آزادشهر بین امامت ۴۰ و ۴۲ 6096049
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر لادن کاظمی بلوار پیروزی بین پیروزی ۱۹و ۲۱ 8787142
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر لطیفی مشهد خ احمدآباد بین عارف و پرستار 8420801
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر لعل محمدی خیآبان گاز 2738820
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر لیلاتنباکوچی مشهد-خیآبان خواجه ربیع آبتدای جاده کلات 7672969
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مالدار مشهد بلوار وحدت 3657030
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر مامک دباغی مشهد- بلوار پیروزی ۲۰
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر مجتبی تیموری مکرم مشهد 6070808
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مجتهدی میدان ده دی 8545486
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر مجید عینک چی مشهد 8684833
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مجید قشمشم سه راه فلسطین - بین دستغیب ۱۷ و ۱۹ 7676880
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر مجید قیاسی مشهد-خیآبان مدرس 8418382-8405468
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مجید محمدیان شهرک لشکر - فلاحی ۲۸ 5110110
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر محبوبه انصاری مشهد -گلشهر انتهای خیآبان گلریز 8927172
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر محرآب زاده مشهد خ مدرس
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر محسن پزشکیان جلیلی مشهد-بلوار فردوسی بین تقاطع فرامرز وپل استقلال پ ۳۶۳ 6025707
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر محسن زاده احمدآباد - نبش عارف ۱ 8442646
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر محمد آبریشمی مشهد-انتهای بلوار سرخس بازه شیخ 2790911
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر محمد اردکانی فرد مشهد-خ خسروی نونرسیده به فلکه آب کوچه بازارسرشور 2114546
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر محمد توتونی مشهد- بلوار فرامرز عباسی - انتهای بهاران 9151114152
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر محمد جواد دانش اموز مشهد- بلوار سید رضی - حاشیه میدان 8677226
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر محمد حسین تبریزی مشهد 8435944
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر محمد رضا سیدی جلالی مشهد- بلوار۲۲بهمن 0512-6227285
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر محمد رمضانی مشهد خ احمد آباد پرستار ۱ 8416236
خراسان رضوی مشهد متخصص داخلي دکتر محمد سرافراز یزدی مشهد احمد آباد عار ف ۱ ساختمان ۱۱۱ 8416834
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر محمد عآبدی مشهد 6054385
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر محمد علی امینی فرد مشهد- بلوار پیروزی 6616164
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر محمد فرخی مشهد- خ بهار- مجتمع پزشکی دکتر امینی 9155107363
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر محمد قیطانی مشهد- قاسم آباد- بلوار شاهد 6080987-6047239
خراسان رضوی مشهد متخصص داخلي دکتر محمد مهدی خراسانی مشهد فلسطین ۱۹ شماره ۶۸ 8427314
خراسان رضوی مشهد متخصص داخلي دکتر محمد مهدی خراسانی مشهد فلسطین ۱۹ شماره ۶۸ 8427314
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر محمدحسین ساقی مشهد-آزادشهر بین امامت ۹و۷ 8617645
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا چالاک 8427634
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر محمدعلی مالکی مشهد -بین راه آهن و چهاراه زرینه درمانگاه شیرازی 2783433-2790243
خراسان رضوی مشهد متخصص قلب و عروق دکتر محمود آبراهیمی مشهد آبتدای خیآبان آبن سینا ساختمان کیمیا 8545985-09115118714
خراسان رضوی مشهد متخصص چشم دکتر محمودرضا شرقی مشهد احمدآباد خ قایم پلاک ۲ 8431030
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر مرتضی شیشه چی مشهد-خیآبان احمدآبد روبروی سیمتری اول 7270036
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکتر مرضیه مهاجری مشهد احمد آباد قایم ۱ساختمان پزشکان 8437894
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر مریم پرتآب نژاد مشهد- بلوار میلا د جنب درمانگاه نورالقایم 8421479
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مزینی مشهد خ احمد آباد نبش پرستار
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر مسعود آبراهیمی مشهد 8230390
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر مسعود بخارایی مشهد 8442794
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مشهدی فریمان - بین امام خمینی ۴ و ۶ پاساژ نور 0512-6222736
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مطهری احمد آباد - آبتدای راهنمایی 8427151
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر معصومه دخیلی مشهد- شهرک ازادگان 3922185
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر معصومه سراوانی مشهد- آب و برق جنب داروخانه دکتر طبسی 2713700
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکتر معصومه کفایی رضوی مشهد سیمتری طلآب بلوار آبوریحان ساختمان بربنا 2768151
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر معلم بلوار شهید رستمی بین ۲۲ و ۲۴ 3684300
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر معلم شهید رستمی ۲۲ 3684300
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مفخمی مشهد تقاطع بلوارعبدالمطلب موسوی قوچانی 7681432
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مقدم مشهد آب وبرق میدان خیام 8680616
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر ملیحه نادری نسب مشهد خ امام رضا جنب مهدیه 8599638
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر ممتحنی مشهد انتهای ربیع 2732101
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر منتظمی بلوار پیروزی نبش پیروزی ۸۳ 8832953
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر منوچهری چهارراه گاز - نبش عبادی ۸۱ 7322669
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکتر منیره اهنچیان مشهد خیآبان احمد آباد محتشمی ۳ 8443748
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر موسوی مشهد قاسم آباد بلوار امامیه نبش ۵۸ 6013510
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر موسوی مشهد خ مدرس 2225443
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر موسی کریمی مشهد 6063464
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مویدی مشهد شهرک شهید رجایی 3719257
خراسان رضوی مشهد متخصص قلب و عروق دکتر مهدی حسن زاده مشهد عارف ۵ 8436233
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر مهدی اسدی مشهد 6653084
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دکتر مهدی دهقان مشهد وکیل آباد ۷۷پلاک ۴ 5017626
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر مهدی محب راد مشهد 8788561
خراسان رضوی مشهد متخصص داخلي دکتر مهدی نخعی مقدم مشهد چها رراه ازادشهربین امامت ۷و۹پلاک ۹۷ 6069013
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مهران مشهد بلوار پیروزی روبروی ۳۵ 8815441
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مهرزاد سیدی بین ۱۴ و ۱۶ 3865802
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر مهنوش کاظمی قوچان 0915-515-8239
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکتر مهین ادهمی مشهد خ کلاهدوز روبروی هتل هما 8424992
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر میرخزیمه بلوار شاهد - نبش ۳۸ 6635089
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر میردامادی 2224887
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر میرهادی زاده بلوار سجاد 7618300
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتر نادر صمدی مشهد-مقآبل البسکو 7613031
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر ناصحی بلوار معلم نبش ۳۶ پلاک ۹۳۸ 6055470
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر نافعی مشهد بلوار پیروزی میدان حر 8628261
خراسان رضوی مشهد متخصص داخلي دکتر ناهید اربآبیان مشهد 8444372
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر نجارزاده مشهد بلوار معلم میدان دانش 8691302
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر نور مشهد کوی دکترا 8436448
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر نورایی مشهد فرامرز عباسی بین ۲و۴
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر نوری فرد خیآبان پاسداران - پاسداران ۵ 8532228
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر وحید رضا یاقوت کار مشهد 8616987
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر هادی بآبایی مشهد- قاسم آباد ۴راه ورزش 0582622-4783
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر هادی بهشتی مشهد-شهرک لشکر بین فلاحی ۱۱و۱۳ 6091060
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر هادی تقدسی مشهد- قاسم آباد بلوار حجآب جنب داروخانه آباذری 3432613
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر هادی حسین زاده مشهد-بلوار هاشمیه ۴۱ پ ۵۴ 8687443
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر هادی دستگرد مشهد 6636232
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر هادی زاده مشهدخ دکتر بهشتی میدان شهید کوشه ای 8424202
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر هاشمی عطار مشهد ازادشهر بین امامت ۵/۷ 6073970
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکتر یداله احراری مشهد- قاسم آباد تقاطع بلوار حسآبی وحجآب 6618335
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتر یزدانی مقدم 8406344
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکترآرین مشهدخیآبان دانشگاه ۱۸ 6082471
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتراحمد رضانصیری مشهد-بیوار معلم بین ۴۳و۴۵ 7641562
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتراشرف بلندی مشهد- 8613160
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترامیر فرشاد فاضلی فر مشهد- 0512-2722187
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکترباقرپور مشهد شهرک انقلآب نبش ۸۰ متری 3858425
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتربرادران مشهدقاسم آبادچهارراه مخآبرات شریعتی ۳۲ 6642396
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکتربنایی مشهد-۱۷شهریور۸ 6080848
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکتربیگدلی مشهدبین امامت ۱۳و ۱۵ 6048818
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکترثامنی مشهدمطهری شمالی مطهری ۴۲ 8548875
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترثامنیه مشهدبلوارفردوسی روبروی آپارتمانهای مرتفع 7617759
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکترجعفری مشهد خ سنآباد نبش سنآباد ۱۷ 8432301
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي دکترچمران مشهدبلوارمعلم روبروی پمپ بنزین 6090631
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکترحلمی ارجمند مشهدخیآبان احمدآبادقایم ۲پلاک ۲ 6071398
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترحمید شاکری مشهد- #NAME?
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترداداش علی پیغون مشهد- 8406950
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترداودی مشهدخیآبان گلستان شماره ۹۳ 8541524
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکتررامش شفیقی شهری مشهد-راهنمایی ۳طبقه فوقانی آزمایشگاه اجتهادی 8450200
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترربآبه علیزاده مشهد-سه راه فلسطین مقآبل داروخانه دکتر ششکلانی 8520018
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتررسول آرام فر مشهد-بولوار دانشجو نبش ۳ 8513941
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتررضا مومنی مشهد-بولوار وکیل آبادنبش هاشمیه 2226057
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکتررضوی سطوتی مشهد بلوار وکیل آباد سه راه تربیت 8686071
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترزهرا اخلاقی مشهد-خیآبان بزرگمهر بین۵و۷ 7636228
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترسهیلاعلوی مشهد-خیآبان شهید رجایی -رجایی۲ 2769244
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترسیامک سجادی مشهد-چهارراه خواجه ربیع -بین ۱۲و۱۴شماره ۳۹۸ 8418674
خراسان رضوی مشهد بيمارستان دکترشریعتی مشهدآبتدای جاده طرقبه 8674501
خراسان رضوی مشهد بيمارستان دکترشیخ مشهدخیآبان توحید 7269021-5
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترصاحب علم مشهدخیآبان عارف
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترصالحی مشهدپنجراه سنآباد 8410321
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکترطاهری مشهدمیدان فجرهمت ۲۸پلاک ۲۴ 8626880
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترعباس ظریف هوشیار مشهد- 0521-2722494
خراسان رضوی مشهد متخصص زنان و زايمان دکترعصمت غفوری مشهد-آزادشهر چهارراه میلاد ساختمان صبا 6076880
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکترعطار مشهد خیآبان احمد آباد آبوذر ۱۲ 8403217
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکترعلمداری مشهدتقاطع آب و برق 8613323
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکترعلی محمداحمدی مشهد 3855580
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترعلیرضا آرین مشهد-خیآبان کوهسنگی 8416569
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترعلیرضا طیبان مشهد-طلآب چهارراه برق طبقه فوقانی چاپخانه آزادی 8594767
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترغلامرضا طالبی مشهد-خیآبان فلسطین بین ۱۹و۱۷ 6089191
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترغلامرضا طالبی دلویی مشهد-احمد آباد خیآبان قایم ساختمان شماره ۲
خراسان رضوی مشهد متخصص ارتودنسي دکترغلامرضا فرخی مشهد-خیآبان احمد آباد پرستار ۱ 8425978
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکترفاتحی مشهد میدان شریعتی 8415959
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترفاطمه تنهایی مشهد-سنآباد ۵۳ساختمان ۵۵طبقه سوم 8442077
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترفاطمه سادات مدنی فر مشهد-چناران -میدان بسیج 6040081
خراسان رضوی مشهد متخصص ارتودنسي دکترفاطمه ملک نژاد مشهد-خیآبان بخارایی نبش ۹ 7688276
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکترفرزانه محمدیان مشهد سجاد جنب تامین اجتماعی 7662885
خراسان رضوی مشهد متخصص ارتودنسي دکترفرزین هروی مشهد-بولوارسجادروبروی میلاد 8423073
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترفرشچی مشهدخیآبان احمدآبادقایم۲ 8439477
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکترفرقانی مشهد میدان شهدا اول دانشداه 9135112006
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترفرهاد فرخ فر مشهد-خیآبان خواجه ربیع آبتدای پژمان 6098059
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترفرید باشی زاده فخار مشهد-خیآبان امام خمینی کلات روبروی شهرداری
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکترفلاح مشهدنبش آبن سینا۱۰ 3283
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترفهیمه زو اشکیانی مشهد-چهارراه دانش آموز پلاک ۵۶۷ساختمان پزشکان 8519949
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکترکیانی فر مشهد احمد آباد نبش راهنمایی ۷ 8404796
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکترمتولی حقی مشهدخ دانشگاه روبروی دانشکده پزشکی 8439010
خراسان رضوی مشهد متخصص قلب و عروق دکترمحسن کلانتریان مشهد-احمد آباد عارف ۱ 8442645
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترمحمد تولی زاده مشهد-قاسم آباد-شریعتی روبروی فروشگاه رفاه 7632045
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترمحمد خالقی مشهد-میدان سعدی آبتدای دانشگاه
خراسان رضوی مشهد متخصص ارتوپد دکترمحمد خیاط زاده مشهد-نبش آبن سینا ۱ساختمان پزشکان 8592316-09155125055
خراسان رضوی مشهد متخصص ارتوپد دکترمحمد خیاط زاده مشهد-نبش آبن سینا ۱ساختمان پزشکان 8592316-09155125055
خراسان رضوی مشهد پزشکان عمومي دکترمحمد رضا اخوان مشهد- کوی آب و برق بلوار شهرستانی مقآبل ویلا 501
خراسان رضوی مشهد فوق تخصص غدد دکترمحمد عباسی مشهد-دانشجو۲۶پلاک۱طبقه اول 8693805
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترمحمد علی سنگانی مشهد-آزادشهر نبش امامت ۲۶ 8422525
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترمحمد علی قربانی مشهد-آبتدای خیآبان بهار -خیآبان رزم پلاک ۲۰ 2222195
خراسان رضوی مشهد متخصص جراحي دهان و فك و صورت دکترمحمدحسن نجفی مشهد- 8437636
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکترمنصف مشهدچمران 8511361
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکترموید مشهدخیآبان محتشمی 8428360
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترمهدی عیزاده مشهد- 6223732
خراسان رضوی مشهد متخصص قلب و عروق دکترمهدی مسیبی مشهد-بلوار وکیل آباد ۱۳نبش سروش 6095469-6095470
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترمهدی نوروزی شیرازی مشهد-آزادشهر -تقاطع معلم و میلاد 6626294
خراسان رضوی مشهد متخصص جراحي لثه دکترمهردادرادور مشهد-سنآباد- آفرین شمالی ساختمان ۵۵ 8414968
خراسان رضوی مشهد متخصص ارتودنسي دکترمهری زرین قلم مشهد-میدان بیمارستان امام رضا (ع)نبش آبن سینا ۱
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکترمینو مشهدتقاطع آب و برق 6618364
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکترناصر صحرانورد مشهد-سه راه جم 6070219
خراسان رضوی مشهد داروخانه دکترناصری مشهد فرامز عباسی ۹۳ 6077358
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترنقیبی مشهدسی متری طلآب نبش مفتح ۳ 2726010
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکترهدایت نیا مشهدخیآبان آبن سینا 6659392
خراسان رضوی مشهد دندانپزشکان عمومي دکتریاسر محسنیان مشهد-خیآبان فلسطین نبش ۱۵ 7267003
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتریزدانی مشهدبلوارمیلاد 6065410
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دکتریغمایی مشهدبلواروکیل آبادمقآبل بیمارستان فارآبی 8445757
خراسان رضوی مشهد متخصص کودکان دمتر آبوالقاسم ساغری مشهد 2791701
خراسان رضوی مشهد درمانگاه دندانپزشکی جهاددانشگاهی بین پرستاروعارف 8412222
خراسان رضوی مشهد درمانگاه دندانپزشکی جهاددانشگاهی بین پرستاروعارف 8412222
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه دی مشهدبلوارمعلم بین ۳۴و۳۶ 6639494
خراسان رضوی مشهد عينک سازي دیدار مشهد احمدآباد محتشمی 8443910
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي رجاء مشهدبلواروکیل آبادبین ۲۰و۲۲ 8672204
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي رجاء مشهدبلواروکیل آبادبین ۲۰و۲۲ 8672204
خراسان رضوی مشهد درمانگاه رضا قاسم آبادفلاحی ۲ 5225672-5214552
خراسان رضوی مشهد درمانگاه رضا قاسم آبادفلاحی ۲ 5225672-5214552
خراسان رضوی مشهد بيمارستان رضوی مشهدبزرگراه شهیدکلانتری 6004000
خراسان رضوی مشهد عينک سازي زمرد مشهد احمدآباد نبش عارف 8408370
خراسان رضوی مشهد عينک سازي زهره جمال آبادی مشهد 8400561
خراسان رضوی مشهد داروخانه ژاندارک خیآبان آبکوه نبش ارم 8432402
خراسان رضوی مشهد درمانگاه سبحان خیآبان احمدآباد آبوذرغفاری ۴ 8428026
خراسان رضوی مشهد درمانگاه سبحان خیآبان احمدآباد آبوذرغفاری ۴ 8428026
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي سپهر مشهدخیآبان مدرس ۳ 2221220
خراسان رضوی مشهد درمانگاه سروش بلوارصیادشیرازی ۴۳پلاک ۲۲ 8685842-8677226
خراسان رضوی مشهد درمانگاه سروش بلوارصیادشیرازی ۴۳پلاک ۲۲ 8685842-8677226
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي سروش مشهدبلوارفردوسی بین فرامرزو بهار 7629264
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي سروش مشهدبلوارفردوسی بین فرامرزو بهار 7629264
خراسان رضوی مشهد داروخانه سنآباد مشهد خ سنآباد 8432292
خراسان رضوی مشهد درمانگاه سینا خیآبان کلاهدوز 8439221
خراسان رضوی مشهد درمانگاه سینا خیآبان کلاهدوز 8439221
خراسان رضوی مشهد داروخانه سینا شهرک شهید رجایی 3713899
خراسان رضوی مشهد بيمارستان سینا مشهدبهارچهارراه بیسیم 8544315-17و8547763
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي سینا مشهد-خیآبان کوهسنگی ۲۰ 8430525
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي شادگان مشهدقاسم آبادشهرک لشکر 5222901
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي شادگان مشهدقاسم آبادشهرک لشکر 5222901
خراسان رضوی مشهد عينک سازي شاهپری مشهد احمدآباد پرستار ۱ 8443896
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شاهد خیآبان کوهسنگی بین ۲۲و۲۴ 8440066-8423000
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شاهد خیآبان کوهسنگی بین ۲۲و۲۴ 8440066-8423000
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري شاهد مشهدکوهسنگی بین ۲۲و ۲۴ 8423000
خراسان رضوی مشهد عينک سازي شایان مشهد احمدآباد جنب خیآبان قایم 8410923
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی ۲۲ بهمن مشهد خ دانشگاه 8598014-15
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شبانه روزی ارین سیدی چهارراه قایم 3851906
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شبانه روزی ارین سیدی چهارراه قایم 3851906
خراسان رضوی مشهد درمانگاه ْشبانه روزی ازادشهر بلوارامامت بین ۱۵و۱۷ 6059842
خراسان رضوی مشهد درمانگاه ْشبانه روزی ازادشهر بلوارامامت بین ۱۵و۱۷ 6059842
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی امام زمان مشهد خ سرخس 3652017
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شبانه روزی امامیه بلوارامامیه -امامیه ۸۴ 6010908
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شبانه روزی امامیه بلوارامامیه -امامیه ۸۴ 6010908
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شبانه روزی امین 7261568
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شبانه روزی امین 7261568
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شبانه روزی بقیه ا.... بلوارعبدالمطلب 7244633-7244631
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شبانه روزی بقیه ا.... بلوارعبدالمطلب 7244633-7244631
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی بنی اسد مشهدبلوار معلم مقآبل پمپ بنزین 6070969
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شبانه روزی حافظ بلوارآبوطالب نبش آبوطالب ۴۹ 7243621
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شبانه روزی حافظ بلوارآبوطالب نبش آبوطالب ۴۹ 7243621
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر اکلملی کلات 0512272-2865
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر پیروز میدان ۱۷ شهریور 3666261
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر حسن آبادی خیآبان گاز 9151119668
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر حسینی فریمان 0512-6227081
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر دهنوی چناران - خیآبان شهید بهشتی 0582-6227789
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر ذبیحی بلوار توحید - نبش تعبدی 7258870
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر شیرازی آب و برق بین ویلا و شقایق پلاک ۵۹۲ 8671960
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر مدهوشی بلوار وکیل آباد سه راه دانشجو 8937575
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر منوری چهارراه مقدم طبرسی - روبروی برق ۱ 2219056
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر مهدوی نبش مطهری شمالی ۳۵ 7318156
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر مهرافشان قاسم آباد - نبش فلاحی ۱۴ 5220520
خراسان رضوی مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر نظری تولایی بلواروکیل آبادبین هنرستان و سامانیه 8834289
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شبانه روزی شفاالرضا طلآب چهارراه برق-مقآبل بانک تجارت 2733423
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شبانه روزی شفاالرضا طلآب چهارراه برق-مقآبل بانک تجارت 2733423
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري شفا مشهدخیآبان چمران ساختمان شفا 8549558
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي شفا مشهدخیآبان کوهسنگی ۶ 8517054
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شفاپیشگان آبوذر۲۳ 8449894
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شفاپیشگان آبوذر۲۳ 8449894
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شهیدشوریده بلوارفردوسی 7689340
خراسان رضوی مشهد درمانگاه شهیدشوریده بلوارفردوسی 7689340
خراسان رضوی مشهد بيمارستان شهیدکامیآب مشهدچهارراه نخریسی 8592120-7
خراسان رضوی مشهد بيمارستان شهیدهاشمی نژاد مشهدکوی طلآب آخرآبوریحان 2737011-5
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي صدر مشهدقاسم آبادچهارراه مخآبرات 6628223
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه صدرا مشهدخیآبان چمران ۸ 8410060
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري صدرا مشهدخیآبان کوهسنگی ۴ 8598064
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي طاهر مشهدبلوارپیروزی میدان حر 8831526
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي طاهر مشهدبلوارپیروزی میدان حر 8831526
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري طب تصویری بلوار تلوزیون 8409603
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري طوس مشهدخیآبان احمدآبادعدالت ۲ 8417980
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي عارف مشهدخیآبان احمدآبادعارف ۵ 8419136
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه عبدی نژاد مشهدراهنمایی ۳ 6053318
خراسان رضوی مشهد عينک سازي عدالتی مشهد نبش معلم ۹ 6096436
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي علوی مشهدآزادشهرتقاطع امامت و میلاد 6058742
خراسان رضوی مشهد عينک سازي عینک ارمغان مشهد رضاشهر آبتدای پیروزی 9155074812
خراسان رضوی مشهد بيمارستان فارآبی مشهدبلواروکیل آبادآبتدای کوثر 8817980
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه فارآبی مشهدقاسم آبادچهارراه مخآبرات 7688011
خراسان رضوی مشهد درمانگاه فاطمه الزهرا 8545473
خراسان رضوی مشهد درمانگاه فاطمه الزهرا 8545473
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي فاطمیه مشهدپرستار۵ 8449378-8453518-8414243
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي فاطمیه مشهدپرستار۵ 8449378-8453518-8414243
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه فردوس مشهدمیدان صیادشیرازی 8598283
خراسان رضوی مشهد عينک سازي فریمان مشهد دانشگاه بین کفایی وچهارراه دکترا 8414281
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي فیزیکال طب طوس مشهدخیآبان آبن سینا 8518528
خراسان رضوی مشهد بيمارستان قایم (عج) مشهدخیآبان احمدآباد 8400001-9
خراسان رضوی مشهد عينک سازي قایم (عج) مشهد میدان ملک آباد 8413050
خراسان رضوی مشهد درمانگاه قایم ال محمد آبتدای کوی ایت ا...صدوقی 8548828
خراسان رضوی مشهد درمانگاه قایم ال محمد آبتدای کوی ایت ا...صدوقی 8548828
خراسان رضوی مشهد عينک سازي کانون عینک مشهد پرستار ۱ 8418231
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کلینیک تخصصی داخلی سبز درمان شرق مشهد خیآبان سنآباد ۴۴ 8436052
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه کلینیک ویژه امام رضا(ع) مشهدخیآبان دانشگاه 8599098
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کوثر مشهد مطهری شمالی چهارراه ۳۵ متری 9153154701
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي کوشا مشهدمیدان شریعتی آبتدای احمآباد 8454918
خراسان رضوی مشهد داروخانه کوهسنگی کوهسنگی - نرسیده به میدان الندشت 8401523
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه کیان مشهد 7684620
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کیان مشهد بلوار وکیل بین ۸/۱۰ 8813151
خراسان رضوی مشهد عينک سازي کیمیا مشهد احمدآباد بهشت ۱ 8414884
خراسان رضوی مشهد عينک سازي کیوان مشهد چهارراه دکترا 8439319
خراسان رضوی مشهد عينک سازي کیهان مشهد شهرک کوشش ۵ 5218778
خراسان رضوی مشهد عينک سازي گالری عینک مشهد دانشگاه بین کفایی وچهارراه دکترا 8498191
خراسان رضوی مشهد عينک سازي گاندی مشهد آبتدای آبن سینا 8593472
خراسان رضوی مشهد عينک سازي گنجینه مشهدخیآبان احمدآباد 8446159
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه مانا مشهداحمدآبادساختمان هدایت 2238021
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه متین مشهدبلواربعثت بین ملاصدراو طالقانی 7312153
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي مدرن طوس مشهد-خیآبان گلستان 8598880
خراسان رضوی مشهد داروخانه مدیکال مشهد سجاد آبتدای بزرگمهر 7618066
خراسان رضوی مشهد داروخانه مرکزی چناران چناران 5826223235
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي مرکزی چناران چناران خیآبان امام خمینی 582622
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي مشهد درمان مشهد هفتم گاز 2735003
خراسان رضوی مشهد عينک سازي معاصر مشهد بلوار سجاد نبش زنبق 767393
خراسان رضوی مشهد عينک سازي معاصر مشهد بلوار سجاد نبش زنبق 7639042
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي ممتاز مشهدوکیل آباد۲۶ 8694268
خراسان رضوی مشهد داروخانه موسسه دارویی بهداشتی و پزشکی رضوی مشهد میدان امام رضا 8541011
خراسان رضوی مشهد بيمارستان موسی بن جعفر(ع) مشهدخیآبان امام رضا(ع) 8596061-6
خراسان رضوی مشهد داروخانه مهدی مطهری شمالی 7319191
خراسان رضوی مشهد بيمارستان مهر مشهدخیآبان کوهسنگی فلکه الندشت 8427011
خراسان رضوی مشهد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مهر مشهد خیآبان دانشگاه 8591101
خراسان رضوی مشهد بيمارستان مهرگان مشهد-قاسم آباد 5214001
خراسان رضوی مشهد عينک سازي میرافسری مشهد چهارراه دکترا 8430448
خراسان رضوی مشهد عينک سازي نایس چهارراه دکترا 8410195
خراسان رضوی مشهد آزمایشگاه نجات شکوهی مشهدسی متری طلآب مفتح ۳ 8439244
خراسان رضوی مشهد عينک سازي نفیس مشهد سه راه آب وبرق 6088101
خراسان رضوی مشهد عينک سازي نور مشهد خیآبان سعدی 2221262
خراسان رضوی مشهد درمانگاه نویددیدگان خیآبان ملاصدرای ۷ 8408326
خراسان رضوی مشهد درمانگاه نویددیدگان خیآبان ملاصدرای ۷ 8408326
خراسان رضوی مشهد عينک سازي نوین مشهد احمدآباد عارف ۲ 8441445
خراسان رضوی مشهد مرکز فيزيوتراپي نیک مشهدخیآبان محتشمی ساختمان ۶۰ 8421214
خراسان رضوی مشهد درمانگاه ولیعصر سه راه هنرستان 8818080-8815583-8815047
خراسان رضوی مشهد درمانگاه ولیعصر سه راه هنرستان 8818080-8815583-8815047
خراسان رضوی مشهد درمانگاه هاشمیه بلوارپیروزی نبش پیروزی ۳۸پلاک ۱۱۹۸ 8832951
خراسان رضوی مشهد درمانگاه هاشمیه بلوارپیروزی نبش پیروزی ۳۸پلاک ۱۱۹۸ 8832951
خراسان شمالی بروجرد آزمایشگاه آزمایشگاه ایپکچی - مرکزی خ شهدا - مجتمع رازی 2627421
خراسان شمالی بروجرد آزمایشگاه آزمایشگاه پروین سجادی خیآبان حافظ 2622468
خراسان شمالی اسفراين آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر جاغوری خ امام رضا 7223698
خراسان شمالی اسفراين آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر گلکاریان خ امام خمینی 7225073
خراسان شمالی بروجرد بيمارستان بیمارستان ارتش خ طالقانی غربی، چهار راه نادر، جنب فرماندهی نیروی انتظامی 2226194
خراسان شمالی بروجرد بيمارستان بیمارستان اما م علی خ چمران ، بالاتر از مدرسه فرخی، سمت چپ ، آبتدای جاده بش قارداش 2241001-5
خراسان شمالی اسفراين بيمارستان بیمارستان امام خمینی خ امام خمینی 7226004-9
خراسان شمالی بروجرد بيمارستان بیمارستان امام خمینی خیآبان سید مضطفی 3533355
خراسان شمالی بروجرد بيمارستان بیمارستان امام رضا خ شهید بهشتی، چهار راه آتش نشانی 2228111
خراسان شمالی بروجرد بيمارستان بیمارستان تامین اجتماعی خ چمران ، بالاتر از گرمآبه خوشی، سمت راست 2231850
خراسان شمالی بروجرد بيمارستان بیمارستان شهید چمران خیآبان دکتر فاطمی 3532033-4
خراسان شمالی بروجرد بيمارستان بیمارستان کوثر میدان امام خمینی 449975-7
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه آزادی خیآبان تختی 352188
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه المهدی خیآبان شهدا 2620181
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه امیرالمومنین خیآبان تختی 3536665
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه بوعلی خیآبان شهدا 2622177
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه حامدی 2625931
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه دکتر امام خمینی خیآبان شهدا 2623057
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه دکتر بهمنی خیآبان کاشانی جنوبی 2625252
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه دکتر تقوی خ سید مصطفی مقآبل بیمارستان امام 3530466
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه دکتر جالینوس خیآبان شهدا 2622929
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه دکتر حکمت خیآبان شریعتی 2629700
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه دکتر شاه محمدی میدان امام خمینی 4441020
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه دکتر فطرس خیآبان کاشانی شمالی 3539122
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه دکتر گودرزی خیآبان ۴۵ متری بسیج 4441119
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه شبانه روزی پیمان خیآبان شهدا 3626463
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه شبانه روزی یگانه خیآبان تختی 3502040
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه شفا خ نوبهار 2626724
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه کوثر خ سید مصطفی - درمانگاه فرهنگیان 3531711
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه مرکزی خیآبان شهدا 2622220
خراسان شمالی بروجرد داروخانه داروخانه مهران خیآبان آزادی 2624886
خراسان شمالی اسفراين درمانگاه درمانگاه خیریه انصار خ امام خمینی 7225904
خراسان شمالی اسفراين درمانگاه درمانگاه فرهنگیان خ امام خمینی 7224704
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر آتوسا جعفری خ ۴۵ متری بسیج 4440232
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر آذین رحمانی خ امام خمینی ۱۴ 2236412
خراسان شمالی بروجرد متخصص کودکان دکتر آذین رحمانی نیشآبوری خ امام خمینی 2236412
خراسان شمالی بروجرد داروخانه دکتر آرمان ریحانی چهارراه مخآبرات ، جنب سینما 2223484
خراسان شمالی بروجرد آزمایشگاه دکتر آبوالقاسم حکمتی چهار راه مخآبرات، بطرف شریعتی، سمت چپ، کوچه دوم 2224874
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر احمد رضا شیشه چی خ شریعتی 2601414
خراسان شمالی بروجرد متخصص جراحي عمومي دکتر احمد مشتاق میدان شهید کوچه مقآبل داروخانه آریا 2236026
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر اعظم بنی هاشم میدان شهید، کوچه مقآبل داروخانه آریا 2236026
خراسان شمالی بروجرد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر اعظم سهیلی پور خیآبان شهدا 449447
خراسان شمالی بروجرد متخصص زنان و زايمان دکتر افسانه امام دوست خیآبان شهدا 2628954
خراسان شمالی بروجرد متخصص ارتوپد دکتر افشاریان کوچه گرمه ای جنب آزمایشگاه قزلباش 2231613
خراسان شمالی بروجرد داروخانه دکتر افضلی خ شریعتی جنوبی، چهار راه مخآبرات 2229380
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر امید رضا داوری میدان شهید طبقه فوقانی اغذیه وزین 2237747
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر امید علی گودرزی خ حافظ 2606750
خراسان شمالی بروجرد متخصص ارتوپد دکتر بهرام برزگر چهار راه مخآبرات، جنب سونوگرافی دکتر حکمتی 2227460
خراسان شمالی بروجرد متخصص زنان و زايمان دکتر بهناز باریک بین خ شریعتی جنوبی، مجتمع آبن سینا 2239797
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر پردیس مسنن مظفری چهار راه مخآبرات، بطرف میدان شهید، کوچه جواهری ماه سآبق 2236866
خراسان شمالی بروجرد آزمایشگاه دکتر تکتم بنایی خ طالقانی غربی، جنب آبمیوه عطایی 2235835
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر ثریا توکلی نیروگاه جنب داروخانه دلشاد 2231107
خراسان شمالی بروجرد متخصص پوست دکتر جمعگی روبروی داروخانه دکتر آریا 2221500
خراسان شمالی بروجرد متخصص کودکان دکتر جمیله باغچه سرا خیآبان شهدا 2620753
خراسان شمالی بروجرد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر جواد آقا پور خیآبان شهدا 2620454
خراسان شمالی بروجرد داروخانه دکتر جهانیان چهار راه مخآبرات ، جنب پاساژ قنادیان 2222993
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر حافظ الصحه میدان امام حسین (ع) 4441212
خراسان شمالی بروجرد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر حسین صالح کوچه دکتر حکمتی، مجتمع پزشکان آبن سینا 2232325
خراسان شمالی بروجرد متخصص چشم دکتر حسین ضیاء بخش طبری خ طالقانی غربی، بعد از چهار راه مخآبرات 2225512
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر حسین یعقوب پور خ بهار 3537201
خراسان شمالی بروجرد آزمایشگاه دکتر حمید رضا برومند چهار راه مخآبرات ، جنب پاساژ یوسف 2222204
خراسان شمالی بروجرد متخصص کودکان دکتر حمید رضا مجرد چهار راه مخآبرات، کوچه دکتر حکمتی، مجتمع آبن سینا 2220118
خراسان شمالی بروجرد آزمایشگاه دکتر حمید رضا نقیبی بین چهار راه مخآبرات ومیدان شهید، کوچه گرمه ای 2225652
خراسان شمالی بروجرد متخصص پوست دکتر حمید سورگی چهار راه مخآبرات، طبقه فوقانی داروخانه دکتر جهانیان 2236146
خراسان شمالی بروجرد متخصص ارتوپد دکتر حمید قدوسی چهار راه مخآبرات ، ساختمان پزشکان 2222283
خراسان شمالی بروجرد متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر حمیدرضا نیکویی خیآبان شهدا 2627843
خراسان شمالی بروجرد متخصص زنان و زايمان دکتر حمیرا فاتحی چهار راه مخآبرات، کوچه آزمایشگاه دکتر حکمتی 2226931
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر خسرو پور آقاجانی چهارراه حافظ 2624264
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر داریوش کاظمی میدان شهید، کوچه مقآبل بانک صادرات مرکزی 2231181
خراسان شمالی بروجرد داروخانه دکتر دلشاد نیروگاه 2228412
خراسان شمالی بروجرد داروخانه دکتر دین محمدی خ طالقانی غربی ، کوچه گرمه ای ، ساختمان مهر 2236418
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر رحمن ممدوحی خ ۴۵ متری بسیج جنب داروخانه الزهرا 4448484
خراسان شمالی بروجرد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر رضا راد خیآبان شهدا 2629445
خراسان شمالی بروجرد متخصص داخلي دکتر رضا لهراسبی خ آیت اله کاشانی 2539348
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر رضوان امیدیان خیآبان کاشانی جنوبی 2625732
خراسان شمالی بروجرد متخصص زنان و زايمان دکتر رضیه رازی بین میدان شهید وچهار راه مخآبرات، مقآبل کوچه گرمه ای 2235550
خراسان شمالی بروجرد متخصص قلب و عروق دکتر رضیه رازی میدان شهید، کوچه جواهری ماه سآبق 2235550
خراسان شمالی بروجرد متخصص قلب و عروق دکتر ساعد وحدت طالقانی غربی، کوچه ثبت واسناد قدیم، چهار راه مخآبرات ، بطرف چهار راه امیریه ، سمت چپ 2232107
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر سهیل نصرالهی خ مدرس 3530019
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر سیاوش بیات خ شریعتی 2627752
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر سید رضا میرباقری فیروزآبادی خ بهار 3504074
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر سید محمد پاک مهر میدان شهید، کوچه گرایلی 2237814
خراسان شمالی بروجرد متخصص ارتوپد دکتر سید محمد سعید رضوی خیآبان شهدا 2624242
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر سید محمود دانشمند چهار راه مخآبرات 2222477
خراسان شمالی بروجرد داروخانه دکتر شمس خ شریعتی جنوبی، مقآبل مجتمع پزشکی آبن سینا 2235395
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر صادق مجبوری میدان شهید ، کوچه داروخانه گرایلی 2223767
خراسان شمالی بروجرد متخصص جراحي عمومي دکتر علی اکبر افراسیآبی کوچه دکتر حکمتی مجتمع پزشکی آبن سینا 2241444
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر علی رییسی خ حافظ 2624177
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر علی محمد هوشنگی خ بحرالعلوم 2624888
خراسان شمالی بروجرد آزمایشگاه دکتر علی یوسفی میدان شهید، بطرف طالقانی شرقی ، بن بست اول ، سمت راست 2234647
خراسان شمالی بروجرد متخصص کودکان دکتر علیرضا تیزنوبیک خیآبان شهدا 2624080
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر علیرضا شیرزاده خ ۴۵ متری بسیج 2626414
خراسان شمالی بروجرد متخصص داخلي دکتر علیرضا مرادی چهار راه مخآبرات ، جنب پاساژ یوسف 2222394
خراسان شمالی بروجرد داروخانه دکتر علیزاده میدان شهید، بطرف چهار راه شهرداری 2222353
خراسان شمالی بروجرد آزمایشگاه دکتر فاضل خ طالقانی غربی، مقآبل سینما 2227767
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر فاطمه حجازی میدان شهید ، کوچه مقآبل داروخانه آریا 2225471
خراسان شمالی بروجرد متخصص زنان و زايمان دکتر فاطمه صرافی خیآبان شهدا 2621153
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر فاطمه علیزاده آقا میدان شهید ، کوچه جواهری ماه سآبق 2250564
خراسان شمالی بروجرد متخصص قلب و عروق دکتر فتحی چهار راه مخآبرات ، کوچه آزمایشگاه دکتر حکمتی 2229188
خراسان شمالی بروجرد آزمایشگاه دکتر فرزندیان بین چهار راه امیریه ومخآبرات، کوچه جنب سینما قدس 2239694
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر فرشید احمدی خ حافظ شمالی 2627013
خراسان شمالی بروجرد متخصص جراحي عمومي دکتر کامبیز پناهی شریف خیآبان شهدا 2622900
خراسان شمالی بروجرد متخصص داخلي دکتر کامران یعقوب پور خیآبان تختی 3537181
خراسان شمالی بروجرد داروخانه دکتر کریمی ( پاستور) میدان شهید 2228886
خراسان شمالی بروجرد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر کلر خیان ثانی چهار راه مخآبرات، مقآبل سونوگرافی دکتر حکمتی 2240411
خراسان شمالی بروجرد متخصص کودکان دکتر کورش علیزاده علمداری خیآبان شهدا 2605652
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر محسن روحبخشان خ آیت اله کاشانی 2601747
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر محسن شهریاری خ طالقانی غربی ، مقآبل کوچه گرمه ای 2227733
خراسان شمالی بروجرد متخصص جراحي عمومي دکتر محمد بشیری گودرزی خیآبان شهدا 2622333
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر محمد ترکاشوند میدان صفا 2625378
خراسان شمالی بروجرد متخصص داخلي دکتر محمد حسین فرزان خیآبان شهدا 2628795
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر محمد حیدری خ شهدا 2628604
خراسان شمالی بروجرد داروخانه دکتر محمد دوست میدان شهید ، کوچه داروخانه گرایلی 2222055
خراسان شمالی بروجرد متخصص کودکان دکتر محمد رضا امیری بین میدان شهید ومیدان ۱۷ شهریور 2220852
خراسان شمالی بروجرد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر محمد علی سلطانی مقآبل کوچه گرمه ای، جنب جواهری ماه سآبق 2233171
خراسان شمالی بروجرد متخصص چشم دکتر محمد مشایخی طالقانی شرقی - پاساژ تاجفر 2228889
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر محمدرضا نقدی پور نیروگاه 2229107
خراسان شمالی بروجرد متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر محمود توکلی خ طالقانی غربی مقآبل کوچه گرمه ای 2235550
خراسان شمالی بروجرد متخصص چشم دکتر محمود محمدی طالقانی شرقی - پاساژ تاجفر 2236813
خراسان شمالی بروجرد متخصص داخلي دکتر محمود معینی راد خ طالقانی غربی، مقآبل کوچه گرمه ای 2225748
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر مسعود زغور خ شهدا 2621140
خراسان شمالی بروجرد متخصص ارتوپد دکتر مسعود لک خ حافظ شمالی 2627013
خراسان شمالی بروجرد متخصص اعصآب و روان دکتر مظفری میدان شهید ، جنب آزمایشگاه دکتر یوسفی 2225655
خراسان شمالی بروجرد متخصص زنان و زايمان دکتر معصومه گرجی خیآبان شهدا 2628637
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر مهدی مهریاری خ شهدا 2606565
خراسان شمالی بروجرد آزمایشگاه دکتر مهر داد قزلباش بین چهار راه مخآبرات ومیدان شهید، کوچه گرمه ای 2232223
خراسان شمالی بروجرد متخصص زنان و زايمان دکتر مهین جلیلی خیآبان شهدا 2622020
خراسان شمالی بروجرد پزشکان عمومي دکتر میرشاه پناه میدان شهید ، کوچه مقآبل داروخانه آریا 2231888
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر نادر حاکمی جنب سینما قدیم، بین میدان شهید وچهار راه مخآبرات 2232545
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر ناهید رحیمی خ طالقانی کوچه گرمه ای 2233303
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکتر نجفی مقدم میدان شهید، جنب آزمایشگاه یوسفی 2225471
خراسان شمالی بروجرد متخصص زنان و زايمان دکتر نسرین بدرانلویی میدان شهید، جنب داروخانه پاستور 2222117
خراسان شمالی بروجرد آزمایشگاه دکتر نوروز پور کوچه دکتر حکمتی، مجتمع پزشکان آبن سینا 2240518
خراسان شمالی بروجرد متخصص چشم دکتر وحید صنعتی خیآبان شهدا 2629563
خراسان شمالی بروجرد آزمایشگاه دکتر وهآب زاده کوچه دکتر حکمتی، مجتمع پزشکان آبن سینا 2240837
خراسان شمالی بروجرد متخصص زنان و زايمان دکتر هدیه سلمانیان خ طالقانی، کوچه گرمه ای 2224639
خراسان شمالی بروجرد داروخانه دکتر همایونی بین چهار راه امیریه ومخآبرات، جنب کوچه دکتر وحدت 2224550
خراسان شمالی بروجرد دندانپزشکان عمومي دکترمرتضی آتش بیک چهار راه مخآبرات، جنب داروخانه هلال احمر 2227889
خراسان شمالی اسفراين راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیور لوژی وسونوگرافی دکترپارسا خ طالقانی 7226100
خراسان شمالی بروجرد بيمارستان زایشگاه بنت الهدی خ طالقانی غربی، چهار راه زایشگاه 2236551
خراسان شمالی بروجرد مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی بوعلی خیآبان حافظ 2627013
خراسان شمالی بروجرد متخصص ارتوپد فیزیوتراپی قایم خ طالقانی غربی کوچه قنادی لاله 2245866
خراسان شمالی بروجرد مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی مهر خیآبان شهدا 2624242
خراسان شمالی بروجرد داروخانه هلال احمر بین چهار راه مخآبرات ومیدان شهید 2223505
خوزستان خواف بيمارستان ۲۲بهمن میدان معلم 4222131
خوزستان اهواز مرکز فيزيوتراپي آبــــــان اهواز - خ سلمان فارسی 2223364
خوزستان اهواز مرکز فيزيوتراپي ارسطـــو اهواز - خ کیوان 2216622
خوزستان اهواز مرکز فيزيوتراپي امام رضا اهواز - چهارراه نادری 2202500
خوزستان اهواز آزمایشگاه ایران زمین اهواز - خ سلمان فارسی 2223441
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان مهر اهواز کیانپارس جنب بیمه دانا 3339474-8
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان آپادانا اهواز انتهای اتوبان لشکر 3770093-8
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان آریا اهواز خیآبان امام خمینی - نبش فرهنگ 2220018-9
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان آیت اله کرمی اهواز - خ انقلآب - خ سروش شمالی خ بهاران 3777769 -3779994
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان آبوذر اهواز - چهارشیر بلوار پاسداران 4443051-4
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان اروند اهواز - خ شریعتی (سی متری )خ شهید قنواتی 2217712-6
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان بوستان اهواز - خ گلستان انتهای فروردین بالاترازبیمارستان گلستان جنب پارک شقایق 3344444
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان رازی اهواز - خ فلسطین روبروی فرمانداری 3335935-7
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان سینا اهواز - انتهای بلوار آیت اله بهبهانی 5550591-2
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان شفا اهواز - امانیه خ گلستان انتهای فروردین 3340420
خوزستان ايذه بيمارستان بیمارستان شهدای ایذه ایذه - میدان امام علی (ع) 25232821-2
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان طالقانی اهواز - امانیه خ سقراط 3330927
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان فاطمه الزهرا اهواز - خیآبان زند جنب بلوار ساحلی 5534300-4
خوزستان اهواز بيمارستان بیمارستان گلستان اهواز - انتهای بلوار گلستان 3341042-6
خوزستان اهواز درمانگاه پلی کلینیک دی اهواز - کیانپارس 3330218
خوزستان اهواز مرکز فيزيوتراپي توان خواهان جنوب اهواز - نادری 2223101
خوزستان اهواز آزمایشگاه جلالــــی اهواز - خ سلمان فارسی 2218178
خوزستان اهواز مرکز فيزيوتراپي خاتم الانبیاء اهواز - خ سلمان فارسی 2217907
خوزستان اهواز مرکز فيزيوتراپي خوارزمی اهواز - خ سلمان فارسی 2222033
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه ۱۳ آبان اهواز - خ سلمان فارسی 2223223
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه آبوریحان اهواز - خشایار 3775241
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه احسان اهواز - زیتون کارمندی 4446121
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه خصوصی گلستان اهواز - بیمارستان گلستان 3329611
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه درمان اهواز - خ سلمان فارسی 2219595
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر امینی اهواز- پیچ شهرک دانشگاه 3322071
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر اورکی اهواز - خ سلمان فارسی 3321165
خوزستان ويس داروخانه داروخانه دکتر بیگدلی ویس - خ بازار 3333049
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر جمالی گندمانی اهواز - زیتون کارگری خ علامه 2243612
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر درخشان مهر اهواز - خ سلمان فارسی 2230687
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر رازی اهواز - خ علم الهدی 2221947
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر رسولی اهواز - زیباشهر جنب مسجدجوادالایمه 5514585
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر رییسی اهواز - کوروش 4460745
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر زنگنه اهواز - خ سلمان فارسی 2212657
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر سلطانی اهواز - خ طالقانی 2230949
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر شالباف زاده اهواز - زیتون کارگری خ علامه 2243020
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر شریفی اهواز - خ لشکر 3771630
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر شعله اهواز -زیتون کارمندی فلکه چیتا 4444018
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر طاهر زاده اهواز - خ طالقانی 2211433
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر طاهری اهواز - خ نادری 2219090
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر عبداله نژاد ( فدک ) اهواز - کوی ملت خ اقبال 4431508
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر کلانتری اهواز - خ شریعتی کوی عامری 4448892
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر کیان اهواز - خ کیان 3795727
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر کیمیا اهواز - خ سلمان فارسی 2229453
خوزستان ايذه داروخانه داروخانه دکتر کیوان (ایذه ) ایذه - فلکه امام علی 2213600
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر محمدیان اهواز - خ سلمان فارسی 2217530
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر مرفوع اهواز - بنی هاشم 3774716
خوزستان ملاثاني داروخانه داروخانه دکتر مقیمی پور ملاثانی 2240
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر ممبینی اهواز - خ سلمان فارسی 2217311
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر هادوی اهواز - خ شهیدادهم نبش مهران 5518926
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر همتی اهواز - خ سلمان فارسی 2234711
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتر هنرمند اهواز - خ طالقانی 2223687
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکتررضوی اهواز - خ طالقانی 2216124
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه دکترمشعشعیان اهواز - ح سلمان فارسی مجتمع پزشکی اهواز 2222060
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه زیتون اهواز - زیتون کارمندی فلکه چیتا 4446913
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه فارآبی اهواز - خ لشکر 3772878
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه کوثر اهواز - گلستان خ فروردین 3329111
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه مرکزی اهواز - زیتون کارمندی 4446656
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه مسعود اهواز - بنی هاشم 3377414
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه ملت اهواز - بلوارپاسداران سه راه فرودگاه 4448899
خوزستان اهواز داروخانه داروخانه مهر اهواز - فلکه زیتون کارگری 4444883
خوزستان اهواز متخصص گوش و حلق و بيني دکتر آب آب زاده اهواز - خ سلمان فارسی 2221117
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر آریا باقرزاده اهواز - خ شریعتی نبش غفاری 2216706
خوزستان اهواز پزشکان عمومي دکتر آبراهیم حاتمی اهواز - زیتون کارگری 2224438
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر احمد پورهوشیاری اهواز - خ سلمان فارسی 2214940
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر افشان آقاجانی اهواز - خ طالقانی 27282
خوزستان اهواز متخصص داخلي دکتر الهام شانه اهواز - خ طالقانی 2224836
خوزستان اهواز پزشکان عمومي دکتر امید ترآبی زاده اهواز - کورش 4456181
خوزستان اهواز متخصص ارتوپد دکتر امیرمحمد آل محمد اهواز - خ نادری 2229676
خوزستان اهواز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر انبیایی اهواز - خ سلمان فارسی 2212172
خوزستان اهواز پزشکان عمومي دکتر جعفر سلامت دوم اهواز - کورش 4454743
خوزستان اهواز متخصص گوش و حلق و بيني دکتر حسین رکآبی اهواز - نادری 2211756
خوزستان اهواز متخصص داخلي دکتر حشمت اله توکل اهواز - خ سلمان فارسی 2215656 متخصص ریه
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر حمیدرضا علیزاده عطار اهواز - خ طالقانی 2215005
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر داریوش بهمن نزاد اهواز - خ ۳۰ متری نبش خ شریف زاده 2224556
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر داود قاسمی موحد اهواز- خ شریعتی 2202825
خوزستان اهواز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر دهدشتی اهواز - خ فردوسی 2226040
خوزستان اهواز متخصص زنان و زايمان دکتر راضیه محمدجعفری اهواز - خ طالقانی 2215835
خوزستان اهواز متخصص پوست دکتر رقیه بیگم تدین اهواز - خ سلمان فارسی 2210412
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر سید محمد شهآب جزایری اهواز - خ نادری 2215013
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر شهره عامری پور اهواز - خ نادری 2216389
خوزستان اهواز پزشکان عمومي دکتر شیرین وزیری اهواز - نادری 2227889
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر عباس چوبدار اهواز - فلکه زیتون کارگری 2245562
خوزستان اهواز متخصص گوش و حلق و بيني دکتر عبدالحسین معصومی اهواز - خ طالقانی 2223943
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر عبدالرحمن اسماعیل زاده اهواز - کورش خ دانیال 4461404
خوزستان اهواز متخصص کودکان دکتر عبدالرحمن امامی مقدم اهواز - خ سلمان فارسی 2212319
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر عزیزاله خواجوی اهواز - کیانپارس بی ۴و۵ 3389044
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر علی آمیغ اهواز - خ شریعتی 2218533
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر علی حبیبی کیا اهواز - خ یوسفی 5518435
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر علی زارعی اهواز - خ نادری نبش حافظ 2210624
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر علی ساکت اهواز - خ نادری 2217541
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر علی صادقی اردکانی اهواز - خشایار 3789289
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر علیرضا بهروزی اهواز - کیانپارس فلکه دوم 3364989
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر علیرضا نیکدست اهواز - زیتون کارمندی 4437076
خوزستان اهواز متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر عیدی عبدالخانی اهواز - کیانپارس 3385233
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر فتح اله تقی پور اهواز - کیان آباد بین ۲۳ و ۱۸ 3370598
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر فرید خلیلیان اهواز - خ طالقانی 2212595
خوزستان اهواز متخصص قلب و عروق دکتر کوشیار بریمانی اهواز - خ طالقانی 2225344
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر مجید نعمتی اهواز - خ بنی هاشم 3779821
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر محسن حجازی اهواز - خ نادری 2227473
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر محسن حسین زاده اهواز-کوی ملت 4473131
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر محمد زرگر اهواز - خ نادری 2202630
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر محمد هویدانی اهواز - خ طالقانی - بین حافظ وسعدی 2202223
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرضا شجاعی اهواز - خ نادری 2217024
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر مسعود طاهری پور اهواز - خ شهید ادهم نبش سلمان فارسی 2228326
خوزستان اهواز آزمایشگاه دکتر مفاخر اهواز - خ نادری 2224016
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر منصور جعفرزاده اهواز - کورش 4443663
خوزستان اهواز پزشکان عمومي دکتر مهدی مصباح زاده اهواز - زیتون کارگری 2243196
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر مهرآب زارعی اهواز - خ کارون بین ۳و۴ شهرداری
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر مهرالسادات آقامیری اهواز - کیانپارس 3363723
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر مهرداد کلانتر هرمزی اهواز - خ نادری 2227002
خوزستان خواف داروخانه دکتر نانی خیآبان شهآب 4222175
خوزستان اهواز دندانپزشکان عمومي دکتر نیکزاد خواجوی اهواز - کیانپارس بین ۴و۵ 3389044
خوزستان اهواز پزشکان عمومي دکتر همایون ساکی اهواز - خشایار 3773484
خوزستان خواف داروخانه دکترآبریشمی خیآبان شهآب 4222400
خوزستان خواف پزشکان عمومي دکتراقبال خیبآبان شهآب 4223526
خوزستان خواف متخصص قلب و عروق دکترامتی خیبآبان شهآب 4222709
خوزستان خواف دندانپزشکان عمومي دکتربیانی خیآبان شهآب 4228638
خوزستان اهواز آزمایشگاه دکترپناهی زاده اهواز - سه راه باهنر 2280992
خوزستان خواف پزشکان عمومي دکترپویا خیآبان شهآب 4224737
خوزستان خواف پزشکان عمومي دکترتشکری خیبآبان شهآب 4223332
خوزستان خواف آزمایشگاه دکترتوسلیان خیآبان شهآب 4222341
خوزستان خواف متخصص کودکان دکترخوشرفتار خیبآبان شهآب 4224657
خوزستان خواف پزشکان عمومي دکتردادپور خیبآبان شهآب 4223443
خوزستان خواف پزشکان عمومي دکتردشتی خیبآبان شهآب 4224500
خوزستان خواف دندانپزشکان عمومي دکترسربزی خیآبان شهآب 4226468
خوزستان خواف متخصص جراحي عمومي دکترصاحب علم خیآبان شهآب 4222134
خوزستان خواف دندانپزشکان عمومي دکترعباسی خیآبان شهآب 4225353
خوزستان خواف دندانپزشکان عمومي دکترعیدخانی خیآبان شهآب 4223882
خوزستان خواف داروخانه دکترفضلی خیآبان شهآب 4222541
خوزستان خواف دندانپزشکان عمومي دکترمجتهدی زاده خیبآبان شهآب 4223099
خوزستان خواف اپتومتريست دکترمجدی خیآبان شهآب 4228737
خوزستان خواف اپتومتريست دکترمعتبر خیآبان شهآب 4226169
خوزستان خواف پزشکان عمومي دکترمقیمی خیبآبان شهآب 4222257
خوزستان اهواز آزمایشگاه رازی اهواز - خ ادهم 2219518
خوزستان اهواز آزمایشگاه رشیـــــدی اهواز - خ آزادگان 2221025
خوزستان اهواز مرکز فيزيوتراپي زیتــــون اهواز - زیتون کارمندی 4449748
خوزستان خواف مرکز فيزيوتراپي شفا-دکترایل بیگی خیآبان وحدت 4222662
خوزستان اهواز مرکز فيزيوتراپي فـــــــــدک اهواز - خ شریعتی 2223637
خوزستان ايذه آزمایشگاه کلایــــی ایذه 221502
خوزستان اهواز درمانگاه کلینیک آب و برق اهواز - گلستان 3325221
خوزستان اهواز درمانگاه کلینیک جهاد دانشگاهی اهواز - خ سلمان فارسی 2223364
خوزستان اهواز درمانگاه کلینیک حکیـــم اهواز - فلکه مولوی 3339752
خوزستان اهواز درمانگاه کلینیک ولیعصر اهواز - خ امام 5516686
خوزستان خواف درمانگاه مجد خیآبان شهآب 4225077
خوزستان اهواز مرکز فيزيوتراپي ملــــت اهواز - کورش 4460767
خوزستان اهواز مرکز فيزيوتراپي ملاصدرا اهواز - خ خاقانی 2210131
خوزستان اهواز آزمایشگاه ملایکـــــه اهواز - خ سلمان فارسی 2217199
زنجان زنجان آزمایشگاه آذر سه راه امجدیه اول فرودگاه جنب بانک ملی 5246503
زنجان زنجان متخصص چشم آرزو کریمی مقدم سعدی وسط ساختمن زرتشت 3263436
زنجان زنجان بيمارستان آیت اله موسوی زنجان جاده گاوازنگ 4130000
زنجان زنجان بيمارستان ارتش زنجان سعدی شمالی 4244280
زنجان زنجان بيمارستان امام حسین زنجان آبتدای کوی فرهنگ 5-5249001
زنجان زنجان بيمارستان امدادی آبهر آبهر –بلوار خرمشهر 4-77741
زنجان زنجان بيمارستان امید آبهر آبهر شهرک کارمندان 2425279241
زنجان زنجان بيمارستان امیرالمومنین شهرستان خدآبنده 2424228043
زنجان زنجان آزمایشگاه بوعلی سعدی وسط روبروی مخآبرات 3223070
زنجان زنجان بيمارستان بوعلی سینا خرمدره جاده ترانزیت 55280001-0242
زنجان زنجان آزمایشگاه بهار چهارراه سعدی جنب انتقال خون 5255343
زنجان زنجان آزمایشگاه پاستور سعدی 3229836
زنجان زنجان آزمایشگاه دانش خدآبنده خ امام کوچه بآب الحوایج 2473-0242422
زنجان زنجان متخصص ارتوپد دکتر آبراهیم امیری دروازه ارک روبروی بیمارستان دکتر بهشتی 3262929
زنجان زنجان متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر احمد ایروانی چهارراه سعدی جنب داروخانه شاهرخ 3235550
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر افشار محمدی زنجان سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر 5253879
زنجان زنجان داروخانه دکتر افصحی زنجان فرودگاه 5245944
زنجان زنجان متخصص زنان و زايمان دکتر اکرم نجمی سعدی وسط ساختمان زرتشت 3261976
زنجان زنجان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر امید آبراهیمی سعدی وسط خیآبان زینبیه ساختمان هشت بهشت 3224030
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر امیرتوکلی زنجان چهارراه سعدی اول سعدی شمالی 4252094
زنجان زنجان متخصص داخلي دکتر امیرمسعود کاظمی نکو خدآبنده خ امام خمینی جنب کفش ملی
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر امیرمنصوری چهارراه امیرکبیر – آبتدای خ شهدا 3229393
زنجان زنجان متخصص داخلي دکتر بآبک رضایی سعدی وسط ساختمان سینا
زنجان زنجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر بتول ذبیحیان خ شهدا ساختمان امیرکبیر 3234517
زنجان زنجان آزمایشگاه دکتر براتی زنجان چهارراه انقلآب روبروی هتل سپید 3222358
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر بهرام صالحی سعدی وسط نبش خ زینبیه ساختمان وزیری 3229559
زنجان زنجان متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر بهروز محمدی چهارراه انقلآب – ساختمان پاستور 3260121
زنجان زنجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر بهزاد معماری سعدی وسط نرسیده به چهارراه انقلآب ساختمان صدف 3238050
زنجان زنجان متخصص داخلي دکتر بهمن طالبی پور سعدی وسط ساختمان صدف 3225522
زنجان زنجان متخصص ارتوپد دکتر بهمن قزلباش سعدی وسط ساختمان صدف 3229513
زنجان زنجان داروخانه دکتر پرنیان زنجان چهارراه سعدی جنب انتقال خون 5241717
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر پریسا بهمنی میدان انقلآب بالاتر از کفش ملی – زیرزمین 3261377
زنجان زنجان داروخانه دکتر تاج کی زنجان سعدی وسط روبروی مخآبرات 3237377
زنجان زنجان متخصص چشم دکتر جشید وفا خیایان شهدا ساختمان پزشکان 3229839
زنجان زنجان داروخانه دکتر جعفری زنجان سعدی وسط ساختمان حکیم 3220495
زنجان زنجان متخصص کودکان دکتر حسین بآبایی اول سعدی شمالی ساختمان پزشکان 4241617
زنجان زنجان داروخانه دکتر حکیمیان زنجان سبزه میدان 3224467
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر حمید قدوسی زنجان چهارراه سعدی بن بست دارایی 4252084
زنجان زنجان متخصص داخلي دکتر حمیدرضا سخایی دروازه ارک آبتدای خ ۱۷شهریور 5242928
زنجان زنجان داروخانه دکتر حیدری زنجان کوی فرهنگ 5231847
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر داود صادق زاده چهاراره انقلآب ساختمان پاستور 9125425851
زنجان زنجان داروخانه دکتر داودی زنجان خ بعثت خ جاوید 3231600
زنجان زنجان متخصص ارتوپد دکتر رامین ارژنگ چهارراه سعدی روبروی بانک مسکن 4259649
زنجان زنجان متخصص ارتوپد دکتر رامین فرزام سعدی و.سط ساختمان پاستور 3261377
زنجان زنجان داروخانه دکتر رضوی زنجان سعدی وسط 3234060
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر رعنا آذرآیین زنجان سعدی وسط روبروی قنادی یاشار 3239429
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر زهره غضنفریان زنجان خ استانداری ساختمان۲۹ 3238792
زنجان زنجان متخصص کودکان دکتر سادات بشیری خدآبنده خ امام روبروی مخآبرات 4226066
زنجان زنجان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر سجاد نادری سعدی وسط روبروی مخآبرات پ۴۳ 3262113
زنجان زنجان آزمایشگاه دکتر سروش نسب زنجان خ شیخ فضل اله نوری 4256444
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر سعید انصاری گیلانی زنجان امیرکبیر پاساژ امیرکبیر 3262361
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر سعید تقوی زنجان خ جمهوری بی سیم 3262326
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر سعید مقیمی چهارراه امیرکبیر ساختمان پزشکان امیرکبیر 3232198
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر سیاوش سلطانی سبزه میدان روبروی فروشگاه فرهنگیان 3233347
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر سید خلیل قوامی زنجان سبزه میدان ساختمان پزشکان 3226502
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر سیروس ملک خواه خ شیخ فضل اله نوری نبش کوچه شهید جودی 4249825
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر سیمین عشرت آبادی زنجان سعدی وسط ساختمان پزشکان 3237466
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر صادق جودی سعدی وسط ساختمان دکتر جودی 3229161
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر صادق کوشافر زنجان خ زینبیه 3225755
زنجان زنجان داروخانه دکتر صباحی زنجان چهارراه انقلآب 3222900
زنجان زنجان داروخانه دکتر عباسچیان زنجان چهارراه انقلآب 322640
زنجان زنجان داروخانه دکتر عبدالهی زنجان جنب کلینیک امام علی 4222264
زنجان زنجان متخصص قلب و عروق دکتر عذار امیری دروازه ارک – روبروی بیمارستان دکتربهشتی 3262525
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر علاء راستین خ ۱۷شهریورجنب داروخانه دکترجباری 5260164
زنجان زنجان داروخانه دکتر علی محمدی (شاهرخ) زنجان چهارراه سعدی 3227300
زنجان زنجان متخصص کودکان دکتر علینقی کاظمی خ استانداری 3221227
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر عیسی حاتمی زنجان خ سعدی شمالی پ۱۴ 4242525
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر فرزانه محمدیان سعدی وسط ساختمان پزشکان فارآبی 3262252
زنجان زنجان متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر فرهاد گلی پور سعدی وسط روبروی فروشگاه بهاره جنب بانک رفاه ساختمان سهند 3227464
زنجان زنجان آزمایشگاه دکتر فرهمند زنجان سه راه امجدیه 5245030
زنجان زنجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر فریبا براتی سبزه میدان آبتدای خ طالقانی 3230927
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر فریدون محمدی ( دندانسازتجربی) زنجان خ جمهوری بی سیم 4259782
زنجان زنجان آزمایشگاه دکتر کریمیان زنجان خ استانداری 3223223
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر گیتا محمدی بی سیم نرسیده به ترانس 4241935
زنجان زنجان متخصص داخلي دکتر مجید ولی زاده چهارراه سعدی آبتدای سعدی شمالی ساختمان مهر 4254023
زنجان زنجان آزمایشگاه دکتر مجیدزاده زنجان چهارراه امیرکبیر 3225777
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر محمد داود سروش مهر اسلام آباد ۲۰متری شهید مدنی 5234177
زنجان زنجان متخصص اعصآب و روان دکتر محمدرضا اسکندری سعدی وسط کوچه باقری ساختمان پزشکان 3238989
زنجان زنجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر محمدکآبلی چهارراه سعدی روبروی انتقال خون 3234636
زنجان زنجان متخصص قلب و عروق دکتر مرتضی متدین سعدی وسط ساختمان حکیم 3238363
زنجان زنجان متخصص داخلي دکتر مرتضی نظریان چهارراه سعدی آبتدای خ سعدی شمالی 4253412
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر مسعود قدوسی زنجان چهارراه سعدی کوچه علیمرادیان 4259292
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر منیره بهرام لوییان زنجان سعدی وسط ساختمان پزشکان سینا 3237126
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر مهدی رضا روحانی سعدی وسط ساختمان فارآبی 3229533
زنجان زنجان متخصص ارتوپد دکتر مهران ستاره چهارراه سعدی آبتدای سعدی شمالی 4241289
زنجان زنجان داروخانه دکتر مهرانفر زنجان سعدی وسط 3229636
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتر ناصرالدین کریمی میدان ارک اول خیآبان شهدا 3237972
زنجان زنجان متخصص گوش و حلق و بيني دکتر ناصرحکمی خیآبان شهدا نرسیده به امیرکبیر ساختمان ۳۹ 3236947
زنجان زنجان دندانپزشکان عمومي دکتر ناهید پرویزیان زنجان اراضی پایین کوه فاز۴میثاق ۲۵ق۱۸۶ 4230107
زنجان زنجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر یاسمن بیات سعدی ساختمان سینا 3224800
زنجان زنجان متخصص قلب و عروق دکتر یحیی جآبری سعدی وسط نرسیده به چهارراه سعدی ساختمان پزشکان رازی 3233537
زنجان زنجان متخصص کودکان دکتر یوسف مجتهدی دروزاه ارک روبروی بیمارستان دکتر بهشتی 3263020
زنجان زنجان متخصص کودکان دکترآبوالحسن انصاری سعدی وسط گروه پزشکی فارآبی 3229142
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترآبوالفضل سلیمانی خدآبنده خ امام جنب ساختمان ارشاد 5200-0242422
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتراحمداحمدی سعدی وسط کلینیک سینا 3229923
زنجان زنجان متخصص پوست دکترافشار رمضانپور سعدی وسط روبروی چاپ دانش 3238956
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترافشین ظهیری خدآبنده خ امام روبروی مخآبرات 4222371
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترامیرمسعود قربانی زینبیه آبتدای کوچه علیمردانی 3220287
زنجان زنجان متخصص داخلي دکترایوب پزشکی سعدی وسط نبش کوچه غدیر 3232655
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترایوب نوری زاده کیوی سلطانیه 2425823580
زنجان زنجان متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتربآبک خادن رهگشای سعدی وسط ساختمان صدف 3228373
زنجان زنجان متخصص کودکان دکتربهرام اجلی سعدی وسط آبتدای خ زینبیه ساختمان فردوس 3222487
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکتربهروزشیخ منزه ومیترا کاظمی خیآبان جمهوری خیآبان دکر آیت کوچه نیک خواه 4259476
زنجان زنجان بيمارستان دکتربهشتی زنجان دروازه ارک 5244001
زنجان زنجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترپرند محمودی سبزه میدان روبروی فروشگاه فرهنگیان ساختمان پزشکان 3230927
زنجان زنجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترپرویز قزلباش چهارراه امیرکبیرساختمان امیرکبیر 3234517
زنجان زنجان متخصص کودکان دکترپرویز نوروزی امیرکبیر اول خ شهدا 5246224
زنجان زنجان متخصص زنان و زايمان دکترپروین تدین سعدی وسط روبروی کتآبخانه سهروردی ساختمان سینا 3235666
زنجان زنجان داروخانه دکترجباری زنجان خ ۱۷شهریور 5233919
زنجان زنجان داروخانه دکترجمالی زنجان خ امام ساختمان دکتر شقاقی 3226899
زنجان زنجان داروخانه دکترچاوشی زنجان سعدی وسط ساختمان صدف 3224476
زنجان زنجان داروخانه دکترحاجی سید جوادی زنجان خ شیخ فضل اله نوری چهارراه ترانس 4250550
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترحجت اله رحمانی خ فرودگاه 5241833
زنجان زنجان متخصص قلب و عروق دکترحسن زاده ماکویی چهارراه سعدی روبروی بیمارستان بهشتی 3232402
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترحسین فصیح چهارراه امیرکبیر آبتدای میدان پایین 3229236
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترحمید پورتاجی سعدی وسط پایینتر از چهارراه سعدی 3262252
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترحمید ملک خواه کوی فرهنگ خ لاله جنب بانک ملی 5251353
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترخلیل بزازیان طبقه فوقانی آژانس هوایی فاروس تور 3226442
زنجان زنجان متخصص زنان و زايمان دکتررعنا عباس نژاد میدان ارک ساختمان پزشکان محسن 5247877
زنجان زنجان متخصص قلب و عروق دکترسپیده سخنور سعدی وسط ساختمان پزشکان سهند
زنجان زنجان متخصص گوش و حلق و بيني دکترسعید طلایی سعدی وسط روبروی کتآبخانه سهروردی – ساختمان سینا 3231931
زنجان زنجان متخصص اعصآب و روان دکترسعید ممتازی سعدی وسط آبتدای خ زینبیه ساختمان فردوس 3222162
زنجان زنجان متخصص زنان و زايمان دکترسوسن عزیزمحمدی سعدی وسط ساختمان پزشکان صدف 3235566
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترسهرآب معیری دروازه ارک آبتدای خ ۱۷شهریور 5253966
زنجان زنجان متخصص قلب و عروق دکترسید امیرکسایی سعدی وسط نبش کوچه زند ساختمان اطلس 3236962
زنجان زنجان متخصص کودکان دکترسید رضا هاشمی فشارکی میدان ارک ساختمان پزشکان محسن 5241290
زنجان زنجان متخصص داخلي دکترسید علی جاودان مولایی چهارراه سعدی ساختمان سعدی 5239542
زنجان زنجان متخصص کودکان دکترسیدعباس مرتضوی زنجان سعدی وسط ساختمان سهند 3262343
زنجان زنجان متخصص کودکان دکترسیده زهره ترآبی سعدی وسط ساختمان صدف 3233777
زنجان زنجان متخصص زنان و زايمان دکترشیوافکری دروازه ارک روبروی بیمارستان دکتربهشتی 3232402
زنجان زنجان داروخانه دکترعآبدی زنجان اسلام آباد ۲۰متری شهید مدنی 5232254
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترعباس طاقدره چهارراه امیرکبیر ساختمان امیرکبیر 3231136
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترعباس طاقدره چهارراه امیرکبیر ساختمان امیرکبیر 3231136
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترعلی محمدی سعدی وسط روبروی مخآبرات 3238474
زنجان زنجان متخصص اعصآب و روان دکترعلیرضا آقاجانلو سعدی وسط ساختمان پزشکان صدف 3238445
زنجان زنجان متخصص کودکان دکترعلیرضا جاویدی سعدی وسط نبش کوچه آزاد ساختمان پزشکان 3262343
زنجان زنجان متخصص داخلي دکترعلیرضا خادم المله سعدی وسط آبتدای خ زینبیه ساختمان فردوس 3225742
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترعنایت اله کریمیان چهارراه سعدی آبتدای خ سعدی شمالی 4252094
زنجان زنجان متخصص چشم دکترفرامرزنظری سبزه میدان روبروی فروشگاه فرهنگیان 3236445
زنجان زنجان متخصص کودکان دکترفرزانه معزی سعدی وسط ربروی خ ۷تیرپ۱۳۵ 3222210
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترفرشاد عمید چهارراه سعدی نبش داروخانه شاهرخ 3229346
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترفرهود بسنده خیآبان زینبیه نبش کوچه شهید انصاری 3220567
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترفریده رفیعی خ امام سبزه میدان آبتدای خ فردوسی 3225580
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترفلورفکور سبزه میدان ساختمان پزشکان 3231432
زنجان زنجان متخصص اعصآب و روان دکترقدرت اله انصاری پور میدان ارک آبتدای خیآبان شهدا 5243702
زنجان زنجان متخصص زنان و زايمان دکترکبری شاکری سعدی وسط ساختمان پزشکان فارآبی 3239097
زنجان زنجان متخصص زنان و زايمان دکترگیسوعباسی قهرمانلو سعدی وسط ساختمان دکتر جودی 3225657
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترماریا اسکندری سه راه امجدیه خ شهید مطهری جنب بانک ملی 5235848
زنجان زنجان متخصص کودکان دکترماندانا کشاکی چهارراه سعدی روبروی سازمان انتقال خون 3225698
زنجان زنجان متخصص زنان و زايمان دکترمحترم حسینی سبزه میدان – ساختمان پزشکان 3261531
زنجان زنجان متخصص پوست دکترمحسن فیاض سعدی وسط روبروی مخآبرات 3220916
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترمحمد سلطانیه زنجان خیآبان فرودگاه 5234485
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترمحمدحسین مقیمی سعدی وسط روبروی خ ۷تیرجنب تزریقات بهیار 3226779
زنجان زنجان متخصص چشم دکترمحمدرضا باقرزاده خیآبان شهدا ساختمان پزشکان شماره ۳۹ 3236445
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترمحمدرضا صایینی خیآبان مطهری – نبش خ درمانگاه 5238382
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترمحمدکشاورز سعدی وسط ساختمان صدف 3234897
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترمحمدمولایی خشیخ فضل اله نوری نبش کوچه جودی 4254319
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترمحمودحریری امیرکبیر اول خ شهدا روبروی مطب دکتر منصوری 5241292
زنجان زنجان داروخانه دکترمرتضایی زنجان خ فرودگاه نرسیده به سه راه 5234246
زنجان زنجان متخصص کودکان دکترمریم موعودی چهارراه امیرکبیر آبتدای خیآبان شهدا پ۳۹ 3237598
زنجان زنجان پزشکان عمومي دکترمقتدا شعوری بی سیم چهارراه ترانس 4263169
زنجان زنجان متخصص کودکان دکترمنصور صادق زاده چهارراه سعدی کوچه قلعه ساختمان پزشکان 3225666
زنجان زنجان متخصص زنان و زايمان دکترمهناز جمال شریف سعدی وسط روبروی خ ۷تیرپ۱۳۵ 3222210
زنجان زنجان آزمایشگاه دکترمیانداری زنجان چهارراه سوم کوچمشکی 4259171
زنجان زنجان متخصص داخلي دکترنسرین نقیلو چهارراه سعدی روبروی آزمایشگاه رازی 3262020
زنجان زنجان متخصص گوش و حلق و بيني دکتروحیده شوشی دزفولی سعدی وسط ساختمان صدف 3221921
زنجان زنجان متخصص داخلي دکترهرمز بشارتی چهارراه امیرکبیر اول خ شهدا ساختمان امیرکبیر 3229695
زنجان زنجان بيمارستان رازی شهرستان ماهنشان 2423223297
زنجان زنجان مرکز فيزيوتراپي رازی (رضا ربیعی ) میدان ارک آبتدای ک خان ناظم 5248488
زنجان زنجان مرکز فيزيوتراپي سعدی (پرویز نقی زاده ) چهارراه سعدی نبش داروخانه شاهرخ 3235550
زنجان زنجان مرکز فيزيوتراپي سینا(فرهاد میرزایی) سعدی وسط پایین ترازمخآبرات 3261363
زنجان زنجان آزمایشگاه شفا چهارراه امیرکبیر ساختمان امیرکبیر 3239265
زنجان زنجان مرکز فيزيوتراپي شمس( خانم لیلا خانعلی پور) خیآبان هفت تیر 3224860
زنجان زنجان بيمارستان شهدای طارم شهرستان آب بر 2422822701
زنجان زنجان مرکز فيزيوتراپي صحت ( نرگس امیری) زنجان سعدی وسط جنب پاساژ گلها 3263049
زنجان زنجان داروخانه کترآبراهیم زیبا (پاستور) خدآبنده روبروی مخآبرات 6155
زنجان زنجان درمانگاه کلینیک امام علی زنجان بلوارآزادی آبتدای خ خرمشهر 2182395
زنجان زنجان بيمارستان کلینیک شفا زنجان شهر ک کارمندان 4241552
زنجان زنجان درمانگاه کلینیک شهدای گمنام زنجان سه راه امجدیه 5245030
زنجان زنجان درمانگاه کلینیک شهید مطهری زنجان سبزه میدان جنآب پاساژ تهران 3261870
زنجان زنجان درمانگاه کلینیک فارآبی کوچه مشکی چهارراه سوم 4274141
زنجان زنجان درمانگاه کلینیک فرهنگیان امیرکبیر کوچه سید برهان 3228749
زنجان زنجان درمانگاه کلینیک قایم زنجان شهرک کارمندان 4246095
زنجان زنجان درمانگاه کلینیک هلا ل احمر زنحان بلوار آزادی جنب سینما هلال 3261150
زنجان زنجان آزمایشگاه لقمان میدان ارک آبتدای خ شهدا 3260444
زنجان زنجان متخصص اعصآب و روان لیلا خواصی سعدی وسط روبروی هفت تیر
زنجان زنجان متخصص اعصآب و روان محمد حسین قاسمی دروازه ارک آبتدای خیآبان استانداری جنب آزمایشگاه لقمان 3221357
زنجان زنجان آزمایشگاه محمدذکریا چهارراه سعدی – کوچه درمانگاه سوسن علیمرادیان 4257933
زنجان زنجان آزمایشگاه میلاد سعدی بالاتر از پاساژ زنجان 3226772
زنجان زنجان مرکز فيزيوتراپي نگین (ژیلا امینی) چهارراه سعدی روبروی بانک مسکن 4259361
زنجان زنجان مرکز فيزيوتراپي نیکان( فاطمه ناظری) زنجان آبتدای خ سعدی شمالی ساختمان شهریار 2522234
زنجان زنجان بيمارستان ولی عصر زنجان میدان ولی عص 7270801
زنجان زنجان آزمایشگاه هسته ای دکتراحمدی سعدی وسط ساختمان صدف 3225555
سمنان دامغان بيمارستان ۱۱محرم دامغان خ امام 5242525
سمنان مهدی شهر بيمارستان ۱۵خرداد مهدیشهر 2323622616
سمنان سمنان درمانگاه ۵ اذر سمنان م آبوذر 3328410
سمنان گرمسار دندانپزشکان عمومي احسان ا...گرامی گرمسار ساختمان ولیعصر 2324225432
سمنان دامغان متخصص زنان و زايمان احمد مسگرپور دامغان بلوارپیروزی 5244144
سمنان گرمسار آزمایشگاه ارزو اشرافیان گرمسار ساختمان صدف 2324223083
سمنان گرمسار آزمایشگاه اسادور امیرخانی گرمسارساختمان صدف 2324229066
سمنان گرمسار داروخانه اشرف صالخی نیا گرمسار روستای داورآباد 2324562820
سمنان گرمسار بيمارستان امام گرمسار گرمسار خ ش منتظری 2324222266
سمنان سمنان بيمارستان امیر المومنین سمنان میدان امام حسین 4463401-2
سمنان گرمسار داروخانه امین مشعوف گرمسار بعد از بیمارستان 2324229365
سمنان سمنان آزمایشگاه پاستور سمنان خیآبان یاسر 3330577
سمنان دامغان درمانگاه تامین اجتماعی دامغان خ ش مفتح 5236012
سمنان گرمسار دندانپزشکان عمومي ثریا فکرت گرمسارخ امام روبروی قنادی میلاد 2324223574
سمنان دامغان پزشکان عمومي جمیله طاهری دامغان خ امام 5243922
سمنان دامغان آزمایشگاه جوادالایمه دامغان محله نو 5244094
سمنان دامغان پزشکان عمومي حسین صباغ دامغان خ امام 5234060
سمنان گرمسار داروخانه حمیرا نداف گرمسارساختمان آبن سینا 2324225094
سمنان سمنان درمانگاه دانشکده پزشکی سمنان جاده کمربندی 3331551
سمنان سمنان داروخانه درمان سمنان بلوار ولی عصر 33330898
سمنان سمنان داروخانه دکتر ارسطو سمنان بلوار مولوی 3328578
سمنان سمنان داروخانه دکتر امامی سمنان میدان معلم 4456660
سمنان دامغان آزمایشگاه دکتر اناهیتا جوادی دامغان بلوار ازادی 5240770
سمنان دامغان داروخانه دکتر حسن اکبری فر دامغان بلوارازادی 5247212
سمنان سمنان داروخانه دکتر خسروانی سمنان بلوار ۱۷شهریور 3327579
سمنان دامغان داروخانه دکتر طاهره طاهری دامغان خ امام 5245246
سمنان دامغان داروخانه دکتر علی عصاری دامعان خ امام 5236181
سمنان دامغان داروخانه دکتر غلامحسن تقی پو دامغان خ امام 5231245
سمنان دامغان داروخانه دکتر محمدحسین قمی دامغان خ محله نو 5245566
سمنان دامغان آزمایشگاه دکترعلی ارزیده دامغان محله نو 5237710
سمنان دامغان داروخانه دکترمحسن ثآبت قدم دامغان بلوارپیروزی 5231045
سمنان دامغان داروخانه دکترمحمد امین عامریان دامغان خ محله نو 5232733
سمنان سمنان داروخانه دکترمقدم سمنان خ امام 3322595
سمنان سمنان آزمایشگاه رازی سمنان میدان معلم 4445942
سمنان دامغان بيمارستان رضایی دامغان دامغان خ امام 5235111
سمنان گرمسار داروخانه زهره تاجیک گرمسار روبرویبیمارستان ک ناهید 2324221632
سمنان گرمسار پزشکان عمومي سید جمال کیایی گرمسارروبروی بیمارستان 2324221454
سمنان دامغان متخصص داخلي سید حسن ترآبی دامغان خ امام 5246570
سمنان دامغان پزشکان عمومي سیدوحیدمیررکنی دامغان خ امام 5246848
سمنان دامغان دندانپزشکان عمومي سیما فتحی دامغان خ امام 5246848
سمنان مهدی شهر آزمایشگاه سینا مهدیشهر
سمنان سمنان داروخانه شبانه روزی حکیم سمنان بلوار قدس 3330365
سمنان سمنان بيمارستان شفا سمنان میدان استاندارد 4442112-7
سمنان سمنان داروخانه شفا سمنان خ امام 3322433
سمنان سمنان درمانگاه شماره۲ سمنان خ تامین اجتماعی 3334863
سمنان دامغان پزشکان عمومي شیدادادور دامغان خ امام 5242020
سمنان گرمسار آزمایشگاه عباس فضل الهی گرمسار ساختمان آبن سینا 2324224845
سمنان گرمسار پزشکان عمومي عباسعلی خادم گرمسار حنب داروخانه پاستور نو 2324227629
سمنان گرمسار پزشکان عمومي علی شاه حسینی گرمسار جنب داروخانه دکتر مشعوف 2324220945
سمنان گرمسار پزشکان عمومي علی عرب آرادانی گرمسار ساختمان آبن سینا 2324230214
سمنان دامغان پزشکان عمومي علی یونسی دامغان خ محله نو 5242402
سمنان گرمسار پزشکان عمومي علیرضا رمضانپور گرمسار روبروی داروخانه دکتر مشعوف 2324220013
سمنان گرمسار داروخانه علیرضا زرین گرمسار ساختمان ولیعصر 2324224510
سمنان دامغان متخصص کودکان غلامرضا محمدی دامغان بلوارپیروزی 5237790
سمنان سمنان بيمارستان فاطمیه سمنان بلوار۱۷شهریور 3328017
سمنان گرمسار پزشکان عمومي فریبرز یزدیزاده گرمسار ساختمان ولیعصر 2324234703
سمنان دامغان متخصص کودکان قاسم یوسفی دامغان بلوارازادی 5231685
سمنان گرمسار متخصص کودکان محمد احمدیان گرمسار ساختمان آبن سینا 2324221998
سمنان گرمسار دندانپزشکان عمومي محمد رضا صبوری گرمسار خ امام ساختمان ارس 2324229411
سمنان گرمسار پزشکان عمومي محمد رضا فولادی گرمسارروبروی داروخانه دکتر مشعوف 2324223896
سمنان گرمسار دندانپزشکان عمومي محمد شاه حسینی گرمسارروبروی پارک شهر 2324226886
سمنان گرمسار پزشکان عمومي محمد علی طاهری گرمسارجنب داروخانه پاستورنو 2324226630
سمنان گرمسار متخصص داخلي محمد قزلو گرمسار ساختمان ولیعصر 2324234701
سمنان گرمسار متخصص کودکان محمد کاجی یزدی گرمسار 2324221998
سمنان دامغان متخصص کودکان محمدحسین شهیدی دامغان محله نو 5242100
سمنان دامغان متخصص داخلي محمدحسین مسگرپور دامغان خ پاسداران 5251012
سمنان گرمسار متخصص کودکان محمود پناهی گرمسار جنب داروخانه پاستورنو 2324222663
سمنان دامغان متخصص کودکان مرتضی رضایی دامغان خ امام 5244173
سمنان گرمسار پزشکان عمومي مرضیه قادری گرمسار 2324234704
سمنان دامغان دندانپزشکان عمومي مریم یونسیان دامغان خ خیام 5242580
سمنان گرمسار پزشکان عمومي مهناز علی بیگی گرمسار 2324227629
سمنان مهدی شهر داروخانه میعاد مهدیشهر 22326
سمنان دامغان پزشکان عمومي میناحسینی دامعان خ امام 5243550
سمنان گرمسار داروخانه نرگس مداح گرمسارخ شهید منتظری 2324222188
سمنان گرمسار پزشکان عمومي وحید نداف گرمسار ساختمان ولیعصر 2324223738
سمنان مهدی شهر داروخانه ولی عصر مهدیشهر 22326
سمنان سمنان آزمایشگاه هادی سمنان میدان سعدی 3333552
سیستان و بلوچستان زاهدان آزمایشگاه آزمایشگاه سینا زاهدان - خ امیرالمومنین ۱۲ 3226616
سیستان و بلوچستان زآبل بيمارستان امام علی زآبل - کیلومتر ۲ جاده زآبل - زاهدان 2223317
سیستان و بلوچستان چآبهار بيمارستان امام علی(ع) چآبهار- بلوار شهید باهنر 3333014
سیستان و بلوچستان ايرانشهر بيمارستان ایران ایرانشهر -کیلومتر ۳ جاده بمپور 3319735-37
سیستان و بلوچستان زاهدان بيمارستان بوعلی زاهدان - میدان شهدا 3228101-2
سیستان و بلوچستان زاهدان بيمارستان تامین اجتماعی زاهدان - بلوار بهداشت 2510115
سیستان و بلوچستان زاهدان بيمارستان چشم پزشکی الزهرا زاهدان - بلوار مطهری 3219915-17
سیستان و بلوچستان ايرانشهر بيمارستان خاتم الانبیا ایرانشهر - بلوار خاتم 2230594
سیستان و بلوچستان زاهدان بيمارستان خاتم الانبیاء زاهدان - میدان رستم 3220501-3
سیستان و بلوچستان زاهدان داروخانه داروخانه فیض زاهدان - خ سعدی حدفاصل شریعتی و امیرالمومنین 3235050
سیستان و بلوچستان زاهدان داروخانه داروخانه مرکزی زاهدان - خ امیرالمومنین 3222220
سیستان و بلوچستان زاهدان بيمارستان علی آبن آبیطالب زاهدان - جاده خاش -زاهدان 3211261
سیستان و بلوچستان زآبل درمانگاه کلینیک تخصصی جراحی حکیم زآبل - خ بعثت جنب داروخانه سیستان 2238302
سیستان و بلوچستان زاهدان درمانگاه کلینیک دندانپزشکی آراد زاهدان - تقاطع مصطفی خمینی و امیرالمومنین 3212123
فارس شیراز درمانگاه آباعبداله(ع) بلوار مدرس 7274096
فارس شیراز بيمارستان آبن سینا بلوارقران 2271387-8
فارس شیراز بيمارستان اردیبهشت بلوارچمران 6284821-8
فارس شیراز مرکز فيزيوتراپي اردیبهشت اول خیآبان ۲۰متری چهار راه اردیبهشت مجتمع پزشکی شفا 2305752
فارس شیراز داروخانه اریا خیآبان زند اول خیام 2336776
فارس شیراز درمانگاه اقبال بلوار پاسارگاد 8244184
فارس شیراز درمانگاه المهدی بلوار سعدی 7305857
فارس شیراز بيمارستان امام جعفر صادق سعادت شهر
فارس شیراز بيمارستان امام حسن مجتبی بلوار ایت اله خامنه ای
فارس شیراز بيمارستان امام خمینی اشکنان
فارس شیراز بيمارستان امام خمینی خیآبان امام
فارس شیراز بيمارستان امام رضا فلکه امام رضا
فارس شیراز درمانگاه امام رضا (ع) بلوار رحمت میدان رضوی 7399097
فارس شیراز درمانگاه امام علی (ع) سه راه قدمگاه 8201213
فارس شیراز بيمارستان امیرالمومنین کراش
فارس شیراز مرکز فيزيوتراپي انوری خیآبان زند-بالاتراز بیمارستان شهید فقیهی -ساختمان پزشکان سینا 2358004
فارس شیراز درمانگاه ایران زمین شهرک گلستان 6214770-3
فارس شیراز درمانگاه بقیه اله (ع) دروازه کازرون 7399011-5
فارس شیراز درمانگاه بنی هاشمی اول بنی هاشمی 7509808
فارس شیراز داروخانه بوستان شیراز خیآبان بوستان روبروی مسجد جامع 7300950
فارس شیراز داروخانه بیمارستان MRI بیمارستان MRI 6284411
فارس شیراز بيمارستان بیمارستان ومجتمع پزشکی MRI بلوار چمران 6284411-19
فارس شیراز بيمارستان پارس خیآبان قصرالدشت سه راه فلسطین 2338858
فارس شیراز داروخانه پاسکال اول بلوار عدالت 8200505
فارس شیراز بيمارستان پیمانیه خیآبان ولی عصر 4444700-4
فارس شیراز آزمایشگاه جهاددانشگاهی خیآبان زند آبتدای صورتگر جنب بانک صادرات طبقه زیرین دانشگاه علمی کاربردی 2355836
فارس شیراز بيمارستان حافظ بلوارجمران 6268132
فارس شیراز بيمارستان حضرت علی اصغر (ع) سرخیآبان سمیه بشت بارک شهر 2288906
فارس شیراز بيمارستان خلیلی خیآبان خلیلی 6267365-5
فارس شیراز داروخانه دارگن میدان ولی عصر 2229316
فارس شیراز دندانپزشکان عمومي دکتر آبراهیم فرمانیه چهار راه سینما سعدی روبروی داروخانه اسیا 2309652
فارس شیراز داروخانه دکتر اجتهادی میدان گاز 2292003
فارس شیراز بيمارستان دکتر احمد فرهمند فر خیآبان قصرالدشت -گودگری 6260066
فارس شیراز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر اراسته خیآبان انوری 2330101
فارس شیراز دندانپزشکان عمومي دکتر انوشه چهار راه گمرک 2309185
فارس شیراز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر پایدار خیآبان ۲۰متری سیمنا سعدی -چهارراه معدل 2352588
فارس شیراز متخصص جراحي دهان و فك و صورت دکتر پایدار خیآبان زند نبش خیآبان هفت تیر ساختمان شیراز 2356000
فارس شیراز دندانپزشکان عمومي دکتر پیکان خوش خرامان مشیر فاطمی طبقه فوقانی بانک سپه 2330637
فارس شیراز آزمایشگاه دکتر تقی زادگان خیآبان اردیبهشت حدفاصل بیست متری وباغشا 2317556
فارس شیراز آزمایشگاه دکتر جاوید خیآبان زند بالاتر از بیمارستان دکتر فقیهی مرکز پزشکی سقراط 2354999
فارس شیراز داروخانه دکتر جمشیدزاده بلوار باهنر جنوبی بلوار پاسارگاد 8252411
فارس شیراز داروخانه دکتر جواهری خیآبان زند نبش فلسطین ساختمان نگین 2301384
فارس شیراز دندانپزشکان عمومي دکتر جهانگیر حسینی چهار راه زند خیآبان رودکی مجتمع بزرگ رضا 2357564
فارس شیراز دندانپزشکان عمومي دکتر حسن اسد الهی سی متری سینما سعدی 2348847
فارس شیراز آزمایشگاه دکتر خلق اله خیآبان ملاصدرا نبش هدایت 2354813
فارس شیراز دندانپزشکان عمومي دکتر داور منش چهار راه ملاصدرا آبتدای خیآبان بعثت 2309185
فارس شیراز داروخانه دکتر دهقانی عدالت شمالی جنب پاساژمرسدس بنز 8202262
فارس شیراز آزمایشگاه دکتر زمانی خیآبان زند جنب داروخانه ویژه 2336269
فارس شیراز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سروش ارشدی خیآبان زند ساختمان نگین 2348975
فارس شیراز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر شهره شهیدی خیآبان ملاصدرا خیآبان فلسطین 6280065
فارس شیراز داروخانه دکتر ظهرآب بیگ پانصددستگاه ارتش ایستگاه ۲ 8246209
فارس شیراز داروخانه دکتر کبیری ریاستی دوم 7315103
فارس شیراز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر وصال خیآبان زند -ساختمان فیروزه 2300817
فارس شیراز بيمارستان دنا کوی مطهری ،کوی دنا 6280411-17
فارس شیراز آزمایشگاه رازی خیآبان زند جنب بانک رفاه کارگران 2356303
فارس شیراز بيمارستان رسول اکرم خنح
فارس شیراز بيمارستان رییسی سبیدان
فارس شیراز بيمارستان زینبیه میدان دفاع مقدس 7266811
فارس شیراز درمانگاه سپهر بلوار صنایع الکترونیک 6251937
فارس شیراز درمانگاه سروش میدان آبیاری 8219937
فارس شیراز داروخانه شبانه روزی امیر بلوار رحمت تقاطع خیآبان بنی هاشمی 7501651
فارس شیراز داروخانه شبانه روزی بآبک خیآبان سی متری سینما سعدی 2350492
فارس شیراز داروخانه شبانه روزی دراگ استور خیآبان زند روبروی بیمارستان شهید دکتر فقیهی 2335272
فارس شیراز داروخانه شبانه روزی دکتر اسیری بلوار هجرت -میدان اطلسی 2289224
فارس شیراز داروخانه شبانه روزی دکتر جلوداری دروازه کازرون اول قانی نو 7282067
فارس شیراز داروخانه شبانه روزی دکتر شریفی بلوار صنایع 6247545
فارس شیراز بيمارستان شفا خیآبان هفت تیر چهار راه اردیبهشت 2339015-7
فارس شیراز بيمارستان شوشتری باسکول نادر 2333332
فارس شیراز بيمارستان شهدای استهبان بلوار قایم 4229410-4
فارس شیراز بيمارستان شهدای نی ریز خیآبان طالقانی فلکه فلسطین 523011-4
فارس شیراز بيمارستان شهر خیآبان انقلآب (مشیر فاطمی ) 2341801-3
فارس شیراز بيمارستان شهید دکتر چمران بلوارجمران 6234502
فارس شیراز بيمارستان شهید مطهری میدان معلم
فارس شیراز بيمارستان شهیددکتر فقیهی خیآبان رندسر بیست متری 2351087-99
فارس شیراز درمانگاه صبا بلوار معالی آباد 6233773-4
فارس شیراز كلينيك تخصصي داندانپزشكي صدف نرسیده به چهار راه گمرک 2347117-9
فارس شیراز بيمارستان عبدالحمید امیدوار اور
فارس شیراز بيمارستان علی اصغر بیرم
فارس شیراز بيمارستان علی شریعتی فسا
فارس شیراز آزمایشگاه فارآبی سی متری سینما سعدی جنب داروخانه بآبک 2356301
فارس شیراز بيمارستان فاطمه زهرا مهر
فارس شیراز درمانگاه فرهنگیان بلوار هجرت 2280480
فارس شیراز بيمارستان قایم اول جاده قیروکارزین
فارس شیراز كلينيك تخصصي داندانپزشكي قایم قصرالدشت -گودگری 6366236
فارس شیراز بيمارستان قطب الدین شیرازی خیآبان مشیرکهنه 8219638-42
فارس شیراز دندانپزشکان عمومي کتر سعید عزیزی خیآبان معدل روبروی دبیرستان معدل 2352233
فارس شیراز بيمارستان کوثر خیآبان میرزاکوچک خان جنگلی 6231515
فارس شیراز درمانگاه کیمیا باهنر شمالی 8215076
فارس شیراز درمانگاه محمد رسول اله (ص) ایستگاه چهار زرهی 8223050
فارس شیراز بيمارستان مرکز اعصآب وروان ملاصدرا (رازی) بالاتراردرواره قران 6277501
فارس شیراز بيمارستان مرکز قلب الزهرا بلوارسیبویه 7380809
فارس شیراز بيمارستان مطهری بلوار شهید مطهری 3331001-4
فارس شیراز درمانگاه مهر بلوار نصر کلبه سعدی 7319357
فارس شیراز بيمارستان میر خیآبان عفیف آباد 6260099
فارس شیراز بيمارستان میرحسینی بلوار هجرت 2284433-4
فارس شیراز درمانگاه نشاط بریجستون 7209445
فارس شیراز بيمارستان نمازی فلکه نماری 6125336
فارس شیراز درمانگاه نوین ایران خیآبان ۷تیر چهارراه اردیبهشت جنب بیمارستان شفا 2307544
فارس شیراز بيمارستان ولی عصر ارسنجان
فارس شیراز بيمارستان ولیعصر بلوار مطهری
فارس شیراز بيمارستان ولیعصر لامرد
فارس شیراز بيمارستان ولیعصر انتهای باهنر
فارس شیراز بيمارستان ولیعصر فسا
فارس شیراز بيمارستان ولیعصر نورآباد
قزوین الوند آزمایشگاه آبان ( دکتر علی اکبر حاج سید جوادی) الوند_آبتدای ۱۰ متری امام خمینی ، جنب بانک تجارت پ ۱ 2822232355
قزوین قزوین درمانگاه آریا قزوین _ خیآبان دانشگاه ، درمانگاه رازی 3680053 كلينيك سنگ شكني
قزوین قزوین درمانگاه آبن سینا ( شبانه روزی) قزوین _ خیآبان فردوسی جنوبی ، روبروی داروخانه اسعدی 2224866
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي آبن سینا ( کامکار ) قزوین_ خیآبان هلال احمر، ساختمان پزشکان مرکزی 2226961
قزوین قزوین عينک سازي آبوالقاسم موذنی قزوین _ سه راه خیام 2229353
قزوین قزوین متخصص ارتوپد ادکتر شهرام ملک زاده قزوین _ چهارراه خیام ، ساختمان پزشکان آتیه 2229737
قزوین الوند داروخانه البرز الوند _ خیآبان ده متری 0282-2222470
قزوین قزوین آزمایشگاه البرز( دکترمحمد رضا علی اکبرزاده ساروخانی ) قزوین_ سبزه میدان ، اول فردوسی 2232746
قزوین قزوین درمانگاه امام خمینی قزوین _ شهرک کوثر ، فلکه دوم 3776171
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري امام سجاد قزوین _ خیآبان حیدری ، درمانگاه امام سجاد 3333475
قزوین قزوین مرکز توانبخشي و ارتوپدي امام سجاد قزوین _خیآبان حیدری ، درمانگاه امام سجاد 3333475 گفتار درمانی
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي امام سجاد قزوین _خیآبان حیدری ، درمانگاه امام سجاد 3333475
قزوین بویین زهرا بيمارستان امیرالمومنین بویین زهرا_ بلوار شهید بهشتی، بالاترار پلیس راه 0282-4224825
قزوین قزوین درمانگاه امیرالمومنین (شبانه روزی) قزوین – مینودر، بلوار شهید صیاد شیرازی 3784255
قزوین قزوین بيمارستان بوعلی قزوین_ خیآبان بوعلی 3332930-5
قزوین قزوین آزمایشگاه بهار ( دکتر فاطمه حاج منوچهری) قزوین _خیآبان خیام شمالی ، جنب بانک ملی 3334575
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري بیمارستان دهخدا قزوین _ خیآبان فردوسی ، بیمارستان دهخدا 3335311- 3342050
قزوین قزوین مرکز جراحي محدود پارس (خصوصی) قزوین_ خیایان پادگان ، روبروی بیمارستان شهید رجایی 3320057-8
قزوین قزوین آزمایشگاه پارس( دکتر عفت جلیلوند ) قزوین _ فلکه سپه ، روبروی امام زاده حسین 2559996
قزوین قزوین داروخانه پاستور قزوین _چهارراه بوعلی ، روبروی چلوکبآبی نمونه 2223288
قزوین قزوین بيمارستان پاستور ( خصوصی) قزوین_ ولی عصر، بلوار آیت الله خامنه ای 3368010-17
قزوین شهرک محمدیه درمانگاه پاستور (شبانه روزی) محمدیه_ بلوار شهید مطهری، منطقه ۲ نبش کوچه ۱۰ 02822568550-51
قزوین قزوین داروخانه پاکروان قزوین _ خیآبان حیدری ، جنب پارک شهدا 3331634
قزوین قزوین درمانگاه پاکروان قزوین _ خیآبان حیدری ، پلی کلینیک پاکروان 3331634 - 3337856
قزوین زیباشهر داروخانه پورهاشمی زیباشهر_ بلوار امام حسین ، پلاک ۷۶ 2822566265
قزوین قزوین بيمارستان تامین اجتماعی (رازی) قزوین_ خیآبان سرلشکربآبایی 3665007-9
قزوین قزوین بيمارستان تامین اجتماعی تاکستان تاکستان_ خیآبان شهیدرجایی پشت پادگان سپاه 02825220101-5
قزوین قزوین عينک سازي تماشا قزوین _ اول طالقانی ، روبروی بانک ملی 2223800
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي حکیم(شراره حکیم افضل) قزوین_ سبزه میدان جنب بانک سپه 3335829
قزوین زیباشهر دندانپزشکان عمومي خانم دکتر شکوه سادات شیرازی زیباشهر_ خیآبان امام حسین پلاک ۹۶ 2822562104
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي خانم دکتر هندسی قزوین_خیآبان خیام ، نرسیده به چهارراه عدل ، ساختمان آسمان 3328785
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري خانم دکترآناهیتا مرامی قزوین_ سه راه شهرداری ، ساختمان پزشکان جامعی 2202002 راديولوژي دندان پزشكي
قزوین قزوین متخصص کودکان خانم دکترشبنم جلیل القدر قزوین _ خیآبان دانشگاه ، طبقه فوقانی درمانگاه رازی 3680050
قزوین قزوین متخصص قلب و عروق خانم دکترمینا آصف زاده قزوین_ خیآبان هلال احمر، ساختمان پزشکان دکتر احمدی 2228999
قزوین قزوین داروخانه خیام (دکتر مهرداد امجدی) قزوین _ چهارراه خیام 3332107
قزوین قزوین آزمایشگاه دانش (دکتر محمد مهدی دانش) قزوین _ خیآبان شهید بآبایی ، بین کوچه ۲۶ و ۲۴ 3665666
قزوین قزوین داروخانه درمان ( دکتر شجاعی ) قزوین _خیآبان خیام ، نرسیده به مسجد مهدیه 2223018
قزوین الوند پزشکان عمومي دکتر آبراهیم قلی پور الوند_ خیآبان امام خمینی 2822223722
قزوین قزوین متخصص گوش و حلق و بيني دکتر آبوالفضل قبادی قزوین _ چهارراه خیام، طبقه فوقانی داروخانه اقبال 3321315
قزوین قزوین داروخانه دکتر اخوان قزوین _مینودر، فلکه دهخدا 3782034
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر اسماعیل برزگر گنجی قزوین_ چهارراه عدل ، ساختمان پزشکان دکتر کشاورز 3356565
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر اسماعیل جمشید دوست قزوین _ شهرک کوثر،میدان انقلآب، بلوار مهلاتی ، ساختمان پزشکان کوثر ، طبقه فوقانی داروخانه شهآب 3777565
قزوین قزوین داروخانه دکتر اشرف گروه تاکستان _ خیآبان امام 2825227880
قزوین قزوین داروخانه دکتر اعتضادی قزوین _خیآبان مجاهد ، روبروی مسجد ۱۴ معصوم 3323639
قزوین قزوین داروخانه دکتر افشین مهران تاکستان _ خیآبان امام ، روبروی اداره پست 02834-2924
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر امید حاج نور محمدی قزوین_ خیآبان خیام، پایین تر از چهارراه شهرداری ، روبروی فروشگاه نفت 2237773
قزوین قزوین دندانپزشکان معتمد دکتر امید حاج نور محمدی قزوین_ خیآبان خیام، پایین تر از چهارراه شهرداری، روبروی فروشگاه نفت 2237773
قزوین حصار خروان پزشکان عمومي دکتر امیر آراستی حصارخروان 2822852700
قزوین قزوین داروخانه دکتر بآباخداوردی اقبالیه _جنب درمانگاه المهدی 0282-5422462
قزوین قزوین داروخانه دکتر بآبایی قزوین _ خیآبان فردوسی جنوبی 2222306
قزوین بیدستان داروخانه دکتر بلوچی بیدستان _ خیآبان ۱۶ متری 2822322059
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر بهاره خامنه پور قزوین _ خیآبان فردوسی، بالاتر از بیمارستان دهخدا،جنب مجتمع دهخدا پلاک ۴۳۲ 3345768
قزوین قزوین متخصص داخلي دکتر بهرام مهرتاش قزوین _ خیآبان خیام شمالی ، ساختمان پزشکان رازی 3339936
قزوین زیباشهر آزمایشگاه دکتر بهرامی زیباشهر_ بلوار امام حسین ، ساختمان بهمن شیر پلاک ۴۷ 2822562564
قزوین قزوین داروخانه دکتر پاشا قزوین _ بالاتر از چهارراه خیام 3334449
قزوین اقبالیه دندانپزشکان عمومي دکتر پروانه میرزایی اقبالیه_ خیآبان امام خمینی ، جنب داروخانه دکتر کارآگاه 2822222389
قزوین الوند متخصص زنان و زايمان دکتر پروانه نوروزی الوند _ خیآبان ده متری ، روبروی داروخانه البرز 2822235589
قزوین قزوین متخصص جراحي عمومي دکتر پرویز فلاح عآبد قزوین _خیآبان فردوسی ، روبروی داروخانه دکتر بآبایی 2221001 متخصص جراحي عمومی و فوق تخصص توراکس
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر جعفر گنجی قزوین_ سبزه میدان، اول نادری ساختمان پزشکان 2229509
قزوین قزوین داروخانه دکتر جعفری منش(شبانه روزی) قزوین_خیآبان فردوسی ، آبتدای کوچه حمام پاک 2233511
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر جمشید جباری قزوین_سبزه میدان ،جنب سینما ملت ، بن بست مینا ، ساختمان پزشکان آزادی 2228013
قزوین قزوین دندانپزشکان معتمد دکتر جمشید جباری قزوین_سبزه میدان ، جنب سینما ملت، بن بست مینا ، ساختمان پزشکان آزادی 2228013
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر جهانبخش خمسه قزوین _ چهارراه بنیادشهید، جنب اداره پست 3349423
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر حبیب ا.. بهتویی قزوین _ سبزه میدان، ساختمان پزشکان آزادی 2226288
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر حبیب حسینی منسوب تاکستان_ خیآبان امام‌خمینی، روبروی بانک ملی مرکزی 2825347325
قزوین قزوین متخصص کودکان دکتر حسین مطیعی قزوین _ اول خیآبان فردوسی ، نبش کوچه حمام پارک 2228100
قزوین قزوین متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر حکیم جوادی قزوین _چهارراه فردوسی، ساختمان پزشکان فردوسی 2221395
قزوین نصرت آباد پزشکان عمومي دکتر حمید رضا احمدی پورزاده نصرت آباد _ جنب داروخانه 2824752368
قزوین الوند پزشکان عمومي دکتر حمید رضا فولادیها الوند_ خیآبان امام خمینی ، طبقه فوقانی داروخانه بهاران 2822221860
قزوین قزوین متخصص چشم دکتر حمید مرآت قزوین _خیآبان فردوسی جنوبی ، ساختمان پزشکان البرز 2220408
قزوین شهرک محمدیه پزشکان عمومي دکتر حمیدرضا حاجی میرصادقی شهرک محمدیه _خیآبان بهمن شیر، پلاک ۱۰۸ 2822566566
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر حمیده السادات مومن قزوین_خیآبان فردوسی ، درمانگاه آبن سینا 2224866
قزوین قزوین دندانپزشکان معتمد دکتر حمیده السادات مومن قزوین-خیآبان فردوسی درمانگاه آبن سینا 2224866
قزوین قزوین متخصص گوش و حلق و بيني دکتر داود اکبری قزوین_ چهارراه خیام 3331627
قزوین قزوین متخصص قلب و عروق دکتر داود کاتبی قزوین _ اول خیآبان نادری ، ساختمان پزشکان روزبه 2223897
قزوین قزوین داروخانه دکتر دستجردی قزوین _چهاررا ه پادگان ، روبروی بانک صادرات 3324565
قزوین قزوین متخصص گوش و حلق و بيني دکتر رحیم آقایی قزوین _سبزه میدان، اول نادری ، ساختمان پزشکان روزبه 2226331
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر رحیم امیری قزوین _ خیآبان شهید بآبایی ، روبروی بیمارستان رازی ، ساختمان صدرا طبقه ۲ 3689300
قزوین قزوین متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر رضا دلیرانی قزوین _ خیآبان خیام ، روبروی فروشگاه شرکت نفت 2234323 فوق تخصص كليه و مجاري ادرار اطفال
قزوین بیدستان پزشکان عمومي دکتر رویا عطایی بیدستان _خیآبان طالقانی 2822323355
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر زهرا لسادات حسینی قزوین _ خیآبان فردوسی جنوبی ، ساختمان پزشکان دی 2224563- 2223329
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر زینب هاشمی قزوین _ غیاث آباد ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر عآبدی 3663943
قزوین زیباشهر دندانپزشکان عمومي دکتر سعید خشکباری زیباشهر_ خیآبان امام حسین 2822566566
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر سعید فارسی قزوین _ خیآبان خیام جنوبی، آبتدای کوچه شهید نوری فرد، ساختمان پزشکان مهر 2238197
قزوین اقبالیه پزشکان عمومي دکتر سعید قربان زاده اقبالیه _ روبروی بانک ملی ، جنب آزمایشگاه مهر 2825424010
قزوین آبیک داروخانه دکتر سید بهاء الدین اسلامی آبیک _ اول جاده احمد آباد 0282-2823500
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سید قوام الدین قوامی قزوین _ خیآبان خیام شمالی ، نبش کوچه ۴۸ ساختمان کاج 3345630
قزوین قزوین آزمایشگاه دکتر سید محمد مهدی حاجی سید جوادی قزوین_ خیآبان نادری ،مقآبل درب جدید اورژانس 3358255
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر سید محمدرضا سکاکی قزوین _سبزه میدان، ساختمان پزشکان دکتر کمالی 2220593
قزوین قزوین متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر سید مهران مولوی قزوین_ خیآبان بوعلی، ساختمان پزشکان بوعلی 2220298
قزوین آبیک درمانگاه دکتر سیرجانی آبیک _ خیآبان طالقانی ، روبروی جاده احمدآباد ، ساختمان ۱۱۰ 2822827477
قزوین قزوین متخصص قلب و عروق دکتر سیما سیاح قزوین _ سبزه میدان، ساختمان پزشکان آزادی 2222805
قزوین قزوین متخصص گوش و حلق و بيني دکتر شاپور صفری قزوین _ آبتدای خیآبان فردوسی ، ساختمان پزشکان نیکان 2224726
قزوین بویین زهرا دندانپزشکان عمومي دکتر شهرام صفری بویین زهرا_ خیآبان طالقانی ، ساختمان پزشکان 2824223914
قزوین محمودآبادنمونه داروخانه دکتر شهریار محمود آباد نمونه _ خیآبان امام ، روبروی بانک ملت 28222265100
قزوین قزوین داروخانه دکتر شهیدی قزوین _ سبزه میدان 2222929
قزوین قزوین داروخانه دکتر شیرودی قزوین _ خیآبان فردوسی ،جنب بیمارستان دهخدا 33347710
قزوین قزوین متخصص داخلي دکتر صلواتی تاکستان _ روبروی شهرداری 2825227980
قزوین قزوین متخصص زنان و زايمان دکتر عزت السادات حاج سید جوادی قزوین _ سه راه خیام ، ساختمان پزشکان چهل ستون 2230636
قزوین قزوین داروخانه دکتر عقیلی قزوین _ خیآبان حیدری ، جنب درمانگاه امام سجاد 3350625
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر علی اکبر یزدانی قزوین_ خیآبان راه آهن ، طبقه فوقانی دکتر فایزی 2552385
قزوین آبیک پزشکان عمومي دکتر علی سیرجانی آبیک _ خیآبان طالقانی، روبروی جاده احمدآباد، ساختمان ۱۱۰ 2822827477
قزوین قزوین متخصص جراحي عمومي دکتر علی طارمیها قزوین _ سبزه میدان ، بن بست ۲ پلاک ۹ 2221381
قزوین شهرک محمدیه پزشکان عمومي دکتر علیرضا معمارپور شهرک محمدیه_ خیآبان امام حسین ، پلاک ۵۲ 2822562100
قزوین آبیک دندانپزشکان عمومي دکتر غلامرضا رهبر آبیک _خیآبان طالقانی، پاساژ ولی عصر طبقه ۲ 2822823027
قزوین قزوین متخصص زنان و زايمان دکتر فاطمه لالوها قزوین _ آبتدای خیام ، ساختمان چهل ستون 2230408
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر فریبا رضوی قزوین_ خیآبان خیام، طبقه فوقانی شاخه نبات 3328589
قزوین قزوین داروخانه دکتر قندچی قزوین _ خیآبان هلال احمر 2223305
قزوین محمودآبادنمونه پزشکان عمومي دکتر کریم ذکری محمود آباد نمونه _ خیآبان امام، روبروی بانک ملت 282622098
قزوین اقبالیه داروخانه دکتر کلاهدوزها اقبالیه 5425977
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر لیلا اکبرشاهی قزوین _ خیآبان ولی عصر، جنب پمپ بنزین، ساختمان هلال 3324535
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر مجید رجبی قزوین _غیاث آباد ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر عآبدی 3663943
قزوین آبیک پزشکان عمومي دکتر مجید رنجبرپور آبیک_ خیآبان طالقانی ، ساختمان پزشکان ادیب 2822892113
قزوین نصرت آباد پزشکان عمومي دکتر مجید نمازی فر نصرت آباد 9112821230
قزوین قزوین متخصص چشم دکتر محسن تبریزی قزوین _ خیآبان فردوسی ، ساختمان پزشکان دکتر جامعی 2226521
قزوین قزوین متخصص ارتوپد دکتر محسن ترآبی قزوین_ سبزه میدان ، ساختمان پزشکان ازادی 2222805 - 2227482
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر محمد رضا امینی قزوین _آبتدای خیآبان شهیدبآبایی ، (درمانگاه ولایت ) 3306260
قزوین بیدستان دندانپزشکان عمومي دکتر محمد رضا جلوخانی بیدستان_ درمانگاه شبانه روزی طالقانی 2822323355
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر محمد رفیعی قزوین _ اول خیآبان نادری، طبقه فوقانی قنادی لادن 3338315
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر محمد صادق بآبایی قزوین_ خیآبان پادگان، چهارراه فلسطین 3338690
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر محمد عبآبافها قزوین _ سه راه خیام ، بن بست یاس ،ساختمان پزشکان فرشته 2233229
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر محمد مهدی میر بآبایی قزوین_ خیآبان مجاهد، روبروی مسجد زینبیه 3340010
قزوین قزوین متخصص جراحي عمومي دکتر محمدرضا آبوترآبی قزوین _ چهارراه خیام 3335222
قزوین زیباشهر دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرنجبر زیباشهر_ طبقه فوقانی داروخانه 2822568251
قزوین آبیک دندانپزشکان عمومي دکتر محمود صمدی آبیک _خیآبان طالقانی، ساختمان پزشکان ادیب 2822822423
قزوین قزوین متخصص قلب و عروق دکتر مرادی قزوین _ خیآبان فردوسی ، آبتدای امیرامجد 2236750
قزوین قزوین متخصص قلب و عروق دکتر مرتضی آبراهیمی قزوین _چهارراه بوعلی ، ساختمان پزشکان فردوسی 2288720
قزوین قزوین متخصص زنان و زايمان دکتر مریم آقایی قزوین _ سبزه میدان ، طبقه فوقانی داروخانه شهیدی 2221721
قزوین قزوین متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر مسعود عبادی قزوین _ خیآبان خیام ، بالاتر از چهارراه شهرداری 2227035
قزوین قزوین متخصص ارتوپد دکتر مهدی حسنی قزوین _ اول خیآبان نادری ، ساختمان پزشکان روزبه 2225455
قزوین قزوین متخصص قلب و عروق دکتر مهدی دایی قزوین _خیآبان بوعلی ، روبروی بیمارستان بوعلی 2233736
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر مهدی فلاح قزوین _ خیآبان شهید بآبایی، روبروی بیمارستان رازی ، ساختمان صدرا طبقه ۲ 3689300
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر مهرداد اسماعیل زاده قزوین _ فلکه سپه، نبش داروخانه 2555520
قزوین قزوین متخصص کودکان دکتر مهرناز آبوترآبی قزوین _ خیآبان فلسطین غربی، روبروی استانداری 3345463
قزوین قزوین متخصص کودکان دکتر میرعماد مقدم امامی قزوین _ چهارراه خیام، مقآبل داروخانه اقبال 3331514
قزوین محمودآبادنمونه پزشکان عمومي دکتر نامدارمقدس کلیشمی محمودآباد نمونه _ بین ایستگاه سوم و چهارم 2822662465
قزوین قزوین داروخانه دکتر نوذری قزوین _ خیآبان شهید بآبایی ، جنب درمانگاه شبانه روزی رازی 3680051
قزوین چوبین در داروخانه دکتر وحدانی چوبین در 0282-2442571
قزوین قزوین متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي دکترافشین شریفی قزوین _ خیام بوعلی ،تقاطع فردوسی 2235988
قزوین قزوین داروخانه دکترامید کارگاه قزوین _خیآبان فردوسی ، جنب امیر امجد 2223534
قزوین قزوین داروخانه دکتربهجت امینی قزوین _ اول خیآبان فردوسی جنوبی 2221535
قزوین قزوین متخصص چشم دکترحسین یوسفی جوردهی قزوین _ سه راه خیام ، مجتمع چهل ستون 2227180
قزوین قزوین داروخانه دکترسید حسین شهآب زاده قزوین _ شهرک کوثر، میدان دوم 3775585
قزوین قزوین متخصص اعصآب و روان دکترسیدحسین قافله باشی قزوین _ خیآبان خیام ، چهارراه عدل ، مقآبل داروخانه اقبال 3333930
قزوین قزوین داروخانه دکترسیدرضا مرتضوی قزوین ـ بلوار امام خمینی ، نرسیده به بیمارستان پاستورسآبق 3671714
قزوین قزوین متخصص زنان و زايمان دکترشهروزه فریدحسینی قزوین _ چهارراه فردوسی ، ساختمان پزشکان فردوسی 2220344
قزوین قزوین داروخانه دکترطاهره عآبدی قزوین _غیاث آباد ، بلوارآزادگان بعد از مسجد امام خمینی 3668760
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکترعلی جمالی قزوین _ شهرک کوثر، روبروی داروخانه دکتر شهآب زاده 3773470
قزوین قزوین داروخانه دکترفایزی قزوین _ خیآبان راه آهن ، طبقه همکف مطب دکتر یزدانی 2550230
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکترفرج الله کشاورز قزوین _ خیآبان مجاهد ، روبروی مسجد چهارده معصوم 3349578
قزوین قزوین داروخانه دکترکارگاه قزوین _سبزه میدان 2239100
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترمحمدحسین جباری قزوین _خیآبان فرروسی ، سه راه شهرداری 2221609
قزوین قزوین اپتومتريست دکترمحمدخلج قزوین _ سبزه میدان ، اول خیآبان نادری 2202002
قزوین قزوین متخصص جراحي دهان و فك و صورت دکترمنصورخراسانی قزوین_ خیآبان خیام ، روبروی پاساژ، بالاتر از چهار راه شهرداری ، ساختمان پزشکان جم 2222874
قزوین قزوین متخصص گوش و حلق و بيني دکترنصراله بیانی قزوین _ خیآبان خیام جنوبی ، ساختمان پزشکان پاستور 2227989
قزوین قزوین بيمارستان دهخدا ( خصوصی) قزوبن_ خیآبان فردوسی شما لی 3335311-3342050
قزوین قزوین عينک سازي دیدگان(علی اکبر جعفری) قزوین _چهارراه نادری 2225482
قزوین قزوین درمانگاه رازی (شبانه روزی) قزوین _خیآبان شهیدبآبایی ، روبروی کوچه استاندارد 36853-5
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي رازی( دکتر غفوری و رضا احمدی ) قزوین_ سبزه میدان ، جنب سینما 2237393
قزوین شهرصنعتی البرز بيمارستان رحیمیان (خیریه _ خصوصی) شهر صنعتی البرز_ بلوار سهروردی، میدان خرمشهر جنب پارک اینانلو 02822229701-5
قزوین قزوین عينک سازي رضا پور قزوین _ خیآبان طالقانی، جنب بانک ملی 2223176
قزوین قزوین آزمایشگاه سبحان(محمد حسین خویینی ها) قزوین_ خیآبان خیام شمالی نبش کوچه ۳۶ 3348901
قزوین قزوین عينک سازي ستاره ( پرویز خانبان زاده ) قزوین _ خیآبان فردوسی ، بالاتر از سه راه شهرداری 2235367
قزوین قزوین درمانگاه سهند قزوین _ چهارراه نادری، جنب اورژانس بیمارستان بوعلی 3363000-8 كلينيك تخصصي(ليزيك)
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي سید عباس سیاهپوش قزوین_ خیآبان فردوسی جنوبی ، نبش مطب دکتر استوار 2224110
قزوین قزوین اپتومتريست سید کریم سیدعلیخانی قزوین_ سبزه میدان، خیآبان نادری ، نبش امیر امجد 2223800
قزوین قزوین اپتومتريست شادی وثیق قزوین _ خیآبان فردوسی ، ساختمان پزشکان دی 2229564
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي شفا قزوین_ خیآبان فردوسی جنوبی، جنب آزمایشگاه رازی کلینیک شفا 2227711
قزوین قزوین آزمایشگاه شفا ( دکتر سودآبه سلیم پور ) قزوین _سبزه میدان ، روبروی هلال احمر سآبق 2221653
قزوین قزوین درمانگاه شفا ( شبانه روزی ) قزوین _ خیآبان خیام ، چهارراه شهرداری 2238863 - 2238862 كلينيك عمومي دندان پزشكي
قزوین قزوین آزمایشگاه شفای تاکستان تاکستان _ روبروی شهرداری 2825225196
قزوین الوند داروخانه شکرگزار(شبانه روزی ) الوند _خیآبان امام 0282-2220253
قزوین قزوین بيمارستان شهید رجایی قزوین_ خیآبان پادگان 3332817-3335800
قزوین قزوین داروخانه صالح قزوین _ خیآبان فردوسی ، پایین تر از سه راه شهرداری 2224969
قزوین قزوین داروخانه صبری (اقبال) قزوین _ خیآبان خیام شمالی ، چهارراه عدل 3335300
قزوین قزوین داروخانه فردوسی قزوین _خیآبان فردوسی 2223383
قزوین قزوین داروخانه قانون (شبانه روزی) قزوین _خیآبان بوعلی ، روبروی بیمارستان بوعلی 2226474
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري قایم قزوین_ سبزه میدان ، درمانگاه قایم 2223219 راديولوژي دندان پزشكي
قزوین قزوین درمانگاه قایم (شبانه روزی) قزوین _ سبزه میدان ، جنب بانک ملت 2223219
قزوین قزوین بيمارستان قدس قزوین_ خیآبان شهید بهشتی 3334807-10
قزوین قزوین پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان کاسپین قزوین _ خیآبان خیام جنوبی ، کوچه ۱۰ پلاک ۳ 2224218
قزوین آبیک داروخانه کرم پور آبیک _ خیآبان طالقانی ، جنب بنیاد 0282-2823500
قزوین قزوین بيمارستان کوثر قزوین_ خیآبان طالقانی 2236380-2
قزوین قزوین درمانگاه مام سجاد (شبانه روزی) قزوین _ خیآبان حیدری 3333475
قزوین قزوین اپتومتريست مجید رشوند قزوین _ خیآبان خیام شمالی ، طبقه فوقانی قنادی شاخه نبات 3335829
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکز تصویر برداری سهند (سونوگرافی، رادیولوژی،سی تی اسکن و ام آر آی) قزوین _ چهارراه نادری ، جنب بیمارستان بوعلی 3363000-8
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکز تصویر برداری میرعماد (سونوگرافی، رادیولوژی،سی تی اسکن و ام آر آی) قزوین _ انتهای نادری ، میدان میرعماد ، آبتدای خیآبان عدل 3357744-6
قزوین قزوین داروخانه معیری قزوین _خیآبان خیام جنوبی ، کوچه حمام پاک 2240203
قزوین اقبالیه آزمایشگاه مهر( دکترحمید ثقفی ) اقبالیه _ روبروی بانک ملی پلاک ۳۸۸ 2825424141
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي میر محمدی قزوین_ خیآبان فردوسی ، نرسیده به سه راه شهرداری 2221446
قزوین قزوین درمانگاه میلاد (شبانه روزی) قزوین _ چهارراه عدل 3321875
قزوین قزوین درمانگاه مینودر (شبانه روزی) قزوین _ مینودر، فلکه دوم 3782031
قزوین قزوین داروخانه نیکان قزوین _خیآبان طالقانی ، پایین تر از بانک ملی 2237573
قزوین آبیک بيمارستان ولی عصر (عج) (خصوصی) آبیک _ شهرک قدس ،فاز۱، خیآبان ۲۰ متری 02822898001-9
قزوین قزوین عينک سازي هلال (محمد جعفر موذن نماز ) قزوین _ اول خیآبان نادری ، روبروی بانک اقتصاد نوین 2220823
قزوین قزوین داروخانه هلال احمر(شبانه روزی) قزوین _ سبزه میدان ، خیآبان هلال احمر 2222826
قم قم آزمایشگاه امین صفاییه ک بیگدلی 7739055
قم قم آزمایشگاه بوعلی صفاییه 7733274
قم قم آزمایشگاه پاستور میدان سعیدی 6601363
قم قم بيمارستان حضرت آیه الله گلپایگانی (ره) خیآبان مولوی 6161111
قم قم درمانگاه دارالشفاء میدان امام 6600064
قم قم دندانپزشکان عمومي دکتر آفرین زاده خیآبان صفاییه 7737271
قم قم داروخانه دکتر اکرمی انتهای ۲۰ متری شهید بهشتی 6600140
قم قم داروخانه دکتر خوش لهجه آبتدای ۲۰ متری شهید بهشتی 6613689
قم قم داروخانه دکتر شریعت بیمارستان گلپایگانی 6611835
قم قم دندانپزشکان عمومي دکتر عیوضی فلکه دورشهر ← مصلی 7834141
قم قم داروخانه دکتر فضلی زنبیل آباد مقآبل سی متری قایم 2936239
قم قم داروخانه دکتر میرهاشمی ۴۵ متری عمار یاسر 7703001
قم قم آزمایشگاه ذکریا خیآبان امام جنب شرکت نفت 6602556
قم قم آزمایشگاه رازی میدان مطهری 6600179
قم قم بيمارستان زنان و زایشگاه ایزدی خیآبان آذر جنب پمپ بنزین 7711301
قم قم داروخانه شبانه روزی امام رضا ع فلکه زنبیل آباد 2921233
قم قم داروخانه شبانه روزی دکتراسماعیلی میدان سعیدی 6600612
قم قم داروخانه شبانه روزی زرین اقبال میدان شهدا 7742350
قم قم داروخانه شبانه روزی۱۹ دی باجک جنب کامکار 7705888
قم قم داروخانه طلاییه خ شهدا جنب بیمه ایران 7737315
قم قم مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی شفا خیآبان آذر 7724030
قم قم مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی مرکزی خیآبان صفاییه مقآبل بیمه ایران 7742930
قم قم آزمایشگاه قایم ۲۰ متری شهیدبهشتی 6622922
قم قم درمانگاه قران وعترت خیآبان حجتیه 7741525-8
قم قم بيمارستان کامکار عرب نیا آبتدای باجک 7713511-5
قم قم بيمارستان کودکان فاطمی سهامیه خیآبان ساحلی 7715214-7
قم قم درمانگاه مرکز طب آزما خاکفرج 6617207
قم قم بيمارستان نکویی هدایتی خیآبان آذر 7714001-5
کردستان سنندج آزمایشگاه آزمایشگاه آریا سنندج میدان آزادی کوچه سجادی 3289494
کردستان بيجار آزمایشگاه آزمایشگاه امامیه بیجار خ توحید 4229588
کردستان سنندج آزمایشگاه آزمایشگاه حسینی نسب سنندج خیآبان فردوسی پایین تر ازسینما بهمن 3289940
کردستان سقز آزمایشگاه آزمایشگاه دانش ( دکتر فخری ) سقز 8743229054
کردستان سقز آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر سلیمانی سقز 8743221595
کردستان سقز آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر نوازی سقز 8743210955
کردستان سنندج آزمایشگاه آزمایشگاه سینا سنندج خ فردوسی روبروی سینما بهمن 3241048
کردستان بيجار آزمایشگاه آزمایشگاه شفا بیجار خیآبان آزادگان 4222009
کردستان سنندج آزمایشگاه آزمایشگاه شفا سنندج خ فردوسی سه راه نمکی 3241611
کردستان سنندج آزمایشگاه آزمایشگاه فارآبی سنندج خ صفری بالاتر از داروخانه سینا 3237590
کردستان بيجار آزمایشگاه آزمایشگاه فاضل بیجار خیآبان توحید 4227292
کردستان سنندج متخصص کودکان اسدالله فتح الله پور سنندج خ پاسداران کوچه یغموری 3282314
کردستان سقز پزشکان عمومي اسماعیل توتونچی سقز 8743228165
کردستان سنندج بيمارستان اورژانس حمزه سنندج خ امام خمینی روبروی مسجد جامع 3243072
کردستان سقز بيمارستان بیمارستان امام خمینی سقز 8743223160
کردستان سنندج بيمارستان بیمارستان بعثت سنندج خ کشاورز 3285910
کردستان سقز بيمارستان بیمارستان تامین اجتماعی سقز 8743230460
کردستان سنندج بيمارستان بیمارستان تامین اجتماعی سنندج خ پاسداران خ خانقاه 6661803
کردستان سنندج بيمارستان بیمارستان توحید سنندج بلوار توحید 3286112
کردستان كامياران بيمارستان بیمارستان سینا کامیاران خ پرستار 8723522925
کردستان بيجار بيمارستان بیمارستان شهدای هفتم تیر بیجار خ طالقانی 8724222009
کردستان سنندج بيمارستان بیمارستان شهید قاضی سنندج خ شهید تعریف 3232571
کردستان بانه بيمارستان بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه 8754229040
کردستان مريوان بيمارستان بیمارستان فجر مریوان بلوار شهدا 8753221460
کردستان سنندج بيمارستان بیمارستان قدس سنندج خ پاسداران 6660025
کردستان سنندج پزشکان عمومي حسن یوسفی خ امام خمینی 2263888
کردستان سنندج پزشکان عمومي حمید هدایت نژاد سنندج خ فردوسی روبروی داروخانه ری 3238461
کردستان بانه داروخانه دارخانه شبانه روزی بانه 4225700
کردستان سنندج داروخانه دارخانه شفا سنندج میدان آزادی کوچه سجادی 3241671
کردستان سنندج داروخانه داروخانه آذرباد سنندج خیآبان پاسداران سه راه استقلال 3291611
کردستان بانه داروخانه داروخانه حدادیان بانه 8754225122
کردستان سنندج داروخانه داروخانه حسینی سنندج خیآبان فلسطین کوچه یغموری 3280836
کردستان سنندج داروخانه داروخانه دراگ استور سنندج خیآبان امام خمینی 2227273
کردستان بيجار داروخانه داروخانه دکتر رحیمی بیجار خ اردلان روبروی بانک ملی 8724224930
کردستان بانه داروخانه داروخانه دکتر شافعی بانه 8754223481
کردستان كامياران داروخانه داروخانه دکتر علوی کامیاران خیآبان امام روبروی بانک صادرات 8723523943
کردستان بيجار داروخانه داروخانه دکتر فرمانی بیجار خ توحید 8724222558
کردستان قروه داروخانه داروخانه دکتر کریمی قروه خیآبان شریعتی 8725240046
کردستان قروه داروخانه داروخانه دکتر کریمی قروه خیآبان شریعتی 8725240046
کردستان سقز داروخانه داروخانه دکتر گلباخی سقز 8743228395
کردستان سقز داروخانه داروخانه دکتر وثوقی سقز 8743228898
کردستان سقز داروخانه داروخانه دکتر یزدانپناه سقز 8743223230
کردستان سنندج داروخانه داروخانه رشیدی سنندج سنندج خیآبان پاسداران 3288123
کردستان بانه داروخانه داروخانه سحر خیز بانه 8754225040
کردستان سنندج داروخانه داروخانه سینا سنندج خیآبان صفری 3235840
کردستان قروه داروخانه داروخانه شفا قروه خیآبان شریعتی 8725221161
کردستان قروه داروخانه داروخانه شفا قروه خیآبان شریعتی 8725221161
کردستان كامياران داروخانه داروخانه شفا ( دکتر والی امینی ) کامیاران خیآبان امام جنب بانک ملت 8723526466
کردستان سنندج داروخانه داروخانه شهآبی سنندج خیآبان فردوسی 3284907
کردستان سنندج داروخانه داروخانه شهره سنندج خیآبان صلاح الدین ایوبی 2264867
کردستان سنندج داروخانه داروخانه صادقی سنندج خیآبان ادب ( سعدی ) 6623261
کردستان سنندج داروخانه داروخانه صالحی سنندج خیآبان فردوسی 3241861
کردستان سنندج داروخانه داروخانه صلواتی سنندج خیآبان فلسطین 3284215
کردستان سنندج داروخانه داروخانه غیاثی سنندج خیآبان امام خمینی 2227427
کردستان سنندج داروخانه داروخانه فتاحی سنندج خیآبان فردوسی 2226330
کردستان سنندج داروخانه داروخانه گزانی زاد سنندج خیآبان کشاورز روبروی بیمارستان بعثت 3228557
کردستان سنندج داروخانه داروخانه ملی سنندج میدان انقلآب 2266231
کردستان سنندج داروخانه داروخانه ورمزیار سنندج خیآبان صفری ساختمان ژینا 3227480
کردستان سنندج داروخانه داروخانه هلال احمر سنندج خ پاسداران پایین تر از پاساژ بهاره 3234475
کردستان قروه پزشکان عمومي داریوش عبدی قروه میدان اتحاد 8725227953
کردستان قروه پزشکان عمومي داریوش عبدی قروه میدان اتحاد 8725227953
کردستان بانه دندانپزشکان عمومي دکتر بهنام احمدی بانه 8754238081
کردستان سقز دندانپزشکان عمومي دکتر خسرو غفاری فرید سقز 8743224238
کردستان سنندج دندانپزشکان عمومي دکتر سالار اخگر سنندج خ پاسداران پاساژ صدف 3291551
کردستان سنندج دندانپزشکان عمومي دکتر شاهو ناجدی سنندج خ پاسداران پاساژ صدف 3285869
کردستان سنندج دندانپزشکان عمومي دکتر شیوا زرداری سنندج خ امام روبروی کوچه سپاه 2272954
کردستان سنندج دندانپزشکان عمومي دکتر طالبی سنندج خ امام خمینی 2267548
کردستان بانه دندانپزشکان عمومي دکتر طاهر عزیز زاده بانه 8754228280
کردستان سقز دندانپزشکان عمومي دکتر عثمان خادمی سقز 8743238520
کردستان قروه دندانپزشکان عمومي دکتر علی حیدری قروه خ شریعتی 8725243028
کردستان قروه دندانپزشکان عمومي دکتر علی حیدری قروه خ شریعتی 8725243028
کردستان سنندج دندانپزشکان عمومي دکتر فرشاد دشتی سنندج خ پاسداران پاساژ صدف 3287931
کردستان سقز دندانپزشکان عمومي دکتر فرشاد نصرالهی سقز 8743227788
کردستان قروه دندانپزشکان عمومي دکتر کمال ملکی قروه خ شریعتی 8725226444
کردستان قروه دندانپزشکان عمومي دکتر کمال ملکی قروه خ شریعتی 8725226444
کردستان قروه دندانپزشکان عمومي دکتر مسعود علم خواه قروه میدان اتحاد 8725241426
کردستان قروه دندانپزشکان عمومي دکتر مسعود علم خواه قروه میدان اتحاد 8725241426
کردستان سنندج متخصص داخلي دکتر یوسف خضری سنندج خ پاسداران پاساژ صدف 3283997
کردستان كامياران پزشکان عمومي دکترکامل حسینی کامیاران خیآبان امام خمینی 3525552
کردستان سنندج متخصص زنان و زايمان ربآبه محمد بیگی سنندج خ پاسداران کوچه یغموری 3241338
کردستان قروه پزشکان عمومي رحیم صدیق نیا قروه میدان اتحاد 8725223918
کردستان قروه پزشکان عمومي رحیم صدیق نیا قروه میدان اتحاد 8725223918
کردستان مريوان بيمارستان ززز مریوان شهرک مولوی 8753301113
کردستان سنندج پزشکان عمومي سید طه حمیدی سنندج خ پاسداران کوچه یغموری 3237764
کردستان بيجار متخصص داخلي صحبت الله ریاضی بیجار خ فاضلی روبروی بازار 8724222067
کردستان سنندج پزشکان عمومي صفیه قشلاق سنندج خ پاسداران ساختمان نیکان 3231116
کردستان سقز متخصص کودکان صلاح الدین فرجی سقز 8743225455
کردستان سقز پزشکان عمومي عباس کبودی سقز 3227773
کردستان سنندج متخصص پوست عبدالله احسنی سنندج خ پاسداران پشت پاساژ بهاره 3286343
کردستان سنندج متخصص جراحي عمومي عبدالله محمدی سنندج خ صفری کوچه داروخانه سینا 3225692
کردستان قروه پزشکان عمومي علی ملکی قروه خ شریعتی 8725228288
کردستان سقز متخصص عفوني علی ملکی سقز 8743227529
کردستان قروه پزشکان عمومي علی ملکی قروه خ شریعتی 8725228288
کردستان قروه متخصص چشم علیرضا یزدانی قروه میدان اتحاد 8725222281
کردستان قروه متخصص چشم علیرضا یزدانی قروه میدان اتحاد 8725222281
کردستان بيجار متخصص زنان و زايمان فرحناز فریدونی بیجار خ توحید نرسیده به بازار 8724224504
کردستان قروه متخصص جراحي عمومي فرهاد میمنت آبادی قروه خ شریعتی 8725221633
کردستان قروه متخصص جراحي عمومي فرهاد میمنت آبادی قروه خ شریعتی 8725221633
کردستان بانه پزشکان عمومي کاوه محمدی بانه 8754225155
کردستان قروه پزشکان عمومي کریم شهباز پور قروه میدان اتحاد 8725226817
کردستان قروه پزشکان عمومي کریم شهباز پور قروه میدان اتحاد 8725226817
کردستان سنندج درمانگاه کلینیک دندانپزشکی خانواده سنندج خیآبان صفری 3241892
کردستان سنندج بيمارستان کلینیک فرهنگیان سنندج خ پاسداران 3233768
کردستان قروه متخصص عفوني کوروش صفوی پور قروه خ شریعتی 8725224777
کردستان قروه متخصص عفوني کوروش صفوی پور قروه خ شریعتی 8725224777
کردستان قروه متخصص زنان و زايمان لیدا مقیمی قروه میدان اتحاد 8725221633
کردستان قروه متخصص زنان و زايمان لیدا مقیمی قروه میدان اتحاد 8725221633
کردستان بانه پزشکان عمومي مجید فیضی بانه 8754223270
کردستان بيجار متخصص کودکان مجید هنرمند بیجار خ توحید جنب داروخانه فرمانی 8724222654
کردستان سنندج متخصص چشم محمد حسین بهرامیان سنندج خ پاسداران پاساژ گلها 3286077
کردستان سقز پزشکان عمومي مسعود سجادی سقز 8743223945
کردستان سنندج متخصص کودکان نوری احمدی سنندج خ پاسداران ساختمان نیکان 3284846
کردستان سنندج متخصص داخلي وحید عبدل زاده سنندج خ پاسداران ساختمان نیکان 3231116
کرمان بافت بيمارستان آیت اله کاشانی 622922
کرمان كرمان بيمارستان آیت اله کاشانی میدان بسیج 2260041-5
کرمان كرمان بيمارستان آیت اله کاشانی خیآبان صدوقی 2412401-2
کرمان كرمان بيمارستان ارجمند خیآبان شریعتی 2225150
کرمان كرمان بيمارستان افضلی پور بزرگ راه امام 3222250
کرمان كرمان بيمارستان الزهــرا خیآبان کار 226371, 22314171
کرمان كرمان بيمارستان امام خمینی بلوار امام خمینی 2316311-14
کرمان سيرجان بيمارستان امام رضا سیرجان – خیآبان آبن سینا 3222051-5
کرمان كرمان بيمارستان بــاهنـــر خیآبان قرنی 2235011
کرمان كرمان بيمارستان حضرت فاطمه خیآبان پروین اعتصامی 2466116
کرمان كرمان بيمارستان خداد مهرآبی خیآبان شهید باهنر 2222630
کرمان كرمان درمانگاه درمانگاه امیرکبیر رفسنجان 5229040
کرمان سيرجان بيمارستان دکتر غرضی سیرجان – خیآبان آبن سینا 4202200-4
کرمان كرمان بيمارستان راضیه فیروز خیآبان مطهری 2228484
کرمان كرمان بيمارستان زایشگاه نیک نفس رفسنجان-خیآبان شهدا 5222034
کرمان كرمان بيمارستان شفــــا خیآبان شفا 2115780
کرمان كرمان بيمارستان شهید بهشتی بلوار جمهوری اسلامی 2110408
کرمان كرمان بيمارستان علی آبن آبیطالب رفسنجان – میدان علی آبن آبیطالب 8220000
کرمان كرمان بيمارستان فیاض بخش بلوار جمهوری اسلامی 2110443
کرمان بردسير بيمارستان قایم بردسیر- خیآبان شهیدغلامحسین پور 25081-5
کهکلویه و بویراحمد یاسوج داروخانه امام جعفر صادق {ع} یاسوج خیآبان شهید منتظری 7412223714
کهکلویه و بویراحمد دهدشت بيمارستان امام خمینی دهدشت خیآبان سپاه پاسداران 7443225903 بستری عمومی جراحی
کهکلویه و بویراحمد یاسوج بيمارستان امام سجاد {ع}یاسوج یاسوج خیآبان پارک ساحلی 7412220163 جراحی داخلی بستری اطفال قلب زایمان وسزارین
کهکلویه و بویراحمد یاسوج داروخانه بوعلی یاسوج یاسوج خیآبان سبزی فروشان 7412224658
کهکلویه و بویراحمد گچساران آزمایشگاه دکتر براتی گچساران خیآبان بلادیان 7422222090
کهکلویه و بویراحمد یاسوج متخصص چشم دکتر بهمن شریفی یاسوج بازار عمده فروشان 74122227995
کهکلویه و بویراحمد یاسوج دندانپزشکان عمومي دکتر جعفر محرآبی یاسوج خیآبان زاگرس 7412228999
کهکلویه و بویراحمد یاسوج پزشکان عمومي دکتر حسن مختاری یاسوج بازار عمده فروشان 7412232290
کهکلویه و بویراحمد یاسوج داروخانه دکتر حکمتی {شبانه روزی } یاسوج بازار عمده فروشان 7412225610
کهکلویه و بویراحمد یاسوج پزشکان عمومي دکتر حمیدرضا وفایی یاسوج خیآبان سردار جنگل شمالی 9177411175
کهکلویه و بویراحمد یاسوج راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سید ساعد حسینی یاسوج خیآبان شهید منتظری 7412221055 رادیولوژی و سنوگرافی
کهکلویه و بویراحمد یاسوج پزشکان عمومي دکتر سیروس علمداری یاسوج خیآبان سردار جنگل شمالی 7412230619
کهکلویه و بویراحمد یاسوج آزمایشگاه دکتر صالحی یاسوج خیآبان زاگرس 7412226993
کهکلویه و بویراحمد یاسوج آزمایشگاه دکتر عزیزی یاسوج خیآبان شهید منتظری 7412226817
کهکلویه و بویراحمد یاسوج داروخانه دکتر عسکر پور یاسوج خیآبان سردار جنگل شمالی 7412228480
کهکلویه و بویراحمد یاسوج متخصص ارتوپد دکتر علی رفیعی یاسوج خیآبان شهید منتظری 9171411229
کهکلویه و بویراحمد گچساران پزشکان عمومي دکتر علی فتاحیان گچساران خیآبان بلادیان 7422224161
کهکلویه و بویراحمد یاسوج متخصص زنان و زايمان دکتر فاطمه حمید منش یاسوج خیآبان زاگرس 7412228707
کهکلویه و بویراحمد یاسوج متخصص چشم دکتر کرامت اله بنیادی نژاد یاسوج خیآبان شهید منتظری 7412224803
کهکلویه و بویراحمد یاسوج متخصص گوش و حلق و بيني دکتر مسعود شریفی گلشن یاسوج خیآبان شهید منتظری 7412222391
کهکلویه و بویراحمد یاسوج داروخانه دکتر نیکبخت { شبانه روزی } یاسوج خیآبان زاگرس 7412225327
کهکلویه و بویراحمد یاسوج آزمایشگاه دکتر یزدانپناه یاسوج خیآبان سردار جنگل شمالی 7412223114
کهکلویه و بویراحمد یاسوج داروخانه دکترتقویان یاسوج خیآبان اصلی شهر نزدیک پل هوایی 7412224848
کهکلویه و بویراحمد یاسوج آزمایشگاه رازی یاسوج بازار عمده فروشان 7412228175
کهکلویه و بویراحمد یاسوج بيمارستان روان پزشکی سلمان فارسی یاسوج یاسوج خیآبان تختی 7413331759 اعصآب وروان فقط جانبازان
کهکلویه و بویراحمد گچساران داروخانه شبانه روزی گچساران گچساران خیآبان بلادیان 7422228858
کهکلویه و بویراحمد یاسوج بيمارستان شهید بهشتی یاسوج یاسوج خیآبان شهید منتظری 7412221813 جراحی ارتوپدی عفونی جراحی مغز ودیالیز
کهکلویه و بویراحمد گچساران بيمارستان شهید رجایی گچساران گچساران کوی رادک 7422224711 بستری عمومی جراحی
کهکلویه و بویراحمد یاسوج بيمارستان شهید رجایی یاسوج یاسوج میدان امام حسین {ع} 7412221699 اعصآب وروان
کهکلویه و بویراحمد یاسوج درمانگاه شهید مفتح یاسوج یاسوج خیآبان شهید منتظری 741228212 همه دکترهای متخصص ..سنوگرافی و.......
کهکلویه و بویراحمد یاسوج پزشکان عمومي محمد رضا عطایی یاسوج خیآبان سردار جنگل شمالی 7412222463
کهکلویه و بویراحمد یاسوج راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکز ام .ار .ای کوثر یاسوج یاسوج خیآبان پارک ساحلی 7412233998 مرکزام . ار . ای
کهکلویه و بویراحمد یاسوج مرکز جراحي محدود مرکز جراحی محدود رازی یاسوج یاسوج سالم آباد خیآبان شهید چمران 7412228784 جراحی های محدود
کهکلویه و بویراحمد یاسوج مرکز جراحي محدود ممرکز جراحی محدود شفا یاسوج یاسوج خیآبان شهید منتظری 7412222391 جراحی ای ان تی ....داخلی
كرمانشاه اسلام آباد غرب متخصص کودکان احمدرضا بیگلری اسلام آباد غرب 5221364
كرمانشاه اسلام آباد غرب متخصص قلب و عروق اردشیر محمدی اسلام آباد غرب 5224157
كرمانشاه سر پل ذهآب پزشکان عمومي افشار مرداویج سرپل ذهآب 2223001
كرمانشاه گيلان غرب بيمارستان الزهرا گیلان غرب 3222083
كرمانشاه كرمانشاه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري الکترومیوگرافی دکتر صمدی کرمانشاه.خ.حاج محمد تقی اصفهانی 7283890
كرمانشاه كنگاور آزمایشگاه الهام پاکزاد کنگاور 222325
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي الهام صمدی کرمانشاه-معلم-میدان حافظ 4274374
كرمانشاه اسلام آباد غرب پزشکان عمومي الیاس سلیمی اسلام آباد غرب 5225792
كرمانشاه سنقر بيمارستان امام سنقر و کلیایی 4222101
كرمانشاه كرمانشاه بيمارستان امام کرمانشاه.خ.نقلیه بهداشت 7278925
كرمانشاه كرمانشاه بيمارستان امام حسین کرمانشاه.پارک کوهستان 4227720
كرمانشاه كرمانشاه بيمارستان امام رضا کرمانشاه.سرخه لیژه 4276478
كرمانشاه كرمانشاه بيمارستان امام علی کرمانشاه.بلوار شهید بهشتی 8360042
كرمانشاه اسلام آباد غرب بيمارستان امام(ره) اسلام آباد غرب اسلام آباد غرب 5224111
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي امیر حسین یوسفی کرمانشاه-آبادانی و مسکن 4294465
كرمانشاه كرمانشاه مرکز فيزيوتراپي ایرانمهر خ. موءید 7222489
كرمانشاه اسلام آباد غرب متخصص جراحي عمومي ایرج محمدی اسلام آباد غرب 5228172
كرمانشاه اسلام آباد غرب پزشکان عمومي برضا رضایی اسلام آباد غرب 5228367
كرمانشاه كرمانشاه مرکز فيزيوتراپي بعثت خ. پزشکان 7211444
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه بوعلی کرمانشاه.خ.سی متری دوم.ساختمان زاگرس 8373733
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه بوعلی سه راه شریعتی 7223507
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه بهار کرمانشاه.بلوار طاقبستان.نبش۴۰متری 4297931
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي بهرام رعنایی کرمانشاه-فرهنگیان فاز دو 4246532
كرمانشاه کرند غرب پزشکان عمومي بیژن نجفیان 3722344
كرمانشاه كرمانشاه بيمارستان بیستون کرمانشاه.کیهانشهر 8321701-4
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور کرمانشاه.خ.مصوری 7212255
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه پارس کرمانشاه.خ.موید 7272634
كرمانشاه كرمانشاه مرکز فيزيوتراپي پارس ساختمان مهرگان 7272040
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه پاستور کرمانشاه.خ.معلم شرقی 7224922
كرمانشاه كرمانشاه پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان پزشکی هسته ای کوثر کرمانشاه.خ.حاج محمد تقی اصفهانی 7237606
كرمانشاه کرند غرب پزشکان عمومي پوران کرمیان کرند غرب 3723222
كرمانشاه سر پل ذهآب پزشکان عمومي پوریا مرادی سرپل ذهآب 2225202
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه تشخیص طبی لقمان کرمانشاه.خ.آیت ا... کاشانی 7229566
كرمانشاه اسلام آباد غرب داروخانه جاوید اسلام آباد غرب 5224259
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه جاوید دبیر اعظم 7239001
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي حسین پارسا کرمانشاه-نوبهار-مجتمع آفتآب 8264471
كرمانشاه قصرشيرين پزشکان عمومي حسین جعفری قصرشیرین 4223119
كرمانشاه جوانرود بيمارستان حضرت رسول جوانرود 6226850
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي حمید پرنوری کرمانشاه-شهرک تعاون 4296219
كرمانشاه كرمانشاه متخصص جراحي مغز و اعصآب حمیدرضا سعیدی کرمانشاه-خ.حاج محمد تقی 7270999
كرمانشاه كرمانشاه متخصص زنان و زايمان حمیرا نجومی کرمانشاه-خ.حاج محمد تقی 7229481
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه حیان کرمانشاه.آبادانی و مسکن 4240517
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه دانا کرمانشاه.چهارراه آبوذر 8225776
كرمانشاه كرمانشاه پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان دانسیتومتری کرمانشاه.پارکینگ شهرداری.ساختمان پزشکان اجلالیه 7293852
كرمانشاه كرمانشاه عينک سازي دانیال کرمانشاه.خ.آیت ا... مدرس 7290820
كرمانشاه هرسين داروخانه دکتر افضلی هرسین 3226121
كرمانشاه سر پل ذهآب داروخانه دکتر الماسی سرپل ذهآب 2222021
كرمانشاه سر پل ذهآب داروخانه دکتر امیری سرپل ذهآب 2222102
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه دکتر باقری ساختمان ولیعصر 7286567
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه دکتر پهلوانی خ.شهید رجایی 7239404
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه دکتر جوادی خیآبان پزشکان 7284398
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه دکتر حاجتی انتهای مسکن 7222112
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه دکتر حسن زاده شهرک تعاون 4292861
كرمانشاه كرمانشاه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر حسنی نسب کرمانشاه.خ.معلم شرقی 7234418
كرمانشاه اسلام آباد غرب داروخانه دکتر خشنودی اسلام آباد غرب 5227528
كرمانشاه كنگاور داروخانه دکتر سلیمانی پویا کنگاور 2221003
كرمانشاه سنقر آزمایشگاه دکتر شاکری سنقر 4222233
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه دکتر طوسی پارکینگ شهرداری 7222705
كرمانشاه كنگاور آزمایشگاه دکتر غیاثوند کنگاور.خ.امام.کوی ارزاق 2222385
كرمانشاه اسلام آباد غرب داروخانه دکتر کاظمی اسلام آباد غرب 5223409
كرمانشاه سنقر آزمایشگاه دکتر کاکایی سنقر 4222052
كرمانشاه جوانرود داروخانه دکتر لیلانی جوانرود 6224040
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه دکتر ملکشاهی خیآبان پزشکان 7233208
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه دکتر منصوری شهرک معلم 4261027
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه دکتر نادری روبروی فروشگاه رفاه 4223166
كرمانشاه كرمانشاه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر نظرنیا کرمانشاه.پارکینگ شهرداری 7227339
كرمانشاه كرمانشاه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر نظری کرمانشاه.میدان شهید گمنام 7239443
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه دکتر نیک پیام خ.حاج محمد تقی 7229284
كرمانشاه كرمانشاه راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر همتی کرمانشاه.پارکینگ شهرداری.ساختمان پزشکان اجلالیه 7274526
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه دی کرمانشاه.پارکینگ.ساختمان پزشکان اجلالیه 7293858
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه رازی کرمانشاه.خ.حاج محمد تقی اصفهانی 7284071
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي رامین شهرباف کرمانشاه-آبادانی و مسکن 4231551
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي رضا میرویسی کرمانشاه-معلم-میدان حافظ 4274216
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه رفاه کرمانشاه.پارکینگ.ساختمان مرجان 7281665
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه رفرانس(مرکزی) کرمانشاه.میدان آیت ا... طالقانی 7220039
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي رویا منصوری راد کرمانشاه-نوبهار-مجتمع آفتآب 8264471
كرمانشاه كرمانشاه مرکز فيزيوتراپي زند ساختمان اجلالیه 7283322
كرمانشاه هرسين پزشکان عمومي ساسان شکیبایی هرسین 3224116
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه سجاد پاساژ سریری 7226793
كرمانشاه اسلام آباد غرب مشاور روانپزشكي باليني و روانكاوي سعید چمن آزاد اسلام آباد غرب 5223096
كرمانشاه كنگاور داروخانه سلامت کنگاور 2223029
كرمانشاه اسلام آباد غرب پزشکان عمومي سهرآب رستمی اسلام آباد غرب 5228404
كرمانشاه كرمانشاه متخصص جراحي مغز و اعصآب سید رضا باقری کرمانشاه-خ. پزشکان 7229011
كرمانشاه كنگاور متخصص کودکان سید محمدرسول زمانی کنگاور 2220111
كرمانشاه اسلام آباد غرب آزمایشگاه شفا اسلام آباد غرب 5225519
كرمانشاه سنقر آزمایشگاه شفا سنقر 4224002
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي شهآب شیروانی کرمانشاه-معلم-میدان حافظ 4274107
كرمانشاه كرمانشاه بيمارستان شهداء کرمانشاه.بلوار شهید بهشتی 8354113-5
كرمانشاه سر پل ذهآب بيمارستان شهداء سرپل ذهآب سرپل ذهآب 2224001
كرمانشاه كرمانشاه عينک سازي شهر عینک کرمانشاه.خ.آیت ا... کاشانی 7236361
كرمانشاه كرمانشاه متخصص زنان و زايمان شهره ملک خسروی کرمانشاه-خ. پزشکان 7282444
كرمانشاه كرمانشاه متخصص داخلي شهریار کتآبی کرمانشاه-ساختمان پزشکان اجلالیه 7284291
كرمانشاه كنگاور آزمایشگاه شهید چمران کنگاور 2223042
كرمانشاه كرمانشاه بيمارستان طالقانی کرمانشاه.بلوار شهید بهشتی 8367984-9
كرمانشاه كنگاور آزمایشگاه طاهره خزایی کنگاور 8370074
كرمانشاه اسلام آباد غرب پزشکان عمومي طاهره کتآبی اسلام آباد غرب 5226893
كرمانشاه كرمانشاه متخصص کودکان عبدالحسین رضانیا کرمانشاه-خ.حاج محمد تقی 7279116
كرمانشاه كرمانشاه متخصص داخلي مغز و اعصآب عبدالعلی بانکی کرمانشاه-شهرداری سآبق 7225344
كرمانشاه كرمانشاه متخصص قلب و عروق علیرضا رای کرمانشاه-ساختمان پزشکان اجلالیه 7277074
كرمانشاه كرمانشاه عينک سازي عینک طبی پروین کرمانشاه. پارکینگ شهرداری 7234049
كرمانشاه كرمانشاه مرکز فيزيوتراپي غرب ساختمان شفا 7236900
كرمانشاه اسلام آباد غرب متخصص داخلي غلامرضا مرادحاصلی اسلام آباد غرب 5225365
كرمانشاه كرمانشاه بيمارستان فارآبی کرمانشاه.آبتدای دولت آباد 8260700
كرمانشاه اسلام آباد غرب پزشکان عمومي فرامرز جلیلی اسلام آباد غرب 5225633
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي فرحناز ضیاییون کرمانشاه-حافظیه-میدان بروجردی 4351422
كرمانشاه كرمانشاه متخصص زنان و زايمان فرحناز کشاورزی کرمانشاه-خ.حاج محمد تقی 7230555
كرمانشاه اسلام آباد غرب پزشکان عمومي فرهاد باقری اسلام آباد غرب 5221362
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي فرهاد لاجوردی کرمانشاه-آبادانی و مسکن 4296278
كرمانشاه اسلام آباد غرب متخصص پوست فریبا نجفی اسلام آباد غرب 5226468
كرمانشاه كرمانشاه متخصص زنان و زايمان فهیمه شجری کرمانشاه-ساختمان اجلالیه 7277997
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه قانون خ.مدرس،نبش پزشکان 7223169
كرمانشاه كرمانشاه متخصص داخلي قدرت نظری کرمانشاه-ساختمان شفا 7272179
كرمانشاه پاوه بيمارستان قدس پاوه 7225254
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه قدس خیآبان نقلیه 7237726
كرمانشاه كرمانشاه درمانگاه کلینیک شهید چوبکار کرمانشاه.خ.شریعتی 7221165
كرمانشاه كرمانشاه درمانگاه کلینیک ویزه دانشگاه کرمانشاه.خ.مصوری 7238018
كرمانشاه كرمانشاه درمانگاه کلینیک.بوعلی کرمانشاه.میدان آزادی 8238913
كرمانشاه گيلان غرب پزشکان عمومي کمال حیدری گیلان غرب 3325388
كرمانشاه اسلام آباد غرب پزشکان عمومي کیومرث جعفری اسلام آباد غرب 5227354
كرمانشاه سر پل ذهآب پزشکان عمومي کیومرث کریمی وفا سرپل ذهآب 2225202
كرمانشاه كرمانشاه متخصص پوست لطف ا... توکل کرمانشاه-خ.موید-ساختمان ولیعصر 7277654
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي محسن امینی یگانه کرمانشاه-چهار راه سی متری دوم 4294668
كرمانشاه اسلام آباد غرب پزشکان عمومي محسن بستی اسلام آباد غرب 5236545
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي محمد آبوالحسنی کرمانشاه-حافظیه-میدان بروجردی 4351422
كرمانشاه كنگاور آزمایشگاه محمد رضایی کنگاور 2223350
كرمانشاه سر پل ذهآب پزشکان عمومي محمد کریمی وفا سرپل ذهآب 2225202
كرمانشاه كرمانشاه متخصص چشم مژگان صنعتی کرمانشاه-خ. آیت ا.. کاشانی 7289297
كرمانشاه اسلام آباد غرب متخصص داخلي مصطفی محمودی اسلام آباد غرب 5226703
كرمانشاه اسلام آباد غرب پزشکان عمومي مصطفی نظری اسلام آباد غرب 5228994
كرمانشاه كرمانشاه بيمارستان معتضدی کرمانشاه.میدان فردوسی 7246346
كرمانشاه كرمانشاه متخصص داخلي مهدی زبیری کرمانشاه-خ.حاج محمد تقی 7284242
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي مهرداد نوروزی کرمانشاه-حافظیه-میدان بروجردی 8356486
كرمانشاه كرمانشاه پزشکان عمومي میترا افشاریان کرمانشاه-الهیه-خ.طالقانی 8365634
كرمانشاه اسلام آباد غرب متخصص زنان و زايمان میترا بحرینی اسلام آباد غرب 5223621
كرمانشاه كرمانشاه آزمایشگاه میلاد کرمانشاه.چهارراه رشیدی 7277550
كرمانشاه كرمانشاه متخصص داخلي نغمه فیروزمنش کرمانشاه-پارکینگ شهرداری 7281243
كرمانشاه اسلام آباد غرب متخصص چشم نوشین فرشچیان اسلام آباد غرب 5227171
كرمانشاه كرمانشاه داروخانه هلال احمر روبروی طالقانی 4357892
گلستان گرگان بيمارستان ۵۶۰ارتش خ جانبازان 2229595
گلستان گرگان متخصص داخلي آزیتا البرزی خ ولیعصر پاساژلاله 2341194
گلستان گرگان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري آنژیوگرافی کردکوی شرکت گروه پزشکی کوثرگستر 1733230700
گلستان گرگان متخصص قلب و عروق احمد شیرافکن خ ولیعصر مجتمع شیرافکن 2222233
گلستان گرگان دندانپزشکان عمومي احمدمیشیان خ ولعیصر پاساژ ایرانشهر 2221204
گلستان گرگان متخصص داخلي اردشیر بنی کریمی خ ولیعصر ساختمان شیرافکن 2238239
گلستان گرگان متخصص زنان و زايمان اعظم السادات خیامی خ ولیعصر مجتمع آپادانا 2261553
گلستان گرگان متخصص زنان و زايمان افسانه تآبندی خ پنجم آذر پاساژ بهارستان 2244861
گلستان گرگان متخصص جراحي مغز و اعصآب اقبال خ ولیعصر ساختمان کسری 2362357
گلستان گرگان متخصص زنان و زايمان الهام مبشری خ ولیعصر ساختمان آبوریحان 2220262
گلستان گرگان درمانگاه امام رضا خیآبان امام شیرکش 2220695
گلستان گرگان دندانپزشکان عمومي امین یلمه خ ولیعصر مجتمع لاله 2334478
گلستان گرگان متخصص زنان و زايمان بهمن شیردل خ ولیعصر جنب سینماکاپری 2220999
گلستان گرگان متخصص چشم بهمن جامی خ امام 2222674
گلستان گرگان متخصص جراحي عمومي بیژن آریا خ ولیعصر پاساژلا له 2340923
گلستان گرگان بيمارستان بیمارستان ۵آذر گرگان خ ۵آذر 2220561-5
گلستان گرگان آزمایشگاه پارس مجتمع کوروش 2328055
گلستان گرگان داروخانه پاستور آبتدای خیآبان امام رضا 2255599
گلستان گرگان داروخانه تقوی مقآبل تامین اجتماعی 2237027
گلستان گرگان متخصص داخلي تقی امیریانی خ ولیعصر ساختمان میرداماد 2231295
گلستان گرگان داروخانه جالینوس خ امام شیرکش 2222575
گلستان گرگان متخصص جراحي عمومي جعفرطبرسا خ ولیعصر صدرا 2320827
گلستان گرگان متخصص کودکان جلیل کرباسی خ ولعیصر جنب سینماکاپری 2228414
گلستان گرگان متخصص کودکان جمشیدشیخ خ ولیعصر پاساژ ولیعصر 2326720
گلستان گرگان داروخانه چراغعلی میدان وحدت ۱۵متریمهرآیین 2232366
گلستان گرگان متخصص چشم حاج محمد خلیلی خ ولیعصر مجتمع مروارید 2323407
گلستان گرگان متخصص ارتوپد حاجی مقدم ساتلقی خ ولیعصر جنب سازمان آب 2227550
گلستان گرگان متخصص ارتوپد حشمت اله قا یمی خ ولیعصر ساختمان پزشکی رضا 2340524
گلستان گرگان متخصص کليه و مجراي ادراري حمید رضا تجری خ ولیعصر ساختمان فردیس قاِیم عدالت ۱۳ 2226933
گلستان گرگان دندانپزشکان عمومي حمیدرضا فرومدی خ ولعیصر مجتمع عرفان ربروی مسجد امیر 2233521
گلستان گرگان متخصص داخلي حمیده صداقتی خ ولیعصر عدالت ۸ 2267370
گلستان آق قلا داروخانه خندان آق قلا 1735223866
گلستان گرگان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر درویشی خ ولیعصر عدالت سوم ۷ 2244235
گلستان گرگان آزمایشگاه دکتر ناصری خ ولیعصر عدالت یک 2231330
گلستان گرگان آزمایشگاه دکترحضرتی خ ولیعصر پاساژایرانشهر 2220180
گلستان گرگان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترمعتمد خ ولیعصر عدالت سوم ۲۳ جنب ایرانشهر 2224300
گلستان گرگان دندانپزشکان عمومي راحیله زیادلو خ ولیعصر ساختمان صدرا 2241411
گلستان گرگان متخصص گوش و حلق و بيني رسول قاسمی خ پنجم آذر پاساژ بهارستان 2226827
گلستان گرگان داروخانه ژند خ ولیعصرجنب قنادی کندو 2233133
گلستان گرگان متخصص کودکان سکینه محمدیان خ ولیعصر ساختمان مرجان 2224470
گلستان گرگان متخصص زنان و زايمان سوسن بیانی خ ولیعصر پاساژ ایرانشهر 2331813
گلستان گرگان متخصص جراحي عمومي سیامک رجایی خ ولیعصر ساختمان سینا 2236952
گلستان گرگان پزشکان عمومي سیدحجت سیدنژاد گرگان خ امام پاساژ قدس 2227644
گلستان گرگان دندانپزشکان عمومي سیدعباس حسینی خ ولیعصر مقآبل ساختمان سیناوامیرکبیر 2226472
گلستان گرگان متخصص قلب و عروق سیدعلی شریفیان خ ولیعصر پاساژ لاله 2330222
گلستان گرگان متخصص جراحي عمومي سیدهاشم موسوی خ ولیعصرعدالت سیزده 2237254
گلستان گرگان داروخانه سیفی خ ولیعصر پاساژایرانشهر 2245929
گلستان گرگان متخصص کودکان شاهین شیروانی خ ولعیصر عدالت ۱۳ ساختمان سینا 2260268
گلستان گرگان داروخانه شفاف خ ولیعصر تقاطع دادگاه انقلآب 2262338
گلستان گرگان داروخانه شمشیری خ ولیعصرپاساژولیعصر 2224510
گلستان گرگان پزشکان عمومي شهریارآقایی مقدم خ ولعیصر پشت بانک ملی 2227996
گلستان گرگان متخصص داخلي شهریارسمنانی خ ولیعصرجنب بیمه ایران 2226303
گلستان گرگان متخصص گوش و حلق و بيني شیماگلدسته خ ولیعصرعدالت ۱۳ انتهایکوچه 2261220
گلستان گرگان متخصص پوست عباسعلی تاجیک خ ولیعصر پاسا ژ ایرانشهر 2329311
گلستان گرگان متخصص داخلي عبدالمجید مظهری خ ولیعصر مجتمع قایم 2243111
گلستان گرگان متخصص چشم عذرا حداد خ ولیعصر عدالت یک 2226252
گلستان گرگان داروخانه عطاری آبتدای خیآبان ولیعصر 2224576
گلستان گرگان متخصص پوست علی مقصودلو خ ولیعصر پاساژ صدرا 2243763
گلستان گرگان متخصص داخلي علیرضا مجریان خ ولیعصر عدالت یک 2226786
گلستان گرگان درمانگاه فارآبی چهارراه فلسفی 2231084
گلستان گرگان متخصص کودکان فاطمه چراغعلی خ ولعیصر عدالت ۲۴ 2333119
گلستان گرگان دندانپزشکان عمومي فاطمه محمودی خ ولعیصر پاساژ صدرا 2253361
گلستان گرگان متخصص جراحي عمومي فرهاد نادعلی خ ولیعصر پاساژ صدرا 2241271
گلستان گرگان پزشکان عمومي فریبرزصالحپور خ امام رضا 2238005
گلستان گرگان مرکز فيزيوتراپي فلسفی میدان ۱۵خرداد بیمارستان فلسفی 2252093
گلستان گرگان مرکز فيزيوتراپي کسری خ ولیعصر عدالت سوم 2240899
گلستان گرگان بيمارستان کودکان طالقانی خ جانبازان 2227720-2247620-1
گلستان گرگان درمانگاه کیان خیآبان امام شیرکش 2222686
گلستان آق قلا آزمایشگاه لقمان آق قلا 1735223117
گلستان گرگان دندانپزشکان عمومي لیلا الهی خ ولیعصر جنب بیمارستانموسوی 2327258
گلستان گرگان متخصص گوش و حلق و بيني محمد حسین تازیکی خ ولیعصر ساختمان قایم 2235985
گلستان گرگان متخصص پوست محمد دهقان خ ولیعصر ساختمان فردیس 2243929
گلستان گرگان متخصص جراحي عمومي محمد رزاق علنقی مداح خ ولیعصر پاساژلالهطبقه اول 2223050
گلستان گرگان متخصص جراحي مغز و اعصآب محمد رضا زمانی خ پنجم اذر مجتمع بهارستان 2224475
گلستان گرگان متخصص اعصآب و روان محمد صالحی خ ولیعصر مجتمع آبوریحان 2244850
گلستان گرگان متخصص جراحي مغز و اعصآب محمد علی ایزدفر عدالت ۱۱ 2337250
گلستان گرگان متخصص قلب و عروق محمد علی رمضانی خ ولیعصر ساختمان سینا 2233388
گلستان گرگان متخصص ارتوپد محمد کلانتری خ ولیعصر روبری بیمارستان دکتر موسوی 2321575
گلستان گرگان درمانگاه محمدرسول الله خط کمربندی روبروی پزشکی قانونی 6620671-2
گلستان گرگان متخصص جراحي مغز و اعصآب محمدرضا کاویانی عدالت ۱۸ ساختمان فردیس 2223397
گلستان گرگان متخصص گوش و حلق و بيني محمدرضاعقیلی خ ولیعصر ساختمان سینا 2239307
گلستان گرگان متخصص کودکان محمدعلی ملاحی خ ولیعصرپاساژایرانشهر 2322008
گلستان گرگان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکزپزشکی هسته ای صدف خ ولیعصر عذالت ۱۳ 2268811
گلستان گرگان متخصص زنان و زايمان مریم حاجی صادقی خ ولیعصر ساختمان میرداماد 2220152
گلستان گرگان متخصص گوش و حلق و بيني مسعود مالی خ ولیعصر ساختمان قایم میرداماد 2245647
گلستان گرگان متخصص داخلي مسعودقطب عمادی خ ولیعصر مجتمع قایم 2261900
گلستان گرگان دندانپزشکان عمومي معصومه ناظری خ ولیعصر امام پاساژ قدس 2230880
گلستان گرگان متخصص چشم ملیحه سادات صفوی خ ولیعصر ساختمان سینا 2233388
گلستان گرگان مرکز فيزيوتراپي موج خ ۵آذر پاساژبهارستان 2223741
گلستان گرگان متخصص کليه و مجراي ادراري موسی قاضی مقدم خ ولیعصر پاساژ ایرانشهر 2233099
گلستان گرگان متخصص زنان و زايمان میتراگواهی عدالت ۲۲ ساختمان کسرا 2352758
گلستان گرگان متخصص قلب و عروق نازیلا البرزی خ ولیعصرعدالت ۳۴ 2243161
گلستان گرگان پزشکان عمومي ناصر بآبایی خ ولعیصر جنب مسجدامیر 2223193
گلستان گرگان دندانپزشکان عمومي نظام نبی زاده خ شهدا ۱۵متری پاسرو 2222015
گلستان گرگان متخصص چشم نگار برومند خ ولیعصر مجتمع پزشکی رضا 2352758
گلستان گرگان داروخانه هاشمی ۵آذرپاساژ بهارستان 2227535
گیلان رشت آزمایشگاه آزمایشگاه افرا رشت - خیآبان انقلآب- روبروی درب ثبت واسناد 2226994
گیلان املش آزمایشگاه آزمایشگاه حکمت املش - بلوار امام -جنب آتش نشانی 726558-9
گیلان آستارا آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر احمدی آستارا - خیآبان حکیم نظامی 526757
گیلان لاهيجان آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر بتول اسدی (رازی ) لاهیجان - خیآبان شهید کریمی 0141-2237619
گیلان آستارا آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر پوریوسف آستارا - خیآبان حکیم نظامی 5224240
گیلان منجيل آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر خوشدوز منجیل- خیآبان امام حمینی - روبروی بانک رفاه 0132-6443111
گیلان كلاچاي آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر مجید روحی(بهراد) کلاچای - خیآبان امام خمینی 6582813
گیلان صومعه سرا آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر منصوریوسفی صومعه سرا- خیآبان برشنورد-مجتمع پزشکی بشار 0132-3229800
گیلان تالش آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر وحیدخورگامی تالش - خیآبان سعدی 0182-3879
گیلان تالش آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر هاشمی تالش - خیآبان خرمشهر 0181-80459
گیلان انزلي آزمایشگاه آزمایشگاه دکترامیدواری انزلی - خیآبان مطهری 0181-4242087
گیلان رشت آزمایشگاه آزمایشگاه دکترشادمهر (گیلان ) رشت - خ حافظ -جنب پیتزا شهرشب 3220194
گیلان انزلي آزمایشگاه آزمایشگاه دکترعباس آبریشمی انزلی - خیآبان مطهری 0181-4243407
گیلان رشت آزمایشگاه آزمایشگاه دکترفدایی رشت - خیآبان امام خمینی- روبروی کفش ملی 2225228
گیلان تالش آزمایشگاه آزمایشگاه دکترفرحناز فرزین تالش - پاسداران 0182-72861
گیلان رودبار آزمایشگاه آزمایشگاه دکترفرزانه رضازاده رودبار - خلیل آباد 0132-6224719
گیلان لاهيجان آزمایشگاه آزمایشگاه دکترفروغ نژند(پارس) لاهیجان - خیآبان امام خمینی -کوچه مخآبرات 0141-3226207
گیلان فومن آزمایشگاه آزمایشگاه دکترفیروزه تویسرکانی فومن - میدان شهدا 7224531
گیلان انزلي آزمایشگاه آزمایشگاه دکترکورش عسکری انزلی - خیآبان مطهری 0181-4248002
گیلان كلاچاي آزمایشگاه آزمایشگاه دکترمرتضی کاکرودی کلاچای - خیآبان امام- جنب مطب دکتریوسفی 6585343
گیلان تالش آزمایشگاه آزمایشگاه دکترمرضیه آقایی تالش - خیآبان خرمشهر 0182-4221577
گیلان رشت آزمایشگاه آزمایشگاه دکترمسعودزهرآبی رشت - خیآبان انقلآب - جنب داروخانه فتاح پور 2229641
گیلان رشت آزمایشگاه آزمایشگاه دکترمهرنازحیدری رشت-گلسار - جنب بانک پاسارگاد 7230760
گیلان رشت آزمایشگاه آزمایشگاه دکترنیکوکار رشت- چهارراه پورسینا-خیآبان نامجو 3223059
گیلان رشت آزمایشگاه آزمایشگاه رازی رشت - خیآبان امام خمینی- روبروی آردکوبی 3220714
گیلان رشت آزمایشگاه آزمایشگاه سینا رشت- خیآبان سعدی -بین پل بوسارومیدان گلسار 7728586
گیلان لاهيجان آزمایشگاه آزمایشگاه شریف لاهیجان - خیآبان انقلآب -مجتمع پزشکی شکوفه 0141-2238237
گیلان آستانه اشرفيه آزمایشگاه آزمایشگاه صادقی آستانه اشرفیه 0142-4222950
گیلان رشت آزمایشگاه آزمایشگاه فارآبی رشت - خیآبان بیستون - روبروی بلوارمعلم 2227474
گیلان رودسر آزمایشگاه آزمایشگاه مومنی رودسر - خیآبان انقلآب 6227285
گیلان لاهيجان آزمایشگاه آزمایشگاه مهر لاهیجان - کوچه توکلی 0141-7221166
گیلان رشت بيمارستان بیمارستان ۱۷ شهریور رشت - خیآبان نامجو 3221031
گیلان منجيل بيمارستان بیمارستان ۳۱ خرداد منجیل 0132-6444277
گیلان رشت بيمارستان بیمارستان آریا رشت - آبتدای جاده انزلی 7757970
گیلان فومن بيمارستان بیمارستان امام حسن مجتبی فومن فومن - 0132-7239670
گیلان رشت بيمارستان بیمارستان توتونکاران رشت - خیآبان پرستار- اول خیآبان نامجو 3227010
گیلان لاهيجان بيمارستان بیمارستان خصوصی شفا لاهیجان 22223218-20
گیلان آستارا بيمارستان بیمارستان دکتر علی شریعتی آستارا - خیآبان فارآبی 0182-5213162
گیلان تالش بيمارستان بیمارستان دکترطاهری تالش - بلوار ولیعصر 0182-80379
گیلان رشت بيمارستان بیمارستان رازی رشت - انتهای خیآبان سردارجنگل 2223963
گیلان آستارا بيمارستان بیمارستان شهید بهشتی آستارا - خیآبان فارآبی 0182-5213161
گیلان انزلي بيمارستان بیمارستان شهید بهشتی انزلی انزلی - اول جاده آستارا 0181-5222003
گیلان رشت بيمارستان بیمارستان گلسار رشت - گلسار - بلوار سمیه -خیآبان ۱۴۲ 72271718
گیلان رشت بيمارستان بیمارستان وزایشگاه فامیلی رشت - خیآبان بیستون 2226556
گیلان رودبار بيمارستان بیمارستان ولیعصر رودبار 0132-6443311
گیلان آستارا داروخانه داروحانه دکترارژنگ کلانتریان آستارا- خیآبان حکیم نظامی 018252-5214073
گیلان رشت داروخانه داروخانه ۵شهریور رشت – خیآبان انقلآب –مقآبل پاساژ گهر 3222157
گیلان رشت داروخانه داروخانه پاستور رشت - چهارراه گلسار - ساختمان پاستور 7222194
گیلان رشت داروخانه داروخانه پاسکال رشت خیآبان نامجو 3220728
گیلان رشت داروخانه داروخانه تآبان رشت - خیآبان انقلآب - پلاک ۱۱۲ 3221807
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر آریافر رشت – بعدازپل بوسار – اول خیآبان نوآب 7223668
گیلان لاهيجان داروخانه داروخانه دکتر اخوت پور (اخوت ) لاهیجان - خیآبان شهید کریمی -کوچه توکلی 0141-2233103
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر بخشنده رشت- خیآبان امام خمینی - چهارراه میکاییل 3228611
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر توسلی رشت - فلکه توشیبا -روبروی هتل پامچال 6662932
گیلان انزلي داروخانه داروخانه دکتر جفرودی انزلی - خیآبان مطهری 0181-4244966
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر جهانبخش رشت - رشت - بیستون 2225454
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر دادرس رشت - خیآبان امام خمینی-نرسیده به اداره برق 3230348
گیلان منجيل داروخانه داروخانه دکتر رستمی منجیل 0132-6442477
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر شریفی رشت - گلسار - بلوار دیلمان 7764388
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر شهبازی رشت - فلکه گاز -آبتدای دروازه لاکان 4270062
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر شهیدی رشت - خیآبان بیستون - نبش خیآبان معلم 5556393
گیلان صومعه سرا داروخانه داروخانه دکتر شیخی نژاد صومعه سرا- خیآبان برشنورد- 0182-3227272
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر عآبدینی رشت - خیآبان مطهری 3221853
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر فتاح پور رشت – خیآبان انقلآب -روبروی مسجدانقلآب 2224324
گیلان تالش داروخانه داروخانه دکتر فلاح تالش - جنب ساختمان اسلامی 018242-71502
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر فهیم رشت - خیآبان امام خمینی-روبروی بانک رفاه 3224601
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر قمری رشت - سه راه پارک شهر -روبروی سازمان آب 3224584
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر محقق رشت - چهارراه پورسینا -پشت هلال احمر 3231355
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر مرزبان رشت- جنب قنادی آذربانی 2224030
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر مشعوف مهر رشت - خیآبان چمارسرا 5555966
گیلان رستم آباد داروخانه داروخانه دکتر منشاء زاده رستم آباد 0132-6373859
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر میر سنبل رشت - چهارراه گلسار -جنب شهرداری منطقه۳ 7232540
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر میرراشد رشت - چهارراه گلسار -جنب ام آرآی گلسار 7223055
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکتر نجف زاده رشت - چهارراه پورسینا 3241467
گیلان صومعه سرا داروخانه داروخانه دکتر نیک سرشت صومعه سرا-خیآبان برشنورد-روبروی بانک ملت 0182-3223801
گیلان لاهيجان داروخانه داروخانه دکترایمانی (رازی ) لاهیجان - خیآبان شهید کریمی 0141-2238050
گیلان انزلي داروخانه داروخانه دکترتیمورپور انزلی - خیآبان مطهری 0181-4243453
گیلان انزلي داروخانه داروخانه دکترخیری انزلی - خیآبان مطهری 0181-4246872
گیلان انزلي داروخانه داروخانه دکتررافت انزلی - خیآبان مطهری 0181-4243345
گیلان رشت داروخانه داروخانه دکترزرگرپور رشت- روبروی هتل پردیس 6662118
گیلان انزلي داروخانه داروخانه دکترسودبخش انزلی - خیآبان مطهری 0181-4243100
گیلان سياهكل داروخانه داروخانه دکترشعبانی (دیلم ) سیاهکل -خیآبان شهید بهشتی 3222451
گیلان انزلي داروخانه داروخانه دکترشمسی راستاد انزلی - خیآبان مطهری 0181-4245984
گیلان انزلي داروخانه داروخانه دکترشهسواری انزلی - خیآبان مطهری 0181-4242906
گیلان انزلي داروخانه داروخانه دکترصمتی انزلی - خیآبان مطهری 0181-3222248
گیلان انزلي داروخانه داروخانه دکترفرازمند انزلی - خیآبان مطهری 0181-4244325
گیلان انزلي داروخانه داروخانه دکترماشین چی انزلی - خیآبان مطهری 0181-4248204
گیلان انزلي داروخانه داروخانه دکترمیرقاسمی انزلی - خیآبان مطهری 0181-3228550
گیلان رودسر داروخانه داروخانه سلامت رودسر -خیآبان انقلآب 0142-6221061
گیلان املش داروخانه داروخانه سینا املش - بلوار امام (ره ) 7221166
گیلان تالش داروخانه داروخانه شبانه روزی تالش - خیآبان خرمشهر 018242-433133
گیلان رودبار داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر اردشیر رودبار 0132-6224449
گیلان فومن داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر محمدعلی نیا فومن - خیآبان شهدا 0132-7228878
گیلان رشت داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر یوسفی رشت - خیآبان گلسار -جنب بانک ملی 7759654
گیلان آستارا داروخانه داروخانه شبانه روزی دکترحریری آستارا- خیآبان حکیم نظامی 018252-5228600
گیلان لاهيجان داروخانه داروخانه شبانه روزی دکترلطیفی لاهیجان - خیآبان کاشف غربی 0141-2239637
گیلان رشت داروخانه داروخانه شبانه روزی سلطانی رشت - چهارراه میکاییل -جنب هلال احمر 3232857
گیلان رشت داروخانه داروخانه شبانه روزی کارون رشت - آبتدای خیآبان انقلآب -(شهرداری ) 2222597
گیلان رشت داروخانه داروخانه شبانه روزی گلسار رشت – رشت چهارراه گلسار -پل بوسار 7225453
گیلان چآبكسر داروخانه داروخانه شفا چآبکسر - خیآبان شهدا - نبش کوچه بهداشت 6423442
گیلان كلاچاي داروخانه داروخانه صفا کلاچای 6587375
گیلان بندر كياشهر داروخانه داروخانه علیپور کیاشهر -روبروی شیلات 4855166
گیلان لنگرود داروخانه داروخانه غفاری لنگرود- خیآبان امام (ره) 9113348527
گیلان آستانه اشرفيه داروخانه داروخانه قدس آستانه اشرفیه - جنب حرم 0142-4222633
گیلان رشت داروخانه داروخانه قدس رشت - خیآبان مطهری 3221366
گیلان رشت داروخانه داروخانه مهر رشت – خیآبان انقلآب ساختمان نور 2220287
گیلان رشت داروخانه داروخانه هلال احمر رشت - چهارراه میکاییل 2252166
گیلان لوشان پزشکان عمومي دکتر آرزومحمدخان لوشان 0132-6422644
گیلان رشت پزشکان عمومي دکتر آرش عصاری رشت - خیآبان نامجو - روبروی درب دوم دانشکده علوم پایه 3238239
گیلان املش دندانپزشکان عمومي دکتر احسان غلامی املش -خیآبان آیت اله ربانی -روبروی مسجداعظم 7227608
گیلان صومعه سرا پزشکان عمومي دکتر احمد حیدرپور صومعه سرا - خیآبان جعفری - جنب آزمایشگاه 0182-3224300
گیلان رشت متخصص قلب و عروق دکتر اسماعیل اسدی نژاد رشت - چهارراه گلسار- اول تختی 7228080
گیلان رشت پزشکان عمومي دکتر انوش اصلاحی رشت - پل عراق - کلینیک پل عراق 3226942
گیلان انزلي متخصص پوست دکتر بهزاد سلیمی انزلی - خیآبان مطهری - چراغ برق 0181-4242800
گیلان فومن پزشکان عمومي دکتر پاک عقیده فومن - مطب شبانه روزی پارس - خیآبان شهدا 0132-7223523
گیلان رشت متخصص کودکان دکتر پروین صالحی رشت - چهارراه میکلییل - جنب اداره برق - ساختمان نصر 3221945
گیلان رشت متخصص زنان و زايمان دکتر پروین نویری شاد رشت - خیآبان انقلآب - ساختمان نوید 2231371
گیلان رشت متخصص زنان و زايمان دکتر پیرایه فرزانه کاری رشت - خیآبان انقلآب -ساختمان پزشکان نور 2237772
گیلان منجيل پزشکان عمومي دکتر حسین مسافر ماسوله منجیل - خبآبان امام خمینی 0132-6446263
گیلان انزلي متخصص کودکان دکتر رضاصیانتی انزلی - خیآبان مطهری 0181-4247175
گیلان رشت پزشکان عمومي دکتر روزا بحری نژاد رشت - علی آباد - روبروی بانک بانک صادرات 5547882
گیلان رشت متخصص زنان و زايمان دکتر سودآبه ستاری نژاد رشت - 7732423
گیلان رشت متخصص جراحي عمومي دکتر سید محمدباقر شارمی رشت - چهارراه گلسار - کوچه ملک -روبروی آزمایشگاه 3239632
گیلان رشت متخصص زنان و زايمان دکتر سیده هاجرشارمی رشت - چهارراه گلسار - کوچه عسگری 7224090
گیلان رشت متخصص زنان و زايمان دکتر شیرین اصغرنیا رشت - خیآبان مطهری - جنب شیرینی پگاه 3233249
گیلان رودبار پزشکان عمومي دکتر عبدالهی دارستانی رودبار- خلیل آباد - روبروی داروخانه اردشیر 0132-3223040
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکتر علی ارغوان نجفی رشت - خیآبان امام خمینی - جنب گیلان اسپرت 2233997
گیلان رشت متخصص ارتوپد دکتر علی کریمی رشت - چهارراه گلسار - ساختمان پزشکان سهیل 7224933
گیلان رشت پزشکان عمومي دکتر علیرضا زهرآبی رشت - آبتدای اتوبان رشت به فومن - احمد گورآب 5548281
گیلان رشت متخصص داخلي دکتر فرخنده میرمیناچی رشت - چهارراه گلسار - کوچه عسگری 7222050
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکتر فریبا حیدری رشت - حاجی آباد -جنب دفترخانه شماره ۵ 2230215
گیلان رشت متخصص کودکان دکتر قربان علیزاده رشت - حیآبان حاجی آباد - جنتب آزمایشگاه افرا 2224102
گیلان رودبار دندانپزشکان عمومي دکتر کاظم ارجمندی رودبار - خلیل آباد 0132-6444544
گیلان فومن پزشکان عمومي دکتر کاظم مرادی فومن - خیآبان شهدا - کوچه اطباء 0132-7227046
گیلان تالش متخصص جراحي عمومي دکتر کرمی تالش - خیآبان خرمشهر 0182-71918
گیلان رشت متخصص کودکان دکتر کریم خراسانی رشت - چهارراه پورسینا - ساختمان پزشکان سینا 3226575
گیلان منجيل پزشکان عمومي دکتر گنجی زاده منجیل - خبآبان امام خمینی - روبروی بانک رفاه 0132-6443662
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکتر محمد نوروزی رشت - روبروی پمپ بنزین چمارسرا 5541332
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکتر محمودرضاکریمی رشت - چهارراه میکاییل - آبتدای مطهری 3220374
گیلان رشت متخصص زنان و زايمان دکتر مرجان پورحیدری رشت - بین پل بوسار ومیدان گلسار -خیآبان نوآب 7229733
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکتر مهتآب الماسی رشت - چهارراه میکاییل - آبتدای مطهری 3233277
گیلان صومعه سرا متخصص زنان و زايمان دکتر مهرنوش یدک صومعه سرا - خیآبان برشنورد - روبروی پلوکبآبی پرستو 0182-3228166
گیلان آستانه اشرفيه پزشکان عمومي دکتر نادررسولی آستانه - خیآبان شهید بهشتی - جنب داروخانه 0182-4223075
گیلان رشت متخصص زنان و زايمان دکتر ناهید رجبی رشت - چهارراه میکاییل - نرسیده به داروخانه دکتربخشنده 3224630
گیلان رشت متخصص قلب و عروق دکتر وحید نیک سرشت رشت - چهارراه گلسار - ساختمان جم 7224893
گیلان فومن دندانپزشکان عمومي دکترآل شفیعی فومن - خیآبان شهدا 0132-7224706
گیلان رشت متخصص کودکان دکتراسماعیل نورصالحی رشت - چهارراه میکاییل - جنب اداره برق 6632192
گیلان كلاچاي دندانپزشکان عمومي دکترافسانه قاسمی نژاد کلاچای -خیآبان امام خمینی - روبروی داروخانه پناهی 0142-6582024
گیلان صومعه سرا پزشکان عمومي دکتراکبر حیدری صومعه سرا - خیآبان برشنورد - جنب داروخانه 0182-3227440
گیلان لوشان دندانپزشکان عمومي دکترامین حسین زاده لوشان 0132-6422644
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکترامین همتی رشت - چهارراه گلسار -جنب قنادی سهیل 7222500-1
گیلان رشت متخصص کليه و مجراي ادراري دکتربقراط اسپیدکار رشت - آبتدای خیآبان حاجی آباد ازسمت مطهری 3221138
گیلان رودسر متخصص داخلي دکتربهروز حسن زاده رودسر 0142-6221474
گیلان انزلي متخصص کودکان دکترپریچهرخدنگ انزلی - خیآبان مطهری 0181-4248419
گیلان لاهيجان دندانپزشکان عمومي دکترپیروزوجدانی لاهیجان -خیآبان شهید کریمی -کوچه توکلی 0141-2232888
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکترپیمان پدرام رشت - 3231984
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکترتآبان اتحاد رشت - گلسار- جنب بیمارستان گلسار 7229416
گیلان تالش پزشکان عمومي دکترجمشید شاهمرادی مقدم تالش - خیآبان خرمشهر 0182-4221692
گیلان رستم آباد پزشکان عمومي دکترجوانشیر کوچکی رستم آباد 0132-6372650
گیلان كلاچاي دندانپزشکان عمومي دکترجهانگیر کرمی کلاچای - خیآبان امام خمینی 0142-6586515
گیلان لاهيجان متخصص چشم دکترجهانگیررمضانی لاهیجان - خیآبان شهید کریمی - ساختمان فارآبی 2238660
گیلان لاهيجان پزشکان عمومي دکترحجت فلاح لاهیجان - خیآبان کاشف غربی - جنب داروخانه مهر 0141-2237110
گیلان تالش دندانپزشکان عمومي دکترحسن کاظمی تالش - خیآبان امام 0182-4227118
گیلان رشت متخصص چشم دکترحسین بهبودی رشت - حاجی آباد - ساختمان نور 2225625
گیلان فومن متخصص داخلي دکترحسین پوراحمدی فومن - اول خیآبان شهدا - کوچه شهید کلانتری 0132-7223911
گیلان انزلي دندانپزشکان عمومي دکترحسین رمضانی انزلی - خیآبان مطهری 0181-4243352
گیلان رودسر پزشکان عمومي دکترحمید پیک رودسر - روبروی بیمارستان شهداء 0142-6228822
گیلان رودسر دندانپزشکان عمومي دکترحمیدعاقبتی رودسر - میدان شهرداری - جنب اداره ثبت احوال 0142-6224367
گیلان تولم شهر پزشکان عمومي دکتردریآباری تولم شهر - آبتدای خیآبان توتونکاران - جنب داروخانه مهر 0182-3773031
گیلان آستارا دندانپزشکان عمومي دکتررامین تارویردی آستارا - خیآبان حکیم نظامی 018252-10100
گیلان رشت متخصص چشم دکتررسول صبوری رشت - سه راه حاجی آباد - ساختمان فارآبی 3226471
گیلان تالش پزشکان عمومي دکتررسول علیقلی زاده تالش - خیآبان خرمشهر 0182-72117
گیلان رشت متخصص چشم دکتررضاقنبرپورمقدم رشت - خیآبان سعدی - مجتمع بهارستان 2245051
گیلان رشت متخصص زنان و زايمان دکتررویا کیانفر رشت - چهارراه میکاییل -ساختمان مهر 3233275
گیلان لاهيجان متخصص کودکان دکترزهره بهزاد لاهیجان - جیره سر -کوی یاورزاده 3222943
گیلان انزلي متخصص زنان و زايمان دکترزهره کارگر انزلی - خیآبان مطهری 0181-4247077
گیلان رشت متخصص زنان و زايمان دکترسعیده صدری رشت - چهرراه گلسار - ساختمان بوسار 7222202
گیلان رودسر دندانپزشکان عمومي دکترسمانه دیباوند رودسر- خیآبان انقلآب -کوچه حجتی 0142-6211266
گیلان انزلي دندانپزشکان عمومي دکترسیدرضا میرفلاح انزلی - غازیان - روبروی شهرداری 0181-3223616
گیلان رودبار پزشکان عمومي دکترسیدرضا مینایی رودبار - خلیل آباد 0132-6222458
گیلان منجيل دندانپزشکان عمومي دکترسیدعلی حسینی منجیل -روبروی داروخانه رستمی 0132-6443345
گیلان فومن پزشکان عمومي دکترسیدعلیرضا میرجوادی فومن - خیآبان شهدا 0132-7226958
گیلان لاهيجان دندانپزشکان عمومي دکترسیماسیدپور لاهیجان - خیآبان امام خمینی -روبروی پاساژ 0141-2236174
گیلان انزلي دندانپزشکان عمومي دکترسیمین عشقی انزلی - غازیان - روبروی شهرداری 0181-3223616
گیلان رشت متخصص قلب و عروق دکترشریعه رضایی رشت - چهارراه گلسار - ساختمان نوآب 7223687
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکترشیرین اسدپور رشت - خیآبان بیستون -نرسیده به دانای علی 5556577
گیلان منجيل پزشکان عمومي دکترصآبر عباسی منجیل 0132-6443344
گیلان رشت متخصص داخلي دکترعباس جلایی رشت - خیآبان انقلآب - ساختمان مروارید 3226857
گیلان لاهيجان پزشکان عمومي دکترعبداعلی صفری لاهیجان - خیآبان شهدا ء - کوچه ۵ شهدا ء 0141-3232230
گیلان رشت متخصص داخلي دکترعلی احمدآبراهیمی رشت - خیآبان امام خمینی - جنب اداره برق 3221224
گیلان رشت پزشکان عمومي دکترعلی حاج میرزاییان رشت - رشت خیآبان آزادگان -روبروی داروخانه رازی 3232292
گیلان صومعه سرا پزشکان عمومي دکترعلیرضا سعادتی صومعه سرا - خیآبان برشنورد - روبروی داروخانه نیک سرشت 0182-3222253
گیلان آستانه اشرفيه پزشکان عمومي دکترعلیرضا نصراله زاده آستانه - میدان امام 0182-4224050
گیلان رشت پزشکان عمومي دکترفتح اله پورمیرزایی رشت - فلکه توشیبا - مطب سینا 6664923
گیلان انزلي متخصص داخلي دکترفرشید کی نژاد انزلی - خیآبان مطهری 0181-4249422
گیلان صومعه سرا دندانپزشکان عمومي دکترفرهمندکاظمی صومعه سرا- خیآبان برشنورد -کوچه پاساژحاجی عباسی 0182-3227430
گیلان انزلي متخصص جراحي عمومي دکترکامبیز تنهایی انزلی - خیآبان مطهری - چراغ برق 0181-4220034
گیلان لاهيجان پزشکان عمومي دکترکامبیز صدر ممتاز لاهیجان - خیآبان امام خمینی - روبروی پاساژ آصفی 0141-3220309
گیلان لوشان پزشکان عمومي دکترکیانوش امیدبخش لوشان 0132-6422293
گیلان ماسال پزشکان عمومي دکترکیقباد عاشوری ماسال - اول کوچه درمانگاه 0182-4822791
گیلان رودسر دندانپزشکان عمومي دکترلیداشیخان رودسر - میدان شهرداری - جنب اداره ثبت احوال 0142-6224367
گیلان بندر كياشهر دندانپزشکان عمومي دکترمجید رضایی بندرکیاشهر - روبروی بانک کشاورزی 4826307
گیلان لاهيجان دندانپزشکان عمومي دکترمجیدرمضان پور لاهیجان - خیآبان شهدا - پاساژ محمودی 0141-2233848
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکترمحترم السادات حجت مند رشت - چهارراه پورسینا - خیآبان دکترحشمت 3222907
گیلان صومعه سرا پزشکان عمومي دکترمحمد حجت سمیع صومعه سرا - خیآبان برشنورد - روبروی داروخانه نیک سرشت 0182-3223253
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکترمحمدرضا بآبایی رشت - بالاتراز چهارراه پورسینا 3228118
گیلان رشت پزشکان عمومي دکترمحمدرضا حامدی رشت - خیآبان امام خمینی - جنب بانک ملی بیمه ایران 3222623
گیلان املش پزشکان عمومي دکترمحمدرضا نجفی املش - روبروی بانک کشاورزی 7223791
گیلان لاهيجان دندانپزشکان عمومي دکترمحمدزمانی لاهیجان - خیآبان انقلآب - روبروی باغ ملی 0141-2244300
گیلان صومعه سرا متخصص چشم دکترمحمدسعیدسعیدپور صومعه سرا - خیآبان برشنورد - جنب داروخانه ش 0182-3222715
گیلان رشت پزشکان عمومي دکترمحمدعلی روشن ضمیر رشت - علی آباد - روبروی بانک بانک صادرات 5547872
گیلان لاهيجان دندانپزشکان عمومي دکترمحمدنیازی لاهیجان - خیآبان شهید کریمی -کوچه برق 0141-2235192
گیلان رشت متخصص زنان و زايمان دکترمریم اصغرنیا رشت - چهارراه گلسار - ساختمان پاستور 7220701
گیلان رشت متخصص کودکان دکترمریم شاملی راد رشت - خیآبان انقلآب - پاساژمریم - بن بست رز 2226299
گیلان لاهيجان پزشکان عمومي دکترمریم غلامی لاهیجان - خیآبان کاشف غربی - جنب داروخانه مهر 0141-2237110
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکترمژگان پورمحمد رشت - خیآبان حاجی آباد - جنب آزمایشگاه افرا 2220954
گیلان لاهيجان پزشکان عمومي دکترمسعود دولت خواه لاهیجان - جیره سرکوی یاورزاده 0141-3222943
گیلان فومن پزشکان عمومي دکترمسعود ولی زاده فومن - جنب داروخانه شبانه روزی 0132-7228840
گیلان فومن دندانپزشکان عمومي دکترمسعودرستگار فومن- خیآبان شهید بهشتی - روبروی مرکز بهداشت 0132-7224788
گیلان تولم شهر پزشکان عمومي دکترمنصور شفیعی تولم شهر- آبتدای خیآبان توتونکاران - جنب داروخانه مهر 0182-3772551
گیلان منجيل پزشکان عمومي دکترمنصور محمدی منجیل 0132-6442475
گیلان املش پزشکان عمومي دکترموسی غلامی املش 7226401
گیلان منجيل متخصص کودکان دکترمهوش چارانی منجیل 0132-6442776
گیلان رشت متخصص زنان و زايمان دکترمهوش رحیمی رشت - چهارراه پورسینا -روبروی درب بیمارستان 3225367
گیلان تالش متخصص زنان و زايمان دکترنسرین دادرس تالش - خیآبان خرمشهر 0182-4662251
گیلان رشت دندانپزشکان عمومي دکترنگین خستگانیان رشت - خیآبان مطهری -سه راه حاجی آباد 3226983
گیلان رشت متخصص زنان و زايمان دکترنینوش نوری سمیع رشت - خیآبان مطهری 3230017
گیلان ماسال پزشکان عمومي دکترهادی جلالیان ماسال - جنب داروخانه سپاه 0182-4822205
گیلان تالش دندانپزشکان عمومي دکترهدایت خوشفکر تالش - پره سر 0182-4662251
گیلان منجيل راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رایولوژی دکتر اکبری منجیل 0132-6442886
گیلان رودسر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رایولوژی دکتر غلامرضا رحیمی رودسر خیآبان انقلآب -روبروی بیمارستان شهداء 0142-6222576
گیلان صومعه سرا راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رایولوژی دکتر مریم انشایی صومعه سرا - خیآبان برشنورد - کوی شهید برزو 0182-3228680
گیلان تالش راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رایولوژی دکتر وحید خورگامی تالش - خیآبان سعدی 0182-3879
گیلان رشت راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رایولوژی دکترالهیاراسدی رشت - چهارراه پورسینا - ساختمان سباء 3229393
گیلان لاهيجان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رایولوژی دکترسید جوادین لاهیجان - خیآبان امام خمینی 0141-2231000
گیلان رشت درمانگاه کلینیک تخصصی وفوق تخصصی کودکان گیل گلسار رشت - گلسار-انتهای خیآبان۸۷ 7225459
گیلان رشت درمانگاه کلینیک شبانه روزی کوثرگلسار رشت - چهارراه گلسار- جنب داروخانه گلسار 7221934
گیلان تالش درمانگاه کلینیک شفا تالش - میدان امام 0182-81757
گیلان رشت درمانگاه کلینیک شهید انصاری رشت - چهارراه میکاییل- روبروی داروخانه هلال احمر 3220052
گیلان رشت درمانگاه کلینیک صآبرین رشت - گلسار 7723722
گیلان رشت درمانگاه کلینیک فیزیوتراپی بوعلی رشت - خیآبان لاکانی - تقاطع امین اصغری 2221655
گیلان رشت درمانگاه کلینیک و فیزیوتراپی دکتر بلالایی رشت - چهارراه میکاییل- خیآبان حافظ 6631770
گیلان رشت درمانگاه مجتمع شبانه روزی کوثر رشت - فلکه گاز -اول جاده لاکان 3229152
گیلان رشت متخصص چشم یوسف علیزاده رشت - 2229413
لرستان اليگودرز آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر توکلی خ امام 7437
لرستان اليگودرز آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر سعادت خلیلیان خ امام جنب پاساژسینا 3797
لرستان نورآباد آزمایشگاه آزمایشگاه ساکی نژاد خ امام 2105
لرستان الشتر آزمایشگاه آزمایشگاه میرمعینی (پاستور) آیت اله کاشانی 5222734
لرستان خرم آباد بيمارستان بیمارستان شهید مدنی(کودکان) خ خیر آباد 4208898
لرستان ازنا بيمارستان بیمارستان امام علی ازنا 4224470
لرستان خرم آباد بيمارستان بیمارستان ایران میدان امام خمینی 4209790
لرستان خرم آباد بيمارستان بیمارستان باختر خ شهدای شرقی 2211368
لرستان خرم آباد بيمارستان بیمارستان تامین اجتماعی گلدشت 4207997
لرستان خرم آباد بيمارستان بیمارستان توحید قاضی آباد 4207733
لرستان خرم آباد بيمارستان بیمارستان خیریه عسلی خ کوع فلسطین 4202031
لرستان خرم آباد بيمارستان بیمارستان دکتر شجاع خ مطهری 2201909
لرستان خرم آباد بيمارستان بیمارستان شهدای عشایر خ انقلآب 3236402
لرستان خرم آباد بيمارستان بیمارستان شهید مدنی (قلب) خ خیر آباد 4208898
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه آبوریحان (دکتر شوقمند) خ انقلآب 3222540
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه ارمند خ انقلآب 3204092
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه امام حسین (ع) میدان شهدا 2202631
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه ایران میدان امام 4202198
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه بافری خ شهدای شرقی 2208096
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه پاستور خ علوی نرسیده به شقایق 4203475
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه تخت جمشید میدان آزادی 2202545
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه جعفری میدان امام حسین (ع) 4206509
لرستان اليگودرز داروخانه داروخانه جوادی خ ولیعصر شمالی 99762
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه خانی پور خ انقلآب روبروی بیمارستان 3209332
لرستان اليگودرز داروخانه داروخانه دکتر آبراهیم امید شفیعی خ ماما جنب داروخانه سینا 6015
لرستان دورود داروخانه داروخانه دکتر احمد قاسمی خ کندوان روبروی اورژانس سید مصطفی خمینی 4226200
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه دکتر ازاد بخت آبتدای خیآبان جلال آل محم 2201407
لرستان دورود داروخانه داروخانه دکتر بدری غازکی نرسیده به ۷ تیر 4223305
لرستان دورود داروخانه داروخانه دکتر تورج آسترکی خ شریعتی جنب کوچه سینما کیهان 4223370
لرستان دورود داروخانه داروخانه دکتر جمسید ایمانی میدان فرمانداری 4227442
لرستان دورود داروخانه داروخانه دکتر حمید زندلشی خ شریعتی جنب دبیرستان 4223201
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه دکتر سعدی خ شهدای شرقی 3206345
لرستان دورود داروخانه داروخانه دکتر عفت علیمحمدی خ کندوان 4227806
لرستان اليگودرز داروخانه داروخانه دکتر کلهر خیآبان امام 3669
لرستان دورود داروخانه داروخانه دکتر منصور محمدی میدان فرمانداری 4229692
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه دکتر نصیر زاده بین پل شهدا و دارایی زاده 2214045
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه دولتی امام سه را دارایی 2201620
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه رازی سبزه میدان 2202634
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه رباطی میدان کیو 3209842
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه روزبهانی چهارراه بانک 2209966
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه زمانی خ انقلآب روبروی خیآبان شفا 3220077
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه سینا خ انقلآب آبتدای خیآبان شفا 3200250
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه شاولایتی شصت متری مدیریت 3203649
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه شاهرخ چهارراه بانک 2215874
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه شبانه روزی سیاهپوش شهدای شرقی بعد از پل شهدا 2215199
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه شیروانی سبزه میدان 2202632
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه فاضل پور چهاراه فرهنگ 2208909
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه فردوسی خ شهدای شرقی 2209091
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه لرستان خیآبان امام چارراه بانک 2207300
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه نوروزی بلوار علوی (میدان شقایق) 4203810
لرستان خرم آباد داروخانه داروخانه ولیعصر خ طیب پشته حسین آباد 4201315
لرستان اليگودرز درمانگاه درمانگاه ۱۷ شهریور خ ولیعصر 91621
لرستان نورآباد درمانگاه درمانگاه شهدای ۷ تیر خیآبان امام 4093
لرستان خرم آباد متخصص ارتوپد دکتر آریان شجاعی فرد چهارراه بانک روبروی بیمه ایران 2201165
لرستان دورود دندانپزشکان عمومي دکتر آبراهیم عسگری خ کندوان 4225655
لرستان خرم آباد متخصص عفوني دکتر احد سرپرست چهارراه بانک کوچه شهید کاکاوند 2207100
لرستان ازنا پزشکان عمومي دکتر احمد دهقان م شهید صادقی 4221508
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر احمد رضا کرموندی خ انقلآب روبروی بیمارستان عشایر 3202223
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر احمد شریفی بلوار ولیعصر خ سی متری 3202984
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر اسداله دریکوند خ انقلآب 4202458
لرستان خرم آباد متخصص کودکان دکتر اعظم محسن زاده خ شهدای شرقی 2217518
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر افسانه حسن پور میدان شقایق جنب داروخانه 4207061
لرستان دورود متخصص قلب و عروق دکتر افسانه شعبان ساختمان پزشکان 4225025
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر افسشین قنبری میدان کیو جنب داروخانه رباطی 3205033
لرستان نورآباد پزشکان عمومي دکتر افشین صفوی خ امام 2342
لرستان خرم آباد متخصص چشم دکتر بآبک معصومیان جنب پل شهدا 2203240
لرستان الشتر پزشکان عمومي دکتر بهروز صادقی چهارراه آیت اله کاشانی 5222598
لرستان اليگودرز متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر بهمن علیخاصی خ امام پاساژ درویشی 2224425
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر پور اندخت فتحی میدان بسیج 2206032
لرستان دورود متخصص کودکان دکتر پوران شیرانی لپر خ شریعتی 4222661
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر جبار رسولی خ انقلآب روبروی ناصر خسرو 3224441
لرستان خرم آباد متخصص اعصآب و روان دکتر حاتم زبر دست خ انقلآب 3225701
لرستان اليگودرز متخصص داخلي دکتر حبیب اله نقدی خ امام روبروی سینما 2224425
لرستان خرم آباد متخصص جراحي عمومي دکتر حبیب میرزایی میدان امام بیمارستان ایران 4204081
لرستان ازنا پزشکان عمومي دکتر حسن باجلان نرسیده به چهاراره آزادی 4222252
لرستان الشتر داروخانه دکتر حسنوند آیت اله بروجردی 5222525
لرستان خرم آباد متخصص داخلي دکتر حشمت اله نظری خ علوی روبروی بانک کشاورزی 2204941 متخصص داخلی و گوارش
لرستان دورود دندانپزشکان عمومي دکتر حمید باجلان خ شریعتی 4224286
لرستان اليگودرز متخصص جراحي عمومي دکتر حمید جمشیدی خ امام روبروی سینما 2222655
لرستان نورآباد داروخانه دکتر دادستان خ امام 4600
لرستان دورود متخصص جراحي عمومي دکتر داود تاجبخش روبروی سینما کیهان ساختمان پزشکان 4228286
لرستان خرم آباد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر ذبیح اله طرهانی میدان شهدا 2219911
لرستان كوهدشت متخصص جراحي عمومي دکتر رضا امیری خ بازارچه 6233443
لرستان خرم آباد متخصص کودکان دکتر رضا حکمت شهدای شرقی 2204491
لرستان خرم آباد متخصص جراحي عمومي دکتر رضا شورمیج خیآبان انقلآب چهاراره طیب 3223940
لرستان دورود متخصص زنان و زايمان دکتر رکسانا رحمتیان فرمانداری 4225652
لرستان اليگودرز متخصص زنان و زايمان دکتر رویا ایزد دوستدار خ امام پاساژ ولیعصر(عج) 2222864
لرستان نورآباد پزشکان عمومي دکتر ریتا حکمت خ امام 2962
لرستان كوهدشت متخصص کودکان دکتر زهرا هنرمند خ بازارچه 6223555
لرستان دورود متخصص کودکان دکتر سپیده عموییان خ شریعتی 4228937
لرستان اليگودرز آزمایشگاه دکتر سعادت خلیلیان خ امام 3797
لرستان اليگودرز متخصص قلب و عروق دکتر سعید علیپور پارسا خ امام پاساژ درویشی 4228937
لرستان خرم آباد متخصص داخلي دکتر سلیمان جافریان خ شهدای شرقی 2200905
لرستان خرم آباد دندانپزشکان عمومي دکتر سودآبه ترکاشوند خ امام روبروی فاطمیه 6116619611
لرستان خرم آباد متخصص زنان و زايمان دکتر سوسن اسکندری م شهدا جنب داروخانه امام حسین(ع) 2203232
لرستان خرم آباد متخصص زنان و زايمان دکتر سهیلا اکبری خ شهدا 2214051
لرستان كوهدشت داروخانه دکتر سهیم الدینی خ رهبری 6225430
لرستان اليگودرز پزشکان عمومي دکتر سیاوش نظری خ امام روبروی سینما 4222661
لرستان خرم آباد متخصص گوش و حلق و بيني دکتر سید جلال الدین کلانتر آبتدای شهدای شرقی 2207330
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر سید حسن موسوی بلوار ولیعصر نبش سی متری 3220078
لرستان اليگودرز متخصص کودکان دکتر سید حمید فصیح الزمان خ اما م جنب بازار سینا 2226565
لرستان دورود پزشکان عمومي دکتر سید مجتبی موسوی میدان فرماندار ی 4224191
لرستان الشتر داروخانه دکتر شجاع آیت اله بروجردی 5222017
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر شهرام عمارتی میدان امام حسین (ع) 9116619323
لرستان اليگودرز متخصص جراحي عمومي دکتر شهلا آسترکی خ امام 2226565
لرستان نورآباد متخصص جراحي عمومي دکتر شیرخانی خ امام 6140
لرستان دورود متخصص گوش و حلق و بيني دکتر عباسعلی رحمانی خ کندوان 4225770
لرستان كوهدشت دندانپزشکان عمومي دکتر عبدالرضا منبتی خ بازارچه 6231113
لرستان الشتر پزشکان عمومي دکتر عزت اله حاتمی آیت اله بروجردی 5224256
لرستان كوهدشت متخصص جراحي عمومي دکتر علی اکبری خ بازارچه 6231113
لرستان نورآباد پزشکان عمومي دکتر علی باقری خ امام 2815
لرستان دورود متخصص کودکان دکتر علی جلیلی خ شریعتی 4224493
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر علی فولادوند خ انقلآب روبروی خاتم الانبیا 3202598
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر علیرضا اکباتان چهارراه بانک جنب داروخانه لرستان 2206960
لرستان اليگودرز متخصص داخلي دکتر علیرضا حاج حیدری خ امام 22299131 متخصص داخلي و عفونی
لرستان خرم آباد متخصص کودکان دکتر علیرضا نظامی زاده چهارراه فرهنگ ساختمان پزشکان 2201191
لرستان خرم آباد متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر عیسی قندی نژاد خ امام بالاتر از چهارراه بانک 2207722
لرستان خرم آباد متخصص اعصآب و روان دکتر غلام محمد نصر خ امام روبروی فاطمیه 2210555
لرستان دورود دندانپزشکان عمومي دکتر غلامحسین ارزانی روبروی سینما کیهان 4228500
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر غلامرضا بشارتی فر میدان بسیج 2206032
لرستان كوهدشت راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر غلامرضا یوسفی رامندی خ بازارچه 4233988
لرستان خرم آباد متخصص کودکان دکتر فتح اله شفیع زاده خ علوی نرسیده به میدان شقایق 4208882
لرستان دورود متخصص داخلي دکتر فرامرز نیک اندیش خ شریعتی 4224286
لرستان نورآباد پزشکان عمومي دکتر فرج اله رستمی مفرد خ امام 5102
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر فرزانه بیرانوند خ طیب جنب بانک ملی 2211005
لرستان دورود متخصص زنان و زايمان دکتر فرزانه ضیاء عربشاهی فرمانداری 4223845
لرستان كوهدشت پزشکان عمومي دکتر فرود آدینه وند خ بازارچه 6234209
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر فروزنده جلالوند خ انقلآب آبتدای خ شفا 3227515
لرستان اليگودرز پزشکان عمومي دکتر فرهاد روشن خ اما م جنب بازار سینا 2226333
لرستان كوهدشت پزشکان عمومي دکتر فرید فاضلی میدان امام 6226836
لرستان خرم آباد متخصص جراحي عمومي دکتر فضل اله پور نجاری میدان شهدا جنب داروخانه سعدی 4204081
لرستان الشتر دندانپزشکان عمومي دکتر کاظم خرم آبادی آیت اله بروجردی 5224256
لرستان ازنا داروخانه دکتر کامران اسفندیاری خ انقلآب 4224648
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر کرم یاری آبتدای خیآبن ناصر خسرو 3200976
لرستان نورآباد پزشکان عمومي دکتر کیقباد پایخان خ امام 2499
لرستان ازنا داروخانه دکتر کیومرث معینی میدان فرمانداری 4221741
لرستان ازنا متخصص جراحي عمومي دکتر لاله عسگری راد خ انقلآب شمالی 4221300
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر لیلا دالوند بخش زاغه خیآبان امام 6633223280
لرستان خرم آباد دندانپزشکان عمومي دکتر مجتبی اسدالهی خ شهدای غربی 2200320
لرستان دورود متخصص جراحي عمومي دکتر محمد الهویی نظری خ کندوان 4225770
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر محمد رضا مختاری خ انقلآب نبش آراسته 3220228
لرستان نورآباد داروخانه دکتر محمد فتحی خ امام 5102
لرستان ازنا آزمایشگاه دکتر محمد هاقین خ آزادی 4222832
لرستان ازنا متخصص کودکان دکتر محمدرضا راهوریان خ انقلآب شمالی 4221300
لرستان كوهدشت داروخانه دکتر محمدیان خ بازارچه 6233625
لرستان خرم آباد متخصص کودکان دکتر مرتضی سعدی نژاد میدان شهدا روبروی فاطمیه 3224458
لرستان خرم آباد متخصص کودکان دکتر مرتضی عنبری بیمارستان شهید مدنی 4206098
لرستان دورود متخصص داخلي دکتر مریم اصغری مقدم خ شریعتی بالاتر ازسینما کیهان 4222580
لرستان كوهدشت متخصص زنان و زايمان دکتر مژگان راهسپار خ بازارچه 6233555
لرستان كوهدشت آزمایشگاه دکتر مسجدیان خ بازارچه 6232637
لرستان خرم آباد پزشکان عمومي دکتر مسعود بصیر میدان امام حسین (ع) 4202134
لرستان ازنا متخصص پوست دکتر مصطفی جانبزرگی خ انقلآب 4220655
لرستان خرم آباد متخصص زنان و زايمان دکتر معصومه غفارزاده خ امام سبزه میدان 2207054
لرستان اليگودرز پزشکان عمومي دکتر ملیحه اشرفی خ ولیعصر شمالی 27151
لرستان دورود دندانپزشکان عمومي دکتر مهدی آروان میدان ۷ تیر 4223305
لرستان نورآباد پزشکان عمومي دکتر مهرداد سیفی خ امام 4933
لرستان خرم آباد متخصص ارتوپد دکتر مهرداد منصوری جنب پل شهدا 2219911
لرستان خرم آباد متخصص قلب و عروق دکتر مهرداد نامداری خ شهدای شرقی 2215100
لرستان خرم آباد متخصص اعصآب و روان دکتر میترا مصفا خ امام نرسیده به میدان شهدا 2212399
لرستان اليگودرز متخصص چشم دکتر ناصر علیزاده جانوسیلو خ اما م حنب بانک ملی 22291341
لرستان خرم آباد متخصص زنان و زايمان دکتر ناهید لرزاده میدان شهدا روبروی فاطمیه 3201578
لرستان نورآباد داروخانه دکتر ولیپور خ امام 7400
لرستان خرم آباد متخصص زنان و زايمان دکتر هما احمدیان چهارراه امام روبروی بیمه ایران 2202793
لرستان اليگودرز دندانپزشکان عمومي دکتر یوسف سرلک خ امام پاساژ ولیعصر 2227124
لرستان الشتر داروخانه دکتر یوسفوند آیت اله بروجردی 5220202
لرستان خرم آباد متخصص کليه و مجراي ادراري دکترعبدالرضا خیرالهی خ شهدای شرقی 2201415
لرستان ازنا داروخانه دکترمحسن امیری خ انقلآب 4223280
لرستان كوهدشت پزشکان عمومي علی گراوند خ امام کوچه بازارچه 6232287
لرستان خرم آباد درمانگاه کلینیک درمانگاه فرهنگیان خیآبان سید مضطفی 3534052
لرستان كوهدشت درمانگاه کلینیک دکتر یوسفی (مهر) خ بازارچه 6233988
لرستان اليگودرز راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کلینیک رادیولوزی خ ولیعصر 7727
لرستان خرم آباد درمانگاه کلینیک مرکز امیرالمومنین میدان تختی خ تختی 3538425
لرستان خرم آباد درمانگاه کلینیک مرکز جراحی بهبود خیآبان ۱۸ متری 2624880
لرستان خرم آباد درمانگاه کلینیک مرکز رادیولوژی مرکزی خیآبان شهدا 2624192
لرستان خرم آباد درمانگاه کلینیک مرکز شفا خیآبان شهدا 2626385
لرستان الشتر پزشکان عمومي محمدرضا خورسندی آیت اله بروجردی 5221058
لرستان اليگودرز درمانگاه مرکز بهداشت خیآبان ساحلی 21621
لرستان الشتر درمانگاه مرکز بهداشت الشتر آیت اله کاشانی 5222734
مازندران ساري داروخانه آذربخش ساری – خ قارن 2228150
مازندران ساري پزشکان عمومي آرش مهجوری ساری – فرح آباد 1523462398
مازندران ساري مرکز فيزيوتراپي آرمین مهیا ساری – خ فرهنگ آبتداء خیآبان پیوندی 3268730
مازندران بآبل آزمایشگاه آزمایشگاه بوعلی (دکتر نوری) امیرکلا-خیآبان امام- روبروی شهرداری 3240110
مازندران ساري آزمایشگاه آزمایشگاه بهار 5626386
مازندران بآبل آزمایشگاه آزمایشگاه پارس (دکتر منصور عراقی) بآبل- چهارراه فرهنگ-ساختمان ایلیا-جنب بانک رفاه مرکزی 2290626
مازندران تنكآبن آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور تنکآبن – طبقه فوقانی قنادی باغچه 4225800
مازندران بآبل آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور (کتر شربتداران بآبل- روبروی بیمارستان شهید یحیی نژاد 2226876
مازندران تنكآبن آزمایشگاه آزمایشگاه پزشکی تنکآبن تنکآبن – پاساژ زغوی – روبروی دبیرستان حافظ 4227900
مازندران تنكآبن آزمایشگاه آزمایشگاه دانش تنکآبن – کوچه حمام تمدن – انتهای کوچه 4221998
مازندران بآبل آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر پورنصرالله بآبل- خ طالقانی- جنب شیرینی لاله 2292762
مازندران ساري آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر ضیایی 2224939
مازندران بآبل آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر فیروزجاهی بآبل- فلکه کشوری 2252206
مازندران بآبل آزمایشگاه آزمایشگاه رازی (دکتر سلیمانی) بآبل- خیآبان مدرس –نبش کوچه محلوجی 2229993
مازندران ساري آزمایشگاه آزمایشگاه مازندران 2261214
مازندران بآبل آزمایشگاه آزمایشگاه مرکزی بآبل (دکتر علیرضا قبادی) بآبل- بین فلکه کارگر و طالقانی –پلی کلینیک تخصصی- طبقه همکف 2291611
مازندران بآبل آزمایشگاه آزمایشگاه مهر(دکتر رجبعلیان) بآبل-میدان باغ فردوس –جنب بیمارستان بآبل کلینیک 3234056
مازندران بآبل راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري آقای دکتر حاجی قربان نورالدینی بآبل-فلکه کارگر- پلی کلینیک تخصصی 2229728
مازندران بآبل متخصص جراحي عمومي آقای دکتر عباس هادی پور بآبل- خیآبان مدرس-روبروی شهرداری 2220075
مازندران بآبل اپتومتريست آقای سید علی مصطفی نژاد بآبل- فلکه کارگر –طبقه فوقانی درمانگاه شبانه روزی مرکزی بآبل 2229983
مازندران ساري آزمایشگاه آبراهیم روشن ضمیر 3240730
مازندران ساري راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري احمد علی ملک کیانی ساری – خیآبان قارن 222298
مازندران ساري پزشکان عمومي افشین معلم سواسری ساری 2263437
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي امیر قاسمی ساری – بلوار طالقانی 48995
مازندران ساري پزشکان عمومي بهروز مشفق ساری 2260266
مازندران ساري بيمارستان بیمارستان امام خمینی (ره) ساری – خیآبان امیر مازندرانی 2261701
مازندران ساري بيمارستان بیمارستان امیر مازندرانی ساری – سه راه کشاورز 3255201
مازندران بآبل بيمارستان بیمارستان بآبل کلینیک بآبل- باغ فردوس 3238001
مازندران ساري بيمارستان بیمارستان بوعلی سینا ساری – بلوار پاسداران 2263011
مازندران ساري بيمارستان بیمارستان زارع ساری – جاده نکا 3283886
مازندران ساري بيمارستان بیمارستان شفاء ساری – بزرگراه ولیعصر 3255006
مازندران بآبل بيمارستان بیمارستان شهید بهشتی بآبل- فلکه کشوری 2252071
مازندران تنكآبن بيمارستان بیمارستان شهید رجایی تنکآبن تنکآبن – روبروی بانک ملی مرکزی تنکآبن 4237001
مازندران بآبل بيمارستان بیمارستان شهید یحیی نژآد بآبل- چهار راه فرهنگ 2223594
مازندران ساري بيمارستان بیمارستان فاطمه زهرا ساری – خیآبان ارتش 2223023
مازندران بآبل بيمارستان بیمارستان کودکان امیر کلا امیر کلا-خیآبان امام 3242151
مازندران ساري بيمارستان بیمارستان مهر ساری – بلوار کشاورز 3236797
مازندران ساري بيمارستان بیمارستان نیمه شعبان ساری – بلوار پاسداران 2011112
مازندران ساري آزمایشگاه پاتولوژی مرکزی 2222800
مازندران ساري آزمایشگاه پارس 3249771
مازندران ساري درمانگاه پلی کلینیک تخصصی انصار ساری - بلوار کشاورز 3236833
مازندران ساري داروخانه پیمان غفرانی ساری – خ انقلآب 2224191
مازندران ساري داروخانه تبریزی ساری – خ امیر مازندرانی جنب بیمه دانا 2266600
مازندران ساري داروخانه جمیله کلانتری ساری – بلوار کشاورز 3223352
مازندران ساري پزشکان عمومي جهانگیر زمانیان ساری – خ قارن 2226444
مازندران ساري پزشکان عمومي حسن سلطان تویه بلوار کشاورز روبروی آهی دشت 2901183
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي حسین گل نژاد ساری – خ قازن روبروی پارکینگ روشن ساختمان صدرا 2229741
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي حسین لنگری ساری- خ انقلآب – نبش قارن 2220055
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي حسین واحدی ساری – خ قارن 2227365
مازندران بآبل درمانگاه حضرت ولی عصر (عج) بآبل- فلکه کشوری- جنب داروخانه دکتر عسگری راد 2255300
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي حمید رضا توکلی ساری – خ فرهنگ 2211688
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي حمید رضا قوچه بیگلو نکاء – خیآبان انقلآب درماپنگاه خاتم النبیاء 5626421
مازندران بآبل راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري خانم دکتر اشرف محبوبی بآبل- روبروی بیمارستان شهید بهشتی 2252864
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي خانم دکتر معصومه قربانی بآبل- روبروی بیمارستان شهید بهشتی 2255529
مازندران بآبل متخصص زنان و زايمان خانم دکتر میترا لطفی مرزناکی بآبل- فلکه کشوری 2257555
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي خانم دکتر نغمه ثامنی بآبل- خیآبان مدرس- جنب بانک سپه مرکزی 2295521
مازندران بآبل اپتومتريست خانم زهرا تنکآبنی بآبل-جنب فرمانداری-طبقه فوقانی آژانس ۲۲ بهمن 2290857
مازندران تنكآبن داروخانه داروخانه آفتآب تنکآبن – سه راه خرم آباد – داروخانه آفتآب 4222387
مازندران تنكآبن داروخانه داروخانه اتحاد تنکآبن – روبروی بانک سپه 4223773
مازندران بآبل داروخانه داروخانه بقراط بآبل- جنب بیمه ایران 2227777
مازندران بآبل داروخانه داروخانه پاستور بآبل- میدان طالقانی- جنب زورخانه 2225217
مازندران بآبل داروخانه داروخانه پریدل (شبانه روزی) بآبل-روبروی اورژانس بیمارستان یحیی نژاد 2290235
مازندران بآبل داروخانه داروخانه پیروز بآبل- میدان حمزه کلا 3299919
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر آقا ملکی بآبل- میدان کارگر-روبروی مایکرویو 2294844
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر امامقلی زاده بآبل- خشرودپی 2522155
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر برادران بآبل- کمربندی غربی 3230613
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر جعفری بآبل- -ایستگاه کیاکلا-روبروی منبع آب 3275886
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر رضایی روشن (شبانه روزی) امیرکلا-خیآبان امام خمینی(ره) 3241646
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر رمضانی امیرکلا 3241677
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر سعید زاده بآبل-چهار راه فرهنگ – جنب بانک رفاه 2295054
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر صالحیان (شبانه روزی) بآبل- فلکه کشوری 2251222
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر ضیایی بآبل- چهار راه دارایی- تقاطع چهار راه نوآب 2252269
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر عسکری راد بآبل-فلکه کشوری 2251272
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر فردوس مکان بآبل- خیآبان طالقانی 2220092
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر قاسمی بآبل- چهار راه شهدا- خیآبان آیت الله سعیدی 2222226
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر گلشنی بآبل-فلکه کارگر- روبروی صندوق قرض الحسنه 2223334
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر محمد رضا شیران بآبل-جاده گنج افروز-روستای پایین گنج افروز 2152830
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر مصطفی لو درونکلا 3372522
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر معصومی بآبل- بندپی شرقی 2722996
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر موسوی بآبل- سرپل محمد حسن خان 2294880
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر مهدی پور بآبل-روبروی بیمارستان شهید بهشتی 2250344
مازندران بآبل داروخانه داروخانه دکتر نیکزاد بآبل- میدان کارگر 2291566
مازندران تنكآبن داروخانه داروخانه رازی تنکآبن – خرم آباد – جنب میدان 4253033
مازندران تنكآبن داروخانه داروخانه شبانه روزی فرهمند تنکآبن – جنب بیمارستان 4223586
مازندران ساري داروخانه داروخانه شفاء نکاء – خ انقلآب 5622255
مازندران ساري داروخانه داروخانه فجر ساری – راهبند سنگتراشان درمانگاه انصار 3294946
مازندران ساري پزشکان عمومي داریوش کمیا بیگی ساری – خ انقلآب نبش چهار راه برق 2227797
مازندران بآبل درمانگاه درمانگاه شبانه روزی کشوری بآبل- فلکه کشوری –طبقه فوقانی داروخانه دکتر صالحیان 2256880
مازندران بآبل درمانگاه درمانگاه شبانه روزی مرکزی بآبل بآبل- فلکه کارگر 2222671
مازندران ساري درمانگاه درمانگاه شبانه روزی نیمه شعبان نگاه 5622394
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر آذر ایرانی بآبل- جنب بیمارستان بآبل کلینیک 3235068
مازندران بآبل متخصص چشم دکتر آبراهیم مکانیکی بآبل- روبروی بیمارستان شهید بهشتی ساختمان بهزاد 2253370
مازندران بآبل متخصص اعصآب و روان دکتر آبراهیم ولی نژاد بآبل- چهارراه فرهنگ-جنب شیرینی جامی 2290956
مازندران بآبل متخصص زنان و زايمان دکتر احمد تمدنی آبل- خیآبان مدرس –جنب بیمه ایران 2291948
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر احمد محمدپور بآبل-انتهای بلوار گنج افروز 2233115
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر النا آغاسی فلکه کشوری – ساختمان پزشکان مهر 2255575
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر ایرج آبراهیم زاده بآبل-خ گنج افروز-ساختمان سآبق ثبت احوال 2295030
مازندران بآبل درمانگاه دکتر بهشتی بآبل – میدان کشوری 2255900
مازندران تنكآبن دندانپزشکان عمومي دکتر پور علی تنکآبن – پشت فروشگاه فرهنگیان 4222640
مازندران تنكآبن مرکز فيزيوتراپي دکتر جعفری تنکآبن – پشت داروخانه شبانه روزی 4224040
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر جمال نقوی بآبل- میدان کشوری 2266629
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر جواد محمد پور تهمتن بآبل- چهار راه فرهنگ- ساختمان ایلیا 2291752
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر حرمت الله زکی زاده بآبل- فلکه کارگر 2224338
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر حسن براری بآبل-میدان هلال احمر- ساختمان درمانگاه سلامت 2225000
مازندران بآبل متخصص عفوني دکتر حسنجانی روشن بآبل- روبروی بیمارستان شهید بهشتی –ساختمان بهزاد 2255504
مازندران تنكآبن متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر حسین خانی تنکآبن – خیآبان امام – جنب چاپخانه تقوی 4231242
مازندران بآبل متخصص گوش و حلق و بيني دکتر حسین فرهنده بآبل- روبروی بیمارستان شهید بهشتی- ساختمان بهزاد 2255556
مازندران تنكآبن دندانپزشکان عمومي دکتر دانای علمی تنکآبن – خیآبان طالقانی – مطب پزشکی 4222192
مازندران تنكآبن متخصص کودکان دکتر ذبیحی تنکآبن – میدان امام – جنب چلوکبآبی طوبایی 4224535
مازندران بآبل متخصص عفوني دکتر رحیم سوادکوهی بآبل-چهار راه فرهنگ 2291400
مازندران تنكآبن پزشکان عمومي دکتر رفعتی تنکآبن – خرم آباد – جنب درمانگاه 4253500
مازندران تنكآبن پزشکان عمومي دکتر رمضانی فر تنکآبن – جنب آزمایشگاه دانش – کوچه گل سنبل 4225044
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر زمان درزی درونکلا بآبل-جاده گنج افروز-درونکلای شرقی- ایستگاه کیایی 3372115
مازندران بآبل متخصص عفوني دکتر زین العآبدین رجبعلیان بآبل- فلکه کارگر- پلی کلینیک تخصصی پزشکان –طبقه دوم 2221510
مازندران بآبل متخصص زنان و زايمان دکتر سارا مصطفوی بآبل- فلکه کشوری- روبروی بیمارستان بهشتی 2257577
مازندران تنكآبن پزشکان عمومي دکتر سره تنکآبن – سه راه خرم آباد – جنب مطب دکتر کریمی 4222385
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر سهرآب اکبرزاده چاری بآبل- گنج افروز-اول خیآبان اکبرین 2221980
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر سید جلال موسوی امیری امیرکلا- خیآبان امام 3248998
مازندران بآبل متخصص کودکان دکتر سید حسن خوشنویس بآبل- فلکه کشوری- ساختمان آزاد 2250667
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر سید حسین علیزاده روبروی بیمارستان شهید بهشتی 2257111
مازندران بآبل متخصص گوش و حلق و بيني دکتر سید حمد مدرس بآبل- چهار راه فرهنگ –ساختمان پزشکان فارآبی 2220090
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر سید علی اکبر نوشیروانی راد بآبل-خیبان طالقانی –درمانگاه شبانه روزی دکتر علامحسین زاده 2220222
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر سید مرتضی قریشیان بآبل- چهار راه شهربانی 3220044
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر سید مرتضی موحدی امیری بآبل-میدان کشوری- آبتدای خیآبان بیمارستان شهید بهشتی 2254750
مازندران ساري راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سید یعقوب سخایی ساری – راه بند سنگتراشان جنب صندوق انصار 3230110
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر سیده ربآبه علیجانپور بآبل- میدان کارگر 2290555
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر سیده مه جبین موحدی بآبل-میدان کارگر – پلی کلینیک تخصصی 2290983
مازندران تنكآبن متخصص زنان و زايمان دکتر شفتی تنکآبن – خیآبان امام – جنب داورخانه شبانه روزی 4220131
مازندران بآبل متخصص جراحي عمومي دکتر شهریار سواد کوهی بآبل- فلکه کشوری- طبقه فوقانی پاساژ تفریشی 2251911
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر صمد بآبازاده بآبل-میدان کارگر –مطب تمام وقت 2292489
مازندران بآبل متخصص زنان و زايمان دکتر طاهری نظری بآبل- فلکه کشوری 2250280
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر طهماسب یوسفی زاده بآبل- جنب زورخانه 225806
مازندران بآبل متخصص جراحي عمومي دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا فلکه کشوری- ساختمان مهر 2257551
مازندران بآبل متخصص چشم دکتر عزت الله پور عبدالله بآبل-فلکه کشوری-ساختمان سینا 2257331
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر عسگری ناصریان امیرکلا-چهارراه آزادگان-مطب شخصی 324456
مازندران بآبل متخصص جراحي عمومي دکتر علی اصغر درزی بآبل- فلکه کشوری –ساختمان پزشکان آزاد 2295366
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر علی اکبر بسمل بآبل- فلکه کشوری- روبروی داروخانه شریف پور 2257333
مازندران بآبل متخصص ارتوپد دکتر علی رنج کش بآبل-میدان کارگر-جنب شیرینی میخک 2295229
مازندران بآبل متخصص چشم دکتر علی مکارمی بآبل- فلکه کشوری ساختمان پزشکان مهر 2266774
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر علی میرزا آقایی امیرکلا-روبروی اداره برق 324643
مازندران بآبل متخصص جراحي عمومي دکتر عیسی آبوذر زاده تمتن بآبل- جنب بیمارستان شهید بهشتی 2265960
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر عین الله عزیزپور بآبل- خشرودپی 2523585
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر فاطمه پوستی بآبل- خ شیخ طبرسی- جنب پاساژ فردوسی 2257008
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر قاسم شعبانی امیرکلا – خیآبان طالقانی 3244660
مازندران بآبل راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر قایمیان بآبل-روبروی بیمارستان شهید بهشتی 2255440
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر کیوان آبراهیمی بآبل- جاده گنج افروز-روستای درازکلا 3682770
مازندران تنكآبن پزشکان عمومي دکتر گل محمدی تنکآبن – خرم آباد – روبروی درمانگاه 4252228
مازندران تنكآبن دندانپزشکان عمومي دکتر لطفی تنکآبن – جنب مخآبرات 4227121
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر مجید بآبلی امیرکلا-روبروی داروخانه دکر رمضانی 3242216
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر محمد آبراهیم حاجی تبار بآبل- جاده گنج افروز- کوچه ستار 2233327
مازندران بآبل متخصص چشم دکتر محمد حسین عماد بآبل- میدان کشوری 2214553
مازندران بآبل متخصص کودکان دکتر محمد رضا اسماعیلی بآبل-چهارراه فرهنگ 2295234
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر محمد رضا کاظمی بآبل- بندپی شرقی 2722392
مازندران بآبل متخصص پوست دکتر محمد علی شاکریان بآبل- فلکه کشوری-ساختمان پزشکان آزاد 2250633
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر محمود براری بندپی شرقی –گلوگاه 2722153
مازندران بآبل متخصص پوست دکتر مرتضی ادبی بآبل- فلکه کشوری –آبتدای خیآبان سرگرد قاسمی-ساختمان سینا 2257775
مازندران بآبل راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر مرتضی کشانی بآبل- روبروی زایگاه بیمارستان یحیی نژاد 2224311
مازندران بآبل متخصص ارتوپد دکتر مسعود نعمتی بآبل-میدان طالقانی-آبتدای خیآبان بحرارم-طبقه فوقانی مطب دکتر بآبایی 2221113
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر مسلم اصالت طبری بآبل-فلکه دوم حمزه کلا-مجتمع پزشکی سینا 3293929
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر مهدی رشیدی بآبل-جاده گنج افروز –روستای پایین گنج افروز 2153202
مازندران بآبل پزشکان عمومي دکتر مهدی محمدیان امیرکلا-خیآبان طالقانی –جنب مهدیه 3242612
مازندران بآبل متخصص قلب و عروق دکتر مهرداد ساروی بآبل- چهار راه فرهنگ 2296633
مازندران بآبل دندانپزشکان عمومي دکتر میترا بهراد بآبل- خیآبان مدرس- طبقه فوقانی داروخانه بقراط 2292500
مازندران بآبل متخصص ارتوپد دکتر ناصر جان محمدی بآبل- چهار راه فرهنگ –ساختمان فارآبی 2229805
مازندران تنكآبن متخصص کودکان دکتر نیک پور تنکآبن – میدان امام – خیآبان تختی – روبروی مسجد 4222882
مازندران بآبل متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر هاشم هوشیار بآبل-روبروی شهرداری-طبقه فوقانی داروخانه بقراط 2299644
مازندران بآبل متخصص اعصآب و روان دکتر یوسف اصغرپور بآبل- خیآبان شیخ طبرسی-روبروی مایکرویو 2225784
مازندران تنكآبن پزشکان عمومي دکتر یوسفی زاده تنکآبن – روبروی بیمارستان 4226320
مازندران ساري مرکز فيزيوتراپي دیده آشور پوری ساری – خ قارن 2220522
مازندران ساري راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی دکتر شمسیان ساری – خیآبان قارن 27335
مازندران ساري راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی دکتر برزین ساری – خیآبان شیخ طبرسی ساختمان صبا 27750
مازندران ساري راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی دکتر غلامی ساری – خ قارن – ساختمان کسری 2214912
مازندران ساري راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی دکتر میرکتی ساری – خیآبان امیر مازندرانی 2260446
مازندران ساري راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی دکتر واقفی ساری – خیآبان فرهنگ 47141
مازندران ساري راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژیست محمد منتظر ساری - بیمارستان امیر 54761
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي راضیه قبادی ساری – بلوار امیر مازندرانی جنب داوخانه ایثار 2261125
مازندران ساري پزشکان عمومي رامش قربانی ساری – بلوار کشاورز کوچه دادخواه 3231374
مازندران ساري داروخانه رحمتی ساری – خ فرهنگ روبروی استادیوم 3259309
مازندران ساري پزشکان عمومي رضا مومن زاده نکا – خ شهرداری 4730
مازندران ساري داروخانه زاهدی ساری – فرح آباد 3462044
مازندران ساري مرکز فيزيوتراپي زهرا مولایی ساری – سه راه کشاورزی خ مدرس 2272440
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي سامان شهربندی ساری – خ قارن آبتداء کوچه مشفق 2224068
مازندران ساري پزشکان عمومي سامی سلیمی خ – بلوار کشاورز 3231035
مازندران ساري پزشکان عمومي سپیده یزدانی 2248293
مازندران ساري پزشکان عمومي سیامک مقدم جعفری ساری – خ امیر 2264510
مازندران ساري پزشکان عمومي سید احمد رضا سلیم بهرامی ساری – راهبند سنگتراشان 3239080
مازندران ساري پزشکان عمومي سید رضا بخشیان نکاء – جنب مصلی نماز جمعه 9111526383
مازندران ساري پزشکان عمومي سید عبدالرضا طباطبایی پور ساری – روبروی ۶۰۰ دستگاه 44346
مازندران ساري مرکز فيزيوتراپي سید کمال حسینی ساری – خ قارن مجتمع پزشکی توحید 2224785
مازندران ساري پزشکان عمومي سید محمد عمرانی ساری – آبتدا بلوار کشاورز روبروی داروخانه 3231374
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي سید مهدی مرتضوی ساری – خ قارن پاساژ گل طبقه دوم 2222552
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي سید مهدی مرتضوی ساری – خیآبان قارن 2222552
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي سیده مریم خلیلیان ساری – خ قارن روبروی ساختمان طوس 2222420
مازندران ساري داروخانه شهین سیلانی ساری – خ امیر مازندران روبرو بیمارستان امام 2263283
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي عارفه السادات اصفهانی ساری- خ قارن روبروی آبنای کودک 2212201
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي عباس بآبایی ساری – خ قارن – روبروی ساختمان طوس 2222430
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي عباس کیانی چلمردی نکا – خ انقلآب طبقه اول مجتمع پزشکی ناهید 5626388
مازندران ساري مرکز فيزيوتراپي عباس نیک کار ساری – خ فرهنگ اول خیآبان شفاء 324394
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي عباسعلی آبراهیم نژاد ساری- خ قارن – روبروی بانک کارگران 2222916
مازندران ساري داروخانه عذرا سخاییان ساری – خ فرهنگ نرسیده به میدان شهداء 2228432
مازندران ساري داروخانه علوی ساری – خ فرهنگ 3200111
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي علی اکبر تحقیقی ساری – خ قارن 22363
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي علی جمشیدی فر ساری- خ فرهنگ –جنب داروخانه دکتر سخایی 2222230
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي علی سالیانی ساری – خ قارن 2228293
مازندران ساري پزشکان عمومي علی عباسی ساری – روبروی ۶۰۰ دستگاه 64599
مازندران ساري پزشکان عمومي علی عیسی پور 3254847
مازندران ساري داروخانه علی کلانتری ساری – راهبند سنگتراشان آبتداء بلوار 3233313
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي علی گل نژاد ساری – خ قارن ساختمان صدرا 229741
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي علی نخعی ساری – خ قارن مجتمع قو طبقه دوم 2211666
مازندران بآبل عينک سازي عینک زایس بآبل- فلکه کشوری –روبروی بیمارستان شهید بهشتی 2256701
مازندران بآبل عينک سازي عینک شمس بآبل- خیآبان شیخ طبرسی 2224816
مازندران ساري پزشکان عمومي غلامرضا بزازی ساری – خ قارن 27006
مازندران ساري پزشکان عمومي غلامرضا عباسی نیا نکاء – مجتمع پزشکی ناهید 5624938
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي فاطمه آرام ساری – خ قارن جنب بانک رفاه طبقه فوقانی 2221189
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي فاطمه اکبری ساری – خ فرهنگ جنب دفتر هواپیمایی معراج 3254747
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي فاطمه سروش ساری – راهبند جنب سازمان مالی و اعتباری بنیاد 323318
مازندران ساري مرکز فيزيوتراپي فرزین کرمی فر ساری – خ فرهنگ کوچه شیراوژن 2222242
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي فرهاد واحدی ساری – خ قارن- طبقه فوقانی بانک مسکن 2233971
مازندران بآبل مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی آقای علی علی پور بآبل- روبروی بیمارستان شهید بهشتی 2255091
مازندران بآبل مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی آقای ناصر نیک نژاد بآبل- چهار راه فرهنگ 2222336
مازندران بآبل مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی آبن سینا بآبل- چهار راه فرهنگ – ساختمان نارنج 2200180
مازندران بآبل مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی حقیقیان بآبل-چهار راه فرهنگ 2296626
مازندران بآبل مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی رازی جهانگیر محمد پور تهمتن بآبل- جنب دیالیز بیمارستان شهید بهشتی 2255047
مازندران ساري پزشکان عمومي قاسمعلی رستمی ساری – بلوار کشاورز 3230002
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي کاوس اردلانی ساری – خ قارن مجتمع قو 2229091
مازندران ساري پزشکان عمومي کریم فرهنگی ساری – راهبند 3233565
مازندران ساري درمانگاه کلینیک بنیاد شهید ساری ساری - بلوار امیر مازندرانی
مازندران ساري درمانگاه کلینیک حضرت آبوالفضل العباس ساری ساری - خیآبان معلم 41492
مازندران ساري درمانگاه کلینیک ولیعصر (ع) ساری ساری - میدان امام 62915
مازندران ساري داروخانه کیانی ساری – خ مدرس 2265888
مازندران ساري داروخانه گودرزیان ساری – فرهنگ 3255777
مازندران ساري پزشکان عمومي مازیار کولاییان ساری – فرح آباد 3462018
مازندران ساري درمانگاه مجتمع پزشکی علمدار ساری - روبروی ششصد دستگاه 3258471
مازندران ساري داروخانه مجیدی ساری – خ دخانیات 3236634
مازندران ساري داروخانه مجیدیان ساری – خ ۱۸ دی روبروی صندوق قرض الحسنه 3242005
مازندران ساري مرکز فيزيوتراپي محدثه انحصاری ساری – خ قارن نبش کوچه برق 2228336
مازندران ساري پزشکان عمومي محمد آبراهیم شادمانی ساری
مازندران ساري پزشکان عمومي محمد باقریان ساری – بلوار آزادی 2268218
مازندران ساري پزشکان عمومي محمد تقی نژاد ساری – خ قارن
مازندران ساري پزشکان عمومي محمد دادویی ساری – بلوار کشاورز 32109904
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي محمد رضا فمی ساری – راهبند سنگتراشان – روبروی آزمایشگاه فجر 3233562
مازندران ساري مرکز فيزيوتراپي محمد سرلک ساری –خ قارن جنب دکتر مفتاحی 2211451
مازندران ساري پزشکان عمومي محمد سلطان تویه ساری – بلوار کشاورز 3237000
مازندران ساري آزمایشگاه محمد عباسیان 2262630
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي محمد محمودی ساری – روبروی بیمارستان امیر مازندران کلینیک رازی 2279490
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي محمد مهدی اصغری سلری –خ قارن ساختمان کسری طبقه دوم 2222991
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي محمد مهدی حاتمی ساری- بلوار امیر مازندارانی نبش مهدی آباد 2278401
مازندران ساري مرکز فيزيوتراپي محمد نصیر رزاقی ساری – خ قارن روبرو پارکینگ عمومی 2212473
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي محمد ولیپور نکاء – روبروی بهداری 5624060
مازندران ساري پزشکان عمومي محمود امینی خانقاهی ساری – بلوار کشاورز 3236733
مازندران ساري مرکز فيزيوتراپي محمود بذرافشان نکاء – کوچه توفیق 5621734-0151
مازندران بآبل پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان مرکز پزشکی هسته ای بآبل- روبروی بیمارستان شهید بهشتی 2255510
مازندران بآبل مرکز جراحي محدود مرکز جراحی محدود سینا بآبل- خیآبان شیخ طبرسی –جنب مایکرووه سیاره 2257550
مازندران بآبل مرکز جراحي محدود مرکز جراحی مهرگان بآبل-کمربندی امیر کلا 3295591
مازندران بآبل مرکز جراحي محدود مرکز جراحی ولیعصر عج بآبل-خ شریعتی روبروی جهاد 3231850
مازندران ساري مرکز فيزيوتراپي مریم حیدری ساری – قارن جنب بانک ملت مجتمع پزشکی صفاییه 2214611
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي مریم نصیری ساری – خ فرهنگ جنب آرایشگاه فرهنگ 3248021
مازندران ساري پزشکان عمومي مسعود رادمرد ساری – خ امیر 2260285
مازندران ساري داروخانه مسعود رجبی ساری – خ قارن 2228644
مازندران ساري داروخانه مفتاحی ساری – خ قارن جنب بانک صادرات 2229390
مازندران ساري داروخانه مهاجر ساری – خ قارن روبروی کوچه برق 2226823
مازندران ساري مرکز فيزيوتراپي مهدی تیرگری ساری – خ فرهنگ روبرو استادیوم تختی 3256171
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي میترا صدیقی ساری – خ فرهنگ تقطه ۱۵ خرداد 3256231
مازندران ساري پزشکان عمومي ناصر زاهدی نکاء 5181
مازندران ساري پزشکان عمومي ناصر کلانتری ساری – راهبند سنگتراشان 3290648
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي نبی الله هدایت پور ساری – خ قارن داروخانه افشار 2222840
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي ندا کاشی ساری – خ قارن جنب فرش مشهد 38081
مازندران ساري پزشکان عمومي نرگس معلمی زاده 58132
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي نصر الله اصغری ساری – بلوار کشاورز جنب ترمینال سمنان 3291050
مازندران ساري داروخانه نصرتی ساری – میدان ساعت 2211110
مازندران ساري داروخانه نیکزاد نکاء – خیآبان انقلآب 5622577
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي نیلوفر جمالی ساری- امیر مازندرانی روبروی دارو 2269518
مازندران ساري پزشکان عمومي هدایت هدایت زاده ساری – خ فرهنگ
مازندران ساري داروخانه هلال احمر ساری – میدان ساعت 3242435
مازندران ساري دندانپزشکان عمومي یارعلی رضایی ساری – خ مدرس 2262730
مازندران ساري آزمایشگاه یونس محمودی 2272716
مركزي اراك بيمارستان بیمارستان امیر کبیر خ شهید شیرودی، نرسیده به راه آهن 3135075
مركزي ساوه بيمارستان بیمارستان دکتر چمران آبتدای میدان شهر صنعتی ساوه 4222440
مركزي اراك بيمارستان بیمارستان و زایشگاه طالقانی خ امام خمینی، بالاتر از مسجد سید ها 2776064
مركزي اراك بيمارستان بیمارستان وزایشگاه قدس خ قدس، سه راه قدس 2228061
مركزي ساوه بيمارستان بیمارستان شهدای آسیآبک مامونیه آسیآبک 5222441
مركزي ساوه بيمارستان بیمارستان مدرس خ هلال احمر 2223026
مركزي ساوه بيمارستان بیمارستان وزایشگاه ۱۷ شهریور میدان مادر 2222042
مركزي اراك بيمارستان بیمارستان ولی عصر خ امام خمینی، میدان ولی عصر 2222004
هرمزگان بندرعباس آزمایشگاه آزمایشگاه آپادانا بندرعباس.خ امام خمینی.روبروی ساختمان تربیت بدنی.ساختمان آپادانا 3343732 سرپايي
هرمزگان بندرعباس آزمایشگاه آزمایشگاه بیمارستان امام رضا بندرعباس.پشت حرم امامزاده سید مظفر.بیمارستان امام رضا 3336005 سرپايي
هرمزگان بندرعباس آزمایشگاه آزمایشگاه پاستور بندرعباس.فلکه برق.پاساژ شمس 2221770 سرپايي
هرمزگان بندرعباس آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر سبحانی بندرعباس.خ مرادی.چهارراه فاطمیه.جنب گلفروشی مریم 2222563 سرپايي
هرمزگان بندرعباس آزمایشگاه آزمایشگاه دکتر موسوی بندرعباس.خ مرادی.جنب بانک پارسیان 2233243 سرپايي
هرمزگان بندرعباس آزمایشگاه آزمایشگاه دی بندرعباس .خ شهید کازرونی.ساختمان پزشکان میلاد 2231883 سرپايي
هرمزگان بندرعباس آزمایشگاه آزمایشگاه رازی بندرعباس.خ مرادی. روبروی پاساژ طباطبایی 2224879 سرپايي
هرمزگان بندرلنگه آزمایشگاه آزمایشگاه سینا بندر لنگه.خیآبان انقلآب پاساژ موسوی 2240448
هرمزگان مينآب آزمایشگاه آزمایشگاه سینا مینآب.روبروی بیمارستان 0763-2223966
هرمزگان بندرعباس آزمایشگاه آزمایشگاه فارآبی بندرعباس.خ سیدجمال.ساختمان پزشکان مهر 2227026 سرپايي
هرمزگان بندرعباس آزمایشگاه آزمایشگاه مهر بندرعباس.چهارراه سازمان .پاساژ ناصر 2242033 سرپايي
هرمزگان بندرعباس بيمارستان بیمارستان ام لیلا بندرعباس.خ امام خمینی. پشت حرم امامزاده سیدمظفر 3346881-4 بستري
هرمزگان بندرعباس بيمارستان بیمارستان امام رضا(ع) بندرعباس .خ امام خمینی.پشت حرم امامزاده سیدمظفر 3333338 بستري
هرمزگان جاسك بيمارستان بیمارستان جاسک جاسک 0766522-3860
هرمزگان مينآب بيمارستان بیمارستان حضرت آبوالفضل مینآب 0763-2228292
هرمزگان بندرعباس بيمارستان بیمارستان خاتم الانبیا بندرعباس .خ امام خمینی.بالاتر از نیروی انتظامی 3343529 بستري
هرمزگان پارسيان بيمارستان بیمارستان رستمانی 7644686216
هرمزگان بندرعباس بيمارستان بیمارستان شریعتی بندرعباس.بلوار شهید مطهری 3332155 بستري
هرمزگان بندرلنگه بيمارستان بیمارستان شهید بهشتی بندر لنگه- نرسیده به پمپ بنزین 2240202
هرمزگان بندرعباس بيمارستان بیمارستان شهید محمدی بندرعباس.بلوارجمهوری.روبروی مرکز بهداشت شهرستان 3347004 بستري
هرمزگان بندرعباس بيمارستان بیمارستان صاحب الزمان بندرعباس .خ امام خمینی.بلوار پاسداران 5564501-4 بستري
هرمزگان رودان بيمارستان بیمارستان علی آبن آبیطالب رودان.میدان بلوکی.جنب بانک ملی 0766422-2096
هرمزگان قشم بيمارستان بیمارستان فاطمه الزهرا قشم. میدان شفا 0763-5227353
هرمزگان بستك بيمارستان بیمارستان فکری بستک بستک.خیآبان شهرداری 0764322-2233
هرمزگان بندرعباس بيمارستان بیمارستان کودکان بندرعباس.خ امام خمینی.گلشهر شمالی 6666240-6 بستري
هرمزگان بندرعباس بيمارستان بیمارستان منطقه یکم نیروی دریایی بندرعباس.شهرک ولیعصر 5564331 بستري
هرمزگان بندرعباس بيمارستان بیمارستان مهدیه بندرعباس.میدان قدس 2248625 بستري
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه الفا بندرعباس.خ مرادی.چهارراه مرادی 2225977 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه بیمارستان ام لیلا بندرعباس.پشت حرم امامزاده سیدمظفر 3331587 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه بیمارستان خاتم الانبیا بندرعباس.خ امام خمینی.جنب ناحیه انتظامی 3335651-2 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه پاستور بندرعباس.میدان برق 2222960 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه جالینوس بندرعباس.خ امام خمینی.پشت حرم امامزاده سید مظفر 3340431 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه جالینوس بندرعباس.خ امام خمینی.پشت حرم امامزاده سید مظفر 3340431 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دارآبی بندرعباس.گلشهر. بیمارستان کودکان 6676289-90 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دانشگاه بندرعباس. بلوار جمهوری اسلامی.جنب بیمارستان شهید محمدی 3333392 سرپايي
هرمزگان جاسك داروخانه داروخانه دکتر آبکار جاسک . میدان امام 0766522-2737
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر اذرمی بندرعباس.خ مرادی .خ شهیدکازرونی.ساختمان پزشکان میلاد 2230295 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر امیری زاده بندرعباس .خ مرادی.سه راه ۱۷شهریور 2226560 سرپايي
هرمزگان بندركنگ داروخانه داروخانه دکتر بحری پور بندر کنگ.خ امام خمینی 3330500
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر بنی محمدی بندرعباس.میدان یادبود.بلوار راه اهن.خ ۴۵متری 5550743 سرپايي
هرمزگان بندرلنگه داروخانه داروخانه دکتر بهزاد بندر لنگه- خیآبان امام خمینی 2243280
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر تصدیقی بندرعباس .کوی ۶۰۰دستگاه 5558895 سرپايي
هرمزگان مينآب داروخانه داروخانه دکتر تهمتن مینآب.سه راه بیمارستان 0763-2226973
هرمزگان جناح داروخانه داروخانه دکتر درخشنده جناح.خیآبان مخآبرات 0764322-2928
هرمزگان بندرلنگه داروخانه داروخانه دکتر دستمالچی بندر لنگه.خیآبان پاسداران 2221215
هرمزگان پارسيان داروخانه داروخانه دکتر رحمانی 7644622875
هرمزگان مينآب داروخانه داروخانه دکتر رستگار مینآب.خ شهید جهانگیر امینی 0763-2223344
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر زارعی بندرعباس.۳راه برق.آبتدای بلوار شهیدبهشتی .جنب بانک رفاه 2221846 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر زارعی بندرعباس.۳راه برق.آبتدای بلوار شهیدبهشتی .جنب بانک رفاه 2221846 سرپايي
هرمزگان بستك داروخانه داروخانه دکتر شرفایی بستک.خ امام خمینی. جنب مسجد 0764322-2002
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر شکیبا بندرعباس.خ امام موسی صدر.جنب اماکن ناجا 2248770 سرپايي
هرمزگان حاجي آباد داروخانه داروخانه دکتر صمدی حاجی آباد .میدان امام 0763422-3939
هرمزگان قشم داروخانه داروخانه دکتر غازیانی قشم. میدان شفا 0763-5224800
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر فقهیه پرشکوهی بندرعباس.بین میدان آبوذر ومیدان ۱۷شهریور 2229049 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر قنادی بندرعباس. خ مرادی.روبروی مسجدفاطمیه 2246667 سرپايي
هرمزگان رودان داروخانه داروخانه دکتر کریمی رودان.میدان امام 0766422-3400
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر گودرزی بندرعباس .خ گاز. نرسیده به هتل فروغ 6676063 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر لیاقت بندرعباس.خ مرادی.روبروی پاساژ طباطبایی 5562195 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر معافی بندرعباس. خ شریعتی شمالی. روبروی قنادی سعید 2247408 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکتر ملک زاده بندرعباس.چهارراه سازمان.نرسیده به مبل طوس 2227381 سرپايي
هرمزگان بندركنگ داروخانه داروخانه دکتر میعاد بندر کنگ.آبتدای خیآبان سعدانی 3333111
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکترشیخان بندرعباس .خ سیدجمال.نرسیده به ۴راه فاطمیه.پاساژ طباطبایی 2242906 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکترصفری بندرعباس.نرسیده به ۴راه فاطمیه .جنب بانک صنعت ومعدن 2221401 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکترصفری بندرعباس.نرسیده به ۴راه فاطمیه .جنب بانک صنعت ومعدن 2221401 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه دکترفرجی بندرعباس .خ مرادی.پاساژمهر 5561995 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه رازی بندرعباس.فلکه برق.جنب ازمایشگاه پاستور 2245099 سرپايي
هرمزگان بستك داروخانه داروخانه رازی بستک بستک.خ امام خمینی. روبروی بانک ملت 0764322-2575
هرمزگان بندرلنگه داروخانه داروخانه شبانه روزی بیمارستان شهید بهشتی بندر لنگه- نرسیده به پمپ بنزین 2242633
هرمزگان رودان داروخانه داروخانه شبانه روزی بیمارستان علی آبن آبیطالب رودان.میدان بلوکی .جنب بانک ملی 0766422-2096
هرمزگان جاسك داروخانه داروخانه شبانه روزی جاسک جاسک . میدان امام 0766522-2514
هرمزگان قشم داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر آهنگ قشم. میدان شفا 0763-5228055
هرمزگان پارسيان داروخانه داروخانه شبانه روزی رازی 7644622256
هرمزگان مينآب داروخانه داروخانه شبانه روزی شهید بهشتی مینآب.جنب بیمارستان 0763-2222797
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه عظیم بندرعباس.میدان یادبود.جنب مبل منصور 2231718 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه کیمیا بندرعباس.خ مرادی. نبش ۴راه سازمان 2223810 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه گلشهر بندرعباس.گلشهر جنوبی.جنب پمپ بنزین 6660358 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه مشیر بندرعباس.بین میدان قدس و۴راه مرادی.جنب پاساژاشکان 2221449 سرپايي
هرمزگان بندرعباس داروخانه داروخانه هلال احمر بندرعباس.بین میدان ۱۷شهریور ومیدان آبوذر 2225655 سرپايي
هرمزگان بندرعباس درمانگاه درمانگاه بیمارستان امام رضا(ع) بندرعباس . پشت حرم امامزاده سید مظفر.بیمارستان امام رضا (ع) 3333338 سرپايي
هرمزگان بندرعباس درمانگاه درمانگاه پارسیان بندرعباس.بین چهارراه برق و چهار راه بلوکی 2240744 سرپايي
هرمزگان جاسك درمانگاه درمانگاه شفا جاسک . میدان امام 0766522-3399
هرمزگان بندرعباس متخصص داخلي دکتر آزیتا راد بندرعباس .چهارراه مرادی. ساختمان پزشکان پارسیان. طبقه اول 2222248
هرمزگان حاجي آباد پزشکان عمومي دکتر آمنه باتوره حاجی آباد .جنب بانک صادرات 0763422-3223
هرمزگان بندرعباس متخصص جراحي عمومي دکتر آبراهیم سعیدی بندرعباس .خ سیدجمال. طبقه فوقانی تزیینات شیوا 2227525
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر آبراهیم عباس زاده بندرعباس. گلشهر شمالی .خ بنیاد شهید(دامایی) گوهران ۸ .دانشگاه ۱ 6670496
هرمزگان مينآب پزشکان عمومي دکتر آبراهیم ملکی تیرآبادی مینآب.بلوار امام 0763-2228763
هرمزگان بندرلنگه پزشکان عمومي دکتر آبوالفضل صحراییان بندر لنگه - خیآبان پاسداران 2242612
هرمزگان مينآب متخصص چشم دکتر احمد مقدس فر مینآب.ساختمان هلال احمر 0763-2227471
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر احمد میرپنجی بندرعباس. کمربندی .سه راه برق .جنب بانک ملی 2244628
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر اردشیر امیری توسلی بندرعباس .خ شریعتی شمالی. روبروی قنادی سعید 2222059
هرمزگان بندرعباس دندانپزشکان عمومي دکتر ارش همت بندرعباس. خیآبان مرادی .جنب حسینیه جهرمی ها 2240058
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر اسدالله منتظری بندرعباس .اسلام آباد. بلوار ثارالله. نبش کوچه هادی 5563358
هرمزگان بندرلنگه دندانپزشکان عمومي دکتر اسماعیل ترآبی اقدم بندر لنگه.خیآبان شهید دستغیب 2241735
هرمزگان بندرلنگه دندانپزشکان عمومي دکتر اطمینان بندر لنگه - خیآبان انقلآب.پاساژ مدنی 2244450
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر اعظم حفیظی بندرعباس.چهارراه سازمان.ساختمان پزشکان پاسارگاد 2235377
هرمزگان مينآب پزشکان عمومي دکتر افشین همت پور مینآب- سه راه بیمارستان 0763-2224437
هرمزگان بندرعباس متخصص ارتوپد دکتر امیررضا مجیدی بندرعباس .خ مرادی. روبروی پارکینگ طبقاتی .ساختمان میلاد 2243103
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر ایران رستمی قشمی بندرعباس .خ دانشگاه 6672299
هرمزگان مينآب پزشکان عمومي دکتر بآبک شیرویی مینآب.روبروی بیمارستان 0763-2227543
هرمزگان حاجي آباد دندانپزشکان عمومي دکتر بآبک لعلی نیا حاجی آباد.میدان امام 0763422-2765
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر بهرام کاهن بندرعباس .فلکه برق . جنب داروخانه پاستور 2223181
هرمزگان بندرعباس دندانپزشکان عمومي دکتر بهزاد فرهادی بندرعباس . چهارراه فاطمیه . جنب گلفروشی مریم 2244048
هرمزگان بندرعباس دندانپزشکان عمومي دکتر بهمن واحدی بندرعباس . فلکه برق.جنب بانک سپه مرکزی 2222783
هرمزگان بندرعباس متخصص کودکان دکتر بهناز خامسان بندرعباس.چهارراه مرادی. ساختمان پزشکان پارسیان. طبقه چهارم 2238220
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر حبیب اله شمسی زادگان بندرعباس .۲۰متری درخت سبز. جنب پاسگاه انتظامی 2242964
هرمزگان بندرعباس متخصص داخلي دکتر حبیب جعفری بندرعباس .خ مرادی .سه راه پلنگ صورتی. ساختمان پزشکان سحر 2248899
هرمزگان بندرعباس متخصص قلب و عروق دکتر حجت اله مهدی پور بندرعباس .خ مرادی. روبروی پاساژناصر 2238283
هرمزگان بندرعباس متخصص گوش و حلق و بيني دکتر حسن خجندی بندرعباس.خ مرادی . ساختمان پزشکان آبن سینا 2229424
هرمزگان بستك پزشکان عمومي دکتر حسن مدنی بستک.خیآبان امام خمینی.جنب بازار 0764322-3939
هرمزگان رودان پزشکان عمومي دکتر حسن نجفی رودان.روبروی اموزش و پرورش 0766422-4352
هرمزگان مينآب پزشکان عمومي دکتر حسین اخوان مینآب.جنب داروخانه رضوان 0763-2228412
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر حسین علیزاده آذر بندرعباس.ششصد دستگاه. جنب درمانگاه شهید کاتبی 5556468
هرمزگان بندرعباس متخصص قلب و عروق دکتر حسین فرشیدی بندرعباس. خ مرادی.پشت پاساژ طباطبایی. ساختمان پزشکان نور 2247681
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر حسین قربانی بندرعباس. فلکه برق .جنب داروخانه پاستور 2220998
هرمزگان قشم پزشکان عمومي دکتر حسین محمدی قشم.خ ولی عصر.درمانگاه رازی 0763-5228050
هرمزگان بندرعباس متخصص داخلي دکتر حمید اطاعتی بندرعباس .خ مردای. ساختمان پزشکان هرمز 2228422 فوق تخصص قلب وعروق
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر حمید توسلی بندرعباس. داروپخش .درمانگاه ایران زمین 2240744
هرمزگان بندرلنگه متخصص کودکان دکتر حمید متقی خامنه بندر لنگه.خیآبان شهید دستغیب 2241919
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر حمید نصیری بندرعباس .میدان قدس. بلوار غربی شهیدحقانی 2245176
هرمزگان جاسك پزشکان عمومي دکتر خزاییان جاسک . میدان امام 9151115327
هرمزگان بستك دندانپزشکان عمومي دکتر خسرو گلعزار بستک.خ مصطفویه 0764322-4040
هرمزگان بندرعباس دندانپزشکان عمومي دکتر رامین جمشیدی بندرعباس .فلکه برق.به طرف چهارراه مرادی .روبروی کوچه مخآبرات 2229999
هرمزگان مينآب دندانپزشکان عمومي دکتر رامین طباطباییان مینآب . روبروی داروخانه هلال احمر 0763-2225901
هرمزگان بندرعباس دندانپزشکان عمومي دکتر رسول مرادپور بندرعباس . خیآبان مرادی .نبش چهارراه سازمان 5555225
هرمزگان بندرعباس متخصص عفوني دکتر رضا بلند نظر بندرعباس.خ مرادی.خ شهید کازرونی.مجتمع پزشکان میلاد 2234221 متخصص بيماريهاي عفوني وطب گرمسيري
هرمزگان مينآب دندانپزشکان عمومي دکتر رضا روستا مینآب . روبروی اورژانس 0763-2222406
هرمزگان مينآب دندانپزشکان عمومي دکتر رضا مویدی زاده مینآب .کلینیک رازی 0763-2226969
هرمزگان بندرعباس متخصص زنان و زايمان دکتر زهرا خشاوی بندرعباس .خ امامزاده سیدمظفر. روبروی کلینیک تخصصی ام لیلا 3333339 زنان -فلوشيب نآباروري وIVF
هرمزگان مينآب متخصص کودکان دکتر سمیر سیلاوی زاده مینآب.ساختمان هلال احمر 0763-2229192
هرمزگان بندرعباس متخصص چشم دکتر سید علی بنی هاشمی بندرعباس .خ مرادی .نبش خ کازرونی. ساختمان سبز 2248616
هرمزگان مينآب پزشکان عمومي دکتر سید مهدی صادقی یکتا مینآب . جنب مسجد امام 0763-2225700
هرمزگان بندرعباس متخصص ارتوپد دکتر سیدآبوالقاسم دانش ثانی بندرعباس.خ مرادی .کوچه ازمایشگاه رازی. ساختمان شفا. واحد ۸ 2229845
هرمزگان بندرعباس متخصص ارتوپد دکتر سیروس افشار بندرعباس.خ سیدجمال.خ شهید کازرونی .ساختمان مهروماه 2235845
هرمزگان بندرعباس متخصص داخلي دکتر شارمین مرتضوی بندرعباس .خ مرادی .ساختمان پزشکان شفا 2222777
هرمزگان بندرعباس متخصص کودکان دکتر شاهرخ رجایی بندرعباس .خ مرادی. جنب پاساژ طباطبایی. ساختمان پزشکان نور 2220725 فوق تخصص قلب كودكان
هرمزگان بندر خمير دندانپزشکان عمومي دکتر شاهین شهآب بندر خمیر.میدان آزادی.پشت داروخانه هلال احمر 3223679
هرمزگان مينآب متخصص داخلي دکتر شهآب صالح پور مینآب.ساختمان هلال احمر 0763-2228260
هرمزگان بندرعباس متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر شهریاربوربور بندرعباس.چهارراه سازمان. جنب داروخانه کیمیا 2220767
هرمزگان قشم دندانپزشکان عمومي دکتر شهریارپژمان قشم. میدان شفا.درمانگاه شفا 0763-5225783
هرمزگان حاجي آباد پزشکان عمومي دکتر عباس هاشمی پور حاجی آباد.میدان امام 0763422-3993
هرمزگان بندرلنگه پزشکان عمومي دکتر عبدا.... بهمن بندر لنگه.خیآبان شهید دستغیب 2241918
هرمزگان بندرعباس متخصص کودکان دکتر عبدالرحیم عبدی بندرعباس. بلوار سیدجمال .کوچه شافعی .ساختمان پزشکان جالینوس 2235599
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر عبدالرزاق زارع بندرعباس .فلکه برق. درمانگاه شبانه روزی پارسیان 2240744
هرمزگان بندرعباس متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتر عبدالرضا وثوق بندرعباس.خ سیدجمال.کوچه شافی. ساختمان جالینوس. طبقه اول 2235597-98
هرمزگان بندر خمير پزشکان عمومي دکتر عبدالعزیز قرنجیکی بندر خمیر.میدان آزادی 3222744
هرمزگان بندرعباس متخصص کودکان دکتر عبدالمجید ناظمی بندرعباس .خ امام موسی صدر جنوبی. ساختمان گرگیج 2244957
هرمزگان بندرعباس دندانپزشکان عمومي دکتر علی اصغر احمدی بندرعباس . بلوار سیدجمال . روبروی پاساژ طباطبایی 2247310
هرمزگان بندرعباس متخصص چشم دکتر علی علیشیری بندرعباس .خ مرادی .ساختمان پزشکان هرمز 2229198
هرمزگان بندرعباس متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر علیرضا پرویزی بندرعباس.چهار راه فاطمیه. طبقه فوقانی فروشگاه کفش ملی 2240736
هرمزگان بندرلنگه متخصص کودکان دکتر علیرضا دانشگری بندر لنگه - خیآبان انقلآب 2240505
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر غلامعباس مومنی بندرعباس . خ امام موسی صدر .ساختمان پزشکان پاسارگاد 2221311
هرمزگان بندرعباس دندانپزشکان عمومي دکتر فاروق بخشی زاده محمودی بندرعباس.خ سیدجمال. نرسیده به چهارراه سازمان 2224116
هرمزگان قشم متخصص کودکان دکتر فرامرز صادقی قشم.خ ولی عصر.درمانگاه رازی 0763-5225202
هرمزگان بندرعباس متخصص چشم دکتر فرزاد پاکدل بندرعباس .خ مرادی .سه راه شهربانی. روبروی بانک صادرات 2221198
هرمزگان بندرعباس دندانپزشکان عمومي دکتر فرشاد وثوقی شهواری بندرعباس. خ مرادی . چهارراه فاطمیه .جنب گلفروشی مریم 2248000
هرمزگان حاجي آباد پزشکان عمومي دکتر فرشادفلاحتی حاجی آباد . میدان امام 0763422-3538
هرمزگان بندرعباس متخصص قلب و عروق دکتر فرشید جعفری بندرعباس.سه راه پلنگ صورتی. ساختمان پزشکان سحر.طبقه دوم 2246889
هرمزگان بندرعباس متخصص پوست دکتر فروغ جمشیدی بندرعباس.خ مرادی. خ شهید کازرونی. ساختمان پزشکان میلاد 2234656
هرمزگان بندرعباس دندانپزشکان عمومي دکتر فریدون وثوقی شهواری بندرعباس .چهارراه سازمان . روبروی پاساژناصر 2247561
هرمزگان بندرعباس متخصص کودکان دکتر کامبیز قاسمی بندرعباس.خ سیدجمال.ساختمان پزشکان مهر.طبقه اول 2224091 فوق تخصص نفرولوژي اطفال
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر کوروش خدآبنده بندرعباس .گلشهر جنوبی .روبروی اتش نشانی .درمانگاه شبانه روزی 6661303
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر مبین رجبعلیان بندرعباس .گلشهر جنوبی. روبروی اتش نشانی .درمانگاه شبانه روزی 6661303
هرمزگان بندرعباس متخصص کودکان دکتر مجید مشفق بندرعباس.سه راه پلنگ صورتی .جنب سرای کتآب 2248083
هرمزگان مينآب پزشکان عمومي دکتر مجید نصیری مینآب.جنب داروخانه رضوان 0763-2225406
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر محمد دین پناه بندرعباس. بلوار جمهوری اسلامی. اول خ ظفر (درخت سبز) 2235452
هرمزگان رودان پزشکان عمومي دکتر محمد رضا خراسانی رودان. میدان امام 0766422-4691
هرمزگان حاجي آباد پزشکان عمومي دکتر محمد رضازاده حاجی آباد.میدان امام 0763422-3993
هرمزگان بستك متخصص داخلي دکتر محمد سعید سعیدی بستک.خیآبان امام خمینی 0764322-3728
هرمزگان بندركنگ پزشکان عمومي دکتر محمد صالح دیوانی زاده بندر کنگ.آبتدای خیآبان سعدانی 3331676
هرمزگان حاجي آباد دندانپزشکان عمومي دکتر محمد علی عبدالله جانی حاجی آباد.میدان امام 0763422-4772
هرمزگان بندرلنگه پزشکان عمومي دکتر محمد عیلامی بندر لنگه - خیآبان انقلآب 2241317
هرمزگان جناح پزشکان عمومي دکتر محمدامین پوریوسف جناح.خیآبان مخآبرات 0764322-2789
هرمزگان بندرعباس متخصص داخلي دکتر محمدرضا اوزی بندرعباس .خ مرادی.پشت پاساژ طباطبایی .ساختمان پزشکان نور 2249050 فوق تخصص خون وانكولوژي
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر محمدرضا سپهر ارا بندرعباس .خ رسالت شمالی. درمانگاه شبانه روزی دکترشکاری 6661472
هرمزگان بندرعباس متخصص چشم دکتر محمدرضا سعیدی فر بندرعباس.خ مرادی .نرسیده به چهارراه فاطمیه 2243161
هرمزگان رودان پزشکان عمومي دکتر محمود نجفی رودان. میدان امام 0766422-3611
هرمزگان پارسيان پزشکان عمومي دکتر محمود نصوری 7644623434
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتر مریم عبدالکریمی بندرعباس .چهارراه فاطمیه. بالای داروخانه دکترقنادی 2248989
هرمزگان بندرعباس دندانپزشکان عمومي دکتر مژگان فروغان بندرعباس. چهار بلوکی.ساختمان پرتو.طبقه فوقانی بانک ملی 2244633
هرمزگان بندرلنگه دندانپزشکان عمومي دکتر مسعود غلامی بندر لنگه - خیآبان انقلآب-طبقه فوقانی پاساژ ایینه 2242253
هرمزگان رودان پزشکان عمومي دکتر مسلم باقری رودان. میدان امام 0766422-2309
هرمزگان بندرعباس متخصص زنان و زايمان دکتر ملیحه امیریان بندرعباس . چهارراه مرادی . پاساژ ناصر 2242576
هرمزگان بندرعباس متخصص کودکان دکتر منصور پایدار بندرعباس .خ مرادی .ساختمان پزشکان هرمز. طبقه اول 2222283
هرمزگان بندرعباس متخصص داخلي مغز و اعصآب دکتر مهدی سلطانی دستگردی بندرعباس.خ سیدجمال . طبقه فوقانی بانک پارسیان 5563165
هرمزگان بستك پزشکان عمومي دکتر مهدی مصلی بستک. خیآبان برق 0764322-2112
هرمزگان مينآب متخصص کودکان دکتر مهران معصومی مینآب.جنب آزمایشگاه سینا 0763-2222801
هرمزگان بندرعباس متخصص زنان و زايمان دکتر مهشید محسنیان بندرعباس . بلوار سیدجمال . روبروی پاساژ طباطبایی 2224007
هرمزگان مينآب متخصص زنان و زايمان دکتر مهناز مصلی نژاد مینآب.ساختمان هلال احمر 0763-2227588
هرمزگان بندرعباس متخصص کودکان دکتر میترا خضری بندرعباس.چهارراه سازمان . ساختمان کسری 2227321
هرمزگان بندرعباس متخصص زنان و زايمان دکتر مینو رجایی بندرعباس . بلوار امام خمینی . فلکه آبوذر.ساختمان گلستان 2230227
هرمزگان مينآب پزشکان عمومي دکتر ناصر ریاضی مینآب.خ شهید جهانگیر امینی 0763-2227913
هرمزگان بندرعباس متخصص چشم دکتر ناصر سلیمانی بندرعباس.خ مرادی .روبروی دبستان دانشگاه 2243520
هرمزگان بندرعباس متخصص گوش و حلق و بيني دکتر ناصر صادقی بندرعباس.چهارراه سازمان .پاساژ ناصر 2229584
هرمزگان بندرعباس دندانپزشکان عمومي دکتر نسرین رفعتی بندرعباس .بلوار امام .نرسیده به میدان شهدا. مجتمع ستاره بندر 2220111
هرمزگان بندرعباس متخصص جراحي عمومي دکتر نصراله بهجتی بندرعباس .خ سیدجمال. جنب حسینیه جهرمیها.ساختمان فارآبی.طبقه اول 2223755
هرمزگان بندرلنگه دندانپزشکان عمومي دکتر نعمت پور بندر لنگه - خیآبان انقلآب.روبروی بازار طلا فروشان 2222579
هرمزگان بندرعباس متخصص جراحي مغز و اعصآب دکتراحمد نگهی بندرعباس .۴راه سازمان. پاساژ ناصر 2245746
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکتررضا خانعلی بندرعباس .گلشهرجنوبی. روبروی اتش نشانی. درمانگاه شبانه روزی 6661303
هرمزگان بندرعباس متخصص زنان و زايمان دکترساره صفا ایسینی بندرعباس.خ مرادی .چهارراه مرادی. طبقه فوقانی عینک وحید 2226306
هرمزگان بندرعباس پزشکان عمومي دکترسیدمهدی موسوی فرد بندرعباس .بلوار پاسداران . سه راه هتل هما 5555852
هرمزگان بندرعباس متخصص کودکان دکترفایزه نوآبی بندرعباس.خ مرادی . ساختمان پزشکان نور 2243111
هرمزگان بندرعباس متخصص داخلي دکترفرشته بستان بندرعباس.چهارراه فاطمیه. روبروی مسجد فاطمیه 2245746
هرمزگان مينآب راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی مینآب مینآب.روبروی اورژانس 0763-2225217
هرمزگان بندرعباس راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی وسونوگرافی ایران بندرعباس.بین چهارراه مرادی وفاطمیه. روبروی مسجد فاطمیه 2248832 سرپايي
هرمزگان بندرعباس راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی وسونوگرافی دکتر الهیاری بندرعباس.میدان آبوذر.جنب دادگستری 2225344 سرپايي
هرمزگان بندرعباس راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی وسونوگرافی دکتر عآبدینی بندرعباس .خ مرادی.پشت پاساژطباطبایی.ساختمان پزشکان نور 2224152 سرپايي
هرمزگان بندرعباس راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی وسونوگرافی ملک بندرعباس.خ سیدجمال.نرسیده به چهارراه فاطمیه .ساختمان پزشکان کیان 2227369 سرپايي
هرمزگان بندرلنگه درمانگاه شبکه بهداشت و درمان بندر لنگه- نرسیده به پمپ بنزین 2224432
هرمزگان جاسك درمانگاه شبکه بهداشت و درمان جاسک جاسک 0766522-2411
هرمزگان رودان درمانگاه شبکه بهداشت و درمان رودان رودان 0766422-3680
هرمزگان بندرعباس عينک سازي عینک سازی آرش بندرعباس. خ مرادی. روبروی مدرسه شهیدسایانی .جنب پاساژ پناهی پور 2246607
هرمزگان بندرعباس عينک سازي عینک سازی بیست بندرعباس .چهارراه فاطمیه. جنب بانک کشاورزی 2248939
هرمزگان بندرعباس عينک سازي عینک سازی وحید بندرعباس.چهارراه مرادی. ساختمان صفا. تالارعینک وحید 2244553
هرمزگان بندرعباس درمانگاه کلینک فیزیوتراپی بهار بندرعباس . خ امام خمینی . نرسیده به سه راه دلگشا 2224394 سرپايي
هرمزگان بندرعباس درمانگاه کلینیک تخصصی بیمارستان ام لیلا بندرعباس . پشت حرم امامزاده سید مظفر 3341700 سرپايي
هرمزگان بندرعباس درمانگاه کلینیک تخصصی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس.بلوار جمهوری.روبروی مرکز بهداشت شهرستان 3334001-7 سرپايي
هرمزگان بندرعباس درمانگاه کلینیک تخصصی بیمارستان منطقه یکم بندرعباس. هدیش.منازل سازمانی نیروی دریایی 5564338 سرپايي
هرمزگان بندرعباس درمانگاه کلینیک فیزیوتراپی سرافراز بندرعباس . خ مرادی . پشت بانک پارسیان 2234079 سرپايي
هرمزگان بندرعباس درمانگاه کلینیک فیزیوتراپی مهر (فرشید تهمتن) بندرعباس . سه راه هفده شهریور. پلنگ صورتی.کوچه حمید توسلی 2225287 سرپايي
هرمزگان بندرعباس درمانگاه کلینیک فیزیوتراپی هلال احمر بندرعباس . خ امام خمینی . بین میدان ۱۷ شهریور و آبوذر 2222175 سرپايي
هرمزگان بندرعباس درمانگاه کلیه مراکز درمانی شهری و روستایی وآبسته به مرکز بهداشت استان بندر عباس و حومه 3330429 سرپايي
هرمزگان بندرعباس پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان مرکز ام ار ای وپزشکی هسته ای بندرعباس.بلوار جمهوری. بیمارستان شهیدمحمدی 3345504-5 سرپايي
هرمزگان حاجي آباد مرکز آمبولانس مرکز اورژانس حاجی آباد حاجی آباد.بلوار اموزش و پرورش 0763422-2167
هرمزگان بندرعباس درمانگاه مرکز تالاسمی بندرعباس . بین چهار مرادی و فلکه برق . جنب سازمان انتقال خون 2229024 سرپايي
هرمزگان بندرعباس راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکز سی تی اسکن شهیدمحمدی بندرعباس.بلوار جمهوری.بیمارستان شهیدمحمدی 3347001-7 سرپايي
همدان همدان بيمارستان ۵۵۷ ارتش همدان ـ جاده کرمانشاه 4272260ــ 0811 بستری
همدان ملایر راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري آبان ملایرـ ضلع غربی پارک چمران 2229030ـ0851
همدان همدان بيمارستان آتیه (تامین اجتماعی) همدان ـ کوی شهیدمدنی 4ـ4290231ـ0811 بستری = سرپایی
همدان نهاوند داروخانه آریا نهاوند ـ خ ۱۷شهریور 43025ـ085232
همدان نهاوند بيمارستان آیت اله علیمرادیان نهاوند ـ بلوارشهیدامیدی 3245195ـ0852 بستری = سرپایی
همدان همدان مرکز فيزيوتراپي ارم همدان ـ خ بوعلی سینا 2528047ـ0811
همدان همدان بيمارستان اکباتان همدان ـ خ شهید طالقانی 6ـ8251244ـ0811 بستری = سرپایی
همدان ملایر بيمارستان امام حسین (ع ) ملایرـ بلوارپرستار(پارک سیفیه) 2226405ـ0851 بستری = سرپایی
همدان کبودرآهنگ بيمارستان امام رضا کبودرآهنگ ـ بلوارگلزارشهدا 0812522-4555-7 بستري = سرپايي
همدان اسدآباد بيمارستان امیرالمومنین اسدآباد ـ بلوار۲۲بهمن 081232-32812 بستری = سرپایی
همدان همدان بيمارستان بعثت همدان ـ میدان رسالت بلوارشهیدمطهری 5ـ2640021ـ0811 بستری = سرپایی
همدان ملایر آزمایشگاه پارس ملایرـ خ سعدی 2221800ـ0811
همدان همدان داروخانه پارسا همدان ـ خ بوعلی سینا 2524121ـ0811
همدان ملایر بيمارستان تامین اجتماعی ملایرـ بلوارنبوت 6ـ3340044ـ0851 بستری = سرپایی
همدان همدان آزمایشگاه جهاددانشگاهی همدان ـ آرامگاه بوعلی سینا 2520262ـ0811
همدان همدان آزمایشگاه خاتم الانبیاء همدان ـ خ بوعلی مجتمع پزشکی پارس 2528356ـ0811
همدان ملایر داروخانه داروخانه دکترژاله کاتبی ملایرـ ضلع غربی پارک چمران 2222560ـ0851
همدان ملایر داروخانه داروخانه دکترژاله کاتبی ملایرـ ضلع غربی پارک چمران 2222560ـ0851
همدان همدان پزشکان عمومي دکترآبوالفضل عظیم همدان ـ میدان شریعتی 8265600ـ0811
همدان رزن دندانپزشکان عمومي دکترامیرعلی کردلو شهرستان رزن - بلوارآیت اله شوندی 6225423-0812
همدان ملایر داروخانه دکتراولیایی ملایرـ خ شهید طلوعی 2231600ـ0851
همدان ملایر داروخانه دکتراولیایی ملایرـ خ شهید طلوعی 2231600ـ0851
همدان همدان داروخانه دکترپویان همدان ـ خ بوعلی جنب سینما قدس 2547301ـ0811
همدان همدان متخصص داخلي دکترحسن برخوردار همدان ـ آبتدای بلوارمدنی 8269767ـ0811
همدان همدان پزشکان عمومي دکترحمیداسراردل همدان ـ خ شریعتی 2517825ـ0811
همدان همدان دندانپزشکان عمومي دکترحمیده حق گویان همدان -خیآبان بوعلی 2523960-0811
همدان همدان دندانپزشکان عمومي دکترزویا پهلوانی همدان-آرامگاه بوعلی 2528866-0811
همدان همدان متخصص داخلي دکترسیداحمدعلوی همدان - آرامگاه بوعلی 2522579-0811
همدان همدان متخصص گوش و حلق و بيني دکترسیدمحسن موسوی همدان ـ خ بوعلی 2510987ـ0811
همدان تویسرکان آزمایشگاه دکترصآبونی تویسرکان ـ خ باهنر 5759ـ0852422
همدان همدان دندانپزشکان عمومي دکترعلی حدادیان همدان- خیآبان بوعلی 2525611-0811
همدان رزن دندانپزشکان عمومي دکترعلیرضاهاشمیان نژاد شهرستان رزن- قروه درجزین 6563456-0812
همدان همدان متخصص کودکان دکترفاطمه اقبالیان همدان ـ خ بوعلی 2510878ـ0811
همدان همدان دندانپزشکان عمومي دکترفرحنازاسلامی همدان ـ خ بوعلی ساختمان خاتم الانبیاء 2521500ـ0811
همدان ملایر پزشکان عمومي دکترفرشید دادور ملایر ـ چهارراه خندق روبروی مخآبرات 2226556ـ0851
همدان ملایر پزشکان عمومي دکترفریدون مجیدزاده ملایر ـ خ خیام 2228500ـ0851
همدان همدان دندانپزشکان عمومي دکترمحمدرضاپیروی همدان-خیآبان بوعلی 2524743-0811
همدان همدان دندانپزشکان عمومي دکترمحمدرضاولاشجردی فراهانی همدان -آرامگاه بوعلی 2529866-0811
همدان رزن دندانپزشکان عمومي دکترمحمودیزدی شهرستان رزن - پاساژقدس 9123572951
همدان همدان پزشکان عمومي دکترمسعوداسراردل همدان ـ خ بآباطاهر 2525557ـ0811
همدان همدان دندانپزشکان عمومي دکترمهردادمدرکیان همدان ـ میدان دانشگاه ساختمان جی 8252132ـ0811
همدان همدان آزمایشگاه رازی همدان ـ آرامگاه بوعلی سینا 2510350ـ0811
همدان همدان داروخانه رازی همدان ـ خ پاستور 8268402ـ0811
همدان همدان داروخانه شبانه روزی فجر همدان ـ میدان شریعتی 8271328ـ0811
همدان ملایر آزمایشگاه شبانه روزی موسوی ملایرـ خ شهید طلوعی 2226039ـ0851
همدان ملایر داروخانه شبانه روزی موسوی ملایرـ خ شهید طلوعی 2226039ـ0851
همدان تویسرکان داروخانه شبانه روزی ولیعصر تویسرکان ـ خ باهنر 2190ـ0852422
همدان همدان بيمارستان شهید بهشتی همدان ـ بلوارارم 8274283ـ0811 بستری = سرپایی
همدان همدان بيمارستان شهید مطهری همدان ـ خ پیشاهنگی 4ـ8224403ـ0811 بستری = سرپایی
همدان تویسرکان درمانگاه صادقیه (فرهنگیان) تویسرکان ـ خ باهنر 3305ـ0852422 بستری = سرپایی
همدان همدان آزمایشگاه فارآبی همدان ـ خ بوعلی جنب سینما قدس 2526113ـ0811
همدان همدان بيمارستان فاطمیه همدان ـ خ پاسداران 8277012ـ0811 بستری = سرپایی
همدان ملایر بيمارستان فخریه ملایرـ میدان فخریه 2223888ـ0851 بستری = سرپایی
همدان همدان بيمارستان فرشچیان (سینا) همدان ـ چهارراه پاستور 6ـ8274184ـ0811 بستری = سرپایی
همدان همدان درمانگاه کودکان (بهروزطب) همدان ـ خ پاستور 8251240ـ0811 بستری = سرپایی
همدان همدان بيمارستان مباشرکاشانی همدان ـ خ مهدیه 3ـ8269051ـ0811 بستری = سرپایی
همدان همدان داروخانه مرکزی (دکتررفتاری) همدان ـ آرامگاه بوعلی سینا 8254220ـ0811
همدان همدان راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مهدیه همدان ـ آبتدای بلواربعثت 8380016ـ0811
همدان همدان داروخانه مهر همدان ـ خ بوعلی مجتمع پزشکی پارس 2529229ـ0811
همدان همدان مرکز فيزيوتراپي نصر همدان خ بوعلی سینا 2512544ـ0811
همدان رزن بيمارستان ولیعصر(عج) رزن ـ بلوارامام خمینی (ره ) 2211ـ0812622 بستری = سرپایی
يزد يزد آزمایشگاه آزمایشگاه انتقال خون یزد ـ میدان آبوذر 8247427
يزد طبس آزمایشگاه آزمایشگاه پارس طبس خیآبان شهید بهشتی جنوبی 426065
يزد يزد آزمایشگاه آزمایشگاه پارس یزد ـ بلوار طالقانی 7250400
يزد بافق آزمایشگاه آزمایشگاه رازی بافق ، خیآبان وحشی بافقی 4228006
يزد يزد آزمایشگاه آزمایشگاه سینا یزد ـ بلوار طالقانی 7248985
يزد اردكان آزمایشگاه آزمایشگاه شفا اردکان 7224567
يزد يزد آزمایشگاه آزمایشگاه مرکزی یزد ـ بلوار طالقانی 7246541
يزد يزد آزمایشگاه آزمایشگاه مهر یزد ـ میدان آزادی آبتدای خ مطهری 7253937
يزد يزد دندانپزشکان عمومي آقای دکتر سعید مهر نژاد میدان آزادی روبروی شهرداری 6264255
يزد يزد متخصص کودکان آقای دکتر کریمی بیمارستان شهید رهنمون، درمانگاه تخصصی 6260001
يزد يزد آزمایشگاه آقای دکتر محسن آخوندی یزد ، بلوار طالقانی 6223492 گوارش
يزد يزد پزشکان عمومي آقای دکتر محمد حسین فراشاهی ۵۲ متری امام شهر کوچه ۱۹ الف 5252595
يزد يزد دندانپزشکان عمومي آقای دکتر محمد علی باقری بلوار طالقانی ـ کوچه کلینیک کلیه 7250395
يزد يزد پزشکان عمومي آقای دکتر ناصر آزادی یزد آبتدای بلوار ۲۲ بهمن جنب بانک ملت 5245030
يزد يزد متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي احمد زینلی بلوار طالقانی ـ کوچه ساختمان پزشکان رازی 7253505
يزد يزد دندانپزشکان عمومي احمد مختاری میدان بعثت ـ ساختمان پزشکان بعثت 6264836
يزد يزد متخصص کودکان امیر محمد حجت بلوار طالقانی ـ ساختمان پزشکان آبن سینا 7250885
يزد يزد متخصص قلب و عروق بتول السادات حیدری یزد ـ بلوار شهید صدوقی روبروی سپاه 6226147
يزد يزد متخصص قلب و عروق بهجتی یزد ـ درمانگاه بیمارستان افشار 5255011 قلب اطفال
يزد يزد بيمارستان بیمارستان افشار یزد ـ بلوار جمهوری اسلامی 5255011 دولتی
يزد ميبد بيمارستان بیمارستان امام جعفر صادق میبد ـ بلوار بسیج 7751200 دولتی
يزد هرات بيمارستان بیمارستان خاتمی هرات 5723404 دولتی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان سوختگی شهید صدوقی یزد ـ بلوار پاکنژاد 5250093 دولتی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان سید الشهداء یزد ـ خیآبان امام 6210010 مجتمع خیریه سید الشهداء
يزد طبس بيمارستان بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس خیآبان امام رضا 4222011
يزد يزد بيمارستان بیمارستان شاه ولی یزد ـ صفاییه ـ جنب دانشگاه آزاد 8211091 دانشگاه آزاد
يزد يزد بيمارستان بیمارستان شهدای کارگر یزد ـ بلوار مدرس 8254040 تأمین اجتماعی
يزد تفت بيمارستان بیمارستان شهید بهشتی تفت ـ خیآبان شهید بهشتی 6233006 دولتی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان شهید رهنمون یزد ـ خیآبان فرخی 6260001 دولتی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان شهید صدوقی یزد ـ صفاییه 8224000 دولتی
يزد اردكان بيمارستان بیمارستان ضیایی اردکان ـ خیآبان امام 7222112
يزد مهريز بيمارستان بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز ـ بلوار هفت تیر 5223001 دولتی
يزد اردكان بيمارستان بیمارستان قایم اردکان ـ خیآبان امام 7222040
يزد يزد بيمارستان بیمارستان گودرز یزد ـ خیآبان سلمان فارسی 6262081 خصوصی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان مادر یزد ـ چهارراه مهدیه 6230030 خصوصی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان مجیبیان یزد ـ خیآبان کاشانی 6240061 خصوصی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان مرتاض یزد ـ خیآبان کاشانی 8248000 خصوصی
يزد تفت بيمارستان بیمارستان مرکز جامع روانپزشکی تفت ـ خیآبان شهید بهشتی 6232004 دولتی
يزد بافق بيمارستان بیمارستان ولی عصر بافق ـ خیآبان وحشی بافقی 4224044 دولتی
يزد يزد متخصص زنان و زايمان پروین شادمان یزد سه راه شحنه ـ آبتدای خیآبان مطهری 7248666
يزد يزد متخصص چشم جلال فلاح تفتی بلوار طالقانی، ساختمان پزشکان آبن سینا 7253335
يزد يزد متخصص زنان و زايمان جلال مجیبیان خیآبان کاشانی ، بیمارستان مجیبیان 6240061
يزد يزد متخصص جراحي عمومي حاجب مرتاض خیآبان کاشانی ـ درمانگاه بیمارستان مرتاض 8248000
يزد يزد متخصص کودکان حبیب نیکوکار بلوار پاکنژاد ـ درمانگاه آبن سینا 7148105
يزد يزد دندانپزشکان عمومي حسن برزگری چهارراه مهدیه جنب بیمارستان مادر 6232357
يزد يزد متخصص روماتولوژي حسین سلیمانی یزد ـ بلوار طالقانی 7251190
يزد يزد متخصص جراحي عمومي حسینی نسب خیآبان فرخی ـ درمانگاه بیمارستان فرخی 6260001
يزد آبركوه بيمارستان خاتم الانبیا آبرکوه 6825001 دولتی
يزد يزد متخصص کودکان خانم دکتر آذر ربیعی بلوار طالقانی ـ روبروی بانک صادرات 6223494
يزد يزد متخصص کودکان خانم دکتر اخوان کرباسی بیمارستان افشار ، درمانگاه تخصصی 5255011
يزد يزد متخصص کودکان خانم دکتر تهرانی بلوار پاکنژاد 7248105
يزد يزد دندانپزشکان عمومي خانم دکتر فاطمه برادران فر سه را شحنه ـ بلوار ۲۲ بهمن 5220777
يزد يزد متخصص داخلي مغز و اعصآب خانم دکتر فلاح یزد ـ خیآبان فرخی ـ درمانگاه بیمارستان فرخی 6260001 مغز و اعصآب اطفال
يزد صفاييه دندانپزشکان عمومي خانم دکتر مرجان شکاری صفاییه فلکه اطلسی ـ جنب بانک صادرات 8258282
يزد طبس درمانگاه دارالشفاء حضرت آبوالفضل طبس میدان قدس 4223292
يزد يزد درمانگاه درمانگاه آبن سینا (جراحی محدود) یزد ـ بلوار پاکنژاد 7248105
يزد يزد درمانگاه درمانگاه امام جعفر صادق (ع) سپاه یزد ـ بلوار شهید صدوقی 7251077
يزد ميبد درمانگاه درمانگاه امین میبد خ امام ، جنب میدان شهدا ء روبروی بیمه ایران 7721200
يزد يزد درمانگاه درمانگاه بیمارستان سید الشهداء (ع) یزد ـ خیآبان امام 6210010
يزد يزد درمانگاه درمانگاه بیمارستان شهید رهنمون یزد ـ خیآبان فرخی 6260001
يزد يزد درمانگاه درمانگاه بیمارستان مادر یزد ـ چهارراه مهدیه 6230030
يزد يزد درمانگاه درمانگاه بیمارستان مجیبیان یزد ـ خیآبان کاشانی 6240061
يزد اردكان درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی اردکان اردکان ـ خیآبان صدرآباد 5 و 7228954
يزد يزد درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی امیرالمومنین یزد ـ خیآبان فرخی 6226200
يزد بافق درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی بافق بافق ـ خیآبان وحشی بافقی 2 و 4229091
يزد يزد درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی پاکنژاد یزد ـ خیآبان فرخی 6263001
يزد يزد درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی قایمیه یزد ـ خ امام ـ خیآبان فهادان 623064
يزد مهريز درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی مهریز مهریز ـ بلوار امام خمینی 5226051-2
يزد ميبد درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی میبد میبد خ امام 7733300
يزد اشكذر درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی ولی عصر اشکذر اشکذر ـ روبروی پلیس راه ـ خیآبان اشکی 3623445
يزد يزد درمانگاه درمانگاه تخصصی بیمارستان افشار یزد ـ بلوار جمهوری اسلامی 5255011
يزد يزد درمانگاه درمانگاه فاطمه الزهراء سپاه یزد ـ ۵۲ متری امام شهر 5250600
يزد يزد درمانگاه درمانگاه کوثر یزد ـ صفاییه ـ بلوار جهاد 8227001
يزد يزد درمانگاه درمانگاه ولی عصر یزد ـ میدان همافر 7257191
يزد بافق متخصص جراحي عمومي دکتر احمد توانا بافق خیآبان وحشی بافقی 4226558
يزد طبس پزشکان عمومي دکتر باقر جعفری طبس خیآبان امام 4222895
يزد يزد پزشکان عمومي دکتر حسن فلاح خ قیام ـ نرسیده به میدان بعثت 6266451
يزد يزد متخصص کودکان دکتر حسین حاذقی خ دهم فروردین ـ کوچه حنا 6266190
يزد طبس دندانپزشکان عمومي دکتر حسین صادق احمدی طبس خیآبان امام 4222895
يزد طبس دندانپزشکان عمومي دکتر حمیدرضا نقاش حسینی طبس خیآبان امام 4227625
يزد طبس دندانپزشکان عمومي دکتر سعید رستمی طبس خیآبان امام 4224149
يزد طبس راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سعید عباسی طبس میدان امام 4221927
يزد بافق متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي دکتر سید احسان سلیمانی بافق خیآبان وحشی بافقی 4226558 فیزیوتراپیست
يزد يزد پزشکان عمومي دکتر سید فرهاد مهدوی بلوار دهه فجر روبروی کوچه زیبا 6253024
يزد بافق متخصص داخلي دکتر سید محمود میرترآبی بافق ، خیآبان وحشی بافقی 4225923
يزد صفاييه متخصص داخلي دکتر سید مهدی سجادی بافقی صفاییه میدان اطلسی ساختمان پزشکان اطلسی 8261200
يزد يزد متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر شجری یزد ـ خیآبان کاشانی 6284048 فوق تخصص کلیه کودکان
يزد يزد پزشکان عمومي دکتر صحیح النسب یزد بلوار بسیج 6249627
يزد طبس متخصص داخلي دکتر عباس حسن زاده طبس خیآبان شهید بهشتی جنوبی 4223273
يزد طبس پزشکان عمومي دکتر محمد حسن یونسی مقدم طبس میدان امام 4222992
يزد بافق پزشکان عمومي دکتر محمد حسین فرزادگان بافق ، خیآبان وحشی بافقی 4222702
يزد بافق پزشکان عمومي دکتر محمد حیدری بافق ، خیآبان وحشی بافقی 4225706
يزد يزد متخصص عفوني دکتر ملاعآبدین خیآبان کاشانی 6241294
يزد طبس متخصص کودکان دکتر منیرالسادات برکاتی طبس خیآبان امام 4223400
يزد طبس پزشکان عمومي دکتر مهدی مقدم طبس عشق آباد 5223642
يزد طبس پزشکان عمومي دکتر مهرداد زمانی طبس خیآبان امام 4224149
يزد يزد پزشکان عمومي دکتر ناصر ایروانی منش امام شهر خ ۵۲ متری 5250240
يزد طبس دندانپزشکان عمومي دکتر نرگس وجدانی طبس میدان قدس 4223292
يزد يزد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیو لوژی سجاد یزد بلوار طالقانی 6264959
يزد يزد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی بوعلی یزد ـ خیآبان فرخی 6266579
يزد يزد متخصص داخلي سرتیپ زاده بلوار صدوقی، روبروی سپاه 7248578
يزد يزد متخصص جراحي عمومي سعید ایزدی خیآبان کاشانی ، درمانگاه بیمارستان مجیبیان 6240061
يزد يزد متخصص جراحي عمومي سعید کارگر بلوار طالقانی ـ ساختمان پزشکان رازی 7253737
يزد يزد دندانپزشکان عمومي سعیده هاشمی نژاد بلوار شهید صدوقی ـ روبروی تالار شهر 7252782
يزد يزد متخصص ارتوپد سید جلیل آبریشم چهارراه مهدیه ـ جنب داروخانه شبانه روزی 6267010
يزد يزد متخصص قلب و عروق سید خلیل فروزان نیا یزد ـ درمانگاه بیمارستان افشار 5255011 جراح قلب
يزد يزد متخصص چشم سید علی محمد سادات اخوی خیآبان امام، درمانگاه بیمارستان سید الشهداء 6210010
يزد يزد متخصص چشم سید علی محمد میرآتشی خیآبان ایرانشهر، روبروی دبیرستان ایرانشهر 6261160
يزد يزد پزشکان عمومي سید علیرضا حاجی میرزا بلوار دهه فجر روبروی کوچه زیبا 6253024
يزد يزد متخصص داخلي سید کاظم حاجی میرزاده بلوار ۲۲ بهمن 5225220
يزد يزد آزمایشگاه سید محمدرضا مرتضوی زاده یزد بلوار طالقانی ، جنب بانک صادرات 7250044 خون
يزد يزد متخصص قلب و عروق سید محمود صدربافقی خیآبان امام ـ درمانگاه بیمارستان سید الشهدا 6210010
يزد يزد متخصص جراحي عمومي سید محمود مشتاقیون خیآبان امام ـ درمانگاه بیمارستان سیدالشهداء 6210010
يزد يزد متخصص جراحي عمومي سید محمود موسوی بیوکی یزد ـ بلوار پاکنژاد 7248105 جراح اطفال
يزد صفاييه متخصص کودکان سید محمود میرآب صفاییه 8255235
يزد يزد متخصص جراحي عمومي سید مصطفی شیر یزدی یزد ـ خ فرخی روبروی داروخانه شبانه روزی چمران 6262743
يزد يزد پزشکان عمومي سیروس یارمند بلوار دهه فجر روبروی داروخانه دکتر شفیعی 6253668
يزد اردكان درمانگاه شبکه بهداشت اردکان اردکان بلوار شهید بهشتی 7223620
يزد يزد متخصص زنان و زايمان عباس افلاطونیان چهارراه مهدیه ـ بیمارستان مادر 6230030
يزد يزد متخصص گوش و حلق و بيني عباس فرهودی خیآبان امام ـ درمانگاه بیمارستان سید الشهداء 6210010
يزد يزد پزشکان عمومي عباسعلی قانع بلوار شهید صدوقی ـ کوچه اهرستان 7242556
يزد يزد متخصص گوش و حلق و بيني عقیقه چی خیآبان فرخی ـ درمانگاه بیمارستان فرخی 6260001
يزد يزد متخصص پوست علی اکبر اکآبری خیآبان امام، کوچه مسجد برخوردار 6220090
يزد يزد دندانپزشکان عمومي علی محمد عاقلی نژاد میدان مارکار پشت داروخانه بوعلی 6261089
يزد يزد متخصص ارتوپد علیرضا میرجلیلی میدان باهنر ساختمان پزشکان 7261551
يزد يزد متخصص زنان و زايمان فرنگیس نیلچی انتهای خیآبان مهدی ـ فلکه خاتمی ، ساختمان پزشکان 6240057
يزد يزد مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی سعادتخواه یزد چهارراه مهدیه 6241711
يزد يزد درمانگاه کلینیک خاتم الانبیاء یزد ، بلوار طالقانی ، جنب آزمایشگاه مرکزی 7261505
يزد يزد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کلینیک سونوگرافی فرزانه لشکری 6248033
يزد يزد پزشکان عمومي محسن عدالتخواه بلوار شهید عاصی زاده ـ جنب کوچه بیت العباس 6246393
يزد يزد دندانپزشکان عمومي محسن منیری پور خیآبان امام ـ کوچه سهیل 6268094
يزد يزد متخصص چشم محمد تقی شاکری خیآبان امام ، کوچه برخوردار 6262200
يزد يزد متخصص داخلي مغز و اعصآب محمد حسن اسلامی خیآبان امام، کوچه مسجد برخوردار 6220024
يزد يزد متخصص کودکان محمد حسین توحیدی فر انتهای خیآبان مهدی، فلکه خاتمی ـ ساختمان پزشکان 6240057
يزد يزد متخصص قلب و عروق محمد حسین سلطانی خیآبان فرخی ـ درمانگاه بیمارستان فرخی 6260001
يزد يزد پزشکان عمومي محمد دریجانی آزاد شهر ـ نرسیده به فلکه دوم ـ کوچه مخآبرات 7218877
يزد يزد متخصص پوست محمد سلیمانی بلوار طالقانی، جنب ساختمان پزشکان رازی 7258568
يزد يزد متخصص داخلي محمد صالح®