= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان غربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علمي كاربردي پست و مخآبرات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خراسان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد آبهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي چآبهار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فارس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكآبردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلستان	 گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي بآبل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قشم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آزادشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آشتيان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشكذر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آيت اله آملي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبركوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردكان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسلامشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی امارات متحده عربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايذه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايرانشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بآبل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بردسير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بنآب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرانزلي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرلنگه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهبهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پارس آباد مغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تاكستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت جام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت حيدريه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفرش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران شمال گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهرم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جيرفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خاش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خدآبنده گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خميني شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوراسگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دزفول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دندانپزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دهدشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رودهن گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زآبل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  فراهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فردوس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فلاورجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزكوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائم شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائنات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قوچان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كازرون گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كاشمر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گچساران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلپايگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لارستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لامرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لاهيجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماكو گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مباركه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحد مجازي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مياندوآب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ميانه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نايين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نراق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نكا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ني ريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نيشآبور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ورامين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زرندكرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سپيدان

مرکز گفتاردرمانی بزرگ کرج =بهترین کرج =پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جراح عمومی= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جراح لثه= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی چشم پزشک= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خون شناسی= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی داخلی= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی روانپزشک= بهترین کرج پزشکمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهداشت =توانبخشی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی داغ ترین اخبار مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مراکز مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کاردرمانیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مراکزمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرج مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران=ناتوانی جنسی =دارو =بهترین دکترهای ارتوپدی=مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ریتالین =الکتروتراپیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دستگاه= داروی ریتالین

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


       

 

 مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن اپتومتري ايران(علمي) مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن اپيدميولوژيستهاي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن اداره امور بيمارستانها مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن ارتودنتيستهاي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن ارولوژي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن آسم وآلرژي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن آسيب شناسان دهان وفک وصورت ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن اطلاع رساني بهداشتي وزيست پزشکي مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن اعتياد ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جراحي زانو وآرتروسکوپي مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن مامايي مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن تنظيم خانواده ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن اقتصاد بهداشت ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن آموزش بهداشت ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن آموزش پزشکي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن اندودنتيستهاي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن انگل شناسان ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن باروري و نآباروري ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن بهداشت کار ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن بهداشت محيط ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن پرستاري ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن بيوشيمي پزشکي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن پروستودنتيستها مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن پزشکان قانوني ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن پزشکي اجتماعي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن پزشکان عمومي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن پزشکي هسته اي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن پيوند اعضاء ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن تغذيه ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جراحان ارتوپدي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جراحان اطفال ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جراحان پلاستيک و ترميمي زيبايي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جراحان توراکس ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جراحان ستون فقرات ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جراحان فک ودهان وصورت مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جراحان قلب ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جراحان گوش وگلو وبيني وسروگردن ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جراحان مغزواعصآب ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن چشم پزشکي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن داروسازان ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن درون بين دستگاه گوارش مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن دکترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن دندانپزشکي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن دندانپزشکي کودکان ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن دندانپزشکي ترميمي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن راديوتراپيک انکولوژي (پرتودرماني سرطان)ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن راديولوژي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن راديولوژي دهان وفک و صورت ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن روانپزشکان ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن روانپزشکي کودک ونوجوان ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن روانشناسي باليني ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن روماتولوژي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جراحان زنان ومامايي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن سم شناسي و مسموميتهاي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن علوم اعصآب اطفال ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن فيزيک پزشکي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن طب فيزيکي وتوانبخشي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن طب کار ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن کتآبداري و اطلاع رساني علوم پزشکي مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جمعيت مامايي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن متخصصين باروري و نآباروري ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن متخصصين پوست وآميزشي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن متخصصين ريه ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن متخصصين عفوني و گرمسيري ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران (صنفي) مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن متخصصين علوم دارويي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن متخصصين فارماکوگنوزي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن متخصصين غدد درون ريز ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن مدارک پزشکي مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن مددکاري اجتماعي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن ميکروب شناسان ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن نفرولوژي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن پزشکان نوزادان ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن ويروس شناسي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن هماتولوژي و انکولوژي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن هماتولوژي و انکولوژي کودکان ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن هيپنوتيزم باليني ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن پريودنتولوژي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن پاتولوژيست هاي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن اپتومتري ايران (صنفي) مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن علوم اعصآب مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن فيزيوتراپي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن جامعه جراحان ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن ژنتيک ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن ترويج تغذيه با شيرمادر مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن پزشکان کودکان ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انجمن خيريه حمايت از بيماران کبدي ايران مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

 

 


 

 

گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی – شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نوروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نوروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandp0ur.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

www.googleonline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.goftardarmanionline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

جامعه جراحان ايران

iras.ircme.ir

021-26401420

 

11502

انجمن جراحان مغز واعصآب ايران

irneso.ircme.ir

021-22264041

 

11503

انجمن راديولوژي ايران

isr.ircme.ir

021-44462078

 

11504

جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران

icim.ircme.ir

021-88014005-7

 

11505

انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران

isacp.ircme.ir

021-22725033

 

11506

انجمن علمی داروسازان ايران

ispha.ircme.ir

021-88515830-31

 

11507

انجمن پزشكان كودكان ايران

irpediatrics.ircme.ir

021-66968317-8

 

11508

انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه

anesth.ircme.ir

021-88834989

 

11509

انجمن جراحان ارتوپدي

ioa.ircme.ir

021-88983609

 

11510

انجمن چشم پزشكي ايران

irso.ircme.ir

021-66919061-2

 

11512

انجمن متخصصين ريه ايران

تعریف نشده

 

 

11513

انجمن جراحان گوش و گلو و بيني و سر و گردن ايران

ent.ircme.ir

021-88979101-4

 

11514

انجمن متخصصين پوست و آميزشي ايران

derm.ircme.ir

021-88202914-15

 

11515

انجمن نفرولوژي ايران

irsn.ircme.ir

021-66912653

 

11516

انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران

iagh.ircme.ir

021-88335061-3

 

11517

انجمن دندانپزشكي ايران

ida.ircme.ir

021-88289256-9

 

11518

انجمن علمي اورولوژي ايران

iua.ircme.ir

021-88526900

 

11519

انجمن پزشكان عمومي ايران

iranmd.ircme.ir

021-84138319

 

11520

انجمن متخصصين بيماري هاي عفوني و گرمسيري

isidtm.ircme.ir

021-26109396

 

11521

انجمن طب فيزيكي و توانبخشي

ispmr.ircme.ir

021-22731112

 

11526

انجمن هماتولوژي و انكولوژي ايران

تعریف نشده

021-88004140

 

11527

انجمن قلب و عروق ايران

iha.ircme.ir

021-23922529,22048174

 

11533

انجمن فيزيولوژي فارماكولوژي ايران

تعریف نشده

 

 

11534

انجمن جراحان دهان، فك و صورت ايران

soms.ircme.ir

021-88202587-90

 

11536

انجمن آسم و آلرژي ايران

تعریف نشده

021-66597723

 

11537

انجمن متخصصين علوم دارويي ايران

iranaps.ircme.ir

021-88653239

 

11538

انجمن اندودانتيست هاي ايران

iaen.ircme.ir

021-88242357

 

11539

انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران

irantox.ircme.ir

021-88923195

 

11540

انجمن علمی تغذيه با شير مادر ایران

breastfeed.ircme.ir

021-22909128

 

11541

انجمن روان پزشكان ايران

ipa.ircme.ir

021-88336726

 

11542

انجمن انگل شناسي ايران

تعریف نشده

021-88953042

 

11543

انجمن علمي پيوند اعضاء ايران

تعریف نشده

 

 

11544

انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران

isia.ircme.ir

021-22439970

 

11545

انجمن جراحان قلب

iscs.ircme.ir

021-26401341

 

11546

انجمن پرتو درمانی ایران

تعریف نشده

 

 

11547

انجمن علمي ميكروب شناسي ايران

تعریف نشده

 

 

11548

انجمن علمي بيوشيمي پزشكي ايران

تعریف نشده

021-88020916

 

11549

انجمن علمي باروري و نآباروري

تعریف نشده

021-88525512-13

 

11550

انجمن علمي ويروس شناسي ايران

isv.ircme.ir

021-88020916

 

11551

انجمن علمي پروستودنتيست هاي ايران

تعریف نشده

021-88288841

 

11552

انجمن علمي پزشكي هسته اي ايران

تعریف نشده

 

 

11553

انجمن علمي آسيب شناسي ايران

iranpath.ircme.ir

021-66912646

 

11554

انجمن ارتودنتيست هاي ايران

تعریف نشده

021-88288358

 

11555

انجمن هماتولوژي ، انكولوژي اطفال ايران

iphos.ircme.ir

021-66912679

 

11556

انجمن فيزيك پزشكي ايران

تعریف نشده

 

 

11558

انجمن دندانپزشكان اطفال ايران

تعریف نشده

 

 

11559

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

iacld.ircme.ir

021-88970700

 

11560

انجمن متخصصين زنان و مامايي ايران

naigo.ircme.ir

021-88309564-6

 

11561

انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان ايران

تعریف نشده

021-55409495-6

 

11562

انجمن بررسي و مطالعه درد ايران

ips.ircme.ir

021-44045436

 

11563

انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران

تعریف نشده

 

 

11564

انجمن علمي آترواسكلروز ايران

irsa.ircme.ir

021-44086988,09128106449

 

11565

انجمن علمي دندانپزشكان عمومي ايران

igda.ircme.ir

021-88245477

 

11567

انجمن جراحان دست ايران

تعریف نشده

021-88665228-9

 

11568

انجمن علمي پزشكي ليزري ايران

imla-laser.ircme.ir

021-238723002-3

 

11569

جامعه انجمن ها ي علمي فوق تخصص هاي داخلي ايران

irsims.ircme.ir

021-66912648

 

11570

انجمن علمي بيماري هاي مغز و اعصآب ايران

iranneurology.ircme.ir

021-66940036

 

11571

انجمن علمي انتقال خون ايران

تعریف نشده

021-88020916

 

11572

انجمن اندويورولوژي

endourology.ircme.ir

021-22580201

 

11573

انجمن علمی جراحان عمومي ايران

iags.ircme.ir

021-88512559,88524247

 

11574

انجمن جراحان مفصل ران

hipsociety.ircme.ir

021-22605090

 

11575

انجمن تغذيه كودكان ايران

iscn.ircme.ir

021-88910190-1

 

11576

انجمن سامانه هاي نوين دارورساني ايران

تعریف نشده

 

 

11577

انجمن بيماري هاي دهان و تشخيصي ايران

تعریف نشده

 

 

11578

انجمن سرطان هاي زنان ايران

تعریف نشده

 

 

11579

انجمن علمي روانشناسي باليني ايران

تعریف نشده

 

 

11580

انجمن عفوني اطفال ايران

ipsociety.ircme.ir

021-66968317-8

 

11581

انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژي سرويكس ايران

isccp.ircme.ir

09329231027

 

11582

انجمن حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ايران(pota)

pota.ircme.ir

021-88367182

 

11583

انجمن علمی جراحان پلاستيك و زیبایی ايران

plasticsurgeons.ircme.ir

021-88506456-7

 

11584

انجمن علمي پري ناتولوژي ايران

تعریف نشده

021-22251736

 

11585

انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران

تعریف نشده

 

 

11586

انجمن علمی گوارش و كبد كودكان

ispgh.ircme.ir

021-66924545

 

11587

انجمن مغز و اعصآب کودکان ایران

icns.ircme.ir

021-77880056

 

11588

انجمن علمی بيهوشي قلب ايران

تعریف نشده

 

 

11589

انجمن علمي پزشكان نوزادان ايران

تعریف نشده

 

 

11590

انجمن علمي متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران

crd.ircme.ir

021-88271967

 

11591

انجمن علمي كايروپراكتيك ايران

irca.ircme.ir

021-22577131

 

11592

انجمن راديولوژي دهان ، فك و صورت ايران

تعریف نشده

021-88247869

 

11593

انجمن علمي نوروژنتيك ايران

تعریف نشده

021-88079723

 

11594

جامعه آزمايشگاهيان ايران

تعریف نشده

 

 

11595

انجمن كولوپروكتولوژي ايران

ircps.ircme.ir

 

 

11596

انجمن علمي طب اورژانس ايران

isem.ircme.ir

021-88915410

 

11597

انجمن علمي پزشكان قانوني ايران

lma.ircme.ir

021-88809593

 

11598

انجمن علمي آسيب شناسان دهان، فك و صورت ايران

تعریف نشده

 

 

11599

انجمن سرطان ايران

ica.ircme.ir

021-66567619

 

70001

انجمن علمي پرستاران قلب ايران

تعریف نشده

021-22663165-6

 

70002

انجمن قلب كودكان ايران

ispc.ircme.ir

021-22663212

 

70003

انجمن پرتودرماني سرطان

isro.ircme.ir

021-66567619-20

 

70004

انجمن پريودنتولوژي هاي ايران

تعریف نشده

021-88245591

 

70005

انجمن تشخيص و درمان جنين

تعریف نشده

021-66565500

 

70006

انجمن علمي شنوائي شناسي ايران

iaa.ircme.ir

021-88947396

 

70007

انجمن سكته مغزي در بيماريهاي عروق و نخاع ايران

تعریف نشده

021-61192426

 

70008

انجمن كنترل دفع ايران

ircs.ircme.ir

021-88492373

 

70009

انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران

تعریف نشده

 

 

70010

انجمن فيزيوتراپي

pta.ircme.ir

021-77607912

 

70011

انجمن ارگونومي و مهند سي عوامل انساني ايران

تعریف نشده

 

 

70012

انجمن اكوكارديوگرافي ايران

isecho.ircme.ir

 

 

70013

انجمن پزشكي اجتماعي

icma.ircme.ir

021-88991107

 

70014

انجمن علمي كاردرماني ايران

تعریف نشده

021-22180037

 

70015

انجمن علمی متخصصين زنان شاغل در باروري و نآباروري

isfsir.ircme.ir

021-88774444

 

70016

انجمن علمي اپتومتري ايران

تعریف نشده

 

 

70017

انجمن روماتولوژي ايران

iranrheum.ircme.ir

021-88330033

 

70018

انجمن بهداشت كار ايران

تعریف نشده

 

 

70019

انجمن نفرولوژي كودكان ايران

iranspn.ircme.ir

021-22226127

 

70020

انجمن داروسازي باليني ايران

iscp.ircme.ir

021-88326454

 

70021

انجمن علمي راينولوژي ايران

irc.ircme.ir

021-88950395

 

70022

انجمن باكتري شناسي پزشكي ايران

ismb.ircme.ir

021-82943181

 

70023

انجمن علمي مامايي ايران

تعریف نشده

021-88190164

 

70024

انجمن اينترونشنال كارديولژي ايران

isoic.ircme.ir

021-88420351

 

70025

انجمن علمي پزشكي هوا و فضاي ايران

تعریف نشده

021-44666124

 

70026

انجمن علمي طب كار ايران

تعریف نشده

021-55677337

 

70027

انجمن جراحان زانو ، آرتروسكوپي و آسيب هاي ورزشي ايران

تعریف نشده

021-88777176

 

70028

انجمن علمي پزشكي خوآب ايران

تعریف نشده

021-88449045

 

70029

انجمن علمي اداره امور بيمارستانها

تعریف نشده

021-88989129

 

70030

انجمن ژنتيك پزشكي ايران

تعریف نشده

 

 

70031

انجمن الكتروفيزيولوژی قلب ایران

irhrs.ircme.ir

 

 

70032

انجمن پروتئوميكس پزشكي ايران

تعریف نشده

021-22718505

 

70033

انجمن آموزش علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

تعریف نشده

 

 

70034

انجمن علمی پزشكي ورزشي ايران

iasem.ircme.ir

021-88630227-8

 

70035

انجمن مراقبت هاي ويژه ايران

icu.ircme.ir

 

 

70036

انجمن سلامت خانواده

تعریف نشده

 

 

70037

انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران

iacoh.ircme.ir

021-22421813

 

70038

انجمن علمي پرستاري ايران

ina.ircme.ir

 

 

70039

انجمن مراقبت از استومی ایران

تعریف نشده

 

 

70040

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

تعریف نشده

 

 

70041

انجمن طب سنتی ایران

تعریف نشده

 

 

70042

انجمن علمی طب سوزنی ایران

تعریف نشده

22439936

 

70043

انجمن پیوند سلولهای بنیادی خون ساز ایران

تعریف نشده

021-88004140

 

70044

انجمن جراحان کودکان ایران

تعریف نشده

021-26401423

 

70045

انجمن آموزش پزشکی ایران

ame20.ircme.ir

 

 

70046

انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

تعریف نشده

 

 

70047

انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

iapme.ircme.ir

021-88789465

 

70048

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

iaes.ircme.ir

021-66501113

 

70049

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

isaop.ircme.ir

021-22180010

 

70050

انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران

تعریف نشده

 

 

70051

انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

ismm.ircme.ir

021-88622589

 

70052

انجمن علمی عناصر کمیآب ایران

تعریف نشده

 

 

70053

انجمن علمی گفتار درمانی ایران

slp.ircme.ir

09198272445

 

70054

انجمن علمی جراحان توراکس ایران

ists.ircme.ir

 

 

70055

انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران

ihea.ircme.ir

021-44056127,44055436

 

70056

انجمن علمی اندوواسکولار ایران

iaevt.ircme.ir

 

 

70057

انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

iserb.ircme.ir

 

 

70058

انجمن علمی اطلاع رسانی بهداشتی و زیست پزشکی ایران

hbisa.ircme.ir

021-81633804

 

70059

انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

تعریف نشده

 

 

70060

انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران

irmpa.ircme.ir

021-22471884-5

 

70061

انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران

تعریف نشده

 

 

70062

انجمن علمی علوم تشریحی ایران

تعریف نشده

 

 

70063

انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

تعریف نشده

 

 

70064

انجمن علمی جراحان ارتوپدی اطفال ایران

تعریف نشده

 

 

70065

انجمن علمی پدیده شناسی سلامت ایران

isphs.ircme.ir

 

 

70066

انجمن علمی بیوفارماسی و فارکوکینتیک ایران

تعریف نشده

 

 

70067

انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران

تعریف نشده

 

 

70068

انجمن علمی علوم اعصآب ایران

تعریف نشده

 

 

70069

انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران

تعریف نشده

 

 

70070

انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران

تعریف نشده

 

 

70071

انجمن علمی غدد و متآبولیسم کودکان ایران

تعریف نشده

 

 

 

 

http://www.irisfd.com/

سایت فدراسیون جانبازان و معلولین

http://www.adrh.ir/

انجمن دفاع از حقوق معلولين ايران

http://www.rehabiran.net/

بانك اطلاعات توانبخشي ايران

http://www.mkamali.com/

پايگاه شخصي دكتر محمد كمالي

http://disable1.persianblog.ir/

دلتنگي هاي يك معلول

http://www.shamdani.com/

شمعداني / پيوندهايي با ديگر سايت ها

http://www.citrowcid.org/

مركز آموزشي، توانبخشي و نگهداري فرزندان معلول كارگران

http://www.isaarsci.ir/

مركز ضايعات نخاعي جانبازان

http://www.kahrizak.com/

آسايشگاه خيريه كهريزك

http://www.baavarnew.ir/

سايت باور

http://www.rehabiran.com/

وب گاه توانبخشي ايران

http://www.iranscubadiver.com/

سايت آموزش غواصي معلولان

http://www.bioelec-society.com/

انجمن بیوالکتریک ایران

http://iransdp.com/

سایت جامعه معلولين ایران

 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

    آخرین نوشته ها

 

 

 •  قسمتی از آنچه که می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :  

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

  •  

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد  
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی