بهترین مشهد پزشک، جراح پلاستیک= بهترین مشهد پزشک، جراح دهان و فک و صورت= بهترین مشهد پزشک، جراح عمومی= بهترین مشهد پزشک، جراح قلب و عروق= بهترین مشهد پزشک، جراح لثه= بهترین مشهد پزشک، چشم پزشک= بهترین مشهد پزشک، خون شناسی= بهترین مشهد پزشک، داخلی= بهترین مشهد پزشک، روانپزشک= بهترین مشهد

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان غربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خراسان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فارس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلستان	 گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قشم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آزادشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آشتيان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشكذر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آيت اله آملي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابركوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردكان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسلامشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی امارات متحده عربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايذه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايرانشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بردسير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بناب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرانزلي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرلنگه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهبهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پارس آباد مغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تاكستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت جام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت حيدريه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفرش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران شمال گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهرم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جيرفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خاش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خدابنده گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خميني شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوراسگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دزفول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دندانپزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دهدشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رودهن گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  فراهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فردوس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فلاورجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزكوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائم شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائنات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قوچان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كازرون گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كاشمر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گچساران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلپايگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لارستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لامرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لاهيجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماكو گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مباركه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحد مجازي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهاباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مياندوآب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ميانه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نايين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نراق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نكا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ني ريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نيشابور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ورامين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زرندكرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سپيدان

ارتوپد= بهترین مشهد پزشک، اطفال= بهترین مشهد پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین مشهد پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین مشهد پزشک، دندانپزشک= بهترین مشهد پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین مشهد پزشک، آلرژی= بهترین مشهد پزشک، ارتودنسی= بهترین مشهد پزشک، بیهوشی= بهترین مشهد پزشک، پوست و مو و آمیزشی=

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

                                                                                 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

           بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان     دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه      =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

                      


 

 

اسامی پزشکان مشهد


محمد مومنی -متخصص اطفال- احمدآباد
حسین موحداول‌ -متخصص اطفال- ‌ضد - میدان
محمدرضا نوری -متخصص اطفال- احمدآباد - ساختمان‌77
ملیحه نادری نسب‌ -متخصص اطفال- ابنسینا
احمد هاشمی دانزاده‌ -متخصص اطفال- چمران‌ - ساختمانگلستان
میرحمید هاشمی نمین‌ -متخصص اطفال- شاهد45
هادی ولی زاده‌ -متخصص اطفال- هفده شهریور - اولچهنو
صادق پوراحمدی -متخصص اطفال- خواجهربیع‌48
صادق پوراحمدی -متخصص اطفال- خواجهربیع‌ - خیابان مستوفی
افتخار محمودی - متخصص قلب- -متخصص اطفال- سناباد - ‌مولوی شمالی
محمد محمدزاده‌ -متخصص اطفال- مدرس - ‌ساختمان‌12
اشرف محمدزاده فوق تخصص‌ -متخصص اطفال- پاسداران
ایرج گنجی -متخصص اطفال- راهنمایی5-3
هادی میرزائیان‌ -متخصص اطفال- كویدكترا
علیرضا مدرسی -متخصص اطفال- دانشگاه‌ - مقابل سینما هویز
كمال مرندی -متخصص اطفال- باهنر
جمیل آزما -متخصص اطفال- مدرس
مسعود مشیری -متخصص اطفال- سناباد - ‌ایرججنوبی
حسین نصیریان‌ -متخصص اطفال- احمدآباد - ‌پرستار
فریبرز مصطفوی -متخصص اطفال- احمدآباد - ‌محتشمی1
نصرت لطفی -متخصص اطفال- دكترا
منصوره امیدوارتهرانی -متخصص اطفال- ‌كوهسنگی - جنبداروخانه كوهسنگی
محمدهادی امیریان‌ -متخصص اطفال- سجاد - ساختمان‌444
راضیه اخوان طبسی -متخصص اطفال- وكیل آباد - سه راه زندان
علیرضا ارژنگی -متخصص اطفال- خواجه ربیع - سمزقند
محمد اسماعیلی -متخصص اطفال- کوهسنگی - اسدی4ساختمانپزشكانصدر
افتخارمحمودی -متخصص اطفال- سناباد - خیابان مولویشمالی
محمدحسن افخمی جدی -متخصص اطفال- دانشگاه - چهارراه گلستان
محمدرضا بلورساز مشهدی -متخصص اطفال- خواجه ربیع - اول كوچه پژمان
ابوالقاسم بهارلو -متخصص اطفال- طلاب - سی متری - پلاك 92
عبداله بنی هاشمی دان-متخصص اطفال- ‌كوهسنگی6 - ساختمانپزشكان
مهدی بهشید -متخصص اطفال- سجاد
عباس تاج دینی -متخصص اطفال- توحید - خیابان رضوی
عباس تاج دینی -متخصص اطفال- امامیدانخمینی
احمد بذرافشان‌ -متخصص اطفال- كوهسنگی4
سعیده ترویج اسلامی -متخصص اطفال- وکیل آباد - آبوبرقبل شهرستانی
عبدالحسین تراب پرهیز -متخصص اطفال- امامیدانرضا
ناهید تفضلی مقدمیدان-متخصص اطفال- ‌پیروزی - چهارراه4-متخصص چشم -ه
محمود دل آسایی -متخصص اطفال- احمدآباد - مقابلهتلهما
محمدرضا جهان شاهی -متخصص اطفال- قاسمیدانآباد - شراه آهن
محمود جلایر -متخصص اطفال- میدان شهدا
عبدالعلی خوارزمی -متخصص اطفال- احمدآباد - خیابان عارف
سید محمد خاتمی -متخصص اطفال- پیروزی - فلكه حر درمانگاه پیروزی
مهدی خادمیدان-متخصص اطفال- رودكی - بلذكریا
غلامحسین جدیر -متخصص اطفال- پاسداران
محسن حری -متخصص اطفال- پرستار1
محمود حسینی -متخصص اطفال- ‌پیروزی
ساغر یزدانی -متخصص اطفال- قاسم آباد - بینشریعتی32
احمد حكیمیدانزرگر -متخصص اطفال- احمدآباد - بعدرضا
حمیدرضا حقوقی -متخصص اطفال- عبدالمطلب - ‌كنارداروخانه
شهناز حقیقی -متخصص اطفال- سجاد - اولبزرگمهر
وحید پراگمی -متخصص اطفال- سجاد - ساختمانبهاران
سیمین پرتوی -متخصص اطفال- پرستار
سیدمحمدجواد پری زاده‌ -متخصص اطفال- ابنسینا - ساختمانپزشكان
شمسی رسولی -متخصص اطفال- وکیل آباد - دانشآموز7
محمدعلی رغیب‌ -متخصص اطفال- آزادشهر - چهارراه38متری
رمضانعلی سامی راد -متخصص اطفال- احمدآباد - جنبمحتشمی
علیاصغر طاهریان‌ -متخصص اطفال- قاسم آباد - ‌حجاب‌39
غلامرضا زابلی نژاد -متخصص اطفال- باهنر - بیمارستان سینا
محمود صادق الحسینی -متخصص اطفال- دانشجو3
جواد طباطبایی -متخصص اطفال- احمدآباد - ‌ابوذر21-19
ابوالقاسمیدانزیبدی -متخصص اطفال- سناباد
محمدتقی صراف‌ -متخصص اطفال- ابنسینا
علی اكبر سرجمعی -متخصص اطفال- سناباد - غربیچهارراهارمیدان
سعید سعیدی رضوانی -متخصص اطفال- مقدم - بینچهارراهبرق وسیلو
محمدحسین شفاعی -متخصص اطفال- احمدآباد - ساختمانآینهچی
ایمان كربلایی - متخصص قلب- -متخصص اطفال- امام خمینی - امام
محمد قربانیان‌ -متخصص اطفال- مطهریشمالی - چهارراه35متری
عباس قریبفوقتخصصاعصابكودكاندانشگاه‌ - قبلمیدانتقی آباد
سهیل عبادی -متخصص اطفال- هاشمی نژاد
ویكتوریا عراقی -متخصص اطفال- سناباد - نبشآفرین
هاشم عرفانیان -متخصص اطفال- بلوار وكیل اباد
كاظمیدانغفاری -متخصص اطفال- آزادشهر - امامت‌36
ایرج غفرانی -متخصص اطفال- دانشگاه‌ - بعدجنت
صفرعلی غفرانی -متخصص اطفال- آبكوه‌ - ‌ارمیدانجنوبی
یحیی فخرنبوی -متخصص اطفال- دكترا - ابن سینا
مهدی فرساد -متخصص اطفال- احمدآباد - ‌قائمیدان5
علی آل شیخیابان-متخصص چشم - احمدآباد - پرستار1
عباس پهلوان زاده‌ -متخصص چشم - امامیدانرضا - قبلچهارراهدانش
میرنقی موسوی -متخصص چشم - (فوقتخصصشبكیه‌) ‌امامیدانرضا - میدان بیمارستان
محمدحسین موسوی نیك‌ -متخصص چشم - احمدآباد - نبشعارف‌5
فریدون موشخیان‌ -متخصص چشم - دانشگاه - اولكفایی
علیرضا مهدیزاده‌ -متخصص چشم - احمدآباد - ‌عارف
خداداد مرادیان‌ -متخصص چشم - دانشگاه - ‌شریعتیساختمان‌707
محمدمهدی آریانا -متخصص چشم - مدرس - ساختمان 14
علی گلستانیجراح -متخصص چشم - احمدآباد - ‌عارف‌2
ابوالقاسمیدانمشیرفلسفی -متخصص چشم - بیمارستانامامیدانرضا
امیرحسن خانی -متخصص چشم - تلویزیون
احمدیان شالچی -متخصص چشم - پرستار1
محمدحسن احمدیان شالچی -متخصص چشم - هاشمی نژاد
عباس احمدزاده -متخصص چشم - طلاب - سی متری
غلامحسین اعظمیدانصادقی -متخصص چشم - دانشگاه‌16
علی اکبر بلوریان -متخصص چشم - سجاد - چهارراه بزرگمهر
رضا بااصل‌ -متخصص چشم - دانشگاه‌ - جنببازار
مها جری مقدمیدان- متخصص قلب- ابنسینا - ساختماناطبا
محمد ملكشی - متخصص قلب- مدرس‌ - ساختمان‌14
حسین نادمی - متخصص قلب- احمدآباد - ‌پرستار3
ایرج ناظمیدان- متخصص قلب- چمران
حمید رضا وحید جاجرمیجراح و فوق تخصص - متخصص قلب- احمد اباد -ساختمان پزشكان -
سید محمد محمدی - متخصص قلب- سجاد - بهار5
محمد محمدی - متخصص قلب- سجاد - بینبهاروخیامیدان
اسداله میرزاییجراح و فوق تخصص - متخصص قلب- دانشگاه‌16 - جنببرك
جواد لطفی - متخصص قلب- ‌احمدآباد - كابومسلمیدان
جواد لطفی - متخصص قلب- امامیدانرضا
محمدرضا ابوالفضلی - متخصص قلب- فلسطین‌8
علی اصغر بلوریان‌ - متخصص قلب- احمدآباد - خیابان عارف
محمد برادران رحیمی - متخصص قلب- جنت‌7 - ساختمان‌121
فروغ جوادی - متخصص قلب- احمدآباد - خیابان پرستار
ماشااله دهقانی دشت آبی - متخصص قلب- كوهسنگی4
اسداله داوری - متخصص قلب- ابنسینا1
هاشمی داندانش ثانی - متخصص قلب- چمران‌ - 3راهجمیدانساختمان‌19
اصغر حاتمی - متخصص قلب- احمدآباد - محتشمی
علی حاجی زاده‌ - متخصص قلب- ‌وحدت
علی اصغر دادگر - متخصص قلب- احمدآباد - كلاهدوز8
علیرضا حیدری بكاولی - متخصص قلب- پرستار
منصور حسین زاده اردبیلی - متخصص قلب- ابنسینا - ساختماناطبا
احمد حسینی - متخصص قلب- دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
بهروز روحانی - متخصص قلب- ‌ضد - میدان
منوچهر رادپور - متخصص قلب- دانشگاه‌ - اولكفایی
جواد رادفر - متخصص قلب- احمدآباد -
جواد رضائی - متخصص قلب- آزادشهر - نبش چهارراه میلاد
عباسعلی رفیق دوست‌ - متخصص قلب- دانشگاه‌16
اكبر رفیعی تبریزی - متخصص قلب- كویدكترا
مهرداد صادقی اردوبادی - متخصص قلب- احمدآباد - پرستار1
شبستری - متخصص قلب-میدانبیمارستانامامیدانرضا(ع‌) -
سیداحمد سررشته دار - متخصص قلب- احمدآباد - خیابان محتشمی
فضل اله عادلی - متخصص قلب- ‌برق - ‌شیخیابان صدوق
مهدی فلاطونی - متخصص قلب- كویدكترا -
هدایت فاتحی - متخصص قلب- چمران‌ - ساختمانپزشكان
محمد فاضلی - متخصص قلب- كویدكترا -
محمد فاضلی - متخصص قلب- چمران‌ - ساختمانشفا
ابوالحسن فیض‌ - متخصص قلب- سلمانفارسی
هوشنگ فروهر - متخصص قلب- مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
شوكت اله مهاجرزاده‌ - متخصص ارتوپدی- احمدآباد
بهروز ناصری - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - پرستار1
هادی مخمل باف‌ - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - اولقائمیدان
ابوالفضل محمدی - متخصص ارتوپدی- امامیدانرضا - میدان
عباس مدرسی - متخصص ارتوپدی- دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
مصطفی نیكنامیدان- متخصص ارتوپدی- احمدآباد - مقابلبیمارستان قائمیدان
سیدمهدی مظلومی - متخصص ارتوپدی- چمران‌11چهارراه1
محمد مظفری - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ‌عارف‌5
جعفر امینی - متخصص ارتوپدی- چمران - چهارراه گلستان
جعفر امینی - متخصص ارتوپدی- چمران‌ - چهارراهگلستان
یوسف اهرابی نژاد - متخصص ارتوپدی- رازی - بیمارستان سینا
محمدرضا اجتماعی - متخصص ارتوپدی- ابن سینا - ساختمان اطبا
محمدعلی اسلامی - متخصص ارتوپدی- دانشگاه‌ - ساختمانساسان
جواد افضلی - متخصص ارتوپدی- سعدی18
ناصر بلوریان‌ - متخصص ارتوپدی- چمران - ‌3راهجمیدان
مهدی بنایی - متخصص ارتوپدی- دانشگاه - مقابلاسرار
محمود بهاری كاشانی - متخصص ارتوپدی- ابنسینا - ساختماناطبا
احمد بهداد - متخصص ارتوپدی- جم - بیمارستان آریا
بیژن ثاقب طالبی - متخصص ارتوپدی- نخریسی - جنبجهاد
فرشید باقری - متخصص ارتوپدی- ‌پرستار
محمد حلاج مقدم - متخصص ارتوپدی- امام رضا - فلكه بیمارستان
محمدجواد دلدار - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - اولقائمیدان
محمدرضا داورنیا - متخصص ارتوپدی- پاستور22
اكبر حاج صادقی - متخصص ارتوپدی- ابنسینا1
محمدرضا دارابی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - نبشعدالت‌1
حسن حسن زاده‌ - متخصص ارتوپدی- چمران‌ - ساختمان پزشكانجمیدان
حسن حسن زاده خیاط - متخصص ارتوپدی- پاسداران - مقابل هتل جم
حسن رحیمی - متخصص ارتوپدی- كفایی1
ابوالقاسم یدانرضایی - متخصص ارتوپدی- سجاد - بینچهارراهخیامیدانوبهار
حسین شاهوردیانی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ملاصدرا38
بیژن طالبی - متخصص ارتوپدی- فدائیاناسلامیدان
عباس طالبیان‌ - متخصص ارتوپدی- ‌احمدآباد - ساختمان‌ 70
محمدرضا شاهرخی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - پرستار1_ ساختمان 20
علیرضا سجادی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ساختمانسهندزری
علیرضا سجادی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ساختمانسهندزری
اقبال صدری - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ‌محتشمی
یوسف سروری - متخصص ارتوپدی- گلستان‌ - ساختمانگلستان
سیدرضا شریفی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ساختمانسهندزر
محمود شكیبانیا - متخصص ارتوپدی- چمران‌11
محمود كاشانی - متخصص ارتوپدی- پاسداران‌ - ‌3راهجم
محمدحسن كیانوش‌ - متخصص ارتوپدی- سجاد - بعدچهارراهخیامیدان
موسی كیاوش‌ - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - نبشعارف
محمد قره داغی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ‌محتشمی
حسن علی زاده‌ - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - عارف‌1
حسن عرفانی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - بیننشاط و ابونصر
عباس نوریان‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - پرستار1
محمدهاشمی دانمحمودیان‌ -متخصص مغزواعصاب - باهنر -
سیدعلی میلانی -متخصص مغزواعصاب - بولوار فردوسی - خیابان ابنسیناشرقی
آخوندیان‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد -
جلیل مختاری -متخصص مغزواعصاب - مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
علی میرزایی -متخصص مغزواعصاب - عارف - عارف 10
كریمیداننیكخواه‌ -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه - كفایی
حسین مشهدی نژاد -متخصص مغزواعصاب - چمران‌11 -
بهرام مطلق -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه -
محمدرضا نقابیان‌ -متخصص مغزواعصاب - ‌چمران‌ - میدان سعدی
حبیباله نعمتی -متخصص مغزواعصاب - ‌ابنسینا - ساختمانپزشك
غلامرضا امیرشیبانی -متخصص مغزواعصاب - كوهسنگی - بیمارستان مهر
علی اصغر ابراهیمی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - بهشت 1 - پلاک 9
علی اصغر ابراهیمی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - بهشت‌1
محمدرضا احصایی -متخصص مغزواعصاب - كوهسنگی - ‌اسدی4
فرح اشرف زاده‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - خیابان پرستار
سعید اسكندری -متخصص مغزواعصاب - وكیلآباد16 - بالایداروخانه
سعید اسكندری -متخصص مغزواعصاب - وکیل آباد - تربیت
محمدمهدی اعتمادی -متخصص مغزواعصاب - احمدآبادخیابان- عارف‌5
محمدرضا بهادرخان -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - قائم
محمدرضا تلافیان‌ -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌ - نبشكشفق
فخرالدین توكلی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - پرستاروعدالت
غلامحسین بهروز -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - خیابان بهشت
بهرامیدان بهرامی -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
علیرضا بیرجندی -متخصص مغزواعصاب - مدرس -
عزیزالله تقوی -متخصص مغزواعصاب - ابن سینا - ساختمان اطبا
عزیزاله تقوی -متخصص مغزواعصاب - ابنسینا - ساختماناطباض
سعید حائری مهنه‌ -متخصص مغزواعصاب - بهشتی25 -
رضا حائریان‌ -متخصص مغزواعصاب - قائمیدان- نبشكفایی
عزیزاله حاتمی -متخصص مغزواعصاب - سناباد - نبشآفرین
ابوالحسن پیش نماز -متخصص مغزواعصاب - ضد - دهمیدانمهتاب
منیژه شوكتی -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌ - بعدچهارراهدكترا
حمید طوفانی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - ‌محتشمی
سیدهاشمی دانسپهری -متخصص مغزواعصاب - سناباد -
سیدهاشمی دانسپهری -متخصص مغزواعصاب - میدان ضد -
محمدرضا طالب‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - نبشپرستار
عبدالصالح صالحی -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌ - قبلكفایی
حسین صالحیار -متخصص مغزواعصاب - ‌احمدآباد - كابومسلمیدان
عبدالحسین طاهری -متخصص مغزواعصاب - ‌دكترا - ابتدا
محمد شافعی -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌ - ساختمانساسان
سیدعلیرضا ضیایی -متخصص مغزواعصاب - چمران‌ - ساختمانپزشكان
رضا صدرنبوی -متخصص مغزواعصاب - سناباد - ساختمان‌77
وحید سعادتیان‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - 3راهراهنماییساختمانگل
جراح صفایی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد -
حسن كریمی اعصاب فوق تخصص فلج مغزی احمدآباد - ابوذر
قربانعلی قلوبی -متخصص مغزواعصاب - گاز - چهارراه7
ادریس علی خواه‌ -متخصص مغزواعصاب - مطهری13-11 -
حمید عضدی نیا -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌16 -
عبداله فرساد -متخصص مغزواعصاب - دكترا - آخرخیابان مسعود
رضا مهدوی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - ‌پرستار
جمشید محمدزاده‌ -متخصص ارولوژی - احمدآباد - ‌بهشت
محمدزاده رضایی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - ‌پرستار1
مهدی لطفی -متخصص ارولوژی - دكترا -
بهمن احتشامی دانراد -متخصص ارولوژی - مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
ابوالفضل اقوامی -متخصص ارولوژی - دكترا - ابنسینا
ایرج افتخارشاهرودی -متخصص ارولوژی - سجاد - نبشهدایت
وهاب بنكدار -متخصص ارولوژی - چمران - ‌مقابلبنیادشهید
سید رحیم تقوی رضوی زاده -متخصص ارولوژی - گلستان - ساختمان گلستان
رحیمیدانتقوی رضوی زاده‌ -متخصص ارولوژی - گلستان‌ - ساختمانگلستان
محمدامیر خمر -متخصص ارولوژی - خیامیدان- بعدهدایت
علیرضا حاکمی برآبادی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - خیابان عارف
علی اصغر یارمحمدی -متخصص ارولوژی - مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
علیرضا حاكمی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - خیابان عارف
محمد خدابخشیان‌ -متخصص ارولوژی - احمدآباد - نبشبهشت
جمشید رشیدی -متخصص ارولوژی - چمران - ساختمانشفا
علی شمسا -متخصص ارولوژی - ابنسینا - ساختمانپزشكان
فریدون شاملو -متخصص ارولوژی - مطهریجنوبی -
داریوش سیروس -متخصص ارولوژی - مطهری شمالی -
سید جعفر شریعت رضوی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - اول پرستار
امین كدخدایان‌ -متخصص ارولوژی - گلستان‌ -
غلامرضا عباس زاده‌ -متخصص ارولوژی - ‌امامیدانرضا - میدان
محمدباقر نورالهیان‌ - متخصص داخلی - امامیدانخمینی - ‌ثبت
فریدون مهدویان‌ - متخصص داخلی - رازی -
كریمیدانپورعماد - متخصص داخلی - راهنمایی16 -
رحمت اله مختاری - متخصص داخلی - آبكوه‌ - ‌آفرین
علی مختاری فر - متخصص داخلی - مدرس‌ -مجتمع تجاریمدرس
فرزین مجیدفیاض‌ - متخصص داخلی - احمدآباد - ‌عدالت‌1
سیروس محسنی - متخصص داخلی - قاسمیدانآباد - چهارراه ورزش
مهدی نجف زاده‌ - متخصص داخلی - کوهسنگی - اسدی20
هوشنگ آرین‌ - متخصص داخلی - احمدآباد - خیابان ابوذر3
ابراهیمیدانآریان‌ - متخصص داخلی - كوهسنگی - جنبپاسگاه
ابراهیمیدان نعمت پور - متخصص داخلی - خسروی -
منوچهر معتكف‌ - متخصص داخلی - انگل شناس دانشگاه - میدان شریعتی
هوشنگ انوری - متخصص داخلی - احمدآباد - ‌بهشت‌1
حمید امیری - متخصص داخلی - احمدآباد - خیابان رضا16
غلامعلی انصاری - متخصص داخلی - ‌وكیلآباد - بین سیدرضی و
سیدحسین احمدی حسینی - متخصص داخلی - ‌دانشگاه‌ - ساختمانساسان
عبدالرئوف احراری - متخصص داخلی - ابنسینا - ساختماناطبا
احمد اربابی - متخصص داخلی - جمیدان- ساختمانجمیدان
رجب علی اصغری - متخصص داخلی - بهار - فلکه برق، اول بهار
علیرضا اعتمادی - متخصص داخلی - طلاب‌ - خیابان 3
فرهاد یاوری - متخصص داخلی - احمدآباد - بعد رضا16
محمدمهدی خراسانی - متخصص داخلی - سجاد - نبشزنبق
احمد گیفانی - متخصص داخلی - چهارراه عباسی -
سیدحسن رضوی - متخصص داخلی - ‌وكیلآباد - خیابانفراهانی6
سنگ چولی - متخصص داخلی - بهشتی -میدانكوشهای
حسن شهبازی - متخصص داخلی - تغذیه ورژیمیدانغذایی میدان شهدا -
علی سمیع زاده‌ - متخصص داخلی - دانشگاه - میدان شریعتی
علی شهرستانی - متخصص داخلی - احمدآباد - ‌ابوذر
غلامعلی زارع‌ - متخصص داخلی - آلرژی مدرس‌ - بالایداروخانه رضا
عباس شیردل‌ - متخصص داخلی - احمدآباد -
احمد شریعتی - متخصص داخلی - خواجهربیع‌44 -
محمد شریف‌ - متخصص داخلی - احمدآباد - خیابان رضا14-12
محسن شفیع خراسانی - متخصص داخلی - ترك اعتیاد وكیلآباد - بولوار دانشجو14
حسین كشوری - متخصص داخلی - ابنسینا - ساختماناطبا
حسین عطایی - متخصص داخلی - خون شناسی رجایی - شاهینفر
ابراهیمیدانعصارنیا - متخصص داخلی - خواجهربیع‌48‌‌ - یعقوبی
ابوالقاسمیدانفنونی - متخصص داخلی - آزادشهر - بولوار معلمیدان
عباس فومنی - متخصص داخلی - آزادشهر - بعدمعلمیدان10
عباس فیض اله‌ - متخصص داخلی - طلاب‌ - ‌ابوذر12
عبدالرحیمیدانفریدونی راد - متخصص داخلی - توحید - روبرومسجدحیدری
زهره موسوی-متخصصغدد-دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
رباب ابوترابی-متخصصغدد-احمدآباد - عارف‌2
پرویز اظهری-متخصصغدد-احمدآباد - ساختمان‌44
محمدحسن خزاعی-متخصصغدد-احمدآباد - ملاصدرا
رضا رجبیان‌-متخصصغدد-دانشگاه‌ - خیابان كفایی
نرگس وثوق گرایلی -اپتیومتریست- میدان توحید -
سودابه میرزایی -اپتیومتریست- دانشگاه‌ - اولكفایی
جواد هرویان‌ -اپتیومتریست- احمدآباد - پرستار1
نازنین پاك نهاد -اپتیومتریست- پرستار1
مجید ترابی -اپتیومتریست- گلستانغربی
جمشید خوش دل‌ -اپتیومتریست- احمدآباد - خیابان محتشمی
محمدجواد خوش سیما -اپتیومتریست- گلستان
رمضانعلی رحمتی -اپتیومتریست- چمران - 3راهجمیدانساختمانپزشكانجمیدان
امیر رحیمیان مشهد -اپتیومتریست- سجاد - مقابل میلاد
زهره عمادزاده‌ -اپتیومتریست- دانشگاه - ‌دكتراساختمانابنسینا
فریده توتونیان‌ -لیسانس مامایی -خواجهربیع‌ - خیابان خوش
راضیه طلایی -لیسانس مامایی -میدان راهنمایی - قبلفلسطین
طاهره قصیمیدان-لیسانس مامایی -احمدآباد - ‌رضا20
عباس خادمیدانثامنی -متخصصآسیب شناسی-رازی10 -
سیدغلامرضا میرحسینی - متخصص داخلی - ریه احمدآباد - ساختمان‌85
علی آزرمیدان- متخصص داخلی - ریه مدرس‌ -
فریدون پازند - متخصص داخلی - ریه كویدكترا -
پرویز اصفهانی زاده‌ - متخصص داخلی - ریه كوهسنگی - ‌محتشمی17
محمد توحیدی - متخصص داخلی - ریه دكترا - چهارراه
اصغر رضایی - متخصص داخلی - ریه فلسطین‌18 -
مهدی كشمیری - متخصص داخلی - ریه چمران - ‌3راهجمیدان
سیدجواد قریشی - متخصص داخلی - ریه وکیل آباد - ‌7تیر1
داود عطاران‌ - متخصص داخلی - ریه محتشمی -
هاشمی دانمهدیزاده‌ - متخصص داخلی - - متخصص قلب- دانشگاه‌ - بعد چهارراه دكترا
جواد منصوری - متخصص داخلی - - متخصص قلب-میدانشهدا - ساختمان‌66
سیدحسن هاشمیان‌ - متخصص داخلی - - متخصص قلب- ابنسینا -
حمید ولی زاده مقدمیدان- متخصص داخلی - - متخصص قلب- مطهری44-42 -
یوسف اخوین‌ - متخصص داخلی - - متخصص قلب- سجاد - چهارراهبزرگمهر
محمد تفرشی - متخصص داخلی - - متخصص قلب- سجاد - چهارراهبزرگمهر
زهرا جهان آرا - متخصص داخلی - - متخصص قلب- سردادور - كارضاقدس
جواد رضایی - متخصص داخلی - - متخصص قلب- زیباشهر3 -
مهدی عمادزاده‌ - متخصص داخلی - - متخصص قلب- احمدآباد - ‌قائمیدان
علیرضا عطاری - متخصص داخلی - - متخصص قلب- آزادشهر - امامت‌9
علیرضا عطاری - متخصص داخلی - - متخصص قلب- ابنسینا - ساختمان‌207
خسرو نوربخش‌ - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - نبشعارف
حسن وثوقی نیا - متخصص داخلی - گوارش كلاهدوز -
كاظمیدانامینی - متخصص داخلی - گوارش ابنسینا - ساختماناطبا
عباس اسماعیل زاده‌ - متخصص داخلی - گوارش چمران - ‌3راهجمیدانساختمانشفا
سعید یزدچیان‌ - متخصص داخلی - گوارش دانشگاه‌ - قبلمیدانتقیآباد
احمد خسروی - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - ‌محتشمی
داود شریفی - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - اولپرستار
حسن سعادت نیا - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - خیابان عارف‌5
شهین سعادتیان‌ - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - بینپاستوروقائمیدان
احمد صفاری - متخصص داخلی - گوارش پرستار1 -
فرقانی - متخصص داخلی - گوارش ابوطالب‌ - قبلمیدانعبدالمطلب
مسیح نقیبی - متخصص داخلی - کلیه ابنسینا - ساختماناطبا
عطااله بهروز اقدمیدان- متخصص داخلی - کلیه احمدآباد -عارف
محمدرضا هاتف‌ - متخصص داخلی - روماتولوژی دانشگاه‌16 - ساختمان‌ 999
مسعود ثقفی خادمیدان- متخصص داخلی - روماتولوژی احمدآباد - خیابان محتشمی
ژاله شریعتی - متخصص داخلی - روماتولوژی احمدآباد - عارف‌2
منوچهر لاری(محمدزاده‌) - متخصص داخلی - خون احمدآباد - ‌بهشت‌2
محمود جعفرزاده‌-جراح پلاستیک -احمدآباد - ساختمانآینهچی
 

ادامه مطلب

 

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandp0ur.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

www.googleonline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.goftardarmanionline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 

دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next


 

 

             

 

    آخرین نوشته ها

     

       مقالات سیزدهمین کنگره گفتاردرمانی سال  94  

              قسمت       1   2   3   4   5     6   7   8    9   10   11    12    13 

        ایندکس 1 آفازیا

       ایندکس 2 آفازیا

        ایندکس 3 آفازیا

        آفازی شناسی  ( مقدمه )

        آناتومی گفتار

        روند بیان کردن یک کلمه در مغز

        آفازی عبارتست از هر گونه اختلال در یک یا چند جنبه از

       علایم آفازیا      پارافازیا       اختلال در روان بودن گفتار  

       اختلالات مربوط به درک از طریق شنیداری       اختلال در خواندن و نوشتن

        آپراکسی

       تقسیم بندی آفازیا

       آفازیا بیانی    آفازی درکی  

       آفازیا بیانی   ضایعه  منطقه بروکا

       آفازی آمنزی

       پارافازیا

       آفازیا انتقالی

       آفازی درکی  ضایعه منطقه ورنیکه

       اختلال در محاسبه   سندرم گرتسمن

       میوتیسم

       علائم بیماران آفازیک

       عملکردهای فونکسیونهای حرکتی کرتکس مغز

       مناطق ارتباطی حسی

       ضایعه مناطق آنگولار

       علل آفازی

       عملکرد فونکسیونلهای حرکتی کرتکس مغز

       مناطق حسی ارتباطی

       ضایعه بر آمدگی آنگولار

       استفاده از اشاره و تقلید مفید ترین روش در آموزش مجدد بیماران آفازیک برای درک کلمات
      بسیاری از بیماران آفازیک شناخت خود را از تصور بدن از دست داده اند
       تمرینات تربیت شنیداری
       تشخیص افتراقی بین آفازی و تعدادی از بیماریهایی که در زبان ایجاد اختلال می کند
       تشخیص آفازی از سایکوز
       فلج شدن زبان یا تارهای صوتی
      موتیسم ارادی یا موتیسم هیستریکی
        پیش اگهی آفازی
        آفازی با نقصهای غیر زبانی
       اشکالات عاطفی بیماران آفازیک

       سرخوردگی ناشی از دست دادن زبان

       اختلالات رفتاری

       افسردگی پس از آفازی

       سرگرمیها در بیماران آفازیک
       
مشکلات بیماران مبتلا به همی پلژی

      انواع نرم افزارهای کامپیوتری    audio editor & recorder

      روز جهانی آگاهی از لکنت

      چک لیست آزمون اعطای تاییدیه ی انجام استروبوسکوپی 

       جدول کدها و ارزش نسبی خدمات گفتار درمانی

       گزارشی از جلسه مشترک انجمن علمی و صنفی گفتار درمانی ایران
      افسردگي كودكان

     درمان یکپارچگی حسی شنیداری توسط گفتار درمانگران(AIT)

     گفتار یک توانایی انسانی است وهیچ موجود دیگری قادر نیست آن را درک کند و مورد استفاده قرار دهد

      این نظریه معتقد است که فرد الکن زمینه های نارسایی تفکر زبانی نظری را به ارث می برد نه خود لکنت را طرفداران این نظریه با توارث

      در صورت مشاهده اين علائم در كودك خود براى ارزيابى بيشتر به پزشك متخصص مراجعه كنيد

      در این شیوه به والدین نیز به صورت گروهی اطلاعاتی ارائه می شود. اولین هدف این گروه ها آگاه ساختن والدین از

      درمان بر اساس مدل آی سی اف

       علایم اوتیسم (autism spectrum disorder) در حداقل 60 سندرم نورولوژیک، متابولیک و ژنتیکی دیده می شود. حدوداً در10% بیماران مبتلا به این سندرم ها

       تحقیقات نشان می دهد اندازه مغز در بروز بیماری اوتیسم (autism spectrum disorder) موثر است.  

       کودک نمی تواند نه بشنود

       ایسکانیوز ـ کارشناسان پزشکی پس از تحقیقات فراوان دریافتند اسب سواری درمانی راهی برای بهبود وضعیت کودکان مبتلا به فلج مغزی است.

       ابزار شدت لکنت اولیه ابزاری به منظور تاثیر درمان در عملکردهای بازبینی تاثیرات درمان در عملکردهای بالینی و همچنین ابزار تحقیق برای مطالعه

       مهارتهای حرکتی درشت و ظریف دست در کودکان برای حفظ استقلال و توسعه سایر تواناییها نظیر خود یاری، بازی، مهارتهای اجتماعی و تحصیلی

       روانپزشكي كودك و نوجوان، كم تواني ذهني، ارزيابي، نوزادان، كودكان

       نورون های آینه ای پژوهشگراني كه در زمينه زيست - عصب شناسي تحقيق مي‌كنند در تازه‌ترين مطالعات خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه آن

       اختلال‌ رشد بچه‌ عبارت‌ است‌ از ناتوانی‌ شیرخواران‌ یا کودکان‌ از رشد و نموی‌ طبیعی‌. این‌ واژه‌ تا زمانی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ تشخیص‌ خاصی‌ برای‌

       روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

       اثر عصاره جينكوبيلوبا بر ديسكينزي دهاني- صورتي القا شده توسط هالوپريدول در رت

       درمان افراد آفازیک

       براساس يافته هاي محقان جهاد دانشگاهي , ليزر پرتوي قرمز در درمان آکنه و لگاريس موثرتر از ليزر مادون قرمز است

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

        Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •                     ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •                     ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی  آفازی و درمان گفتاری افراد سکته ای و ...

  •                       معرفی مراکز درمانی

  •                      معرفی درمانگران و متخصصین

  •                     معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •                     مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .


  •  

  • مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر -  بلوار انقلاب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد - طبقه دوم - تعیین نوبت با وقت قبلی


   تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل

  •  
  •       34405830-026-09121623463
    
    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی