مهارتهای حرکتی درشت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ظریف دست مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انطباق فرد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهارتهای اجتماعی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نوزادان با سندرم داون مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خام حرکتی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کنش متقابل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يکپارچگی حسی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حس سطحی وعمقی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پاسخ انطباقی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نقص عملکرد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نوروپاتولوژی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرمک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرمهای انگلی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خارش مهبل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی التهاب مقعد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مدفوع کودک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ضد انگل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کزاز مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سیستم اعصاب مرکز ی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

مرکزگفتاردرمانی چهارصد دستگاه کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهارتهای حرکتی درشت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ظریف دست مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انطباق فرد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهارتهای اجتماعی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نوزادان با سندرم داون مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خام حرکتی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کنش متقابل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يکپارچگی حسی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حس سطحی وعمقی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پاسخ انطباقی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نقص عملکرد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نوروپاتولوژی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرمک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرمهای انگلی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خارش مهبل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی التهاب م بيمه وبيمه بيکاريمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسامی شماره تلفن گفتار توان گستر =باز گردانیدن حرکات از دست =نظریه بتلهایم (Bettlheim)مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتاردرمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین لکنت شکنمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پزشک متخصص= بهترین گفتاردرمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

مهارتهای حرکتی درشت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ظریف دست مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انطباق فرد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهارتهای اجتماعی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نوزادان با سندرم داون مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خام حرکتی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کنش متقابل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يکپارچگی حسی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حس سطحی وعمقی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پاسخ انطباقی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نقص عملکرد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نوروپاتولوژی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرمک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرمهای انگلی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خارش مهبل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی التهاب مقعد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مدفوع کودک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ضد انگل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کزاز مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سیستم اعصاب مرکز ی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

مهارتهای حرکتی درشت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ظریف دست مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انطباق فرد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهارتهای اجتماعی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نوزادان با سندرم داون مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خام حرکتی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کنش متقابل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يکپارچگی حسی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حس سطحی وعمقی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پاسخ انطباقی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نقص عملکرد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نوروپاتولوژی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرمک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرمهای انگلی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خارش مهبل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی التهاب مقعد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مدفوع کودک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ضد انگل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کزاز مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سیستم اعصاب مرکز ی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

 

 


 

 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                     بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

                      


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 


مهارتهای حرکتی درشت و ظریف دست در کودکان برای حفظ استقلال و توسعه سایر تواناییها نظیر خود یاری، بازی، مهارتهای اجتماعی و تحصیلی و به طور کلی انطباق فرد با محیط، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مهارتها در سندرم داون بسیار مهم بوده و نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد و رشد ایشان دارد. یک ویژگی قابل توجه و خاص در نوزادان با سندرم داون، خام حرکتی است
کودک مبتلا به سندرم داون، به دلیل نقص در تجربه حسی مناسب، در بسیاری از مهارتهای حرکتی درشت و ظریف دچار اشکال می باشند(1،2) و این نقص با هر درجه مي تواند نقش دست را تحت تأثير قرار دهد. استفاده مؤثر از دست براي انجام فعاليتهاي روزمره، به کنش متقابل درک بينايي و کنشهاي حرکتي ظريف بستگي دارد
طبق اصل يکپارچگی حسی، تحریک همزمان دو يا چند حس مختلف مانند حس سطحی وعمقی، احتمالا می تواند منجر به ايجاد يک پاسخ انطباقی در مغز شده، کارآيی دستگاه عصبی مرکزی برای کنترل حرکات را افزايش دهد
به نظر می رسد که بتوان از طریق تحریکات همزمان حسهای سطحی و عمقی و ایجاد یکپارچگی حسی، موجب افزایش بیشتر آگاهی قشر مغز از اندامها گردید. این مسئله به نوبه خود موجب می شود که کنترل مناسبی در حین انجام حرکت بوجود آید. با تحریک همزمان حسهای سطحی و عمقی می توان تا اندازه ای نقص عملکرد پردازش و یکپارچگی حسی که در نتیجه نوروپاتولوژی مذکور به طور ثانویه و به واسطه محدودیت در تجربیات حسی در سالهای اولیه زندگی ایجاد می شود را اصلاح نمود. زبردستی، یک مهارت دستي است كه مستلزم هماهنگی سریع حرکات ظریف و درشت می باشد که این هماهنگی، ناشی از فاکتورهایی از جمله یادگیری، تمرین و تجربه می باشد. از آنجايي که در توانبخشی موضوع حرکات ظريف و مهارتهاي دست از موارد مهم و کليدي مي باشد، پژوهش ها و تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام شده است كه به نحوي با موضوع تحقيق حاضر مرتبط مي باشد. اسمیت و همکاران ارتباط معناداري بين تحريکات حس سطحي اکسترو سپتیو و عمقي پروپریوسپتیو با موتور اکوریسی ، تست مهارتهاي فانکشنال از جمله مراقبت از خود و تست رسم آدمک و مهارتهاي حرکتي ظريف و زبردستي و اجزاي عملکردي را نشان دادند
رید و همکاران نیز نشان دادند که عدم مهارت در انجام حرکات ظريف دست می تواند بر هماهنگی چشم و دست و مهارتهای بازی و انجام فعاليتهای روزمره تاثیر بگذارد و از این طریق منجر به تاخير حرکتی و آموزشی شود
ایانک و همکاران نیز نشان دادند که ترکیب روشهای مختلف درمانی تاثیر بیشتری در بهبود تواناییهای عملکردی کودکان سندرم داون دارد
ادواردز و اوین ، در مطالعه ای روی دوقلوهای سندرم داون، نشان دادند که تکنیکهای بوبات به همراه تحریکات حس دهلیزی و تحریکات حس سطحی می تواند میزان افت مراحل تکاملی را در کودکان مبتلا به سندرم داون، کاهش دهد
در تحقیق دیگری، تاثیر ماساژ ( P.N.F) و تحریکات حس سطحی بر روی عملکردهای درشت و ظریف کودکان سندرم داون، بررسی شد. این تحقیق نشان داد که این تحریکات ، به همراه استفاده از ماساژ ( P.N.F)، بر روی کاهش هیپوتونی و بهبود عملکردهای درشت و ظریف، موثر می باشد
با توجه به اهمیت مهارتهای حرکتی (بخصوص اندام فوقانی) در حفظ استقلال کودک، توسعه مهارتهای حرکتی درشت و ظریف در کودکان سندرم داون مسئله مهم و قابل توجهی به شمار می رود(4،1). هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثير تحريکات همزمان حسهای سطحي و عمقي بر روي زبردستي کودکان 7-6 ساله سندرم داون آموزش پذير بود
روش بررسی
این پژوهش، یک مطالعه مداخله ای از نوع کارآزمایی بالینی و بصورت ریپیتد مژورمنت بود و نمونه گیری بر اساس نمونه گیری در دسترس به روش آسان انجام گرفت. 33 کودک سندرم داون آموزش پذير شش- هفت ساله حاضر در 4 مرکز توانبخشی واقع در شهرهای تهران، قم و گرگان که مطابق پرونده، ضریب هوشی بین 50 تا 70 داشته و توانایی انجام تست پیورد پگ بورد را داشتند، با موافقت کتبی والدین، در این مطالعه شرکت نمودند. چنانچه کودک هر گونه بيماری همراه مثل اوتيسم، سابقه جراحی در دست، استفاده از هر نوع برنامه آموزش حسی و توانبخشی در حین انجام مداخله، محدودیت حرکتی در مفاصل و غیبت بیش از 3 جلسه می داشت از مطالعه کنار گذاشته می شد. در این تحقیق 18 پسر و 15 دختر 7-6 ساله سندرم داون آموزش پذیر، شرکت نمودند. از تعداد 33 کودک حاضر، 22 نفر راست دست و 11 نفر چپ دست بودند که معادل 66 درصد راست دست و 33 درصد چپ دست می باشد. در هر یک از گروهها و همچنین در مجموع، 55 درصد از شرکت کنندگان پسر و 45 درصد دختر بودند. این کودکان به صورت تصادفی در سه گروه 11 نفره قرار داده شدند
در گروه اول، کودکان به مدت 30 دقیقه، سه بار در هفته، تحريکات حس سطحي دريافت کردند. به اين صورت که اندام فوقانی سمت غالب از ناحيه کتف تا نوک انگشتان، با ریختن شن و قرار دادن دیاپازون تحریک شده، سپس با خمیری مخصوص در دو حالت سرد و گرم در وضعيت آناتوميک خشک می شد.
کودکان گروه دوم در مدت 30 دقیقه، از طريق ویت بیرینگ سمت غالب در وضعيت نشسته و تمرینات پلیسینگ - هولد در زوایای گوناگون مفصلی، تحريکات حس عمقی دريافت می کردند. ميزان تحمل وزنی که روی دست صورت مي گرفت، توسط ترازو کنترل شده و با توجه به وزن کودک متغیر بود. از آنجا که هر کدام از اندامهای فوقانی حدود 8 درصد وزن بدن را تشکیل می‏دهند، معادل 8 درصد از وزن هر کودک، تحمل وزن صورت می‏گرفت.
کودکان گروه سوم نيز در همين مدت یعنی در مدت 30 دقیقه بصورت همزمان تحريکات حس سطحي و عمقي دريافت می کردند. بدين صورت که ابتدا اندام فوقانی سمت غالب از ناحيه کتف تا نوک انگشتان، با ریختن شن و قرار دادن دیاپازون، تحریک شده و تمرینات پلیسینگ - هولد و ویت بیرینگ انجام می گرفت، سپس اندام فوقانی سمت غالب، با خمیر مخصوص پوشيده شده و تحمل وزن و تمرینات پلیسینگ - هولد در این وضعیت صورت می گرفت. با استفاده از مدالیته های تحریکی مذکور احتمالا بخش اعظم گیرنده های حس سطحی و عمقی تحریک می شوند(4در ابتدا از همه افراد با تست پیورد پگ بورد که تست استاندارد سنجش زبردستی محسوب می شود، ارزيابی به عمل آمد. ارزيابي هر 5 جلسه یک بار و نيز پس از 30 جلسه مداخله، توسط درمانگری که از نوع تحریکات اعمال شده مطلع نبود، با استفاده از آزمون پیورد پگ بورد صورت گرفته و نتايج حاصل از سه گروه با هم مقايسه گردید. در این تست هر کودک 3 بار فرصت داشت تا در مدت 30 ثانیه هر تعداد که می‏تواند پین روی صفحه تست، قرار دهد. میانگین تعداد پین‏های قرار داده شده در طی 3 بار انجام تست به عنوان نتیجه تست ثبت گردید. به منظور پيگيری نتيجه درمان، یک ماه پس از پایان مداخله، از همه افراد مجددا آزمون به عمل آمد. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار اس پی اس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 

 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی