= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  () ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ґی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ǁ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی     ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی     ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی    ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی    ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ () ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی 	 ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ѐ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ    ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی     ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  _   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ( ) ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ӑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی ѐ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ( ) ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ӂ

ј ی ѐ =ی =Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  ی= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی   ݘ = ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  ی= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی   = ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  = ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  Ԙ= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  ی= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی ی= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی Ԙ= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  =ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ј ی یȘ  ی ی- јی یј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘј ی یȘ  ی ی- јی ј ی یȘ  ی ی- јی =ی ی = =ی Ϙی ی=ј ی یȘ  ی ی- јی یی =ǁیј ی یȘ  ی ی- јی ʐ= ی یی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

  مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 

 


 

 

 

 ی ی ی ی ی SI ی

 

 

 

 

  ی ی گفتار توان گستر ѐی ј ی ی  

 

           ј

 

       ی ی ی ی              ی ی ی јی ј ی ی ی ی ʐ ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ʐ ی ی .   

 

  

         ی  

 

        ی ی ј    

 


 

ی   Șѐیی ˜ی ی  ی ѐ Ϙ ی . ی یی یی ی  ی ی ی   Ϙ ی یϐیی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ύ یی ϐی ی   

 

ی ی ی  ی ی .

ی ѐ

ی Ϙ


ی Stuttering:

 ی Ϙ ʘ ی ی ǐی ی ی 2 5 ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی .

ی ی ی Ϙ ی ю ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ϙ ی   ی ی ی - ی ی ی.

 ی Articulation Disorders
ی ی ی ی ی ی Ϙ .


یی ی / ی :

ی ی یی ی / ی . ی Ϙ ی ی یی . ی ی Ϙ 捘 ی ی یی ی ۲ . ی یی ی / ی ی ی΍ ی Ԙی ی ی ی ی Ԙ ی . ی ی ی ی ( ی ѐ ی ) ی ی . ی΍ ی ی ی ییی ( follow up ) ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی . یی ی Ϙ Ԙ ی ی ی ی Ԙ ی . یی ی ی ی یی ی ی Ԙ ی ј ی یی ی ی یی ی . ی ی oral ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی . ی ی . یی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی .ی΍ ی ی :

ی ی ی ی΍ ی . ی΍ ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی :

- یی ( ی )

- ی΍ ی ( ی ی یی ی ی ی یی ی ییی ی )

- ی΍ ʘی ( ی јی ʘ ʘ ی ی ی΍ یی ی΍ ی )یی ی ی :

ی ی ی یی ی ј ј یی ی ی .

: ی ی Ә . ј ی یی ی ی
: ی Șی case ی ی ј ژ .
: ی ی ی / /Lی/ r / ی ی ј ی یی .
: ј ی ی یی .
: ی یی case ی ی ی ی .
: ی ی Ә ی Ԙ ی ی ی یی ی Ԙ
: ی ј ی ی ǘ /a / gag
捘 : ی
: ی ی ی
ݘ ی : ی یی ј ݘ ی : ݘ case یی ی case ی ی .
یی ی : ی ʘ : ی ۲۰
ی : ی ۱۵
ی : ی ۱۰


ј یی :

ј یی . ی-Ϙ ییی ی ی یی ی ی یی ی.

ی یی -ی-Ϙ:

јی یی ی ی . یی ی ی ی ی Ә ی . ی ی ی یی ی ی Ԙ ی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ۱۱۰ ی . ј یی ی ی ییی یی ی ی ی ی . ی : یی јی ی ی јی ی ј ی ی یی ی ییی ی یی یی یی ی . ی ی ی ǘی ј یی ی ی ی јی ی ی .

ییی ی ی یی ی (ITPA)

ی ی ی یی : ی یی ی یی ی یی ϐی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی . ( ) Ԙ . ی یی ی ʘ ی . ϐی یی ی ی ǎ ی Ϙ ی ǎ ǎ ی ی . یی ی ǎ ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ʘ ی.

ی یی ی: (The Lindamood auditory conceptualization test)

ی ی :۱) ی یی ی ی ۲) ј ی ی ј ی ј ی ( ) ی . یییی ی Ϙ ی ʘی ی . ی ی Ϙ ی ی ی .یی

ی یی ( ی ):

ی یی Ϙ یی ǎ ی ʘ یی ۱۵ ǎ ی یی ی . ǎ ی ی ی Ԙی ی . ی یی ی Ϙ .

یϐیی ی: ( ی ) (Detoit test of learning aptitude)

ی ی ی : ی یی ی ǎ ی ی ی یی ی ی Ș ی( Ϙ ی یی ی ) . ی ѐ ی . ی ی DTLA ی ی یی ی یсی . Ϙ ی ی ی ی Ӂ ǎ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ۳۰ ی ی یی یی Ϙ .

ی یی ی-Ϙ :

ی یی یی Ϙ ѐ ی . ǐ : ی ی ی . ی Ԙ ۲۲ ǎ ی ǎ ی . ی ǎ ی ʘ ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی . ۱۶ ǎی ی . ( ۲ ۹ ǎ ) Ӂ ی ی ی ی ی ی . ی یی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی.

ی ی Ϙ یی ی ѐ ی ۱۵ ی ی ۱۷ ۸۶ .ی یی

ی یی ی ی ی ی ϡ :

۱- ی یی (۱۹۷۳ )

۲- ی ی ی Ԑ ( ۱۹۵۳ )

۳- ی یی ی Ϙ (۱۹۷۰ )

۴- ی ( ی )

۵- یی Ϙ ( ۱۹۷۳ )

۶- ی ( یی ۱۹۷۲ )

۷- ی ی ی ( ۱۹۷۱ )

ی ی یی ی یی یی ی یϐ ی ی ی ǎ ی ی ی ی ( ی ) ی ی ی ی ی یی ی ǁی ی ی ی ی ǎ ( ی Ϙ ) . ۵ ی ( ی Ϙ ) ۱۵ ی ۲۰ ی ( ) ی .ی ی

یی ی (Compton Hutton phonological assessment):

ی : ی ی ی Ԙ ۵۰ ј یی ی ǎ یی ی ی . ی ی ی ی . ی ی Ϙ ۴۵ ۶۰ ی ی . ی ј ی ی ی ی ی ǘ ǎ ی ی یی Ԙی . Ϙ ۵۰ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی .ѐ ی یی ۴۰ ی ی .

یی یی ی:

ی : ی ی ی یی ی ۵۵ ǎ یی ی ی ی ی ۱۰ ی ی . ی ۲۰ ی ی ی ۴۰ ۶۰ ی ی ی .ی ی ی (ی):( Phonological process analysis)

ی ی ۱۶ ی ی ی :

ی :

۱-

۲- یی

۳- ی ییی ی:

۱-ی ی(ی-یی- یی)

۲-ی ی

۳- ی ی

۴-ی ی

۵-ǘی یǘ

۶-ǘʐی ییی ی( ی ییی ی ی ی):

۱-ǘ ϐی

۲- ϐی ی

۳-ϐی ϐی

۴-یی ј ϐی

۵-یی ϐی

۶-یی ϐی

۷-ی یی ی () ی:

ی ( PAT ):

ی ۷۲ ی یی ۲۳ ی ǎ ی ۱۸ ǘ یی ی . ی ی ی ی Ϙ . Ԙ ی . ی ی ȍ ی .ی-ǐ: (fisher-logman test of Articalation competence-complete kit)

ی ی ی ی ی یی ی .

ی ۴۵ ی ی ی ی ی ی ѐ ی . ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی . ی ی ۱۰۹ ی ѐ ی ۲۵ ی ȍ ی ی یی ی .ی ی: (Goldman- fristoe test of articulation complete kit)

ی ی : ǎ ی ی یی .

ǎ : ی ی : ی یی ی ی ј ی . ی ѐ ی . ی : ی ی ی ی ی . ی ی Ϙ ی ی ی Ӂ Ϙ ی ی ی Ґ ی .

ی ی یی : یی یی Ϙ ی ی ی . ی ی ی ۱۱ یی ی ی ی ی ی ۴۵ ی .

ی ی (deep test of articulation) :

ی Ԙ ( ) ی ی یی . یی ی ی ی ی ی ی یی یی ( ) ی . ی ی ی یی ( ی ی ) ی ی ی ی ( ی ی ) ی ی ی . ǐ ϡ ی ی ی ی .Deap diagnostic Eualnation of Articulation and phonology

:۳ ۱۱/۸

یی ی phonological

ی : ی یی یی ی ی یی ی phonology ( ی یی ) ی јی ی .

ی CELE-4 PLS-4 ی ی ی ی یی ی Ϙ ی .

ی ۵ ی:

- ی ی ی ی ی ی

- ی ی ی یی Deap

- ی ی ی ی یی

- ی ی ی یی ی ی

- یی јی ی јیی یی:

یی ی

یی ی

- یی phonology ی ی ی ʘ ی ی .

- ی ی ی Ϙ Deap ی ی.

- ی یی јی Ϙ ی valid ی ی ی Ϙ یی یی ی јی ییی ی Deap :

- ی ی یی یی
- ی ژ ی ی ی
- ی ی ی ۲ ی ی ی
- ی یی ی ی ǘ .
- ی јی ی یی ی ی ی .
Goldman Fristoe test of Articulation ( GFTA ۲ ) complete KIT

: ۵ ۱۵ ی ی ی ی ی

: ی ی ی ۲-۰ ۲۱-۱۱ ی ( ѐی ) Ԙیی ی ی ۲۱-۲ .

ی ( ) : ی ی ی ۲-۲۱ ǐ ی ی . ی ی ی .

یی ی یی ی И ی یی ی ( ی ) ی ی ی ی ی . ژ ی ʘ ی Ԙ ی ی . ی ی Ґیی ی ی ی ی . ی B ۱ Q ۲ Q .

ی یی ی ی ( ASAP ) .

ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی .

ی ی یی یی ی یی ی ی ی ( ی ) ی ی ی ی .

ی ی ی یی ی ی ی ی:

-ی ی ی ی ی ی ی ی . ۳۹ ی یی ی ی .

-ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ) .

- ی ی یی ی ی ی ی .

- ی ی ی ۲ ۲۱ ی ی . -ی ی ǐ ی ی

- ی ی ی ۲۳۵۰ ی

ѐیی / ی ses ی یی یی ی .

gold 2 ی ییی ی .

- ی ی ی ی ی ی ی ی .

- ی ی ی یی یی ییی ی .

-ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی .Clinical Assessment of Articulation and phonology : CAAP

( by wayne Secord phd ccc slp JOAnn Donohue M . A ccc SLP)

: ۲ ۶ ۸ ۱۱

: ۲۰-۱۵ ی

: ی ی ( ی ی (Norm refrencad )

ی ( ی ی ) ی ی ی ی ی ( ی ی caap ) ی .

Caap ی ی ی Caap narm-refrenced ی ی ی Ϙ ی ی ی یی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی یی ۲۰-۱۵ ی ی . ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی ی .

Caap یی ی ی ی Ϙ ی . Ϙ ی ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی :

- یی ی ی ǘ ی ی
- ی ی /s / r / p / ی ی ی
- ۳ ۴ یی
-ی /r / ی ی ǘ ی ی
-ی ( ی Ϙ ۵ )


ی ی ی ی یی ی :

یی


Gilding
Rocalization- ǘ ی
ی ϐی { ی ی fronting }
ی ϐی ( stopping )
ǘ ϐی ی ǘ
ی ǘ ϐی ی ǘ

 
ی ی ی ǘی ј ی ی ADHD


Ϙ ی ی Ϙ ی ǘی یی ی ی ی . ی ی یی ј Ϙ ی ی ی ی ј Ϙ ی ی ی یϐیی ی .
ی ϐی یD.S.L یCP ی Ϙ ی ی ی ی Ϙ


ی Ϙ ѐ ی ی ی ј ی ی ی ی یی ی . ی Ϙ ی ј ј ی ی ی ی یی ی .
Ԙ ی Ԙ یی Ϙ یϐیی ی ( ) Learning Disorder


یی یϐیی Ϙ یی ی ی ی ی یی . ی ј یی یی ییی-یی .. ی ی ی ی یϐیی ی ی ی.ی ی ی ی Ϙ Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϐیی ی

 
 ی یی یی Ϙ
Hearing Disorder

  . " 5/3 . .
ǐ 3 ǐ 3 . ǐ :

:
ύ 펐 . :
1.
2.
3.
" .
. :
- " " .
- 90% . " ύ . " .


. . ϐ ϐ . .
ύ .یی ی Ϙ ی (autism spectrum disorder)ی (autism spectrum disorder) ی ی ی یی ی ی Ϙی (۳ ی Ϙی ) ی ی ϡ ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یϐیی ی ی ی ی .Ϙ ѐ یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ԙ ی . ی ی ǐی ی ی : ی (autism spectrum disorder) Ӂѐѡ Ϙی ی ی یی ی یی ی ی .

ی Ϙ یی

Ϙ ی (autism spectrum disorder) . ی ی ی ی ی یی ی ی ј ی ی .

ی

ی ی Ϙ ی ی ی Ȑی ژ ی ی ی . ی ی یی Ϙ ی ی یی ی ی ی. ی ی ی ی یی ی . ی ϡ ʘ ی. ی ǐ ی ʘ ی ϡ ی ی.

Ϙ

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ . ǐ ی ی ی ی Ȑیی ی .ی Ϙ ی (autism spectrum disorder) ǐ ی ǐ یی ی یی ی ی ی . ǐ ی ی Ϙ یی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی .

ی Ϙ ی یی ј

ی ی ȍ Ԙ ی ǐ یی ی ی . یی ȍ یی ی یی ϡ ی ی ی ی ی Ϙ ј ی ی ی ѐ.

ی ј ی

ی ی ی ی Ԙ . ی ی یی یی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ . ǐ ی ی ی ј ϡ ی ی . ǐ یی Ϙ ی Ԙی ی ی ʐی  ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ȍ ی ی ی ی ی ی. ی Ґی ی ی ی ی Ԙ .

یی

ی Ϙ ی (autism spectrum disorder) ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙی ی یی ی ی ی یی Ԙ ی . یی ی یی ی ی ی Ϙ ی (autism spectrum disorder) ǐ ی ی . ی ی ( ی ی ی ) Ϙ ی . ǐ یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی . Ϙ ی (autism spectrum disorder) ی ی ی ی .ی ی ی ی . ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی .ی ی ی ی ی :


یی ی Ϙ ی (autism spectrum disorder)

ǎ ( P.N.F) : ǎ ( P.N.F) ی Ϙ ʘ ی ی ی ی ј .ی ʎی یی ی ǐэ ی Ϙ ی ی


ی :

یی Ϙ Ԙ ی . Ϙ ی ی ј ی .ی ј Ϙ ی ی .ی Ϙی ی ی ی ǐ یی Ȑیی ( ی ی ) ی ی
یی : ی ی ј ی ی ی ی Ϙ ی ی . ی ی Ϙی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی Ϙ


ی یی :

ی ی ȍ ی ی ی ی ی ј ی ی .ی ǐ Ϙ ی ی ی ی ی ۱۲۳ ј ی
ј : ی Ϙ ј ی ی ی ی یی ی . ی ی Ϙی ی ی ʘ ی . ی ѐی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی Ϙ ی ی ی ی Ȑ ی ی . ی ی ȍ ی ی ی ی ی ی ی ی


ی ییی :

ی ی ییی ی ȍ ی ی ی .


ی ی

ی (autism spectrum disorder) ی ی Ԙ . ی یی ی ی ی ی Ԙی ی . ی ی ʐی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی . ی Ϙ ی (autism spectrum disorder) ی ی ی ی ǁی . ی ϡ ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .ی ی Ϙ یی ی ی .

ی ی

Ϙ ی (autism spectrum disorder) Ԙ ی ی ی ی ی یی ی ی . ی Ϙ ی ی ی ی ی یی ی ژ ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ȑیی ی ی ی ی ی ی ی ǘ یی ј ی . ی Ϙی ی ی ی ی ی ژ . ی Ϙ ی ی  ی ژ ی ی . јی ی ژ ی ی ی ی ی . ی ی یی ی . ی ی Ԙ ی ی ی ی ی . ژ ی (autism spectrum disorder) ی ی ی ی ی . ی (autism spectrum disorder) ی ی ی یی ی ی ی ی .

Ϙ ی (autism spectrum disorder) ی

ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی . ی Ϙ ی (autism spectrum disorder) ی ی ی Ȑی ی . Ԙی ی ی یی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی یی .

ȍ ی 捘 ی ј ی ی

ی ی ی ȍ ی ی ی ی ϡ ی ی 捘 . ی ی ȍ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ѐ ی ییی یϡ ی ی ی . ی Ϙی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی Ϙ ی ǘی ی ی ی یی ی ϡ . ی ی (autism spectrum disorder) ی ی ی ی ی ی ی Ϙ .ی ی ی ی .

Ϙ ی ی یی ی

Ϙ ی (autism spectrum disorder) ی ی ی ی ی ј ی . ی ȍ Ԙ ژ ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ȍ ی ѐ ی ی یی ی یϐیی ی ی . ی ی ی ی ی . ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ȍ ی ی یی ی ی ϡ ی یی ی ی .

ی ی ی ی

ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ȍ ی ی ی یѡ ی ی Ϙ ی (autism spectrum disorder) یی ی. ی ȍ ی ی ی ی ی . ی یی ی Ϙ ی ی یی ی. ی ی ی ی Ϙ یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .

ǘی ی Ϙ ی

Ϙ ی (autism spectrum disorder) یی ی ی ی ј ی ϡ ی ی ی . ی ی ی Ϙ ی ی ی یی ی ȁیی.

 -
ی
ی (ʐی ...)


ʐی ی ی


 

 

 

یی  :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

www.googleonline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.goftardarmanionline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next


 

 

 

 

    آخرین نوشته ها

 

        ی ی  ( )

        ی

        ی ی

        ی ی ی

       ی ی      ی        

     ј ی یی    

        ǘی

       ی ی ی

       ی یی    ی јی  

       ی یی   ی 

       ی ی

       ی

       ی ی

       ی јی  ی ی

          

       یی

       ی ی

       ی یی јی ʘ

       ی ی

       ی

       ی یی    audio editor & recorder

       ی ی

      ی ی ییی ی Әی 

        ی ی

       ی ј ی ی ی ی
      ϐ

       یэی ی یی (AIT)

       ی یی ی ی یی ی ј

       ی ی ی ی یی ݘ ی ی ی ی ی

       

        ی ی ی ی ی ی ی . ی ی  ی

       ی ی

       ی ی (autism spectrum disorder) 60 ی ی یی ی ی . 10% ی ی

       ی ی یی ی (autism spectrum disorder) .  

       Ϙ ی

       یӘی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی .

        ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی

       ی јی ی Ϙ ی ی یی ی یی ی ی ی یی

       

        ی ی ی Ԑ -

       ȍ ʝ ʝ ی ی ی Ϙ ی یی. ی ǎ ی ی ی՝ ی ی

       روشهاي اصلاح و درمان (stuttering)

       -

        ی

       Ԑ , ˜

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

        Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 


 

 •  قسمتی از آنچه می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :  

   


        مواردی ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

  مطالب مرتبط

  آخرین اخبار

  علمی

  پزشکی

  ادبی

  فرهنگی

  سیاسی

  اجتماعی

  اقتصادی

  ورزشی

  فلسفی

  مدیریت

  خانواده

  کامپیوتر

  الکترونیک

  مذهبی

  روانشناسی

  شیمی

  طنز

  سرگرمی

   

   

   

     

  ی ی ی ی ی ی
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی