= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان غربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خراسان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فارس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلستان	 گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قشم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آزادشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آشتيان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشكذر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آيت اله آملي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابركوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردكان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسلامشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی امارات متحده عربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايذه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايرانشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بردسير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بناب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرانزلي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرلنگه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهبهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پارس آباد مغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تاكستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت جام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت حيدريه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفرش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران شمال گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهرم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جيرفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خاش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خدابنده گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خميني شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوراسگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دزفول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دندانپزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دهدشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رودهن گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  فراهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فردوس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فلاورجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزكوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائم شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائنات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قوچان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كازرون گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كاشمر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گچساران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلپايگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لارستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لامرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لاهيجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماكو گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مباركه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحد مجازي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهاباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مياندوآب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ميانه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نايين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نراق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نكا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ني ريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نيشابور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ورامين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زرندكرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سپيدان

بهترین کرج پزشک، جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشک، جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشک، جراح عمومی= بهترین کرج پزشک، جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، جراح لثه= بهترین کرج پزشک، چشم پزشک= بهترین کرج پزشک، خون شناسی= بهترین کرج پزشک، داخلی= بهترین کرج پزشک، روانپزشک= بهترین کرج پزشک،

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی                        

مراکز تشخیصی و  درمانی        تجهیزات پزشکی          مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران                             اطلاعات پزشکان مشهد                     اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

متخصص=بهترین اصلاح حرکتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی حرکت درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی شلی پامرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی شلی کمرمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی شلی زبانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تپق درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  ایلام بهترین تلفظ درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین لکنت شکنمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی توانبخشیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دستگاهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین لاغریمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی چربی سوزی =ویژگی های کودک و توانبخشی= گفتارتوان گستر =بهترین توانبخشی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی البرز

 

 


 

 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

                      


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 


كودكان جسماً توانايي تبسم كردن را دارند ، ولي نخستين لبخندشان انعكاسي است نوزاد شما نمي داندكه حالات چهره اش مي تواند تأثير چشمگيري در شما و ديگران داشته باشد
در واقع لبخند جزيي از مجموعه رفتاري همچون شير خوردن يا سكسكه كردن است زماني كه او بيدار است ، بي آن كه حواس خود را بر روي چيزي متمركز كند ، مي خندد و حتي در خواب هم دست به اين كار مي زند شايد نخستين تبسم هاي كودكان نشانه هاي شادماني يا شناسايي نباشد ولي موقعي كه لبخند آنان را با تبسم پاسخ مي دهيد به كاري مبادرت مي ورزيد كه نه تنها طبيعي ، بلكه مهم است لبخندهاي نخستين كودك محبت و دلبستگي پديد مي آورد او نمي خواهد خنده اش مايه سرگرمي باشد بلكه كنش متقابلي را بين خود و پدر و مادرش پديد مي آورد كه از همان آغاز فرح افزاست
بيشتر كودكان در يك تا دو ماهگي شروع به لبخند زدن مي كنند هر چند كودك از لحظه تولد تبسم مي كند، اما در اولين لبخند شادي بخش و هدفمندش ، شما متوجه اين تفاوت مي شويد كودك پس از يك ماهگي صورت شما را مي شناسد ممكن است اين شناخت را هميشه با لبخند نشان ندهد ولي در چهارماهگي ، لبخندش نمايانگر بازشناسي واقعي است او ترجيح مي دهد كه به رخ شما بنگرد و علت لبخند زدنش به شما اين است كه در مي يابد چهره روبه رويش به چيزي مي ماند كه قبلاً ديده است دوران لبخند ، همانند تمام فرآيندهاي رشد ، در ميان نوزادان متفاوت است در ضمن كودكان از حيث سهولت و شمار تبسم ها با هم فرق دارند و اين مسئله نمايشگر تفاوت هاي ذاتي آنهاست اگر چه ممكن است قادر به تغيير خلق وخوي كودكتان نباشيد ولي يك مورد قطعي است و آن اين كه وقتي او لبخند مي زند شما هم به او تبسم مي كنيد
همكاري كودكان در خانه
كودكان همين كه راه مي افتند و زبان باز مي كنند ، مي خواهند در كارهاي خانه همكاري و مشاركت جويند ولي شمار فراواني از پدران و مادران از بيم خراب شدن چيزي يا به سبب ملاحظات بي اندازه ، به فرزندانشان اجازه ياري رساندن نمي دهند و اين بي ترديد عمل اشتباهي است كودكاني كه اجازه همكاري در امور مربوط به خانه را پيدا مي كنند به گونه اي احساس اعتبار كرده و براي خود ارزش قايل مي شوند و يا با پدر و مادرشان پيوندي صميمانه برقرار مي سازند از همين رو بعدها خيلي زود آماده مساعدت و همراهي در امور گوناگون مي شوند گفتني است مدد رساني كودكان بايد كاملاً اختياري و داوطلبانه باشد نمونه هاي ذيل شما را با توانايي هاي كودكان در سنين مختلف آشنا مي كند
كودكان پنج ساله اطفال در اين سن ، مدت كوتاهي مي توانند به انجام عملي بپردازند از كارهاي مناسب براي اين رده سني مي توان به مواردي همچون چيدن و برچيدن سفره ، خالي كردن لباس ها داخل ماشين لباسشويي ، حمل كردن بسته هاي سبك خريد و دسته كردن دستمال ها اشاره كرد
كودكان شش ساله در اين گروه سني چون بچه ها به مدرسه مي روند در نتيجه قادر به انجام اموري مانند مرتب كردن اتاق خود ، جارو كردن ، آب دادن گل ها ، تا كردن پوشاك هستند
كودكان نه ساله از آن جايي كه در اين سن به بچه ها پيوسته فرصت همكاري و مشاركت داده شده ، بنابر اين مي توانند به صورت مستقل در پختن غذا و شيريني ، آماده كردن صبحانه و مراقبت از خواهر و برادرشان نقش مؤثري داشته باشند
رهنمودهاي رشد كودكان
مشاهده رشد كودك ، تجربه شگفت انگيز و بي نظيري براي پدر و مادر است فراگيري نشستن ، راه رفتن و حرف زدن ، برخي از شاخص هاي عمده بالندگي اند كه كودك به دست مي آورد ولي رشد او فرآيندي بغرنج و درحال تكوين است خردسالان پيوسته دستخوش شماري از دگرگوني هاي جسمي و روحي هستند
هرچند هيچ وقت دو بچه به يك اندازه رشد نمي كنند اما آنان بايد بتوانند در بعضي سنين دست به كارهاي مشابهي بزنند شما به عنوان پدر يا مادر در موقعيت بسيار حساسي قرا ر دارند كه لازم است متوجه رشد فرزند خود شويد شاخص هايي كه در زير آمده اند ، رهنمودهايي بس مفيد و چاره ساز هستند با كاربرد وجه مشخصه هاي ذيل شاهد چگونگي رشد كودك خويش خواهيد شد
به ياد داشته باشيد كه دادن پاسخ " منفي " به هر كدام از پرسش هايي كه آورده ايم ، لزوماً به اين معني نيست كه مشكلي پديد آمده است
سرعت رشد هر كودك اعم از دختر يا پسر، خاص خود او است و شايد رشد آنها در بعضي جهات كندتر از ساير بچه هاي هم سن و سالشان باشد به خاطر بسپاريد كه اين شاخص ها بايد تنها به عنوان رهنمون به كار روند با توجه به موارد زير، تصميم بگيريد كه هنگام مراجعه بعدي به متخصص اطفال ، در مورد راه كارهاي زير با او سخن بگوييد
تفاوت عمده بين رشد كودك شما و شاخص ها در اين است كه كودكتان هنوز نمي تواند خيلي از كارهايي را كه لازمه سن و سال او است ،‌ انجام مي دهد

هفت ماهگي
در هفت ماهگي كودك قادر خواهد بود كه مدتي روي پاي خود بايستد و حتي ممكن است با كمك شما بتواند بلند شود و بايستد در طي دو ماه آينده او ياد خواهد گرفت كه با گرفتن اشياء اطرافش خود را از حالت نشسته به حالت ايستاده در آورده و كم كم به تنهايي بايستد
در اين سن كودك ممكن است ترجيح دهد كه از يك دستش بيشتر استفاده كند ؛ دست راست يا چپ ، اگر يك اسباب بازي به او بدهيد و او هميشه با يك دست ( مثلاٌ دست راست ) اسباب بازي را بگيرد احتمالاً در آينده راست دست خواهد شد با اين حال ممكن است بعداً اين وضعيت تغيير كند ممكن است تا دو سالگي چپ دست يا راست دست بودن كودك مشخص نگردد
در اين سن كودك با استفاده از حروف بي صدا و با صدا ، اصواتي از خود در مي آورد و حركات زبان و دهانش شروع به تغيير خواهند كرد
هيچ زمان ثابت و مشخصي براي دندان در آوردن وجود ندارد ؛ اما معمولاً اولين دندان بين شش تا هفت ماهگي ظاهر مي شود اما ممكن است در برخي كودكان نخستين دندان در 13 ماهگي ظاهر شود اولين علامت دندان در آوردن معمولاً آبريزش از دهان است همچنين قبل از در آمدن دندان ، لثه ها قرمز و متورم مي گردند و درد آنها ممكن است به گوش ها هم انتشار يابد با اين حال هيچ گاه بيماري هايي مثل اسهال ، تب و گوش درد را به دندان در آوردن كودكتان نسبت ندهيد و هميشه با پزشك مشورت كنيد

هشت ماهگي
از اين سن كودك در مقابل غريبه ها احساس نگراني و ترس خواهد كرد حدود يك ماه بعد اگر كودك را در اتاق تنها بگذاريد دچار ترس و نگراني جدايي از مادر خواهد شد اوج اين ترس و نگراني از جدايي ، معمولاً در حدود 15 ماهگي است و پس از آن ، اين نگراني كاهش خواهد يافت از هشت ماهگي رفتار كودك انعطاف پذير مي شود و براي اولين بار مي خواهد كه اسباب بازي هايش را با ديگران شريك شود اين سن زمان مناسبي است كه او را با كتاب آشنا كنيد و برايش كتاب بخوانيد از كتاب هايي با تصاوير بزرگ و رنگي استفاده كنيد
در هشت ماهگي كودك شما قادر خواهد بود
1- درحالت خوابيده به شكم غلت بزند وحول محور بدنش بچرخد
2- در حالت خوابيده به پشت ، سرش را بلند كند
3- كلمات چند بخشي را بيان كند
4- اشياء خيلي كوچك را با انگشتانش بگيرد
5- سرش را به سمت صداهاي آشنا برگرداند در اين سن مي توانيد به بررسي و آزمايش شنوايي كودك بپردازيد ، به اين ترتيب كه پشت سر كودك ايستاده و صداي جغجغه در آوريد و ببينيد كودك سر خود را بر مي گرداند يا نه

نه ماهگي
كودك در اين سن قادر است محدوده وسيعي از احساسات و هيجانات مثل خوشحالي ، ترس ، عصبانيت و ناراحتي را بروز دهد و از اين راه احساس خود را بيان كند او ممكن است شروع به نشان دادن علائمي از استقلال و عدم اتكاء به ديگران كند اما هنوز مي خواهد مطمئن باشد كه شما در كنارش هستيد و در صورت نياز به او كمك خواهيد كرد
قد او در اين سن به طور متوسط 71 سانتيمتر و وزنش حدود 8/8 كيلوگرم است محدوده تغيير قد بين 69 تا 74 سانتي متر و محدوده تغيير وزن 8 تا 8/9 كيلوگرم است
كودك شما در 9 ماهگي قادر خواهد بود
1- به طرف اشياي بزرگ دست دراز كند ، آنها را گرفته و از اين دست به آن دست بدهد
2- براي گرفتن اشياء از كنار خارجي كف دست استفاده كند و ساچمه را با انگشت به طرف خود بكشد
3- كلمات غير اختصاصي مثل ماما و دادا را بيان كند
4- خودش را به وضعيت ايستاده برساند
5- به اطراف اتاق سركشي كند

ده ماهگي
براي اولين بار بعد از تولد ، در اين سن ممكن است درباره تربيت كودك فكر كنيد تربيت كردن به معني تنبيه كردن نيست ، بلكه آموزش مفهوم خوب و بد است اين اهميت دارد كه به خاطر داشته باشيد كه كودك نمي تواند بد باشد ، زيرا كودكان هنوز راه غلط را از درست تشخيص نمي دهند و نمي دانند كاري كه مي كنند درست است يا غلط آنها با مشاهدات و تجربياتي كه كسب مي كنند كم كم جهان اطراف خود را مي شناسند آموزش و معرفي مفهوم كارهاي خوب و بد در اين مرحله ، اولين قدم در كمك به تربيت صحيح كودك است شما بايد محدوديت هايي مناسب براي كودك در نظر بگيريد و او را مجبور به انجام آنها بكنيد ولي اين كارها را با محبت و مهرباني انجام دهيد هيچ گاه كودك خود را تهديد نكنيد كه او را دوست نخواهيد داشت زيرا اين گفته اثر بدي روي اعتماد به نفس او خواهد داشت اين امر اهميت دارد كه او بداند هميشه مورد علاقه شما قرار خواهد داشت حتي اگر كاري مي كند كه مطابق ميل شما نيست
هيچ گاه كودك خود را نزنيد ، با اين كار خشونت را به كودك ياد مي دهيد
كودك شما در 10 ماهگي قادر خواهد بود كه
1- به تنهايي و بدون كمك بنشيند در اين حالت پشت وي مستقيم و در حالت عمودي است
2- دست خود را به اشياء گرفته و بايستد و با گرفتن اشياء راه برود
3- صداي ديگران را تقليد كند
4- كلمه نه يا نكن را مي فهمد هر چند ممكن است اطاعت نكند
5- با استفاده از فنجان ، مايعات را مي نوشد
6- با ديگران توپ بازي مي كند

يازده ماهگي
در اين سن كودك با اعتماد بيشتري روي پاهاي خود مي ايستد همچنين او دوست دارد در كارهاي منزل به شما كمك كند در اين سن كودكان از نظر فعاليت هاي فيزيكي بسيار با يكديگر متفاوتند اگر كودك شما در اين فعاليت ها به كندي پيشرفت مي كند نگران نشويد در سن مناسب همه كارهاي لازم را انجام خواهد داد
تعادل كودك تا اين سن تكامل زيادي مي يابد او مي تواند هنگام نشستن ، بدون افتادن به يك سمت خم شود و براي برداشتن يك اسباب بازي كه پشت سرش قرار داده شده بچرخد در اين زمان بهتر است كه شما در اطرافش باشيد و اگر به زمين افتاد به او اعتماد به نفس بدهيد تا دوباره بلند شده و روي دو پا بايستد
در 11 ماهگي كودك شما قادر است
1- خودش بلند شود و بايستد
2- چند قدم راه برود
3- اشياء را با شست و انگشت سبابه بگيرد و اشيايي را كه در دست شخص ديگري است رها كند
4- براي جلب توجه شما بگويد ماما
5- به صداي اسم خودش واكنش نشان دهد
6- دست را به صورت باي باي تكان دهد
7- به دستورهاي ساده شما پاسخ دهد


دوازده ماهگي
كودك شما به جشن تولد يك سالگي اش مي رسد هنگامي كه به عقب نگاه مي كنيد از ميزان تغييرات رخ داده در وي متعجب مي شويد او حال عضوي كوچكي از خانواده شماست با شخصيت و خصوصياتي مستقل ، پر از انرژي ، شور زندگي و عشق براي نزديكانش
در اين سن او سعي مي كند به تنهايي ايستاده و حتي چند قدم نيز به تنهايي راه برود اما فراموش نكنيد كه او يك انسان منحصر به فرد است و نبايد با كودكان ديگر مقايسه شود
او در اين سن دستورهاي ساده را به خوبي مي فهمد و حتي ممكن است آنها را اجرا كند
در يك سالگي قد كودكتان تقريباٌ 75 سانتي متر است و وزني حدود 9 كيلو و 800 گرم دارد اما قد او مي تواند از 73 تا 77 سانتيمتر متغير باشد وزن او در اين زمان تقريباً 3 برابر وزن زمان تولدش است
كودك شما در يك سالگي قادر است كه
1- خود به خود بايستد و چند قدم راه برود
2- اشياء را با انگشت شست و سبابه بگيرد
3- اسباب بازي ها را در صورت درخواست با اشاره به افراد ديگر بدهد
4- مطلب خود را طور ديگري غير از گريه كردن به شما بفهماند
5- با افراد خانواده و افراد آشنا با تكان دادن دست باي باي كند
6- يك توپ را به سمت شما قِل بدهد


اولين نشانه هاي استقلال کودک در حدود يک سالگي او ظهور مي کنند
درک کودک از شخصيت خود ( در حدود 15 ماهگي، کودک قادر است تصوير خود را در آينه تشخيص دهد و ديگر فکر نمي کند که آن تصوير متعلق به کودک ديگري است) موجب مي گردد که او هر چه بيشتر به سمت مستقل شدن پيش برود و خيلي زود همچون ديگر کودکان در مقابل همه چيز نه خواهد گفت مثلاً اگر بخواهيد دکمه لباسش را ببنديد شما را به عقب مي راند او سعي خواهد کرد خودش دکمه هاي لباسش را ببندد ولي چون هنوز به حد کافي براي انجام اين کار توانايي ندارد به کج خلقي روي مي آورد در واقع پافشاري او در انجام کارهايش به سبک خود، او را مطمئن مي سازد که به شما وابسته نيست
بعضي از والدين براي صرفه جويي در وقت ، قبل از رفتن به خريد از کودکشان مي خواهند که تصميم بگيرد چه لباسي را مي خواهد انتخاب کند احساس غروري که کودک از انتخاب لباس هايش به دست مي آورد ارزش اين همه زحمت را دارد
در حدود 13 ماهگي، کودک شما ممکن است که سعي کند لباسهايش را خود از تن در آورد و معمولاً اين کار را با شلوارها و جوراب هايي شروع مي کند که کمرکشي دارند و به راحتي بيرون کشيده مي شوند حتي ممکن است بر لباس هايي همچون پيراهن و پوشاکي که تا حدودي در آوردنشان سخت تر است نيز فائق آيد و وقتي شما مجبور شويد با عصبانيت براي چندمين بار جورابش را دوباره به پايش کنيد، او در خيال خود به يک موفقيت مهم دست يافته و به آن افتخار مي کند
يکي ديگر از مهارت هايي که در اين زمان توسط کودک کسب مي شود، استفاده از وسايل غذاخوري است بعضي از کودکان در حدود 13 ماهگي قاشق و چنگال را مورد استفاده قرار مي دهند و قريب به تمام بچه ها تا 18 ماهگي چنين کاري را مي آموزند اما از فرزندتان انتظار نداشته باشيد که در انجام آن، مهارت بالايي داشته باشد چرا که صرف به دست گرفتن قاشق بدين معني نيست که او مي تواند به درستي غذا را به دهان ببرد احتمالاً کودک شما تا حدود چهار سالگي قادر نخواهد بود از قاشق و چنگال به درستي يک بزرگسال استفاده کند بنابراين تا آن زمان انتظار بسياري از کثيف کاري ها را داشته باشيد


تا حدود 20 ماهگي اکثر کودکان ياد مي گيرند که چگونه لباس خود را از تن خارج کنند اين موفقيت براي او اهميت بالايي دارد و سعي مي کند مهارتش را مدام به رخ شما بکشد به همين خاطر بارها او را خواهيد ديد که براي خود در خانه لخت گشت مي زند! در همين زمان با ياد گرفتن اين مهارت، پوشيدن لباس را نيز فرا مي گيرد اما در نظر داشته باشيد که مدتي طول خواهد کشيد تا از پـَسِ تي شرت يا لباس هاي که لازم است از روي سرش به تن کند، بر آيد علت اين است که انجام چنين کاري به مهارت بالاتري نياز دارد

کودکان زودرس معمولاً ديرتر از ديگر کودکان اين مهارت ها را کسب مي کنند
در اين مرحله، زماني کودک ممکن است به يادگيري دستشويي رفتن نيز علاقه نشان دهد ولي توجه داشته باشيد که بعضي از کودکان علي رغم علاقه اي که نشان داده اند تا يک سال بعد هم توانايي انجام اينکار را نخواهند داشت دو عامل بيانگر اين امر است که کودک آمادگي لازم براي کسب چنين مهارتي را دارد اول اين که او بايد ياد بگيرد چگونه شلوارش را در بياورد و بپوشد دوم اين که بايستي دستشويي برود (قبل از آنکه خود را خيس کند)
به علاوه بايد بياموزد که دستهايش را قبل از بيرون آمدن از دستشويي تميز بشويد و خشک کند (شما که نمي خواهيد او آلودگي را همه جا پخش کند؟)
لازم است که شما اين کارها را مرحله به مرحله به او آموزش دهيد و هر از چند گاهي نيز دوباره به او متذکر شويد تا آن کارها را فراموش نکند


يك سالگي تا15 ماهگی
تا 15 ماهگي كودك شما قادر خواهد بود به تنهايي راه برود و تنها بماند او روي زانوها و دستانش از پله ها بالا خزيده و بسيار آهسته از پله پايين مي آيد توانمندي و مهارت هاي دستي او افزايش يافته و ممكن است قادر باشد كه يك مكعب را روي ديگري قرار دهد قد او در اين سن حدوداً 81 سانتيمتر و وزنش 11 كيلوگرم است و دامنه تغييرات قد و وزن بين 80 تا 84 سانتيمتر و 10 تا 12 كيلوگرم است
تا زماني كه كودك شما 18 ماهه مي شود اطلاعات شگفت آوري كسب خواهد كرد و ميزان قابل توجهي از مهارت ها و رفتارهاي حركتي را به دست خواهد آورد او قادر خواهد بود به تنهايي و با امنيت كامل ، بدون اين كه به اشياء برخورد كند ، در اطراف حركت كرده و يك شيء مانند اسباب بازي مورد علاقه اش را با خود حمل كند او به خوبي از پله ها بالا رفته و حس تعادل خوبي دارد به طوري كه قادر خواهد بود بدون افتادن به جلو خم شده و اشياء را از روي زمين بردارد او قادر خواهد بود اشياء كوچك را با انگشتان بر دارد و با قلم يا مداد رنگي اشكال دايره اي شكل رسم كند اشياء متحرك در فاصله متوسط ، توجه او را جلب خواهند كرد در اين سن سرعت رشد او كاهش مي يابد و از 2 سالگي به بعد سالانه 2 كيلوگرم به وزن او اضافه مي شود
كلمات او تقريباً قابل درك شده و ممكن است زنجيره اي از صداهاي آشنا را با هم توليد كند اما فقط تعداد اندكي لغت را درست به زبان مي آورد درك او از سخنان اطرافيان خوب است و مكالمات و گفتگوهاي ساده و كوتاه را دنبال مي كند محدوده توجه او هنوز كم است ، اما قادر است به اشياء اشاره كرده و نام هاي مورد علاقه خود را به آنها بدهد او از آواز خواندن و موسيقي لذت مي برد احتمالاً مايل است خودش غذايش را بخورد و از آشفتگي كه به اين ترتيب ايجاد مي كند ، لذت مي برد او شروع به تقليد و يادگيري اعمال شما مي كند كودكتان ممكن است تمايل به همبازي شدن با شما داشته باشد اما مادامي كه در محدوده ي توجه و ديد شما قرار دارد از تنها بازي كردن نيز لذت خواهد بود
به اين ترتيب در 18 ماهگي كودك شما قادر است
1- با پاهاي باز از هم به راحتي راه رفته و بدود
2- با كمك از پله بالا رفته و گاه پايين بيايد
3- زانوها و لگن را خم كرده و براي برداشتن اشياء از روي زمين چمباتمه بزند
4- عكس هاي ساده و كتاب ها را مي شناسد ، انگشت اشاره را روي آنها قرار مي دهد و از آنها لذت مي برد18 ماهگي تا 2 سالگي
به تدريج كه كودك بزرگتر مي شود ، مهارت اي بيشتري كسب كرده و مهارت هاي كسب شده در سنين پايين تر را تكميل مي كند حالا او عضوي كوچك و فعال از خانواده شماست كه توجه و حمايت بيشتري را طلب مي كند كنترل عضلاني در حال رشد و تكامل است كودك هنگامي كه كهنه خود را خيس مي كند ، متوجه مي شود و حتي ممكن است قبل از كثيف كردن كهنه خود اين را بفهمد اگر چنين باشد ، فرصت مناسبي براي آموزش دستشويي رفتن براي شما پيش آمده كه بايد از آن استفاده كنيد هر چند 18 ماهگي زودترين زماني است كه شما مي توانيد اين آموزش را به كودكتان بدهيد
حول و حوش 18 ماهگي بهتر است ارزيابي هاي بيشتر و دقيقتري از كودك توسط پزشك به عمل آيد ، مثلاً مشاهده وي در حال بازي كردن و اطمينان يافتن از اين كه مهارت هاي اساسي را به دست آورده همچنين اين فرصتي خواهد بود براي شما تا هر مشكل يا سؤالي را كه در مورد رشد و نمو فرزندتان داريد با پزشك خود در ميان بگذاريد دو سالگي سن شكل گيري وضعيت بدن و به دست آوردن مهارت هاي حركتي بزرگ است وزن او در اين سن 12 كيلوگرم ( 100/11 تا 13 ) و قدش حدود 87 سانتيمتر ( 5/84 تا 89 ) است او در اين سن قادر است

- بر روي تمام كف پا بدود ، توقف كرده و دوباره شروع به دويدن كند و از موانع احتراز كند
2- با ثبات كامل براي برداشتن اشياء چمباتمه زده و بدون استفاده از دست ها دوباره روي پاها بلند شود
3- با شش يا هفت مكعب يك برج بسازد
4- از كتاب هاي عكس دار لذت مي برد و به جزئيات عكس هاي مورد علاقه خود توجه مي كند
5- قادر است صفحات كتاب را يكي يكي ورق بزند

25 تا 30 ماهگي

کودک احتمالاً تا اين سن آموخته است که چگونه لباسهايش را بپوشد و در بياورد، براي همين به در آوردن کفش علاقه نشان مي دهد اگرچه اين کار ساده به نظر مي رسد، اما در حقيقت به توانايي زيادي احتياج است تا کودک بتواند کفش هاي خود را يکي يکي از پا در آورد و اگر بخواهد اين کار را ايستاده انجام دهد بايد بگيرد که چگونه روي يک پا تعادل خود را حفظ نمايد کودکتان حتي ممکن است که روزي چند بار لباس عوض کند و اين بسيار خوب است توجه داشته باشيد که کودکان در شلختگي سرآمد هستند و احتمال دارد که با لباس هاي کثيف در خانه بچرخد در اين مرحله، اگر او نمي خواهد در مقابل اصرار شما لباس هاي کثيفش را تعويض کند، بهتر است شما کوتاه بياييد
در اين دوره کودک مي تواند بعضي از اصول بهداشتي را فرا بگيرد شايد او نتواند ياد بگيرد که براي پاک کردن بيني خود از دستمال استفاده کند و نياز باشد که شما صورت او را تميز کنيد، اما مي توانيد به او بياموزيد که در هنگام عطسه کردن سر را به سمت آرنج بگيرد کلاس هاي پيش دبستاني براي جلوگيري از انتشار ميکروب ها از اين روش به جاي پوشاندن دهان با دست استفاده مي کنند
اين سن براي کودک سن مي خواهم خودم انجام بدهم محسوب مي گردد بدين سبب او احتمالاً مي خواهد که خودش مسواک بزند به وي اجازه بدهيد که ابتدا خودش مسواک بزند ولي بعد شما نيز دندانهايش را مسواک بزنيد تا کاملاً تميز شوند در حقيقت فرزندتان تقريباً تا حدود شش يا هفت سالگي قادر نخواهد بود که درست مسواک بزند، چرا که کودکتان براي مسواک زدن صحيح ، به هماهنگي بيشتري در اعضاء بدنش نيازمند است
31 تا 36 ماهگي

کودک با نزديک شدن سومين سال تولدش، بيشتر و بيشتر به سوي عدم وابستگي گام برمي دارد درست است که او نمي تواند بعضي کارها را کامل انجام دهد ولي شما مي توانيد آن کار را مرحله به مرحله کنيد و اجازه دهيد که هر مقدار را که مي تواند بر عهده بگيرد به عنوان مثال مي توانيد از او بخواهيد که ليواني را بياورد و شما در آن برايش شير بريزيد براي تشويق وي در راه مستقل شدن، مي توانيد ظروف نشکن و بعضي تنقلات همچون کشمش و بيسکويت را در دسترس او بگذاريد تا خود از آنها بردارد و استفاده کند شايد کودک بعضي چيزها را زمين بيندازد ولي او را در کارهايش حمايت و تشويق کنيد
در اين سن کودکتان تلاش خواهد کرد تا کفشهايش را به پا کند و حتي سعي خواهد کرد که اگر کفش ها سگک دارد و يا چسبي است خود آنها را ببندد (گره زدن بندها هنوز زود است) گرچه انجام اين عمل توسط کودکتان تا حدودي وقت شما را تلف مي کند اما ارزشش را دارد که صبح زودتر از خواب برخيزيد و اين وقت را به فرزندتان اختصاص دهيد به علاوه کودک از کمک کردن به شما نيز خوشحال خواهد شد مثلاً به او اجازه بدهيد که شانه يا گيره هاي سر را براي شما بياورد ، يا حتي در چيدن سفره کمک کند
از اين دوره سني کودکتان بهره ببريد و به او بياموزيد که کارهايش را خودش انجام بدهد به عنوان مثال خودش وسايل بازي را جمع کند گرچه او نمي تواند اتاق را تميز کند ولي مي تواند با علاقه فراوان در جمع کردن خرت و پرت ها تا حدودي شما را ياري دهد

زمان رشد مهارت ها در کودکان متفاوت است بعضي کند و بعضي خيلي سريع پيش مي روند اما اگر فرزند دو ساله شما علاقه اي به انجام هيچ کدام از کارهاي خود نشان نمي دهد و يا به نظر مي رسد که از پس نيازهاي ابتدايي خود همچون غذا خوردن با قاشق بر نمي آيد با پزشک کودکتان مشورت کنيد [البته الزاماً مشکلي وجود ندارد] و به خاطر داشته باشيد که کودکان زودرس معمولاً ديرتر از ديگر کودکان اين مهارت ها را کسب مي کنند


کودکان معمولاً تا سن سه سالگي در هنگام خريد به انتخاب لباس توجهي ندارند اما بعضي کودکان دوره پيش دبستاني چنان در انتخاب لباس وسواس نشان مي دهند که والدين خود را با انتخاب لباس هاي عجيب و غريب عصباني مي کنند و اين والدين عصباني که وقت زيادي براي تلف کردن در بازار ندارند به فوايد اين کار کودکشان نمي انديشند اگر کودک شما اصرار دارد که خود لباس هايش را انتخاب کند وقت کافي براي اين کار در نظر بگيريد و يا لااقل از بين دو لباس به او حق انتخاب بدهيد حتي اگر نتيجه کار يک دست لباس رنگي عجيب و غريب باشد بعضي از والدين براي صرفه جويي در وقت ، قبل از رفتن به خريد از کودکشان مي خواهند که تصميم بگيرد چه لباسي را مي خواهد انتخاب کند احساس غروري که کودک از انتخاب لباس هايش به دست مي آورد ارزش اين همه زحمت را دارد


کودک در دوره پيش دبستاني مهارت هاي خود را توسعه خواهد داد بسياري از کودکان کارهاي ابتدايي همچون لباس پوشيدن، شستن دست ها، غذاخوردن و حمام رفتن ( البته نه تميز شستن خود) را تا حدي ياد گرفته اند که در حدود چهار سالگي در آنها مهارت بيشتري کسب مي کنند
هر چه کودک بزرگتر مي شود کارهاي مربوط به خود را بهتر و بهتر انجام مي دهد و پيش از آنکه شما انتظار داشته باشيد قادر خواهد بود که بند کفشهايش را ببندد و حمام برود او خيلي زود لباس خواهد شست، غذا خواهد پخت و رانندگي خواهد کرد ؛ آن زمان آرزو خواهيد کرد که اي کاش مي توانستيد مانند يک کودک او را نوازش کنيد، اما مقاومت او در برابر اين کار شاهدي است بر تمام زحماتي که شما متحمل شديد تا او ياد بگيرد که از خود مراقبت کند و مستقل بار بيابد

وجود عوامل تأثير گذار
وقتي به تكامل مهارت هاي حركتي كودك خود توجه مي كنيم، بهتر است عوامل زير را نيز در نظر داشته باشيم
مهارت هاي توجهي
يكي از مسائل مهم كه براي حركت كردن يا فعاليت داشتن كودك ضروري است توجه و تمركز اوست زماني كه كودك با دشواري يك فعاليت حركتي را فرا مي گيرد، لازم است كه به عوامل تأثير گذار نيز توجه كنيم مثلاً ببينيم كودك از نظر جسمي به حد كافي تكامل پيدا كرده تا بتواند مكعب ها را روي يكديگر قرار بدهد و برج بسازد يا اين كه به سادگي تحت تأثير كودكي كه در كنارش با مهره هاي رنگي بازي مي كند قرار گرفته است
مهارت هاي تلفيقي - حسي
هر كودك يا حتي هر يك از بزرگسالان از راه خاص خود تحت تأثير محرك هاي حسي قرار مي گيرند به طور مثال ممكن است يك نوع بوي خاص فردي را بيمار كند ولي بر فرد ديگر تأثيري نگذارد يا اين كه سر و صدا توجه فردي را بيش از سايرين به خود معطوف دارد در واقع علاوه بر پنج حس بويايي، چشايي، بينايي، لامسه و شنوايي، دو حس ديگر نيز براي تكامل كودك وجود دارد حس حركت و موقعيت بدن در فضا
با كمك حواس هفتگانه مي توان اطلاعات را از محيط اطراف خود دريافت نمود، سازماندهي كرد و به شيوه اي كه بدن به آنها نياز دارد مورد استفاده قرار داد در اين صورت هماهنگي حسي حركتي ايجاد مي شود گاهي اوقات تعادل موجود به هم مي خورد و به صورت پـُر حساسيتي يا كم حساسيتي (بخش يا بخش ها) ظاهر مي شود حساسيت بيش از حد ، يا كمتر از حد طبيعي حس هاي هفتگانه مي تواند كودك را متأثر سازد و او را هنگام انجام دادن يك حركت جسمي با دشواري رو به رو كند
حس لامسه ممكن است كودكي پوست بسيار حساسي داشته باشد و به همين سبب از فعاليت هايي مانند لباس پوشيدن، لباس در آوردن ناراحت شود يا حتي از اين كه معلمش يا دوستش به آرامي شانه اش را لمس كند، احساس ناراحتي كند و عكس العمل نشان دهد در مقابل ، كودكي كه از حساسيت پوستي كمي برخوردار است واكنشي نشان نمي دهد و حتي زماني كه بر زمين بيفتد يا صدمه اي به بدن او وارد شود، اظهار ناراحتي نمي كند
حس بويايي ممكن است كودكي به يك بوي ناشناخته عكس العمل نشان دهد ولي كودك ديگر نتواند حتي يك بوي آشنا مثل بوي سوختن غذا را تشخيص دهد
حس چشايي برخي از كودكان براي چشيدن بعضي از مزه ها از حساسيت بالايي برخوردارند
حس بينايي گاهي اوقات نور شديد يا بعضي از رنگها كودك را ناراحت مي كند
حس شنوايي ممكن است كه يك كودك با شنيدن صداي ناگهاني يا صداي بلند تحت تأثير قرار بگيرد
موقعيت بدن در فضا
بعضي از كودكان به دشواري ، فضاي مورد نياز براي انجام حركت يا فعاليت ها را تشخيص مي دهند به طور مثال زماني كه مي خواهند شيئي را روي ميز بگذارند، بدون در نظر گرفتن فضاي پيرامون آن، شيء را وارونه مي كنند
يا وقتي كه قرار است از مسير پرپيچ و خمي عبور كنند و روي صندلي بنشينند، ممكن است پيچيدگي مسير، آنها را گمراه كند يا از تمركزشان بكاهد، در نتيجه گاه كودك نمي تواند صندلي را پيدا كند يا اين كه به درستي روي آن بنشيند
حركت و جنب و جوش كودك كودكي كه از حساسيت بالايي برخوردار است ممكن است از بالا رفتن از يك مسير مارپيچ خودداري كند و از نظر فعاليت هاي حركتي درشت نيز با دشواري رو به رو شود ؛ ولي كودكي كه حساسيت كمي دارد، نمي تواند از بالا رفتن صرف نظر كند، تمام مدت روز بر روي كاناپه يا ميز و صندلي بالا و پائين مي پرد، چنين كودكي را با دشواري مي توان به بازي با مكعب هاي رنگي يا درست كردن پازل تشويق كرد
هنگامي كه كودكي در اجراي برخي از فعاليت هاي جسمي با مشكل رو به روست، لازم است كه والدين و متخصصين به تأثير گذاري محيط حسي بر وي توجه نمايند و سپس تكامل جسمي او را ارزيابي كنند آيا كودك به دليل اشكالي كه در تكامل جسمي خود دارد، نمي تواند قطعات پازل را كنار يكديگر قرار دهد يا اين كه نور و صداهاي محيط سبب بر هم زدن تمركز و دقت او شده اند؟ نكته مهم ديگر اين است كه هماهنگي حسي حركتي مسئله اي واقعي است و حتي در مورد بزرگسالان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد
ارزيابي كردن عوامل با اهميت و تأثير گذار
معمولاً سخت ترين كار والدين يا متخصصين كودك اين است كه دريابند مشكل كودك كاملاً جسمي است يا تحت تأثير عوامل ديگر قرار مي گيرد عواملي مانند هماهنگي حسي حركتي يا مهارت هاي توجهي آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه آيا كودك مي تواند كار يا فعاليتي را در بعضي از شرايط انجام دهد ولي در موقعيت هاي ديگر از انجام دادن آن عاجز است؟ به طور مثال كودك مي تواند در خانه بنشيند و بيست قطعه پازل را در كنار يكديگر قرار دهد اما در كودكستان، به دويدن و جست و خيز كردن مي پردازد واضح است كه در اين مورد مشكل جسمي وجود ندارد ديگر اينكه والدين و متخصصين لازم است به بخش هاي تمركز كودك يا وجود تحريك هاي حسي توجه كنند؛ مانند نور بسيار شديد، سر و صداي زياد و شلوغي محيط كلاس ؛ كليدي كه رمزگشاي سنجش مهارت هاي جسمي و تكامل جسمي كودك و توجه به افزايش يافتن آنهاست؛ در اين صورت اگر با مشكلي رو به رو شويم، با در نظر گرفتن عوامل تأثير گذار، به رفع آن مي پردازيم
2تا 3 سالگي
در اين سن قد كودك 96 سانتي متر ( 94 تا 98 ) و وزنش به طور متوسط 14 كيلوگرم ( 13 تا 5/15) است
كودك در اين سن قادر است
1- به تنهايي از پله ها بالا رفته و به تناوب پاها را عوض كند و با قراردادن دو پا روي يك پله از پله ها پائين بيايد؛ و مي تواند از پله انتهايي با پاهاي جفت پائين بپرد؛
2- مي تواند در هنگام دويدن در صورت رسيدن به يك مانع ، آن را دور بزند؛
3- مي تواند يك سه چرخه را با استفاده از ركاب زدن رانده و در گوشه هاي عريض اتاق با آن دور بزند؛
4- مي تواند روي پنجه ي پاها بايستد و راه برود؛
5- مي تواند چهار زانو بنشيند؛
6- مي تواند يك توپ را با دست هاي كشيده پرتاب كند و يا توپ را در ميان بازوانش بگيرد؛
7- مي تواند با قدرت توپ را با پا پرت كند


3 تا 4 سالگي
قد كودك در اين سن 102 سانتي متر و وزنش حدود 16 كيلو گرم مي شود در اين سن مهارت هاي گوناگوني كسب مي شود، به عنوان مثال كودك دراين سن قادر است
1- با قاشق و چنگال غذا بخورد؛
2- ممكن است در طول شب خشك باشد هرچند اين مسئله بسيار متغير است؛
3- دوست دارد به بزرگترها در كارهايي مانند رسيدگي به گلدانها و خريد كمك كند؛
4- تلاش مي كند تا محيط اطراف خود را مرتب نگه دارد؛
5- مفهوم شريك شدن در اسباب بازي ها را درك مي كند ؛
6- به خواهريا برادر كوچكترخود علاقه نشان مي دهد؛
7- از نردبان و درخت بالا مي رود ؛
8- مي تواند روي پنجه پاها بايستد و راه برود يا بدود؛
9- مي تواند براي چهار يا پنج دقيقه روي يك پا ايستاده و " لي لي " بازي كند؛
10- صحبت كردن كودك در اين سن از لحاظ دستوري صحيح بوده و كاملاً هوشيارانه است؛
11- سؤالاتي با كلمات سؤالي " چرا" "چه موقع"،"چگونه" ساخته و معني لغات را درك مي كند؛
12- از گوش كردن و يا تعريف كردن داستان هاي بلند لذت مي برد؛
13- دستهايش را خودش شسته و خشك مي كند دندانها را مسواك مي زند لباسهايش را خودش مي پوشد و بيرون مي آورد؛
14- از نظر رفتار عمومي احساس استقلال كرده و به خود متكي است؛
15- با بچه هاي ديگر بازي مي كند
(اين زمانِ شروع روابط اجتماعي و ايفاي نقش است)؛


4 تا 5 سالگي
در 5 سالگي كودك 108 سانتي متر قد و 18 كيلوگرم وزن دارد
1- در اين سن كودك براحتي روي يك خط باريك راه رفته و روي پنجه ي پاها جست و خيز مي كند؛
2- قادر است كمر را خم كرده و بدون خم كردن زانوها پنجه پاها را لمس كند؛
3- مي تواند برخي حروف را كپي كند؛
4- مي تواند شكل آدمك را به صورتي قابل تشخيص با رسم سر، تنه ، پاها ، دست ها و در شكل هاي مختلف بكشد؛
5- مي تواند انگشتان يك دست را با دست ديگر بشمرد؛
6- مي تواند نام دو يا چند رنگ اصلي را بگويد و 10 يا 12 رنگ را با يكديگر جوركند؛
7- به سهولت صحبت كرده و نكات دستوري و تلفظي را رعايت مي كند اما هنوز ممكن است در اداي برخي صداها مشكل داشته باشد؛
8- بسيارعلاقه مند است كه برايش داستان بخوانيد يا تعريف كنيد تا بعداً جزئيات آن را با دوستانش بازي كند؛
9- نام كامل ، سن و گاه روز تولدش را مي گويد، آدرس خانه را نيز مي گويد؛
10- از چاقو و چنگال به خوبي استفاده مي كند ؛
11- دستها و صورتش را تحت نظارت شما شسته و خشك مي كند؛
12- دوستانش را انتخاب مي كند بيشتر اوقات در گروه دوستانش به سرمي برد و لزوم رعايت قوانين را در بازي ها درك مي كند 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


    مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی