= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  () ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ґی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ǁ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی     ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی     ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی    ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی    ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ () ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی 	 ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ѐ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ    ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی     ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  _   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ( ) ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ӑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی ѐ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ( ) ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ӂ

بهترین کرج پزشک، جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشک، جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشک، جراح عمومی= بهترین کرج پزشک، جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، جراح لثه= بهترین کرج پزشک، چشم پزشک= بهترین کرج پزشک، خون شناسی= بهترین کرج پزشک، داخلی= بهترین کرج پزشک، روانپزشک= بهترین کرج پزشک،

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

  مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی                        

مراکز تشخیصی و  درمانی        تجهیزات پزشکی          مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران                             اطلاعات پزشکان مشهد                     اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

ی  ј ی یȘ  ی ی- јی یј ی یȘ  ی ی- јی ј ی یȘ  ی ی- јی ј ی یȘ  ی ی- јی ی یј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی یј ی یȘ  ی ی- јی ی  یј ی یȘ  ی ی- јی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ǘј ی یȘ  ی ی- јی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی Ԙј ی یȘ  ی ی- јی ی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ј ی یȘ  ی ی- јی ј ی یȘ  ی ی- јی =ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ј ی یȘ  ی ی- јی ییј ی یȘ  ی ی- јی ј ی یȘ  ی ی- јی ј ی یȘ  ی ی- јی یی ی = ی= ј یǁی= ј یی ی =ј = Ϙ =ییی

 

 


 

 

 

لکنت شکن دیجیتال ورژن دوј ی یȘ  ی ی- јی بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

لکنت شکن همراه ...ویژه رفع (stuttering) و حرکات ثانویه صورت و فکها و زبان و ایجاد هماهنگی در تنفس و گفتار

 

       بدون نیاز به تنظیم متوالی ...پرتابل..  مطمئن.. قابل شارژ  ...D.S.A

 

لطفا  در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر این لینک را کلیک کنید

 

توضیحات تکمیلی

 

 


 

 

ی ی ѐی ј ی ی ̠ 

 

 

                     ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ǐییی Ϙ یј ی یȘ  ی ی- јی ی ј ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ی ییј ی یȘ  ی ی- јی  ی ی Ϙ   ʐی ی ی Ș ییی یی= ی یȘ ј ی یȘ  ی ی- јی ی ј ј ی یȘ  ی ی- јی یی - ǘی=  ی =ϐیی Ϙ ی= ύ ی ʘی =Ϙ ύ  = ی = ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ی   = ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی     = ی یј ی یȘ  ی ی- јی ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ی   = ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی Ϙ  یј ی یȘ  ی ی- јی ی SIј ی یȘ  ی ی- јی ی یی ј ی یȘ  ی ی- јی یј ی یȘ  ی ی- јی ǎ ی ی ییی = ʐی ی یȘ = ی یی ј ی یȘ  ی ی- јی Ϙ ی

 


 ی ʐی ی ی Ș ییی - یی ی یȘ  ی ј یی - ǘی

ی یϐیی Ϙ ی ύ ی ʘی

 

Ϙ ύ  - ی - ی ی   ی ی (autism spectrum disorder)  ی ی

 

 

ی SI  - ی یی  - ی -  ǎ ( P.N.F) ی ی ییی - ʐی ییȘ یȘ

 

  ی یی Ϙ ی ی ј ی ی .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

                      


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 


ی 1 25ی ی ۀ ی ی ی˻2 ی Ǎ ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ԑ ی ۀ ییی ی ѐ ی ی ϐی ی ی ی ی ی
ی 2001 یی ی ی˻ یی ی ۀ ی ی 坘ی ی یی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ǐ ی ۀ ی ѐ یۀ ی یی یۀ ی ی ی ی ѐیی ی ی یی ј ی ی ѐی ϐی ʐ ی - ی ی ی ی ی یϘ ییی ی ی ی ی ی ی ی 坐 ی
Ԑ ی ی ی ییی ی ۀ ی ی ی ی ی یی јی ی ۀ И ۀ ی Ӂییȍ ی یی ی یی یی ی یی یی ی یی ی ی ڝی ی یۀ ی یی ی ی ی ۀ ǘی یۀ ییی ی ۀ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ǐ یی ی ݘ ی ی ی ی یی یی 捘 ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ύ ی ی ʘ ی یۀ ی ی ی یی ݘ ی ѐ ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی јی ی Ԑ ی ی ј ی ی ی ی یʐی یی ی јی ی ی ی یی ی ی сی ی ی ی ی ی Ґیی ی ی یی ی ی ی

坘 ی ی ی ی ی сی ییی یۀ ʐ ی ی ی ی ی Ԑ یی ǘ ی ی ی ی ј
Ԑ ییی یی ی ی ی ی ј ی ی ی ј ی 坐 ی ј ی ی ییی Ҙ ی ی ی یی ی یی Șۀ یی Ș ی ی ی ییی ی ی ی јی ۀ ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ژی ی ییی ǘӻ3 ی ی 2004 ی یی ی ی ی ͻ یӁ Ԑ ییی ی ی ی ی ی یی یی ی ۀ ی ʐ یی ی ۀ ی یی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ܐ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی Ԙ Ԑ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی юی ی ی ی 坐 ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی 坐 ی ۀ ی ی Ȑی ی ǘی ʐی Ϙ یی : " ی ی Ȑی ی ی ی " ی ی ی ی Șی یی ی ی ی ی ی ی Ԑ ی ی4 Ԑ 5 ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ј ی ی ی یی : " یی ی ی ј

ی Ǎѐ6 ȝԘ Ԑ ی یی јی ی یی ۀ ی ی ۀ یǻ7 ی یی یی : "ی یی ی ی ی ی ی " ی * ی ی ی یی ǘ ی ی
ی ی ی Ԑʝی ی ی ی 捘ی ی یی یی یۀ ی ی ی یی  ی Ԙ ی ی Ӑ ی یی ی ǻ8 ی Ґیی یی ی ј ی ی ʝ坐ی ی ی ییۀ ȝی ی یی ی ѐی ی ی ی ی ! ی ǐ 䝁ی ی ʝ
ی ی ی ی ی یی ی یی ی9 ی ی ی ی ۀ 1990 یی ی ی ی ی یی ی یی ی ۀ یی ی ی ۀ ی ی ی ی ڝی ϐ ی ی 坐 ی یی ј ی ی ݘ ی ی ییی یی ی ی ی ی Ԑ ی јی ǘ ی ی ی ی ی ی یی Ȑ ύ 坁یی ی ی یۀ یی ی ی یۀ ی10 ی ی ی ј ی ύ ی јی ی ی ی сی Ә ی یϐیی ی ȝی11 ( ی یی ی12 ) ییی ی ی ی یی ی ی ی ʝۀ ی یی یۀ ی یی ی ی ی ǐ یی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی 坘 ј ی ی И یјییӻ13 ی 2001 ی ی یی ی ی ј ǘ*10 یی ͝ ی ی ی ی 40 50 یی ی ی ی ی ی ی یی ј ی Ϙ یی ی یȝیϐ ی ǐ ی یی ی ی یی ی یی ޝی ی ی یی ρ یی ی ی ی ی ی یی ی یȝیۀ ی ی ی ی ی14 䝁ی ی ی ی䝍ی یی ی یی ی ǘ ی


ۀ ǐ һ15 흐 Ԑ ѐ16 یی : "јی ی ی ی یی یی ی ی Ǎ Ͽ " ی ǐ ی ی ی ی 坘 坘 ј ی ی 䝐 ی ی یی 坘 ی ی یی Ș ی ی ی ǘ ǘ ی ی ی ی ј ʐیی 坘 ی یی ی ی یی ی ی ی һ 흐 Ԑ ʐ - 坍 ј ی

ӻ17 ی ӻ یی 흐 흐 " ǐ - ۀ ی " 坐 ۀ ی ی ی ӝ یی ǝǁیی ی

Ӑ Ԑ ӻ
ۀ ǻ18 19 ۀ " " ӻ20 2003 ی ی ӻ ݝ ۀ ی ۀ ی
" ǐ ی ύ ی ی ی ی یی ی јی ی ی "

ǘ یی ی ی

ی یی ی ۀ یی ی یی ی
ی ی ی یی : " ی ی ی ی" ی ی ی یی :"ی ϐی ی " ʐ ی ی ی ی ʐ ی ی ی ی
" ی ی ی ی ی ی ی"
" ݘ ی 坁 ی ی ی ی ی ǐ ݘ ی ʐ یی ۀ ی ی "
ی یی ϐ ی ј ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ڝی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ڝی ی ی ی یی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی Ԙ یی ی یی یی ی یی ی ی ی
ی یی ی یی21 یی Ԙ یی ی ی ی ی یی یی ی یی ( ی ی ) ی یی ی ۀ یڝ ݝی ی Ȑی یی ی ȁی ی Ӑی ییی ی ی ی э ی 坍 ی یی ی ی ی ی ی یی یی
ی ییی یϘی ̝یی ی ی یی ی یی ی ی ی ی 22 ی یی ی یی ی ی ی یۀ ی 23 ی ی ʁی ی ی ی ی ʐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ۀ یی ی ی ی ی یۀ ڝی ی ѐ یی ی ʁی ی ی ی یԐ ی ی یی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ǐ یی یڝ ی ǘ ی ی یی ی "ǁ" 坐 ی ی ی ی ی ی ی ی ی 捘 یی ی ی ی ی یԐ ی ی ی یۀ ی ۀ یǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʁ ی ی ی 24 ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی یۀ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی یی ی یی ی јی ی ی یی ǘ یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی 坐 یی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی یی یی ی ی ј ی ی یۀ ی ی ی 20 200 ی ʁ یی ی یی䝘ۀ یی یی ی ی ѐیی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی یی ی یی یی Ԙی ی ј یی јی یی јی ј ی یی یی ǐ ی یی ی ی ی 坘 یۀی ی ӻ25 یی :"ј ی ی یی ی ی یی јی ی сی یی ی ی یی ی ی یی ی یی یی ݘ ی ی ی ی ی
یی ی ۀ ی یی ( ی ) ی ی ۀ یۀ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ӑی یی ی ی یی یی ی یی ی ی ی ی㝐یی ی ی یی ی یی Ԙ ی
ی ی ی ی ی یی ی ǐ ی یی јی ی یییی ی یی ی ییی ی ی
ی ی یۀ یی ۀ یی 坍 ی ی ی یی ی ی
یӻ ی Ԑ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی јی ی ۀ یی ی ی ی ی ی ۀ 捘ی ی 坘 ی ʐ ۀ ی ی ۀ ی یӻ یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یсی ی یی ( ی ی ی ) ی ی ی ی ی یی јی ی یی یۀ ی ی ی یӻ ۀ ی ی ۀ ی ی 坘 ی ۀ ی Әۀ یی 捘 Ӂ ۀ Ԙ ییی یۀ ی یی 杘 ۀ ی ی Ґ ی 4 ی 6 ی ی ӝ ی Ԑ یی یی ی  2004 ی ی ی ی ی ͻ ی ۀ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی یی یی ی ی ј ی ی ی ی : ی ! Ϙ یʻ یی ی یۀ 坍 ی ی ی ی ۀ ی䐝 ѐ Ș یی یی ی یی یϐ Șی ی ی ی ی ی Ϙی ی ی ی ̝ ی ی یی ی ی ۀ ی یϐیی ی ǘ ی ی یی ی ј ј ی ی ی ی ی ی ј یی ی ی ی یی یی ј
ی ی ی ی ی یی یی јی ی ی Ӂی䐻26 ی ی ی ی ҝ یی ј ی ی ی ј ی ی یی ی ی ʐی ی ј ی ј ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ʐ ی ی ی ی ی ی ی ی ʐی ј ی ی یی ی ی ی ۀ ی ی ی یی یۀ ی ی ی ی
ۀ ی ی ی یی ی ی یی ی 27 ی ی ی ј ییی ʘی ی Ґیی یی یی یی ی یی ی ی ی э Ґیی ی ј ی ی ᘻ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یۀ ی ی јی ی ی ی یی ی ی ی ی ی э ی ۀ ی ی یǁی یی یی ی ی ی ј ی ی یی ی ی ی یۀ ی ی ۀ ʘی ی ی ی ی یۀ ی ی ی ј ی ی ی ی ی ʁی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی یی ی یی ی ȝ یی ی یی ʘсی
Ԑ ی یԝۀ ی ʐ ی ی ڝی ی ی یۀ ییی ی ʝ ی ی ی ی ی یۀ 捘ی ی ی ی ( ی ی ) ی یی ی Ԑ 捘 ی Ԑ یۀ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԑ ی ی ی ۀ ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی
ی ی ی ییۀ ی ی یی ی ϐی ی یۀ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی یی ی یی ۀ


 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


    مواردی ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  ی ی ی ی ی ی
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی