= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان غربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خراسان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فارس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلستان	 گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قشم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آزادشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آشتيان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشكذر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آيت اله آملي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابركوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردكان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسلامشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی امارات متحده عربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايذه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايرانشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بردسير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بناب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرانزلي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرلنگه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهبهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پارس آباد مغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تاكستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت جام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت حيدريه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفرش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران شمال گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهرم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جيرفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خاش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خدابنده گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خميني شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوراسگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دزفول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دندانپزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دهدشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رودهن گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  فراهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فردوس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فلاورجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزكوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائم شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائنات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قوچان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كازرون گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كاشمر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گچساران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلپايگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لارستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لامرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لاهيجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماكو گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مباركه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحد مجازي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهاباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مياندوآب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ميانه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نايين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نراق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نكا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ني ريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نيشابور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ورامين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زرندكرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سپيدان

بهترین کرج پزشک، جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشک، جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشک، جراح عمومی= بهترین کرج پزشک، جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، جراح لثه= بهترین کرج پزشک، چشم پزشک= بهترین کرج پزشک، خون شناسی= بهترین کرج پزشک، داخلی= بهترین کرج پزشک، روانپزشک= بهترین کرج پزشک،

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی                        

مراکز تشخیصی و  درمانی        تجهیزات پزشکی          مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران                             اطلاعات پزشکان مشهد                     اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

طبيعي‌درمانگر=همیوپاتی =بهترینمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی البرز= تجهیزات و وسایل ارتوپدیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تولید تجهیزات و وسایل ارتوپدیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خدمات تجهیزات و وسایل ارتوپدیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فروش تجهیزات و وسایل ارتوپدیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واردات تجهیزات و وسایل بیمارستانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تولید تجهیزات و وسایل بیمارستانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خدمات تجهیزات و وسایل بهترین =لیتیوم چیست= بهترین مشهدمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین اصفهانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لکنت شکن=ایران=البرز= لکنت شکن دیجیتال=موثرمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

 

 


 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

                      


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 

 
هوميوپاتي
بقراط پدر علم پزشکي براي اولين بار اين مطلب را بيان داشت که براي درمان يک بيمار ي دو راه وجود دارد يکي درمان به وسيله عامل ضد بيماري و ديگري بوسيله عامل مشابه آن هوميوپاتي به عنوان درمان مشابه با مشابه شناخته مي شود بالغ بر سه هزار دارو در هوميوپاتي وجود داشته که اين داروها با منشا طبيعي (60% گياهي و 40% جانوري و معدني ) به صورت رقيق شده و توان دار مي باشند بنيان گذار هوميوپاتي کلاسيک دکتر ساموئل هانمن معتقد است هوميوپاتي تماميت فرد را درمان مي کند نه يک عارضه خاص را در روش هوميوپاتي ابتدا شرح حال کامل بيمار شامل ناراحتي هاي جسمي در گذشته و حال وخصوصيا ت اخلاقي و رواني وي مورد بررسي قرا رگرفته و متناسب با آن داروي مناسب تجويز مي گردد بعد از تجويز دارو دو هفته تا يک ماه بعد بيمار مجددا ويزيت مي گرددو اثرات دارو روي فرد مورد بررسي قرار گرفته و ممکن است که داروي جديد تجويز گردد درمان ممکن است طولاني بوده و چندين ماه يا بيشتر طول بکشد اين نکته قابل توجه است که داروها در روزها يا هفته هاي اول در مان ممکن است بر شدت بيماري بيفزايد که اين امر نشانه عملکرد دارو و روند بهبودي بوده و به تدريج شروع به کاهش و سپس منجر به بهبودي کامل بيمار مي شود (FDA ) آمريکا و کشورهاي اروپايي هوميوپاتي و کليه داروهاي آنرا به رسميت شناخته اند در حال حاضر 400 مليون نفر در جهان از هوميوپاتي استفاده مي کنند در انگلستان 45% پزشکان متخصص پزشکي کلاسيک بيماراني را که بوسيله طب غربي در مان نشده اند به پزشکان هوميوپات معرفي مي کنند همچنين در اروپا بالغ بر 20 هزار پزشک هوميوپات وجود دارد هوميوپاتي تقريبا براي تمام بيماريها بخصوص بيماريهاي مزمن و بيماريهاي مرتبط با ذهن و روان کاربرد دارد و در بسياري از موارد اولويت آن بر ساير روشها ي درماني کاملا محسوس است
نگاه كل‌نگر طبق این دیدگاه بیماری به هیچ وجه یك امر موضعی نیست و مربوط به تمامیت وجود فرد است
یعنی برای مثال اگر فردی دچار زخم معده شده باشد، مشكل تنها مربوط به معده او نیست بلكه تمام وجود وی (ذهن و جسم) مختل شده است كه یكی از علائم آن اختلال زخم معده است با توجه به دیدگاه كل‌نگرانه، برای تشخیص دارو باید تمامیت فرد و علائم مختلف جسمی و ذهنی وی بررسی شود و سپس دارویی كه كلیت علائم وی را پوشش می‌دهد تجویز گرددیعنی مثلا یبوست وسردرد وافسردگی به عنوان یك اختلال كلی در نظر گرفته شده وبرای همه این علائم یك دارو تجویز میشود در حقیقت آنچه كه باعث بروز علائم بیماری است، اختلال در نیرویی است كه تمام وجود فرد را هدایت و كنترل می‌كند و باعث یكپارچگی اعضاء مختلف میشود و با تصحیح اختلال آن تمام علائم بیماری از بین می‌روند بنابراین در هومیوپاتی تخصص مفهومی ندارد و یك هومیوپات حاذق قادر است انواع و اقسام بیماری‌های ذهنی و جسمی را درمان نماید، چرا كه او قادر به تصحیح اختلال نیروی حیاتی یعنی سرچشمه علائم بیماری گوناگون است
قانون مشابهت طبق قانون مشابهت، هر آنچه كه بتواند در انسان سالم مشكلی ایجاد كند، می‏تواند همان مشكل را در یك فرد بیمار درمان كند برای مثال اگر دارویی در افراد سالم حالت اضطراب ایجاد كند، افراد مضطرب را می‏تواند درمان كند این قانون كه در نگاه اول بسیار عجیب به نظر می‌رسد پایه تجویز دارو در هومیوپاتی است و تجربه و مطالعات متعدد و گسترده نشان داده است كه با استفاده از این قانون می‌توان بیماری‌های مختلف جسمی، روانی و ذهنی را به خوبی درمان نمود لغت هومیوپاتی نیز به معنای مشابه بیماری است كه با توجه به قانون مشابهت انتخاب شده است
قانون فردگرایی در همیوپاتی آنچه درمان میشود نام بیماری نیست بلكه وضعیت بیمارگونه بیمار است یعنی اهمیتی ندارد كه نام بیماری چیست به همین دلیل یك هومیوپات به صرف دانستن نام بیماری (مثلاً سرماخوردگی) نمی‌تواند داروی آن را پیدا كند در هر مورد بیماری پزشك هومیوپات باید كلیت علائم بیمار را در نظر بگیرد و داروی مناسب با آن را تجویز كند به این ترتیب چند بیمار با مشكل سرماخوردگی ممكن است چند داروی متفاوت دریافت كنند و بالعكس برای چند نفر با مشكلات مختلف یك دارو تجویز شود در حقیقت در هومیوپاتی با هر بیمار به عنوان یك مورد جدید و متفاوت از تمام موارد دیگر برخورد می‌شود
قانون توانمندسازی داروهای هومیوپاتی باید بتوانند روی نیروی حیاتی اثر وسیعی بگذارند كه این امر با رقیق كردن‏ها و تكان دادن‌های متوالی ماده اولیه میسر است فرایند توانمندسازی (پرووینگ)در پایین توضیح داده شده است
قانون حداقل مقدار و تكرار دارو اگر داروی هومیوپاتی صحیح تشخیص داده شود، با حداقل مقدار و تكرار می‌تواند اثرات عمیقی بر نیروی حیاتی داشته باشد بنابراین در هومیوپاتی ممكن است كه تنها یك بار مصرف دارو شخص را برای چند ماه از هرگونه دارویی بی‌نیاز كند و سلامت وی را مداوماً افزایش دهد

همیوپاتی بیماری‌ها را درمان می‌كند، یا تنها نقش كنترل‌كننده دارد؟
چنانكه گفته شد در هومیوپاتی اختلال نیروی حیاتی تصحیح می‌شود و بدین ترتیب بیماری به طور كلی درمان می‌شود این امر بخصوص در بیماری‌های مزمن كاملاً مشهود است و در این موارد، بیمار پس از طی دوره درمان بطور كلی از مشكل خود رهایی مییابد

آیا همیوپاتی یك روش علمی است؟
هومیوپاتی یك روش كاملاً علمی و مبتنی بر اصول روشن است كه بر اساس تجربه، مشاهدات، و آزمایش‌های بسیار دقیق و تكرارپذیر بدست آمده استDouble blind clinical trials) علمی بودن این روش چنان است كه تا به امروز اكثر كتابهایی كه توسط هومیوپاتهای برجسته از 200 سال پیش تا كنون نوشته شده هنوز مورد مراجعه و استناد هستند و این خود گواهی بر استحكام كم‌نظیر مبانی و روشهای این علم است در حقیقت با پیشرفت هومیوپاتی، معمولاً به آن اضافه شده اما چیزی كم نشده است

آیا همیوپاتی همان طب گیاهی است؟
خیر در طب هومیوپاتی از مواد گوناگونی از جمله گیاهان، مواد معدنی، و مواد حیوانی استفاده می‌شود و علاوه بر این، اصول این طب با طب گیاهی متفاوت است
داروهای همیوپاتی چگونه و از چه تهیه می‌شود؟
در حال حاضر در فارماكوپه هومیوپاتی بیش از 3000 دارو درج شده است كه از منابع مختلف گیاهی، معدنی، جانوری، و غیره تهیه می‌شوند این داروها معمولاً به صورت خام (مادی) به كار نمی‌روند بلكه توانمند می‌شوند توانمندسازی داروها به این شكل انجام می‌شود كه ماده اولیه در مقداری آب حل می‌شود و شدیداً تكان داده می‌شود (تكان‌های ضربه‌ای) سپس مقداری از این محلول در ظرف دیگری ریخته شده و پس از افزودن آب دوباره تكان داده می‌شود بدین ترتیب رقیق كردن‌ها و تكان دادن‌ها متوالیاً ادامه پیدا می‌كند این فرایند اگرچه مقدار ماده موجود در دارو را به صفر نزدیك می‌كند اما اثر شفابخش آن را افزایش می‌دهد، بطوری كه هرچقدر این عمل بیشتر تكرار شود محلول نهایی اثر دارویی قوی‌تری خواهد داشت! این فرایند توانمندسازی خوانده می‌شود

داروهای همیوپاتی چگونه اثر می‌كنند؟
این داروها به طور مستقیم روی نیروی حیاتی كه كنترل‌كننده تمام فعالیتهای ذهنی و جسمی است اثر می‌گذارد از آنجا كه اختلال در نیروی حیاتی باعث بروز انواع مشكلات و علائم بیماری است، تصحیح اختلال آن می‌تواند منجر به از بین رفتن كلیه نشانه‌های بیماری گردد در هر حال تأثیر عمیق داروهای هومیوپاتی در درمان انواع بیماری‌های حاد و مزمن كاملاً طی مطالعات آماری متعدد و تجارب كلینیكی ثابت شده است و روشن است كه اثر آن هیچ ارتباطی به تلقین ندارد جالب است كه امروزه داروهای هومیوپاتی حتی در دامپزشكی و كشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است

آیا همیوپاتی می‏تواند همه بیماری‏ها را درمان كند؟
چنانكه گفتیم اگر بیماری ناشی از اختلال نیروی حیاتی باشد، با هومیوپاتی قابل درمان است اما برخی بیماریها منشأ فیزیكی دارند (صدمات ناشی از تصادفات، شكستگی‌ها، كمردرد ناشی از نشستن نادرست، مشكلات ناشی از تغذیه نادرست، و غیره) كه در این موارد مداخلات جراحی، شكسته‌بندی، تغییر روش زندگی، و غیره می‏تواند مفید واقع شود همچنین در مواردی كه نیروی حیاتی بیمار بسیار ضعیف شده باشد (مانند سرطانهای پیشرفته) احتمال درمان چندان زیاد نخواهد بود
آیا همیوپاتی فقط برای درمان بیماریهای مزمن مفید است؟
بطور كلی هومیوپاتی هم در درمان بیماریهای مزمن و هم درمان بیماریهای حاد بسیار مؤثر است

آیا استفاده از درمان همیوپاتی مستلزم صرف هزینه زیادی است؟
از آنجا كه داروهای این پزشكی فوق‌العاده ارزان هستند (چند یا چندده تومان برای هر بیمار)، هزینه اصلی درمان را حق‌الزحمه پزشك تشكیل می‌دهد بنابراین هومیوپاتی از نظر اقتصادی می‌تواند بسیار به صرفه باشد

آیا همیوپاتی با ابزارهای نوین پزشكی و دستاوردهای فناوری در تضاد است؟
باید توجه داشت كه استفاده از هومیوپاتی به هیچ وجه نفی كننده مراقبت‌های درمانی نیست و بنابراین استفاده از امكانات بیمارستانی و نظایر آن در صورت لزوم ضروری است همچنین در امر تشخیص، استفاده از ابزارهای تشخیصی مانند تصویربرداری، آزمایش خون و غیره در صورت نیاز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد

آیا این روش در كشورهای مختلف استفاده می‌شود؟
در كشورهای زیادی از جمله انگلستان، آلمان، فرانسه، امریكا، و هندوستان، دانشگاهها و بیمارستانهای زیادی مختص هومیوپاتی وجود دارد و چند صد میلیون نفر در كل جهان از این روش استفاده می‌كنند طبق آمار، نزدیك چهل درصد مردم فرانسه از داروهای هومیوپاتی استفاده می‌كنند خانواده سلطنتی انگلستان از شش نسل پیش منحصراً از هومیوپاتی استفاده كرده‌اند و افراد سرشناس زیادی در كل جهان از این شیوه استفاده می‌كنند

آیا همیوپاتی در ایران جایگاه قانونی دارد؟
در آبان ماه سال 1374 در شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، هومیوپاتی به عنوان یك رشته علمی شناخته شده است همچنین طبق مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در دی ماه 1376 و اعلام این وزارتخانه در بهمن‌ماه همان سال كلیه پزشكانی كه دوره دوساله هومیوپاتی را در یك مركز معتبر گذرانده باشند، می‌توانند از عنوان پزشك هومیوپات استفاده نمایند البته طبق قوانین ایران، تنها پزشكان حق ارائه خدمات درمانی را دارند (هومیوپاتی یا غیر آن) و هیچ شخص غیرپزشك حق طبابت ندارد در حال حاضر انجمن هومیوپاتی ایران با حدود 300 عضو رسماً مشغول فعالیت است
آیا در حال حاضر مجوز قانونی برای وارد كردن داروهای همیوپاتی به ایران وجود دارد؟
در كمیته سیاست‌گذاری ورود و توزیع داروهای هومیوپاتی كه در تابستان سال هشتاد و سه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تشكیل شد، مقرر شده است كه شركت‌های داروسازی می‌توانند مانند سایر داروهای پزشكی پس از اخذ مجوز لازم از وزارت متبوع داروهای هومیوپاتی را وارد نمایند

طبيعي درماني(Naturopathy) چيست؟

طبيعي‌درماني يك سيستم درماني متمايز از طب رايج است و بر مبناي اعتقاد به قدرت شفابخشي دروني بخصوص توانايي ذاتي بدن براي مبارزه با بيماريها، و شفاي خود مي‌باشد پزشكان طبيعي‌درماني ( كه معمولاً طبيعي‌درمانگر يا NDs ناميده مي‌شوند)، براي برانگيختن قدرت شفاي دروني بدن، دامنه وسيعي از روشهاي درمان طبيعي را به جاي استفاده از داروهاي شيميايي و جراحي، با هم تركيب مي‌كنند از جمله درمانهايي كه بسياري از طبيعي‌درمانگرها دائم توصيه مي‌كنند، اصلاح شيوه زندگي و رژيم غذايي، مكملهاي غذايي گياهي (nutritional supplements)، هوميوپاتي، طب سوزني، آب‌درماني، دفع سموم بدن ((detoxification ، دستكاري ستون فقراتspinal) (manipulation مي‌باشد
اگرچه واژه "طبيعي‌درماني" تا اواخر قرن 19 ابداع نشده‌بود، اما اين روش يكي از قديمي‌ترين روشهاي درماني است كه ريشه آن به درمانهاي سنتي چين، هند، يونان باستان و بوميان آمريكا بازمي‌گردد
هنگامي كه يك مهاجر آلماني به نام Benedict Lust (1872 1945) كه خود يك طبيعي‌درمانگر، استئوپات، كايروپركتور و MD بود ، اولين آموزشگاه طبيعي‌‌درماني را در سال 1902 در نيويورك تاسيس نمود، اين رشته به رسميت شناخته‌شد در اين آموزشگاه توجه اصلي روي آب‌درماني بود زيرا Lust قبل از مهاجرت به آمريكا از طرفداران پدر روحانی Sebastian Kneipp ، آب‌درمانگر مشهور اهل باواريا بود دانشجويان اين آموزشگاه همچنين، طب گياهي ((herbal medicine، تغذيه، فيزيوتراپي، هوميوپاتي و تكنيكهاي بسيار ديگري را به غير از آنچه كه در قالب "داروهاي شيميايي و جراحي " قرار مي‌گيرد، فرامي‌گرفتند
طبيعي‌درماني در اوايل قرن 20، با وجود 22 دانشگاه فعال در اين رشته در آمريكا، گسترش پيدا كرد اما در اواسط قرن بيستم با معرفي " داروهاي معجزه‌گر " مانند آنتي‌بيوتيكها و مخالفت جامعه پزشكي آمريكا براي بي‌اعتباركردن درمانهاي جايگزين، علاقه به اين روش کاهش يافت و اكثر آموزشگاههای طبيعی درمانی تعطيل شد اما از اوايل سال 1970 همزمان با موج عدم موفقيت طب رايج در پيشگيری ، کنترل و درمان بيماريهای مزمن ، دوباره گرايش به اين روش شفابخشي به سرعت افزايش پيدا كرد
درمانگران طبيعي‌درماني در آمريكا دو گروه هستندگروه نخست پزشكانی که در رشته طبيعي‌درماني تحصيل مي‌كنند و به عنوان "biomedical health care providers" مجاز به فعاليت مي‌باشند، و "طبيعي‌درمانگران سنتي"، كه به عنوان مشاوران آموزش‌ديده در مواردي مانند شيوه صحيح زندگي، گياهان و مكملهاي غذايي بيماران را راهنمايي مي‌نمايند


اين روش چگونه عمل مي‌كند؟

طبيعي‌درمانگران در مقايسه با پزشكان طب رايج نگاه متفاوتي به نشانه‌هاي بيماري دارند به نظر آنها علائم بيماري در حقيقت نشانه توانايي بدن براي شفاي خود مي‌باشد و نبايد آن را با داروهاي شيميايي متوقف نمود براي مثال، تب، عكس‌العمل يك بدن سالم در برابر ويروس يا باكتري است براي درمان تب ، يك پزشك طبيعي‌درماني معتقد به حمايت از سيستم درگير در فرآيند شفا- دراين مورد سيستم ايمني - مي‌باشد
دليل اينكه چرا يك نشانه بيماري به شفا منتهي نمي‌شود، بايد توسط يك طبيعي‌درمانگر بررسي گردد براي مثال، يك سردرد نبايد با آسپرين درمان شود، بلكه بايد با روشهاي مختلف بررسي گردد ممكن است دليل آن عدم تعادل (گرفتگي) درسيستم عضلانی- اسکلتی گردن يا قسمت بالايي پشت ؛ يك مشكل تغذيه‌اي ( مانند قند خون پايين )؛ يك مشكل احساسي مانند استرس؛ يا كم‌خوابي باشد به طور كلي، طبيعي‌درمانگران براي پيروي از شش اصل پايه‌اي هنگام درمان، آموزش داده مي‌شوندآشنايي با اين اصول به معرفي اين رشته كمك مي‌نمايد
1 طبيعت انسان، دارای قدرت شفابخشي است
بر طبق طبيعي‌درماني، بدن واجد توانايي ذاتي براي برقراري، نگهداري و بازيابي سلامتي است نقش طبيعي‌درمانگران، كمك به فرآيند شفابخشي بدن، با برداشتن موانع برقراري سلامتي شخص و بازيابي آن است
2 درمان ريشه بيماري، نه نشانه آن
طبيعي‌درمانگر به غير از متوقف كردن نشانه‌هاي بيماري بايد دليل اصلي ايجاد بيماري را درمان كند
3 درمان كل وجود شخص (جسم، ذهن، روح)
بيماري به ندرت تنها يك علت دارد، بنابراين كل وجود بيمار( ذهن، بدن، روح )بايد به تعادل رسانده شود
4 پرهيز از آسيب رسانی
طبيعي‌درمانگر بايد از روشها و موادي استفاده كند كه تا جايي كه ممكن است غيرسمي (nontoxic ) و غير تهاجمی( ( noninvasive باشند روشهايي كه علائم بيماري را بدون درمان دليل اصلي بيماري متوقف مي‌كنند، مضر هستند و بايد ازآنها تا حد امكان پرهيز كرد يا كمتر استفاده نمود
5 تشويق به پيشگيري
طبيعي‌درمانگر بايد به " ايجاد " سلامتي نيز مانند درمان بيماريها كمك نمايد
6 رفتار به سان يك آموزگار
بخشي از وظيفه يك طبيعي‌درمانگر آموزش بيماران و تشويق آنها به کسب عادتها و پيروی از شيوه‌هايي در زندگي است كه سلامتي را افزايش دهد تاكيد درمانگران، به جاي مبارزه با بيماري، بايد روي ايجاد سلامتي باشد
جنبش پزشكان طبيعي‌درماني كه اصول فوق را دنبال مي‌كنند، آنها را در نقش اولين تامين کننده خدمات پزشکی با استفاده كمتر از داروهاي شيميايي قرارمي‌دهد
اولويت در ارزيابي كل وجود انسان (به جاي بيماري به تنهايي) از طرف پزشكان طبيعي‌درماني، آنها را در مركز حركت براي ايجاد مراقبتهاي پزشكي کل نگر" holistic " قرار مي‌دهد اين هدف از طريق توجه خاص به ذهن، احساسات و حالتهاي روحي بيمار با همان درجه اهميت از نظر توجه به شيوه زندگي، رژيم غذايي، وراثت، محيط، زندگي خانوادگي و اجتماعي تامين می گردد
در مقابل، آموزشهاي طب رايج، پزشكان آلوپاتي را به اين سمت سوق مي‌دهد كه همه بيماران را با پذيرش درجه ای از تنوع در آمادگی برای ابتلا به بيماری، شبيه هم در نظر بگيرند) در طب رايج خصوصاً در درمان دارويي، تمركز صرفاً روي مطالعات علمي در مورد بيماري ( و نه بيمار) بوده‌است
در طبيعي‌درماني، مانند بسياري از ديگر روشهاي سنتي شفابخشي، هر بيمار به عنوان يك فرد يگانه، با توانايي دروني براي شفابخشي خود درنظرگرفته‌مي‌شود به دليل اينكه تاكيد طبيعي‌درمانگر روي شخص است، اولين سؤالي كه اغلب پرسيده مي‌شود اين است " چه عواملي در زندگي اين بيمار شرايط را براي ايجاد اين بيماري فراهم نموده است؟ "


از طبيعي درمانی چه انتظاري بايد داشته باشيم؟

اگر شما با يك طبيعي‌درمانگر آموزش ديده در دانشکده پزشکی(فعلا در ايران به دانشجويان پزشکی تدريس نمی گردد)، مشورت نماييد، اين مشاوره معمولاً با گرفتن جزييات ريز سابقه پزشكي شما توسط درمانگر مانند سؤال درباره رژيم غذايي ، پرهيزهاي غذايي ، شيوه زندگي، استرس، الگوي خواب ، عادتهاي گوارشي و ديدگاههای ذهني و معنوی شما آغاز مي‌گردد
سپس پزشك طبيعي‌درماني مانند يك پزشك طب رايج معاينات عادي را انجام مي‌دهد، البته با تاكيد روي سيستم عضلاني- اسکلتی( (musculoskeletal system در صورت نياز ممكن است راديوگرافی و تستهاي آزمايشگاهي توصيه‌گردد که اين آزمايشها را مي‌توان در بيمارستان انجام داد

چنانچه مشكلي به درمان طبي فوري يا جراحي نياز داشته‌باشد، پزشك طبيعي‌درماني پيشنهاد مي‌كند كه با يك پزشك، متخصص داخلي يا ساير پزشکان طب رايج تماس بگيريد
اگرچه برخي از تستهاي تشخيصي كه پزشكان طبيعي‌درماني از آنها استفاده مي‌كنند همان تستهايي هستند كه پزشكان طب رايج از آنها استفاده مي‌كنند، اما ساير آزمايشات كاملاً متفاوت است طبيعي‌درمانگر اغلب از آزمايشاتی استفاده مي‌كندكه نشان مي‌دهند سيستمهاي خاص بدن، تا چه ميزان به خوبی كار مي‌كنند
براي مثال آناليز كامل مدفوع، يك آزمايش طولاني از محتويات مدفوع است كه كل مراحل گوارش را ارزيابي مي‌كند؛ يا تست ظرفيت دفع سموم توسط كبد، كارايي كبد را در پاك كردن سموم بدن اندازه‌گيري مي‌نمايد
بسته به رويکرد بالينی پزشك طبيعي‌درماني، ارزيابي‌هاي فيزيكي ديگري نيز ممكن است نياز شود، از جمله، بررسي زبان و نبض كه در طب سنتي چين معمول است؛ يا عنبيه شناسی(iridology)، كه به منظور يافتن اعضای مبتلا در بدن از روی علايم ايجاد شده در عنبيه چشم بکار می رود؛ يا حرکت شناسی كاربردي(applied kinesiology)، كه بررسي مي‌كند عضلات بدن چگونه به انواع موادي كه باعث حساسيت(آلرژی) مي‌شوند واكنش نشان مي‌دهند با در دست داشتن نتيجه اين روشهاي تشخيصي جايگزين ،که معمولاً در پزشكي رايج كنار گذاشته‌مي‌شوند، پزشك طبيعي‌درماني يك برنامه درمان طبيعي كه فقط مناسب شما مي‌باشد، تهيه مي‌كند اين درمان با پزشكي رايج، كه در آن براي دو بيمار داراي سردرد، يك نوع آزمايش و دارو تجويز مي‌شود، بسيار متفاوت است برنامه درمان مخصوص شما، قدم به قدم و تدريجي خواهد بود و همانطور كه تندرستي شما بهبود مي‌يابد، مي‌توان اين برنامه را مناسب با حال و شرايط شما تغيير داد
به دليل اينكه طبيعي‌درماني شامل تغيير در شيوه زندگي (مانند ورزش، كاهش استرس) و تغيير در عادات غذايي، همراه با استفاده از مكملهاي غذايي و گياهان مي‌باشد، برنامه درماني نياز به مشاركت بيمار در به‌دست‌آوردن سلامتي دارد، بر خلاف طب رايج، كه در آن تنها از تجويز دارو يا گاهي جراحي براي درمان استفاده مي‌گردد
اولين جلسه درمان با پزشك طبيعي‌درمانگر معمولاً حدود يك ساعت طول مي‌كشد و مدت جلسه‌هاي بعدي حدود 30 تا 45 دقيقه مي‌باشد تعداد جلسات درمان بستگي به شدت بيماري دارد اگر شما يك ناراحتي مزمن داريد، ممكن است به مدت 6 ماه يا بيشتر به درمان نياز داشته باشيد
در کشورهای توسعه يافته، برخي از شركتهاي بيمه جنبه‌هاي مشخصي از طبيعي‌درماني مانند ماساژ ( P.N.F) يا طب سوزني را پوشش مي‌دهند پزشكان اين رشته در سراسر دنيا در تلاش هستند كه طبيعي‌درماني را در همه شهرهای کشور خود تحت پوشش بيمه قرار دهند


منافع سلامتي طبيعی درمانی

هرچند آزمايشهاي طبي اندكي براي مطالعه روي تاثير طبيعي‌درماني بعنوان يك روش درماني صورت‌گرفته، اما مطالعات بسيار زيادي پيرامون درمانهاي خاصي كه اغلب از طرف پزشكان طبيعي‌درمانگر توصيه‌مي‌گردد، انجام شده است براي مثال، ثابت‌شده تغيير در رژيم غذايي و شيوه زندگي، براي درمان بيماريهاي قلبي، بيماريهاي گوارشي مزمن و مشكلات مفاصل بسيار سودمند است، يا استفاده از طب سوزني براي درمان درد كاملاً پذيرفته شده‌است همچنين مطالعات معتبر بسياري نشان مي‌دهد كه مكملهاي غذايي طبيعی(nutritional supplements) مي‌توانند براي درمان انواع ناراحتي‌ها مفيد واقع‌شوند
با اينكه اكثر پزشكان طب رايج ، طبيعي‌درماني را بي‌ضرر تشخيص داده‌اند، تعدادي از آنها برخي روشهاي تشخيصي اين درمانگران را، غير قابل اعتماد و غير علمي مي‌‌دانند با وجود اينكه مزيتهاي طبيعي‌درماني با گذشت زمان بيشتر آشكار مي‌گردد، براي تصميم‌گيري درباره اينكه به‌راستي طبيعي‌درماني مي‌تواند بيماريهاي مزمن را درمان كند يا نه، به تحقيقات بلند مدت بيشتري نياز است
در مطالعات منتشرشده در مجله پزشكي طبيعي‌درماني، شواهدي وجود دارد كه ثابت مي‌كند طبيعي‌درماني در كمك به بيماريهاي مزمن و شديد مؤثر است از جمله اين بيماريها، اختلالات مزمن گوارشي، مشكلات عضلانی- استخوانی ، سردردهاي ميگرني، عدم تعادل هورمونها، ناراحتيهاي ادراري و پروستات، فشارخون بالا و بيماريهاي قلبي مي‌باشد


هشدارها

اگر شما به دنبال درمان توسط يك طبيعي‌درمانگر هستيد، از درمانگراني كه آموزش كافي نديده‌اند يا مجوز ندارند، حذر كنيد
درطبيعي‌درماني از تكنيكهاي غير تهاجمی( noninvasive ) استفاده مي‌شود، به همين خاطر وقتي توسط يك درمانگر شايسته درمان شويد، بي‌خطر و ايمن است با اين وجود هميشه بايد قبل از استفاده از هر نوع درمان مكمل با پزشك خود مشورت نماييد بزرگترين خطر اين است كه اگر شما بدون مشورت با پزشك طب رايج از طبيعي‌درماني استفاده نماييد ، يك مشکل پزشکی جدي تشخيص داده نشود اگر شما نشانه‌هايي داريد كه ممكن است نشاندهنده يك بيماري جدي وخطرناك باشد، پيش از جستجوي يك طبيعي‌درمانگر ، با يك پزشك MD مشورت نماييد
اگرچه اكثر برنامه‌هاي تغذيه‌اي طبيعي‌درمانگران سلامتي‌بخش است، اما ممكن است در ابتدا برخي از آنها (مانند روزه)، ايجاد علائم ناخوشايندي كنند چنانچه هرگونه نگراني درباره رژيم غذايي كه طبيعي‌درمانگر توصيه كرده داريد، قبل از شروع ، آنرا با پزشك طب رايج خود مطرح نماييد
برخي از گياهان ممكن است با داروهاي طب رايج تداخل داشته‌باشند اگر تحت درمان با دارو هستيد، قبل از استفاده از مكملهاي غذايی با پزشك خود مشورت نماييد


 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


    مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی