روی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سلنيـوم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فـسفـرمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی منگـنز مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی منيزيوم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کـروم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کلسيم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گوگردمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مـس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی وانـاديوم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين Aمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B1(تيامين)مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B2 (ريبوفلاوين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B3(نياسين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B12(كوبالامين)مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B5(اسيد پانتوتنيك) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B6(پيريدوكسين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B9(اسيد فوليك) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين C (اسيد اسكوربيك) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين E ای مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين H (بيوتين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين D د مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين K كا بهترینمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی البرزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشمولین قانون کار= استان= کاریابی =جستجوی مشاغل

روی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سلنيـوم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فـسفـرمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی منگـنز مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی منيزيوم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کـروم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کلسيم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گوگردمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مـس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی وانـاديوم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين Aمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B1(تيامين)مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B2 (ريبوفلاوين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B3(نياسين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B12(كوبالامين)مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B5(اسيد پانتوتنيك) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B6(پيريدوكسين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B9(اسيد فوليك) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين C (اسيد اسكوربيك) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين E ای مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين H (بيوتين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين D د مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين K كا بهترینمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی البرزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشمولین قانون کار= استان= کاریابی =جستجوی مشاغل

روی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سلنيـوم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فـسفـرمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی منگـنز مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی منيزيوم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کـروم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کلسيم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گوگردمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مـس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی وانـاديوم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين Aمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B1(تيامين)مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B2 (ريبوفلاوين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B3(نياسين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B12(كوبالامين)مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B5(اسيد پانتوتنيك) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B6(پيريدوكسين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B9(اسيد فوليك) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين C (اسيد اسكوربيك) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين E ای مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين H (بيوتين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين D د مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين K كا بهترینمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی البرزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشمولین قانون کار= استان= کاریابی =جستجوی مشاغل

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی                        

مراکز تشخیصی و  درمانی        تجهیزات پزشکی          مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران                             اطلاعات پزشکان مشهد                     اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

روی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سلنيـوم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فـسفـرمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی منگـنز مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی منيزيوم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کـروم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کلسيم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گوگردمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مـس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی وانـاديوم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين Aمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B1(تيامين)مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B2 (ريبوفلاوين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B3(نياسين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B12(كوبالامين)مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B5(اسيد پانتوتنيك) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B6(پيريدوكسين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين B9(اسيد فوليك) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين C (اسيد اسكوربيك) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين E ای مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين H (بيوتين) مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين D د مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ويتامين K كا بهترینمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی البرزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشمولین قانون کار= استان= کاریابی =جستجوی مشاغل

 

 


 

 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

              بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

            


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 


کنايپ با استفاده از روش آب درمانى به مداواى بيمارى هايى همچون اختلال در گردش خون ، عملکرد اعضاى بدن يا امراض مسرى مى پرداخت و از اين راه علاوه بر تثبيت و تعديل روح و روان ، در جهت ايجاد آرامش روحى يا فعال نمودن آن نيز يارى مى گرفت.
روشهاى مختلف آب درمانى به شيوه کنايپ امروزه براى مداواى بى خوابى نيز به کار گرفته مى شوند.

آب درمانى چيست؟
اساس آب درمانى بر پايه تحريکات حرارتى آب روى پوست استوار شده است. آب گرم يا سرد سبب ايجاد تنش و تحرکات متفاوتى مى شود که بدن نيز به گونه اى متفاوت پاسخ مى دهد.
اساس آموزش کنايپ ، همان قاعده کلى تحريک و پاسخ است که مبناى کار وى در بهره گيرى از آب قرار گرفته است. پوست بدن ، تنش هاى وارد شده توسط دما را کنترل و ثبت مى کند. اين عمل توسط گيرنده هاى گرمايى پوست که در اصطلاح پزشکى به آن ترمو رستپور مى گويند، صورت مى گيرد.اين گيرنده ها تحريکات گرمايى را به اعصاب اعلام مى کنند و پس از ارسال به مغز، در قالب تغيير ضربان قلب ، فشار خون يا تغيير درجه هوشيارى پاسخ داده مى شوند. علاوه بر اين موارد، تحريکات دمايى بر ريتم فعاليت عضلات و ماهيچه ها نيز تاثير گذاشته ، سبب کاهش هيجان و حالت عصبى آنها مى شوند.به زبان ساده تر، تحريکات گرمايى که توسط آب ايجاد مى شود، توليد آرامش نموده و آمادگى براى خواب را به گونه اى قابل توجه افزايش مى دهد.

شرايط استفاده از روش آب درماني
از آنجا که آب درمانى درحقيقت نوعى درمان طبى است ، پيش از آن که روش کنايپ را براى مقابله با بى خوابى مورد استفاده قرار دهيد، بهتر است به چند نکته مهم توجه کنيد:چنانچه احساس سرما مى کنيد، به هيچ وجه نبايد از آب سرد استفاده نماييد، در غير اين صورت خطر ابتلا به سرماخوردگى بسيار زياد خواهد بود. پيش از اين کار حتما بدن خود را گرم کنيد.کمى قبل يا بعد از غذا اين کار را انجام ندهيد، در غير اين صورت به بدن و اندام هاى آن آسيب جدى وارد خواهد شد. در استفاده از اين روش زياده روى نکنيد. تحريکات مکرر گرمايى مى توانند زيان آور باشند. براى درمان خود زمان کافى در نظر بگيريد. از روى عجله يا براى دانستن وقت ، مرتب به ساعت نگاه نکنيد. لازمه اين کار، ايجاد احساسى خوشايند است. چنانچه پس از يک مرحله آب درمانى ، احساس مثبت و خوشايندى نداشتيد يا پس از يک دوره درمان ، به تاثير مورد نظر دست نيافتيد، اين مطلب را با پزشک معالج خود در ميان بگذاريد.

چند شيوه موثر
حمام پا با دماى رو به افزايش: ظرفى بزرگ را در وان حمام قرار دهيد. ظرف بايد به اندازه اى بزرگ باشد که پاها براحتى در آن جاى بگيرند. لب وان بنشينيد و پاهاى خود را در ظرف بگذاريد. داخل ظرف آنقدر آب سرد بريزيد تا روى پاهاى شما را بپوشاند. سپس کار را با آب گرم ادامه دهيد و آن قدر آب گرم به ظرف اضافه کنيد تا پاها کاملا گرم شوند.پس از چند دقيقه پاهاى خيس خود را با يک جوراب خشک نخى بپوشانيد و روى آن نيز يک جوراب نرم و پشمى بپوشيد. اکنون به رختخواب برويد.
توجه: در صورت وجود اختلالات وريدى يا بيمارى هاى گردش خون ، بايد پيش از انجام اين کار با پزشک مشورت کنيد.

حمام پاى سرد و کوتاه
دقت داشته باشيد: پيش از شروع به کار، بايد پاهاى شما حتما گرم باشند. در صورت نياز مى توانيد انگشتان پا را ورزش دهيد تا گرم شوند.يک ظرف بزرگ يا وان حمام را با آب سرد، به اندازه اى پر کنيد تا قسمت ماهيچه پشت ساق پا را بپوشاند. پاهايتان را آنقدر در آب سرد نگهداريد تا ديگر سرماى آن را احساس نکنيد. سپس يک جوراب خشک نخى پوشيده و بار ديگر پاهاى خود را گرم کنيد (مثلا با راه رفتن). پس از انجام اين کار فورا به رختخواب برويد.
توجه:
حمام پا با آب سرد براى افرادى که دچار بيمارى هاى مثانه و مجارى ادرار، فشارخون بالا و يا اختلال در گردش خون هستند توصيه نمى شود.

گام در آب:
در اين روش نيز مجددا يادآورى مى شود که هرگز با پاى سرد کار را شروع نکنيد! ابتدا از طريق نرمش دادن به انگشتان پا يا يک حمام داغ و کوتاه مدت ، پاهاى خود را گرم کنيد.
در اين فاصله وان حمام را تا ارتفاع مچ پا از آب سرد پر کنيد. کف پوش زبر و محکمى را براى پيشگيرى از پيشامدهاى احتمالى (مانند ليزخوردن) کف وان پهن کنيد.اکنون با گام هايى شمرده مانند قدم زدن لک لک در وان راه برويد. در هر قدم پاى خود را آنقدر بالا نگه داريد تا سرد شود.
گام زدن در آب را تا جايى ادامه دهيد که ديگر احساس سرما نکنيد. سپس پاها را خشک کرده ، با همان حالت به رختخواب برويد.
توجه:
اين شيوه در صورت وجود بيمارى هاى مثانه و مجارى ادرار و اختلال در گردش خون و يا فشار خون بالا توصيه نمى شود.

حمام زانو:
اين شيوه به عنوان يک روش امدادى سريع براى مقابله با بى خوابى محسوب مى شود. همان طور که قبلا نيز ذکر شد، پاها بايد پيش از انجام کار کاملا گرم باشند.
وارد وان يا ظرف مخصوص شويد، بهتر است براى ريختن آب روى پاها از يک شلنگ استفاده شود. آب بايد به طور يکنواخت و آرام با پوست تماس پيدا کرده و مانند پوششى نرم روى بدن بلغزد و پايين بريزد. جريان آب سرد را از طرف انگشت کوچک سمت راست حرکت داده و به سوى قسمت بيرونى پا، ساق و پشت زانو ادامه دهيد. جريان آب را در قسمت پشت زانو مدت بيشترى نگه داشته ، سپس آن را از قسمت داخلى ماهيچه ساق به سوى قوزک برگردانيد.
اکنون نوبت به پاى چپ مى رسد و بايد به ترتيب قبل عمل کنيد. سپس کار را يک بار ديگر با پاى راست ادامه دهيد. باز هم کار با انگشت کوچک پا شروع مى شود، ولى اين بار بايد جريان آب از سمت جلوى ساق پا به سوى زانو هدايت شود. در اين قسمت آب را با حرکات دورانى روى زانو بريزيد و با گذر از قسمت داخلى پا به سوى انگشت شست بازگرديد. همين عمل در پاى چپ نيز تکرار مى شود، سپس پاها را کمى خشک کرده و آنها را گرم نماييد. پس از اتمام کار فورا به رختخواب برويد.
توجه : در صورت وجود اختلال در گردش خون و بيمارى هاى مثانه و مجارى ادرار، پيش از اقدام به اين روش درمانى با پزشک معالج خود مشورت کنيد.توجه داشته باشيد که در روشهاى درمانى کنايپ ، هرچه اختلاف درجه حرارت آب و دماى پوست بيشتر باشد، به همان اندازه تحريکات پوستى شديدتر و تاثير اين شيوه درمانى کمتر مى شود. بنابراين توصيه مى شود که افراد ضعيف يا سالخورده کار را با اختلاف دماى کمترى آغاز کنند
روزنامه جام‌جم

 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی