= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان غربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خراسان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فارس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلستان	 گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قشم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آزادشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آشتيان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشكذر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آيت اله آملي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابركوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردكان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسلامشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی امارات متحده عربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايذه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايرانشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بردسير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بناب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرانزلي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرلنگه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهبهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پارس آباد مغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تاكستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت جام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت حيدريه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفرش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران شمال گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهرم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جيرفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خاش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خدابنده گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خميني شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوراسگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دزفول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دندانپزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دهدشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رودهن گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  فراهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فردوس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فلاورجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزكوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائم شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائنات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قوچان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كازرون گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كاشمر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گچساران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلپايگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لارستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لامرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لاهيجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماكو گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مباركه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحد مجازي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهاباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مياندوآب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ميانه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نايين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نراق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نكا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ني ريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نيشابور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ورامين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زرندكرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سپيدان

بهترین کرج پزشک، جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشک، جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشک، جراح عمومی= بهترین کرج پزشک، جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، جراح لثه= بهترین کرج پزشک، چشم پزشک= بهترین کرج پزشک، خون شناسی= بهترین کرج پزشک، داخلی= بهترین کرج پزشک، روانپزشک= بهترین کرج پزشک،

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی                        

مراکز تشخیصی و  درمانی        تجهیزات پزشکی          مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران                             اطلاعات پزشکان مشهد                     اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

                      


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 


معاينه و مراقبت از نوزاد تازه متولد شده
نوزاد بلافاصله پس از تولد بايد در اطاق زايمان و يا در مواردي در اتاق عمل، مورد معاينه قرار گيرد تشخيص ناهنجاري هاي مادرزادي، آسيب هاي هنگام تولد و اختلالات و نارسايي هاي قلبي و تنفسي كه مانع از تطابق نوزاد با زندگي خارج رحمي مي‌گردند از اهداف مهم معاينه نوزاد در اين مرحله به شمار مي‌رود و پس از كسب اطمينان اوليه از در معرض خطر فوري نبودن نوزاد، معاينه كاملتر در اتاق نوزادان انجام ميگيرد معاينه اوليه و معاينه در اتاق نوزادان بايد تحت پوشش منبع گرمايي انجام گيرد، آنچنانكه مانع كاهش درجه حرارت بدن نوزاد شود كاهش درجه حرارت محيط و بدن نوزاد ممكن است سلامتي نوزاد را بطور جدي به خطر اندازد
نوزاد در طي روزهاي اول پس از تولد بايد تحت مراقبت بوده و پيدايش هرگونه تغيير در وضعيت وي پيگيري شود آموزش بهداشت براي تغذيه نوزاد از شير مادر، مراقبت از درجه حرارت منزل براي نگهداري نوزاد، توجه به پيدايش يرقان و پيگيري مراقبت هاي دوره اي، از برنامه هايي است كه قبل از ترخيص مادر و نوزاد بايد برنامه ريزي و اجرا شود

معاينه در اتاق زايمان
توجه فوري به رنگ پوست نوزاد بسيار مهم است زيرا ممكن است نوزاد به علت ناهنجاري هاي قلبي و يا ريوي، دچار سيانوز عمومي (كبودي عمومي رنگ پوست) بوده و نياز به اقدام سريع و جدي داشته باشد در مواردي نوزادان طبيعي، سيانوز زودگذر انتهاها دارند كه معمولا در دقايق اول زندگي بر طرف مي‌شود رنگ پريدگي شديد نوزاد ممكن است ناشي از كم خوني يا آسفيكسي (خفگي) باشد كه نياز به اقدام جدي دارد آغشته بودن پوست نوزاد به مكونيوم، نيز در مواردي هشدار دهنده بوده و دقت در چگونگي زايمان و معاينه كامل وضعيت قلب و ريه نوزاد را اقتضا مي‌كند
در كنار توجه به وضعيت قلب و ريه ها در اتاق زايمان، ملاحظه ضايعات مادرزادي مانند ضايعات لوله عصبي، شكاف لب و كام، اختلالات جدار شكم، ناهنجاري هاي استخواني، ناهنجاري هاي دستگاه تناسلي خارجي و باز بودن مجراي مقعد بايد مورد توجه قرار گيرد
آسيب هاي هنگام زايمان نظير بي حركتي بازو و ساعد به علت فلج Erb (كشش اعصاب شبكه بازويي) و صدمه به شبكه بازويي، شكستگي استخوان ترقوه، بازو و دررفتگي شانه و احتمال ضايعه عصب فرنيك در معاينات اتاق زايمان با دقت بايد بررسي شوند

معاينه در اتاق نوزادان
پس از معاينه اوليه، بايد يك بررسي دقيق تر در 12 ساعت اول تولد انجام شود اندازه گيري دور سر و دور سينه و طول قد و ثبت درجه حرارت و تعداد ضربان قلب و تنفس بايد انجام شود
زردي، محتمل ترين تغيير در رنگ پوست است كه در معاينه دوم مشخص مي‌شود علاوه براين، سيانوز و رنگ پريدگي، بايد دو باره بررسي شوند نوزاد بايد دقيقا از نظر وجود همانژيوم، خال هاي پوستي رنگي و بدون رنگ، و لكه هاي پوستي بررسي شود
جمجمه بايد از نظر روي هم قرار گرفتن شكاف ها، باز بودن شكاف ها، تورم زير پوست سر جنين و خون مردگي، بررسي شود چشم ها بايد معاينه شوند تقريبا 40% نوزادان، مبتلا به خونريزي ملتحمه يا شبكيه مي‌باشند كه در معاينه مشخص مي‌شود وجود رفلكس نوري بايد ثبت شود اندازه مردمك و واكنش به نور و وجود كاتاراكت و اندازه كره چشم (از نظر ميكروفتالمي) بايد بررسي شود در صورت نوزاد بايد بدنبال شواهدي از اختلالاتي مانند تريزومي ها و كرتينيسم بود بررسي تقارن اجزاي صورت از نظر رد صدمات احتمالي عصب صورتي (فاسيال) پس از زايمان هاي سخت يا زايمان با فورسپس اهميت دارد
ناهنجاري گوش ها ممكن است نشاندهنده اختلال كليوي همراه باشد، اما اغلب خانوادگي بوده و فقط از نظر زيبايي اهميت دارد وجود يا عدم وجود غضروف در لاله گوش براي تعيين سن جنين كاربرد دارد
كام نرم و سخت را بايد با استفاده از يك انگشت و منبع نوري مستقيم، از نظر شكاف كام، بررسي نمود اندازه زبان براي حفره دهان بايد مناسب باشد زبان بزرگتر از حد مناسب، شك به همانژيوم و يا لنفانژيوم را بر مي‌انگيزد زبان بزرگ در كرتينيسم با علائم ديگري همراه است
در معاينه گردن، هر استخوان ترقوه، بايد از نظر شكستگي معاينه شود يك رفلكس موروي غير قرينه، معمولا شك باليني به شكستگي ترقوه را مطرح مي‌كند كه در لمس مشخص مي‌شود
ريه ها و قلب، مجددا، اما با توجه بيشتر به يافته هاي بدست آمده در زمان تولد بخصوص سوفل هاي قلبي يا صداهاي اضافي و نبضها، معاينه مي‌شوند كيفيت ضعيف يا كاهش يافته نبضها، نشاندهنده برون ده ناكافي قلبي است فقدان نبض هاي فمورال (راني) همراه با كوآركتاسيون آئورت مي‌باشد و نبض هاي فمورال قوي نيز مي‌توانند نشاندهنده بيماري مادرزادي قلبي باشند معاينه شكم نيز براي رد وجود توده دو باره انجام مي‌شود
معاينه دستگاه تناسلي شواهد بيشتري براي تعيين سن حاملگي بدست مي‌دهد نوزادان پسر بايد از نظر هيپوسپادياس، موقعيت بيضه ها و رد فتق مغبني (اينگوينال) يا هيدروسل معاينه شوند اغلب نوزادان دختر داراي ترشحات مهبلي (واژينال) در هفته اول زندگي مي‌باشند كه گاهي ممكن است به دنبال قطع هورمون هاي مادري تبديل به ترشحات خوني شود در صورت بزرگ بودن تاجك (كليتوريس) بايد به سندرم آدرنوژنيتال شك نمود و بررسي كاملي براي رد يا تاييد اين تشخيص كه خطرات تهديدكننده زندگي دارد، انجام شود
اندام هاي هر نوزاد بايد از نظر اختلالات ساختماني مانند دررفتگي مادرزادي مفصل ران، پاي چماقي و اختلالات عصبي بررسي شود
پس از معاينه اوليه در اتاق زايمان يا اتاق نوزادان، سن حاملگي براي هر نوزاد بايد تعيين شود كه چهار روش براي تخمين سن حاملگي وجود دارد معيارهاي فيزيكي، معاينه عصبي، تركيب معاينه فيزيكي وعصبي و معاينه عدسي چشم ها
دوره انتقالي
در طي مراحل انتهايي زايمان، ضربان قلب نوزاد بطور طبيعي، بين 140-120 بار در دقيقه متغير است پس از زايمان، افزايش سريعي در ضربان قلب تا حد 180-160 بار در دقيقه روي مي‌دهد كه 15-10 دقيقه طول مي‌كشد و به تدريج طي 30 دقيقه افت كرده و به 120-100 بار در دقيقه مي‌رسد
در طي 15 دقيقه اول زندگي، تنفس نامنظم است و اوج تعداد تنفس بين 60 تا 80 بار در دقيقه مي‌باشد همزمان با اين تغييرات در ضربان قلب و تعداد تنفس، نوزاد هوشيار بوده و واكنش هايي مانند حركات سر از يك سمت به سمت ديگر، گريه كردن و لرزش نشان مي‌دهد اين تغييرات همراه با كاهش درجه حرارت بدن، افزايش فعاليت حركتي و افزايش تونيسيته عضلاني مي‌باشد
در نوزاد طبيعي، پس از دوره اوليه واكنش نشان دادن، يك دوره عدم پاسخ و سپس دوره دوم واكنش پذيري ديده مي‌شود دوره اوليه واكنش پذيري 15 تا 20 دقيقه طول مي‌كشد تظاهرات گوارشي اين دوره عبارتند از پيدايش صداهاي روده، دفع مكونيوم و توليد بزاق، كه همگي نتيجه تحريك پاراسمپاتيك در طي اين دوره مي‌باشند اين دوره اوليه 20ـ15 دقيقه اي در نوزادان طبيعي كه زايمان مشكلي را گذرانده اند و در نوزادان بيمار و نوزادان نارس، طولاني تر مي‌شود
پس از اين دوره اوليه واكنش پذيري، نوزاد مي‌خوابد و يا كاهش قابل ملاحظه اي در فعاليت حركتي وي ديده مي‌شود ضربان قلب به 120ـ100 بار در دقيقه افت مي‌كند و نوزاد نسبتا پاسخ ناپذير مي‌شود اين دوره پاسخ ناپذيري كه اغلب همراه با خواب است، 60 تا 100 دقيقه طول مي‌كشد و سپس دوره دوم واكنش پذيري رخ مي‌دهد كه از 10 دقيقه تا چند ساعت طول مي‌كشد دوره هايي از افزايش تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس همراه با تغييراتي در تونيسيته عضلاني، رنگ پوست و توليد ترشحات، مشاهده مي‌شود مكونيوم، معمولا در طي دوره دوم، دفع مي‌شود اطلاع از تغييرات طبيعي در طي دوره انتقال، باعث شناخت زودرس نوزادي كه تطابق خارج رحمي طبيعي برقرار نكرده، مي‌شودچگونگي معاينه ي نوزاد در نخستين ساعت هاي تولد روند تكامل كودك
شما وقتي نوزاد خود را مي بينيد ، مي خواهيد مطمئن شويد كه در بهترين وضعيت است در طي نخستين ساعات بعد از تولد ، يك پزشك اورا به طور كامل معاينه مي كند پزشك اطفال ابتدا از شما سؤالاتي در مورد نحوه شير خوردن و الگوي خواب نوزاد مي پرسد سپس نوزاد شما وزن شده و قد وي اندازه گيري مي شود و معاينات زير از وي به عمل مي آيد
ضربان قلب و تنفس نوزاد كنترل مي شود ؛ سقف دهان او براي اطمينان از عدم وجود شكاف كام بررسي مي شود ؛ شكم او براي اطمينان از اندازه و محل ارگانهاي داخلي مثل كبد و كليه ها لمس مي شود و نبض كشاله ران كنترل مي شود
ستون مهره ها براي اطمينان از اين كه هر مهره در جاي خويش قرار دارد ، معاينه مي گردد اندامها چك شده و مفصل لگن كودك براي احتمال در رفتگي مادرزادي ران معاينه مي شود
بررسي رفلكس هاي نوزاد
متخصص اطفال همچنين برخي پاسخهاي رفلكسي ( غير ارادي ) نوزاد را معاينه مي كند سلامت اين عكس العمل ها نشان مي دهد كه نوزاد در وضعيت خوبي است و سيستم عصبي مركزي وي سالم است رفلكسها ، پاسخهايي بازتابي و غير ارادي هستند كه طي هفته هاي اول به بقاي كودك در محيط خارج از رحم كمك مي كنند و زماني كه مهارت هاي فيزيكي وعقلي كودك تكامل يابند و كودك قادر به انجام اعمال ارادي و هوشيارانه باشد، ناپديد مي شوند اگر نوزاد نارس باشد پاسخ هاي رفلكسي وي با پاسخ هاي يك نوزاد سر موعد ، متفاوت خواهد بود و اين نكته بايد در نظر گرفته شود
چنگ زدن
پزشك اين رفلكس را به وسيله قرار دادن انگشت خود در كف دست كودك چك مي كند ، با اين كار نوزاد انگشتان خود را به دورانگشت معاينه كننده حلقه كرده و آن را مي گيرد در برخي كودكان اين رفلكس بسيار قوي است همچنين ممكن است اين رفلكس در كف پا نيز وجود داشته باشد و با قرار دادن شيئي يا انگشت در كف پاي كودك ، انگشتان كودك به دور آن حلقه شود رفلكس چنگ زدن معمولاً در پنج ماهگي از بين مي رود اما رفلكس كف پايي ممكن است تا يك سالگي باقي بماند
مكيدن ، جستجو براي غذا و بلعيدن
اساسي ترين رفلكس نوزاد ، رفلكس مكيدن است كه كودك را قادر به تغذيه مي كند كودك انگشتان خود يا شما را با ولع مي مكد و در صورت تماس انگشت يا نوك سينه با گونه اش ، خود به خود سرش را به سمت تحريك شده برمي گرداند و دهانش را باز مي كند اين رفلكس، جستجو براي غذا نام دارد عمل قورت دادن و بلعيدن كه به پاكسازي مجاري هوايي كودك كمك مي كند نيز به طور رفلكسي انجام مي شود
رفلكس مورو
مورو يك رفلكس دفاعي است پزشك ، با يك دست ، پشت و با دست ديگر سركودك را نگاهداشته ، سپس ناگهان سر را كمي رها مي كند تا سر پايين بيفتد، در اين هنگام نوزاد بازوها و پاها را باز كرده و انگشتان دستش را مي گشايد چنان كه گويي مي خواهد به جايي چنگ بزند، سپس به آرامي بازوها و انگشتان را جمع كرده و پاها را به داخل شكم بالا مي آورد هر دو سمت بدن بايد از نظر اين رفلكس هماهنگ و مساوي باشند رفلكس مورو در حدود دو ماهگي از بين مي رود
رفلكس راه رفتن
اگر زير بازوهاي كودك را نگه داشته و او را به وضعيت ايستاده در آوريد ، كودك شروع به قدم برداشتن مي كند اين رفلكس در حدود يك ماهگي ازبين مي رود وهيچ ارتباطي با كسب مهارت راه رفتن در آينده ندارد مهارت ايستادن و راه رفتن هنگامي ايجاد مي شود كه عضلات ، مفاصل و حس تعادل وي كامل شده باشد كه اين اتفاق در حدود دوازده ماهگي مي افتد
رفلكس خزيدن
وقتي كودك را روي شكم قرار مي دهيد، خود به خود وضعيتي شبيه خزيدن به خود مي گيرد ، به اين ترتيب كه باسن را بالا داده و زانوها را زير بدن خم مي كند و وقتي به كف پاي او ضربه ملا يمي بزنيد به طور مبهم شروع به خزيدن مي كند اين رفتار هنگامي كه كودك قادر شود به طور مستقيم بخوابد و ديگر پاها را خم نكند ( حوالي دو ماهگي ) از بين مي رود
كودكان نارس
هرچه كودك شما زودتر به دنيا آمده باشد، كوچكتر خواهد بود اگر نوزاد خيلي نارس باشد ، پوست او شفاف به نظر مي رسد زيرا پوست بسيار نازك است واين بدان معني است كه كودك در فضاي اطاق احساس سرما خواهد كرد به همين دليل اين نوزادان بلافاصله پس از تولد داخل يك انكوباتور قرار مي گيرند انكوباتور دستگاهي است كه دماي داخل آن با نياز كودك براي گرم شدن تطبيق داده مي شود گريه كودك ممكن است بسيار آهسته به گوش برسد و در تنفس كردن مشكل داشته باشد دليل اين امر آن است كه سيستم تنفسي وي هنوز كامل نشده است اگر نوزاد زودتر از دوماه به دنيا آمده باشد ، به سبب اين مشكل تنفسي ممكن است ساير ارگانهاي بدنش نيز به دليل عدم دريافت اكسيژن كافي تحت تأثير قرا ر گيرند به همين دليل لازم است به اين كودكان اكسيژن اضافي داده شود تكامل يك نوزاد نارس ممكن است ديرتر از ديگر نوزادان شروع شود
اما بايد توجه داشت كه اين كودكان را نبايد با كودكان سرموعد مقايسه كرد براي بررسي تكامل اين نوزادان بايد اول سن صحيح آنها را به دست آورد بدين ترتيب كه نخست محاسبه مي كنيم كه اگر نوزاد سرموعد به دنيا آمده بود، حالا چه سني داشت براي مثال اگر نوزاد دو ماه زودتر به دنيا آمده باشد، در سه ماهگي احتمال اين كه به معيارهاي تكاملي يك شير خوار سه ماهه رسيده باشد بسيار كم است ، بلكه او در پنج ماهگي ( سن تقويمي = 2) به اين معيارها خواهد رسيد سرانجام در حدود نه ماه تا يك سالگي ، كودك نارس به معيارهاي تكاملي يك كودك سرموعد خواهد رسيد
دوقلوها وچند قلوها
امروزه به دليل كاربرد بيشتر روش هاي درمان ناباروري ، بارداري هاي دو و چند قلويي در حال افزايش است اين نوزادان گاه زودتر از موعد به دنيا مي آيند و كوچكتر بوده و وزن كمتري دارند، بنابراين در هفته هاي نخست پس از تولد ، اغلب نياز به مراقبت هاي ويژه دارند
گاهي دو قلوها همان الگوي تكاملي كودكان تك قلو را دنبال نمي كنند درمورد برخي دوقلوها به نظر مي رسد كه دو كودك جنبه هاي مختلف تكاملي را بين خود تقسيم كرده اند؛ مثلاً در حالي كه يك كودك از نظر مهارت هاي حركتي مثل استفاده از دست ها تكامل بهتري دارد ، قل ديگر در اعمال ارتباطي و روابط اجتماعي كامل تر است
عمل وعكس العملهايي كه بين شما و كودك ايجاد مي شود، سبب تكامل كودك مي گردد اما چون اين اعمال بسيار وقت گيرند و بيشتر اوقات شما را اشغال مي كنند، نمي توانيد مطمئن باشيد كه آيا براي هر دو قل وقت يكساني جهت بازي و تماس فيزيكي اختصاص داده ايد يا خير
به هرحال شما مي توانيد مثل تمام كودكان ، دوقلوها را براي بازي و گردش به طور مرتب بيرون ببريد ، تماس با مردم و مناظر جديد به خودي خود در تحريك تكامل كودكان بسيار مؤثرند
در طي روز، زمان مشخصي را كه اطمينان داريد در طي آن مي توانيد تمام توجه خود را به يك اندازه به دو كودك بدهيد ، صرف بازي و آموزش آنها كنيد حتي الامكان زماني را انتخاب كنيد كه فرد ديگري نيز بتواند حضور داشته باشد ، در اين صورت مي توانيد به هر كدام از دوقلوها به طور جداگانه برسيد

حاملگي هاي چند قلويي
مشكلات دو قلويي عبارتند از افزايش مايع آمنيوتيك (پلي هيدرآمنيوس) ، تهوع شديد حاملگي، مسموميت حاملگي (پره اكلامپسي) ، پارگي طولاني مدت پرده هاي جنيني، عروق نابجا، نمايش هاي غير طبيعي (مانند نمايش ته يا پرزانتاسيون بريچ) و زايمان زودرس نوزاد قل دوم نسبت به قل اول بيشتر در معرض خطر سندرم زجر (ديسترس) تنفسي و خفگي (آسفيكسي) ميباشد دو قلوها بيشتر در معرض خطر اختلالات زير مي‌باشند
تاخير رشد داخل رحمي (IUGR) ، انتقال خون دو قلوها به يكديگر (twin - twin transfusion) ، و ناهنجاري هاي مادرزادي كه بيشتر در دوقلوهاي يك تخمكي (منوزيگوت) رخ مي‌دهد ناهنجاري هاي مربوط به تحت فشار قرار گرفتن در رحم (مانند دررفتگي مفصل لگن) ، دوقلوهاي بهم چسبيده، آنانسفالي (فقدان مغز) و مننگوميلوسل نيز ممكن است رخ دهد
در اغلب موارد، نوزادان دوقلو، نارس و كم وزن متولد مي‌شوند وعوارض مادري حاملگي هاي دوقلو نيز از حاملگي هاي يك قلويي، بيشتر گزارش شده است همچنين احتمال مرگ نوزادان دوقلو بيشتر از نوزادان تك قلو مي‌باشد البته در گروه هاي وزني و سن جنيني يكسان، احتمال مرگ نوزادان دوقلو و تك قلو، تفاوت چنداني با يكديگر ندارند مرگ و مير دوره پريناتال (از 20 هفتگي جنين تا يك هفتگي نوزاد) در دوقلوها حدود 4 برابر يك قلوهاست در دوقلوهاي داراي يك كيسه جنيني، احتمال پيچ خوردن بند ناف ها به يكديگر، بيشتر است كه ممكن است منجربه خفگي شود اگر يك جنين مرده باشد، معمولا ابتدا جنين زنده متولد مي‌شود زايمان قل دوم ممكن است بدليل نمايش (پرزانتاسيون) غير طبيعي، كاهش تونيسيته عضلاني رحم، يا شروع بسته شدن دهانه رحم پس از زايمان قل اول، با مشكلاتي مواجه شود
احتمال مرگ نوزادي در چند قلويي با 5ـ4 جنين، براي هر جنين بسيار بالاست
تشخيص پيش از زايمان براي تخمين نوزاداني كه به علت دو قلويي در معرض خطر مي‌باشند، مفيد است در زمان زايمان و بلافاصله پس از تولد، بايد نظارت و مراقبت دقيق انجام شود تا هر چه سريعتر درمان خفگي يا سندرم انتقال خون دو قلوها به يكديگر، آغاز شود
نارسي و تاخير رشد داخل رحمي (Prematurity and Intra Uterine Growth Retardation)
تعريف طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني، نوزاداني كه در هنگام تولد، سن جنيني آن ها كمتر از 37 هفته تمام باشد، نارس ناميده مي‌شوند، همچنين نوزاداني كه هنگام تولد، سن جنيني بيش از 37 هفته دارند و عليرغم آن، وزن زمان تولد آن ها كمتر از 2500 گرم مي‌باشد، نوزادان مبتلا به تاخير رشد داخل رحمي (IUGR) تلقي مي‌شوند
نوزاداني كه وزن هنگام تولد آن ها برابر 2500 گرم يا كمتر باشد را نوزادان مبتلا بـه كم وزني هنگام تولد (Low Birth Weight LBW) مي‌نامند و به دو گروه تقسيم مي‌كنند
1) نوزادان نارس (Premature) كه سن جنيني كمتر از 37 هفته در زمان تولد دارند

2) نوزادان مبتلا به تاخير رشد داخل رحمي (IUGR) كه سن جنيني 37 هفته يا بيشتر در زمان تولد دارند

طبق مطالعه اي كه در سال هاي گذشته در زايشگاه هاي شهر تهران انجام شد 6/5% از نوزادان متولد شده، مبتلا به كم وزني زمان تولد (LBW) بودند كه از اين نوزادان، 57% موارد نارس و 43% دچار تاخير رشد داخل رحمي (IUGR) بودند
عوامل جنيني
زجر جنيني (ديسترس جنين)
حاملگي چند قلويي
اريتروبلاستوز (نوعي بيماري خوني)

عوامل جفتي
جفت سر راهي
كنده شدن جفت (دكولمان جفت)
عوامل رحمي
رحم دو شاخه
نارسايي دهانه رحم (اتساع زودرس دهانه رحم)

عوامل مادري
مسموميت حاملگي (پره اكلامپسي)
بيماري هاي مزمن (مانند بيماري هاي سيانوز دهنده قلبي، بيماري هاي كليوي)
عفونت ها (مانند عفونت ناشي از ليستريا منوسيتوژن، استرپتوكوك گروه B و عفونت ادراري)
اعتياد (كوكائين)

ساير عوامل
پارگي زودرس پرده هاي جنيني
افزايش غير طبيعي مايع آمنيوتيك (پلي هيدرآمنيوس)
عوامل ناشي از توجه ناكافي يا كار نادرست پرسنل پزشكي

عوامل جنيني
اختلالات كروموزومي (تريزومي هاي اتوزومال)
عفونت هاي مزمن جنين (سرخجه مادرزادي، سيفيليس، توكسوپلاسموز، عفونت ناشي از سيتومگالو ـ ويروس، عفونت ناشي از ويروس هرپس)
ناهنجاري هاي مادرزادي
قرار گرفتن در معرض اشعه
حاملگي چند قلويي
عدم وجود پانكراس (آپلازي پانكراس)

عوامل جفتي
كاهش وزن يا تعداد سلول هاي جفت يا هر دو
كاهش سطح جفت
التهاب جفت (باكتريايي، ويروسي، انگلي)
عدم خونرساني كافي به جفت
سندرم انتقال خون دو قلوها به يكديگر
تومور (كوريوآنژيوما، مول هيداتيفورم)
جدا شدن قبل از موعد جفت

عوامل مادري
مسموميت حاملگي
پرفشاري خون يا بيماري كليوي
كاهش اكسيژن خون (ارتفاع زياد، بيماري سيانوز دهنده قلبي يا ريوي)
سوء تغذيه يا بيماري مزمن
كم خوني سلول داسي شكل
مصرف داروها (داروهاي نشئه آور) ناركوتيك ها ( الكل، كوكائين، آنتي متابوليت ها)
سيگار كشيدن


 

 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی