= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان غربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خراسان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فارس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلستان	 گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قشم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آزادشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آشتيان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشكذر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آيت اله آملي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابركوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردكان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسلامشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی امارات متحده عربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايذه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايرانشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بردسير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بناب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرانزلي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرلنگه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهبهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پارس آباد مغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تاكستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت جام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت حيدريه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفرش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران شمال گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهرم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جيرفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خاش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خدابنده گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خميني شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوراسگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دزفول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دندانپزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دهدشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رودهن گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  فراهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فردوس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فلاورجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزكوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائم شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائنات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قوچان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كازرون گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كاشمر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گچساران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلپايگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لارستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لامرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لاهيجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماكو گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مباركه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحد مجازي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهاباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مياندوآب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ميانه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نايين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نراق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نكا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ني ريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نيشابور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ورامين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زرندكرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سپيدان

بهترین کرج پزشک، جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشک، جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشک، جراح عمومی= بهترین کرج پزشک، جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، جراح لثه= بهترین کرج پزشک، چشم پزشک= بهترین کرج پزشک، خون شناسی= بهترین کرج پزشک، داخلی= بهترین کرج پزشک، روانپزشک= بهترین کرج پزشک،

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

سینوزیت حادمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پنومونیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تراکئوبرونشیت حاد چرکیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اوتیت مدیامرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آمپیممرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مننژیتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی باکتریمی اولیهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی استئومیلیتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آرتریت چرکیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پریتونیتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آندوکاردیتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پریکاردیتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اندومتریتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سلولیتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبسه مغزیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرکزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پزشکمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تخصصیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لکنتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی شکنمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پرتابل= تهران دستگاه لکنت شکن=

 

 


 

 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

                      


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 


پنوموکوک

پنوموکوک یکی از شایعترین علل عفونت گوش میانی و از عفونت های مهاجم باکتریال دریچه ها می باشد همین طور از علل شایع سینوزیت، پنومونی اکتسابی از جامعه و کونژکتیویت می باشد پنوموکوک یکی از مهمترین علل مننژیت باکتریال در شیرخواران و کودکان می باشد و قدرت ایجاد اندوکاردیت، استئومیلیت، پریکاردیت و آرتریت پیوژن، عفونت بافت نرم و سپتی سمی نوزادی با شروع زودرس را دارد (1)

استرپتوکوک پنومونیه (پنوموکوک) در نازوفارنکس کلونیزه می شود و آن را می توان از 10 5 درصد بالغین و 40 20 درصد کودکان سالم جدا کرد (2)

انتقال پنوموکوک شخص به شخص است و توسط تماس با ذرات تنفسی متحرک صورت می گیرد طول دوره سرایت ناشناخته است و ممکن است به اندازه مدتی باشد که ارگانیسم در ترشحات مجرای تنفسی وجود دارد، اما احتمالا کمتر از 24 ساعت پس از درمان موثر آنتی میکروبیال شروع می شود (1)

در میان کودکان که سروتایپ های جدید پنوموکوک را کسب کرده اند، ممکن است بیماری در 15% موارد طی یک ماه پس از کسب میکروب رخ دهد (1)

در دهه 1960 تمام پنوموکوک ها به پنی سیلین حساس بودند در طی 20 سال گذشته در اروپا و 10 سال گذشته در آمریکا تعداد روزافزونی پنوموکوک مقاوم به پنی سیلین شناسایی شدند (2) گونه های استرپتوکوک که به پنی سیلین G، سفوتاکسیم، سفتریاکسون و دیگر داروهای ضد میکروبی غیر حساس هستند در ایالات متحده و تمام جهان شناسایی شده اند (2)

اهمیت شناسایی حاملین (به علت نقشوسیعی که می توانند در انتقال پنوموکوک داشته باشند) از یک سو و شناسایی میزان مقاومت پنوموکوک ها به پنی سیلین (به علت نقش مهمی که می تواند در ارائه طرح درمانی در سطح یک جامعه داشته باشند) از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا در یک مطالعه ضمن اینکه میزان شیوع حاملین پنوموکوک را در کودکان 5 0 ساله تعیین می کنیم تمام گونه های استرپتوکوک پنومونیه ایزوله شده در حاملین را از نظر میزان مقاومت به پنی سیلین با استفاده از تست اگزاسیلین بررسی کنیم

تاریخچه عفونت های پنوموکوکی

از دهه 1880 استرپتوکوک پنومونیه یا پنوموکوک به عنوان یک عامل مهم ایجاد پنومونی شناخته شد و مطالعات زیادی که روی ان انجام گرفت، باعث شد که دانش امروزه ما در موارد ایمنی سلولی تا حد زیادی پایه ریزی شود (2)

در سال 1926 بر پایه ظاهر ارگانیسم در رنگ آمیزی گرم نمونه خلط برای آن نام دیپلوکوک پنومونیه را به کار بردند در سال 1974 مجددا ارگانیسم را استرپتوکوک پنومونیه نامیدند و دلیل این نامگذاری این بود که ارگانیسم در محیط کشت مایع به صورت زنجیری رشد می کند در حوالی سال 1900 بر اساس مشاهداتی که از تزریق ارگانیسم های کشته شده به خرگوش و ایجاد آنتی بادی هایی در سرم خرگوش که باعث آگلوتیناسیون و افزایش تراکم کپسول باکتری های ایمنی دهنده و عده ای از پنوموکوک های غیر ایمنی دهنده اما نه همه پنوموکوک ها می شد، انجام گرفت محققین توانستند سروتیپ های پنوموکو را شناسایی کنند، که هر کدام در کپسول خود پلی ساکارید منحصر به فردی دارند (2)
میکروبیولوژی پنوموکوک

در آزمایشگاه پنوموکوک ها، کوکسی های گرم مثبتی هستند که به صورت زنجیره ای رشد می کنند و کاتالیزور منفی هستند این باکتری ها، آلفا همولیزین تولید می کنند که توکسینی است که باعث شکستن و تجزیه مولکول های هموگلوبین و تبدیل آن به یک ماده سبز رنگ می شود بنابراین در محیط آگار خونی باعث ایجاد آلفا همولیز می شوند بیشتر از 98 درصد از پنوموکوک های جدا شده به اتیل هیدروکوپروئن یا اپتوچین حساس هستند و هم کلونی های پنوموکوکی در نمک های صفراوی حل می شوند (2)

ترکیبات اصلی دیواره سلولی پنوموکوک های پپتیدوگلیکان و تایکوئیک اسید هستند تمامیت این دیواره سلولی بسته به وجود پپتیدهای طرفی است که با انزیم هایی مثل ترانس و کربوکسی پپتیدازها باز شده اند ماده C، ماده ای است که منحصرا در استرپتوکوک پنومونیه وجود دارد و در تمام رده های آن یافت می شود

این ماده پلی ساکاریدی است که از تایکوئیک اسیدی که حاوی دنباله های فسفوریل کولین است تشکیل می شود یک پروتئین در سطح سلول به صورت نسبی بروز می کند که از نظر آنتی ژنیک متنوع است و PSPA نام دارد تقریبا می توان گفت تمام استرپتوکوک پنومونیه هایی که در کلینیک جدا شده اند کپسول پلی ساکاریدی دارند و تا کنون 90 نوع کپسول شناخته شده است (2)


اپیدمیولوژی

مانند بسیاری از میکروارگانیسم های دیگر، پنوموکوک به خاطر تشکیل کلونی در درون حفرات نازوفارنگس شناخته شد در یک بررسی مشخص شد انجام یک کشت مناسب وجود پنوموکوک را 5 تا 10 درصد از افراد سالم بالغ و 20 تا 40 درصد از بچه های سالم نشان می دهد با تکرار کشت ها، درصدها در تمام گروههای سنی افزایش یافت و به 40 تا 60 درصد در نوپایان و بچه های جوان در مراکز مراقبت روزانه رسید برای مناطقی که میزان بروز نامعلوم است، میزان کلونیزاسیون موسمی است و یک افزایش در نیمه زمستان مشاهده می شود، اگرچه پنوموکوک را می توان از بچه ها و بالغین سالم در تمام سال جدا کرد و برای یک نمونه بزرگ نیاز است نتایج بر اساس فصل گزارش شوند (3) یک مطالعه آینده نگر دقیق در شیرخواران نشان داد اولین پنوموکوک هایی که در شیرخواران کلونیزه می شوند، عموما در ماه ششم عمر کسب شده و همین طور می تواند به طور متوسط شناسایی شوند (4) در بالغین یک سروتیپ مشخصی به مدت کوتاهتری باقی می ماند که معمولا 2 تا 4 هفته است، اما گاهی طولانی تر است (5)

مطالعات مبتنی بر جمعیت که در قسمت های مختلف جهان انجام شده اند و توسط Fedson و دانشگاهش خلاصه شده اندریال میزان کلی بیماری های مهاجم پنوموکوکی را حدود 15 مورد در 100000 نفر برای یکسال نشان داد بیماری های مهاجم پنوموکوکی به معنای جدا کردن استرپتوکوک پنومونیه از محل های استریل مانند خون، مایع پلورال و مایع مغزی نخاعی می باشد (6) در برخی جمعیت های خاص شامل بومی های آمریکا (به ویژه آلاسکایی ها) (7) و بومیان استرالیا (8) میزان بروز ممکن است به بیشتر از 10 برابر افزایش یابد؛ اگر چه هنوز نامعلوم است که چه اندازه فاکتورهای ژنتیکی یا محیطی می توانند مسئول این مساله باشند

عفونت های مهاجم پنوموکوکی به طور نسبی در نوزادان و شیرخواران بیشتر از دو سال شایع هستند و در برابر در بچه های نوجوان (teenager) و در بالغین جوان کمتر وجود دارد و باز در بالغین پیرتر از 65 سال مجددا شیوع بالاتری پیدا می کنند (9 و 10 و 11) داده های بدست آمده از کارولنیای جنوبی نشان می دهند که بروز باکتریمی پنوموکوکی به ترتیب 160، 5 و 70 مورد در هر 100000 نفر از جمعیت شیرخواران، بالغین جوان و کسانی که 10 سال یا بیشتر دارند می باشد (11) اگرچه بروز کلی عفونت پنوموکوکی در جمعیت در مقایسه با زمانی که آنتی بیوتیک وجودئ نداشت کاهش یافته است، ولی ارتباط بروز آن با سن هیچ تغییری نکرده است بیشتر موارد باکتریمی در بالغین با پنومونی ارتباط دارند و احتمالا 3 تا 4 مورد از پنومونی های غیر باکتریمیک به ازای هر مورد پنومونی باکتریمیک رخ می دهد، بنابراین به طور تخمینی 25 مورد پنومونی پنوموکوکی در هر 100000 نفر از بالغین جوان و 280 مورد در هر 100000 نفر از افراد مس رخ می دهد به دلیل کمبود تحقیقات، میزان بروز واقعی ممکن است چندین مرتبه بزرگتر باشد در مقایسه در مناطقی که آنتی بیوتیک هنوز مصرف نشده است، حدود 100 مورد پنومونی در هر 100000 نفر بالغ جوان رخ می دهد (9) برخی گزارشات پیشنهاد کرده اند که بروز بیماری های پنوموکوکی افزایش یافته است که البته باید قبل از قبول آن اثبات شود (12)

بروز عفونت برای مثال عفونت گوش میانی (13 و 14)، یا باکتریمی (15) به فصل ارتباط دارد، که شاید به دلیل ارتباط با بیماری های تنفسی ویروسی باشد در مطالعه Gray و همکارش ماههای نوامبر تا آوریل به همراه یک افزایش واضح در ماه فوریه، زمانی است که عفونت گوش میانی (اوتیپ مدیا) شایعتر است (4) در هرستون، تگزاس بیماری های تهاجمی در بچه ها بیشتر در ماههای سپتامبر تا می رخ می دهند، بنابراین با سنین مدرسه منطبق است و اختصاص به ماههای محدودی دارد اما هیچ پیکی در وسط زمستان ندارد در مقابل بیماری های تهاجمی در بالغین وضوحا در نیمه زمستان به یک اوج می رسد که به طور متعددی با درجه حرارت هوا و به طور مستقیم با اوج بیماری های ویروسی تنفسی ارتباط دارد (15) عفونت های ویروسی از یک شخص به شخص دیگر در نتیجه تماس های نزدیک منتقل می شود

مراکز مراقبت روزانه مکان هایی هستند که این ارگانیسم ها به نوپایان منتقل می شوند (16 18) در بالغین شرایط زندگی شلوغ و نزدیک هم مانند آنچه در کمپ های نظامی (19) زندان ها (20) پناهگاه بی خانمان ها (21) و خانه های پرستاری (22) رخ می دهد با بروز اپیدمی ها ارتباط دارد، اما در مدارس و محل های کار وجود ندارد
مکانیسم های پاتولوژیک

استرپتوکوک پنومونیه از طریق یک واکنش اختصاص که بین مولکول های چسبنده سطح سلولی خود مانند آنتی ژن سطحی A پنوموکوک یا پروتئین های متصل به کولین، یا گیرنده های سلول های اپی تلیال که حاوی دی ساکارید G1CNACB1 4Gall یا گلیکولیپید asialo GM1 هستند صورت می گیرد، به سلول های مخاط نازوفارنکس انسان می چسبد تغییر فاز پنوموکوک، که در آن ارگانیسم بین مرئی و غیر مرئی شدن جابجا می کند، نیز ممکن است در چسبندگی ارگانیسم موثر باشد در کشت کلونی های پنوموکوک مرئی و نامرئی با هم دیده می شود ارگانیسم های موجود در کلونی های اپاک کپسول های نسبتا بزرگ و پپتیدوگلیکان نسبتا کم دارند ارگانیسم موجود در کلونی های شفاف فسفوریل کولین نسبتا بیشتری دارند (که سبب چسبندگی به سلول های پستانداران می شود) و پلی ساکارید کپسولی کمتری دارند، هنگامی که کلونی اپاک به صورت تجربی به داخل بینی تلقیح شود فقط ارگانیسم هایی که تشکیل کلونی شفاف می دادند سریعا از خون پاک شده و کلونی های اپاک باقی ماندند پس از اینکه باکتری از نازوفارنگس کلونیزه شد و باکتری توانست در نواحی آناتومیک مجاور مثل لوله شیپور استاش یا سینوس های بینی (چنانچه پاکسازی این سینوس های به علت ادم فرضا به دلیل آلرژی ها یا عفونت های ویروسی مختل شده باشد) جایگزین شود، عفونت حاصل می شود از طریق همین مکانیسم است که پنومونی هم می تواند اتفاق بیفتد، یعنی چنانچه ارگانیسم از راه استنشاق یا آسپیراسیون وارد برونشیول ها یا آلوئول ها شود و به دلیل عفونت ویروسی که از قبل وجود داشته یا سیگاری بودن میزبان یا وجود مواد توکسینی که عمل مژک های پاک کننده یا سایر مکانیسم های پاکسازی را مختل می کنند نتواند خارج شود، پنومونی ایجاد خواهد شد عده ای معتقدند که بعد از عفونت های ویروسی ممکن است که پنوموکوک ها به پنوموسیت ها باند شونده نشان داده شده است که پنوموسیت هایی که توسط سیتوکین ها فعال می شوند، گیرنده فاکتور فعال کننده پلاکتی را در سطح خورد بروز می دهند این گیرنده ها می توانند به دنباله های فسفوریل کولین که در ماده C پنوموکوک وجود دارد متصل شوند و از این طریق اتصال پنوموکوکها را برای تهاجم تسهیل کنند مطالعات نشان می دهند که پنوموکوک ها ممکن است از طریق نفوذ به داخل لایه مخاطی به این بافت تهاجم کنند اهمیت بالینی این یافته هنوز مشخص نیست (2)


پنوموکوک برای ایجاد بیماری و عبور از حالت آلودگی به عفونت مکانیسم های خاصی دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد

فرار از فاگوسیتوز: استرپتوکوک پنومونیه موجب بیماری می شود چون قدرت دارد که از بالغ و کشته شدن توسط سلول های فاگوسیت میزبان فرار کند بر خلاف دیگر ارگانیسم (مانند استرپتوکوک پیوژن که مواد تخریب کننده بافتی مختلف تولید می کنند، استرپتوکوک پنومونیه توکسین کمی تولید می کند و به طور وسیع به وسیله قدرت جایگزینی در بافت میزبان و تولید پاسخ های التهابی می تواند موجب بیماری شود

به محض ورود پنوموکوک ها به ناحیه ایی که به آن تعلق ندارند، سیستم کمپلمان از مسیر کلاسیک و آلترناتیو، فعال می شود و سبب تولید سیتوکین ها می شوند و در نتیجه نوتروفیل ها به محل کشیده می شوند کپسول پلی ساکاریدی ارگانیسم را قادر به مقاومت در برابر فاگوسیت ها می کند چنانچه مقدار زیادی باکتری وارد بدن شود یا عملکرد سیستم فاگوسیتی سرکوب باشد عفونت ریه ها رخ می دهد عفونت مننژ و فضاهای مفصلی استخوان ها و فضای صفاقی به دنبال گسترش پنوموکوک ها از طریق جریان خون رخ می دهد که معمولا و نه همیشه، منشاء اولیه ی آن عفونت دستگاه تنفس است (2)
مکانیسم های دفاعی میزبان

مکانیسم های دفاعی میزبان ممکن است از نظر ایمنی، اختصاصی یا غیر اختصاصی باشند مکانیسم های غیر اختصاصی عبارتند از:

1 حالت لایه لایه قرار گرفتن جریان هوا که هنگام عبور از لایه های مخاط فیلتره می شود

2 رفلکس گلوت

3 بسته شدن حنجره

4 رفلکس سرفه

5 پاکسازی ارگانیسم ها و مجاری هوایی تحتانی به وسیله ی سلول های مژکدار و بلع باکتری هایی که به فضای آلوئولی رسیده اند

عفونت های ویروسی، بیماری های مزمن ریوی، نارسایی قلبی این مکانیسم غیر اختصاصی را مختل می کند و زمینه را برای ابتلا فرد به پنومونی مهیا می کند

آنتی بادی ضد کپسولی، دفاع اختصاصی را علیه عفونت های پنوموکوکی ایجاد می کند، با این حال IgG در مقابل اکثر پلی ساکارید های کپسولی پنوموکوکی در بدن بیشتر افراد سالم به ندرت یافت می شود این آنتی بادی ها پس از کلونیزه شدن، عفونت یا واکسیناسیون ظاهر می شود در هفته های اول پس از کلونیز اسیون باکتری، احتمالا ایمنی غیر اختصاصی، میزبان را در مقابل عفونت محافظت می کند پس از آن، آنتی بادی های ضد کپسولی که تازه شناخته شده اند در یک میزبان وسیع ترشح می شوند و دفاع اختصاصی وسیعی را به وجود می آورند

شرایط شایعی که زمینه را برای ابتلا به پنومونی آماده می کند:

1 نقص در ساختن آنتی بادی

2 نقص عملکرد کمپلمان

3 نقص در پاکسازی باکتریمی های پنوموکوکی مثل فقدان طحال یا آنمی داسی شکل

4 وضعیت های خاص مثل سالمندی یا کودکی، بیماری مزمن، درمان با کورتون ها، سوء تغذیه، الکلیسم، سیروز، نارسایی کبد و کلیوی، دیابت قندی

5 شرایط استقرار افراد مثل مراکز نگهداری روزانه، اردوهای سربازی، زندان ها

6 عفونت تنفسی و التهاب

کودکانی که در حوالی کلونیزاسیون باکتری دچار احتقان لایه های مخاطی بینی بوده اند نیز مستعد ابتلا به اوتیت مدیا هستند

پارگی پرده های مننژ، فرد را مستعد مننژیت های باکتریال عود کننده می کند


عفونت های اختصاصی ناشی از استرپتوکوک پنومونیه

شایعترین عفونت هایی که با پنوموکوک ایجاد می شود عبارتند از:

1 سینوزیت حاد

2 پنومونی

3 تراکئوبرونشیت حاد چرکی

4 اوتیت مدیا

5 آمپیم

6 مننژیت

7 باکتریمی اولیه

8 استئومیلیت

9 آرتریت چرکی

10 پریتونیت

11 آندوکاردیت

12 پریکاردیت

13 اندومتریت

14 سلولیت

15 آبسه مغزی

سندرم همولیتیک و DIC از تظاهرات نادر بیماری های پنوموکوکی است (23)
اوتیت مدیا و سینوزیت

در اوتیت میانی حاد و سینوزیت، نتایج بدست آمده از کشت مایع موجود در گوش میانی یا مایع موجود در سینوس های پارانازل، استرپتوموکوک پنومونیه شایعترین ارگانیسمی است که جدا می شود و تنها در مقایسه با هموفیلوس آنفولانزای غیر قابل طبقه بندی، در مقام دوم قرار می گیرد

در بالغین و در اطفال پنوموکوکها مسئول %50 40 اوتیت هایی هستند که ارگانیسم ایجاد کننده ی ان، یافت می شود به دلایل نامعلوم، سروتیپ های 23F, 6B, 14, 19F ارگانیسم غالب، هم در کلونیزاسیون و هم در عفونت بچه ها بودند بنابراین دانشمندان به طور جدی بر روی این سروتیپ ها برای تهیه واکسن مطالعه می کنند
مننژیت

به جز در مواقعی که اپیدمی های مننگوکوکی رخ می دهد، پنوموکوک شایع ترین عامل مننژیت باکتریال در بالغین است و از انجا که کاربرد واکسن هموفیلوس آنفولانزا تیپ b با موفقیت همراه بوده است، پنوموکوک شایعترین عامل مننژیت در شیرخواران و بچه های نوپا را تشکیل می دهد

بیماری معمولا به دنبال گسترش مستقیم عفونت از سینوس ها یا گوش میانی یا در نتیجه باکتریمی و کاشته شدن عفونت در شبکه کوروئید رخ می دهد

واکنش های التهابی شدید ناشی از آزاد شدن مدیاتورها و سیتوکین ها سبب بالا رفتن فشار داخل جمجمه، ادم مغزی و کاه جریان خون و خواب آلودگی و کما می شود

علایم نرولوژیک فوکایی که ایجاد می شود به دلیل ترومبوزهای شریانی یا وریدی همراه با واسکولیت چرکی یا به دلیل نروپاتی هایس اعصاب جمجمه ای به دنبال گیر افتادن یا انفارکتوس یا به دلیل التهاب های ناحیه ای مغز یا افیوژنهای زیر سخت شامه یا فتق های مغزی می باشد

در طی عفونت بیمار با تب ناگهانی، سر درد، خشکی و یا درد گردن مراجعه می کنند در صورت عدم درمان، در عرض 48 24 ساعت، بیماری پیشرفت می کند و شخص دچار گیجی می شود به هنگام معاینه فیزیکی، بیمار شدیدا بی حال است و خشکی گردن دارد در این شرایط نبایستی پونکسیون لومبار (lp) را به خاطر CT اسکن مغز به تاخیر انداخت مگر آنکه ادم پاپی یا علائم فوکال عصبی موجود باشد

در مایع مغزی نخاعی در این بیماری، پلئوسیتوز با اکثریت PMN ها (cell/milt10000 500)، افزایش پروتئین (mg/dl 100 50) و کاهش سطح ثند دیده می شود

اگر به بیمار آنتی بیوتیک نداده باشیم، به هنگام رنگ آمیزی گرم نمونه ی گرفته شده از CSF، می توان تعداد زیادی پنوموکوک دیده

کشت نمونه نیز در اکثر موارد مثبت خواهد شد بیشتر پزشکان ترجیح می دهند تا مشخص شدن قطعی عامل بیماریزا از انتی بیوتیک وسیع الطیف استفاده کنند
پنومونی

پنومونی پنوموکوکی در دوره سنی انتهایی بیشترین فراوانی را دارد اکثر بالغینی که به این بیماری دچار می شوند، یک بیماری زمینه ای دارند که آنها را به عفونت مستعد می کند استثناء این قضیه، افراد سالمی هستند که در ارتش خدمت می کنند و دچار اپیدمی های پنوموکوکی می شوند

اگر زمینه ی بیماری، عفونت های ویروسی دستگاه تنفس باشند، علایمی مثل زکام، سرفه خشک و تب مختصر اولیه وجود داشته که با شروع نومونی، تب به 4/39 9/38 درجه سانتیگراد می رسد و سرفه ها خلطی می شوند

گاهی شروع بیماری حاد است و با لرز ناگهانی و به دنبال آن یک تب ثابت همراه با سرفه خلط دار خونی، فرد را گرفتار می کند در افراد مسن ممکن است شروع بیماری، بی سر و صدا باشد و سرفه ی اندک بدون خلط و بدون ثب باشد و فقط احساس خستگی یا منگی کنند و یا هیپوترم شده و به سمت شوک بروند

شدیدترین فرم بیماری در کسانی است که قبلا اسپلنکتومی شده اند و می تواند در عرض 24 ساعت به مرگ پیش رود بیماران مبتلا به پنومونی پنوموکوکی، ناخوش احوال هستند، ظاهر کبود و بی قرار دارند درجه حرارت بدن بین 4/39 9/38 درجه و تعداد نبض 110 90 در دقیقه و تنفس آنها بیشتر از 20 تا در دقیقه است

به هنگام دق کردن در نواحی گرفتار، در نیمی از بیماران، صدایی شنیده نمی شود و صداهای لرزشی (Rocal feremitus) افزایش یافته است صداهای تنفس ممکن است برونکیال یا توبولار شوند و در سمع دقیق ریه ها، کراکل شنیده می شود

در عکس رادیوگرافیک قفسه سینه، ناحیه ای از انفیلتراسیون دیده می شود که کمتر از یک سگمان را گرفتار کرده و نمای برونش هوایی (air bronchogram) به طور شایعی دیده می شود تراکم (consolidation) لوبی یا سکمنتال در کمتر از نصف بیماران دیده می شود درگیری چند لوبی ناشایع نیست و گاهی آبسه هم دیده می شود

در موارد آزمایشگاهی، شمارش گلوبول های سفید خون در بسیاری از افراد، بیش از mic/l 12000 است ممکن است سطح بیلی روبین سرم به دلیل هیپوکسی، تغییرات التهابی کبد و تخریب گلوبول های قرمز خون در ریه، افزایش یابد عوامل ایجاد کننده ی پنومونی اکتسابی از جامعه، بسیار زیاد است، که در تشخیص افتراقی از پنوموکوک قرار می گیرد
برخی از از این عوامل عبارتند از:

هموفیلوس آنفولانزا، مورکسلا کاتارالیس در افراد مبتلا به بیماری های حاد یا مزمن ریه

استاف اورئوس در مصرف کنندگان کورتون

استرپتوکوک پیوژن

نایسریا مننژیتیدیس

لژیونلا پاستورلا مولتی سیدا در افرادی که سگ یا گربه دارند

باسیل های گرم منفی

برخی ویروس ها مثل انفولرانزا، آدنوویروس، ویروس سنسیشیال تنفسی

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

پنوموسیستیس کارینی


روش های تشخیص پنوموکوک

با مشاهده تعداد زیادی PMN و کوکسی های گرم مثبت طویل که به شکل جفت جفت و زنجیره ای در نمونه دیده می شود، تشخیص پنوموکوک قویا مطرح می باشد این نمونه می تواند خلط، مایع مغزی نخاعی و مایع سینوس های پارانازال، مایع گوش میانی باشد

در مورد بررسی نمونه خلط، نواحی مورد بررسی باید عاری از سلول های اپی تلیال باشد چون ارگانیسم هایی که در این نواحی آلوده با سلول های اپی تلیال وجود دارد، ممکن است باکتری های فلور نرمال دهان باشد بزاق دهان ممکن است 7 10 استرپتوکوک ویریدانس در هر mm داشته باشد ممکن است کپسول در اطراف باکتری ها دیده شود زمانی که یافته های میکروسکوپی مثبت باشد، تشخیص پنوموکوک در کشت خلط، قویا مطرح کننده عفونت پنوموکوکی دستگاه تنفسی تحتانی است در صورت عدم وجود یافته های میکروسکوپی مثبت، کشت مثبت پنوموکوک، نامشخص است و ممکن است نشانه ای از کلونیزاسیون عفونت در دستگاه تنفسی فوقانی باشد

حساسیت کشت در تشخیص پنوموکوک، از رنگ آمیزی گرم کمتر است (2)

تست آگلوتیناسیون ذرات لاتکس در تشخیص سریع عفونت مفید است، اگرچه در صورت مشاهده ی ارگانیسم هادر رنگ آمیزی گرم، نیازی به انجام ان نمی باشد تست لاتکس برای پنوموکوک به اندازه ی سایر باکتری ها حساس نیست و در بیماران دچار بیماری موضعی مثل پنومونی و اوتیت میانی، معمولا کمک کننده نمی باشد لکوسیتوز معمولا بارز بوده و به گونه ای که WBC اغلب حدود بیش از mm3/15000، پدیده شایعی است، گرچه در موارد شدید مثل مننژیت، تعداد WBC کاهش یافته و شیفت به سمت چپ می یابد (23)درمان های آنتی بیوتیکی اختصاصی

1 پنومونی: مساله مهم در درمان پنومونی، این است که بدون وجود یک نمونه خلط خوب که رنگ آمیزی گرم شده باشد و بررسی میکروسکوپی شده باشد، تعیین عامل اتیولوژیک چه در شروع درمان و چه پس از آن، ناشناخته باقی می مانددرمان بیماران سرپایی

آموکسی سیلین mg 500 چهار بار در روز به شکل موثری، تمام موارد پنومونی پنوموکوکی را درمان می کند مگر آنکه سوش جدا شده شدیدا مقاوم به پنی سیلین باشد استفاده از سفورکسیم به جای آموکسی سیلین هیچ مزیتی ندارد چرا که حتی در دوزهای بالا، بر سوش های شدیدا مقاوم اثر مطلوبی نخواهند داشت یکی از فلوروکینولون های جدیدتر در دوز معمول خود درمان پنومونی بسیار موثر واقع شده است داکسی سیکلین، آزیترومایسین، کلاریترومایسین در 90% 85 موارد و کلیندامایسین در درصد بالاتری موثر می باشد

بیمار طی دوره ی درمان بایستی در تماس نزدیک با پزشک معالج خود باشد، خصوصا زمانی که در وضعیت بیمار بهبودی مشاهده نشود و یا حتی بدتر شوددرمان بیماران بستری

درمان در بیماران بستری، سریعا شروع می شود و پزشکان به درمان وریدی علاقمندتر هستند با این حال در بیماری که استفراغ نمی کند و کاهش فشار خون ندارد می توان از آنتی بیوتیک هایی که جذب خوراکی خوبی دارند، استفاده نمود

رژیم توصیه شده عبارت است از سفتریاکسون 2 1 گرم در روز یا سفوتاکسیم 2 1 گرم هر 6 ساعت یا هر 8 ساعت آمپی سیلین (2 1 گرم هر 6 ساعت) یک کینولون یا آزیترومایسین می تواند به صورت وریدی یا خوراکی مورد استفاده قرار گیرد حدود 15 10 درصد از پنوموکوک ها به ماکرولیدها و 2 0 درصد به کینولون ها مقاومند اکثر رده های مقاوم به ماکروئیدها به درمان ازیترومایسین با دوز 500 میلی گرم در روز اول و سپس 250 میلی گرم در روز های بعد پاسخ می دهند کلیندامایسین نسبت به ماکرولیدها بر روی قسمت بیشتری از پنوموکوک های مقاوم موثرند

زول مدت درمان مناسب برای پنومونی پنوموکوکی هنوز مشخص نیست چند ساعت پس از دادن اولین دوز پنی سیلین، پنوموکوک های جساس به آن از خلط محو خواهند شد پنی سیلین پروکائین سطح خونی مناسبی ایجاد می کند و تا 24 ساعت دوام می آورد و گفته می شود برای درمان یک فرد بالغ جوان، کفایت می کند

می توان گفت، چنانچه بیمار، چند روز از نزدیک تحت مرلقبت و درمان داخل وریدی قرار گیرد و سپس با درمان خوراکی ادامه دهد، بهترین روش بکار برده شده است بهر حال درمان نباید بیش از 5 روز پس از قطع تب، ادامه یابد

2 اوتیت میانی و سروز: شروع درمان با دوزهای بالای آموکسی سیلین (mg/kg 80 در اطفال و نوزادان و 500، چهار بار در روز در بالغین) توصیه می شود

هنگامی که درمان شروع شد، بیمار باید از نزدیک تحت نظر باشد تا پاسخ وی مورد ارزیابی قرار گیرد علیرغم مشاهده dna پنوموکوک در مایع گوش میانی، اوتیت سروز مزمن، شاید به دلیل عفونت فعال نباشد و نیازی به درمان آنتی بیوتیکی هم نداشته باشد

3 مننژیت: بایستی ابتدا با سفوتوکسیم (2 گرم هر 6 ساعت) یا سفتریاکسون (1 گرم هر 12 ساعت) به علاوه وانکومایسین (500 میلی گرم هر 6 ساعت) درمان کرد سفالوسپورین ها احتمالا روی تمام سوش های این ارگانیسم تاثیر دارند و به خوبی در سد خونی مغزی نفوذ می کند، در حالی که وانکومایسین، تاثیر بی نظیری روی تمام سوش ها دارد، اما توانایی نفوذ آن به درون CSF غیر قابل پیش بینی است به محض اینکه مشخص شد یک سوش نسبت به پنی سیلین حساس است ادامه درمان با 24 میلیون واحد پنی سیلین در هر روز انجام می گیرد که در روزهای منقسم هر 4 ساعت یا به صورت مداوم می توان تجویز کرد در صورت وجود مقاومت نسبت به پنی سیلین، می توان وانکومایسین را قطع کرد ولی سفوتاکسیم یا سفتریاکسون را ادامه داد طول مدت درمان 14 10 روز است بیمار بایستی در ICU تحت درمان قرار گیرد

4 اندوکاردیت: بایستی قبل از حاضر شدن جواب آزمون حداقل غلظت باکتری کشی آنتی بیوتیک های بتا لاکتام، بایستی از وانکومایسین استفاده کرد هم چنین بایستی یک متخصص قلب و عفونی و جراح قلب و عروق در روند درمان همکاری نمایند
پیشگیری از ابتلا به عفونت های پنوموکوکی

واکسن پنوموکوک حاوی 25 میکروگرم پلی ساکارید کپسولی است که از 23 سروتیپ شایع به دست امده است انجام این واکسیناسیون باعث ایجاد آنتی بادی علیه اکثر سروتیپ ها در بدن بیشتر دریافت کنندگان می شود

در بالغین بالای 55 سال میزان ایمنی بیش از 85 % است و این ایمنی حداقل 5 سال دوام می آورد با افزایش سن، سطح ایمنی کاهش می یابد

در افرادی که بیشتر در معرض خطرند مثل افراد علیل، افراد مسن یا بیماران مزمن ریوی، واکسن کاملا موثر نیست

توصیه شده که این واکسن به کلیه افراد بالای 2 سال که به طور غیر معمول در معرض ابتلا به عفونت قرار دارند تجویز شود دسته بندی این افراد به شکل زیر است:

1 افراد بالای 65 سال

2 افراد بدون طحال یا وجود اختلال عملکردی طحال

3 وجود مشکلاتی نظیر: تراوش csf، دیابت قندی، الکیسم، سیروز، نارسایی مزمن کلیه و ریه بیماری قلبی عروقی پیشرفته

4 افرادی که در آنها سرکوب ایمنی با افزاش خطر ابتلا به بیماری های پنوموکوکی یا عوارض آن همراه است مثل میلیوم مالتیپیتل، لنفوم، بیماری هوچگین

5 بیمارانی که زمینه ی ژنتیک مستعد دارند از قبیل آمریکایی های بومی و آلاسکایی ها

6 افراد ساکن خانه های سالمندان و دیگر مراکز پرستاری

ایمنی سازی کودکان زیر 2 سال با واکسن پنوموکوک مفید نیست زیرا این گروه سنی به آنتی ژن های پلی ساکاریدی جواب نمی دهد (2)
حاملین پنوموکوک

پنوموکوک در همه جا وجود دارد و در بسیاری افراد این ارگانیسم در مجرای تنفس فوقانی کلونیزه می شود و بدون ایجاد بیماری در فرد حامل می تواند از طریق انتقال شخص به شخص توسط تماس با ذرات تنفسی متحرک و با طول دوره ی سرایت ناشناخته، به سایر افراد منتقل شود

سایر عفونت های بدن مثل عفونت های ویروسی قسمت فوفانی تنفس شامل آنفولانزا، ممکن است سبب تبدیل فرد حامل به فرد بیمار شود یعنی سبب بروز عفونت و علایم آن در حامل سالم گردد

این عفونت ها در فصل پاییز شایع تر است و بیشتر در شیرخواران و کودکان و افراد مسن رخ می دهد

بروز و شدت این عفونت ها در افرادی که نقص ایمنی مادر زادی یا اکتسابی (مثل آگاماگلوبینمی)، عفونت

 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی