= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان غربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خراسان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فارس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلستان	 گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قشم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آزادشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آشتيان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشكذر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آيت اله آملي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابركوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردكان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسلامشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی امارات متحده عربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايذه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايرانشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بردسير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بناب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرانزلي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرلنگه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهبهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پارس آباد مغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تاكستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت جام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت حيدريه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفرش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران شمال گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهرم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جيرفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خاش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خدابنده گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خميني شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوراسگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دزفول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دندانپزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دهدشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رودهن گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  فراهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فردوس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فلاورجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزكوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائم شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائنات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قوچان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كازرون گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كاشمر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گچساران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلپايگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لارستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لامرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لاهيجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماكو گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مباركه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحد مجازي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهاباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مياندوآب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ميانه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نايين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نراق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نكا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ني ريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نيشابور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ورامين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زرندكرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سپيدان

بهترین کرج پزشک، جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشک، جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشک، جراح عمومی= بهترین کرج پزشک، جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، جراح لثه= بهترین کرج پزشک، چشم پزشک= بهترین کرج پزشک، خون شناسی= بهترین کرج پزشک، داخلی= بهترین کرج پزشک، روانپزشک= بهترین کرج پزشک،

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی                        

مراکز تشخیصی و  درمانی        تجهیزات پزشکی          مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران                             اطلاعات پزشکان مشهد                     اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی وياگرامرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سيلدنافيل =مردانيمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اختلال نعوظمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كمكمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تخصصیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لکنتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی شکنمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پرتابل= تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین= کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرکزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پزشک= پرتابل= تهران داروی ریتالین= بهترین= کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرکزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پزشکمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تخصصیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لکنتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی شکنمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پرتابل= تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین= کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرکزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پزشکمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تخصصیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لکنتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی شکنمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پرتابل= تهران داروی ریتالین= بهترین= کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرکزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پزشکمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تخصصیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لکنتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی شکنمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

 

 


 

 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

                      


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 


وياگرا نام تجارتي داروي سيلدنافيل ميباشد اين دارو به مرداني كه دچار اختلال نعوظ ميباشند كمك ميكند تا توانائي جنسي خود را باز يابند و در واقع اين دارو پايه اصلي تمامي داروهايي است كه در اين زمينه در بازار دارويي وجود دارد اين دارو به صورت قرص 1ساعت قبل از تصميم به مقاربت مصرف ميشود و در طي يك ساعت نبايد بيش از 1قرص مصرف شود اين دارو به به شكل قرصهاي ميلي گرمي موجود است
در مورد اغلب بيماران درمان با قرص ۵۰ ميلي گرمي اغاز ميگرددحتي در صورت استفاده از وياگرا باز هم جهت ايجاد نعوظ احتياج به تحريكات فيز يكي و ذهني و تمايل بيمار به ايجاد نعوظ وجود دارد
برخي از عوارض جانبي شايع وياگرا
سردرد
قرمزي و احساس گرما در صورت و قسمت فوقاني
ناراحتي معده
ابريزش بيني
عطسه هاي مكرر
تغييرات بينائي
ابي رنگ به نظر رسيدن اجسام
موارد منع مصرف
در صورتي كه از نيتروگليسيرين يا داروهاي نيتراتي زير استفاده كنيد نبايد از وياگرا استفاده كنيد
ايزوسوربايد مونونيترات
ايزوسوربايد دي نيترات
قرصها يا اسبري زير زباني نيتروگليسيرين
نوارها و برچسبهاي ترابوستي نيتروگليسيرين
اگر شما از وياگرا استفاده ميكنيد و دچار درد قفسه سينه شديد به بزشك مراجعه كنيد
كه به نام وياگرا شناخته شده و فروخته مي شود دارويي است كه براي سفت شدن آلت تناسلي مردان استفاده مي شودهمچنين تحقيقات جديد نشان مي دهد كه به دليل افزايش خونرساني به آلت تناسلي زن مي تواند باعث رضايت بيشتر زن از رابطه جنسي خود شود
نام وياگرا ممكن است از زبان سانسكريت گرفته شده باشد كه به معني ببر است
به تركيب وياگرا و سكستازي ، گويند و در زبان غيررسمي به آن ويتامين هم مي گويند
مصرف اين قرص بدون تحريك جنسي معمولا هيچ اثري ندارد و براي اثر آن حتما بايد تحريكات جنسي وجود داشته باشد
اين قرص به راحتي و به سرعت از دستگاه گوارش جذب مي شود وياگرا توسط آنزيمهاي كبدي متابوليزه مي شود و كبد و كليه در دفع آن نقش دارنداگر به همراه يك رژيم غذايي پر جرب استفاده شود باعث كاهش جذب و سرعت اثر و غلظت آن در خون مي شود
وياگرا: خطرناك است، با احتياط ميل شود
دكترعلي اخوان بهبهاني
بسياري از كارشناسان آگهي هاي تلويزيوني شركتهاي دارويي توليدكننده داروهاي ضد ناتواني جنسي مانند واياگرا در جهان را علت اصلي روي آوردن جوانان به مصرف اين داروها ميدانند هرچند اين دارو بدون نسخه پزشك نبايد استفاده شود اما در تلويزيونهاي خارجي و بسياري از سايتهاي اينترنتي تبليغ شده و فروش اينترنتي هم دارد به طوري كه در فاصله بين سالهاي 1999 تا 2001 نزديك به 1ميليارد دلار فروش داشته است
واياگرا در اصل براي مردان سالمنداي كه دچار مشكلات جنسي هستند، توليد شده بود اما آمارهاي اخير حاكي از آن است كه از هنگام ورود اين دارو به بازار در سال1998 تعداد موارد تجويز آنها براي افراد زير 45 سال، 300 درصد افزايش يافته است
حتي بسياري از مردان جوان كه دچار هيچ مشكلي هم نيستند، اذعان مي كنند كه به مصرف تفريحي اين دارو روي آورده اند اما آيا مصرف چنين داروهايي به خصوص در درازمدت خطري براي سلامتي مردان جوان ندارد؟
توصيه مهم درباره واياگرا
استفاده از اين دارو در افراد مسن، خصوصا كسانيكه از داروهاي خاصي مثل نيتراتها ( كه در داروهاي بيماران قلبي استفاده ميشود) استفاده مي كنند، بايد با نظر مستقيم پزشك مربوطه و تجويز او صورت گيرد ، در غير اينصورت ميتواند مخاطره آميز باشد
در صورتيكه نعوظ بيشتر از 4 ساعت به طول انجامد، بدليل احتمال آسيب به آلت تناسلي، مراجعه پزشك ضروري است
مصرف سيلدنافيل در بيماران مبتلا به اختلالات خونريزي دهنده يا زخم معده و دوازده بايستي با احتياط صورت گيرد
در صورتيكه در خلال نزديكي علائمي مثل منگي ، گيجي ، تهوع ، يا دردهاي قلبي ( درد سينه، احساس سفتي و فشار در سينه، كرختي ، گزگز و درد در قفسه سينه يا شانه و فك تحتاني ) درمصرف كننده پديد آمد، از ادامه فعاليت جنسي بايد خودداري كرد و سريعا به پزشك مراجعه كرد
مصرف بيشتر از يك قرص سيلدنافيل در روز توصيه نميشود
در صورت مصرف اتفاقي بيش از مقادير توصيه شده، بيمار را بايد سريعا ًبه بيمارستان منتقل كرد
دارو را بايد دور از نور و رطوبت در دماي زير 30 درجه سانتيگراد، درون جعبه در بسته نگهداري كرد
با توجه به احتمال بروز عوارض قلبي شديد ناشي از مصرف اين دارو توصيه ميشود كه فقط تحت نسخه پزشك مصرف شود مهمترين توصيه اين است: هيچگاه از سر تفنن يا كنجكاوي اين دارو را مصرف نكنيد
واياگرا چه كار ميكند
برخي از داروها باعث تغيير اثربخشي و عوارض اين دارو ميشوند، براي مثال داروهاي قلبي حاوي نيترات ، ساير داروهاي مورد استفاده براي اختلال نعوظ ، برخي داروهاي ضد ايدز، سايمتيدين، فنوباربيتال، كارباماز پين، ريفامپين باسيلدنافيل تداخل اثر دارند و مصرف همزمان آنها بايد بسيار با احتياط صورت گيرد
نيتروگليسيرين يا داروهاي نيتراتي مانند ايزوسوربايد، مونو نيتراتايزوسوربايد، دينيترات، قرصها يا اسپري زير زباني نيتروگليسيرين نوارها و برچسب ترابوستي نيترو گليسيرين، نيز منع مصرف همزمان با اين دارو را دارند
اختلالات عملكرد جنسي مردان
اختلال عملكرد جنسي در مردان, به عدم توانائي در رسيدن به رابطه رضايت بخش جنسي اطلاق مي گردد ممكن است ناشي ازناكافي بودن نعوظ، اشكال در ريخته شدن مايع مني به مجراي پروستاتيك و يا اشكال در انزال باشد ناتواني جنسي شامل انواع زير است
اشكال در نعوظ: به معني عدم توانائي در ايجاد و حفظ نعوظ سفت بوده كه امكان دخول به واژن و رابطه رضايت بخش جنسي را نميدهد
انزال زودرس: به انزال كنترل نشده قبل يا مدت كوتاهي بعد از ورود آلت به واژن اطلاق مي شود
انزال ديررس: به انزال ديررس اشاره دارد
انزال برگشتي: به معني برگشت مايع مني به داخل مثانه در حين انزال بوده و ناشي از نارسائي مكانيسم گردن مثانه است
تشخيص و درمان
بررسي بيماران بايد شامل اخذ شرح حال دقيق معاينه فيزيكي مصاحبه با شريك جنسي انجام آزمايشات روتين نظير شمارش خون كامل ادرار قند خون ناشتا كراتينين سرم سطح سرمي تستوسترون در صبح و غلظت پرولاكتين باشد در بيماراني كه علائم بيماري پروستات دارند بررسي ترشحات لازم است
ناتواني جنسي رواني پسيكوژن
شروع ناگهاني ناتواني جنسي, اختلال عملكرد جنسي مثل داشتن نعوظ مناسب با يك شريك جنسي و نعوظ ضعيف با ساير شركاي جنسي , يا نعوظ طبيعي شبانه عليرغم اختلال نعوظ در روز همگي يافته هائي به نفع ناتواني جنسي با منشاء رواني است با بررسي فعاليت نعوظ شبانه بطور طبيعي بايد هر 3-5 نعوظ در هر شب وجود داشته باشد كه هر يك بين 25-35 دقيقه بطول بكشد وجود داشته باشد , ميتوان در افتراق اختلال نعوظ پسيكوژن طبيعي است و اختلال نعوظ ارگانيك غير طبيعي استافتراق قائل شد تست تزريق داخل كاور نوس بايا بدون تحريك جنسي در اثبات تشخيص اختلال جنسي پسيكوژن كمك كننده است اگر اختلال عصبي و يا هورموني موجود باشد ايجاد نعوظ كامل بعد از تزريق, قويا به نفع اختلال نعوظ پسيكوژن است
درمان ناتواني جنسي با منشاء رواني
از لحاظ تئوري درمان ارجح ناتواني جنسي با منشا رواني( سايكوتراپي) است درمان فردي با روش سايكوآناليز كه بر تئوري فرويد استوار است و معتقد است اختلال نعوظ ناشي از ترس نا خود آگاه بوده كه در كمپلكس اديپوس متمركز است, درمان سايكوديناميك رفتار درماني آموزش فيدبك و درمان با هيپنوتيزم از ساير روشهاي درماني است اگر بيمار از روان درماني خود داري كرده و با بعد از چند جلسه بهبودي مشخصي پيدا نكند ميتوان اقدام به درمان جايگزيني كرده كه شامل استفاده از دستگاه واكيوم تزريق داخل جسم غاري و يا تجويز داخل مجرائي مواد گشاد كننده عروقي پروتز هاي آلت است اخيرا داروي مهار كننده فسفو دي استراز بنام وياگرا يا كه در درمان ناتواني جنسي پسيكوژن خيلي موثر است84% بهبود داشته اند و 70% موفق به مقاربت شده اند( در برابر 29% و 26% بهبودي با دارو نما) امروزه اين دارو جهت غربالگري تشخيصي به منظور رد ناتواني جنسي پسيكوژن كاربرد پيدا كرده است
ناتواني جنسي با منشاء عصبي
بطور ايده ال بايد تمام سيستم عصبي را به عنوان يك مجموعه مورد معاينه قرار دارد در بررسي ها بايد توجه خاصي به عملكرد سيستم عصبي خود كار, سوماتيك اعصاب ساكرال( خاجي) مبذول داشت كه در اين ميان بررسي كنترل ادرار مدفوع وضعيت اسفنكتر ها و حس دستگاه تناسلي اهميت ويژه اي دارد سابقه ديابت, مصرف مزمن الكل, تروما ,مولتيپل اسكلروزيس حائز اهميت است معاينه بايد شامل بررسي عملكرد حركتي حسي و سوماتيك و اجزاي آوران و وابران دستگاه خودكار باشد و چنانچه متخصص ارولوژي وسائل مورد نياز اين معاينات را ندارد بايد با يك متخصص مغز و اعصاب مشاوره نمايد
بررسي عملكرد حسي و حركتي سوماتيك
از بين رفتن حس ارتعاش يكي از اولين نشانه هاي نروپاتي محيطي ديابتيك است
بررسي اجزاي آوران و وابران دستگاه خودكار
روش هاي متعدد بررسي عملكرد اعصاب خودكار عبارتند از
تغييرات ضربان قلب در حين تنفس عميق كه بيانگر رفلكس غير طبيعي قلبي است و علامت زودرس نوروپاتي دستگاه خودكار است
رفلكس پاسخ مردمك به نور
سيستومتري با آزمايش بتانكول و ثبت فشار مجرا
رفلكس بولبوكارورنوس جهت تحريك مجراي پروستاتيك اين روشها غير مستقيم هستند بررسي دستگاه عصبي مركزي: تست ضايعه دستگاه عصبي مركزي را مطرح مي نمايد
درمان ناتواني جنسي با منشاء عصبي
درمان ناتواني جنسي نوروژنيك به شدت بيماري و عوامل همراه بستگي دارد بيماران مبتلا به ضايعات خالص عصبي را مي توانبا دستگاه واكيوم, وازوديلاتاتور هاي تزريقي و يا خوراكي و يا پروتز آلت درمان نمود داروي جديد خوراكي بنام وياگرا در بيماران مبتلا به آسيب نخاعي كاملا موثر بوده است و 83% بهتر در توانائي جنسي و 59% مقاربت موفق داشته اند از آنجائي كه بيماران مبتلا به ناتواني جنسي عصبي, پاسخ شديدتري به مواد وازوديلاتاتور تزريقي مي دهند, بايد شروع درمان با مقادير كم دارو باشد تا نعوظ كمتر از يك ساعت ايجاد شود در صورت استفاده از حلقه تنگ كننده آلت, حلقه حتما 30 دقيقه بعد برداشته شود
ناتواني جنسي با منشاء هورموني
بررسي شامل گرفتن شرح حال دقيق معاينه عمومي و بررسي محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- گناد و بررسي كار تيروئيد و آدرنال و بررسي وجود ديابت قندي , سابقه شيمي درماني, راديو تراپي, تماس با سموم الكل و داروها يا نارسائي كليه مي باشد در معاينه فيزيكي بايد توجه خاص به نشانه هاي كم كاري غدد جنسي مردانه( بيضه هاي كوچك آتروفيك از بين رفتن موي صورت و بدن و ژنيكوماستي) و علائم خواجگي( موهاي كم ناحيه صورت ژنيتاليا زير بغل دستگاه تناسلي كودكانه و صداي زير) معطوف شود آزمايش ها شامل اندازه گيري غلظت تستوسترون , پرولاكتين است در بيماراني كه پرولاكتين بالادارند بايد آزمايش تكرار شود ودر صورت بالا بودن مجدد با شك به تومور هيپوفيز به متخصص غددارجاع داده شود بيماراني كه سطح تستوسترون آنها در صبح پائين است بايد بصورت مكرردر آنها اندازه گيري شود اگر تستوسترون پائين ولي سطح افزايش نيافته باشد , بايد براي بررسي اختلال عملكرد هيپوفيز يا هيپوتالاموس در خواست مشاوره غدد كرد اگر تستوسترون
پائين و بالا باشد علت ناتواني جنسي نارسائي اوليه بيضه است نارسائي بيضه را مي توان با تجويز تستوسترون زير زباني خوراكي يا عضلاني درمان كرد تزريق تستوسترون داخل عضلاني با دوز 200 هر 2 تا 3 هفته بعلت اثرات سمي تركيبات خوراكي يا زير زباني روي كبد توصيه مي گردد در بيماران مبتلا به كم كاري هپوفيز از مي توان به منظور تحريك ترشح تستوسترون از بيضه استفاده كرد در سرطان هيپوفيز كه پرولاكتين زياد ترشح ميكند درمان با بروموكريپتين يا عمل جراحي توانائي جنسي را به بيمار باز ميگرداند
ناتواني جنسي شرياني
به جز موارد ناشي از تروما ,بيماريهاي شرياني معمولا سيستميك بوده و اعضاي مختلف بدن را درگير ميكند وجود سابقه بيماري عروق محيطي ,لنگيدن متناوب و تغييرات آتروفيك اندام ها يافته هائي به نفع درگيري احتمالي شريانهاي آلت هستند معاينات فيزيكي بايد شامل لمس شرائين كاروتيد براكيال فمورال و شريان دورسال آلت باشد اندازه گيري فشار خون آلت به عنوان يك آزمايش غربالگري به منظور بررسي ضايعات شرياني آلت تناسلي معرفي شده است نسبت فشار خون شريان به آلت به فشار خون سيستوليك شريان براكيال, اندكس فشار آلتي - بركيال ناميده مي شود و شاخص خوبي براي بررسي بيماريهاي شرياني است نسبت كمتر از 06 قويا نشان دهنده ناتواني جنسي با منشاء شرياني است از طريق داپلر با موج پيوسته بررسي و ادنازه گيري مي شود بايد توجه داشت كه طبيعي بيانگر جريان طبيعي و مناسب آلت نمي باشد زيرا اين اندازه گيري در حالت شل نشانه جريان خون در حالت نعوظ نمي باشد براي اين منظور مي توان داپلر را در زماني كه مواد وازو اكتيو داخل جسم غاري تزريق شده است انجام داد سونوگرافي توام با داپلر بسيار دقيق تر از بوده و غير تهاجمي است آرتريو گرافي شرائين پودندال يا ايلياك داخلي در موارد انتخابي صدمات لگن يا در بيماران جواني كه مشكوك به بيماري شرياني ايزوله هستند انديكاسيون دارد تنگي يا انسداد منفرد شريانهاي خارج آلت, جهت ترميم جراحي مناسب است
درمان ناتواني جنسي با منشاء شرياني
بيماراني كه اختلال عروقي خفيف تا متوسط دارند معمولا با درمانهاي غر جراحي نظير مهار كننده هاي فسفو دي استراز خوراكي, واكيوم ,تزريق مواد وازو اكتيو داخل كورپوس كاورنوس پاسخ ميدهند در مورد بيماري شرياني شديد معمولا نياز به روشهاي جراحي باز گشائي عروقو پروتز وجود دارد وياگرا يك مهار كننده فسفو دي استراز5 خوراكي است كه اثر شل كننده را تشديد مي كند در خلال فعاليت جنسي از طريق اعصاب در عضلات صاف آزاد ميشود اين حالت موجب شل شدن عضلات كورپوس كاورنوس و تجمع خون در سينوزوئيد ها و در نهايت نعوظ مي گردد فسفو دي استراز باعث تجزيه مي گردد و توسط وياگرا مهار مي شود بايد توجه داشت در صورت فقدان تحريك جنسي اين دارو تاثيري در ايجاد نعوظ ندارد پاسخ كلينيكي به دارو وابسته به دوز است نعوظ در 63% بياران با دوز 25 ميلي گرم ديده ميشود و در 82% بيماران با دوز 100 ميلي گرم بهبودي نشان مي دهند عوارض جانبي حفف تا متوسط و شامل سردرد 16% فلاشينگ 10% ديس پپسي 7% و اختلال بينائي 3% است لازم به تذكر است كه اين عوارض نيز وابسته به دوز هستند مصرف اين دارو در بيماران قلبي بايد با احتياط صورت گيرد دوز درماني در شروع 50 ميي گرم يك ساعت قبل از فعاليت جنسي است اين دارو در كبد متابوليزه مي شود بيماراني كه تركيبات نيترات مصرف مي كنند نبايد از اين دارو استفاده كنند
داروهائي كه داخل مجرا استعمال ميشود نيز كاربرد خوبي داشته اند داخل مجرائي بطورمستقيم از مجرا جذب شده و به كورپوس كاورنوس ميرسد شايعترين عوارض آن شامل درد آلت تناسلي 11% و سوزش مجراي ادرار 7% است انسيدانس فيبروز( خم شدن آلت تناسلي ندول پلاك پيروني) حدود 14% است در اغلب موارد بيماران عوارض جانب خفيف است از آنجائيكه اين دارو امبريو توكسيك است لازم است در مواردي كه همسر بيمار حامله است از كاندوم استفاده شود
تزريق مواد وازو اكتيو در داخل جسم غاري نيز يك درمان مناسب است مواد وازو اكتيو شامل پاپاورين به تنهائي يا همراه با فنتولامين و پروستاگلاندين بوده و باعث اتساع طولاني مدت شرائين مي شوند حتي بسياري از بيماران به دنبال تزريقات مكرر وضعيت هموديناكيك بهتري پيدا كرده و بدون دارو نيز نعوظ خوبي داشته اند عوارض اين داروها شامل اكيوز محل تزريق, گيجي , فيبروز و پرياپيسم است
ناتواني جنسي با منشاء وريدي كاورنوسال
سابقه تورم سريع يا نعوظ ناقص به ويژه در مردان جوان قويا نارسائي وريدي را مطرح ميكند اگر چه نارسائي شرياني نيز علائم مشابهي را ايجاد ميكند گيجي, برافروختگي صورت و يا افت فشار خون سيستميك متعاقب تزريق وازو ديلاتاتور ها ممكن است ناشي از نورو پاتي دستگاه اتونوم و يا نشت وسيع خون وريدي باشد تاييد تشخيص با كاورنوزومتري ضروري است به منظور مقاصد علمي استفاده از سرعت در حين انجام آزمايش تزريق و تحريك توام جهت تشخيص ناتواني جنسي با منشاء وريدي توصيه شده است پس از تزريق 30 ميلي گرم پاپا ورين يا 10 ميكرو گرم پرو ستاگلاندين درداخل جسم غاري و تحريك دستي ناحيه ژنيتال در عرض 5 دقيقه براي نارسائي مكانيسم انسداد وريدي جنبه تشخيصي دارد شايعترين بيماري عضله كاورنوس, فيبروز پس از پرياپيسم و جايگزيني موضعي با پلاك هاي فيبروتيك در بيماري پيروني است
درمان ناتواني جنسي با منشاء وريدي
در بيماران مبتلا به ليك وريدي خفيف ,وياگرا ,آلپروستاديل داخل مجرائي, وسيله ايجاد كننده خلاء يا تزريق مواد گشاد كننده عروق در داخل جسم غاري براي ايجاد نعوظ مناسب كافي است درمان جراحي فقط براي بيماراني كه به درمانهاي كمتر تهاجمي پاسخ نمي دهند مورد استفاده قرار ميگيرد بنا براين براي تمام بيماران قبل از تصميم جهت عمل جراحي, اقدام به انجام روشهاي كمتر تهاجمي نظير استفاده از واكيوم يا تزريق داروهاي گشاد كننده عروق , توصيه مي شود و درمان جراحي در بيماراني كه به درمان فوق جواب ندهند يا آن را نپذيرند انجام مي شود
اختلال عملكرد جنسي موثر بر ارگاسم انزال
سمپاتكتومي دو طرفه در سطح , در 40% موارد منجر به اختلال در عملكرد انزال در بيماران مي شود لنفادنكتومي دوطرفه , خلف صفاقي با درصد بالاتري از اختلالات همراه است انزال رترو گرايد معمولا نتيجه اختلال عملكرد اسفنكتر داخلي يا گردن مثانه است كه معمولا به دنبال جراحي خارج كردن پروستات , مصرف داروهاي آلفا بلوكر و نوروپاتي هاي سيستم اتونوم( ديابت) ديده مي شود و انزال موفقيت آميز بدون ارگاسم, در برخي از بيماران مبتلا به ضايعات نخاعي ديده مي شود اگر بررسي ميكروسكوپي وجود اسپرم را در داخل ادرار مثانه بعد از يك انزال خشك تاييد كند تشخيص انزال رترو گرايد مظرح مي شود ولي اگر اثري از اسپرم وجود نداشته باشد نارسائي مطرح مي گردد
درمان
قطع مصرف داروهاي آلفا بلوكر در برخي از بيماران مبتلا به نارسائي يا انزال رترو گرايد منجر به درمان مي شود داروهاي سمپاتوميمتيك نظر افدرين يا تركيبي از كلر فنيرامين مالئات و فنيل پرو پانول آمين هيدرو كلرايد, با موفقيت در انزال رترو گرايد مورد استفاده قرار گرفته اند ايجاد انزال از طريق تحريك الكتريكي بوسيله پروب ركتال جهت برخي بيماران دچار ضايعات نخاعي بكار مي رود استفاده از مشاوره روانپزشكي در اشخاصي كه نمي توانند به ارگاسم و انزال برسند و استفاده از روش حساسيت زدائي, روش فشار دادن استفاده از بي حس كننده موضعي يا كاندوم كه حساسيت گلنس و فرنولوم را كاهش مي دهد جهت درمان انزال زودرس بكار مي روند اخيرا از مهار كننده هاي باز جذب سروتونين( فلوكسيتين سرترالين كلوميپرامين) نيز جهت درمان انزال زودرس با موفقيت استفاده شده است
آمار
در بين سنين 70-40 سالگي, در 52% افراد به درجات مختلف اختلال نعوظ وجود دارد 17% اين موارد خفيف, 25% متوسط و 10% ديگر شديد است با افزايش سن به خصوص موارد متوسط و شديد 3-2 برابر شايعتر مي شوند از عوامل مستعد كننده مي توان به ديابت قندي, بيماري قلبي , فشار خون بالا و كمبود ( مرتبط با چربي خون) اشاره كرد عوامل رواني يا پسيكولوژيك( نظير افسردگي خشم) نيز در اختلال عملكرد جنسي موثرند انواع ديگر اختلال عملكرد جنسي كه بسيار شايع هستند شامل انزال زودرس 28% فقدان تمايل جنسي 16% و اضطراب در هنگام نزديكي 17% مي باشد
پاتوژنز
در نعوظ عوامل رواني ,عصبي, هورموني, شرياني وريدي و سينوزوئيدي دخالت دارند مواردي كه بيش از يك عامل دارند و يا اينكه علل آنها بطور دقيق مشخص نمي باشد تحت عنوان علل ديگر بحث شده اند
اختلالات رواني
تئوريهاي اوليه اشكال نعوظ را به اضطراب نسبت ميدادند در دهه 1950 اعتقاد بر اين بود كه علت 90% موارد اختلال نعوظ پسيكولوژيك است امروزه با پيشرفت روشهاي تشخيصي مشخص شده است كه علت بيش از 50% ناتوانائيهاي جنسي ارگانيك است و اين درصد در سنين بالاتر بيشتر است پاتوژنز ناتواني جنسي با منشا رواني ناشناخته است فعاليت بيش از حد سمپاتيك و مهار آزاد شدن نوروترانسميترز ها از فرضيه هاي مطرح شده هستتند
اختلالات عصبي
ناتواني جنسي به علت اختلالت نعوظ ممكن است ناشي از بيماري مغزي طناب نخاعي اعصاب كاورنوس و پودندال پايانه هاي انتهائي اعصاب و گيرنده ها باشد حدود 95% بيماران با ضايعه كامل نرون محركه فوقاني توانائي نعوظ دارندولي فقط 25% بيماران با ضايعه نرون محركه تحتاني داراي نعوظ مي باشند در 90% ضايعات ناكامل نعوظ حفظ مي شود بيماريهاي اختلال عملكرد مغز مثل سرطانها صرع حوادث عروق مغزي پاركينسون آلزايمر اغلب باعث كاهش ميل جنسي مي شوند اختلال نعوظ در اين موارد ديده نمي شود اختلالات طناب نخاعي( مانند اسپاينا بي فايدا, فتق ديسك , سيرنگو ميلي , تومور طناب نخاعي, تابس دور ساليس , بيماري ام اس) راه هاي آوران و يا وابران را درگير ميكند اختلال اعصاب كاورنو و پودندال( آسيب مستقيم به اعصاب در تروما , جراحي راديكال پروستاتكتومي و يا جراحي ركتوم) راه هاي ارتباطي را قطع ميكنند نوروپاتي محيطي مانند آنچه كه در ديابت قندي الكليسم مزمن و يا كمبود ويتامين ديده ميشود به پايانه هاي عصبي آسيب وارد كرده و باعث كاهش ناقلين شيميائي ميشود
اختلالات هورموني
ديابت قندي شايعترين بيماري هورموني است كه با اختلال نعوظ همراه است ناتواني جنسي در ديابت عمدتا به علت عروقي, عصبي و روحي رواني است كم كاري غدد جنسي در اثرسرطان هاي غده هاي مغزي, درمان با استروژن يا تركيبات ضد آندروژن و برداشتن بيضه ها( اركيكتومي) براي سرطان پروستات ممكن است ميل جنسي و نعوظ هاي شبانه را مهار نمايد ناتواني جنسي متعاقب پرولاكتين بالا( مهار تمايلات جنسي) پركاري تيروئيد, كم كاري تيروئيد سندروم كوشينگ و بيماري آديسون ايجاد مي شود
اختلالات شرياني
هنگامي كه آلت تناسلي در حالت شل مي باشد, كمترين مقدار خون كه فقط جهت رفع نياز هاي متابوليك است وارد جسم غاري ميشود و سطح گاز هاي خون در جسم غاري مشابه سطح آنها در خون وريدي است پس از تحريك جنسي بطور ناگهاني مقدار زيادي خون شرياني وارد آرتريولهاي متسع مي شود تا تمام سيستم سينوزوئيدي را باز كند و تعادل جديدي در فشار ( حدود 100 ميلي متر جيوه) برقرار نمايد( نعوظ كامل) ; در همين زمان براي حفط نعوظ فقط مقادير آستانه اي جريان خون وارد جسم غاري ميشوند و آن را ترك ميكنند تنگ شدن مجراي شرياني بعلت سخت شدن جدار شريان منجر به افت شريان در شريان هاي كاورنوس و كاهش جريان خون شرياني ميشود كه قادر است فقط بخشي از سيستم سينوزوئيدال را پر نمايد و اين فشار در جدار سيوزوئيد ها جهت مسدود كردن وريد ها كافي نيست اين نارسائي شرياني منجر به نعوظ ناقص يا عدم توانائي در حفظ نعوظ اوليه
مي شود
دارو ها و اختلالات جنسي
اين داروها باعث ناباروري موقتي مي شوند
كتوكونازول- اسپيرينولاكتون- الكل- سايمتدين- داروهاي نشاط آور مثل ماري جوانا- هروئين- متادون-داروهائي كه بعنوان شيمي درماني ضد سرطان به حساب مياد
اما يك دسته ديگر داروها هستند كه روي مراحل جنسي اثر موقتي دارند, يعني هنگام نعوظ يا انزال دلخواه ايجا داختلال ميكنندتمامي داروهاي ضد فشار خون,متيل دوپا- كلونيدين- رزرپين, ميل جنسي رو كم ميكنند داروهاي بتا بلوكر هم ميل جنسيرو كم ميكنند-اسپيرينولاكتون, داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي و مهار كننده هاي منو امينواكسيداز هم ميل جنسي رو كم ميكنند فنوتيازين ها, بنزوديازپين ها, باربيتوراتها ناتواني جنسي يعني همان اختلال نعوظ و انزال ميدن تزكيبات حاوي هورمون هاي زنانه , مثل استروژن و تركيبات ضد هورمون هاي مردانه هم ( مثل سايميدين كتوكونازول سيپروترون استات) باعث ناتواني موقتي ميشن البته الكل و كشيدن سيگار اگر بطور مزمن مصرف بشنخطر آسيب دائمي دستگاه توليد مثل را دارد
بيماريهاي سيستميك و ساير اختلالات
ديابت قندي: ناتواني جنسي در بيش از 25% افراد جوان مبتلا به ديابت و 75% بيماران مسن ديابتي ديده ميشود ديابت قندي روي سيستم عصبي و عروقي اختلال ايجاد ميكند بالا بودن قند خون اثري روي نعوظ ندارد
بيماريهاي كليوي: در 50% بيماراني كه دياليز مي شوند ناتواني جنسي ديده ميشود كه عوامل زير در آن دخالت دارند: كاهش غلظت تستوسترون سرم, نوروپاتي دستگاه خودكار, تسريع بيماريهاي عروقي, مصرف داروهاي مختلف, بدتر شدن بيماري اوليه و استرس هاي رواني در يك مطالعه مشخص شد با پيوند كليه, توانائي جنسي در 75% بيماران بهبود مي يابد
ساير بيماريها: بيماران مبتلا به آنژين صدري نارسائي قلبي و يا بيماراني كه از انفاركتوس قلبي جان سالم بدر برده اند بعلت اضطراب نارسائي شرياني و يا اثرات داروهاي قلبي دچار ناتواني جنسي مي شوند همچنين اضطراب عامل اصلي ناتواني جنسي در بيماران مبتلا به آمفيزم شديد است اگر چه بالابودن فشار شرياني در بين بيماراني كه ناتواني جنسي دارند شايع است ولي تحقيقات نشان داده ناتواني جنسي در بيماران فشار خوني نسبت به گروه كنترل تنها كمي بيشتر بوده است
در اغلب مردها گاه گاهي اشكالات در نعوظ تجربه ميشود ولي اگر مكررا اتفاق افتد، احتياج به درمان دارد ديابت، بالا بودن فشار خون، مشكلات قلبي، عدم تعادل هورموني و مسائل پروستات عوارض بعضي از داروها مخصوصا داروهاي ضد فشار خون و روانگردان، اضطراب، افسردگي و عدم اعتماد به نفس از جمله عواملي هستند كه احتمال اختلالات نعوظ را افزايش ميدهد
واياگرا با شل كردن عضلات آلت تناسلي مردانه باعث نفوذ مقدار بيشتري خون به آن شده و در نتيجه ميزان نعوذ را افزايش ميدهد واغلب براي درمان اختلال نعوذ در مردان مورد استفاده قرار ميگيرد اما موارد مصرف ديگري نيز دارد ، كه با نظر پزشك تعيين ميشود
البته بررسي پژوهشگران ايتاليايي نشان ميدهد در مرداني كه از اين دارو استفاده ميكنند، ميزان هورمون جنسي تستوسترون هم افزايش مي يابد
اين قرص به راحتي و به سرعت از دستگاه گوارش جذب ميشود واياگرا توسط آنزيمهاي كبدي متابوليزه مي شود و كبد و كليه در دفع آن نقش دارند
سيلدنافيل يا واياگرا بهصورت قرصهايي با پوشش آبي رنگ 25 ، 50 ، و 100 ميلي گرمي در دسترس مصرف كنندگان قرار دارد
حتي يك قرص
معمولا سيلدنافيل را به صورت يك قرص در زمان مورد نياز مصرف ميكنند،اينزمان ميتواند از نيم تا 4 ساعت ( و معمولا يك ساعت) قبل از تصميم به مقاربت مصرف شود همزماني غذاهاي چرب همراه اين داروباعث تاخير در شروع تاثير آن مي شود
در مورد اغلب بيماران درمان با قرص 50 ميليگرمي آغاز ميشود البته توجه داشته باشيد حتي در صورت استفاده از واياگرا باز هم جهت ايجاد نعوظ احتياج به تحريكات فيزيكي و ذهني و تمايل بيمار به ايجاد نعوظ وجود دارد
واياگرا داروي نسبتا پرعارضهاي است طبيعتا همه اين عوارض اهميت يكساني ندارند و بر اساس نوعشان حتي ميتوانند با خطر مرگ همراه شوند برخي از عوارض جانبي شايع واياگرا شامل سردرد ،قرمزي و احساس گرما در صورت و قسمت فوقاني بدن، ناراحتي معده، ترس از نور، احساس نبض، آبريزش بيني، احتقان بيني، عطسههاي مكرر ،تغييرات بينائي،آبي رنگ به نظر رسيدن اجسام و اسهال است
از جمله واكنش هاي حساسيتي نسبت به اين دارو ميتوان به احساس بسته شدن حنجره، تورم لبها، زبان و صورت، همچنين پيدايش كهير، درد قفسه سينه و ضربان نامنظم قلب ، گزگز و سنگيني سينه ، بازو يا گردن و فك تحتاني ، تورم پاها ، كوتاهي نفس و احساس منگي طولاني مدت يا شديد اشاره كرد
نعوظ بيش از حد دردناك و طولاني مدت ( بيش از 4 ساعت ) هم از ديگر عوارض اين دارو است
سكته قلبي ناشي از مصرف سيلدنافيل به ندرت در بيماران فاقد سابقه ابتلا به بيماريهاي قلبي- عروقي و بدون مصرف همزمان با داروهاي مستعد كننده مشكلات قلبي- عروقي گزارش شده است
افت فشار خون، آسيب عضلات قلب و ايجاد لخته در عروق نيز با مصرف سيلدنافيل گزارش شده استبهتازگي محققان سازمان غذا ودارو در امريكا تحقيقات گسترده اي را براي بررسي تاثير داروي واياگرا بر ايجاد نوعي كوري شروع كرده اند اين فرم از كوري اصطلاحا نام دارد و اغلب در مردان مبتلا به مرض قند يا مبتلايان به بيماري هاي قلبي كه به اختلال در نعوظمنجر ميشوند ، پديد مي آيد
طبق گزارش سازمان غذا و داروي آمريكا 50 مورد از اين بيماري در مصرف كنندگان واياگرا گزارش شده است امادر مورد اينكه آيا واقعا را نيز بايد از عوارض اين دارو دانست يا نه، بايد گفت هنوز راه نسبتا زيادي براي تائيد يا رد اين مسئله در پيش است
دارو سرگرمي نيست واياگرا را ميتوان به جرات سرشناسترين داروي درمان ناتوانيهاي جنسي در بين مردم دانست اما اطلاعات ناقص در مورد آن موجب مصرف غلط اين دارو و افزايش عوارض جانبي آن شده است؛ چرا كه باورهاي نادرست زيادي در مورد اين دارو كه در بيش از 23 ميليون نفر در سراسر جهان مورد استفاده قرار ميگيرد ، وجود دارد
برخي از داروها در ابتداي توليد خود به منظورهاي ديگري ساخته شده بودند ولي پس از آزمايشها، عوارض جانبي را ايجاد كردند سيلدنافيل كه بيشتر با نام تجاري خود يعني واياگرا شناخته ميشود براي اولين بار توسط شركت دارويي فايزر ساخته و براي درمان آنژين صدري(بيماري قلبي) مورد استفاده قرار گرفت در طي آزمايشهاي اين دارو ديده شد در اثر مصرف، افزايش نعوظ رخ ميدهد از آن به بعد، از 27 مارس 1998 اين دارو به عنوان اولين داروي درمان ناتوانيهاي جنسي در آمريكا استفاده شد
منبع: ایرانیان انگلستان


حلقه ويبراتور:

ویبرا حلقه ویبراتوری است که برای حداکثر تحریک جنسی طراحی شده و به صورت استریل در بسته بندی یکبار مصرف قرار گرفته است با نصب مناسب حلقه ويبراتور یک تحریک ملایم برای آلت تناسلی مرد بوجود می آوردکه به همسر او نیز منتقل مشود این وسیله دارای باطری کوچک و قابل تعویضی می باشد که با به وجود آوردن ارتعاشات ضعیف و ویبره های خفیف موجب افزایش زمان در آقایان و کاهش زمان در بانوان می گردد
حلقه ويبراتور به دوام نعوظ کامل برای مدت طولانی معاشرت جنسی کمک کرده و حتی با استفاده طولانی مدت می تواند به افرادی که ناتوانی جنسی دارند کمک نماید
حلقه ويبراتور به دوام نعوظ کامل برای مدت طولانی معاشرت جنسی کمک کرده و حتی با استفاده طولانی مدت می تواند به افرادی که ناتوانی جنسی دارند کمک نماید

این ابزار زمان اورگاسم در زنان را بسیار پایین آورده و باعث لذت بیشتر و سریعتر در زنان می گردد
این وسیله بدلیل نداشتن عوارض جانبی ، برای افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، فشارخون، دیابت ، کلیوی و که نمی توانند از داروهایی نظیر Viagra و Cialis استفده نمایند، بسیار موثر است
نکته: این مدل جهت هرچه بهتر وسریعتر به اوج رسیدن بانوان معجزه می کند حلقه ويبراتور را می توان با کاندوم و یا بدون کاندوم استفاده کرد
طول عمر باطری بین 25 تا 40 دقیقه است

طریقه مصرف
1 بسته داخل جعبه را پاره کرده و حلقه ویبراتور را در آورید
2 در صورت استفاده از کاندوم ابتدا کاندوم را در محل خود نصب کرده سپس حلقه ویبراتور را همانند شکل روی کاندوم قرار دهید و اگر از کاندوم استفاده نمی کنید کافیست آن را بر روی آلت خود به شرح زیر نصب نمایید
3 حلقه ویبراتور باید در انتهای آلت و بصورتی نصب گردد که قسمت برجسته آن به سمت بیرون بدن قرار گیرد
4 کلید کوچک روی حلقه ویبراتور را در حالت روشن قرار دهید حلقه ویبراتور شروع به ایجاد لرزش های قوی تحریک کننده می کند
لازم به ذکر است که استفاده مکرر از حلقه ویبراتور باعث افزایش لذت در طرفین می شود

هشدار:این محصول هم با كاندوم و هم بدون كاندوم مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد به دليل رعايت مسائل بهداشتي اكيدا توصيه مي شود پس از مصرف كاندوم را در يك دستمال كاغذي پيچيده و سپس درون يك عدد كيسه فريزر قرار داده و دور بيندازيد حلقه ويبراتور در صورت استفاده با دقت و شستشوي كامل و استريل كاملا صحيح بعد از عمل جنسي و نگهداري در محيط كاملا خنك چندين بار قابل استفاده است و قابليت تعويض باطري را هم دارد ( كاندوم فقط براي يك بار استفاده است )

 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی