= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  آذربايجان غربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خراسان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فارس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلستان	 گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه لرستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه قشم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه يزد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آزادشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آستارا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آشتيان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اشكذر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آيت اله آملي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابركوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ابهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اراك گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اردكان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ارسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اروميه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی استهبان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسلامشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اقليد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی امارات متحده عربي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی انار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايذه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايرانشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ايلام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بافت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بجنورد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بردسير گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بروجرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بناب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرانزلي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرعباس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بندرلنگه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهبهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بيرجند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی پارس آباد مغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تاكستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تبريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت جام گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربت حيدريه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تفرش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران پزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران جنوب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران شمال گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تهران مركزي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جهرم گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جيرفت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خاش گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خدابنده گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خمين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خميني شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوراسگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی خوي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دامغان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دزفول گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دندانپزشكي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دهدشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رودهن گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رفسنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زابل گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی  فراهان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فردوس گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فسا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فلاورجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزآباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيروزكوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائم شهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قائنات گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قزوين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی قوچان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كازرون گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كاشمر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كرمانشاه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گچساران گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گرمسار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گلپايگان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لارستان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لامرد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لاهيجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماكو گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماهشهر گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مباركه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی واحد مجازي گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مراغه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرند گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مرودشت گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مشهد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مهاباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مياندوآب گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ميانه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نايين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نجف آباد گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نراق گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نكا گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ني ريز گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی نيشابور گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ورامين گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی همدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ياسوج گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زاهدان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زرندكرمان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زنجان گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساري گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ساوه گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سبزوار گفتاردرمانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سپيدان

بهترین کرج پزشک، جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشک، جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشک، جراح عمومی= بهترین کرج پزشک، جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، جراح لثه= بهترین کرج پزشک، چشم پزشک= بهترین کرج پزشک، خون شناسی= بهترین کرج پزشک، داخلی= بهترین کرج پزشک، روانپزشک= بهترین کرج پزشک،

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی                        

مراکز تشخیصی و  درمانی        تجهیزات پزشکی          مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران                             اطلاعات پزشکان مشهد                     اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طب فکرى بدني" مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی روش درمانى مكمل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گروههاى مذهبى مديتيشن مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی يوگاكارهامرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی روش انعطاف پذير مقابله مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فيلسوف چينى به نام "Tzu Chuang مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی "تائويست ها Taoists مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بوديسممرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی دکتر پاتريشيا نوريس مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی افراد معتاد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مواد مخدر و الکل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی "دکتر هربرت بنسن Herbert Bensonمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کاهش در ميزان کورتيزول مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لاکتات خون مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کاهش در ميزان راديکالهاى آزاد مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کاهش فشار خون مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی كاهش در ميزان کلسترول

 

 


 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

                      


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 

 


Meditation) مديتيشن
مديتيشن يکى از درمانهاى پيشرفته امروزى بشمار مى رود که مى تواند بطور وسيعى تحت عنوان "طب فکرى بدني" طبقه بندى گردد
بسيارى از پزشکان مديتيشن را به عنوان يک روش درمانى جهت پايين آورندن فشار خون و تنفس بهتر مبتلايان به آسم و آرامش بيشتر در اضطراب هاى روزانه توصيه مى کنند در بعضى موارد مديتيشن به منظور يك روش درمانى مكمل در كنار ساير درمانها به بيمار توصيه مى شود
استفاده از مديتيشن براى درمان چيز جديدى نيست بهبودى بوسيله اين روش از دير باز در فرهنگهاى قديم و در سراسر جهان وجود داشته و در اديان مختلف به آن اشاره شده است در حقيقت بطور عملى بسيارى از گروههاى مذهبى مديتيشن را در صورتهاى مختلفى به اجرا در مى آورند و ارزش آن در کاهش درد و افزايش بهبودى سلامت انسان از ساليان گذشته امرى کاملاً اثبات شده مى باشد
امروزه از اضطراب بعنوان شايعترين اختلال روانپزشکى نام برده مى شود و براى بر طرف كردن آن و استرس هايش ، از تکنيکها و روشهاى مختلف داروئى و غير داروئى استفاده مى نمايند
يکى از اين روشهاى درمانى مفيد و رايج براى مشكل اضطراب ، مديتيشن است بطور کلى مراقبه منظم و مداوم حتى اگر تنها چند دقيقه در هر روز انجام شود ، از نظر کاهش تنش ، چهار نتيجه اساسى و حياتى در پى دارد
فرايند توجه کردن را بهبودى مى بخشد
مهار انسان را در پردازش افکار خود افزايش مى دهد
توانايى كنترل هيجانات افزايش مى يابد
به تنش زدايى بدن کمک مى کند
مديتيشن تنها آنچه كه يوگاكارها با نشستن در "دامنه کوههاى هيماليا" انجام مى دهند، نيست بلکه يک روش انعطاف پذير مقابله با استرس ، اضطراب و بسيارى از وضعيت هاى خاص پزشکى است که هر روزه بطور روز افزون " صلح و آرامش داخلي" مارا به هم مى زنند
امروزه به طور نمونه "شرکت هواپيمايى بين المللى پيتزبورگ Pittsburg " يک اتاق بزرگ مديتيشن با محيطى کاملاً آرام، مبلمان راحت و تزئين شده با نقاشيهاى ابر و طبيعت ، فراهم کرده است تا اشخاص و مسافران بتوانند به نحو احسن از اين فرودگاه شلوغ به جايى کاملاً امن و بدور از ازدحام و شلوغى و هياهو پناه ببرند
يک فيلسوف چينى به نام "Tzu Chuang " مبدع روشى از مديتيشن است که در آن چينى ها کاملاً آرام مى نشينند و هيچ حرکتى انجام نمى دهند و در واقع، از طريق فکر نکردن به افکار ناراحت کننده و آزار آور، براى خود يک " ناشتايى فکري" ايجاد مى کنند اين "ناشتايى فکري" که در مديتيشن رخ مى دهد مغز و روح را کاملاً تصفيه کرده و همانند ناشتايى بدنى "گرسنگي" عمل مى كند ناشتايى بدنى و ناشتايى فکرى هر دو کاملاً طبيعى بوده و در واقع يک روش جوان سازى بافت هاى بدن مى باشند که بوسيله خالى کردن بدن و روح از تمام سيگنالهاى ورودى عذاب آور براى مدت چند دقيقه يا چند روز اتفاق مى افتد
"تائويست ها Taoists " عقيده دارند که بوسيله همين ناشتايى فکرى و بدنى مى توانيم به آرامش کامل برسيم
يکى از مذاهب ديگر که در اين روشها تاکيد دارد "بوديسم" است که در مناطق وسيعى از آسياى مرکزى و شرقى پيروان بسيارى دارد
در بوديسم تمرين مديتيشن اساساً امرى واجب در بوجود آوردن تعقل و مهربانى و شفقت در شخص بوده و براى فهميدن و درک حقيقت ضرورى است
با وجود تأثيرات عميق مديتيشن و تاريخچه استفاده از اين روش درمانى ، فقط در سى سال گذشته است که مطالعات علمى در زمينه اثرات کلينيکى مديتيشن در زندگى انسان امروزى انجام شده است
در سال ١٩٦٠ و دهه بعد از آن گزارشات زيادى مى رسيد که حاکى از اثرات يوگا و مديتيشن در هنديهايى بود که مى توانستند بطور خارق العاده اى سطوح هوشيارى و کنترل سيستمهاى غير ارادى بدن خود را تحت کنترل در آورند
اين گزارشات که صحت آنها مورد تاييد دانشمندان بود ، دانشمندان علوم بهداشتى را كه در آنزمان از عوارض دارويى بسيارى از داروها نااميد شده بودند، اميدوار ساخت که مديتيشن يک راه حل با ارزش و ايمن براى کاهش استرس بوده و استفاده از آن بسيار لذت بخش است
دکتر پاتريشيا نوريس از کلينيک Menihger در آمريکا در گزارشى عنوان کرد که افراد تحت مطالعه وى که مديتيشن را اجرا مى کردند ، ايمنى بدنشان در مقابل ايدز و سرطان افزايش پيدا کرده است
همچنين وى اين روشها را براى افراد معتاد به مواد مخدر و الکل آزمود و دريافت کرد که مديتيشن يکى از بهترين روشهايى است که اعتماد به نفس اين افراد را در مقابل ترک مواد مخدر و الکل يارى مى کند
در تحقيق ديگرى در ١٩٩٠ پزشکان و فيزيولوژيست هاى دانشگاه استانفورد اين روشها را روى شش هزار داوطلب اجرا کردند و تقريباً نزديک به همه آنان اذعان داشتند که روشهاى مديتيشن بسيار سودمند مى باشند
"دکتر هربرت بنسن Herbert Benson " متخصص قلب در دانشکده پزشکى هاروارد از مديتيشن به عنوان يک پاسخ آرامش دهنده نام مى برد او کشف کرده است که مراحل مديتيشن با تاثيرات سيستم عصب سمپاتيک (همان سيستمى که شخص را وادار به فرار يا جنگ و گريز مى کند ) مستقيماً در تضاد و تاثيرات متقابل مى باشد
در حاليکه سيستم عصب سمپاتيک مردمک را گشاد مى کند و باعث بالا رفتن فشار خون و تعداد تنفس مى شود، مديتيشن معكوس عمل كرده و باعث پايين آوردن فشار خون و تنش عضلانى مى شود
در عصر ما ، نياز به مديتيشن بيشتر از هر زمانى احساس مى شود براى کسانيکه مايلند در معنويت و مسائل روحى پيشرفت نمايند ، آموزش مديتيشن مفيد است
زيرا مديتيشن سبب مى شود ذهن فرد بهتر و عميقتر به حقيقت يابى بپردازد ، بيشتر و کاملتر معارف لازم را جمع آورى کند ، و به زندگى آزادتر و پربارترى برسد مديتيشن فرد را قادر مى کند که بر حواس خود غلبه نمايد و از بند زمان آزاد شود
تأثيرات مفيد مديتيشن
تأثيرات جسمى
استراحت عميقى که در مديتيشن اتفاق مى افتد ضربان قلب و بار اضافى روى آنرا بشدت کاهش مى دهد
کاهش در ميزان کورتيزول (هورمونى که در هنگام استرس توليد مى شود ) و لاکتات خون
کاهش در ميزان راديکالهاى آزاد توليد شده در عضلات که مى تواند باعث تخريب بافتى بدن شوند ثابت شده است که در اين راديکالهاى آزاد اکنون رابطه تنگاتنگى با پيرى زودرس در بدن دارند
کاهش فشار خون
افزايش مقاومت پوستى
كاهش در ميزان کلسترول ميزان کلسترول بدن رابطه مستقيمى با بيماريهاى قلبى و عروقى بدن دارد
افزايش ميزان هوا در ريه ها که نتيجه مستقيمى بر تنفس آسانتر و بهتر دارد اين اثرات مخصوصاً در بيماران آسمى قابل توجه است
افزايش اثرات بيولوژيک جوانى يک تحقيق استاندارد درباره پيرى که بصورت طولانى مدت در آمريکا انجام شده است، ثابت کرده است که کسانى که بصورت مداوم از مديتيشن استفاده مى کنند (حداقل به مدت ٥ سال ) بطور متوسط ١٢ سال جوان تر از سن همسالان خود هستند

تأثيرات روحى

بهبود روحيات و اخلاق ورفتار شخص در نتيجه مديتيشن ، ارتباطات صحيح مغزى افزايش پيدا مى کند اين کار منجر به درک صحيح شخص در زندگى و بهبود اخلاق و رفتار مى شود
کاهش اضطراب و افسردگى
کاهش تحريک پذيرى
افزايش قدرت يادگيرى و حافظه
افزايش قدرت اعتماد به نفس
افزايش احساس جوانى و حيات
افزايش شور و شادمانى در شخص
افزايش توقع و انتظار در زندگى (اين شاخص مهمى از بهداشت روانى در يک جامعه بحساب ميآيد )

در صورتى كه هر يك از شرايط يا ناراحتى هاى زير را داريد ، مديتيشن ميتواند تا حد زيادى در درمان سودمند واقع شود

١- اعتياد به مواد مخدر و دارو
٢- استرس هاى شديد و مدام
٣- دردهاى مزمن
در يک تحقيق که توسط دکتر کابات زين Kabat Zinn انجام شده است، ٧٢% از بيماران مبتلا به دردهاى مزمن، حداقل به مقدار ٣٣ % پس از يک دوره ٨ هفته اى از مديتيشن تفکرى با کاهش درد مواجه شده اند
٤- حاملگى
کلاسهاى آمادگى براى زايمان بطور معمول همان روشهاى مديتيشن را به زنان حامله آموزش مى دهند اين روشها به بانوان حامله تمرينهاى تنفس عميق به منظور کاهش درد و استرس هنگام زايمان را ياد مى دهند
دردهاى روماتيسمى
تکنيکهاى مديتيشن همچنين يک عنصر کليدى در کنترل درد بيماريهاى روماتيسمى در دانشگاه استانفورد مى باشد
در اين دانشگاه بيشتر از ١٠٠٠٠٠ نفر که از بيماريهاى روماتيسمى رنج مى برند، در يک کلاس آموزش ١٢ ساعته از تمرينهاى شبيه به مديتيشن به عنوان بخشى از يک برنامه کنترل روماتيسم سود برده اند افرادى که آموزش ديده اند پس از آموزش ذکر کرده اند که ٢٠-١٥ درصد در کنترل درد موفقيت داشته اند

٥- سرطان و بقيه بيماريهاى مزمن

دکتر Ainsline Mears از استراليا که يک روانپزشک مى باشد در تحقيق جامعى از بيماران سرطانى نشان داد که درد ٧٣% از کل بيماران مورد مطالعه وى در يک دوره ١٠ ساله کاهش يافته است او همچنين از لحاظ علمى ثابت کرد که بطور کلى ١٠% از اندازه تومور در آنان کاهش مى يابد و ٥٠% در کيفيت زندگى آنان موثر مى باشد
٦- بيماريهاى قلبى

٧- فشارخون بالا

٨- نازايى
افرادى که از نازايى رنج ميبرند ، افرادى هستند که به شدت از افسردگى و اضطراب شکايت دارند در تحقيقات مختلفى که در اين زمينه انجام شده است ، يک عده از اين افراد تحت تمرينهاى relaxation قرار گرفتند
مقايسه اين افراد با افرادى که تمرين نکرده بودند نشان داد که اجرا کنندگان مديتيشن شانس بيشترى براى باردار شدن خواهند داشت
٩- دردهاى قبل از قاعدگى
١٠- سردردهاى ناشى از استرس Tension Headache
١١- فيبروميالژيا Fibromyalgia
١٢- بحرانهاى تنفسى مثل آسم
پايه و اساس تمام بيماريهاى بالا را اضطراب و استرس و افسردگى ، تشکيل مى دهند تکنيکهاى مديتيشن بطور کلى با کم کردن اضطراب و استرس بيماران نقش قابل توجهى در بهبودى آنان ايفا مى کنند ، به شرطيکه اين تکنيکها مداوم و با اصول به اجرا در آيند
انواع متداول مديتيشن چيست ؟
چهار نوع مختلف از مديتيشن وجود دارد
١- مديتيشن TM
٢- مديتيشن Zen
٣- مديتيشن بوديست Budhist
٤- مديتيشن تائويست Taoist
تمام اين روشها در يک چيز مشترک هستند آنها همه در جهت تمرکز روى فکر و آرامش ذهن شلوغ ، اتفاق نظر دارند
اين روشها تحريک را قطع نمى کنند، بلکه بيشتر ذهن شما به يک عنصر شفاف در مغز که مى تواند يک صدا يا يک کلمه و يا يک تصوير و يا يک شخص مشخص باشد ،معطوف مى كند
هنگامى که مغز در نتيجه تمركز روى اين عنصر شفاف ، به احساس آرامش و صلح به حد اشباع رسيد، ديگر جايى براى نگرانى و استرس وجود نخواهد داشت
بر طبق نظريات "خوان بوريسنکو" که يکى از پيشگامان طب فکرى بدنى در مديتيشن است، مديتيشن مى تواند بطور وسيعى مغز را راهنمايى نمايد و اين راهنمايى در تضاد متقابل با خاطراتى است که در گذشته مغز را بطور کامل اشباع کرده و عامل بروز استرس مى باشند از نظر خوان بوريسنکو مديتيشن بطور کلى باعث حرکت و پرواز فکر مى شود
طبقه بندى مديتيشن
١- مديتيشن تمرکزى Meditation Concentratiun
٢- مديتيشن تفکرى Mindfullness Meditation
١- مديتيشن تمرکزى
اين عمل دقيقاً شبيه زوم عدسى در دوربين عکاسى مى باشد در عکاسى ما روى يک تصوير "زوم" مى کنيم، به همين شيوه در مديتيشن روى يک تصوير ، صدا و يا تنفس تمرکز مى کنيم
آسانترين و ساده ترين روش براى اين نوع مديتيشن آن است که بطور آرام بنشينيم و روى تنفس خود دقت کنيم
بطور کلى اجراکنندگان يوگا و مديتيشن عقيده دارند که يک ارتباط مستقيم بين ريتم تنفس و فکر شخص وجود دارد براى مثال هنگامى که يک شخص عصبى ،‌ وحشتزده و مضطرب است تنفس شخص کوتاه و سريع مى شود از طرف ديگر، هنگامى که فکر آرام است، تنفس منظم و عميق است
نتيجتاً تمرکز روى تنفس آنرا آرام و عميق تر مى سازد و باعث آرام بخشى فکر مى شود
٢- مديتيشن تفکرى
اين نوع از مديتيشن ، با افزايش دقت روى حواس همراه است
در اين روش بدون لزوم به فکر کردن ،اطلاعات دريافتى از حواس پنجگانه و افکار ناراحت کننده ديگر از جلوى ذهن انسان رژه مى روند و شخص در حاليکه آرام نشسته است ، بدون انجام فعاليت خاصى، شاهد اين رژه و تخليه فشارها وارده به ذهن و حواس پنجگانه خود خواهد بود
نكاتى كه بايد در انتخاب روش مديتيشن در نظر گرفت
هر فرمى از مديتيشن قدرت بهبودى متمايزى از نوع ديگر دارد ، ولى انواع مديتيشن براى هر شخصى نمى تواند مفيد باشد و خطرات مخصوص به خود را بدنبال خواهد داشت
دانستن اينکه چه نوع مديتيشنى براى چه شخصى مى تواند سودمند باشد ، هنر شخص اجرا کننده و دستور دهنده خواهد بود
بطورکلى از تجويز تمرينهاى تمرکزى به افرادى در تست واقعيت (Reality test) نتيجه مطلوب بدست نياورده اند و قوياً دچار افكار پارانوييدى هستند ، بايد اجتناب گردد
افرادى که اضطراب فراگير و عمومى دارند، همچنين بايد از مديتيشن تمرکزى بپرهيزند چه ممکن است اين نوع مديتيشن اضطراب آنان را افزايش دهد
دوره هاى طولانى تمرينهاى مديتيشن مثلاً مديتيشن تفکرى در افراد حساس و مستعد به پسيکوز حاد نيز نبايد انجام شود
احتمالاً بهترين راه مديتيشن در اينگونه افراد آن است که همراه با دوستان و آشنايان بيمار تمرينهاى مختصر و نه طولانى در محيطى آرام صورت پذيرد
تکنيکهاى مديتيشن
تکنيکهاى بسيارى براى مديتيشن وجود دارد بعضى از اين تکنيکها بسيار ساده هستند و بعضى از آنها بايد توسط مدرس مجربى آموزش داده شوند ما سعى مى کنيم که تکنيکهاى ساده را به زبانى ساده تر براى شما آموزش دهيم
توجه داشته باشيد که بعضى اثرات ناخواسته مديتيشن همانطور که در بالا توضيح داده شد ممکن است به سراغ شخص بيايد
بنسون چهار عنصر عمده و اساسى در مديتيشن را به صورت زير تعريف مى كند
١- جايى آرام براى مديتيشن
جايى آرام و بسيار راحت براى تمرين مديتيشن مثل جايى براى راحت خوابيدن و نشستن که بطور فزاينده اى باعث استراحت عضلات بدن باشد مورد نياز است
بعدها ممکن است شخص در محيط شلوغترى اينکار را انجام دهد ، ولى در ابتدا بايد اين جاى آرام به سهولت در دسترس باشد
٢- يک وضعيت راحت
وضعيت راحت براى بسيارى از تکنيکهاى مديتيشن ضرورى است
وضعيت کلاسيک در بسيارى از تکنيکها اين است که مهره هاى پشتى بايد صاف و مستقيم باشد بسيارى از مردم که دچار مشکلات کمرى هستند ممکن است در ابتدا دچار مشکل شوند
مهره هاى بدن بايد نيروهاى مختلف بدن را بدرستى در بين تمام عضلات تقسيم کرده ، بطوريکه عضلات دچار کشش نشوند وضعيت نشسته بهتر از خوابيدن به پشت است اين بخاطر آن است که وضعيت خوابيده به پشت حرکات قبل از خواب را در شخص تقليد کرده و ممکن است شخص به خواب رود
اگر شخصى هستيد که در وسط روز عادت به خواب نداريد ، بهتر است بصورت يکطرفه و خوابيده به پهلو روى مبلى راحت دراز بکشيد
در مديتيشن مكتب شرق ، شخص نشسته و زانوها با هم متقاطع کرده و کف پا را به سمت بالا قرار مى دهد اين وضعيت بهترين موقعيت براى مديتيشن است ، در اين حالت دستها و پاها بصورت قرينه و موازى قرار مى گيرد
بدين ترتيب شخص بيشترين شانس را براى تمرکز و انجام اعمال مديتيشن خواهد داشت
اين روش نشستن و تمرکز کردن براى کسانى که با آن غريبه هستند در ابتدا دردناک بوده و مشکل مى باشد حتى براى کسانى که نمى توانند بنشينند و مايل به انجام حرکات مديتيشن روى صندلى هستند ، حرکاتى بنام Egyptian Meditation وجود دارد
در بعضى از روشهاى مديتيشن ، اين اعمال با چشمان بسته صورت مى گيرد و گاهى با چشمان باز
٣- يک موضوع براى تمرکز و توجه روى آن
براى تغيير جهت توجه به درون و نگهدارى و مراقبت از آن ، در اينجا لازم است توجه را بر يک محرک ثابت جلب و متمرکز کرد مثل يک لغت ٥ صدايى که به طور تکرارى از حفظ خوانده شود
در افراد غير مذهبى اين لغت مى تواند لغتى به معناى "صلح و آرامش " باشد و در افراد مذهبى اين لغت و يا گفتار مى تواند از کتاب مقدس آنان و با يک عبارت و يا دعاى مشهور انتخاب شود در هر صورت اين انتخاب اگر همراه با موزيکى آرام بخش باشد ترکيب آنها ايده آل خواهد بود
٤- سعى در حفظ توجه و تمرکز
نکته مهم اين است که وقتى با افکار پريشان مواجه مى شويد و توجه شما مشوش مى شود ، دچار اضطراب نشويد ، هر وقت ذهن شما از توجه خاص روى محرکى که قبلاً ذکر شده منحرف شد، دوباره توجه تان را به آن جلب کنيد
مطالعات زيادى در مغز صورت گرفته که وجود اين افکار همراه با موزيک ، اثرات آرام بخش بسيار زيادى داشته و شخص مى تواند به اثرات فيزيولوژيک سودمند آن دست يابد
يک مديتيشن ساده
اين تکنيک بسيار ساده بوده و باعث پاسخ آرام بخش خوبى در بدن خواهد شد سعى کنيد اين روش را بصورت منظم به عنوان يکى از برنامه هاى دراز مدت خود قرار داده و به مدت ٢٠-١٠ دقيقه هر روزدر زمان مشخصى ترجيحاً قبل از صبحانه انجام دهيد
يک نقطه آرام را انتخاب کنيد ، بطوريکه توسط مردم و يا تلفن تمرکزتان بهم نخورد
بطور آرام در اين نقطه و در وضعيت بسيار راحت بنشيند
هر گونه عامل مزاحمت آميز را در طول زمانى که نشسته ايد از خود دور سازيد
خود را ملزم سازيد که در اين زمان مشخص اين اعمال را انجام دهيد
يک لغت يا يک جمله کوتاه که در خانواده شما ريشه دارد و يا با اعتقادات شما هماهنگى دارد انتخاب نماييد
چشمان خود را ببنديد، اين به تمرکز شما کمک مى کند
عضلات خود را به ترتيب از سر به پا آرام و ريلکس کنيد اين اعمال رشته ارتباطات يک فکر مغشوش و مشوش را با عضلات قطع مى کند
نفس عميقى بکشيد سعى کنيد افکار مشوش را با بازدم خود بيرون نماييد
سعى کنيد در تنفسهاى عميق عضلات تک تک بدنتان را شل و آرام سازيد
اينکار را به ترتيب از گردن ، چانه ها ، چشمها ، شانه ها و بازوها و دستها و عضلات قفسه سينه ، پشت بدن ، کمر ، شکم و لگن و باسن و پاها انجام دهيد
در ضمن تنفس آرام ، لغت مخصوص را تکرار نماييد و يک بازدم عميق انجام دهيد
يک رفتار منفعل را در پيش گيريد از اينکه چقدر بهبود پيدا مى کنيد اصلاً نگران نباشيد و هر زمان که افکار نگران کننده به شما هجوم آورد مرتب کلمه خوب و يا OK را تکرار کنيد
اين اعمال را براى ٢٠-١٠ دقيقه انجام دهيد ممکن است چشمان خود را باز کنيد و زمان را کنترل نماييد، ولى هرگز از ساعت زنگ دار استفاده نکنيد
پـس از اتـمام وقت يک تا دو دقيقه در حالت چشم باز و چشم بسته بنشينيد ، ولى هرگز به مدت يک تا دو دقيقه پس از مديتيشن نايستيد
اين اعمال را براى ٢ بار در روز برنامه ريزى کنيد

مديتيشن در هنگام پياده روى
بر طبق گفته هاى دکتر جان کابات زين ، مدير گروه کنترل استرس در دانشگاه پزشکى ماساچوست ، يک راه عملى براى بوجود آوردن هوشيارى در زندگى روزمره انجام اعمال مديتيشن در هنگام پياده روى است
انجام اين ورزش با تمرکز در هر بارى که پا زمين را لمس مى کند شروع مى شود و با تمرکز خيره شدن چشمها در نقطه اى مقابل چشمها ادامه مى يابد
اين روش بايد همراه با بيرون ريختن افکار به محيط در هنگام قدم زدن در هر بارى که پا زمين را احساس کرد انجام گيرد
در اين روش شخص مديتيت کننده بايد به چيزى فکر نکند و همواره سعى کند که افکار خود را همراه با هر قدم زدن به بيرون تخليه نمايد اين اعمال مى تواند دو بار در روز هر بار به مدت ٢٠ دقيقه اجرا گردد
تکنيکهاى تفکرى مديتيشن Mindfillness Meditation (VIPASSANA)
در مديتيشن نوع تمرکزى يا مانترا (Mantra) شما روى يک کلمه يا روى تنفستان تمرکز مى کنيد و ذهن خود را از هر فکرى خالى كنيد
اين تخليه فکر و تصفيه آن چيزى است که همه در مديتيشن دنبال آن مى گردند
اما نوع ديگرى از مديتيشن وجود دارد بنام VIPASSANA که برگرفته از نام يک بوداييست است و آن در واقع هنر آگاهى و هوشيارى کامل و عميق از لحظة حاضر است
اين روش يک احساس تجربه کامل از لحظة حاضر است که چه واقعه اى در حال رخ دادن است
اين نوع مديتيشن کمک مى کند که تمام اشکال مزاحمت آور و صداهاى خارج از محيط بدن به حداقل رسيده و افکار آزار دهنده که در همه ما و در هر لحظه وجود دارد ، کاهش يابد
مديتيشن در واقع تکنيکى براى از بين بردن اين افکار اضطراب آور است
نکته اينجاست که مقدار تمرکز و تفکرشما نيست که اهميت دارد ، بلکه چگونگى رسيدن به اين تفکر، مهم و ارزشمند است
کيفيت آگاهى شما در هر لحظه به اين ترتيب افزايش مى يابد و شما به عنوان "شاهدى ساکت" و بدون قضاوت و کاملاً منفعل و در عين حال تاثير گذار محسوب خواهيد شد
به تدريج مديتيشن به شما ياد مى دهد که اطلاع لحظه به لحظه از واقعيت (همان چيزى که در نوع اخير مديتيشن تمرين مى کنيد ) پاسخى به اين واقعيت است که از لحظه اكنون بدون فکرو انگيزه و قصد قبلى با تاثير بيشتر بهره مند شويد
دو نوع مديتيشن تفکرى وجود دارد
مديتيشن غير رسمى (Informal Meditation)
در اين روش که بطور مثال در کلاس درس دکتر کابات زين DrKabbat Zhinn انجام مى شود هر کدام از دانشجويان يک "کشمش" در دست گرفته و از آنها خواسته ميشود که آنرا بخورند
بطور معمول مردم بصورت "مشت مشت" از کشمش استفاده کرده و در عرض چند ثانيه آنرا مى بلعند !! بدون آنکه بطور کامل از مزه آن آگاهى داشته باشند البته اينکار به صورت غير ارادى و معمول از بين مردم انجام مى شود
اما اين روش کاملاً متفاوت است از تمرين کننده ها خواسته مى شود که با نگاه کردن به کشمش و توجه به آن شروع کنند نگاه به وزن ، شکل ، رنگ ، قوام کاملاً بدقت صورت مى گيرد ، پس از زمانى حدود ٥ دقيقه کشمش درون دهان گذاشته شده و به آرامى زبان نسبت به احساس کشمش آنرا مورد آزمايش قرار مى دهد پس از تست اوليه بوسيله زبان به آرامى جويده شده و مزه و قوام آن در همان زمان بايد مورد توجه کافى قرار گيرد و سپس دست آخر بدقت بلع شود
اگر در هر کدام از کارهاى روزانه ، مثل شستن ماشين نوشيدن يک فنجان چاى يا به اين ترتيب عمل شود لحظات شيرين زندگى را با خود همراه با مديتيشن به ارمغان خواهد آورد

منبع سایت روان یار

يوگا يکى از مکاتب فلسفى عرفانى رايج در هند است که مبتنى بر آداب خويشتن دارى، ورزش بدنى و ذهنى مى باشد هر يک از مکاتب بنا به روش خود تزکيه نفس و اصول اخلاقى را به پيروان خود تعليم مى دهند اين مکاتب فهرست وار عبارتند از
١- مکتب نيايه به معنى آنچه که فکر را به نتيجه هدايت کند و اين مکتب منسوب به حکيمى است به نام اکش پادگوتم
٢- مکتب وى شيشکا که اين نام مأخوذ از کلمه وى شيشه به معنى خاص است و اين دو مکتب نماينده روش تحليلى فلسفه اند
٣- مکتب سانکهيا که مبتنى بر دوگانگى وجود است و يکى از مکاتب فلسفى بعد از ويدانت است
٤- مکتب جوک يا يوگ، که به معنى اتحاد است و به تفصيل درباره آن صحبت مى شود
٥- مکتب پورواميمانسا که مکتب آداب و مناسک هندو است و اساس آن بحث و تجسس در دارما است که تکليف و وظيفه است
٦- مکتب ويدانت که به معنى مقصد بيد (ويد) است و در وحدت وجود سخن مى گويد
يوگا يکى از مکاتب فلسفى عرفانى هند و مبتنى بر آداب خويشتن دارى، آموزش هاى جسمانى و ذهنى است
مواجهه با رنج، مشقت، ناکامى و نادانى از مباحث عمده در يوگاست
يوگا يک روش فلسفى - کاربردى در فهم و درک مسائل وجودى، مراتب ذهنى، ريشه هاى رنج و متعادل سازى و رفع آنهاست

مبانى آئين يوگا
يکى از مبانى يوگا مبحث رنج است، جهان ديرى است فانى مملو از ناکامى و مشقت، جسم جايگاه رنج است و حواس و ادراکات حسى رنج آفرين اند و لذايذ نيز آبستن ناکامى و اندوه اند، لذا همه چيز براى انسان فرزانه در جهان ادراکات حسى رنج آور است، پس بايد به هر نحو خود را از اين رنج آزاد کرد
راه آزادى در مکاتب هندى به طرق گوناگون حاصل مى شود، در نياياسوترا توسط شناخت درست مقولات شانزده گانه و روش استدلالى حاصل مى شود در وى شيشکا به کمک تفکيک و شناخت مقولات ششگانه بدست مى آيد در سانکهيا توسط شناخت تفکيکى بين روح و ماده حاصل مى شود و در ودانتا به وسيله اشراق وردماسوى الله کسب مى گردد
در يوگا توسط تميز حق از باطل و روح از ماده که در اين جهان بر اثر مشارکت ظاهرى بصورت واحد جلوه مى کنند بدست مى آيد دوم مبحث نادانى است، پيوند روح و ماده بر اثر عدم شناخت تحقق مى يابد و مادام که نادانى وجود دارد زايش دوباره خواهد بود و انسان در گردونه باز پيدايى اسير است
نادانى در حقيقت عدم تشخيص روح از مراتب ذهنى است، مانند اينکه مى پنداريم من مى دانم، من رنج مى برم و من مى فهمم و کلمه من را به روح يعنى پوروشا نسبت مى دهيم و اين خود نادانى و توهم است به عبارت ديگر نادانى پيوند روح با عقل است و عقل مخزن تأثرات و ترکيبات ذهنى و تجارت پيشين است به عقيده وياسا عقل متکى بر تاثرات ناشى از نادانى است و به نتيجه کار خود که نمايش روح است، دست نمى يابد
از اين رو دوباره با همان وظيفه ظاهر مى گردد اما در صورتى که عقل به نتيجه کار خود که هدفش اظهار و نمايش روح است نائل گردد از وظيفه خود فارغ مى شود و از نادانى رهايى مى يابد و ديگر بار بوجود نمى آيد
با توجه به شناخت علت نادانى و اينکه ريشه و منشاء درد و مشقت بى پايان است، يوگا به جنبه هاى علمى اين موضوع مى پردازد و معتقد است که تنها فلسفه اولى قادر به رهبرى و نجات انسان از چرخه حيات نيست و به همين دليل آداب و فنونى ضميمه اين فلسفه مى نمايد تا آگاهى که تاکنون صرفاً از طريق تعقل ادراک مى شده فعليت يابد و به واسطه آميزش اين معرفت به سرشت خويش وجدان و مخزن تأثرات ديرينه را نابود سازد و آگاهى ديگر و شعورى برتر را جايگزين سازد، هشيارى عاليترى که عقل را بدان راه نيست و استدلال از درک آن ناتوان است
پس هر ديدگاه فلسفى براى تحقق انديشه ها بايد به رويه هاى علمى رياضت و ورزش خاص آراسته گردد

تاريخ پيدايش مکتب يوگ
هنوز به خوبى روشن نشده است که فنون و آداب يوگ اولين بار به وسيله چه کسانى تدوين و بکار برده شده، تاريخ پيدايش يوگا را کهنتر از زمان تدوين کتاب يوگا سوترا مى دانند تا آنجا که در اساطير و افسانه ها اين تعليمات را به خدايان هندى (مظاهر احديت) نسبت مى دهند، اما اتفاق رأى محققين بر اين است که حکيم و فيلسوف هندى (پاتانجلي) مبانى آئين يوگا را در رساله خود به نام يوگا سوترا (Yoga Sutra) تدوين کرده است
ترجمه، تفسير و تدوين يوگا سوترا از لحاظ تاريخى به دو قرن قبل از ميلاد مسيح نسبت داده شده هر چند آراء ديگرى درباره پيدايش و نگارش اين رساله وجود دارد به عقيده ياکبى و کيث اين اثر در سده هاى سوم الى پنجم ميلادى نگاشته شده زيرا در اين رساله به تيره ماهاياناي بودائى اشاره شده است اما داسگوپتا (Dasgupta) در خصوص نظريه ياد شده معتقد است که غرض از مکاتب بودائى که در يوگا سوترا بدان اشاره شده مکاتبى است که به اصالت ذهن معتقد بودند مانند مکتب ويجينياناوادا آئينى که بنيانگذار اصالت خلاء جهانى بود
و متحمل است مقصود مکتب قديمترى است که پيش از تکوين و ايجاد مکاتب فوق موجود بوده است داسگوپتا در تحقيقات خود در زمينه يوگا به کتاب ابوريحان بيرونى به نام پتنجل الهندى فى اخلاص من المثال که ترجمه عربى يوگا سوتراى پاتانجلى است اشاره کرده و پس از تجزيه و تحليل و مقايسه آن با يوگا سوترا به اين نتيجه رسيده است که ترجمه حکيم ابوريحان بيرونى از روى متن ديگرى بوده که در آن مبانى پاتانجلى تا حدى تغيير کرده و تمايل به يکتا پرستى در آن مشهود است و به نظر داسگوپتا رساله بيرونى معترف تحولى است که به واسطه آن يوگا سوترا وارد مجراى تازه اى شده که به سهولت مى توانست منجر به مکاتب ودانتا و شيوايى و حتى تانترا گردد
در گيتا يوگا، معانى مختلفى دارد و معنى کلى آن بنظر داسگوپتا از ريشه (Yuj) به معنى پيوستن است و چون پيوستن به امرى مستلزم گسستن از امرى است لذا پيوند با يوگا منجر به جدائى از تعلقات عالم و تجرد از عالم ماده و ضمائم آن تعبير مى شود
اما در گيتا يوگا به مفهوم حذف و قطع مراتب نفسانى نيست بلکه اتصال به بارگاه ارزلى است که با پيروى از روشهاى يوگا از جمله کارمايوگا طريقت کردار و تکاليف شرعى و ديانايوگا روش مراقبه و معرفت تحقق مى يابد طريقت يوگا در گيتا به عنوان راه ميانه مطرح است
برخى از پژوهشگران تاريخ تدوين اين علم کهن را به دو قرن قبل از ميلاد مسيح نسبت داده اند
برخى تعاليم يوگا را به خيلى قبل از اين تاريخ نسبت مى دهند تا آنجا که در اساطير و افسانه ها اين تعليمات را به مظاهر احديت نسبت مى دهند
يو گا از ريشه کلمه سانسکريت (Yuj) به معنى اتحاد گرفته شده و آن اتحاد و هماهنگى بين تن و روان و نيروهاى مثبت و منفى وجود انسان است
در گيتا آمده است يوگا براى آن کس که در خوردن افراط مى کند ميسر نيست و نه براى آن کس که از خوردن پرهيز مى کند، نه مناسب حال کسى است که بسيار مى خوابد و نه مناسب کسى که شب زنده دارى مى کند، اما براى آن کس که در خوراک و تفريح و خواب و بيدارى معتدل است يوگا راه انهدام کلية مصائب است
اين روش ميانه يوگا در گيتا با روش يوگاى کلاسيک پاتانجلى متعارض است زيرا در يوگا سوتراى پاتانجلى کمتر به نيازهاى طبيعى انسان توجه مى شود و انسان را مقيد مى سازد خلوت به درون نگرى، خودکاوى و قطع مراتب ذهنى و نفسانى گزينى، سکون و اعتکاف را جايگزين تحرک و فعاليت اجتماعى مى نمايد
اين نوع يوگا فراتر از اخلاقيات بشر عادى و وراى ارزشهاى جارى جوامع سير مى کند و کمتر به عواطف انسانى و عشق و محبت ارتباط دارد

يوگا چيست ؟
يوگا از ريشه کلمه سانسکريت (Yuj) گرفته شده و بمعنى اتحاد است و هنوز در زبان لاتين بصورت کلمه (Yungr) باقى است اتحاد بين تن و روان، بين نيروهاى مثبت و منفى وجود انسان، بين جريانات (Yin) و (Yang) اتحاد بين نيروى پرانا و آپادانا، اتحاد بين نيروى مثبت خورشيدى و نيروى منفى ماه
مترادف همين کلمه در زبان انگليسى (Yoke) است که بمعنى آلت يا وسيله اتحاد است
در زبان فارسى کلمه يوغ به معنى وسيله اتحاد است و آن چوب مخصوصى است که به گردن دو گاو مى بندند تا از ترکيب قدرت آنها در شکافتن زمين و شخم زدن استفاده کنند لذا يوغ که بمعنى قيد است ابزارى براى وحدت نيروى دو موجود و يوگا نيز روشى است که نيروهاى مثبت و منفى و جنبه هاى جسمى و روانى انسان را نخست پرورش داده شکوفا مى سازد و سپس بين ايندو اتحاد و توازنى برقرار مى کند که در سايه آن فرد بر خويشتن حاکم مى شود و خوديت خويش را باز مى يابد و از تنهايى و سرگردانى در اقيانوس متلاطم جوامع بشرى به سکون و آرامشى مى رساند که توفان حوادث و فشارهاى خرد کننده عصبى او را از خط تعادل خارج نساخته آرامش او را بر هم نميزند
يوگى کسى است که آرامش درونى او را ناهمواريهاى زندگى نتواند بر هم زند کسى است که هستى اش بر شخصيت عالى استوار است
يوگى کسى است که وجود خود را فتح کرده باشد
يوگى کسى است که قدرتهاى باطنى اش با دانش و معرفت خارج از جهان مادى سيراب شده است
يوگى کيست ؟
يوگى کسى است که وجود خود را فتح کند کسى که آرامش درونى او را، سرما و گرما، اندوه و شادى، احترام و توهين نتواند برهم زند، کسى که هستى اش بر شخصيت عالى استوار است و قدرتهاى باطنى اش با دانش و معرفت خارج از جهان مادى سيراب شده، احساس بزرگ او به خاک و طلا يکسان مى نگرد
آرى يوگى، کسى که از تعليمات مکتب يوگ سرشار است، چنين شخصيتى است
در جهان پرآشوبى که اکنون ما زندگى مى کنيم مشکلات بى حد و حصرى وجود دارد که ناشى از کثرت جمعيت، عدم هماهنگى افکار و انديشه ها، مسائل اقتصادى، شغلى، تحصيلى، خانوادگى و است برخورد انسان با هر يک از اين مشکلات اگر با خامى و عدم آمادگى قرين باشد موجب گسيختن تعادل روانى در فرد خواهد شد
پاتانجلى مفسر يوگا در رساله خود (يوگاسوترا) مى گويد يوگا حذف مراتب ذهنى است که شامل مراتب عقلى و نفسانى نيز مى گردد و درباره تموجات ذهنى مفسر سوتراهاى پاتانجلى مى گويد خاصيت واقعى ذهن حالت وصال مطلق است و مراتب ذهنى عبارتند از ١- پراکندگى، ٢- پريشانى و گسيختگى، ٣- قرار يافته، ٤- متوجه به چيزى واحد و ٥- کاملاً خاموش
حالات يک و دو وضعيت ذهنى کليه افراد است و مرتبه سوم زمانى حاصل مى شود که نيروى ذهنى شخص متوجه مطالعه و تحقيق است و مستلزم ورزش ذهنى مانند حل مسئله رياضى، دو مرتبه آخر که تمرکز ذهنى در شى واحد است و آرامش مطلق از جمله مراتبى است که در اثر تعليمات يوگا حاصل مى شود و اين معرف حالات و شعور خاصى است که با شعور عادى ما متفاوت است و بدان نمى رسيم مگر بمدد رياضت و ورزش ذهنى
هدف واقعى يوگا از بين بردن منيت و شخصيت کاذب ذهنى است و براى نيل بدين منظور مقرراتى دارد که بر خلاف خوى و خصلت غريزى انسان فرمان مى دهد
اين دستورات منجر به تمرکز قواى ذهنى در نقطه اى واحد مى گردد که هر چند رسيدن به آن مرحله دشوار است اما بمدد و دستورات و ورزشهاى خاص يوگا قابل دسترسى است پاتانجلى در مورد آداب يوگ که منجر به آزادى روح و فنا فى الله مى گردد نظراتى دارد از جمله
بزرگترين مانع يوگى در نفس کشى و رسيدن به درون نگرى و انهدام امواج ذهنى همين تأثرات ذهنى ضمير ناخودآگاه است، تأثرات ذهنى که خود محصول تأثرات و کردار پيشين است به نوبه خود مى تواند انگيزه پديد آوردن کردار و مراتب ذهنى ديگرى باشد و در واقع دايره اى از تسلسل علت و معلولى بوجود آورد، نفس در زندگى همواره بيقرار و مشوش است زيرا به رنجهاى پنجگانه زير گرفتار است
١- جهل و اشتباه فانى (غير ابدي)
٢- خطاى تشخيص در اينکه فرد خود را با بدن و خرد يکى بداند
٣- علاقه به لذايذ
٤- تنفر از اشياء نامطبوع و ٥- عشق غريزى به حيات و ترس از مرگ از مشخصات برجسته يوگ انضباط و نظم عملى است که به وسيله غلبه براميال و تسلط بر حالات ذهنی به دست می آيد
يوگا در معناى عميق يک حرکت کمال گرايانه براى پيوستن به بحر بيکران هستى و غوطه خوردن در امواج فيض الهى است
مراحل و روشهاى مختلف يوگا
يوگا فلسفة عظيمى براى بهزيستى است از اهداف کلى آن مى توان به موارد زير اشاره کرد
داشتن اخلاق نيکو، داشتن ارتباط صحيح با خود و ديگران
آموختن دروس اجتماعى و اصول بهداشت ذهنى
صلح و دوستى نسبت به ديگران
پاکسازى ذهنى و تعالى معنوى
از مشخصات بر جستة فلسفه يوگ انضباط و نظم عملى است که به وسيله غلبه بر اميال و تسلط بر حالات ذهنى بدست مى آيد و اين طريقه داراى هشت رکن است که عبارتند از
١- ياما (Yama) تعليمات و آيين رفتار اجتماعى شامل
الف- آهيمسا(Ahimsa) آزار نرساندن فيزيکى و روانى به ديگران و ايجاد روابط دوستانه با ديگران
ب- ستيا (Satya) صداقت، راستگويى و امين بودن
ج‌- آپرى گراها(Aparigraha) حسود و کم بين نبودن
د- استيا (Asteya) به حق و حقوق ديگران احترام گذاشتن، پرهيز کردن از دزدى و کلاهبردارى

٢- نى ياما (Niyama) تعليمات و انتظامات فردى شامل
الف- سوچا (Saucha) نظم و انظباط در کارها و امورات، پاکى و بهداشت جسمانى و روانى
ب- سنتوشا (Santosha) قانع بودن، قناعت و انتظارات متناسب داشتن
ج- تاپا (Tapa) آرامش، شجاعت و قدرت تحمل مشکلات زندگى
د‌- سواديايا (Svadhyaya) شناخت تواناييها و ضعفهاى خود خود شناسى
ه- ايشورا پرانيدانا (Isvara-Pranidhana) رضاى تسليم در مقابل خداوند

٣- آسانا (Asana)
تعليمات يا انتظامات جسمانى شامل نرمشها و حرکات جسمانى يا علم سالم سازى و متناسب سازى بدن است آساناهاى يوگا طورى طراحى شده اند که به عضلات، پوست، غدد مترشحه داخلى تمرين داده و کارکرد خوب آنها را باعث مى گردند تداوم در انجام صحيح حرکات ورزشى يوگا بشاشيت، زيبايى، قدرت و انعطاف پذيرى را موجب مى گردد
نکته مهم قابل توجه اينکه براى به دست آوردن اثرات مفيد حرکات يوگا فرد مى بايد اين حرکات را بطور صحيح و متداوم انجام دهد صرفاً حرکات صحيح و تداوم در انجام آنهاست که مى تواند اثرات مفيد و چشمگير جسمانى و روانى به دنبال داشته باشد حرکات ورزشى زيادى در بخش آساناهاى پوگا وجود دارد
در کتاب گرانداسمهيتا تعداد کل اين حرکات ٨٤٠٠٠٠٠٠ ذکر شده است که ٨٤ حرکت به عنوان حرکت مادر و اصلى و بقيه حرکات منشعب از اين ٨٤ حرکت مى شوند يک فرد با توجه به موقعيت خود مى بايد چند حرکت خاص را بطور صحيح هر روز براى حفظ سلامتى روانى تکرار نمايد
٤- پراناياما (Pranayama)
پرانامايا يعنى علم کنترل تنفس براى انتظامات ذهنى اين کنترل بر روى تمام عمليات تنفسى از قبيل دم، بازدم و حبس تنفس مى باشد
چگونه تنفس کردن نقش بسزايى در سلامتى و آرامش روانى دارد اگر تنفس دچار بى نظمى و در هم و برهمى شود، ذهن دچار آشفتگى و اضطراب مى گردد و بر عکس کنترل متناسب تنفس مى تواند ذهن را از پريشانى و اشتغالات بيمار گونه رها ساخته و ثبات و اراده قوى را بدنبال داشته باشد

٥- پرايتاهارا(pratyahara)
پراتاهارا يعنى مرحله کنترل ذهن از خواهشهاى نفسانى وقتى شخص قادر به کنترل ذهن خود از خواهشهاى متنوع و گوناگون ارضاء نشدنى شد و ذهن از اضطرابات، کشمکشها و حرص و ولعها پاک گرديد آنوقت است که ذهن مى تواند سکوى پرشى براى تمرکز عميق و تعالى روحانى گردد

٦- دهارانا (Dharana)
يعنى تمرکز فکر يا جمع کردن کامل توجه روى کار خاص وقتى از تنشها و اضطرابات آزاد و رها گشت، استعدادهاى انسان فرصت تکامل و تعالى پيدا مى کند هر چه تمرکز بيشتر شود قدرت خلاقيت و استعداد انسان نيز بيشتر مى گردد

٧- ديانا (Dhyana)
يعنى خلاء ذهنى يا مديتيشن ذهن ما در طول شبانه روز دايماً در ترافيک افکار گوناگون، تصميم گيريها، خاطرات، خواهشها و غيره بسر مى برد شايد افکار ما لحظه اى هم توقف و آرامش ندارد، حتى هنگام خواب در شب ذهن در حال فعاليت است و از اشتغالات گوناگون رها نمى باشد و ما خوابهاى گوناگونى داريم

اين اشتغالات گوناگون ذهنى انرژى روانى زيادى را صرف مى کنند و ديگر امکان و فرصتى براى رشد ساير فرآيندهاى ذهنى باقى نمى گذارد

وقتى اين ترافيک افکار فرصتى براى رشد يا تخفيف يابد ذهن در سکون و خلاء خاصى قرار مى گيرد و فرصت و امکان براى ذخيره سازى انرژى روانى و رشد تواناييهاى ذهنى باز مى شود که به اين حالت ديانا يا مديتيشن (Meditation) گويند شيوه هاى زيادى براى انجام مديتيشن وجود دارد و بخاطر حساسيت موضوع مى بايد زير نظر کارشناسان دوره ديده يوگا يا روانشناس بالينى انجام گيرد

٨- سمادهى (Samadhi)
سمادهى يعنى مرحله وصل، پيوستن، هماهنگى و همسويى، درک عميق قوانين مسلط و همه گير حيات و طبيعت و يکى شدن با طبيعت ذاتى خود و ذات خداوندى سمادهى آخرين و بالاترين مرحله يوگاست

روشهاى مختلف يوگا
کسى که طالب رسيدن به مرحله سمادهى و پيوستن به بحر بيکران هستى و غوطه خوردن در امواج فيض الهى است براى رسيدن به اين مقصود بايد يک حرکت کمالى را آغاز کند و در مسير معرفت از خود به خود و از خود به خلق و از خلق به حق سفر کند بدين منظور در فلسفه يوگ روشهاى مختلفى وجود دارد که سالک بر حسب استعداد و امکانات ذهنى و بدنى خود مى تواند يکى از اين روشها يا ترکيبى از چند روش استفاده کند
١- گيانا يوگا اتصال و ارتباط با احديت به وسيله علم و معرفت
٢- بهاکتى يوگا رسيدن به مرحله اتصال از طريق عشق و محبت نسبت به جميع موجودات، ادراک تجلى وحدت در کثرت
٣- کارما يوگا طى طريق به وسيله خدمت به خلق و و کار و کوشش در مسير رضايت حق تعالى که در خدمت به خلق نهفته است
٤- مانترا يوگا ارتباط با فيض الهى بوسيله ذکر و تسبيح ذات احديت
٥- هاتا يوگا صعود در مسير معرفت از راه کنترل قواى جسمى و اتحاد نيروهاى مختلف جسم
٦- راجا يوگا رسيدن به حق از طريق کنترل قواى ذهنى و روحى
٧- لايا يوگا فعال کردن انرژيهاى نهفته درونى در کالبد اثيرى و رها کردن آنها در مسير معرفت الى الله
٨- تانترا يوگا فعال سازى انرژيهاى روحى در مسير کاربرد اعمال جنسى به روش خاص براى رسيدن به مرحله اتصال و اتحاد براى رسيدن به مقصود عمل به ترکيبى از روشهاى ياد شده مى تواند در سرعت حرکت باطنى سالک موثر باشد و رهرو را در زمانى کوتاهتر و معرفتى بيشتر به لقاءالله سوق دهد
کرامات يوگيان
در کتاب يوگاسوترا تاليف پاتانجلى به نيروهاى خارق العاده ايکه در اثر انجام تمرکز نيروهاى روحى و مراقبه و سمادهى به دست مى آورند اشاراتى شده است
از جمله اينکه يوگى به تدريج به مراتب آگاهى عالى دست مى يابد و به ذات اشياء پى مى برد و صاحب کرامت مى شود پاتانجلى مى گويد يوگى بر اثر تمرکز نيروهاى سه گانة ضبط حواس، مراقبه و سمادهى قادر به شناسايى مراتب ذهنى ديگران مى شود
از قيد زمان و مکان خارج و به منشاء نخستين نوسان موج آفرينش وگردش اولين موج هستى پى مى برد درباره نفوذ در افکار ديگران اعتقاد بر اين است که چون يوگى به کهنه مراتب ذهنى خويش واقف است، بر اساس تصورات و مفاهيم ذهنى خود مى تواند افکار سايرين را نيز دريابد در واقع ذهن او چون آئينه ايست که افکار ديگران در آن منعکس مى شود
يوگيان قادرند از قلمرو ادراک بصرى و درک معمولى عوام فراتر روند يوگى با تمرکز اين سه نيرو به اسرار کيهان و زمان واقف مى شود 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی