= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  () ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ґی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ǁ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی     ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی     ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی    ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی    ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ () ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی 	 ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ѐ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ    ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی     ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  _   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ( ) ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ӑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی ѐ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ( ) ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ӂ

ј ی ѐ =ی =Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  ی= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی   ݘ = ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  ی= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی   = ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  = ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  Ԙ= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  ی= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی ی= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی Ԙ= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  =ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ј ی یȘ  ی ی- јی یј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘј ی یȘ  ی ی- јی ј ی یȘ  ی ی- јی =ی ی = =ی Ϙی ی=ј ی یȘ  ی ی- јی یی =ǁیј ی یȘ  ی ی- јی ʐ= ی یی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

  مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


       

 

ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ǐییی Ϙ یј ی یȘ  ی ی- јی ی ј ی  ј ی یȘ  ی ی- јی ی ی ییј ی یȘ  ی ی- јی  ی ی Ϙ

 

 


 

 

  ی ی گفتار توان گستر ѐی ј ی ی  

 

 

       بهترین گفتاردرمانی کرجј ی یȘ  ی ی- јی گفتار توان گستر هوشمندј ی یȘ  ی ی- јی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجј ی یȘ  ی ی- јی درمان ناگویایی کودکان کرجیј ی یȘ  ی ی- јی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانј ی یȘ  ی ی- јی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییј ی یȘ  ی ی- јی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان       دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک ј ی یȘ  ی ی- јی سه بعدی محرک مغزј ی یȘ  ی ی- јی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیј ی یȘ  ی ی- јی طیف اوتیسم ј ی یȘ  ی ی- јی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهј ی یȘ  ی ی- јی والدین همراه       =کم توانی ذهنیј ی یȘ  ی ی- јی طیف اوتیسم ј ی یȘ  ی ی- јی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهј ی یȘ  ی ی- јی والدین همراه کودک در جلسه درمانیј ی یȘ  ی ی- јی جلسه درمانی شامل SIј ی یȘ  ی ی- јی تربیت شنیداری ј ی یȘ  ی ی- јی آموزش ذهنیј ی یȘ  ی ی- јی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصј ی یȘ  ی ی- јی کودک کرجی

 


 ی ʐی ی ی Ș ییی - یی ی یȘ  ی ј یی - ǘی

ی یϐیی Ϙ ی ύ ی ʘی

 

Ϙ ύ  - ی - ی ی   ی ی (autism spectrum disorder)  ی ی

 

 

ی SI  - ی یی  - ی -  ǎ ( P.N.F) ی ی ییی - ʐی ییȘ یȘ

 

  ی یی Ϙ ی ی ј ی ی .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

یی  :

siavashataee.com

loknatzaban.org

goftardarmani.com

vazir.org

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

loknatshekan.ir

pff-rhs.ir

karaj-medu.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googleimage.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 


ی
ی (psycholinguistics) ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یѡ ی - ی (یی) ی ǎ ییҘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی䝐 یی یی
ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی ) یی ی ی ǎ ǎ Ԙی ی ی ǎ ی ی یی ی یʡ ی ی Ǎ ی ی ی یѡ ی ژӡ ی ʡ ی ی ی یی ی ˡ ѻ ǡ یی И ϡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی
ی ی ʡ ی یی ی ی یی ی ی ȁی Ǎѡ ی ی ی ی ی ی И یی
ی ییی ی ی یی ی ی ی ی
Ԑ ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی یی ǘ ϡ 18 ی ی
ی ی с ی ی یی : "ی ی ی ی ϡ ی ی ǎ یی یϐیی ϡ ی ی یی یی ی ی ی ǎ ی ی ی ی ی ی"
ی ԡ یϐیی ی ǎ یϡ یϐیی ی ǎ ی ی ی ی Ϙ ی ی ǘ ی ی ǎ ی ی ی ǎ ی ی ϡ ی ی ی ی ی 18 ی ی 50 ǎ ی ϡ ی ی ی ی 350 ǎ یی 600 ǎ ی

ݘ
ی ی ی ی ییی ی ی یی یی ی یѡ یی ی ݘ یی ی ʿ ی ی ݘ Ͽ ی ݘ ԡ ی ی یی ϡ ݘ یی Ԙ یی ی ی ی یی یی ݘ ی ی ǎ ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ݘ Ԙ ی ǘ ی ی ی ی ی ݘ (problem solving) ی یی ی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی
ی ݘ ی ǐ ی ݘ ϡ ی یی ی ی یҡ ی ی ϡ ݘی ی ی ی ی ی ی ی ی : 1953 ی ǁی یǡ ی ی ѐ ϡ ʘی یی ی满 ی ǘ ی ی ی یی ی یϡ ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی یی ی ی ǘ ی 1955 ی ʘ ی ȝی ی ی ی ی ییϡ ی ی 坘 ی ی ی ǘ ʝ ی ییʡ ی ی ی یی ی ȝ ی ی ی ی ی ی Ԙ
ی ی ʘی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی Ԙی ی یی ی یǡ ی یѡ ݘیϿ ǐ ی ϡ ی ی ݘ ی ی ی ݘ ی ی ی ی یی یی ԝ ݘ ی یی Ͽ
ی یی یی ی ی ی Ԙ Ȑیϡ یی ی ϡ ی ی ی یϡ ی Ԙ یی ی ییی ǖ ی یی ی ی ی ϖ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ݘ ϡ ی ی ی Ϙی ی ییϡ ݘ ی ǐ یی ݘ 䝍 ی یی یی یی یی ی Әیی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ݘѿ ی ی Әیی ی ی ی ݘ یی ʐی ی ʐی ݘ ی 䝁ی (ی) ی ژ ی ی ی ݘ ی ی یی ی ی یی ی یی ی یی ی ی ی یی ݘ ی یی یی ی Ԙی ی ݘ


ی
یی ی یی ی ییϡ یی ی ی ی یی ی ݻ ی ی ی ی (linguistic relativity) ی ییی ǁی ی یی یی ی ݘ ی ی ی ی ʝ ی ی ی یی ǘ ی ی یǡ ی یѡ یی ǡ ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی یی یی ی ی ͘ ی ی э ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی И یϡ ی ی И ϡ ی ی ی ȡ ی ی ј ی ی Ͽ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی Ⱥ ی ی یی ی И ϡ ی ی ی ی یѡ ییی یی ی یی ی یی ǎ ی ی ی ی ϡ ی ( یی ی ΁ ی) ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی ǎ ی ǘ ی ǘ یی ی ǡ ی ی ی ǎ ی ϡ ј ی ی ϡ 䝐 ی ی یی ییی ی یѡ ی یی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ǘ یی


ی ǘ
ی ی ی ی ی ی ییی یی ی ѡ ǎی ی یییی ی ی یی یی ǘ ѡ ǎ ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی Ϻ یی ی ǘ ی ی ǎی ی ی ј ی ییی ی یی ییϡ ی ی یѡ ی ی ǎ یی ی یی یϿ
ی ی ی ̘ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی (redundancy) ی ی ی (ی ی ) ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی یی ی ی یی: ی ی یی ی ی یԝیی ی یԝیی ی ی ی ǐ ی ی ǻ یی ی ی ʘی ϡ ی ی یی Ϻ ی ǐ یϡ ی ی ʘی ی ی یی یǡ ی یѡ ی یԝیی ی
ی ی یی یی یǡ یѡ ی ی ی ییی  ییی ی ی ʐی ی ی ی ی ی 50 10000 ی ϡ ی ʐ (ǐ یی ی ی ) ی 200 3400 یϺ یی 3/1 ی ( ی 3/1 ӝی Ԙی ی) ی یȡ ǘی یی ی ϡ ی ی ی ی Ԙ یی ی ǘی ʝ ی ی ǘی ی یی یی یϡ ی ی ǘ ی یی


ی ی
ییی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی یی : ǎ یی ی ی ی یی ی ی ڡ ی ی ی یی ی ѐی یی ی ی ی ی ی э یی ی ی یϐیی ʐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʡ ییی ی јی یی یϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی یی ی 坐یی ییی ǐ ی ییی 㝍 ʡ ی ی ی ѐی ییی یϡ ی ǎ ی یϺ ییی ی Ԙ یی ی یی ی یی یϡ ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ύ یϺ ی ی یی ی ی ی یی ی ی یی ʺ یی ی ی ی ی یی یϡ ی ݡ ی ی ی ی یی ییϡ یѡ ی ی ی یی یی یی یѡ ی ی یی ی ϡ یی ی ی ی Ӂ ϡ Ǎ یی ʡ Ǎ یی ϡ ی ј
1940 ȝ ρی یی ی یϡ ѐ ی ی ی ی ی̐ی ی ち ی ی ی̐ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی یȝی ی ی ی یϡ ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی یϡ یی ϡ ی ی ی ی ی ی یϡ ʘی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ϡ ی ی ӡ ی یی ی ی ی یی ی Ԑ ǡ ی ی ی یϡ ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی јی ی ی ی ی јی یی یی ی ی یی Ϻ ی ی ی ی ی ی یی ی ȘϺ ی ییی ی ی ی ی Ԙی ی ی ییی یϡ ی ی ی̐ی ی ϡ ی ی ی ی ј ی ی یی ϡ یی ی ی ϐی ǘ یǡ ǡ ی ی ی ϐی ی ی ی ی یی ی ʘ ی
یی ی ی ی ی ی ی ی ی̐ی ی ʡ ی ی: ݘ ی ی ی ی ȍ یی ی ی ی ی یی ϐی ی ϻ
ی ی یی یち ی̐ی یی ی یی ی یی ی ی یی ی ی یی ی یی ی ی ی : یی ی ی ی̐ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی یϡ ی ی یی ی ی ی Ӂ یϺ ی یی ی یی ی ی ی


ی ی
Ϙی یی یی ѐ ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی Ϙ یی Ϙ ی ی ی ی ϐی ϡ ی ی ی ی ی䝐 : ی Ϙ ی ی ی ییϿ یϿ ی ی ی ی یی ǐ ییϡ ʿ ی یی یϿ ی ی ی ی یϿ ی Ϙ ی ی ǐ ی ی ی Ͽ
ی یѡ ѐی ییی Ϙی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙی ی ѐی یی ی ی ی ѐ ی ی ی Ȑی ی Ϙ یϐیی ی یϿ ی ی ی یی ی ی ی ی


ی ی
ی ی ی ی ی یی ی ی ա یϐیی ی یϐیی ی ی ی ی یȝی ی ی ǐیی ј ی ی ʡ 䝁یی (ی) یی 䝁یی ی ی ی ی ی ی ی یی ʘی ی Ԙی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ј ی ی ی ڡ ی ی ǘ ی
ی ی ی ی 1861 ی ی ی ی ی ی یӡ Ԙی ی ʘ ی یی ی㝘ی ی ییی Ǎی ϡ یԝیی یی ʘ ϡ ی یی ϡ ǐ ی یϡ ی ی ی یی ی ی ی یی Ǻ یی ی ύ ی ی ʘ ی ی ی یی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی 1861 یی ی ی ی Ϻ ѐ ی ی ҡ ی ی یԝیی ی ی: ی یی ی
ϡ ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی Ԙ یی ی ی ی ͘ی ѐی ی ȝی ی ی ی ی ی㝘 ی ی یی Ȑی ی ی یی ی Ȑیϡ یی ی ʺ یی ی ј ʘ ی ی ( ی ی ǡ ی ) ی㝘 یی یی ی㝘 ی ʡ ҡ ی ی ی ی ی јی ј ی ی ʡ ی
1874 ی ی ǐ ی ی㝘 ȝ ی ی̐ی ϡ ی ѡ یϡ ی ʘ ύ ی ی ی ҡ ی ی ʡ ی یی Ρ ی ی ʡ
ی یϡ ی ی ی ی ی یی ی ی ʡ ی ی ی ی یϡ ی ی ی ј یϡ ی یی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ј ʡ ی ی ی ی ی ییϺ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (localization) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̘ ȝ ρی یییی ی ی ی ی ی ی ی ی یѻ ی ی یی


ǐیی
Ϙ ی ی ییϿ ی ی یی ی ی ی ی ییی ˝یی ی ʿ ی ی ی یϐی ϐی یی یϐی ی ژӡ ی ی ی 䝐 ی ی ی ی ی Ͽ ی یѡ ی یی ǘی ی یی ی ی ʘ ʿ ی ی ʡ ی یییی یی ی ی Ϻ ییی Ϙ ی ی یی ѐ ϡ ی یی ی: ی ی ی یی ییی یѡ ی ی ی ǘی Ϙ ی ی ی یی ی یѡ ییی ی ی ی (ی) ی ʘی ی ی ϡ ی ی ی ʘ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یϐیی ی ی
ی 坐ی ی ѐی Ǎѡ ی ی ی ǘی ѐی ی ی ی یی ی ی ی э ی ѐیی یϐیی ی ی یی ی یԐ یϡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی Ϙ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یϐ ی ی ی یϐیی یی ی
ی ی ی ی یϡ Әی ݘ ییی ی یی Ϙ یϡ Ϙ 䝍 ϡ یی  یԝی ی ی یϐیی ی ی ی ǘ ی ی ǘϡ ی ی ڡ ی ی ǡ یی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی یی ی (language universals) ی یی ی ی ی یԝی ی ʘ ییی ی Әی یی: ی ی ی ی ی ی یϡ ی ѐ ی ی ی یی ی Ϙ یی ی ی ییϡ ǐ یϻ ی Әی یی ی ʡ یی ی ǐیی ی ی یی
ی ی یی ی ی ی یی ʘی ی یی ی ی ی یی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی 捘 یی ی ی ʡ ی ی ی یی Ͽ ی ی ȁی ی ی ʻ ی
ی ی Ә یی ییی ی ј ی ی ی ј ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ҡ یی ی یی ی ی ǡ ی ییϡ ی ی یی ǐ ј یی ʝی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی јی یی ϡ ی یی ی ی یѡ ی یی ی ی јیی یϡ ی یی Ԙ ی ی ј
ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی یʝی ʡ ی یی: ی ی ی ی ی ʡ ی ј ی ی ʐی ی Ϻ ی یѡ ی ی ی ј یی ی ییی ی ϡ ی ی ی ʝی ʝی ی یی (ییʘ) یی ی یییی ی ی ی ی
ی ی Әی ی ʡ ی ی یی یی ی

ی
یی ی ی یی ی (critical period) ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ǐ Ϙ ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ԝیی (imprinting period) ی ی ی یϐیی ی یی ϡ ی ی ی ی ی 䝍 ی ی ی ϡ یϺ ی ǐ Ӂی یϐیی یϡ ی یϡ ی эی ԝیی ی ی ϡ ی ی ј ی ی ی ѡ ی эی ی یی ی یԡ ی یی یی ѐ ی ʐ Ӂ ϡ ǡ ǐэ ی ی ی ی ϡ ی یی
ی Ϙ ی ی یی ԝیی ʡ ی ی یی ی ی یϡ ی ѐ ی یʝی ی ی ی ی ԝیی ی ی ی ʺ یی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ یϐیی ی ی ی ی ی Ϙ ی ʡ ی ی ی ی 350% یϺ یی ی ی یϡ ی ی ی 35% ی Ϙ یϡ یی ی ی 60% ی ییی ی یϡ یی ۡ ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی㝘 ی ی ییϡ ی ی ј یʝ ی ی یی ی㝘 یی یی ی ی ی㝘 ی یی ی㝘 یی ی ی Ϙ ϡ ی ј ی ی ی ڡ ی Ϙی ݝیی یی ϡ ی ی ی ی Ȑی ی ǐ یی ی㝘 ύ ϡ ی㝘 یی ی یȝی ی ی ی ی ی ی ݝیی ی ی ј ی ی ی㝘 ǐ ی یی یی ی ѐ ی یѡ ݝیی ی یی یی ی ی
ی ی ی : ی ی ی ی Ӂی ییی یϐیی Ͽ ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ϡ ی Ϙی ی ϡ ی یی ی ی یی
1970 Ϙ ی ӝ ی یی ʡ ی ی ی ی ѐ Ϻ یی ی ی ی ی یی ی یی یϡ ʘ ی ѐ یی ی یی یی ی یی ی ی ϡ ی ی ی یی ҡ یϐیی ی ی ی Ϙ ی ی یϐیی ی ی ی ی ی یی ی یϐیی ʡ ی یی ی یی ی ی ی ی ǘی ǐэ ی ǎی ی ی یʝ ʡ ی ی ییϡ ی Ǎی ʡ ی јی ی یی ی ی یی ی یی ی یی ی ǡ Ԙ یی یϐیی ی ی ی ی ӡ ی


ی ی ی
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی э یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی Ԑی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی  ی ی ی ی یی ی ی یʡ ی ی یǡ ʘی یϡ ی ی
ǘ ی ی ی: ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ییϿ یی یϐیی ی ی ј 1931 ی ی » ی ی ی ی ی 1947 ی یی یی ی ی ی ی ی Ԙ : ǡ ی ی Ȑی
Ԙ ییی ی ( ی یޝѡ ی ) ʡ ی ی ݘ ی یϐیی ییی ی ی ییی Ϻ یی ی ǐ ی ϡ یی ی ϡ ی ی یی ی ی Ϻ 䝐 ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی
ی یޡ ی ییی یی ѡ ی Ԑ ϡ 1966 ی ی یϡ ی ییی ی ʡ ی ی ی ی
یی ی Ȑی ی ی ی ی Ȑ ی ی ی ی : ی ییی јی ی ی ی ǡ ی ǡ یی ی یی یϡ ی ییی یی ی ی ی ی ی 1980 ˜ی ییј ѐ ϡ ی ǘ ی ی ی ی ی ی یϡ ʡ ی ی ی ی ی ی یϺ ی ی ی ی ی ی یی ی ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی یϡ ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی یѡ یی یی ʡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ǐэ ʡ ی 㝍 یی ی ی یی ی : ǐ یϐیی ی ʡ ʘ ی Ͽ ی ی ی ی ی ی ی ی

 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

    آخرین نوشته ها

 

    


      ϐ

       یэی ی یی (AIT)

       ی یی ی ی یی ی ј

        ی ی ی ی یی ݘ ی ی ی ی ی

        

         ی ی ی ی ی ی ی . ی ی  ی

       ی ی

       ی ی (autism spectrum disorder) 60 ی ی یی ی ی . 10% ی ی

       ی ی یی ی (autism spectrum disorder) .  

       Ϙ ی

      یӘی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی .

       ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی

       ی јی ی Ϙ ی ی یی ی یی ی ی ی یی

      

       ی ی ی Ԑ -

     ȍ ʝ ʝ ی ی ی Ϙ ی یی. ی ǎ ی ی ی՝ ی ی

     روشهاي اصلاح و درمان (stuttering)

      -

     ی

      Ԑ , ˜

     زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

     Dramatically Reduces Stuttering

     يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

     عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 


 

 •  قسمتی از آنچه می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :  

   


        مواردی ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  ی ی ی ی ی ی
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی