بهترین درمانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لکنت شکن= پورتال لکنت زبانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی افراد دیز آرتریک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آپراکسیک گفتا رو مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ناشنوای کامل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سخت شنوا ها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تشخیص لکنت از ناروانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی عوامل ژنتیکیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی عوامل محیطی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اضطراب و تنشمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی باعث تشدید لکنت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زمانبندی تمپورال کودکان مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی به تاخیر در کسب مهارتهای زبانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کلا می مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تشدید لکنتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سلاستمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فصاحت گفتار مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لكنت زبان مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رواني گفتار مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

بهترین درمانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لکنت شکن= پورتال لکنت زبانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی افراد دیز آرتریک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آپراکسیک گفتا رو مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ناشنوای کامل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سخت شنوا ها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تشخیص لکنت از ناروانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی عوامل ژنتیکیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی عوامل محیطی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اضطراب و تنشمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی باعث تشدید لکنت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زمانبندی تمپورال کودکان مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی به تاخیر در کسب مهارتهای زبانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کلا می مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تشدید لکنتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سلاستمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فصاحت گفتار مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لكنت زبان مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رواني گفتار مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

بهترین درمانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لکنت شکن= پورتال لکنت زبانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی افراد دیز آرتریک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آپراکسیک گفتا رو مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ناشنوای کامل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سخت شنوا ها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تشخیص لکنت از ناروانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی عوامل ژنتیکیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی عوامل محیطی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اضطراب و تنشمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی باعث تشدید لکنت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زمانبندی تمپورال کودکان مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی به تاخیر در کسب مهارتهای زبانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کلا می مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تشدید لکنتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سلاستمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فصاحت گفتار مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لكنت زبان مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رواني گفتار مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

 

بهترین درمانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لکنت شکن= پورتال لکنت زبانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی افراد دیز آرتریک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آپراکسیک گفتا رو مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ناشنوای کامل مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سخت شنوا ها مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تشخیص لکنت از ناروانی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی عوامل ژنتیکیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی عوامل محیطی مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اضطراب و تنشمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی باعث تشدید لکنت مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی زمانبندی تمپورال کودکان مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی به تاخیر در کسب مهارتهای زبانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کلا می مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تشدید لکنتمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سلاستمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی فصاحت گفتار مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی لكنت زبان مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی رواني گفتار مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی

 

 


 

 

 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی گفتار توان گستر هوشمندمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرجمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی درمان ناگویایی کودکان کرجیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهرانمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی مطب گفتاردرمانی سیاوش عطاییمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی سه بعدی محرک مغزمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه     =کم توانی ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی طیف اوتیسم مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعتهمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی والدین همراه کودک در جلسه درمانیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی جلسه درمانی شامل SIمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی تربیت شنیداری مرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی آموزش ذهنیمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاصمرکز تخصصی نروفیدبک کرج و کاردرمانی حسی- حرکتی کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ ( P.N.F) و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیوفیدبک و نوروفیدبک

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 


 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

علمی

پزشکی

ادبی

فرهنگی

سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

ورزشی

فلسفی

مدیریت

خانواده

کامپیوتر

الکترونیک

مذهبی

روانشناسی

شیمی

طنز

سرگرمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 


لکنت (stuttering) Stuttering
لکنت (stuttering) نوعی اختلال در روانی گفتار است که مشکلاتی را در برقراری ارتباط با سرعت مناسب و به طور پیوسته و روان ایجاد می نماید در افراد دیز آرتریک و آپراکسیک گفتا رو ناشنوای کامل ویا سخت شنوا ها نیز ناروانی گفتار دیده میشود
در واقع لکنت عبارت است از تکرار، کشش و یا قفل شدن غیر ارادی کلمه یا بخشی از کلمه که فرد قصد بیان آن را دارد
در اینجامعمولا همراه با تلاش برای بیان درست کلمات، تغییراتی نیز در سر گردن به شکل پلک زدن، شکلک در آوردن، لرزش فک، لبها
و یا کج کردن سر دیده می شود
اولین و مهمترین وظیفه درمانگر تشخیص لکنت از ناروانی طبیعی است
علاوه بر موضوع سن در ناروانی طبیعی تکرار کلمات تکرار عبارات و بازگویی اصلاحی و به میان اندازی بیشتر از لکنت دیده می گردد
لکنت به طور معمول در چه زمانی شروع می شود؟

شروع لکنت به طور شایع در سنیین 2 5 تا 7 سالگی می باشد معمولا بعد از 12 سالگی ابتلابه لکنت (stuttering) دیده نمی شود، مگر در مواردیکه سانحه
مغزی جدی اتفاق افتاده باشد بنابراین لکنت در زمانی که کودک با سرعت زیاد در حال یادگیری زبان است به شکل تدریجی شروع می شود
آیا لکنت (stuttering) شیوع بالایی دارد؟

میزان شیوع لکنت در جمعیت کلی حدود یک درصد و در پسران سه برابر دختران می باشد در خانواده هایی که پدر یا مادر سابقه لکنت داشته باشند، احتمال ابتلا در فرزندان سه تا پنج برابر بیشتر از خانواده هایی است که در آن ها مشکلی وجود ندارد موفقیت های آموزشی، شغلی و اجتماعی می توانند تا حدودی تحت تاثیر لکنت قرار گیرند با این وجود در طول تاریخ، افراد بر جسته و موفق زیادیوجود داشته اند که بیشتر عمرشان با این اختلال گفتاری همراه بوده اند از جمله این افراد می توان وینسون چرچیل، سرایوسکی سینوتون، چارلز داروین ناپلئون اول و تئودور روزولت را نام برد

چرا و چگونه کودک من لکنت دارد؟
واقعیت آن است که لکنت (stuttering) بر اساس متغیرهایی شامل عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی که روی هم تاثیر متقابل دارند به وجود می آید بعضی کودکان برای ابتلا به لکنت زمینه آسیب پذیری موروثی دارند عدم همزمانی دستگاه گفتار و تنفس و اشکالات برتری طرفی مغزی نیز موجب لکنت می شوند
اضطراب و تنش، باعث تشدید لکنت می شود ولی به نظر نمی رسد که در ایجاد آن نقشی داشته باشد عواملی که سبب بروز اختلال می شوند کاملا با عواملی که سبب تداوم و وخامت آن می گردند متفاوتند و این عوامل ثانوی را می توان تحت کنترل قرار داد
طبق تحقیقات به عمل آمده:
مدت زمان عکس المل انگشتان در مهارتهای حرکتی ظریف در کودکان لکنتی 5 تا 9 ساله طولا نی تر از سایر کودکان است
در زمانبندی تمپورال کودکان لکنتی اشکال وجود دارد
33 درصد کودکان لکنتی مبتلا به تاخیر در کسب مهارتهای زبانی- کلا می و 23 5 درصد دچار اختلال تولیدی می باشند
گزارش هایی از بررسی های تصویر برداری از مغز براین نکته دلالت دارند که شاید تفاوت های ظریفی درساختار و فعالیت مغزی بعضی بزرگسالان مبتلا با سایر افراد وجود داشته باشد
لکنتی ها بیشتر روی حروف اضافه و ضمایر گیر می کنند
لکنت بیشتر روی کلمه اول گفته یا عبارت صورت می گیرد
مهم آن است که برای کمک به کودک نیازی نیست که منتظر به دست آوردن این اطلاعات باشیم، بلکه اکنون نیز می توانیم با انتخاب گفتار درمان با تجربه کمک کنیم

الگوي فعاليت سلول هاي عصبي مغز افراد مبتلا به لكنت زبان متفاوت است
محققان دانشگاه فرانكفورت آلمان دريافتند مركز سخن گفتن در بخش جلويي نيمه چپ مغزافراد مبتلا به لكنت فعاليت كمتري دارد وبرعكس همين بخش در نيمه راست مغز فعاليت زيادي دارد
بنابراين گزارش اين تحقيق نشان مي دهد درمان موفقيت آميز لكنت زبان با استفاده از تغيير الگوي فعاليتي مغز امكانپذير است

محققان كلينيك دانشگاهي فرانكفورت درمقايسه افراد مبتلا به لكنت زبان با افراد عادي دريافتند مركز سخن گفتن در بخش چپ مغزآنها فعاليت كمي دارد و بخش راست مغز آنها فعال تر است و سپس بدنبال يك درمان موفقيت آميز موفق شدند اين پيش فعالي سمت راست را به سمت چپ منتقل كنند

اگر کودک من از لکنت (stuttering) دیگران تقلید کند آیا ممکن است خودش مبتلا به لکنت شود؟
خیر، اغلب افراد مبتلا بدون آنکه قبلا لکنت شخص دیگری را شنیده باشند شروع به لکنت کرده اند و تقلید کردن در ایجاد این اختلال جایگاهی ندارد
آیا لکنت می تواند پس از یک حادثه غیر منتظره یا ضربه ناگهانی شروع شود؟
در اغلب موارد شروع لکنت مانند بهبودی آن تدریجی است لکنت بندرت پس از یک ضربه ناگهانی شروع می شود و اکثر کودکانی که این حوادث یا ضربه غیر منتظره را تجربه می کنند به لکنت مبتلا نخواهند شد
پیش آگهی لکنت (stuttering) و سیر آن چگونه است؟
به طور کلی 40 تا 94 درصد تمام کودکان مبتلا به موارد خفیف به طور خود بخودی بهبود می یابند( ون رایپر) از میان کودکانی که لکنت زبانشان تا بزرگسالی ادامه می یابد، یک سوم آنها موفقیت های شغلی و تحصیلی شان تحت تاثیر قرار می گیرد البته در سنین دبستان کودک دچار اشکال در برقراری ارتباط با همسن و سالان و مشکلات تحصیلی در اثر اجتناب از صحبت کردن در جمع کلاس می شود اگر کودک در محدوده سنین پیش دبستانی است لکنت او به تازگی شروع شده، احتمال موفقیت و بهبودی بالاست ولی در کودکان سنین دبستانی که مدت زیادی است که دچار اختلال هستند، احتمال کمی وجود دارد که روانی گفتار به طور کامل به حالت طبیعی برگردد بنابراین شناسایی و مداخله زودرس گفتار درمان در این اختلال اهمیت زیادی دارد
آیا باید کودک مبتلا به لکنت را مثل سایر کودکان خود تربیت کنیم؟
تمام قوانین، مسئولیت ها، تشویق ها و محدودیت هایی را که در مورد سایر کودکان به کار می برید، برای فرزند مبتلا نیز اجرا کنید او باید خود را مانند بقیه همسن و سالان خود ببیند با این تفاوت که فقط گاهی لکنت پیدا می کند البته در مواردی باید دقت بیشتری داشته باشید، گاهی انتظارات خارج از توان از وی داشتن، باعث افزایش فشار و تنش و در نتیجه تشدید لکنت او می شود در کودکی که لکنت دارد، اختصاص دادن زمان کافی برای صحبت کردن وی احساس بهتری را در او ایجاد می کند و می تواند لکنت او را کاهش دهد
برای کمک به کودک، ما به عنوان والدین چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟
1 با آرامش کامل به آنچه کودک می گوید گوش دهید نه به اینکه چگونه می گوید
2 بگذارید خودش حرفش را تمام کند، شما جمله او را کامل نکنید
3 هنگام صحبت کردن با او تماس چشمی داشته باشید
4 کودک زمانی که خودش آغاز به صحبت می کند، راحت تر از زمانی است که از او سوالی پرسیده می شود، پس برای اینکه خودبخود سر صحبت را باز کند، با او در مورد فعالیتهایی که به آن ها علاقه مند است صحبت کنید و در فواصل چند لحضه سکوت کنید و در فواصل چند لحظه سکوت کنید تا اگر مطلبی دارد بیان کند
5 برای پاسخ دادن به سوال به کودک فشار نیاورید
6 پس از اینکه صحبتش تمام شد، با آرامش و با به کار بردن تعدادی از لغات خودش به او پاسخ دهید
7 هرگز هنگام صحبت کوکدک از عباراتی چون زودباش، الان صحبت نکن کار دارم استفاده نکنید
8 هرگز به او نگوییدکه چه کار کند تا لکنت نداشته باشد عباراتی نظیر یواش، آهسته، نفس عمیق بکش، آرام تر صحبت کن از این قبیلند
9 حداکثر روزی 15 دقیقه را به صحبت آرام با کودک اختصاص دهید مثلا برای او کتاب بخوانید
10 کودک را در فعالیت هایی که به خوبی از عهده آن ها بر می آید شرکت دهید و توانایی های او را تشویق کنید
11 کودکانی که لکنت دارند، معمولا وقتی در گروه قرار می گیرند و همراه سایرین مطالبی را بیان می کنند یا شعر یا آوازی را از بر می خوانند، مشکلی ندارند، این موقعیت ها را برای کودک فراهم کنید
12 کودک را در بهترین شرایط بدنی نگه دارید، بیماری جسمی به احتمال زیاد باعث افزایش لکنت می شود
کدامیک از مداخلات والدین می توانند باعث تشدید لکنت (stuttering) گردند؟
1 کامل کردن جملات کودک
2 دستپاچه کردن و وادار کردن او به تکمیل جملاتش
3 قطع کردن نابجای گفتار کودک
4 انتقاد مکرر و اصلاح تلفظ صداها و کلمات کودک
5 شتاب زدگی در زندگی روزمره
6 درخواست اینکه در حضور دوستان، بستگان و یا همسایه ها چیزی را تعریف کند
برای درمان لکنت (stuttering) کودکان به چه درمانگرانی باید مراجعه کنیم؟
لکنت و درمان آن یکی از حوزه های تخصصی کار گفتار درمانگران می باشد در مواردی که فشارهای روانی موجود در روابط بین فردی، خانواده و در تشدید لکنت دخیل هستند، لازم است مشاوره روانشناختی یا روانپزشکی صورت گیرد و در صورت نیاز مداخلات دیگری نظیر :
روان درمانی فردی ، خانواده درمانی و در موارد خاص درمان دارویی نیز صورت گیرد
آیا دارو درمانی در درمان لکنت کمک کننده است؟
دارو درمانی در درمان خود اختلال تاثیری ندارد، مگر اینکه دارو را در مورد اختلالات همراه با این مشکل که روی آن تاثیر منفی می گذارند، به کار ببریم
طول مدت برنامه درمانی چقدر است؟
در موارد خفیف به خصوص در کودکان پیش دبستانی تنها چند ماه و در موارد شدید گاهی تا چند سال به طول می انجامدو آنچه که اهمیت دارد تداوم درمان است

چگونگی مراحل رشد لکنت :
ون رایپر چگونگی رشد لکنت را به چهار دسته تقسیم می کند :
1 کودک بین 2 5 تا 4 سالگی :
در این سنین گفتار با تکرار همراه است ولی تقلا و فشار وجود ندارد و از مشکل خود آگاهی ندارد
2 این کودکان هم علائم لکنت دارند و هم دستپاچگی و از مشکل خود آگاه هستند
3 سن این دسته بین 5 تا 9 سال است و سابقه ای از ضربه مغزی در تاریخچه آنها دیده می شود و شروع لکنت آنها با گیر حنجره وتقلا و حرکات بدن و ترس وخشونت و اجتناب همراه است
4 این گروه از لکنت آگاهی دارند ولی نسبت به آن بی اعتنا هستند و ترس و اجتناب از موقعیت های گفتا ری یا در آنها وجود ندارد یا کم است
چگونگی تشخیص لکنت از ناروانی طبیعی
ون رایپر 3 بار تکرار هجا و کشش یا گیری که به مدت 2 ثانیه در یک گفته طول بکشدرا نشانه لکنت می داند
ظهور فراوان تکرار هجا در گفتار کودک نمایانگر لکنتی بودن وی است
سن شروع لکنت از 3 تا 4 سالگی است (چون سن جمله سازی است ) و اگر تکرار صدا و کشش با هم باشند بایستی مطمئن شد که
کودک لکنتی است در صورتیکه در ناروانی طبیعی تکرار کلمه دیده میشود
علت ایجاد ناروانی طبیعی کمبود میزان واژگان و ایده سازی ضعیف و ضعف سیستم حرکتی گفتار است
تعریف کلاترینگ :
کلاترینگ نوعی تظاهر کلامی عدم تعادل زبان مرکزی است که روی تمام راهای بر قراری ارتباط و به طور کل بر رفتار تاثیر میگذارد
نشانه های اصلی زیر را به عنوان علائم تشخیص کلاترینگ عنوان کرده اند :
1 تکرار
2 فقدان آگاهی از مشکل
3 ضعف و کو تاهی سطح توجه
4 ضعف ادراک
5 اندیشه سازمان نیافته
مایزر مفهوم ویژه از هم گسیختگی سرعت گفتار را به افراد مبتلا به کلاترینگ نسبت داده است
اگر ناروانی گفتار وجود داشته باشد و گفتار شخص سریع و نا موزون باشد فرد مبتلا به کلاترینگ است
مهمترین واحد ارتباطی لکنت و کلاترینگ در حوزه آسیب شناسی گفتار و زبان است
تفاوتهای میان کلاترینگ ولکنت در زیر آمده است :
فرد مبتلا به کلاتر از مشکل خود آگاهی ندارد ولی فرد لکنتی دارد
گفتار فرد کلاتر تحت شرایط فشار روانی بهتر از گفتار فرد لکنتی است
گفتار فرد کلاتر در شرایط آرامش بد تر ااز گفتار فرد لکنتی است
گفتار فرد کلاتر اگر به گفتار خود توجه کند بهتر می شود و گفتار فرد لکنتی بد تر
شروع مجدد گفتار در افراد کلاتر بهتر است و در افراد لکنتی بد تر می باشد
پاسخهای کوتاه در افراد کلاتر بهتر است و در فرد لکنتی بد تر است
خواندن یک متن آشنا در فرد کلاتر بد تر است و در افراد لکنتی بهتر است
خواندن یک متن نا آشنا در فرد کلاتر بهتر است و در افراد لکنتی بد تر است
زبان بیگانه در افراد کلاتر بهتر است و در افراد لکنتی بدتر است
دست خط افراد کلاتر شتاب زده و تکراری و آزادانه می نویسد و دست خط فرد لکنتی مخفف شده و توام است و آزادانه نمی نویسد
فرد کلا تر برون گرا و فرذ لکنتی درون گرا هستند
از نظر پیشرفت تحصیلی افراد کلاتر تنبل هستند و افراد لکنتی خوب یا عالی هستند
نوار مغزی افراد کلاتر معمولا آشفتگی دارد و نوار مغزی افراد لکنتی معمولا طبیعی است
هدف درمانی افراد کلاتر توجه کردن مستقیم به جزئیات گفتار و هدف درمانی افراد لکنتی بی توجهی نسبت جزئیات گفتار است
شیوه گفتار افراد کلاتر با تکرار بخش و هجا مشخص می شود و گفتار سریع و نا منظم و با مکث کم می با شد
در گفتار افراد کلاتر گیر و تنش و کشیده گویی دیده نمی شود
 


دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

آخرین نوشته ها


ازبيش فعالي تا اوتيسم
اين اختلال بسيار نادر با پسرفت واضح در موارد متعددي از عملكرد ها نظير كنترل ارادي روده و مثانه و مهارتهاي گفتاري

روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


   

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره  

  • ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از      پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •   معرفی مراکز درمانی

  •   معرفی درمانگران و متخصصین

  •  معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •  مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی